Sunteți pe pagina 1din 60

Coordonat

APROBAT la
DRÎTS a Consiliului Raional Taraclia Consiliul Profesoral
/Mandaji E.S. N01 din 02 septembrie 2019

DIRECTORUL GIMNAZIULUI
Albota de Jos
/Tataru V./

Direcția Raională Învățământ Tineret și Sport a


Consiliului Raional Taraclia
Gimnaziul Albota de Jos

PLANUL
MANAGERIAL AL GIMNAZIULUI ALBOTA DE JOS

c.Albota de Jos

PENTRU ANUL DE STUDII 2019 – 2020

1
SUMAR:

I. Misiunea gimnaziului..................................................... pag.3


II. Raport de activitate pe anul de studii 2018-2019............pag.4
III.Direcții de perspectivă pentru anul de studii 2019-2020 ........................ pag.7
III A. Domeniul funcțional - Curriculum ................ pag.16
III B. Domeniul funcțional - Managementul școlar ......pag.17
III C. Domeniul funcțional - Resurse umane ..............pag.20
III D. Domeniul funcțional - Resurse materiale și financiare ....... pag.21
IIIE. Domeniul funcțional - Dezvoltare instituțională, colaborare și relații cu
comunitate ..................................................................pag.22
IV. Planul de lucru al Consiliului Administativ ...................................pag.24
V. Planul de lucru al Consiliului Profesoral .................................................pag.27
VI. Activitatea Consiliului de Etică și Deontologie
Profesională................................pag.30
VII. Control și dirijare .........................................................pag.31
VIII. Plan de activitate a Comisiei multidisciplinare.......................pag.36
IX. Programul activităților extracurriculare..............pag.40
X. Activitatea Consiliului Metodic..............................................pag.43
XI. Comisia metodică clasele primare .....................pag.45
XII. Comisia metodică socioumanistică ..................pag.48
XIII. Comisia metodică Matematică și Științe ................pag.51
XIV. Comisia metodică a diriginților de clasă și a conducătorilor de cerc ..pag.53
XV. Activitatea Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copiilor..................pag.55
XVI. Activitatea Comitetului de Părinți..................pag.58
XVII. Activitatea Consilului de Elevi.................................pag.59

2
I. Misiunea gimnaziului în anul de studii 2019-2020
Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat pe cât posibil în instituție, reprezintă prioritatea
Instituției Publice Gimnaziul Albota de Jos, ca instituţie care gestionează procesul de învăţământ și
cel bugetar. Această misiune poate fi îndeplinită dacă Instituția Publică gimnaziul Albota de Jos
acţionează pentru:
 realizarea politicii educaţionale în învăţământul preuniversitar la nivelul unității;
 asigurarea aplicării strategiei instituţionale;
 compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative;
 monitorizarea calităţii procesului educaţional;
 implementarea curriculumului naţional şi a dezvoltărilor locale de curriculum în unitatea de
învăţământ;
 sprijinirea dezvoltării instituţionale, a capacităţii de inovare la nivelul unităţii de învăţământ;
 consiliere, orientare, sprijin şi îndrumare;
 asigurarea accesului egal la educaţie, al interculturalităţii;
În contextul schimbărilor din educație (abordări şi metode educaţionale noi, deschidere
către comunitate, dezvoltare instituţională, management performant, descentralizare etc.), având în
vedere şi orientările strategice ale Ministerului Educaţiei Culturii si Cercetării în domeniile educaţiei,
al administrării şi al gestiunii unităţii de învăţământ într-un mediu descentralizat, este necesară
implementarea strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar din instituție care să
faciliteze calitatea în educaţie.
Viziunea Instituției Publice gimnaziul Albota de Jos este ,,Educație de valoare-educație
pentru valori’’
Misiunea Instituției Publice gimnaziul Albota de Jos: „Dezvoltarea fiecărui elev la
potențialul său maxim , punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia
educațională a școlii și a competențelor cheie care îi permit inserția socială și învățarea
pe tot parcursul vieții”.
Problema asupra căreia va lucra colectivul profesoral: Aplicarea mijloacelor moderne de
predare-învățare-evaluare în scopul asigurării calității procesului educațional.
Astfel, se va pune accentul pe:
 Dotarea sălilor de clase cu mobilier adecvat, suport didactic și mijloace tehnice moderne;
 Îmbunătăţirea managementului la nivelde clasă şi şcoală, vizând antrenarea tuturor elementelor
care participă la eficientizarea procesului educațional;
 Crearea unui climat democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare actor educațional (profesor,
elev, părinte);
 Accesul egal şi sporit la educaţie a tuturor elevilor;
 Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului în unul euristic,
formativ și nonformal.
 Promovarea unui sistem modern de predare-învățare-evaluare.
 Încurajarea competiţiei, ridicarea nivelului de pregătire față de activitatea didactică în scopul
obţinerii de performanţe în învăţare a elevilor,.
 Asigurarea educaţiei de bază pentru toate categoriile de elevi/ persoane; formarea competenţelor
cheie.

3
II. Raport de activitate pe anul de studii 2018 -2019

În contextul actual, când are loc un proces intens de înoiri substanțiale în sistemul educațional,
analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop stabilirea situației reale și a măsurilor ce se
impun pentru depășirea disfuncționalităților ce pot apărea în procesul instructiv-educativ.

În anul școlar 2018-2019, Comisiile Metodice și-au desfășurat activitatea conform programelor de
specialitatea și a planificărilor calendaristice individuale.

În anul școlar 2018-2019, comisiile au avut în centrul activității ca obiective:

-discutarea programei și a bibliografiei,

-selectarea manualelor,

-asigurarea unui bogat material documentar,

-evaluarea și pregătirea suplimentară a elevilor la disciplinele de examinare.

La începutul anului școlar s-au aplicat evaluări inițiale, semnalându-se greșelile frecvente, s-au
propus și urmărit măsuri de ameliorare, s-au aplicat permanent elevilor evaluări formative și
sumative, s-au organizat și desfășurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor I – IX,
precum și un program de pregătire a elevilor claselor a IX pentru recuperarea/consolidarea
noțiunilor, în vederea susținerii Evaluării Naționale și a Examenului de absolvire.

Pentru anul de studii 2018-2019 activitatea instructiv-educativă a avut ca scop să asigure o educație
de calitate pentru dezvoltarea copilului, în vederea integrării acestuia în plan social, pentru a deveni
cetățeni activi și responsabili, deplin conștienți de propria valoare.

În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2018-2019 au fost
organizate activităţi de monitorizare şi control care s-au realizat prin: asistenţe la ore efectuate de
director , evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a
acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor, analiza periodică a documentelor comisiilor metodice şi
aplicarea corecţiilor necesare în activitatea lor, analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la
clasă, analiza rezultatelor obţinute de elevi la evaluările naţionale şi concursuri şcolare.

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea


responsabililor de comisii metodice. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare
în vigoare şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice în cadrul întrunirilor metodice
raionale. Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au
inclus activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru recapitulări, pentru
pregătirea evaluărilor naţionale şi pentru activităţile extracurriculare. Din rapoartele responsabililor
de comisii metodice, monitorizările realizate pe parcursul anului şcolar şi rezultatele obţinute de elevi
la clasă şi la evaluările naţionale rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ a fost la
nivel. În cadrul orelor demonstrative, observăm că profesorii cunosc și aplică atât metode didactice
tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive.

Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor


de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul fiecărui semestru. Metodele şi tehnicile
de evaluare sunt combinate: metode tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode alternative

4
(proiecte, lucrări de laborator, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o pondere
echilibrată a diferitelor metode de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor
reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se bazează atât pe analizele
interne realizate la nivelul comisiilor metodice privind evaluarea şi progresul elevilor, cât şi pe
comparaţia rezultatelor curente cu cele obţinute de elevi la evaluările naţionale – diferenţele
constatate fiind în general reduse.

Unul din punctele Forte este preocuparea cadrelor didactice pentru formare continuă şi dezvoltare
profesională, ceea ce a determinat participarea în număr mare a cadrelor didactice la activităţile
metodice şi cursurile de formare continuă organizate de la nivel local, raional şi național.

Membrii comisiilor s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de
predare-învățare-evaluare, în scopul săvârșirii unui învățământ de calitate și a unui demers didactic
de excepție, innovator, care să aducă performanțe deosebite în viitor.

Pentru o activitate mai eficientă a gimnaziului și pentru a obține rezultate înalte ne propunem pe
viitor să continuăm activitatea noastră prin susţinerea elevilor capabili de performanţe şcolare
deosebite.

Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi generale, consultaţii pe probleme specifice
(evaluări naţionale, concursuri, admiteri), (violenţa în şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi
profesională). Reprezentantul părinţilor în Consiliul de Administraţie a fost prezent la majoritatea
întâlnirilor şi s-a implicat efectiv în rezolvarea problemelor şcolii.

Centrarea pe elev a fost și este dezideratul important în activitatea de zi cu zi. În acest sens se
întocmesc proiectările de lungă durată, ținându-se cont de recomandările curricumului la disciplină,
dar și de potențialul elevilor, interesul acestora, motivarea de a studia disciplinele școlare. Un rol
important îl au discuțiile și analizele în baza proiectărilor de lungă durată care permit formarea de
competențe ceea ce este în concordanță cu așteptările timpului.

Un rol important în formarea personalității, capabile de integrare în viața socială constituie


colaborarea cu variate centre de educație și culturale pentru asigurarea unei continuități în
dezvoltarea cadrelor didactice; promovează egalitatea, respectul, non-discriminarea şi incluziunea
tuturor copiilor, nu clasifică public elevii conform performanţelor lor ci le oferă acestora oportunităţi
egale, fără a fi părtinitoare; dispune de măsuri pentru a ajuta copiii cu nevoi speciale (copii cu
dizabilităţi, copii din familii sărace); oferă educaţie în baza realităţii vieţii copiilor; dezvoltă respectul
elevilor faţă de părinţi şi membrii comunităţii.

În gimnaziu activează elevi din familii diverse, sfera de influiență este variată, parteneriatul se
resimte în majoritatea acțiunilor, familia este pilonul ce-l încurajază pe elev de a-și demonstra
potențialul cognitive. Prin ședințele organizate la nivel de gimnaziu și pe clase ne străduim să le
acordăm părinților recomandări în ceea ce privește educația copiilor în familie, implicarea părinților
în activitățile curriculare și extracurriculare.

Prin activităţile desfășurate în instituție s-a produs schimbarea mentalității părinților şi atitudinii lor
faţă de elevi, aceștea își propun acțiuni pentru a se integra în viața de zi cu zi a gimnaziului, ceea ce
va determina educaţia corespunzătoare a discipolilor. Implică elevii în acțiuni culturale precum
discuții în baza lecturii suplimentare, motivează discipolii de a se include în activitatea de citire, ceea
ce e primordial azi când tehnologiile informaționale modern îi sustrage îi sustrage de la aceasta.

5
Cadrele didactice din gimnaziu depun efortul necesar pentru a le forma elevilor abilităţi de lucru cu
cartea, de rezolvare a problemelor, de comunicare, de competenţe relaţionale, interpersonale, morale
şi civice etc. Pentru aceasta în cadrul orelor şi a activităţilor extracurriculare se aplică metode şi
forme netradiţionale de lucru, se organizează cu elevii activităţi de grup, în perechi, în cooperare, se
implică în diverse activităţi părinţii, se utilizează mijloacele tehnice de instruire.

În anul de studii 2018-2019 au fost puse în discuţie următoarele :

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala  Rezultate modeste obţinute la
dispune de întregul material curricular olimpiadele şi concursurile
(planuri de învăţământ şi programe disciplinelor curriculare.
şcolare).  Lipsa de interes din partea unor
 Cadre didactice calificate: Dotarea profesori, elevi şi părinţi pentru
cabinetelor de studii cu mijloace tehnice procesul instructiv-educativ de calitate.
moderne în cea mai mare parte este bună.  Resurse financiare extrabugetare
 Existenţa în şcoală a sălilor de clase, limitate pentru activitatea claselor de
laboratoarelor de chimie, informatică, sălă profil, lucrări de reparație generale
de festivități. (geamuri, coridoare, sala de producere
 Interesul cadrelor didactice pentru un în cantină, etc) și achiziționarea de
învăţământ modern, complex; bunuri calitative în scopul îmbunătățirii
 Existenţa unui grup de elevi și profesori condițiilor de activitate.
care lucrează pentru performanţe la  Indiferența cadrelor didactice, a
concursurile școlare. părinților și a elevilor față de păstrarea
 Participarea elevilor şi a cadrelor didactice bunurilor materiale din școală;
la activităţi extracurriculare și manageriale  Lipsa motivației la o parte dintre
de nivel local și raional. cadrele didactice de a se implica în
 Medie bună obţinută la nivel primar, activități de promovare a experienței
gimnazial. profesionale;
 Rezultate bune obținute de clasele cu profil
la concursurile extracurriculare.
 Interesul conducerii şcolii pentru
dezvoltarea bazei materiale.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Sprijinirea elevilor provenind din medii  Situaţia socio-economică precară a
sociale defavorizate prin programe familiilor din care provin unii elevii.
guvernamentale.  Insuficienta conştientizare a unor
 Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale factori de decizie privind priorităţile şi
prin realizarea unor proiecte de finanţare, direcţiile de evoluţie necesare în
dar și prin completarea claselor cu elevi. educație.
 Cadre didactice și manageriale cu spirit de  Insuficienta conştientizare a părinţilor
iniţiativă. elevilor la rolul lor de principal
 Posibilitaea initierii unor proiecte partener educaţional al şcolii.
educaționale.  Lipsa de supraveghere a elevilor în
cazul familiilor dezmembrate sau ale
celor plecate în străinătate.

6
III. Direcții de perspectivă pe anul de studii 2019-2020

- Implimentarea curriculumului național pe discipline conform Planului cadru pentru clasele primare și gimnaziale pe anulde studii 2019-2020
- Implimentarea Metodologiei de notare criterială prin descriptori în clasele primare și gimnaziale
- Implimentarea Metodologiei de notare a cadrelor manageriale și celor didactice
- Asigurarea continuă a pregătirii profesionale a cadrelor didactice și cele manageriale în corespundere cu standartele profesionale
- Petrecerea atestării a cadrelor didactice și manageriale
- Dezvoltarea parteneriatului ”profesor-elev” în activitatea școlară
- Implimentarea activității extracurriculare
- Dezvoltarea infrastructurii instituției.
Astfel, la sfârşit de an şcolar, ne propunem, pentru anul de studii 2019 – 2020 să realizăm o educaţie de calitate punând accentul pe următoarele
dimensiunide îmbunătățire a calității educaţiei:

Dimensiunea Standardul Activități


Termen
1. Sănătate, siguranță, 1.1 Asigurarea Asigurarea instituției cu documentația tehnică, sanitaro- 01.09.2019
protecție securității și igienică și medicală, prin care se atestă pregătirea școlii
protecției tuturor pentru desfășurarea procesului educațional.
elevilor Colaborare cu autoritatea publică locală, cu respectarea Permanent
atribuțiilor stabilite de lege pentru fiecare parte
Asigurarea cu pază și securitate a școlii și a teritoriului. Permanent
Respectarea normelor igienico-sanitare și adoptarea deciziilor Permanent
care se impun.
7
Asigurarea siguranței elevilor pe toată durata programului Permanent
școlar și la toate activitățile extrașcolare, excursii, etc.
Elaborarea unui orar echilibrat, flexibil în care disciplinele 10.09.2019
exacte alternează cu cele umanistice, artistice, tehnologice și
cele sportive și asigură raportul optim între timpul instruirii
formale și cel al instruirii nonformale, între timpul de învățare
și timpul de recreere.
Asigurarea fiecărui elev cu un loc de lucru în bancă/la masă 01.09.2019
corespunzător taliei sale, acuității vizuale și auditive,
particularităților psihofiziologice individuale.
Dotarea laboratoarelor, atelierelor, sălilor sportive, etc cu Conform mijloacelor
echipament, utilaj adecvat, respectînd parametrii sanitaro- bugetare disponibele
igienici, termenele de valabilitate, cerințele de securitate și
normele sanitare.
Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei care Permanent
să corespundă normelor sanitare în vigoare privind siguranța,
accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor.
Asigurarea cu blocuri sanitare dotate, cu mijloace Permanent
antiincendiare și ieșiri de rezervă.
Familiarizarea elevilor cu respectarea regulilor de circulație La începutul fiecărui
rutieră, tehnica securității în mediul școlar și în cel cotidian, semestru
de prevenire a situațiilor de risc (inundații, incendii,
cutremure etc) și de acordare a primului ajutor.
Racordarea rației alimentare la acoperirea normelor Permanent
fiziologice de consum pe zi, în conformitate cu legislația
sanitară în vigoare.
Colaborarea cu autoritatea publică locală cu respectarea Permanent
atribuțiilor stabilite de lege pentru fiecare parte, pentru
asigurarea securității și siguranței elevilor.
8
Înregistrarea, cercetarea și rezolvarea plângerilor și Permanent
reclamațiilor elevilor, personalului didactic, familiei etc. cu
referire la încălcarea drepturilor privind siguranța și protecția
în școală sau pe teritoriul adiacent.
Informarea personalului, elevilor, părinților asupra Conform planificării
1.2. Dezvoltarea modalităților de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și operaționale
parteneriatelor soluționare a acuzațiilor de abuz/neglijare asupra copiilor.
comunitare în
vederea protecției
integrității fizice și Punerea la dispoziția membrilor comunității materialele Permanent
psihice a fiecărui informative privind acțiunile de protecție a sănătății copiilor
copil. și de securizare a mediului școlar.
Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu actorii comunitari de Permanent
referință, cu societaea civilă în scopul prevenirii
comportamentelor dăunătoare vieții.
Realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței Conform planificării
în școală în colaborare cu părinții/reprezentanții legali a operaționale
elevilor.
Accesul copiilor la serviciile de sprijin, pentru asigurarea Permanent
dezvoltării fizice, mentale și emoționale
Implicarea sistematică a cadrelor didactice, elevilor, părinților Conform planificării
în campanii de prevenire a comportamentelor dăunătoare operaționale
sănătății.
1.3 Oferirea Eficientizarea relațiilor de parteneriat cu serviciile publice de Permanent
serviciilor de suport sănătate asigurând promovarea valorii sănătății fizice și
pentru promovarea mentale, stilului sănătos de viață în instituție și comunitate.
unui mod sănătos de Asigurarea accesului permanent al elevilor la serviciile Permanent
viață. medicale.
Organizarea activităților de profilaxie cu elevii în vederea Permanent
9
problemelor psihoemoționale (mese rotunde, concursuri,
sesiuni de terapie prin artă, muzică, dans etc).
Promovarea acțiunilor educativ antitabac, antidrog, antialcool Conform planificării
prin activități școlare și extrașcolare. operaționale
Împlicarea părinților în activități curriculare și Conform planificării
extracurriculare cu problematică de prevenire și combatere a operaționale
violenței în mediul școlar/familie, de promovare a unui mod
sănătos de viață.
Realizarea măsurilor de ameliorare și de prevenire a Conform planificării
surmenajului și de profilaxie a stresului psihosomatic pe operaționale
parcursul procesului educațional.
Orientarea elevilor spre programe educative ce promovează Permanent
modul sănătos de viață: educație pentru sănătate, educație
nutriționistă, educație sexuală etc., prin curriculum la decizia
școlii și prin orele opționale.
2.Participare 2.1.Participarea Familiarizarea elevilor cu activități de gestionare a Pe parcursul anului
democratică copiilor la procesul mijloacelor bugetare și extrabugetare în cadrul orelor
decizional referitor opționale și activitățile extracurriculare
la toate aspectele
vieții școlare.
3.Incluziunea 3.1.Cuprinderea Realizarea măsurilor de ameliorare și de prevenire a Permanent
educaţională tuturor copiilor, surmenajului și de profilaxie a stresului psihosomatic pe
indiferent de gen, parcursul procesului educațional.
origine și stare Orientarea elevilor spre programe educative ce promovează Permanent
socială, apartenență modul sănătos de viață: educație pentru sănătate, educație
politică sau nutriționistă, educație sexuală etc., prin curriculum la decizia
religioasă, stare a școlii și prin orele opționale.
sănătății și crearea Elaborarea documentelor manageriale care reflectă asigurarea Permanent
serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES.
10
Crearea unei baze de date a tuturor copiilor de vîrstă școlară Permanent
din comunitate, inclusiv a celor cu CES și privind evoluțiile
demografice și perspectivele școlii pentru următorii 5 ani.
Dotarea cabinetelor pentru copiii cu CES în conformitate cu Permanent
condițiilor optime necesitățile educaționale a acestora.
pentru realizarea și
dezvoltarea Implicarea copiilor cu CES în diferite activități curriculare și Permanent
potențialului propriu extracurriculare.
. 3.2.Toți copii să Identificarea și combaterea oricăror forme de discrimanare. Permanent
beneficieze de Informarea personalului și copiilor/reprezentanților lor legali La începutul fieărui
atitudine (prin modalități accesibile) cu privire la procedurile de semestru
nediscriminatorie și prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a
să se respecte toate situațiilor de descriminare.
diferențele Aplicarea curriculum-ului în mod incluziv, asigurând Permanent
participarea tuturor copiilor la activitățile desfășurate în
funcție de potențialul individual și indiferent de gen, etnie și
origine socială sau contextul socio-economic.
Familiarizarea tuturor copiilor cu situațiile de discriminare și La începutul fieărui
de respectare a diferențelot în activitatea școlară și în afara semestru
contextului școlar.
3.3.Crearea unui Gestionarea rezonabilă a resurselor instituționale existente Peermanent
mediu accesibil și pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare
favorabil elev.
Dotarea spațiului destinat procesului educativ conform Peermanent
nivelului de școlarizare, profilului existent, care să fie
rezonabil accesibile pentru toți copiii
( bare de sprijin și de orientare, dublarea informației sonore
cu cea vizuală etc)
4. Eficiența educațională 4.1 Crearea Utilizarea mijloacelor de învățământ și auxiliare curriculare Permanent
11
condițiilor de conform nivelului de școlarizare, planului de învățămînt
organizare și prognozat/realizat și necesităților educaționale ale copiilor.
realizare a unui Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare Permanent
proces educațional adaptate la necesitățile tuturor elevilor, inclusiv a elevilor cu
de calitate CES.
Elaborarea și implementarea planificării strategice și Permanent
operaționale de creare a condițiilor ce asigură un proces
educațional de calitate.
Gestionarea eficientă a resurselor umane, administrative și Permanent
didactice, menite să asigure un proces educațional de calitate.
Elaborarea unui mecanism de monitorizare/automatizare a August
eficienței educației în educație.
Promovarea unui model eficient de comunicare internă și Permanent
externă cu privire la calitatea serviciilor prestate, de o
manieră trasparentă, democratică și echitabilă, cu privire la
politicile instituționale.
Asigurarea procesului educațional în raport cu obiectivele și Permanent
misiunea instituției: resurse umane calificate, resurse
curriculare adecvate, resurse financiare suficiente.
Adaptarea și implementarea Curriculumului Național în Permanent
conformitate cu condițiile locale.

Elaborarea, implementarea și monitorizarea unui plan de August


acțiuni privind realizarea eficientă a curriculum-ului
Formarea continuă a cadrelor didactice și auxiliare din Permanent
perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale.
Promovarea unui sistem de valori comportamentale (etice, Permanent
morale, profesionale), ce valorifică eficient resursele

12
educaționale, pentru realizarea finalităților curriculare
Implementarea metodologiilor moderne, a instrumentelor de Permanent
asigurare și analiză a eficienței utilizării resurselor
educaționale: tehnologii și strategii educaționale aplicate,
metodologii de evaluare a rezultatelor școlare
Utilizarea Standardelor de eficiență a învățării la evaluarea Permanent
calității Curriculumului predat.
Elaborarea proiectelor didactice de lungă și scurtă durată în August
conformitate cu principiile educației centrate pe elev, pe
formarea de competențe.
Aplicarea strategiilor didactice interactive, inclusiv tehnologii Permanent
informaționale, în procesul de predare-învățare-evaluare.
Organizarea activităților extracurriculare în concordanță cu Permanent
misiunea școlii, cu obiectivele din curriculumul național și cu
obiectivele din documentele strategice și operaționale.
Asigurarea sprijinului individual al elevilor pentru obținerea Permanent
rezultatelor școlare conform Standardelor de eficiență a
învățării
Asigurarea accesului elevilor la resursele educaționale de care Permanent
dispune instituția: bibliotecă, laboratoare, ateliere, sală de
festivități, de sport, etc
Implicarea elevilor în procesul decizional cu referire la Permanent
calitatea procesului educațional.
Crearea unei baze de date privind performanțele elevilor. Sfîrșitul
semestrului/anului
Realizarea unei politici educaționale obiectivă, echitabilă și Permanent
transparentă de promovare a succesului școlar
Redimensionarea curriculară în raport cu nevoile de formare Permanent
și așteptările elevilor.
13
5. Educația sensibilă la 5.1 Comunicarea și Asigurarea transparenței și echității de gen prin activități Permanent
gen interrelaționarea curriculare și extracurriculare
copiilor în Întreprinderea de măsuri de prevenire a discriminării de gen. Permanent
conformitate cu Selectarea și promovarea practicilor exemplare a Permanent
principiile echității mecanismelor de intervenție în cazul discriminării de gen.
de gen Formarea cadrelor didactice în vederea prevenirii, identificării Permanent
și acordării sprijinului părților implicate în eventualele cazuri
de discriminare de gen.
Asigurarea cu spații școlare adecvate particularităților de gen. La începutul anului
de studii
Asigurarea cu resursele necesare pentru procurarea După caz
materialelor didactice și organizarea activităților care
promovează egalitatea de gen.
Familiarizarea fetelor și băieților cu conceptele cheie ale Conform planificării
educației sensibile la gen cu acordul și participarea părinților
Informarea părinților despre politicile pe care le promovează Conform planificării
instituția referitor la educația sensibilăla gen.
Formarea pedagogilor și părinților în vederea acordării La începutul anului
ajutorului urgent copiilor în caz de hărțuire sau abuz sexual. de studii

Asigurarea serviciilor de consiliere copiilor, cadrelor Permanent


didactice și părinților în domeniul comunicării și
interrelaționării genurilor.
Realizarea activităților curriculare și extracurriculare Permanent
favorabile dezvoltării echitabile a genurilor

14
IIIA. DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM

NR. OBIECTIVE RESPONSABI INDICATORI/STANDARDE


ACTIVITĂŢI PROPUSE MĂSURI RESURSE TERMEN
CRT. SPECIFICE L DE REALIZARE
Cunoaşterea şi aplicarea
-afişarea listei cu - nr. cadre didactice care
curriculumului naţional la -umane – cadre
programele în vigoare -director 01.09.19 aplică corect curriculum
toate treptele de didactice
Elaborarea la biblioteca școlii naţional
școlaritate
proiectelor de
-obţinerea de
1 curriculum -umane – cadre
Elaborarea ofertei orelor informaţii de la -director, 04.09.19 -nr. de disciplini opționale
şcolar şi didactice, elevi,
opționale. elevi, părinţi, cadre studiate de elevi
extraşcolar părinţii elevilor
didactice
Monitorizarea aplicării -umane – cadre -director,
- vizarea activităţii 01.09.19 -nr. de documente verificate
curriculumului. didactice
15
Proiectarea activităţii -vizarea planificărilor -umane – cadre -director 15.09.16 -realizarea planificărilor
didactice. de către responsabilii didactice -directori adj. calendaristice pentru
de arii curriculare fiecare cadru didactic
Diversificarea metodelor -informări în cadrul -umane – cadre -director, Anul şcolar -nr. metodelor de
de predare/învăţare. comisiilor metodice didactice 2019-20 predare/învăţare utilizate
-nr. cadre didactice care
Formarea folosesc metode moderne
2 competenţelor Monitorizarea actului -participare la -umane – cadre -director, Anul şcolar -nr. activităţilor desfăşurate
de bază educaţional. activităţile derulate didactice, elevi 19-20
de cadrele didactice
Participare la concursuri -aprobarea tabelelor -umane – elevi, Anul şcolar -nr. de concursuri la care
şcolare şi cu elevi participanţi cadre didactice 19-20 se participă
- director,
olimpiade şcolare. la concursuri şi -financiare – -nr. elevi participanţi
aprobarea pregătirilor sponsorizări, -nr. de premii obţinute de
suplimentare Consiliul local elevi
Aplicarea testelor inițiale Organizarea evaluarii – elevi, 01.10.19 -raport privind rezultatele
director,
și a rapoartelor de cadre didactice obţinute de elevi
evaluare la clasele a V-a
Evaluarea
Monitorizarea -organizarea de -umane – elevi, Anul -întocmirea unui raport
activităţii din
3 rezultatelor obținute la activităţi cadre didactice şcolar 19- privind rezultatele
unitatea de
olimpuiade și concursuri suplimentare cu -financiare – -directori adj., 20 obţinute de elevi la
învăţământ
școlare elevii Consiliul local, concursuri
fondul -premierea elevilor cu
părinţilor rezultate deosebit
Monitorizarea -organizarea comisiei -umane – elevi, 01.09.19 -mapă cu rezultate la
rezultatelor școlare, a de orientare şcolară cadre didactice -directori adj. examenele naţionale,
rezultatelor la examenele bacalauret
naționale,

III B. DOMENIUL FUNCŢIONAL: MANAGEMENTUL ŞCOLAR


NR. OBIECTIVE ACTIVITĂŢI PROPUSE MĂSURI RESURSE RESPONSABIL TERMEN INDICATORI/STANDARDE
16
C0RT
SPECIFICE DE REALIZARE
.
1 2.1.Monitorizare -consultarea cadrelor -umane - cadre -director,
Stabilirea diriginţilor 03.09.19 -nr. de diriginţi
a funcţionării didactice didactice -director adj
structurilor Repartizarea orelor din -director,
-consultarea cadrelor -umane - cadre -nr. de cadre didactice
instituţionale planurile cadru de -director adj 28.08.19
didactice didactice acoperite cu ore
administrative învăţământ -CA
şi manageriale Stabilirea comisiilor şi a -consultarea cadrelor -umane - cadre -director, -deciziile de numire
01.09.19
din şcoală responsabilităţilor didactice didactice -director adj -fişa postului
Întocmirea orarului lecțiilor
-orarul şcolii
şi a graficelor de efectuare
-consultarea cadrelor -umane - cadre -graficul de efectuare a
a activităților -director adj 01.09.19
didactice didactice activităților extracurriculare
extracurriculare și secții
și secții sportive
sportive
- graficul evaluărilor
Implementarea Instrucțiunii
-familiarizarea -director, sumative;
privind managementul -umane - cadre
cadrelor didactice și -directori 01.09.2019 - plan de măsuri de
temelor pentru acasă la didactice
de conducere adjuncți eficientizare a timpului
toate treptele de școlaritate
pentru temele de acasă.
-director
-oferirea informaţiilor -umane - cadre
Completarea cataloagelor - directori 10.09.19 -cataloage completate
necesare didactice
adjuncți
-director, -raportul privind starea
Analiza activităţii în anul -consultarea tuturor -umane - cadre
-director adj 24. 08.19 învăţământului în anul
şcolar 2018-2019 factorilor implicaţi didactice
şcolar 2017-2018
-umane - -director,
Stabilirea şedinţei cu -consultarea tuturor 10.09.19 -procesele verbale ale
diriginţii,
părinţii factorilor implicaţi şedinţelor
părinţii

Proiectarea activităţii -consultarea tuturor -umane - cadre -director, 20.08.19 -realizarea planului
manageriale. factorilor implicaţi didactice -director adj managerial al şcolii
17
-completarea -umane - cadre -director adj
Monitorizarea absenţelor lunar -centralizatoarele
centralizatoarelor didactice
Monitorizarea elaborării -director,
-participare la -umane – cadre -elaborarea rapoartelor
rapoartelor de analiză a -director adj 31.05.20
întâlnirile comisiilor didactice semestriale
ariilor curriculare
Revizuirea şi elaborarea
Planului de Acțiuni -consultarea -umane – cadre -director
31.08.19 -planul de acţiune al şcolii
Strategice pentru anul factorilor implicaţi didactice
şcolar 2019-2020
Stabilirea planului de -studiu de nevoi -director 11.12.19 -realizarea planului de
-umane – cadre
şcolarizare pentru anul şcolarizare
didactice
şcolar următor.
Întocmirea unor programe - realizarea unor -umane – cadre -directori adj. 21.10.19 -graficele şi programele
de activităţi remediale grafice didactie, elevi de activităţi/discipline
-nr. elevi cuprinşi în cadrul
programelor
Respectarea legislaţiei -consultarea -umane – cadre -director, Perma- -mapă cu legislaţia şcolară
şcolare şi a celei privind periodică a noutăţilor didactice, -directori adj. nent în vigoare
politica de personal. apărute în Monitorul auxiliare şi
Oficial nedidactice
Coordonarea activităţii de -consemnarea -umane – cadre -director Perma- -realizarea fişei de evaluare
identificare obiectivă a periodică a didactice, nent
criteriilor pentru a stabilirea activităţilor derulate personal
calificativelor anuale. de către cadrele auxiliar,
didactice personal
nedidactic
Gestionarea eficientă a -discuţii cu -umane – cadre -director Perma- -nr. conflicte soluţionate la
conflictelor. personalul şcolii, didactice, elevi, nent nivelul şcolii
elevii şi părinţii părinţi,

18
acestora consilier şcolar
Identificarea nevoilor de -discuţii permanete -umane- cadre -directori adj. 31.09.19 -nr. de chestionare aplicate
formare managerială. cu personalul şcolii didactice CM
Înscrierea la cursuri de -discuţii permanete -umane- cadre -directori adj. Perma- -nr. cursuri de formare
2.2.Formarea formare managerială. cu personalul şcolii didactice CM nent managerială
managerială şi -nr. participanţi
2 realizarea Formarea continuă a - afişarea ofertelor de -umane – cadre -director, 31.08.19 -nr. cursuri de
culturii personalului didactic. formare didactice -directori adj. perfecţionare a cadrelor
manageriale CM didactice
Diseminarea informaţiei -discuţii permanete -umane – cadre -director, Perma- -nr. activităţi organizate
obţinută în cadrul cu personalul şcolii didactice -directori adj. nent pentru realizarea unei
formărilor. CM culturi manageriale

III C. DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE

NR. OBIECTIVE INDICATORI/STANDARDE


ACTIVITĂŢI PROPUSE MĂSURI RESURSE RESPONSABIL TERMEN
CRT. SPECIFICE DE REALIZARE
15.09.19 -preluarea cererilor
cadelor didactice pentru
Identificarea nevoilor de -discuţii cu personalul -umane – cadre -directori adj. formări
formare. şcolii didactice CM - întocmirea unei situaţii
3.1.Formarea privind nevoia de formare
continuă şi a cadrelor didactice
1 -organizarea flexibilă Perma-nent
perfecţionarea -nr de cadre didactice
personalului Asigurarea participării a activităţii -umane – cadre
-directori adj. înscrise la cursuri de
personalului la cursuri, -afişarea ofertelor de didactice,
CM perfecţionare, grade
simpozioane etc. participare la cursuri, personal auxiliar
didactice etc
simpozioane etc.

19
III D. DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

NR. OBIECTIVE INDICATORI/STANDARDE


ACTIVITĂŢI PROPUSE MĂSURI RESURSE RESPONSABIL TERMEN
CRT. SPECIFICE DE REALIZARE
Lucrări de reparație -umane 20.08.19
- director
capital a sălilor de -financiare –
- contabil - nr. de spații reparate
clase, a sălilor de bugetul
4.1.Realizarea Dezvoltarea şi
sport, de festivități proiectului
1 unor lucrări de modernizarea
-umane Martie 2020
investiţii infrastructurii Realizarea
-financiare – - director -contract încheiat cu
procedurilor de
bugetul operatorul economic
achiziții
proiectului
2 4.2.Alocarea Întocmirea listei de -consultarea tuturor -umane -director 15.10.19 -tipul de dotări şi investiţii
resurselor priorităţi pentru dotări şi factorilor interesaţi
financiare şi investiţii.
materiale în Identificarea resurselor -atragerea de resurse -financiare – - director Perma-nent -valoarea resurselor
concordanţă cu financiare pentru: din diferite surse DGETS, - contabil -acoperirea nevoilor
investiţii, reabilitări, MECC, fonduri pentru modernizarea
20
modernizări, reparaţii şi europene infrastructurii
igienizări, salarii, altele.

Solicitarea unor lucrări de -consultarea tuturor -financiare – -director Dec 2019 -valoarea fondurilor
Reparaţii pentru anul factorilor interesaţi DGETS -nr. reparaţiilor efectuate
2020
Identificarea şi obţinerea -realizarea -financiare CEAC Perma-nent -valoarea fondurilor
necesităţile
de fonduri extrabugetare. contractelor de
unităţii
închiriere a unor
spaţii
Dotarea cu mijloace de -consultarea tuturor -financiare – -director Perma-nent -valoarea dotărilor
învăţământ. factorilor interesaţi MECC, -nr. elevi beneficiari

III E. DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ, COLABORARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA

NR. OBIECTIVE INDICATORI/STANDARDE


ACTIVITĂŢI PROPUSE MĂSURI RESURSE RESPONSABIL TERMEN
CRT. SPECIFICE DE REALIZARE
Flux informaţional cu -verificarea zilnică a -umane Permanent
-director, -nr. adrese, note telefonice,
unităţile şcolare, DGETS, corespondenţei -materiale-
-directori adj mail-uri primite şi trimise
consiliul local. scrise, internet hartie
Permanent -nr. reuniunilor şi întâlnirilor
Întâlniri cu părinţii,
5.1.Consilierea -umane --director, organizate
colaboratori, parteneri în -discuţii periodice
şi facilitarea -directori adj -nr. problemelor discutate
1 proiecte etc
schimbului de şi soluţionate
informaţii Permanent -nr. corespondenţei
Soluţionarea -umane
-nr. reclamaţiilor,
corespondenţei, -discuţii cu toţi -financiare --director,
sesizărilor rezolvate la
sesizărilor, reclamaţiilor, factorii implicaţi -materiale- -directori adj
nivelul şcolii
medierea conflictelor hârtie,
-nr. conflictelor mediate
21
Consolidarea relaţiilor de -încheierea unor -umane – elevi --director, Permanent -nr. parteneriatelor
5.2.Deschiderea colaborare dintre contracte de şi cadre -directori adj realizate
sistemelor de instituţie şi agenţi parteneriat didactice -nr. unităţilor partenere
educaţie şi economici, societate în -financiare -
2
formare general sponsorizări
profesională Monitorizarea/îndrumare -verificarea periodică -umane – elevi, Permanent -dosarul comisiei activităţi
-director,
spre societate a muncii a activităţii educative cadre didactice extracurriculare şi
-directori adj
educative extraşcolare
Mass-media. -oferirea în mass- -umane -director, Permanent -nr. activităţi organizate
media a unor -directori adj pentru promovarea
5.3.Promovarea informaţii despre - CEAC imaginii şcolii
3
imaginii instituţiei activitatea unităţilor -nr. articole şi interviuri
şcolare publicate/difuzate în
mass-media
Monitorizarea imaginii -consultarea presei -umane- cadre -director Permanent -nr. Ziare achiziţionate
instituţiei în presa locală didactice, - CEAC
şi centrală şi - materiale – pt.
implementarea unor achiziţionarea
măsuri corespunzătoare de
de ameliorare pe baza publicaţii
rezultatelor monitorizării diverse

22
IV. Planul de lucru al Consiliului Administrativ
Perioada Ordinea de zi a ședinței Responsabilii
realizării
August- - Rezultatele pregătii instituției pentru începutul anului de studii 2019-20120: documentația care Membrii administraţiei
Septembrie reglementează destăşurarea procesului educaţional, cabinetele de studiu și a clădirii;
- Repartizarea orelor conform prevederilor Planului-cadru pentru anul de studii 2019 – 2020. Șefii de catedre
- Optimizarea resurselor umane în vederea eficientizării procesului educaţional şi al mijloacelor
Directorul
bugetare: tarifierea cadrelor didactice.
- Completarea claselor, numărul de clase și aprobarea schemei orarului conform normelor sanitaro- Directorul
igienice.
- Aprobarea componentei școlare, a orelor opţionale, cercurilor şi secţiilor sportive, în conformitate cu
prevederile Planului-Cadru 2019-2020
- Monitorizarea rezultatelor acordării ajutorului material de la Primăria municipiului în scopul
şcolarizării elevilor din familiile social-vulnerabile.
- Organizarea alimentaţiei elevilor.
Directorii adjuncți
- Instructaj cu privire la securitatea şi protecţia muncii, dotarea cabinetului medical cu medicamente şi
utilajul necesar.
- Familiarizarea cadrelor didactice, de conducere și a diriginților de clase cu obligaţiunile de funcţii în
anul de studii 2019 -2020.
23
- Constituirea componenței consiliilor, comisiilor de lucru pentru anul de studii 2019-2020.
- Pregătirea instituției pentru noul an de studii.
- Asigurarea, păstrarea şi modernizarea bazei materiale şi didactice.
- Totalurile examenului medical realizat de colaboratorii gimnaziului.

Octombrie - Ridicarea ajutorului material de către familiile social vulnerabile.


- Rezultatele evaluării activităţii dirigintelui în contextul verificării completării documentaţiei şcolare. Directorul
- Respectarea Instrucţiunii privind completarea documentaţiei şcolare (registre, dosare).
- Respectarea prevederilor Legii cu privire la protecţia muncii .
Asistenta medicală
- Rezultatele evaluării stării sănătăţii elevilor şi aprobarea listelor nominale din grupele medicale de
ocupaţie la educaţia fizică.
- Lucrul cu elevii dotați. Organizarea și desfășurarea concursurilor școlare la disciplinele de studiu.
- Monitorizarea activităţii Comisiei de atestare: asitarea la activitățile educaționale din cadrul
procesului de atestare a cadrelor didactice.
Noiembrie - Aspecte ale activității diriginților în contextul reformei curriculare a MECC. Asistenta medicală
- Respectarea Regulamentului igienico-sanitar în instituţie şi organizarea măsurilor de diminuare a
riscului răspândirii bolilor respiratorii. Membrii administrației
- Realizarea şi stabilirea corectă a obiectivelor în cadrul procesului de predare – învățare – evaluare în
paralela claselor a V-a.
- Reușita școlară a elevilor. Calitatea evidenţei frecvenţei elevilor la lecţii. Prevenirea abandonului şi Directorul
eşecului şcolar..
- Organizarea activităţilor extraşcolare dedicate sărbătorilor de iarnă în vederea formării sistemului de
valori la elevi.
- Completarea cataloagelor școlare şi acumuilările de note de către elevi. Realizarea cerinţelor
curriculare şi a Planului-cadru la finele I semestru.
- Rezultatele probelor educaționale din cadrul procesului de atestare.
- Calitatea evidenţei frecvenţei elevilor la lecţii. Prevenirea abandonului şi eşecului şcolar.
- Raport despre economisirea resurselor termoenergetice.
Decembrie - Racordarea activității profesionale la cerințele unice de ralizare a procesului educațional. Directorii adjuncți
- Parteneriatul școală - familie- comunitate în diminuarea situațiilor de conflict în mediul școlar. Contabilul
- Rigori în elaborarea schemei orare și aplicarea Instrucțiunii privind completarea catalogului școlar.
- Evidenţa sistemului intern de notare.
24
- Raport despre activitatea instituției în regim de autonomie financiară. Directorul
- Proiectarea lucrărilor de reparaţii pe perioada verii - 2020

Ianuarie - Asigurarea relațiilor eficiente de parteneriat. Directorul


- Racordarea mijloacelor bugetare la necesitățile instituționale. Realizarea bugetului 2019.
- Totalurile monitorizării valorificării fondului de carte şi păstrării manualelor şcolare de către elevi. Contabilul
- Respectarea cerinţelor sanitaro-igienice în instituţie și a tehnicii securității muncii.
Directorii adjuncți
- Examinarea corespunderii notelor cu nivelul de cunoştinţe acumulat de elevi.
- Eficacitatea formelor și metodelor de activitate cu părinții organizate la nivel de clasă.
- Activitatea dirigintelui în formarea culturii civice la elevi.
Februarie - Cu privire la renovarea bazei tehnico-materiale a instituţiei în anul 2020. Directorul
- Inițierea procedurilor de achiziții de lucrări de reparaţii pe perioada verii - 2020
- Impactul mijlooacelor IT asupra calității procesului educațional.
Martie - Respectarea normelor metodologice și curriculare în realizarea procesului educațional. Contabil
- Respectarea codului de etică deontologie profesională. (tinerii specialiști, diriginții de clase); Directorul
- Organizarea și desfășurarea bilunarului ecologic
- Executarea bugetului conform clasificaţiei bugetare. Achizițiile publice.
Aprilie - Eficicacitatea orei: Consiliere și dezvoltarea personală. Directorul
- Rezultatele activităţilor din cadrul decadelor comisiilor metodice. Șefii CM
- Rezultatele activităţilor desfăşurate în cadrul Lunarului “Noi și Legea” și monitorizarea activităţilor
desfăşurate în cadrul bilunarului ecologic
- Studierea şi promovarea experienţei avansate – factor esenţial al optimizării procesului educativ.
- Rezultatul participării elevilor la olimpiadele şcolare interne, raionale şi la concursurile extraşcolare.
- Realizarea planului Protecţiei Civile în caz de situaţii excepţionale şi a planului SSM.
- Respectarea Instrucţiunii privind completarea documentaţiei şcolare (cataloage, dosare ale elevilor).
Mai - Raport despre activitatea realizată în anul de studii 2019-2020, în scopul eficientizării calităţii
educaţiei: Rezultatele elevilor la concursurile școlare. Directorii adjuncți
- Propuneri la Planul de activitate pentru anul de studii 2020-2021. Directorul
- Raport despre activitatea instituţiei în regim de autonomie financiară.
Directorul
- Pregătirea instituţiei către noul an de studii: reparaţia clădirii, încăperilor, teritoriului, acoperişului etc.

25
V. PLANUL DE LUCRU AL CONSILIULUI PROFESORAL
Nr. Tematica Termen Responsabili Resurse Grupul Indicatori de
d/o necesare țintă performanță
1. 1. Dezbaterea Raportului managerial privind starea Septemb Directorul Raport și Colectivul Aprobarea actelor
învățământului și activitatea desfasurată în anul școlar 2018- rie Directorii Plan de profesoral reglatorii pentru noul an
2019. adjuncți activitate de studii;
2. Aprobarea Planului managerial al instituţiei pentru anul de managerială. Familiarizarea cadrelor
Acte didactice cu noile
studii 2019-2020;
normative metodologii elaborate
3. Familiarizarea cadrelor didactice cu Instrucțiunea privind care de MECC.
managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, reglementeaz Aprobarea comisiilor și
gimnazial. ă activitatea a actelor normative de
4. Aprobarea actelor de reglamentare a funcţionării instituţiei. educațională reglementare a
5. Aprobarea componenței comisiilor interne( Consiliul de elaborate de procesului educațional
Administraţie, Comisia Protecţie a drepturilor coplului, MECC în noul an de studii
Consiliul Metodic, Planurile Comisiilor Metodice, Comisia Completarea
de Atestare, , Comisia multidiscuplinară etc. chestionarului pentru
cadrele didactice
referitor la
managementul temelor
pentru acasă.
26
2. 1. Identificarea, sesizarea și evaluarea cazurilor de violență în Octomb Directorul Părinții; Identificarea
mediul școlar. Probleme și soluții rie - adjunct pentru Diriginții progreselor și
2. Parteneriatul educativ școală-familie si rolul comisiei noiembr educație, de clase provocărilor in relațiile
dirigintilor în buna desfășurare a acestuia. ie Șeful Comisiei de parteneriat. Plan de
diriginților de îmbunătățire a
3. Familiarizarea cu modificările din „Nomenclatorul tipurilor
clasă. parteneriatului educativ
de documentație școlară și raportare în învățământul școală-familie.
general”;
4. Familiarizarea cu modalități de accesare a site-urilor
furnizoare de informații necesare realizării procesului
educațional de calitate;
5. Respectarea regimului de muncă a personalului didactic
conform noiii metodologii și a Codului de etică.
6. Organizarea procesului de atestare
7. Pregătirea instituției către sezonul de iarnă
8. Implimentarea curriculumului în clasa I-îi
9. Implimentarea curriculumului modificat al elevilor cu CES
3. 1. Raport managerial despre activitatea educațională în Decemb Directorii Rezultatele Șefii Notă informativă
semestrul întâi al anului de studii 2019 – 2020; rie adjuncți elevilor; comisiilor Analuiza chestionarelor
2. Implementarea Instrucțiunii privind managementul temelor Cadrele Realizarea metodice pentru elevi și părinți/
pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal. didactice planurilor de Cadrele Elaborarea testelor de
lungă durată didactice evaluare
3. Adaptarea elevilor clasei I-îi și clasa V-a, în anul de studii
Curricula
2019-2020 școlară
4. Organizarea predării disciplinei istorie.
5. Organizarea predării disciplinei educație civică.
4. 1. Raport despre realizarea procesului de atestare al cadrelor Ianuarie Membrii Regulamentu Cadrele Confirmarea gradelor
didactice/manageriale - Comisiei de l de atestare didactice didactice doi.
2. Susținerea rapoartelor de autoevaluare și a lucrărilor Februari Atestare a al cadrelor și Aprobarea/neaprobarea
metodice de către cadrele didactice/manageriale care se e Cadrelor didactice manageria activităților din cadrul
Didactice le procesului de atestare al
află în procesul de atestare.
cadrelor didactice.
3. Nivelul predării disciplinei – limba română
4. Activitatea elevilor dotați din instituție
5. Organizarea activităților pentru implimentarea TIC în
27
instituție
6. Implimentarea disciplinei dezvoltare personală în ciclul
primar
7. Activitatea comisiei pentru drepturile copiilor
5. 1. Mijloace și procedee de îmbunătățire a calității educației; Martie - Directorii Planul Cadrele Aprobarea soluțiilor de
2. Căi și metode de obținere și evaluare a progresului școlar – Aprilie adjuncți managerial și didactice îmbunătățire a
informare. Șefii de comisii al comisiilor și procesului educațional
3. Implimentarea disciplinei educația tehnologică metodice metodice nondidact
ice
4. Analiza de implimentare a standartelor în instituție
5. Nivelul de predarea a disciplinei limba rusă
6. Organizarea procesului instructiv la disciplina educația
muzicală
7. Implimentarea și realizarea curriculei la disciplina Științe în
clasa V-a
8. Implimentarea și realizarea curriculei la disciplina
matematică în clasa V-a
9. Activitatea diriginților cu elevii aflați în situații de risc
6. 1. Validarea raportului privind situația școlară anuală Mai Directorii Rezultatele Elevi Promovarea și
prezentată de profesorii diriginți- promovarea elevilor; adjuncți școlare Cadre admiterea elevilor;
2. Declanșarea procedurii de constituire a CDȘ pentru anul Cadrele Planuri de didactice Planuri de lungă durată
școlar 2020- 2021 – propunerea disciplinelor opționale și de didactice lungă durată a orelor opționale.
diriginți a orelor
profil în anul școlar 2020- 20201
opționale

28
VI. Activitatea Consiliului de Etică și Deontologie Profesională
Nr.d/ Tematica Resurse umane Resurse materiale Termeni Indicatori de performanță
o
1. Elaborarea și aprobarea planului de Membrii Codul educației,nr Septembrie Procesul- verbal al ședinței
activitate al Consiliului de Etică Consiliului de 152 din Consiliului de etică .Planul
pentru anul de studii 2018-2019 etică 17.07.2014,art135 abrobat publicat pe pag web
-alin.6-8; oficială a instituției.
Codul de etică al
cadrului didactic
aprobat prin
ordinul
Ministeruui
Educației Culturii
și Cercetării nr
861 din
07.09.2015
2. Informarea cadrelor didactice Membrii Registru de Noiembrie Cadre didactice,parinți,elevi
,părinților ,elevilor cu privire la Consiliului de înregistrare a informați.
procedura de depunere a etică,cadre sesizărilor și
petiților,sesizărilor. didactice,elevi. petiților.
3. Promovarea respectării în Membrii Art.13 alin.(7) din Martie Rezultatele sondajelor
29
activitatea cadrelor didactice a Consiliului de Codul educației al
principiului non-discriminării în etică,cadre Republicii
raport cu elevii și părinții. didactice,elevi. Moldova nr.152
din 17 iulie 2014, 
4. Organizare periodică a autoevaluării Membrii Aplicarea Aprilie Rezultatele chestionarilor.
gradului de respectare a prevederilor Consiliului de chestionarilor.
Codului de etucă în IPLT,,O Ghibu,, etică,cadre
didactice,elevi
5.. Întocmirea raportului anual al Membrii Mai Raportul anual al
Consiliului de Etică . Consiliului de Consiliului de Etică
etică întocmit.

VII. CONTROL ȘI DIRIJAR


A) CONTROALE OPERATIVE:

Nr. Obiectivele activității Tema controlului Termenul de Mod de Obiectul Responsabil Indicatori
realizare organizare evaluat
1. Organizarea măsurilor Respectarea Regulamentului Octombrie Verificarea Cadrele Asistenta Notă
de diminuare a riscului igienico-sanitar în instituţie încăperilor. diactice. medicală informativă
răspândirii bolilor şi organizarea măsurilor de Familiarizarea Personalul la CA din
respiratorii. diminuare a riscului cadrelor didactice tehnic luna
răspîndirii bolilor cu normele octombrie
respiratorii. sanitare.

2. Acumulările de note de Respectarea instrucţiunii cu Pe parcursul Asitări la lecţii şi Cadrele Directorii Notă
către elevii la toate privire la completarea anului de activităţi didactice de adjuncţi informativă
treptele de învăţământ; cataloagelor şcolare. studii extracuriculare. la toate la ŞP la
Corectitudinea notării Evaluarea nivélele fiecare sfîrşit
elevilor. completării școlare de semestru
documentaţiei
30
şcolare.
Verificarea
documentaţiei
şcolare.
3. Evaluarea formativă a Realizarea şi stabilirea Noiembrie Asitarea la ore şi Cadrele Director Notă
progresului realizat corectă a obiectivelor în la activităţile didactice informativă
extracurriculare. care predau la ŞP din
cadrul procesului de predare
în clasele a luna
– învățare - evaluare V-a noiembrie
4 Respectarea Realizarea activităţilor Februarie Asitarea la lecţii şi Cadrele Director Notă
Regulamentului de educaţionale conform la activităţile didactice informativă
Аtestarea a cadrelor prevederilor actelor extracurriculare. care se la CP
didactice reglatorii. Studierea atestează (februarie)
portofoliilor
cadrelor didactice.
Analiza
schimbului de
experienţă.

B) CONTROALE TEMATICE

Nr. Obiectivele Tema controlului Termenul de Mod de organizare Obiectul evaluat Responsabil Modul de
activității realizare totalizare
1. Crearea Evaluarea nivelului de August Reparație curente în Cadrele Director Notă informativă
condițiilor pentru pregătire a liceului spațiile școlare nedidactice și la CA
desfăurarea către noul an de studii auxiliare
procesului
educațional
2. Racordarea Eficienţa gestionării Octombrie Verificarea executării Contabilitatea, Directorul Notă informativă
mijloacelor resurselor bugetare şi resurselor bugetare şi directorul la CA
bugetare la extrabugetare. extrabugetare adjunct pentru

31
necesutăţile problemele de
instituţionale gospodărie
3. Implementarea Corectitudinea Noiembrie Verificarea proiectelor Cadrele Directorii Notă informativă
noilor elaborării proiectelor de lungă durată la didactice și adjuncți la CA/ŞP
metodologii de de lungă durată la disciplinele școlare în nedidactice Director
realizare a disciplinele școlare în baza curriculumului
Curriculumului baza curriculumului aprobat de ME
național aprobat de MECC

4. Prevenirea Identificarea și Noiembrie Verificarea prezenţei la Diriginţii de Director Notă informativă


abandonului realizarea actiunilor lecţie a elevilor. clase la CA
şcolar. instituționale de Evaluarea completării Cadrele
prevenire și diminuare cataloagelor şi a didactice
a abndonului școlar documentaţiei şcolare.
Discuţii individuale.
5. Implementarea Implementarea noilor Decembrie Cadrele didactice a Cadre didactice Popov D. Discuții aplicative
mijloacelor IT în tehnologii de predare- căror spații de lucru și nedidactice CP
procesul didactic. învăţare în procesul sunt dótate cu mijloace
educaţional, orientate moderne de predare-
spre identificarea şi învățare
dezvoltarea elevilor.
6. Racordarea Evaluarea calităţii și Ianuarie Asitarea la ore şi la Cadrele Director Notă informativă
activităţii relevanței activităţii activităţile didactice la ȘP
profesionale la cadrelor didactice. extracurriculare.
realizarea Examinarea completării
standardelor documentaţiei şcolare.
profesionale. Acumulările de note,
frecvenţa la lecţii
7. Argumentarea Orele individuale în Mai Asistarea la lecţii şi Cadrele Director Notă informative
necesităţii clasele muzical-corale, activităţi didactice care la CA
extracuriculare. predau în clasele
orelor individuale coregrafice - suport
cu profil.
32
Evaluarea esenţial în educaţia
lacunelor muzicală şi coregrafică
estimarea a elevilor.
valenţelor
valorice
8. Asigurarea Calitatea prestării Aprilie Asitarea la lecţii, Directorii Directorul Notă informativă
calităţii și serviciilor educaţionale activităţi adjuncţi la CA după I
relevanței şi manageriale. extracuriculare, şedinţe semestru şi al II-
educaţiei. cu părinţii de către lea semestru
directorii adjuncţi în
conformitate cu
prevederile din fişa de
post.

C) CONTROALE FRONTALE:

Nr. Obiectivele Tema controlului Termenul Mod de organizare Obiectul Responsabil Modul de totalizare
activității de evaluat
realizare
1. Respectarea Corectitudinea şi calitatea noiembrie Verificarea documentaţiei Cadrele Directorii Notă informativă
îndrumărilor elaborării planurilor elaborate. didactice adjuncţi ŞP (decembrie)
metodologice comisiilor metodice,
în vederea
proiectelor de lungă
eficientizării
procesului durată la disciplinele de
educaţional studii şi Consiliere și
dezvoltare personală în
conformitate cu cerinţele
curriculumul bazat pe
competențe

33
2. Asigurarea Evaluarea infrastructurii aprilie Verificarea realizării, de Angajaţii Directorul Notă informativă la
calităţii şi calităţi educaţiei la către angajaţii instituţiei, a instituţiei Directorii CP (mai)
educaţiei la nivel de instituţie standardelor de calitate ce adjuncţi
standardele de ţin de: Participarea
calitate: democratică;
Incluziunea educaţională;
Eficiența educațională;
Educația sensibilă la gen;
Sănătate, siguranță,
protecție;

D) CONTROL PERSONAL:

Nr. Obiectivele Tema controlului Termenul de Mod de organizare Obiectul Responsabil Modul de totalizare
activității realizare evaluat
1 Respectarea Realizarea procesului Martie Asitarea la ore şi la Cadrele Postică Notă informativă la
normelor de educational conform activităţile didactice Angela şedinţa CA
etică şi prevederilor din extracurriculare. Guştiuc
deontologie curriculum la disciplina Nicolae
profesională predată şi a codului
etic.
Notă: Descrierea tipurilor de controale planificate:
- curente (operative) conform fişei de post a managerului;
- tematice – se verifică numai una sau câteva laturi ale activităţii;
- frontale (generale) – sunt supuse verificării, analizei şi evaluării toate domeniile şi compartimentele din instituţie;
- personale – când apare o problemă legată de un angajat care nu-şi onorează obligaţiunile din fişa de post.

34
VIII. Planul de activitate a Comisiei multidisciplinare

Nr.crt Activitatea Termene de Parteneri Indicatori de


realizare Responsabili realizare Note
I.Activități organizatorice
1. Elaborarea Planului anual de activitate. Septembrie CD Administrația
instituției CMI Plan aprobat
Cadrele didactice
2. Elaborarea planurilor lunare, săptămînale și Septembrie-
de zi de activitate. Pe parcursul CD CMI Plan aprobat
anului Cadrele didactice
3. Elaborarea listei documentației perfectate de Sistematic CD
cadrul didactic de sprijin. CMI Listele elaborate
Cadrele didactice
4. Studierea actelor normative cu referintă la Sistematic CD CMI Portofoliu
educatia inclusivă Cadrele diactice Documentația CDS
5. Elaborarea formularelor conform actelor SeptembriePe C CMI Portofoliu
normative. parcursul anilor Cadrele didactice Documentație CDS
6. Amenajarea spațiului de lucru Septembrie CD Administrație Spațiu amenajat
II. Evidența elevilor cu cerințe educaționale speciale
35
7. Determinarea listei copiilor cu cerințe educaționale Septambrie CDS SAP Raport de evaluare
speciale, asistați de cadrul didactic de sprijin CMI
(conform recomandărilor SAP).
8. Perfectarea/completarea registrului de evidență a Pe parcursul CDS CMI/SAP Nr.de copii
copiilor asistați. anului Cadrele didactice
9. Evidența și analiza rapoartelor de evaluare complexă Septembrie- CDS SAP Nr. rapoartelor
și multidisciplinară. Octombrie Președintele
CMI
10. Perfectarea/completarea dosarelor copiilor asistați. permanent CDS Cadrele didactice Nr. dosarelor
Asistentul social
Sora medicală
Părinții
III. Organizarea/realizarea activităților de suport educațional
11. Stabilirea, în funcție de necesitățile elevilor și CMI
recomandările CMI și SAP, a tipurilor de semestrial CDS Echipa PEI Nr. programelor
activități/programe de suport educațional. SAP stabilite
Cadrele didactice
12. Identificarea resurselor pentru realizarea activităților
de suport educațional: permanent CDS Administrația
tehnologii educaționale; Părinții
materiale didactice;
parteneri;
alte resurse relevante.
13. Înaintarea demersurilor administrației instituției pe parcursul CDS CMI Nr. demersurilor
pentru referirea copiilor către serviciile anului SAP
raionale/republicane în scopul evaluării complexe
și/sau acordării asistenței de specializare înaltă.
14. Analiza eficienței, impactului activităților de suport semestrial CDS CMI Nr. copiilor
educațional asupra dezvoltării copilului; efectuarea Cadrele SAP
evaluării periodice a progresului înregistrat de către didactice
36
copii.
IV. Terapii ocupaționale
15. Activități în CREI Pe parcursul CDS Specialiștii Nr.activităților
anului de
studii
V. Activități în contextul PEI
16. Identificarea copiilor care necesită PEI (conform Pe parcursul CDS SAP Nr. copii
recomandărilor CMI și SAP). anuluim de CMI
studiu
17. Participarea la elaborarea PEI. Septembrie- CMI Nr. PEI
octombrie CDS Echipa PEI
18. Realizarea, în comun cu învățătorii/diriginții și
cadrele didactice la clasă, a obiectivelor PEI. semestrial CDS Cadrele didactice Nr. PEI
19. Participarea, în comun cu învățătorii și cadrele
didactice la clasă, la elaborarea adaptărilor semestrială CDS Cadrele didactice la Nr.curriculilor
curriculare. discipline adaptate,modificate
20. Progresul școlar al elevilor Pe parcursul Președintele
anului de și membrii
studiu CMI
21. Participarea la evaluarea, revizuirea și actualizarea Pe parcursul CDS CMI Nr.PEI actualizate
PEI. anului de Cadrele didactice
studii Părinții

VI. Activități extracurriculare și de recreere


22. Identificarea preferintelor copiilor în organizarea conform CDS Cadrele didactice Nr.activităților
activităților extracurriculare și de recreere. orarului Organizator
Alte organizații
sociale
VII. Evaluarea progresului școlar al copiilor asistați
24 Elaborarea și aplicarea Fișei de monitorizare a Lunar CDS cadrele didactice Nr. fișelor de
evoluției copilului. psiholog monitorizare

37
25. Elaborarea și aplicarea testelor de evaluare (pe Pe parcursul CDS Cadrele didactice Nr. testelor
discipline, arii curriculare, domenii de dezvoltare anului de specialiștii
etc.). studio 2019-
2020
26. Informarea subiecților relevanți (învățători, diriginți, Pe parcursul CDS Cadrele didactice Nr.copii
cadre didactice, părinți) privind evoluția copiilor. anului de CMI
studiu SAP

VIII. Coordonarea activității Centrului de resurse pentru educația incluzivă (CR)


37. Identificarea copiilor care vor beneficia de asistență La solicitare, CDS CMI Nr. copii
în CREI. pe parcursul Cadrele didactice
anului de Părinții
studiu
28. Elaborarea Planului semestrial de activitate a CREI. semestrial CDS Cadrele didactice Plan aprobat
administrația
23. Stabilirea, conform necesităților copiilor, a listei Septembrie CDS CMI Lista specialițtilor
specialiștilor implicați în activitatea CREI. SAP
24. Elaborarea orarului activităților desfășurate în CREI. Septembrie CDS CMI Orar aprobat
Cadrele didactice
25. Amenajarea/dotarea CREI. Septembrie CDS Administrația Proces verbal
IX. Dezvoltarea parteneriatului
26. Acumularea informațiilor privind familiile copiilor Pe parcursul CDS Diriginții Proces verbal
asistați. anului Părinții Referința copilului
27. Organizarea ședințelor cu părinții copiilor asistați. Pe parcursul CDS Diriginții Proces verbal
anului Organizator
28. Identificarea organizațiilor neguvernamentale locale Pe parcursul CDS Organizații Servicii prestate
și naționale care pot contribui la realizarea anului nonguvernamentale
activităților de suport educațional. SAP
X. Comunicare, informare
29.. Organizarea unei ședințe de informare a personalului Septembrie CDS Administrația Proces verbal

38
didactic din instituție referitor la sarcinile de bază și CMI
atribuțiile cadrului didactic de sprijin.
30. Completarea, actualizarea compartimentelor panoului Pe parcursul
Educația incluzivă. anului CDS CMI panou
31. Participarea la activități comunitare de informare și Pe parcursul
sensibilizare a opiniei publice în domeniul protecției anului CDS SAP certificat
drepturilor copilului, educației incluzive.
XI.Activități metodice și de formare continuă
32. Cursuri de perfecționare Pe parcursul CDS SAP Certificat
Autoinstruire anului

IX. Programul activităților extracurriculare


Nr. Indicatori de
Tematica Resurse umane Responsabili Termeni
d/o performanță
1. Careul solemn: ,,Primul sunet” Diriginții de clasă Septembrie Proiectează propriul
director
1. 2. Săptămâna siguranței “Siguranța ta are Conducătorii de traseu de dezvoltare
Diriginții
prioritate” cerc 03-10.09.2019 profesională continuă.
1. Sărbătoarea Pedagogului ”Mă rog pentru Diriginții de clasă Realizează și
învățători!” Conducătorii de Conducătorii de monitorizează
2. cerc cerc Octombrie procesul de dezvoltare
Diriginții personală și
profesională.
3. 1. Campania: ,,Să creștem fără violență” Diriinții de clasă Noiembrie Comunică la
2. Concurs dedicat promovării modului de Conducătorii de Diriginții necesitate în mod
viață: ,,Cum să gătim gustos. cerc curent cu membrii
familiei/reprezenta nţii
legali despre
activitatea și progresul
39
subiecților
educaționali.
1. Acțivități dedicate Zilei de 1Decembrie Antrenează membrii
2. Participarea la concursul„ O viață nu costă nimic, familiei și ai
Diriginții de clasă
nimic nu valorează cît o viață” comunității în
4. Conducătorii de Diriginții Decembrie
3. Acțiunea de binefacere: Caravana de Crăciun eficientizarea
cerc
4. Serată tematică - Șezătoare „Minuni în seara de procesului
Crăciun” educațional.
1. Omagiu lui Mihai Eminescu Diriginții de clasă Facilitează implicarea
Comisia
5. 2. Activităţi dedicate poetului M.Eminescu „La Conducătorii de Ianuarie copiilor/elevilor în
socioumanistică
steaua…” cerc dezvoltarea
1. Ziua siguranței pe Internet proiectelor comunitare
2. Campania ,, Impreună pentru prevenirea 04-11.02.2020 şi a acțiunilor de
delicvenței juvenile. Februarie voluntariat.
3. Sărbătoarea naţională ”Dragobetele” Proiectează propriul
traseu de dezvoltare
Diriginții de clasă profesională continuă.
Diriginții
6. Conducătorii de Conduce procesul de
cerc promovare a imaginii
instituției de
învățământ general la
nivelul comunității
locale, naționale și
internaționale
1. Mărțișor – sărbătoare în alb și roșu Antrenează membrii
2. Lunarul de propagare a cunoștințelor juridice: ,, Diriginții de clasă familiei și ai
Diriginții
7. Noi și Legea. Conducătorii de Martie comunității în
3. Activităţi ecologice „Paradis- meleagului natal” cerc eficientizarea
4. Festivalul concurs al cântecelor patriotice procesului
8. 1. Proiect Ecologic „Arată că-ți pasă”, ediția a VII-a Diriginții de clasă Diriginții Aprilie educațional.
2. Campania de promovarea a modului sănătos de Conducătorii de Facilitează implicarea
viață: ,, PRO Sănătatea cerc copiilor/elevilor în
40
3. Acțiuni de binefacere:,, Impreună pentru fiecare.
4. ”Paștele – sărbătoarea sărbători

dezvoltarea
proiectelor comunitare
şi a acțiunilor de
voluntariat.
Comunică la
1. Săptămâna siguranței “Siguranța ta are 20-27.05.2020 Comunică la
prioritate” necesitate în mod
2. Săptămâna educației europene Diriginții de clasă curent cu membrii
3. Concursul literar: ,, La izvoarele înțelepciunii. Diriginții familiei/reprezenta nţii
9.
4. Ultimul sunet. Tema: „Anii de școală -frumoşi Conducătorii de legali despre
mai sunt” cerc activitatea și progresul
5. Spectacol de binefacere „Copilărie, dulce feerie” Mai subiecților
educaționali.

41
X. Activitatea consiliului metodic
XI. Tematica Resurse Resurse Respon- Termeni Indicatori de performanță
N umane materiale sabili

1. -Analiza şi diagnoza activităţii CM în anul de


studii 2018-2019, Realizarea calitativă a Organizarea procesul de
obiectivelor curriculare; Identificarea nevoilor şi a Cadre Regulamente CM septembrie elaborare participativă a
perspectivelor; didactice studiate proiectelor de dezvoltare a
- Repartizarea sarcinilor la secțiile metodice instituției de învățământ
pentru anul de studii 2019-2020. Proiectarea general în baza evaluării
activităţilor de lungă şi de scurtă durată la secţiile holistice a mediului intern și
metodice. Coordonarea responsabilităţilor extern
cu fişa post, Determinarea priorităţilor.
2. Rezultatele aprecierii niveluilui iniţial de Cadre Notă CM noiembrie Monitorizarea
cunoştinţe şi competenţe la elevii didactice informativă implementarea și dezvoltarea
Organizarea şi desfăşurarea monitoringului în curriculumului școlar.
clasele noi formate
3. Pregătirea pentru Consiliul Profesoral: Atestarea Cadre Ordin CM Asigurarea eficacității
cadrelor didactice didactice Pe parcurs dezvoltării profesionale
-Motivarea cadrelor didactice în procesul continuă a personalului
autoperfecţionării didactic
-Asistări la ore, controlul dosarelor Monitorizarea procesul de

42
-Pregătirea portofoliilor profesorilor care se evaluare a personalului
atestează Ianuarie didactic
-Aprobarea rapoartelor de activitate a candidaţilor
pentru atestare.
4. Organizarea şi desfăşurarea decadelor măiestriei Cadre Notă CM Conf.
pedagogice; didactice informativă graficului Asigurarea eficacității
-Ore demonstrative, organizarea schimbului de dezvoltării profesionale
experienţă; publicaţii; interasistenţe continuă a personalului
-Expoziţii ştiinţifico-metodice; Martie didactic
-Pregătirea şi publicarea materialelor, elaborate de
cadrele didactice; Monitorizarea procesul de
-Elaborarea unui set al publicaţiilor profesorilor; evaluare a personalului
-Motivarea cadrelor didactice în procesul de didactic.
publicare a articolelor;
-Propagarea experienţei avansate şi a bunelor Crearea contextelor de
practici. motivare și stimulare a
5. Şcoala Tânărului Specialist: Motivaţia învăţării Cadre Notă CM Aprilie performanței în activitate
şcolare- strategii de stimulare. didactice informativă
6. Completarea bazei de date cu rezultatele obţinute Cadre Recomandări CM periodic
didactice metodice
elaborate

43
XI. Comisia metodică clasele primare
Conținuturi Termen de realizare Responsabili

Ședința Nr. 1
Septembrie - Octombrie

1. Reuniunea metodică raională – aspecte abordate, proiectare – Septembrie


realizare, obiective pentru anul de studiu 2019 -2020.

2. Proiectarea activității CM. Membrii CM

Septembrie
3. Elaborarea și discutarea proiectării de lungă durată pentru anul de
studiu 2019 -2020. Stabilirea cerințelor unice față de completarea
documentației școlare.

4. Discuții: «Abordarea integrată a curriculumului (2018) pentru Septembrie


învățământul primar». Membrii CM

5. Masă rotundă: «Crearea mediilor de învățare cu eficiență înaltă și Octombrie

44
favorabile învățării centrată pe elev în clasele primare». Membrii CM

Octombrie Berova Nadejda

Ședința Nr.2
Noiembrie - Decembrie

1. Masă rotundă : «Realizarea zilelor de activități Membrii CM,


transdisciplinare în clasele primare». Noiembrie Profesorii ce predau în cl. primare

2. Oră demonstrativă în cl. a III-a. Berova Nadejda


Noiembrie

3. Revelion 2019. Membrii CM


Decembrie
4. Analiza rezultatelor școlare la sfârșit de semestru.
Membrii CM
Decembrie

Ședința Nr.3
Februarie - Martie

1. Disput : «Strategii didactice eficiente în predarea-


învățarea-evaluarea disciplinei DP în clasele primare». Februarie Popova Oxana

2. Matinee consecrate Zilei Internaționale a Femeii.


Martie Membrii CM
45
3. Discuție: «Dezvoltarea experiențelor de calcul mintal în
situații de învățare și în context reale de viață».

Martie Berova Nadejda

Ședința Nr.4
Aprilie -Mai

1. Discuție: «Eficiența metodelor alternative de evaluare în


dezvoltarea competențelor de autocunoaștere și a învăța Aprilie Membrii CM
să înveți».

2. Activitate extracurriculară: «Adio, drag Abecedar!» - cl.


I. Mai Popova Oxana
Corinovscaia Ec.

3. Raport de activitate al CM. Realizarea cerințelor


curriculare în anul de studiu 2019 – 2020.
Mai Membrii CM
4. Opinii și sugestii pentru proiectarea activității CM pe
anul de studiu 2020 -2021.

46
XII. Comisia metodică socioumanistică
Nr Tipul activitatii Întrunirile metodice. Subiectul Responsabil Perioada de timp
.
1. Sedință Analiza planului de activitate pentru Șeful comisiei metodice. August
organizatorică anul de studiu 2019-2020.
Membrii comisiei metodice

Revederea proiectelor tematico-


calendaristice.

2. Seminar Tema de cercetare și aplicare propusă Membrii comisiei metodice. Septembrie


pentru
anul de studii 2019-2020

Managementul implementării
calitative a curricula 2019 în clasa a
V-a.

3 Masă rotunda Instrucțiunea , privind managementul PopazuEcaterina. Octombrie


temelor pentru acasă în învățământul
gimnazial, racordate la curricula Membrii comisiei metodice.
2019.
Tataru Maria
47
Lecție demonstrativă la limba
engleză.

4 Lecții practice Noiembrie


Lecție demonstrativă la Limba rusă. Carabețcaia
Domnica

Metodologia formării și dezvoltării


competențelor transdisciplinare ale
elevului la Limba și literatura rusă.

5. Activitate de Ședință de totalizare a activității Responsabili Decembrie


totalizare membrilor catedrei. membrii comisiei
metodice.
Lecție demonstrativă la istorie.
Derivolcova Tatiana

6. Ședință Oră demonstrativă la limba română. Popazu Ecaterina Februarie


organizatorică
Modul de implementare a curricula
2019 în clasa a V-a la Limba și
literatura română.

Dicția–element important în
48
comunicarea orală.

7. Masă rotundă. Oră demonstrativă la Educație pentru Stoianova Alisa Martie


societate.
Membrii comisiei metodice.
Implementarea registrului asociat..

Evaluarea -instrument de asigurare a


succesului elevului.

8. Ședință de Analiza cunoștințelor și abilităților , Mai


totalizare elevilor.
Membrii comisiei metodice
Darea de seamă despre activitatea
membrilor comisiei metodice în anul
de studii 2019-2020.

49
XIII. Comisia metodică Matematică și Științe
Tema ședinței Conținutul activității Data Rensponsabili
1. Ședință 1. Analiza activității comisiei metodice reale Octombrie Popov Dmitri
organizatorică pe anul 2018-2019
2. Organizarea procesușuide învățământ în
2019-2020
3. Proiectarea activității comisiei metodice
reale
2. Creșterea calității 2.1.Aprecierea elevilor din clasa V . Noiembrie Derivocova Tatiana
evaluării 2.2. Cresterea obiectivitatii evaluarii. Membrii comisiei
3. Continua 3.1. Cresterea eficientei activitatii de perfectionare
perfecționare a la nivelul comisiei
profesorilor 3.2. Dezbateri pe teme de pregatire profesionala
continua.
Ora publică la matematică
Analiza orei publice

Popov Dmitri
4. Monitorizarea 1. Evaluările semestriale Decembrie Toți membrii comisiei
activității 2. Verificarea portofoliului cadrului didactic și
disciplinelor reale a comisiei metodice.
în semestru I 3. Petrecerea olimpiadelor în Gimnaziu
4. Realizarea unei 1. Exploatarea resurselor educative ale lectiilor Februarie Toți membrii comisiei
eduducații de matematica, fizica, chimie, biologie

50
complete 2. Ora publică la biologie
3. Analiza orei publice Tataru Vitalie

5. Implimentarea 1. Implimentarea noilor forme , metode și Martie Popov Dmitri


noilor forme , tehnologii la diferite etapeale lecției
metode și 2. Pregătirea și participarea la concursul
tehnologii la ”Kangurou”
diferite etapeale 3. Ora demonstrativă la educația tehnologică
lecției 4. Analiza orei publice

Tataru Maria
6. Masă rotundă 1. ”Exercițiile fizice – verigă importantă în Aprilie Cocev Petru
”Exercițiile fizice viața elevului”
– verigă 2. Concursul ”Starturi vesele ”
importantă în viața
elevului”
7. Monitorizarea 1. Evaluările semestriale Mai Membrii comisiei
activității disciplinelor 2. Verificarea portofoliului cadrului didactic și Popov Dmitri
reale în semestru I a comisiei metodice.
3. Raportul anual al comisie metodice reale

51
XIV. Comisia metodică a diriginților de clasă și a conducătorilor de cerc
Nr./o Tipul activității Întrunirile metodice. Responsabil Perioada

Subiectul

I. Proces - verbal 1.Regulamentul dirigintelui. Derivolcova T. Septembrie

Membrii comisiei

2.Proiectarea ședințelor părintești.

3.Proiectarea activităților
extracurriculare pentru anul de studii
2019 – 2020.

II. Proces - verbal 1.Activitate extracurriculară Derivolcova T. Decembrie


“Obiceiuri de Crăciun”.
Membrii comisiei

Notă informativă 2.Monitorizarea și completarea


documentației dirigintelui conform
Nomenclatorului.

III. Proces - verbal 1.Activitate extracurriculară. Derivolcova T. Martie - Aprilie

Membrii comisiei

52
Informație 2.Rolul dirigintelui în formarea
personalității elevului.

IV. Proces - verbal 1.Raport de activitate al diriginților Derivolcova T. Mai


pentru anul de studii 2019 – 2020.
Membrii comisiei
2.Proiectarea preventive a Comisiei
diriginților pentru anul de studii 2019
– 2020.

53
XV. Activitatea comisiei pentru Protecția Drepturilor Copiilor
Nr. d/o Tematica Resurse umane Resurse Responsabili
materiale
Şedinţa nr.1
1. Constituirea CPDC şi distribuirea funcţionalelor (prin ordin)
2. Aprobarea Planului ședințelor CPDC pentru anul de studii 2019-
2020.
3. Respectarea legislației și a actelor normative reglatorii în
procesul de soluționare a unui conflict.
4. Acordarea ajutorului material, alimentaţiei gratuite, scutirii
Director
achitării manualelor de către copii orfani, tutelaţi, invalizi, din Diriginții de clasă Acte normative
Director-adjunct
1. familii numeroase. Părinți Date statistice
5. Acumularea informaţiei şi întocmirea cartotecii (listele,decizia Elevi Proiector
.
Preturii în oformarea tutelei(copia),decizia comisiei medicale
despre invaliditatea copilului(copia în oformarea juridică a tutelei
asupra copilului, părinţii cărora au plecat peste hotare.
6. Organizarea activităţilor de şcolarizare a elevilor:
a) evidenţa frecvenţei;
b) revizuirea listelor elevilor ce stau la evidenţă în şcoală;
7. Săptămâna siguranței: Siguranța ta are prioritate
Şedinţa nr.2
1. Proiectarea activității educative - aspect important în diminuarea
violenței în mediul școlar. Acte normative
Diriginții de clasă Director
2. Proiectarea și aprobarea Campaniei ,,Să creștem fără abuz, Nota
2. Părinți Director-adjunct
neglijare, exploatare, trafic” informativă
Elevi Diriginții
1. Rolul dirigintelui clasei a I-îi și V-a în abordarea creativă a Proiector
managmentului clasei.
3. Revenirea la deciziile anterioare

54
Şedinţa nr.3
2. Identificarea și realizarea acțiunilor instituționale de prevenire și
diminuare a abandonului școlar.
3. Rolul dirigintelui clasei a VI-a-VII-a în abordarea creativă a
managmentului clasei. Acte normative Director
Diriginții de clasă
4. Implimentarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial Nota Director-adjunct
3. Părinți
de cooperare pentru identificarea, referirea, asistența și informativă
Elevi
monitorizarea copiilor- potențiale victime ale violenței, Proiector Diriginții
neglijării, exploatării și a traficului.
5. Totalurile Campaniei ,,Să creștem fără abuz, neglijare,
exploatare, trafic”, Lunarului ,,PRO Sănătatea”
6. Revenirea la deciziile anterioare
Şedinţa nr.4
1. Practici actuale de identificare a copiilor din grupul de risc. Director
Acte normative
2. Încadrarea în acţiunea de binefacere „Caravana de Diriginții de clasă Director-adjunct
Nota
4. Crăciun.” Părinți
informativă
7. Rolul dirigintelui clasei a VIII-a- în abordarea creativă a Elevi Diriginții
Proiector
managmentului clasei.
3. Revenirea la deciziile anterioare
Şedinţa nr.5
1. Proiectarea și aprobarea Planului de activităților dedicate Zilei
Director
siguranței pe Internet, Planului Campaniei ,,Impreună pentru Acte normative
Diriginții de clasă Director-adjunct
prevenirea delicvenței juvenile” Nota
5. Părinți
2. Organizarea serviciului psihologic școlar în activitate cu copii informativă
Elevi Diriginții
din grupul de risc. Proiector
3. Raport de activitate a CPDC.
4. Revenirea la deciziile anterioare.
Şedinţa nr.6 Acte normative
Diriginții de clasă Director
1. Copiii din grupul de risc: ansamblul vulnerabilității, identificare, Nota
6. Părinți Director-adjunct
clasificare. informativă
Elevi
2. Revenirea la deciziile anterioare Proiector
7. Şedinţa nr.7 Diriginții de clasă Acte normative Director
55
1. Proiectarea și aprobarea Lunarului de propagare a cunoştinţelor Director-adjunct
Nota
juridice Noi și Legea. Părinți
informativă
2. Gestionarea conflictelor şi prevenirea violenţei în şcoală. Elevi Diriginții
Proiector
3. Revenirea la deciziile anterioare
Şedinţa nr.8
1. „Ne îngrijorăm despre ce ar putea deveni în viitor un copil, dar
uităm că el este cineva în prezent”
2. Totalurile desfășurării Campaniei ,,Impreună pentru prevenirea Director
Diriginții de clasă
delicvenței juvenile” Chestionare Director-adjunct
8. Părinți
3. Totalurile desfășurării decadei Zilei siguranței pe Internet Diriginții
Elevi
8. Rolul dirigintelui clasei a II-a-III-a în abordarea creativă a
managmentului clasei. Notă
4. Proiectarea și aprobarea Lunarului ,,PRO Sănătatea” informativă
5. Revenirea la deciziile anterioare
Şedinţa nr.9
Director
1. Totalurile desfășurării Lunarului ,,PRO Sănătatea”
9. Membrii CPDC Notă Director-adjunct
2. Raport cu privire la activitatea DPDC în anul de studii 2019-
informativă
2020. Probleme și soluții.

56
XVI. Activitatea comitetului de părinți
Nr.
Conținutul activității Termenul Modul de totalizare
d/o Responsabil
1. Organizarea managerială.
2. Regulamentul de ordine interioară: introducerea uniformei școlare.
1. 3. Colaborarea dintre şcoală şi familie – condiţie esenţială a progresului
Septembrie Proces verbal Administraţia
școlar.
1. Şedinţă cu membrii Consiliului de părinţi; Octombrie Directorul
2. 2. Transpareță buigetară. Proces verbal CA

1. Prevenirea şi corectarea conduitelor greşite ale copiilor”. Diriginţii


3. 2. Prevenirea eșeculuii școlar. Noiembrie Proces verbal Directorul sau
3. Executarea bugetului și planificarea bugetară pentru anul 2019. directorul adjunct
1.  Activitate de totalizare a activităților a claselor și a
conducatorilor de cerc;
4. Decembrie Proces verbal Administraţia
2. Impactul activităţilor extraşcolare asupra formării valorilor
general-umane la elevi,
1. Rolul familiei în formarea unei atitudini civilizate a elevilor Administraţia.
5. Februarie Proces verbal
2. Rolul mijloacelor mass-media în dezvoltarea psihică a elevului. Diriginţii
1. Rolul familiei în orientarea şcolară şi profesională a
Directorul
6. adolescenţilor; Aprilie Proces verbal
CA
2. Factori implicaţi în agresivitatea adolescenţilor.
1. Activitate de totalizare a activității claselor cu profil și a Administraţia
conducatorilor de cerc. Directorul
7. Mai Proces verbal CA
2.Şedinţă cu membrii Consiliului de părinţi.

57
XVII. Activitatea Consiliului de elevi
Nr. Resurse
Tematica Resurse umane Responsabili Termeni Indicatori de performanță
d/o materiale
Constituirea Consiliului elevilor Crează un climat relaţional de
b) Cunoaşterea reciprocă a . încredere, solidaritate și respect,
membrilor Consiliului şi Diriginții bazat pe principiile echităţii şi ale
identificarea calităţilor elevilor Consiliul școlar toleranţei.
ce vor fi aleşi în Biroul de Elevii al elevilor
1. Septembrie
conducere;
2. Alegerea preşedintelui,
vicepreşedintelui şi
secretarului prin vot
democratic;
Elaborarea Regulamentului propriu Stimulează motivația, autonomia
de funcţionare Președintele și responsabilizarea subiecților
Identificarea nevoilor elevilor, Consiliului pentru propria învățare.
disfuncţionalităţilor din şcoală în Regulament Școlar al
vederea elaborării programului de Foi flipchart, Elevilor
activităţi. markere,
2. Elevii Octombrie
Realizarea programului de copiii ale
activităţi. anexelor,
“Accidente, abuz, violenta” – Proiector, Diriginții
Modalitati de prevenire si combatere calculator
a violenței școlare (aplicare
chestionar)
3. “Pledăm împreună pentru un stil de Elevii Foi flipchart, Noiembrie Utilizează resursele didactice de
viață sănătos” (definirea markere, Președintele timp, materiale și umane.
conceptului/dezbatere) copiii ale Consiliului Facilitează implicarea

58
anexelor, Școlar al copiilor/elevilor în dezvoltarea
Proiector, Elevilor proiectelor comunitare şi a
calculator acțiunilor de voluntariat.

Diriginții
1 Decembrie „Sunt mândru ca sunt Foi flipchart, Președintele Comunică la necesitate în mod
„Fii Moş Crăciun pentru o zi!” – markere, Consiliului curent cu membrii
colectă de bunuri pentru cei copiii ale Școlar al familiei/reprezentanţii legali
4. defavorizaţi Elevii anexelor, Elevilor Decembrie despre activitatea și progresul
Proiector, subiecților educaționali.
calculator Diriginții

“Poluarea morala si efectele ei Proiector, Președintele Facilitează implicarea


asupra lumii in care traiesc” calculator Consiliului copiilor/elevilor în dezvoltarea
( dezbatere pe tema Școlar al proiectelor comunitare şi a
5. Elevii Ianuarie
influentei negative a mass-mediei ) Elevilor acțiunilor de voluntariat.

Diriginții
“Suntem diferiți, dar ne completăm Foi flipchart, Președintele Facilitează implicarea
armonios” ( campanie vizând markere, Consiliului copiilor/elevilor în dezvoltarea
egalitatea copiii ale Școlar al proiectelor comunitare şi a
de șanse și promovarea toleranței și anexelor, Elevilor acțiunilor de voluntariat.
Elevii
non-discriminării între elevii școlii ) Proiector,
6. Psihologul Februarie
“Sănătatea mea depinde de țigara ta calculator Diriginții
școlar
!” ( campanie anti-tabagism de
sensibilizare pe tema dependenței de
droguri )
24 Februarie- „Dragobete”
7. 1 Martie – Târg de mărțișoare Elevii Foi flipchart, Președintele Martie Facilitează implicarea
-confecționarea de marțișoare Psihologul markere, Consiliului copiilor/elevilor în dezvoltarea
Ziua Internațională a Femeii școlar copiii ale Școlar al proiectelor comunitare şi a
prezentarea idealului femenin de-a anexelor, Elevilor acțiunilor de voluntariat.
59
lungul timpului; expoziții de felicitări. Proiector,
calculator Diriginții

“Un mediu curat, o viata mai Foi flipchart, Președintele Facilitează implicarea
buna”(concurs de eseuri/desene pe Elevii markere, Consiliului copiilor/elevilor în dezvoltarea
tema) Prof. biologie, Proiector, Școlar al proiectelor comunitare şi a
8. Aprilie
geografie, calculator Elevilor acțiunilor de voluntariat.
chimie.
Diriginții
BILANŢUL ACESTUI AN Proiector, Președintele Realizează și monitorizează
ŞCOLAR! calculator Consiliului procesul de dezvoltare personală și
- organizarea ceremonialului de Școlar al profesională
încheiere a anului şcolar; Elevilor
9. Elevii Mai
- proiectarea de activităţi extraşcolare
pentru vacanţa de vară;
- realizarea raportului anual de Diriginții
activitate al C.Ş.E.

60

S-ar putea să vă placă și