Sunteți pe pagina 1din 19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORASCU,

COM. BORASCU, JUD. GORJ,


TELEFON/FAX :0253287026.
E-mail: scoala_borascu@yahoo.com
NR. 645 din 17.09.2019

RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA


INVĂŢĂMANTULUI
DIN CADRUL ŞCOLII GIMNAZIALE BORASCU
IN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

CUPRINS

INTRODUCERE

I. CURRICULUM

II. REȚEAUA ȘCOLARĂ

III. RESURSE UMANE

IV. REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018-2019

V. PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV

VI. FORMAREA CONTINUA A CADRELOR DIDACTICE

VII CONCLUZII

SCOALA GIMNNAZIA BORASCU, JUD. GORJ,


1
TELEFON/FAX :0253287026
E-mail: scoala_borascu@yahoo.com
NR 645 din 17.09.2019

RAPORT PRIVIND STAREA SI CALITATEA


INVĂŢĂMANTULUI
DIN CADRUL ŞCOLII GIMNAZIALE BORASCU
IN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

In calitate de director al Scolii Gimnaziale Borascu, m-am


preocupat de buna desfasurare a activitatii didactice astfel incat sa fie
atinse obiectivele in Planul managerial 2018-2019 pentru cele 4
domenii functionale: Curriculum. Resurse umane, Resurse materiale si
Relaţii comunitare.

I. Curriculum
Pentru o buna implementare a curriculumului scolar am adus la
cunostinta cadrelor didactice, elevilor, parintilor, legislatia specifica
educatiei (Metodologia de miscare de personal, de atestare
profesionala, Metodologia de continuare a studiilor dupa finalizarea
invatamantului obligatoriu, Legea calitatii in educatie, ROFUIP, ROI,
etc).
Acest demers s-a desfasurat astfel: Legea Educatiei Nationale
nr.1/2011 si actele normative subsecvente LEN au fost studiate si
dezbatute de cadrele didactice in Consiliile Profesorale, iar pentru
elevi si parinti, in sedintele cu parintii sau la orele de dirigentie pe
baza de tabel cu semnatura.
Oferta educationala a scolii a fost stabilita in functie de nevoile
specifice comunitatii.
Oferta curriculara a scolii a fost stabilita astfel: pentru clasele
V,VI,VIII
2
S-a mers pe CDS a disciplinelor biologie, educatie pt sanatate.
Elevii claselor I- VIII au beneficiat de manuale gratuite,
selectia manualelor alternative avand loc pe baza criteriilor elaborate
de M.E.N., din lista celor aprobate.
Activitatea la nivelul catedrelor constituite la inceputul anului
şcolar s-a desfasurat in conformitate cu planurile manageriale proprii,
astfel, s-au aplicat teste predictive la toate disciplinele.
Proiectarea unităţilor de invatare s-a facut in general in concordanţa cu
programele şcolare in vigoare.
Întocmirea documentelor de proiectare a activităţii la toate
nivelurile s-a realizat în concordanţă cu:
1. Legea Învăţământului nr. 1/2011;
2. Planul managerial unic al ISJ Gorj;
3. Metodologia formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar;
4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de
Învăţământ Preuniversitar
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de
Administraţie;
6. Regulamentul privind asigurarea calităţii în educaţie;
7. Deciziile şi ordinele transmise de ISJ Gorj;
8. Metodologiile elaborate de MECS, privitoare la învăţământul
preuniversitar gimnazial de stat;
9. Ordin MEN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal/profesional de stat pentru anul 2019;
10. Ordin MEN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale
pentru elevii cls. a VIII-a
12. Planul operaţional al ISJ gorj, privind măsurile de prevenire şi
combatere a violenţei în mediul şcolar;
13. ROF,ROI: Regulament de functionare si organizare pentru anul
şcolar 2018-2019;
14. Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar ;
15. Curriculum National ;
16. Metodologia mişcării personalului didactic;
17. Metodologia evaluării personalului didactic
3
18. Instructiuni ale ISJ Gorj;

- Conducerea unităţii şcolare este asigurată de :


1. Director
2. Consiliul de Administraţie
3. Consiliul Profesoral
În şcoală există comisii cu caracter permanent şi comisii cu caracter
temporar, după cum urmează:
 Comisia metodică a educatoarelor, responsabil: Banica Victoria
 Comisia metodică a învăţătorilor, responsabil: Gaina Maria
 Comisia metodică Limba şi comunicare, responsabil Dima Luiza
Loredana
 Comisia metodică Matematica- Ştiinţe, responsabil: Cretu Alin
 Comisia diriginţilor, responsabil: Marinca Daniela Maria
 Comisia CEAC, responsabil: Gaina Maria
La nivel de şcoală mai există următoarele comisii de lucru şi
responsabilităţi:
 Comisia pentru curriculum;
 Comisia de admitere (de înscriere) la nivelul unităţii de
învăţământ, pentru absolvenţii clasei a VIII-a;
 Consiliul reprezentativ al părinţilor
 Comisia pentru perfecţionarea şi formarea personalului didactic,
responsabil
 Comisia SSM
 Comisia pentru Situaţii de Urgenţă;
 Comisia de disciplină, prevenirea şi combaterea violenţei

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2018 – 2019:


 - gestionarea dovezilor, revizuirea, elaborarea şi aplicarea
procedurilor, întocmirea planului de îmbunătăţire, a raportului
4
anual de evaluare interna, a rapoartelor de monitorizare internă,
informarea asupra sistemului de asigurare a calităţii,
identificarea punctele tari şi a punctele slabe, propunerea şi
implementarea de proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii
pe diverse domenii de interes.
 Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) din
Scoala Gimnaziala Borascu a proiectat activitatea pentru anul
şcolar 2018-2019, având ca obiective strategice:
 Autoevaluarea şi îmbunătăţirea continuă a activităţii
didactice.
 Asigurarea evaluării interne a calităţii
 Implicarea beneficiarilor educationali in procesul de
autoevaluare al scolii.
 Monitorizarea progresului scolar.
 În ceea ce priveşte activitatea comisiei, aceasta s-a desfăşurat
conform planului operational si planului de activitati CEAC.
 Constituirea comisiei conform legislatiei in vigoare.
 Elaborararea planului operational si a planului de
imbunatatire a calităţii.
 Stabilirea responsabilitătilor membrilor comisiei si a
graficului sedintelor de lucru.
 Participarea la cursuri de perfectionare
 Aplicarea de chestionare beneficiarilor educationali
(chestionare pentru determinarea stilurilor de invatare la elevi,
chestionare privind evaluarea si imbunatatirea calitatii educatiei,
parintilor de la clasele pregatitoare).

5
 Verificarea documentelor scolii, in vederea evaluarii
externe ARACIP.
 Completarea Bazei de date si a Raportului anual de
evaluare a calitatii (RAEI) pe platforma ARACIP, pentru anul
2017-2018.
 In anul şcolar 2018 – 2019, îmbunătăţirea calităţii a vizat
urmatoarele aspecte:
 îmbunatatirea dotării cu electronice a comisiilor/spaţiilor
şcolare;
 îmbunatatirea rezultatelor invatarii;
 înnoirea si marirea fondului de carte al bibliotecii;
 implicarea cadrelor didactice în proiecte.
 In urma monitorizarii planului de îmbunatatire, CEAC a
constatat imbunatatirea bazei materiale a unitatii prin
modernizarea terenului de sport si dotarea laboratoarelor scolare
cu sisteme audio, ecran, videoproiector si scaune ; înnoirea
fondului de carte; imbunatatirea rezultatelor invatarii prin
cresterea promovabilitatii, cresterea nr. de cadre didactice
participante la activităţi ştiintifice.

Documente existente la nivelul comisiilor metodice


 Programe curriculum şi planuri cadru;
6
 scheme orare;
 situaţia încadrării şi a perfecţionării personalului didactic;
 planuri manageriale;
 planificări calendaristice, anuale şi semestriale, planuri de lecţii;
 graficul şi tematica şedinţelor de comisie metodică, procese-
verbale ale şedinţelor;
 programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene;
 programe de pregătire suplimentară a elevilor cu probleme la
învăţătură şi a celor capabili de performanţă;
 programul activităţilor educative şi extraşcolare;
 situaţia participării elevilor la concursuri şi rezultatele obţinute,
la fiecare comisie metodică;
 orarul şi graficul tezelor semestriale;
 procese verbale privind instruirea elevilor referitor la ROF, ROI,
PSI, PM etc.
teste, rapoarte, analize, referate, diplome.

Au fost elaborate următoarele documente de bază:


a) Documente de evidenţă
 Organigrama unităţii şcolare;
 Regulamentul de organizare si functionare al scolii;
 Dosare cu ordine, instrucţiuni, regulamente etc.
 Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate);
 Graficul de asistenţe la ore, distribuirea acestora pe discipline /
cadre didactice;
 Registrul de decizii;
 Schema orară pe fiecare nivel de studiu;
 Criteriile de evaluare a activităţii personalului didactic în
vederea acordării calificativelor anuale – existenţa fişelor si
rapoartelor de activitate;
 Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2018-2019

7
 Planul operaţional pentru anul şcolar 2018-2019;
 Plan de îndrumare şi control;
 Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi
extraşcolare;
 Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de
şcoală;
 Programe de parteneriat locale, naţionale;
 Dosare cu inventare şi procese-verbale privind starea bunurilor
din sălile de clasă.
 Raport de analiză privind activitatea instructiv-educativă
desfăşurată în anul şcolar- 2018-2019;
b) Documente ale Consiliului Profesoral
 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral,
convocatoare, tabele cu prezenţa, referate diverse, cereri, registre
de procese verbale de la şedinţe etc.
 Rapoarte de analiză semestriale şi anuale;
 Sesizări, referate, solicitări etc.
c) Documente ale Consiliului de Administraţie
 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie
pentru fiecare semestru, convocatoare, tabele cu prezenţa, cereri
diverse, referate de necesitate etc.
 Componenţa Consiliului de Administraţie şi repartizarea pe
sarcini;
 Registrul de procese verbale;
 Hotarari ale C.A
 Raportul directorului prezentat în Consiliul de Administraţie;
 Existenţa şi discutarea fişelor de evaluare/autoevaluare a
cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, evidenţierea
calificativelor anuale (prin punctaj şi calificativ acordat).
d) Documente ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
8
 Componenţă, decizie de constituire;
 Raport anual de evaluare internă a calităţii, plan de
îmbunătăţire.
e) Documente ale Compartimentului Contabilitate
 Documente privind derularea programelor guvernamentale:
reabilitare, Lapte-corn etc.
 Proiectul de venituri şi cheltuieli - identificarea necesarului pe
capitole - conform proiectării bugetului anual.
 Asigurarea combustibilului;
 Întreţinerea şi evidenţa dotării bazei materiale etc.
Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor
Activitatea şcolii s-a desfăşurat pe baza principiului muncii şi
responsabilităţii colective, în condiţiile respectării legislaţiei şcolare şi
a regulamentelor. De la începutul anului şcolar s-au organizat
comisiile şi consiliile, s-au distribuit responsabilităţile, au fost numiţi
responsabilii de comisii, în urma propunerilor făcute în şedinţa C.P,
validate în şedinţa C.A dându-se deciziile corespunzătoare.
II .REŢEAUA ŞCOLARĂ
În anul şcolar 2018-2019 au funcţionat :
 5 gradiniţe; (Grădiniţa Borascu / Grădiniţa Menti/ Grădiniţa
Miluta, Gradinita Calaparu si Baniu)
4 şcoli I-IV (Şcoala Primara Borascu / Şcoala Primară Miluta/
Şcoala Primară Menti, Scoala Primara Baniu )
 2 şcoli V-VIII; (Şcoala Gimnaziala Borascu, Scoala Gimnaziala
Miluta)
III. RESURSE UMANE

III.1 CADRE DIDACTICE

9
In anul școlar 2018-2019 au functionat 22 cadre didactice, 3
cadre didactice auxiliare si 7 cadre nedidactice. Din cele 22 cadre
didactice, 19 sunt titulari , 3 suplinitori calificati.
Pentru anul școlar 2018-2019 au fost elaborate proiectul
planului de scolarizare si cel de incadrare.
Au fost realizate inspectii şcolare de specialitate in vederea
obţinerii gradelor didactice, activitatea de inspecţie şcolara a fost
completa cu asistente la ore efectuate de director, cu precadere la
cadrele didactice debutante in vederea consilierii si sprijinirii
dezvoltarii profesionale.
S-a realizat o evaluare riguroasa a activitatii desfasurate de
cadrele didactice si de personalul scolii a normelor legale in vigoare.
Prezentul raport este insotit de anexe in care responsabilii
Comisiilor Metodice isi analizeaza detaliat activitatea desfasurata in
anul şcolar precedent.

10
III.2 EFECTIVELE ŞCOLARE

Efectivele de elevi in anul şcolar 2018-2019 :

Gradini Cls.pr I II III IV Total V VI VII VIII TOTAL


ta eg

Scoala 12 3 15 13 43
Gimnaziala
Borascu
Scoala 7 - 8 7 22
Gimnaziala
Miluta
Scoala Primara 12 12 11 4 10 49
Borascu
Scoala Primara 8 8 6 11 6 39
Miluta
Scoala Primara - 3 3 3 5 14
Menti

Scoala Primara 3 3 3 2 - 11
Baniu
Gradinita 20 20
Borascu
Gradinita Miluta 15 15

Gradinita Menti 18 18

Gradinita 10 10
Calaparu
Gradinita Baniu 11 11

Total 74 23 26 23 20 21 19 3 23 20 252

11
IV . REZULTATELE OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ
IN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 DE CATRE CLASA a VIII- a

In urma rezultatelor toti elevii au fost repartizați in funcție de opțiunea


acestora către licee și școli profesionale din județ (20 elevi admişi in
invăţămantul liceal si profesional )

V.PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV


COMISIILE METODICE
V.1 COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR
Această comisie și-a desfășurat activitatea in conformitate cu planul
managerial elaborat la inceputul anului școlar , dar și ținand cont de
cerințele și necesitățile educative apărute ulterior. In anul scolar 2018-
2019 activitatea s-a desfășurat sub coordonarea doamnei profesor
Marinca Daniela , avand funcția de responsabil de comisie.
Activitățile desfășurate in cadrul comisie au imbinat curricum-ul din
programa de consiliere și orientare cu educația pentru nonviolență ,
pentru mediu, pentru calitatea vieții, pentru cultivarea respectului față
de cultură și tradiții.
Principalele activități desfășurate in cadrul acestei comisii:
 Constituirea comisiei diriginților
 Studierea, dezbaterea și afișarea la loc vizibil a programei
școlare pentru Consiliere si Orientare .
 Semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educație intre
școala –elev-părinte
 Organizarea ședințelor cu părinții
12
 Informarea privind metodologiile de acordare a ajutoarelor
/rechizite școlare ’’Euro200’’
 Constituirea comitetului reprezentativ al parinților
 Derularea de activități școlare si extrașcolare alaturi de elevi.
S-au desfășurat proiecte școlare și activități pentru marcarea diferitelor
ocazii precum : Ziua educatorului, Săptămana educatiei globale,
Ziua Națională a Romaniei, Sărbătoarea Crăciunului, Unirea
Principatelor, Sărbătorile Pascale , 1 iunie , Săptamana Sa știi mai
multe să fii mai bun etc.
V.2 COMISIA METODICĂ ȘTIINȚE UMANISTE
Toți membrii comisiei s-au implicat activ in buna desfășurarea a
activității didactice .
S-a acordat o atenție deosebită pregătirii elevilor din clasele aVII a si a
VIII a pentru Evaluarea Națională și pentru buna desfasurare a
susținerii simulărilor Evaluării Naționale ,
S-a realizat un grafic de interasistențe la ore si au fost organizate
activități metodice demostrative de către fiecare membru al comisiei.
De asemenea au avut loc următoarele activități extrașcolare :
 E ZIUA TA MAMICO
 FRANCOFONIA
 SĂRBĂTORILE PASCALE
 ZIUA EROILOR
 1 IUNIE
 ULTIMA STRIGARE A CATALOGULUI (clasa a VIII a)

V.3 COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE


Activitatea membrilor din cadrul comisiei s-a desfășurat pe cele trei
coordonate recomamdate de legislația școlară in vigoare :
 Activități curriculare
 Activități extacurriculare
13
 Formarea profesională continuă
Toate cadrele didactice s-au implicat in desfășurarea cu
responsabilitate a activității didactice la nivelul clasei , in funcție de
specialitate , au urmărit respectarea planificărilor calendaristice si
pregătirea elevilor pentru asigurarea progresului școlar precum si
pentru realizarea performanței la nivelul disciplinei predate.
O provocare parcursă cu succes este ,in fiecare an școlar, organizarea
și desfășurarea activităților din cadrul saptamanii ,, Să știi mai multe
să fii mai bun !,, In acest scop membrii comisiei ,, Matematică și
științe ,, au inițiat si desfășurat activități specifice , incluse in
programul de activități realizat la nivelul școlii.
In cadrul activităților demonstrative susținute la nivelul comisiei
metodice profesorii au incurajat invățarea centrată pe elev , invățarea
in grup , au utilizat metode interactive , dar și metode de evaluare
treadiționale si moderne.

V.4 COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR

Pe parcursul anului şcolar 2018 – 2019 , Comisia Metodică a


învăţătorilor şi- a propus următoarele obiective:

 Sporirea eficienţei actului didactic


 Evaluarea elevilor cu scop de orientare şi optimizare a
procesului de învăţare;
 Îmbunătăţirea competenţelor de citit – scris şi calcul matematic;
 Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfăşurarea
activităţii la clasă;
 Participarea la acţiuni de formare continuă a cadrelor didactice

14
 Prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea
potenţialului fiecărui elev prin adoptarea strategiilor la
caracteristicile psihofizice ale elevilor;
 Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în
desfăşurarea activităţii didactice;
 Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale;
 Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu
impact asupra membrilor comunităţii.
 In anul scolar 2018-2019, la Scoala Primara Borascu, a avut loc
cercul metodic al invatatorilor din zona Turceni, la doamna
Scordila Valentina

Activitatea extracurriculară

 De ziua ta Mamico
 Ziua Eroilor-mai
 Ziua copiilor,1 iunie
 „ Sunt copil ca fiecare”- carnaval de 1 iunie
 Ziua Europei - 9 mai
 Ziua Apei 22 martie
 Ziua Pamantului 22 aprilie
 Ziua Invatatorului 5 iunie
 „In asteptarea iepurasului”
 „ Atelierul de martisoare”
 Ziua eroilor/ 5 aprilie / depunere de coroana la monument
 Ziua cititului impreuna
 Ziua Prieteniei

15
V.5 COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, comisia metodică a


educatoarelor şi-a propus următoarele obiective:

 asigurarea calităţii actului educaţional întocmirea planificărilor


calendaristice şi semestriale;
 parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare;
 utilizarea de strategii activ-participative;
 folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup
 susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 organizarea de activităţi extracurriculare;
 participarea la programe de perfecţionare individuale sau
colective, asigurarea accesului la informaţia de specialitate,
favorizarea schimbului de experienţă;
 perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
 conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte
didactice, portofolii, teste;
 colaborarea şcoală-familie.
Toate grupele au organizat serbare de 8 martie intitulată ,,E ziua
ta, mămico!”

Toate grupele au organizat serbare de 1 iunie intitualtă ,,E ziua


ta, copile!”

16
Toate grupele au organizat serbare la sfârşit de an şcolar
intitulată ,,La revedere, grădi!,,

VI. FORMAREA CONTINUĂ / DEZVOLTAREA


PROFESIONALĂ
Programele de formare

În urma parcurgerii progamelor de formare continuă, am constatat


următoarele schimbări asupra calității educației in instituția noastră
de învățământ:
 Implementarea noilor strategii şi tehnologii
Cadrele didactice care au participat la programe de formare
continuă au implemantat în cadrul activității didatice noile
strategii și tehnologii studiate: notiuni de TIC, noi abordări
metodolgice, etc.
 Promovarea culturii educaţionale
s-au organizat mai multe activități de conștientizare a
importanței educației atât în rândul cadrelor didactice, cât și al
elevilor.
 Participarea la colaborare şi parteneriatul
S-a remarcat o mai mare implicare a cadrelor didactice în diferite
tipuri de parteneriate, atât la nivel de ciclu primar, cât si la nivel
de ciclu gimnazial.
 Monitorizarea implicativă
Cadrele didactice au ținut cont de noile strategii de monitorizare
și evaluare a elevilor studiate și asumate la programele de
formare continuă la care au participat.
 Împărtăşirea experienţelor de învăţare cu colegii din şcoală:
Profesorii au subliniat faptul că, pentru ca relaţia unitate şcolară
- participanţi la formare să fie consolidată, este necesar să existe
un cadru organizat prin care cei din urmă să poată împărtăşi
colegilor lor experienţele de învăţare

 Impactul asupra activității didactice la nivelul clasei:


17
Între domeniile de impact analizate scorul cel mai ridicat l-a
înregistrat impactul asupra activităţii didactice la nivelul clasei,
reflectată în îmbunătăţirea practicilor de predare / învăţare /
evaluare.
 Dezvoltarea resurselor umane:
Un număr relativ ridicat de profesori au reuşit să disemineze la
nivelul şcolii proprii experienţa de învăţare, ceea ce
demonstrează un impact al programelor de formare şi asupra
dezvoltării resurselor umane.

La nivelul unităţii noastre in anul şcolar 2018-2019 comisia constituită


a recunoscut şi echivalat creditele profesionale transferabile a
formelor de organizare a formării continue enumerate de Metodoligia
privind sistemul de acumulare recunoaştere şi echivalare a creditelor
profesionale transferabile , aprobate prin OMEN NR 5562 /7
octombrie 2011 dupa cum urmeaza :
 Gradul didactic II echivalat cu 90 de credite profesionale
transferabile următoarelor cadre didactice: prof. Ruset
Maria .
VII. CONCLUZII
În privinţa procesului de învăţământ, conducerea şcolii a urmărit
aplicarea curriculum-ului naţional, cu accent pe dezvoltarea şi
diversificarea CDȘ. De asemenea, a fost elaborat şi proiectul
activităţilor extracurriculare şi concursurilor şcolare, anual şi
semestrial, ţinând cont de calendarul ISJ Gorj. Referitor la resursele
umane, s-a avut în vedere încadrarea cu personal calificat, posturile şi
catedrele fiind ocupate conform metodologiei in vigoare. S-a realizat
planul de şcolarizare şi s-au materializat obiectivele din PDI şi din
planul managerial.
Conducerea şcolii a alcătuit echipe de lucru pe diverse domenii, cu
responsabilităţi precise, pentru desfăşurarea activităţii didactice şi
educative în condiţii de normalitate. Majoritatea cadrelor didactice au
fost preocupate de autoformare, de centrarea predării pe formarea de
competenţe, de implicarea elevilor în activităţi educative diversificate
18
şi de obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură şi concursuri, de
creşterea performanţelor şcolare, de formarea dimensiunii europene în
educaţia elevilor. Au existat relaţii de colaborare şi parteneriate cu alte
instituţii, pe plan local si regional. Documentele şi rapoartele tematice
solicitate au fost întocmite şi prezentate la timp. S-a colaborat bine cu
familiile elevilor, cu autorităţile locale şi judeţene.

Director,
Prof. Iuga Cornelia

19

S-ar putea să vă placă și