Sunteți pe pagina 1din 14

Portofoliul managerului

responsabil pentru
învățământul primar

Masterand: Amarghioalei Elena


Cristina
CUPRINS
1.Clasificarea documentelor managerului
responsabil pentru învățământul primar
2.Clasificarea documentele managerului
clasei de elevi
3.Obiectivele activității de control de către
manager
4.Analiza unei forme de evaluare a lecției
5.Analiza unei forme de activitate
extrașcolară
6.Analiza unei ciclograme
7.Glosar
1.Clasificarea documentelor managerului
responsabil pentru învățământul primar
1. Pachetul de acte normative:
 Codul Educației
 Codul Muncii al Republicii Moldova
 Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021.
 Ordin nr. 299 din 24.03.2021, Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2021-2022
 Ordin nr. 196 din 25.02.2021, Cu privire la aprobarea Programului activităților extrașcolare în
învățământul primar și secundar, ciclul I și II
 Ordin nr.1002 din 18.09.2020, Cu privire la implementarea Instrucțiunii privind organizarea procesului
educațional și aplicarea curriculumului național pentru învățământul primar în condițiile activității
simultane
 Ordin nr.590 din 26.06.2020, Cu privire la editarea cataloagelor școlare, aprobarea Instrucțiunilor de
completare în anul de studii 2020-2021
 REGULAMENTUL privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în
învățământul primar şi secundar
 Repere metodologie privind organizarea procesului educațional în Învățamântul primar anul de studii
2020-2021

Regulamente de funcţionare internă şi obligaţiile de funcţie:


  regimul de muncă;
 orarul de lucru al cabinetului metodic;
 orarul lecţiilor, al orelor facultative, al cercurilor;
 obligaţiile de funcţie ale învăţătorului claselor primare, al educatorului grupei cu orar prelungit

Documente didactico-metodice
Asigurarea metodico-didactică
 Manuale
 Curriculum
 Ghidul de implementare
 Metodologia evaluării criteriale prin descriptori
 Asigurarea științifico metodică pentru fiecare disciplină predată în școala primară

Documente statistice
 Evidenţa copiilor care nu reuşesc şi a celor dotaţi, orarul de activitate.
 Planul de activitate al şcolii:
-planul de învăţământ de bază;
-planul de învăţământ al şcolii primare.

 Jurnalul directorului adjunct pe probleme instructiv-educative al şcolii primare cu orele asistate fixate, cu
concluzii şi recomandări
 Cataloagele claselor, cataloagele instruirii la domiciliu, cataloagele cercurilor, secţiilor, orelor facultative,
registrele tehnicii securităţii.
 Orarul lucrărilor de control
 Orarul desfăşurării şedinţelor cu părinţii (tematica, procesele-verbale, caietul de înregistrare a prezenţei).

Documente analitice
 Documente analitice
 Planul de lucru al directorului adjunct al şcolii primare pe activitatea insrtuctiv-educativă:
 -scurtă informaţie despre şcoala primară;
 -diagnosticul cadrelor didactice din şcoala primară;
 -analiza activităţii şcolii primare pntru anul precedent de învăţământ;
 -scopul şi obiectivele pentru anul de învăţământ;
 -activităţile pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor pentru noul an de învăţământ:
-Controlul procesului de predare în şcoala primară;
-Controlul îndeplinirii documentelor şcolare interne;
-Controlul calităţii instruirii;
-Lucrul cu cadrele didactice;
-Lucrul cu elevii;
-Lucrul cu părinţii, societatea obştească.

Documente analitice
 Resursele umane (banca de date ale şcolii):

 numărul de învăţători;
 vârsta;
 vechimea pedagogică şi totală;
 studiile;
 specialitatea.
 Planul de activitate a consiliului metodic al învăţătorilor şcolii primare:

 analiza activităţii pentru anul de învăţământ precedent;


 scopul şi obiectivele pentru noul an de învăţământ;
 problema pe care o va soluţiona colectivul pedagogic al şcolii primare;
 conţinutul activităţii consiliului metodic;
 procesele-verbale;
 deciziile consiliului metodic.
 Programul instructiv-educativ anual ciclic de activitate al directorului adjunct al şcolii primare (cercul
închis al activităţi lor anuale a directorului adjunct) şi planul controalelor şcolare.

Documente de raportare
 Rapoartele despre:
 progresul şcolar pe ani de studii;
 raportul şefului consiliului metodic al şcolii primare;
 analiza rezultatelor participării elevilor la olimpiade (şcolare, orăşăneşti);
 analiza participării învăţătorilor claselor primare la seminare, întruniri metodice;
 Rapoarte statistice:
 lista elevilor claselor 1-4;
 lista cercurilor, secţiilor, facultativelor;
 lista subgrupele pentru studierea limbilor străine.
 Analiza activităţii anuale.
 Certificatele controalelor.

2. Clasificarea documentelor managerului clasei


de elevi
Proiectare
 să dețină și să cunoască:
 Curriculum școlar
 Standarde de eficiență a învățării
 Repere metodologice de organizare a procesului educațional la disciplina de studiu (pentru anul de
studii curent)
 să elaboreze:
 Proiectarea de lungă durată pentru anul curent de studii, la necesitate Planuri educaționale
individuale (PEI)
 Proiectarea didactică la ore sau pe unități de învățare la disciplinele școlare predate, conform
Reperelor metodologice la disciplină, aprobate de MECC
 Proiecte didactice ale activităților extrașcolare/educative, desfășurate conform Planului managerial
anual al instituției
 să completeze: 
 Catalogul școlar
Informație analitică de raportare
 Raportul semestrial/anual la disciplina de studiu predată (nr. de ore proiectate/realizate, nr. de
evaluări proiectate/realizate, indicatori statistici privind calitatea procesului educațional: media
semestrială/anuală, procentul reușitei, procentul calității la clasă.)

Activitatea cu elevii
 să completeze:
 dosarele personale ale elevilor
 dosarele elevilor din familii social și economic vulnerabile, completate conform cerințelor pentru
obținerea ajutoarelor materiale, indemnizației pentru școlarizare și alimentației gratuite
 dortofoliul clasei/ cartea de vizită a clasei care va conține calendarul semestrial al activităților și în
care elevii vor include descrierile și opiniile lor după realizarea unor activități cu colegii (descrierea
evenimentului, poze, produse elaborate etc.)
 datele chestionarului elevului la începutul fiecărui an școlar
Activitatea cu părinții elevilor
  Planul activităților și ședințelor cu părinții
  Procesele verbale ale ședințelor consiliului părinților (inclusiv lista nominală a membrilor Consiliului) și
ale ședințelor cu părinții
Autoformarea profesională
 Standarde de competență profesională a cadrelor didactice din Învățământul general.
 Standard de calificare, nivel 6 CNCRM. CALIFICAREA: Pedagogie în Învățământul primar
 Ciclograma activității dirigintelui clasei.

3.Formularea obiectivelor activității de control


de către manager
Catalogul clasei
 Organizarea instructajului despre completarea cataloagelor conform „Instrucțiunii privind completarea
catalogului școlar clasele I-IV”
 Verificarea cataloagelor la tema „Completarea cataloagelor și notarea la timp a elevilor”
 Verificarea respectării Metodologiei Evaluării Criteriale prin descriptori.

Proiectare didactică
 Asistarea la lecții și verificarea proiectării de scurtă durată în scopul relevării metodelor, procedeelor
educative aplicate de către cadrele didactice.
 Verificarea respectării numărului și tipului de evaluare în proiectarea de lungă durată conform
„Reperelor metodologice privind organizarea procesului educațional în Învățământul Primar”
 Verificarea și asigurarea aplicării întocmai a Planului-Cadru de învățământ și  a Curriculumului școlar.
Caietele de lucru ale elevilor
 Organizarea instructajului despre realizarea cerințelor unice de verificare a caietelor elevilor.
(Metodologia evaluării criteriale prin descriptori)
 Verificarea formării tehnicii scrierii caligrafice în perioada învățării scrisului.
 Verificarea corespunderii volumului temei pentru acasă la disciplinele predate.

4.Analiza unei forme de evaluare a lecției


FIŞA DE OBSERVARE / ASISTENŢĂ A LECŢIEI

Profesor_________________ Observator/ evaluator____________


Data____________________ Şcoala___________________
Clasa____________________
Număr elevi______________ Scopul asistenţei____________
Disciplina________________
Tema / subiectul___________
Obiective ________________
Nr. Criterii Observaţii Nivel de Recomandări
performanţă
*
I Calităţi personale şi
profesionale
1. conduita profesorului şi
raportul cu elevii
2. atitudinea în clasă
3.limbaj verbal, non-verbal şi
paraverbal
4. cunoştinţe de specialitate

II. Planificarea lecţiei


1. claritatea obiectivelor şi
motivaţia
2. echilibrarea activităţilor,
alocarea timpului
3. alegerea materialului
auxiliar şi adecvarea
mijloacelor didactice
4. anticiparea dificultăţilor

III. Desfăşurarea lecţiei


1. explicarea obiectivelor
2. exploatarea conţinuturilor şi
legătura cu cunoştinţele
anterioare
3. capacitatea de a integra
eficient materialul auxiliar
4. tehnici de prezentare
5. tehnici pentru întrebări şi
răspunsuri.
6. tehnici de exersare şi fixare
7. oferirea unui feed-back care
generează învăţarea
8. ritmul şi încadrarea în timp
9. realizarea obiectivelor şi
implicarea elevilor în evaluarea
gradului de îndeplinire a
obiectivelor lecţiei
IV Managementul orei
1. organizarea clasei (etapizare,
varietate, ritm)
2. mobilitatea profesorului
3. motivaţia şi implicarea
elevilor
4. corectarea greşelilor
5. comunicarea
6. capacitatea de a menţine
disciplina
7. capacitatea de adaptare şi
improvizare
8. consolidarea învăţării prin
tema de casă sau prin alte
Nr. Criterii Observaţii Nivel de Recomandări
performanţă
*
activităţi suplimentare

* Nivele de performanţă: Foarte bine (FB), Bine (B), Satisfăcător (Sa), Slab (S)

ANALIZA SWOT

POZITIVE NEGATIVE
Sursă internă Puncte tari Puncte slabe
 Precizarea elementelor precum  Omiterea rubricii în structura fișei
profesor, observator/ evaluator, a unui spațiu încare se vor scrie
data, școala,clasa, disciplina tema / metodele activ- participative cât și
subiectul, obiective. alte metode tehnici captivante și
 Punctarea tuturor factorilor implicați motivaționale;
în realizarea lecției.  Aprecierea lecției în baza unui
 Structurarea fișei calificativ;
conform ,,Indicatorilor de evaluare și  Obiectivele lecției nu trebuie
conținutul lecției”. notate în fișă,deoarece ele sunt
 Minuțiozitatea bazată pe analiza vizate pe parcursul lecției.
lecției din punc de vedere metodic.
 Prezența rubricii ,,Observații”
și ,,Recomandări”.
 Prezența grilei de apreciere a
activității cadrului didactic.

Sursă externă Oportunități Amenințări


 Învățarea continuă a conceptelor  Lipsa informației/ insuficiența
metodice specifice disciplinei informării despre elaborarea unei
predate pentru autoevaluarea fișe;
activității.  Insuficiența diversificării evaluării
 Motivarea participării cadrelor în urma elaborării fișei de analiză
didactice la formări continue pentru a lecției poate scădea motivația
dezvoltarea profesională. învățătorilor pentru dezvoltarea
 Posibilitatea schimbului de profesională continuă.
experiență cu alți directori adjuncți
în vederea structurării/ perfectării/
sintetizării Fișei de analiză a lecției.

5. Analiza unei forme de activitate


extracurriculare
FIŞĂ DE ASISTENŢĂ ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ

Unitatea de învăţământ:
Data: Ora:
Număr elevi prezenţi: Număr elevi absenţi:
Numele şi prenumele cadrului didactic evaluat:
Calificarea / Gradul didactic:
Denumirea activităţii:

I. Comunicare f. bine sat. nesat.


bine
1.Climatul educaţional
2. Individualizarea comunicării
3. Modalităţi de comunicare
II. Etica relaţiilor educator-copil
1. Valori
2. Conduită
3. Considerarea copilului ca partener educaţional
III. Managementul activităţii
A) Proiectarea activităţii
1. Stabilirea realistă a obiectivelor
2. Actualizarea conţinutului de învăţare în funcţie de
cunoştinţele copilului şi interesele de cunoaştere
3. Adaptarea conţinutului la particularităţile cognitive ale
copilului
4. Selectarea metodelor participative în vederea valorificării
cunoştinţelor dobândite în educaţia formală şi a potenţialului
creativ al copilului
5. Selectarea tehnicilor de lucru
6. Diversitatea şi atractivitatea activităţilor de învăţare în
vederea stimulării participării copiilor la procesul educaţional
7. Utilizarea adecvată şi eficientă a materialelor auxiliare
8. Proiectarea conţinutului prin abordare curriculară în
vederea formării şi dezvoltării competenţelor propuse
B) Implementarea
1. Parcurgerea etapelor proiectate
2. Capacitatea de adaptare la contexte situaţionale inedite,
fără a diminua calitatea actului educaţional
3. Gestionarea corectă a metodelor, tehnicilor de lucru
4. Gestionarea eficientă a resursei timp
5. Claritatea explicaţiilor şi cerinţelor
6. Plasarea accentului pe dezvoltarea gândirii logice
discriminative
7. Transformarea copilului din consumator de informaţie în
producător de informaţie
C) Evaluarea
1. Proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare
2. Selectarea eficientă a metodelor de evaluare în vederea
obţinerii unui feed – back rapid asupra atingerii obiectivelor
3. Diversificarea tehnicilor de evaluare
4. Prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în produsele
copiilor
D) Tipuri de educaţie complementară atinse

IV. Recomandări

Calificativul acordat _____________

Director,

Puncte forte Neajunsuri

 Precizarea elementelor precum cadru  Omiterea rubricii în structura fișei a


didactic, observator/ evaluator, data, unui spațiu încare se vor scrie
unitatea de învățământ,clasa, denumirea metodele activ- participative cât și
activității, numărul elevilor alte metode tehnici captivante și
prezenți/absenți. motivaționale;
 Punctarea tuturor factorilor implicați în  Aprecierea actiității în baza unui
realizarea cu succes a activității. calificativ;
 Structurarea fișei conform ,,Indicatorilor de  Prezența grilei de apreciere a activității
evaluare și conținutul lecției”. cadrului didactic.
 Minuțiozitatea analizei, bazată pe
informații metodice concrete.
 Prezența rubricii ,,Evaluare” , ,,Tipuri de
educație complementară atinsă”
și ,,Recomandări”

 Învățarea continuă a conceptelor metodice  Multitudinea elementelor ce sunt


specifice disciplinei predate pentru obligatorii pentru întocmirea dosarului
autoevaluarea activității. necesar pentru realizarea unor astfel
 Motivarea participării cadrelor didactice la de activități.
viitoare activități extrașcolare.  Subaprecierea anumitor aspecte
 Posibilitatea schimbului de experiență cu implicate în realizarea activităților
alte instituții abilitate, în diverse domenii extrașcolare.
de activitate, îmbogățind astfel nivelul de
cunoștințe a elevilor.

6.Analiza unei ciclograme


Zilele săptămânii I saptamână II săptămână III săptămână IV săptămână
Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Puncte forte Neajunsuri


Modelul dat de ciclogramă  este destul de succinct, lipsind anumite
 are scopul de a colecta și a prelucra rubrici importante,
informația despre starea procesului  modelul nu îmbină mai multe forme de
instructiv-educativ, control școlar și anume: control colectiv,
 oferă o bună structurare a informațiilor, autocontrol, control planificat din partea
 este ușor de urmărit evoluția datelor. administrației,

7.Glosar
Accesibilitatea instruirii  - reprezintă o calitate fundamentală a procesului de învățământ cu valoare
de principiu didactic angajat strategic în condițiile asigurării repertoriului comun între subiectul educației și
obiectul educației, la nivelul unui proiect pedagogic de tip curricular. (S. Cristea)
    Administrarea școlară  - reprezintă activitatea de conducere executivă a sistemului de învățământ,
realizată în mod planificat, pe baza legislației în vigoare aplicabilă pentru gestiunea corespunzătoare a
resurselor pedagogice exisente la nivel central, teritorial și local.
    Analiza pedagogică-este un studiu evaluativ al procesului instuctiv-educativ real de pe poziţia unui
model instructiv/educativ ales care este prezentat în calitate de conexiune structurală între elementele
necesare şi cele suficiente.
    Antrenarea - motivarea constă în capacitatea managerului de a-i determina pe subordonaţi să
participe activ, responsabil şi creator la îndeplinirea sarcinilor ce le revin.
Competenţă  (din lat.-) este definită ca fiind capacitatea cuiva de a se pronunța asupra unui lucru, pe
temeiul unei cunoașteri adânci a problemei în discuție. O persoană activează eficient în domeniul în care este
competentă.
Competenţa managerială  -se evidenţiază prin capacitatea conducătorilor de a-şi îndeplini activităţile
specifice la standardele adoptate de organizaţie. Complexitatea, diversitatea şi intensitatea activităţii
managerului diferă în funcţie de poziţia în nivelul ierarhic, compartimentul/ domeniul de activitate, profilul şi
dimensiunea organizaţiei.
Controlul -este o verificare, un proces de stabilire a cauzelor unor neajunsuri în activitate şi de elaborare
a acţiunilor de înlăturare a acestora.
Controlul activității școlare- este o funcţie managerială care se realizează înaintea unei analize a
procesului instructiv-educativ.
Controlul/ evaluarea -are drept scop verificarea ritmică a îndeplinirii sarcinilor, remedierea operativă a
disfuncţiilor şi promovarea experienţei pozitive.
Coordonarea personalului- reprezintă un ansamblu de procese prin care se realizează legătura dintre
obiectivele, resursele umane, structura organizatorică și tehnologia instituţiei.
Diferențierea instruirii  - reprezintă o strategie de organizare a corelației profesor-elev care urmărește
individualizarea deplină a activității pedagogice. Vizează adaptarea acțiunii instructiv-educative la
particularitățile psihofizice ale fiecărui elev în parte pentru a asigura o dezvoltare integrală optimă și o
orientare eficientă a aptitudinilor proprii.  
  Documentația școlară – reprezintă ansamblul documentelor școlare de tip normativ și reglator de
organizare a procesului educațional în instituții.
Evaluarea -reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează
datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate
cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăţi
de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional.
Funcţia de management- reprezintă o activitate îndreptată către un anumit scop, specifică din punct
de vedere al caracterului său şi care, în interacţiune cu alte activităţi, este obiectiv necesară pentru conducerea
eficientă a organizaţiei.
Inovația pedagogică  - reprezintă un stadiu superior al creativității pedagogice, care poate fi atins la
nivel de produs al activității, în contextul sistemului de învățământ și în cadrul procesului de învățământ.
Instrument de evaluare- reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia
la cunoştinţă sarcina de evaluare
  Inteligenţa emoţională- este capacitatea personală de identificare şi gestionare eficientă a propriilor
emoţii în raport cu scopurile personale (carieră, familie, educaţie etc.). Finalitatea ei constă în atingerea
scopurilor unei persoane, cu un minim de conflicte inter şi intrapersonale. 
  Management  - este activitatea complexă de concepere, pregătire, organizare, coordonare și
administrare a elementelor implicate în atingerea unor obiective. 
Managementul clasei  - ansamblu de strategii şi tehnici de gestionare a relaţiei profesor - elev în
condiţii date, un set de activităţi prin intermediul cărora profesorul promovează comportamentul adecvat al
elevului şi elimină comportamentul inadecvat, dezvoltă relaţii interpersonale bune şi un climat socio-
emoţional pozitiv în clasă, stabileşte şi menţine o organizare eficientă şi productivă a clasei.
Metoda de evaluare -o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de a
demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei
diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit"
    Orarul școlar  - reprezintă un document de planificare a instruirii aplicabil în cadrul fiecărei instituții
școlare în vederea asigurării unei succesiuni logice de proiectare și organizare a activităților didactice la nivel
zilnic, săptămânal, semestrial, anual 
    Organizarea- vizează acțiunile de creare a structurii care va permite realizarea obiectivelor și acțiunilor
de coordonare efectivă a resurselor de către manager.
Plan (din lat. «planum») – proiect elaborat cu anticipare, cuprinzând o suită ordonată de operații
destinate să ducă la atingerea unui scop; program (de lucru). 
  Plurifuncționalitate  – capacitatea de a îndeplini câteva funcții concomitent. Un profesor în ziua de azi
îndeplineşte concomitent funcţia: de învăţător al claselor primare, al unui conducător de clasă, al unui
conducător de cerc , a unei persoane publice
Portofoliul clasei – este un dosar de lucru, completat de către diriginte, în care sunt stocate informații
ce documentează datele cu referire la coletivul de elevi și experiențele/activitățile realizate la nivel de clasă. 
  Portofoliul profesional  – reprezintă ansamblul documentelor școlare și metodologice ale cadrului
didactic și de conducere, organizat și structurat conform obligațiunilor delegate. 
  Proiectarea  -reprezintă procesul de stabilire a obiectivelor şi a ceea ce trebuie făcut pentru a atinge
respectivele obiective.
  Stilul de conducere  (a unui manager) -se bazează pe o combinație de calități profesionale, valori,
credințe și trăsături de personalitate, la care se adaugă elemente specifice culturii organizaționale ce pot
încuraja sau descuraja anumite abordări.
Școală - reprezintă instituția specializată în realizarea activității de educație conform obiectivelor
pedagogice ale procesului de învățămât, stabilite la nivel de politică a educației.
Tactul pedagogic  - reprezintă o aptitudine generală a subiectului educației/ educatorului obiectivată în
comportamentul acestuia, adaptabil permanent la alitățile celor educați și la condițiile mediului școlar și
extrașcolar.

S-ar putea să vă placă și