Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE ACTIVITATE

-STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI-


COMISIA DE LUCRU „CICLUL ACHIZIȚIILOR FUNDAMENTALE”
An școlar 2020-2021

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor elaborate de membrii


Comisiei de lucru Ciclul achizițiilor fundamentale, de către responsabilul comisiei prof. înv.
primar Mihaela Chifu.
În anul şcolar 2020-2021 structura Comisiei de lucru Ciclul achizițiilor fundamentale a
reunit 15 cadre didactice. Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat, atât la nivelul muncii
individuale, cât şi a celei colective, pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de
performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi la nivelul comisiei de
lucru. Prin modul în care şi-au organizat şi au prestat actul didactic au demonstrat că sunt
înzestrate cu har metodic şi profesionalism, că sunt dascăli ce urmăresc eficienţa şi punerea în
practică a cunoştinţelor predate elevilor.
Menţionăm că în şcoala noastră se desfăşoară, în paralel cu învăţământul tradiţional, şi
alternativa educațională Step by Step care, are în acest an şcolar o vechime de 19 ani, împliniţi la
1 septembrie 2020. În şcoală sunt nouă clase care funcţionează în acest program alternativ, iar
șase din acestea fac parte din Comisia de lucru Ciclul achizițiilor fundamentale.
Diriginţii claselor care fac parte din Comisia de lucru Ciclul achizițiilor
fundamentale:
CP A – prof. înv. primar Ciorobîtcă Geanina Carmen
CP B Step by step – prof. înv. primar Berea Alexandra și Nacu Mariana
CP C Step by step - înv. Ţifui Simona și Şarpe Cătălina
I A – prof. înv. primar Vlad Mihaela
I B Step by step – prof. înv. primar Cristina Merticariu și Andreea Olaru
I C Step by step – prof. înv. primar Monica Elena Onofrei şi Gina Harja
a II-a A – prof. înv. primar Daniela Domnica
a II-a B Step by step – prof.înv.primar Mihaela Chifu şi Urdă Roxana
a II-a C Step by step – înv. Carmen Munteanu şi Ioan Calin

Toate cadrele didactice au participat la activităţile comisiei, conform planificării, ţinându-


se dezbateri sub formă de masă rotundă, prezentare de referate, lecții demonstrative. Cadrele
didactice au participat la Cercul pedagogic al învăţătorilor ce s-a desfășurat la Şcoala Gimnazială
„Nicu Albu” Piatra Neamţ în data de 26.11.2020, tema fiind „ FORMAREA
COMPETENȚELOR CHEIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PRINTR-UN DEMERS

1
DIDACTIC CREATIV ATÂT ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA- EVALUAREA ”FAȚĂ ÎN
FAȚĂ” CÂT ȘI ONLINE”, în semetrul I și cel desfășurat în semetrul al II-lea la Liceul Particular
Nr. 1, Alexandru cel Bun în data de 20.05.2021, tema fiind “ROLUL INSTRUMENTELOR
DIGITALE ÎN PROCESUL DIDACTIC”.
Membrii comisiei au fost preocupaţi pentru continua perfecţionare, pentru pregătirea
elevilor în vederea obţinerii de performanţe, a rezultatelor bune şi foarte bune la concursurile
şcolare şi la testările intersemestriale şi semestriale.
La clase s-au utilizat strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi
formarea competenţelor specifice. S-a colaborat eficient cu Grupul Editorial EDU (SC EDU
SOFT MARKETING SRL și Asociația EDUCRATES). S-au inițiat și aplicat metode și tehnici
de abordare a predării-învățării-evaluării inovative prin folosirea softurilor educaționale EDU. De
asemenea, s-au utilizat platformele de e-learning pentru susținerea progresului școlar. Toate
softurile educaționale folosite fiind omologate și promovate de MEC.
Comisia de lucru şi-a desfăşurat activitatea pe baza planului managerial care a avut
următoarele puncte strategice:
a) întocmirea judicioasă a documentelor de planificare şi proiectare didactică;
b) ridicarea nivelului de pregătire şi de perfecţionare profesională prin cursuri, programe;
c) implicarea învăţătorilor în realizarea lecţiilor model de înaltă ţinută precum şi a activităţilor
extracurriculare;
d) practicarea unui schimb informaţional şi metodic prin acţiunile de interasistenţă, asistenţă,
simpozioane şi concursuri;
e) pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare;
f) întocmirea planului de măsuri pentru remedierea unor deficienţe apărute pe parcursul traseului
predare – învăţare;
g) atragerea familiilor într-un parteneriat educaţional eficient.
Ca urmare a atingerii ţintelor stabilite, s-au obţinut următoarele rezultate:

1. CURRICULUM

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de


competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a
conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de
minister, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.
Cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee
activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice
proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul claselor s-a realizat ţinând cont
de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific
vehiculat, strategiile de predare, învăţare şi evaluare, precum şi standardele de competenţă de la
sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în
planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi
autoinstruire să fie centrată pe elev. Ca punct de plecare s-au organizat evaluările inițiale,
rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie.

2
Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de durata semestrelor, au fost
stabilite conform programei şcolare, respectând-o întocmai. Stabilirea obiectivelor operaţionale şi
a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă cu programa, respectând particularităţile de
vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative.
La finalul anului şcolar fiecare învățător a parcurs materia la fiecare disciplină de
învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel,
activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice , iar la sfârşit de capitole, cu cele de
sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale,
fiind prezentate părinţilor periodic.
Având în vedere situaţia creată la nivel mondial a pandemiei de COVID 19, elevii au fost
nevoiţi să rămână acasă pe perioada stării de alertă, dar s-a continuat activitatea începută la clasă,
fiind create grupuri pe Facebook, WhatsApp, gmail şi Platforma Google Classroom, unde cadrele
didactice au parcurs materia conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de
învăţare.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învăţării, s-au derulat programe
de pregătire suplimentară și de activitate diferențiată cu aceștia, discuţii cu părinţii, în mediul on-
line. Școlarii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare,
analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi
adaptare.
În general, elevii ciclului primar sunt bine pregătiţi. În acest an şcolar şi-au însuşit
prevederile programei şcolare, bagajul de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un nivel
bun. Totuşi, situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea
dezvoltării personale, mai cu seamă în cazul elevilor institutionalizați, cu părinții plecați în
străinătate sau a celor care trăiesc din venit minim garantat.
Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă
a mecanismelor intelectuale ale acestora, s-au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii,
strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii,
creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice,
modelatoare, problematice.
În lecţiile desfăşurate la clasă, dar şi on-line, s-au aplicat tehnici de implicare individuală
sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă
a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin
şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli
stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. De asemenea, activitatea
cu aceștia a fost realizată diferențiat, în funcție de capacitățile elevilor.

2. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

Pe parcursul anului școlar 2020-2021, cadrele didactice nu au optat pentru opţionale la


clasă, fiind și situaţia pandemică.

3. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE – PROIECTE EDUCAȚIONALE

3
La nivelul fiecărui colectiv de elevi s-au organizat activităţi extracurriculare judicios
selectate şi proiectate, prin ele continuându-se actul de predare-învăţare început la nivelul clasei.
În acest an şcolar cadrele didactice și elevii claselor pregătitoare, I și a II-a au fost
implicaţi în derularea unor proiecte educaționale multiple, cum ar fi:
 Ziua Educației - octombrie 2020 – toate clasele
 Sărbătorim școala noastră! - 25.10.2020 - toate clasele
 Ascultă 5 minute de muzică clasică - toate clasele
 Ziua României - 29.11.2020 – toate clasele
 Parteneriat ,,Leagănul copilăriei” - noiembrie 2019 – august 2021 – a II-a B, a II-a C
 „Tradiții românești”- activitate realizată în parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte
o ”Carmen Saeculare” Neamț – 9 iunie 2021 – a II-a B
 Ziua lui Mihai Eminescu ( 15 ianuarie 2020) - toate clasele
 Hora Unirii! - 23 ianuarie 2020 - toate clasele
 Activitați care marchează Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală – vizionare
film educativ, desene, colaje – 30.01.2021 - a II-a B
 100 de zile de şcoală – prezentarea colecţiilor de 100 de obiecte – 16. III. 2021 – clasa
CPC
 Sesiune educațională interactivă ,,Harta Reciclării”- sesiune online – 19 mai 2021 – toate
clasele
 Activități dedicate Zilei Internaţionale a Pădurii (21 martie) şi Zilei Mondiale a Apei
(22 martie) – toate clasele
 Activitați care marchează Ziua Mondială a Pământului şi Ziua Internaţională a Cărţii
– 22.04.2020 – toate clasele – activităţi on-line
 „Şi noi suntem cetăţeni europeni” activităţi dedicate Zilei Europei (9 mai) – toate
clasele
 „Să trăieşti, copile drag!” – activităţi dedicate Zilei copilului (1 Iunie) – 29.05.2021 –
toate clasele
 Campania Naţională „OSCAR, ŞARPELE HOINAR” – proiect european Traffic
Snake Game Network – 21 septembrie – 2 octombrie 2020 – clasa a II-a B

S-au elaborat parteneriate educaționale cu:

 Şcoala populară de artă ,,Carmen Seculare”, Piatra Neamţ clasa a II-a B;


 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Constantin Parfene” Vaslui, Şcoala Gimnazială
“Mihail Sadoveanu” Fălticeni, Suceava, Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoşani –
“Leaganul copilăriei” – editia I – Perioada de desfăşurare - Decembrie 2019 – August
2021 – a II-a B, a II-a C

4. ACTIVITĂȚI EDUCATIVE

În cadrul acestor activităţi, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea
competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile

4
la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor
interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.
5. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE
Evidenţiez consecvenţa cadrelor didactice în abordarea centrată pe elev în obţinerea de
performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi
remarcate în rezultatele testărilor inițiale, summative şi finale, confirmându-se o calitate sporită a
actului didactic, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi
comportamentele elevilor.
S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea
iniţială care s-a desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările
iniţiale ale elevilor ,notele prezentate individual părinţilor sub semnătură precum şi măsurile
ameliorative propuse.
Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi,
ritmic. Am elaborat teste de evaluare (formativă, sumativă) însoţite de descriptorii de
performanţă pe trei niveluri( achiziționat, în curs de achiziționare și neachiziționat)sau punctaje.
În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau
dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. Caietele de evaluare au fost completate
ritmic, pe măsură ce fiecare competență a fost achiziționată. Acestea au fost prezentate părinților
la ultima ședință cu aceștia din semestru I, pentru semestrul al II-lea au fost discutate individual
telefonic, urmând a fi prezentate părinților la ridicarea restricţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii.
Venind în întâmpinarea cerinţelor tot mai des exprimate de părinţi și în cărțile de
specialitate, ne-am axat pe lucrul individual, diferenţiat, astfel încât volumul de muncă al elevilor
acasă sa fie cât mai mic şi să nu necesite prea multă preocupare din partea părinţilor.

În anul şcolar 2020-2021, elevii ciclului primar au participat la următoarele concursuri


şcolare, obţinând următoarele rezultate:
 Rezultate obținute la concursul Micii olimpici – concurs internaţional – Etapa I – 14-
17.11.2020

Clasa Număr Premii


participanți Excelență I II Mențiune
III
a II-a B 28 6 7 5 5 5
 Rezultate obținute la concursul Micii olimpici – concurs internaţional – Etapa finală –
7.06.2021

Număr Premii
Clasa participanți Excelență I II III Mențiune
a II-a B 28 6 5 4 7 3

5
 Clasa a II-a B a participat cu 8 elevi la concursul ARISTOTEL – concurs internaţional
organizat de FUNDAŢIA DAN VOICULESCU – Etapa iunie 2021 – au obţinut rezultate FOARTE BUNE.

6. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Cadrele didactice se documentează asupra noutăţilor, cele mai interesante fiind puse în
practică.
În acest an şcolar următoarele cadre didactice au participat la cursuri de formare
profesională continuă:

Prof. înv. primar Chifu Mihaela:


- Curs online „Aplicaţiile G Suite – Classroom” – 17 decembrie 2020 – CCMO „Dl
Trandafir Teach-ital”;
- Activitate de pregătire teoretică la cursul „ Cum ne antrenăm parentingul apreciativ” – 10
ianuarie 2021 – QIE Appreciative Parenting at National Level;
- Cursul „INTENSIV DE EDUCAŢIE DIGITALĂ” – 21 septembrie – 16 decembrie 2020 –
Îndreptar digital;
- Simpozionul Internaţional „ŞCOALA MODERNĂ – PERSPECTIVE ÎN EDUCAŢIE” cu
lucrarea „Tradiţii şi obiceiuri la români” – CCD Neamţ – 9 iunie 2021;
- Conferinţa internaţională „SOLUŢII INOVATOARE ÎN EDUCAŢIE” – curs şi aplicaţii
eLearning şi Webinar – Centrul de educaţie digitală EDUMAGIC;
- Curs de formare şi perfecţionare “CES, Preşcolari şi educaţia celor mici” – iunie 2021 –
SELLification.org;
- Curs de formare şi perfecţionare “COMUNICAREA NONVIOLENŢĂ ŞI GES-
TIONAREA ELEVILOR PROBLEMATICI” – iunie 2021;
- Conferinţă naţională “MOTIVAŢIA ÎN EDUCAŢIE” – iunie 2021 – CCD BUZĂU;
- Webinare “WEBDIDACTICA” – Fundaţia Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României;
- Conferinţa internaţională “INNOVATIVE SOLUTIONS IN EDUCATION” 4 th edition –
mai 2021 – Bulgaria Training;
- Workshopul “EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE: REALIZĂRI ŞI PERSPEC-
TIVE” – iunie 2021 – Universitatea de stat din Tiraspol;
- Curs de formare în alternativa Step by Step – Clasa a III-a – perioada 9-12 iulie 2021 –
Centrul Step by Step Bucureşti

Prof. înv. primar Olaru Andreea:


Prof. înv. primar Harja Gina:
- Curs de formare în alternativa Step by Step – Clasa a II–a 5-8 iulie 2021 - Centrul Step by
Step Bucureşti

7. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII


COMUNITĂŢII

6
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative s-a concretizat
prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, la care participarea a fost, în
medie, de peste 70%, prin consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat acest lucru și prin
discuții individuale, la nevoie. Consider ca optimă relaţia învatăţori-părinţi, majoritatea celor din
urmă implicându-se real la viaţa clasei , oferind ajutor ori de câte ori era nevoie.
Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, s-a reușit să nu înregistrăm la nivelul
colectivelor de elevi abateri de la normele de disciplină și comportament. S-a urmărit educația
elevilor prin teatru, muzică sau dans, în aceste activităţi fiind implicaţi şi părinţii.
Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au
reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale
colectivului de elevi.

8. CONTRIBUȚIA LA PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

 Toate cadrele didactice au respectat şi au realizat integral şi la timp atribuţiile stabilite în


fişa postului, a tuturor dispoziţiilor prevăzute de lege, a dispoziţiilor ISJ, MECTS,
Consiliul Local;
 S-au respectat sistemele şi procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de
organizare;
 S-au organizat şedinţe, expoziţii cu lucrările copiilor, discuţii individuale;
 S-a colaborat permanent cu comunitatea locală și cu părinţii;
 S-au mediatizat activitățile desfășurate (pe site-ul școlii, în diverse grupuri de profil de pe
Facebook, pe www.didactic.ro)

Analiza SWOT
Puncte tari:
 toate cadrele didactice încadrate în acest an școlar sunt calificate;
 planificări corect întocmite;
 obiectivele propuse au fost realizate;
 activități de remediere a lacunelor;
 implicarea părinților în activități extrașcolare;
 evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare;
 prezența unui psiholog și a unui logoped în școală;
 participarea la concursuri gratuite și olimpiade;
 realizarea de materiale didactice variate;
 biblioteca școlii dispune de un fond de carte suficient elevilor din clasele primare;
 aplicarea unor metode atractive de predare-învățare-evaluare pentru a reduce
absenteismul;
 participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri;
 promovare optimă a exemplelor de bune practici;

7
 realizarea unor lucrări de modernizare în școală.

Puncte slabe:
 slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii;
 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative
extracurriculare și extrașcolare;
 lipsa resurselor materiale pentru activitățile on-line;
 puține cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecționare;
 lipsa de implicare a unor cadre didactice la activităţile comune ale comisiei de lucru.

Oportunități:
 numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs
favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună;
 varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi,
proiecte MECTS;
 creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite;
 parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme;
 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii
(Poliţie, Biserică, Primărie, instituţii culturale).

Ameninţări
 instabilitate la nivel social, economic;
 resurse materiale şi financiare insuficiente;
 lipsa unor investitori în zonă;
 neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de muncă.

14.06.2021 Întocmit,
Resp. Mihaela Chifu

S-ar putea să vă placă și