Sunteți pe pagina 1din 13

Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi

Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”


Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
Document intocmit conform prevederilor Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr 3597/18.06.2014 Anexa nr. 2 privind modificarea si completarea
Metodologiei de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar si a art.89, alin. (2) si art. 96, alin.(1) din Legea 272/2004 actualizata si republicata
in 2016 si OM 4247/2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar

PS 6.2-05-F1
Prezentata in sedinta CP din data de 01.09.2020
Validata prin HCA nr 21/28.08.2020 Decizia nr 22/1.09.2020
FISA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE IN VEDEREA ACORDARII CALIFICATIVULUI ANUAL
 Numarul fisei postului ………..
 Numele si prenumele cadrului didactic ……………………………………………………
 Specialitatea ……………………
 Perioada evaluata ………………………………
 Calificativul acordat …………………………………………………
Domenii ale Criterii de performanta Indicatori de performanta Pct. Punctaj acordat Validarea
evaluarii maxim Autoev. Evaluare Evaluare Consiliului
comisie C.A. Profesoral
1. Proiectarea 1.1 Respectarea programei scolare, -Concordanta dintre prevederile programei scolare
activitatii a normelor de elaborare a (obiective, activitati de invatare, continuturi) si
documentelor de proiectare, precum planificarea anuala a unitatilor de invatare
si adaptarea acesteia la -Respectarea planurilor cadru (educatoare, invatatori)
particularitatile grupei/clasei. si a numarului de ore alocat/disciplina 3
-Intocmirea planificarii si a unitatilor de invatare
DOVEZI pana la datele stabilite de conducerea scolii
-planificarea anuala a unitatilor de -Respectarea rubricatiei impusa de metodologiile
invatare, proiectarea unitatilor de impuse de minister
invatare, shemele orare, proiecte si -Personalizarea planificarii si proiectarii didactice la
schite de proiect de lectie particularitatile clasei (obiective, continuturi, schema
orara)
-Intocmirea proiectelor sau schitelor de lectie
(debutanti si c.d. carora li s-a impus acest lucru)
-Fundamentarea proiectarii pe baza achizitiilor ante.

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 1
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
1.2. Implicarea în activitattile de -Propuneri privind derularea de proiecte educationale
proiectare a ofertei educationale la sau de finantare
nivelul unitatii. -Propuneri privind C.D.S. la nivelul scolii
-Membru in comisiile de realizarea a P.D.I., P.M., de 2
DOVEZI redactare a orarului scolii
-procesele verbale ale sedintelor C.P. -Participarea cu propuneri in realizarea P.M. al
si C.A., P.D.I., P.M., copie dupa comisiilor metodice
decizii numire, P.M. comisii metodice -Redactarea planurilor manageriale si a planurilor de
si alte comisii, chestionare pentru activitati la nivelul diferitelor comisii din scoala
sondarea satisfactiei -Redactarea si aplicarea de chestionare sau alte instr.
de sondare a satisfactiei c.d, parintilor si elevilor
-Coordonarea de cercuri la nivel de scolala
1.3 Folosirea TIC în activitatea de -Realizarea materialelor de proiectare folosind 4
proiectare mijloacele T.I.C.
DOVEZI -Redactarea materialelor folosind softuri specializate
-portofoliul profesional, site-ul clasei, de editare de text (Word, Writer, PowerPoint,Excel)
comisiilor metodice si al scolii -Postarea materialelor pe site-ul clasei, comisiei
metodice, al scolii etc.
1.4 Proiectarea activitatilor suport
pentru invatarea in mediul online si a
instrumentelor de evaluare aplicabile
online, din perspectiva principiilor de
proiectare didactica
1.5 Proiectarea unor activitati -Realizarea planului de activ extracurriculare al clasei 6
extracurriculare corelate -Realizarea planului de activitati pentru sedinte si
cu obiectivele curriculare, nevoile si lectorate cu parintii
interesele educabililor, planul -Redactarea materialelor pentru activitatile cu
managerial al unitatii. pararintii la nivel de clasa sau de scoala
DOVEZI – program activ. -Redactarea de proiecte educationale la nivel de clasa
extracurriculare, sedinte si lectorare si scoala
cu parintii, proiecte, materiale pentru
lectorate
TOTAL DOMENIU 15 p

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 2
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
2. Realizarea 2.1 Utilizarea unor strategii -Utilizarea metodelor active (care presupun
activitatilor didactice care asigură activitatea independenta a elevului, individual,
didactice caracterul aplicativ al învatării si echipa, frontal) in activitatile de invatare
formarea competentelor specifice -Selectarea continuturilor relevante si integrarea lor 7
DOVEZI eficienta in lectie
-fisele de asistenta lectii, portofoliul -Integrarea in activitate a metodelor moderne
profesional, proiecte de lectie, schite -Folosirea unor strategii didactice care sa asigure
chestionare aplicate la clasa, raportul tranferabilitatea cunostintelor
sefului de comisie metodica, produsele -Asigurarea atractivitatii, densitatii si diversitatii
activitatii elevilor, raportul C.E.A.C., activitatilor de invatare
-Utilizarea experientei anterioare individuale si a
probe de evaluare sumativa si
achizitiilor anterioare in desfasurarea invatarii
formativa, planuri de remediere si -Folosirea unor forme diverse de organizare a
dezvoltare colectivului pe parcursul derularii activitatilor
-Utilizarea unor activitati de invatare care sa-l puna
pe elev sa rezolve situatii practice de viata
-Asigurarea unor aspecte inter si pluridisciplinare
activitatii de invatare
-Realizarea obiectivelor curriculare
-Realizarea de activitati de remediere sau dezvoltare

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor -Sustinerea de activitati in cabinetul de informatica


materiale din -Folosirea mijloacelor T.I.C. in lectie (in cabinet sau
unitatea de învatamânt în vederea la clasa – calculator, videoproiector)
optimizării activitatilor didactice- -Folosirea de aplicatii proprii sau preluate in lectii
inclusiv resurse TIC. -Integrarea resurselor de pe internet in activitate
-Proiectarea si derularea de proiecte de invatare on- 7
DOVEZI line
-raport autoevaluare, fise de asistenta -Integrarea in activitati a mijloacelor didactice de
lectie, aplicatii informatice folosite, care dispune scoala si telefone/tablete elevi
portofoliul profesional, fisa cititorului -Folosirea materialului bibliografic al C.D.I. pentru
(de la C.D.I.), apturi ecran, raport pregatirea lectiilor
activitate profesor documentarist -Desfasurarea de activitati alaturi de elevi la C.D.I.

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 3
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
2.3 Utilizarea de resurse educationale -Folosirea de platforme online de invatare
deschise, aplicatii online, crearea si -Folosirea de platforme video pentru lucru sincron
sustinerea sesiunilor de invatare pe -Folosirea de resurse de invatare de pe site-uri 5
platforme educationale. dedicate
DOVEZI -Crearea de prezentari, joculete, fise de lucru,
-Captura de ecran cu elevii din clasele filmulete, softuri etc pentru invatare
virtuale, captura de ecran cu conturile
elevilor, captura de ecran cu
aplicatiile realizate sau de pe
platformele de invatare, cd
inscriptionat cu softurile relizate
2.4 Diseminarea, evaluarea si -Prezentarea exemplelor de buna practica de la clasa
valorizarea activitatilor realizate. in cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice
DOVEZI si a consiliului profesoral
-dosarul comisiilor metodice, copie -Rezalizarea de activitati didactice comune cu parintii 1
proces verbal cerc pedagogic (unde clasei
este cazul), fotografii activitati, -Sustinerea de activitati in cadrul comisiilor metodice
rapoarte ale activitatilor desfasurate (altele decat lectii demonstrative)
-Sustinerea de lectii demonstrative la nivel de com.
met
-Evaluarea lectiilor pe baza realizarii ob. propuse
2.5 Organizarea si desfasurarea -realizarea a cel putin 80% din activitatile
activitatilor didactice,curriculare si extracurriculare propuse in planul de activitati al
extracurriculare in mediul scolar, clasei
extrascolar si in mediul online, -realizarea actiunilor extracurriculare la nivel de
DOVEZI scoala (unde au responsabilitati)
-raportul Consiliului Clasei, raportul -participarea la actiunile extracurriculare ale scolii 2
coordonatorului programe si proiecte, -implicarea parintilor si/sau a cumunitatii locale in
documentele proiectelor si activitatile extracurriculare
parteneriatelor, adeverinte sau alte -derularea de parteneriate cu alte scoli din judet sau
documente doveditoare pentru din tara
activitatile de parteneriat, fotografii -derularea de parteneriate cu institutii de pe raza
de la activitati localitatii

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 4
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
2.6 Formarea deprinderilor de studiu -Integrarea in lectie a cel putin o activitate de munca
individual si în independenta
echipă în vederea formării/dezvoltării -Proiectarea si aplicarea la clasa a unor portofolii si
competentei de ,,a învata să înveti” proiecte de invatare
-Desfasurarea de activitati in C.D.I. 2
DOVEZI -Folosirea un lectie a unor metode didactice moderne
-portofoliul profesional, proiectele si care sa ii puna pe elevi sa faca studiu individual pe
portofoliile realizate de elevi, capturi text si sa impartaseasca din ceea ce au invatat
de ecran dupa proiectele on-line, fisele -Derularea de proiecte de invatare on-line (Google
de asistenta ale lectiilor, raportul Classroom, Google Docs, Google Presentation etc/)
profesorului documentarist, fotografii -Folosirea platformelor de invatare pentru realizarea
de proiecte colaborative
2.7 Oragnizarea si desfasurarea de -initierea de actiuni de voluntariat la nivel local, 1
activitati prin participarea la actiuni de zonal, judetean si national
voluntariat -participarea la actiuni de voluntariat la nivel local,
zonal, judetean si national
TOTAL DOMENIU 25 p
3. Evaluarea 3.1 Asigurarea transparentei -Proiectarea si realizarea unui lectorat cu parintii in
rezultatelor invatarii criteriilor, a procedurilor care sa se prezinte criteriile generale de realizare a
de evaluare si a rezultatelor unei evaluari, precum si procedurile folosite
activitatilor de evaluare. -Respectarea graficului de realizare a activitatii de
consiliere 3
DOVEZI
-modelele testelor aplicate la clasa, -Existenta descriptorilor/criteriilor de evaluare pentru
materiale de la lectorat, dosar fiecare proba de evaluare sumativa sau formativa
consiliere parinti -Realizarea notarii ritmice
carnetele de note ale elevilor, -Consemnarare calificativelor si notelor in carnetul
graficul de realizare a consilierii de elev (la fiecare evaluare individuala sau frontala)
parintilor, chestionare de satisfactie -Afisarea criteriilor de notare dupa fiecare proba de
evaluare sumativa in clasa sau pe site-ul scolii sau pe
mail

3.2 Aplicarea testelor predictive, -Intocmirea testelor predictive conform metodologiei


interpretarea si comunicarea impusa de serviciul national de evaluare 4
-Respectarea procedurilor de avizare a testelor de

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 5
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
rezultatelor. catre comisia metodica
DOVEZI -Respectarea termenelor de aplicare a testelor
-testele predictive, dosarul comisiei -Centralizarea, interpretarea si stabiliarea planului de
metodice, planul de masuri masuri in termenele stabilite
ameliorare/dezvoltare, procese -Prezentarea planului de masuri al comisiei metodice
verbale sau fise comunicare rezultate in sedinta C.P. si participarea la intocmirea planului
parinti, fisele cu centralizarea testelor de masuri la nivel de scoala (sefii de comisie
de evaluare predictiva mttodica)
-Comunicarea rezultatelor obtinute si a planului de
masuri asigurandu-se confidentialitatea
3.3 Utilizarea diverselor -Realizarea probelor de evaluare sumativa si
instrumente de evaluare, inclusiv a formativa, repectand metodologia in vigoare
celor din banca de instrumente de (obiective, continuturi, itemi, barem de corectare,
evaluare unică. centralizare rezultate, interpretare, plan de masuri
ameliorative sau de dezvoltare)
-Colectarea de informatii cat mai relevante si
DOVEZI complete despre fiecare elev evaluat prin imbinarea
-testele de evaluare sumativa cf. evaluarilor scrise cu cele orale si prin observarea
metodologiei, portofoliul profesional, comportamentului acestuia
portofoliul educational al elevului, -Proiectarea si aplicarea la clasa a portofoliului si 3
criterii de evaluare a proiectelor, teste proiectului ca instrumente de evaluare
on-line (tiparite) sau capturi de ecran, -Stabilirea unor metodologii clare si precise pentru
fisele de progres ale elevilor, evaluarea proiectelor, portofoliilor, referatelor
portofolii ale elevilor pe anumite teme -Proiectares si realizarea unor evaluari on-line si off-
date, chestionare aplicate elevilor si line
parintilor -Folosirea la clasa a unor meodele de teste din banca
de instrumente de evaluare unica
-Realizarea fiselor de progres/regres
3.4 Promovarea autoevaluării si -Integrarea autoevaluarii si interevaluarii in evaluarea
interevaluării. unor produse ale activitatii elevilor (compuneri, 1
DOVEZI –portofoliul prof., grile de portofolii, proiecte, referate)
evaluare, fise de auto si coevaluare -Stabilirea unor criterii specifice clare
-Folosirea unor fise si grile specifice

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 6
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
3.5 Evaluarea satisfactiei -Redactarea, aplicarea, centralizarea si interpretarea 2
beneficiarilor educationali. unor chestionare – elevilor si parintilor
DOVEZI -Prezenta parintilor la sedinte si lectorate pe clasa
-Rezultatul chestionarelor, procese -Frecventa la orele de curs
verbale sedinte cu parintii, -Rezultatele chestionarelor aplicate elevilor si
cataloagele cu frecventa la orele de parintilor de catre echipa manageriala a scolii
curs, raport Consilul Clasei -Disciplina la orele de curs
3.6 Coordonarea elaborarii -Existenta portofoliului educational pentru fiecare
portofoliului educational ca element elev (teste, fise de lucru, plan de
central al evaluarii rezultatelor remediere/dezvoltare, caracterizari, situatii scolare,
invatarii recompense, sanctiuni, fisa de observatie, diplome
DOVEZI – portofoliul educational, etc)
2
portofoliul profesional -Indrumarea elevilor pentru realizarea portofoliului
educational (gimnaziu)
-Intocmirea portofoliului - invatatori
3.7 Realizarea si aplicarea unor -realizarea de fise de lucri si teste online care se
instrumente de evaluare a activitatii lucreaza cirect in documentul digital
online, valorizarea rezultatelor -folosirea Google Classroom pentru a posta
evaluarii si oferirea de feed-back
5
instrumente de evaluare online
fiecarui elev -asigurarea de feed-back in online pentru toate
materialele postate sau lucrate de catre elevi
-postarea de comentarii pentru fiecare lucrare atat
pe Google Classroom cat si pe mail sau altye
platforme online pe care se lucreaza
-realizarea de aplicatii de evaluare folosind Kahoo,
Learning Apps, Wordwall, quizstar etc
TOTAL DOMENIU 20 p
4. Managementul 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat -Alegerea liderului elevilor din clasa pe baza
clasei de elevi (reguli de conduită, prevederilor Regulamentului Consiliului Scolar al
atitudini, ambient) pentru elevilor
desfasurarea activitatilor în -Stabilirea responsabilitatilor la nivel de clasa
conformitate cu particularitatile -Stabilirea regulilor clasei in colaborare cu elevii
clasei de elevi. (clasele II-VIII) si parintii 5
Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 7
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
DOVEZI -Prezentarea regulilor impotriva incendiilor, a
-proces verbal alegere lider clasa, regulilor de securitate in scoala, a regulamentului de
portofoliul profesional, Raport ordine interna (procese verbale)
coordonator proiecte si -Participarea liderului elevilor clasei la sedintele
programe,vizita sala de curs, fise de Consiliului Scolar al Elevilor
asistenta, rezultat cjestionare -Alegerea Comitetului de Parinti al clasei
-Realizarea panoului cu informatii utile pentru clasa
(comitet de parinti, resonsabilitati clasa, structura
anului scolar, graficul activitatilor extracurriculare,
graficul activitatilor cu parintii, schema orara a
clasei, Comitetul Reprezentativ al Parintilor,
Consiliul Scolar al elevilor etc.)
-Afisarea unor produse ale activitatii elevilor
-Ordinea mateerialelor din laboratoare si cabinete
4.2 Monitorizarea comportamentului -Verificarea frecventei elevilor la fiecare ora de curs
elevilor si gestionarea situatiilor si notarea tuturor absentelor in catalog
conflictuale -Respectarea procedurilor de raportare a unor cazuri
DOVEZI de indisciplina la ora sau in scoala 3
-cataloagele scolare, fisa de -Completarea fisei de observare a comportamentului
observare a comportamentului elevului
elevului, graficul activitatilor de -Respectarea graficului de consiliere pentru elevi si
consiliere, raportul Comisiei de parinti (diriginti, invatatori)
prevenire si combatere violenta -Respectarea indatoririlor de profesor de serviciu
-Anuntarea organelor abilitate pentru a-i proteja pe
elevi impotriva oricaror forme de violenta, rele
tratamente sau abandon
4.3 Cunoasterea, consilierea si -Realizarea dosarului cu datele personale ale elevilor
tratarea diferentiată a elevilor. (copii C.N. /C.I. copii si parinti, fisa de observatie,
DOVEZI vizite la domiciliu, acte medicale, recomandari de la
-dosarele cu bazele de date elevi, psihologul scolar etc.)
rezultate centralizare chestionare, -Dosarul activitatilor de consiliere a parintilor si 3
portofoliul profesional, plan de elevilor
invatare individualizate -Aplicarea, centralizarea si interpretarea unor
chestionare aplicate elevilor si familiei

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 8
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
-Realizarea de activitati diferentiate in timpul orelor
de curs (dovada – fise de lucru diferentiat)
4.4 Motivarea elevilor prin -Respectarea regulamentului de acordare a premiilor
valorizarea exemplelor de si distinctiilor scolare
bună practică. -Folosirea precizarilor din regulamentul scolar
DOVEZI privind acordarea de premii si distinctii elevilor 1
-tabel medii si acordare premii, vizita -Afisarea produselor activitatii elevilor in clasa
sala de clase, procese verbale sedinte -Popularizarea exemplelor de buna practica in
cu parintii site scoala si clase sedintele cu parintii

TOTAL DOMENIU 12 p
5. Managementul 5.1 Participarea la programe de -Participarea la cel putin un curs de
carierei si dezvoltarii formare continua/perfectionare si formare/perfectionare in anul scolar evaluat
profesionale valorificarea competentelor -Derularea de activitati sau secvente de activitati
stiintifice, didactice si metodice scolare si extrascolare in care sa integreze 2
dobandite. competentele dobandite
DOVEZI – copie -Realizarea de activitati de formare cu cadrele
adeverinta/certificat/atestat, didactice din scoala
materiale formare in scoala -Participarea la simpozioane si conferinte
Raport autoevaluare, fisa de
asistenta director/def de comisie
metodica
5.2 Implicarea în organizarea -Prezenta 90% la activitatile comisiei metodice
activitatilor metodice la nivel -Realizarea de propuneri de activitati pentru
comisie/catedra/responsabil. programul de activitati sau la proiectele derulate
DOVEZI -Redactarea si sustinerea materialelor solicitate prin
-raportul sefului de comisie programul de activitati
metodica, dosarul comisiei -Sustinerea activitatilor demonstrative 2
metodice,procese verbale activitati -Organizarea si coordonarea activitatilor de formare
comisie metodica, decizie numire sef stabilite prin programul de activitati
de comisie metodica, dosarul -Respectarea reperelor temporale pentru predarea
concursurilor scolare unor lucrari solicitate
-Interventii pe marginea temelor discutate in cadrul
activitatilor

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 9
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
-Implicarea in coordonarea si derularea unor
concursuri scolare la nivel de scoala, zona sau judet
-Achitarea de sarcinile specifice in cadrul comisiei
metodice (potrivit fisei de sarcini)
-Coordonarea unei comisii la nivel de scoala
(dovedita prin dosarul comisiei)
5.3 Realizarea/actualizarea -Are realizat portofoliul profesional
portofoliului profesional si a -Portofoliul profesional respecta structura stabilita de
dosarului personal catre echipa manageriala
DOVEZI -Materialele prezentate sunt relevante pentru
-portofoliul profesional,raport activitatea desfasurata la clasa 2
C.E.A.C. -Piesele din portofoliu sunt creatia proprie a c.d.
-Toate materialele portofoliului reflecta oferta
educationala a cadrului didactic
-Portofoliu reactualizat dupa noile reglementari
5.4 Dezvoltarea capacitatii de -Limbaj verbal si nonverbal care incurajeaza
comunicare si relationare în invatarea, increderea in fortele proprii
interiorul si în afara unitatii (cu -Incurajeaza comunicarea elev-elev si elev-cadru
elevii, personalul scolii, echipa didactic in lectie si in afara acesteia
managerială si cu beneficiarii din -Relatiile dintre elev si cadru didactic au la baza
cadrul comunitatii-familiile elevilor). respectul reciproc si regulamentul scolar 2
-Relatiile dintre cadrul didactic ci colegii din scoala
DOVEZI au la baza respectul reciproc si deontologia
-fise de asistenta, rezultate profesionala
chestionare, raport activitate -Comunicare buna si eficienta cu echipa manageriala
director, procese verbale sedinte cu a scolii
parintii, carnete de corespondenta, -Incurajarea familiei sa participe la activitatile scolii
capturi ecran site clasa, copii si sa vina cu propuneri de imbunatatire a activitatii
chestionare aplicate clasei si -Folosirea unor instrumente specifice de comunicare
parintilor si centralizarea acestora cu familiile elevilor (caiete de corespondenta, mail,
messenger, site clase etc.)
TOTAL DOMENIU 8p
6. Contributia la 6.1 Dezvoltarea de parteneriate si -Implicarea in proiecte si parteneriate prin activitati
dezvoltarea proiecte educationale în vederea de coordonare sau de membru in echipa de proiect

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 10
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
institutionala si la dezvoltării institutionale. -Redactarea de proiecte sau parteneriate aprobate de
promovarea unitatii DOVEZI C.A sau/si I.S.J. in vederea dezvoltarii insitutionale 2
scolare -proiectele si parteneriatele, -Implicarea in activitati de atragere de resurse
contracte sponsorizare si donatie financiare prin sponsorizari si donatii
6.2 Promovarea ofertei educationale. -Participarea cu propuneri de C.D.S., programe
DOVEZI specifice, cercuri, activitati extracurriculare la
-dosarul cercului, programe realizarea ofertei educationale
optional,proces verbal -Aplicarea chestionarelor pentru stabilirea disciplinei 3
sedinta C.P., pilant oferta optionale si centralizarea acestora
educationala clasa si scoala, capturi -Prezentarea ofertei educationale a scolii in cadrul
ecran site clasa, com. met. sau sedintelor cu parintii
scoala, chestionar si proces verbal -Dezbaterea programelor pentru disciplinele
stabilire optional, procese verbale optionale sau activitatilor propuse pentru cercurile
Com. Rep. al Parintilor, din scoala cu Comitetul reprezentativ al parintilor
-Realizarea, intretienrea si colaborarea la site-ul
scolii, comisiei metodice si al claselor
6.3 Promovarea imaginii scolii în -Realizarea de programe de pregatire a elevilor
comunitate prin participarea si capabili de performanta
rezultatele elevilor la olimpiade, -Participarea cu elevi la olimpiade si concursuri
concursuri, competitii, activitati scolare
extracurriculare s‫܈‬i extras‫܈‬colare -Obtinerea de rezultate la concursurile si olimpiadele
realizate in mediul scolar, extrascolar scolare (punctaje de cel putin 80 de puncte sau
si in mediul online mentiune, premiul III, II, I) 2
DOVEZI -Participarea cu elevii la activitati extracurriculare la
-document cu programele de nivel de scoala, localitate, judet, national
pregatire suplimentara, liste cu elevii -Participarea cu elevii la activitati extrascolare la
participanti la concursuri si nivel scoala, localitate, judet, national
olimpiade sau alte activitati -Participarea cu elevii la competitii sportive
extrascolare si extracurriculare, -Obtinerea de mentiuni si premii la activitatile
copie diplome, raport coordonator extracurriculare si extrascolare
proeicte si programe
6.4 Realizarea/participarea la -Derularea de programe la nivel de clasa
programe/activitati de -Propunerea de programe la nivel de scoala
prevenire si combatere a violentei si a -Realizarea sarcinilor specifice in calitate de

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 11
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
bullyingului în mediul scolar si/sau coordonator sau realizator a anumitor activitati
online -Proiectarea si derularea de lectorate cu parintii
DOVEZI -Participarea la lectoratele desfasurate pe scoala cu
-portofoliul profesional, materialele 2
parintii
prezentate la lectorate, raport -Implicarea in prevenirea si rezolvarea unor situatii
coordonator proiecte si programe, bullying scolar in mediul scolar si online
dosarul comisiei prevenire si -Rezolvarea sarcinilor specifice ca membru al
combatere violenta, raport comisie
comisiei de prevenire si combatere violenta si
disciplina elevi
comisia de disciplina
6.5 Respectarea normelor, -Realizeaza instruirile P.S.I.,I.S.U. si de protectia
procedurilor de sănătate si muncii la nivel de clasa
securitate a muncii si de PSI si -Participa la simularile organizate in scoala
ISU pentru toate tipurile de -Realizeaza sarcinile ce-i revin potrivit planului de
activitati desfasurate în cadrul evacuare in caz de incendiu sau dezastre 2
scolii precum si a sarcinilor -Coordoneaza activitatea la nivel de scoala
suplimentare. -Respecta normele de sanatate si securitate in munca
DOVEZI –portofoliul
profesional,raport coord. comisie
6.6 Implicarea activă în crearea unei -Realizarea sarcinilor specifice ca membru in
culturi a calitatii C.E.A.C.
la nivelul organizatiei -Participa in echipe de realizare a unor proceduri
DOVEZI -Participa la realizarea Manualului Calitatii in scoala
-raport C.E.A.C., dosar CEAC, -Actioneaza potrivit procedurilor operationale 2
stabilite la nivel de scoala
6.7 Promovarea de activitati de -prezzentarea de exemple de buna-practica privind 2
invatare interactive prin utilizarea folosirea tehnologiei in sedintele comisiei metodice,
unor instrumente realizate cu ajotorul pe site scoala sau pagini de facebook sau in lycrari de
tehnologiei specialitate
TOTAL DOMENIU 15 p
7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii morale și -Limbajul folosit in relatiile cu beneficiarii
profesionala civice (limbaj, ținută, respect, educationali, colegii si comunitatea este decent si 2
comportament). conform statutului de cadru didactic
-In relatiile profesionale si personale manifesta o

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 12
din 13
Inspectoratul Scoalar al judetului Calarasi
Scoala Gimnaziala „Dimitrie Ion Ghica”
Comuna Radovanu, judetul Calarasi
Strada Principala, nr 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242517204, mail:scoala.radovanu@gmail.com, www.scoalaradovanu.ro
tintuta demna, manifesta respect si are un
comportament ce respecta normele morale
7.2. Respectarea și promovarea -Respecta regulamentele scolare si codul etic de 3
deontologiei didactice. comportamment
TOTAL DOMENIU 5p
TOTAL FISA 100 p
Data ………………………….. Nume si prenume, Semnaturi,
Cadru didactic evaluat …………………………. ... ……………………….
100 – 85 puncte – Foarte bine Responsabil comisie ……………………………… ……………………….
84,99 – 71 puncte – Bine Director…………………………………………… ……………………….
70,99- 61 puncte – Satisfacator Membri C.A. …………………………………… ……………………….
Sub 60,99 - Nesatisfacator …………………………………….. ……………………….
…………………………………….. ……………………….
Am luat cunostinta ca este necesar sa anexez la fisa si raportul …………………………………….. ……………………….
de justificaticare a punctajului si am anexat/nu am anexat acest …………………………………….. ………………………..
raport. …………………………………….. ………………………..
…………………………………….. ………………………..
…………………………………….. ………………………..

Fisa de evaluare pentru acordarea calificativului anual – cadre didactice, varianta 1, revizia 4, 2020, ©Scoala Dimitrie Ion Ghica, Pagină 13
din 13