Sunteți pe pagina 1din 9

CSEI ,,SF.ANDREI” GURA HUMORULUI Validare în şedinţa CP din …………..

Nr. …………../…………………

FIŞA DE AUTOEVALUARE / EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
AN ŞCOLAR …………………… /………………….

Aprobată în C.P. din data de 22.10.2019 şi în C A din data de 22.10.2019

Conf. OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
OMECTS nr. 6143/2011)

Numele şi prenumele cadrului didactic: …………………………………………..


Specialitatea: ………………………………………………………………………..
Perioada evaluată: ………………………………………………………………….
Calificativul acordat: ……………………………………………………………….

Criterii de Punctaj Punctaj acordat Validare


Domenii performanţă Indicatori de performanţă Justificare punctaj parţial Auto Evaluare Evaluare consiliul
evaluare profesoral
comisie CA
1. Proiectarea 1.1. Respectarea Elaborarea planificării anuale, semestriale şi Programa şcolară, 2p
activităţii programei şcolare, a unităţilor de învăţare, în acord cu Manuale
a normelor de metodologia recomandată şi actualizarea ei; Ghiduri
elaborare a predarea la termen a documentelor de Suporturi de curs
documentelor de proiectare didactică Soft-uri educaţionale
proiectare, precum Utilizarea eficientă a documentelor Planificări 1p
şi adaptarea curriculare (etc.) ţinând cont de principiile Proiectarea unităţilor de
acesteia la didacticii moderne învăţare
particularităţile Includerea în proiectarea curriculară a Scheme orare
grupei /clasei strategiilor didactice axate pe formarea Fişe asistenţă la lecţie 0,5 p
competenţelor vizate de : Procese verbale (comisie
- programa şcolară , a PIP –urilor ; metodică)
- îmbinarea aspectele teoretice cu cele
practice şi promovarea interdisciplinarităţii 0.5 p
Corelarea dintre proiectarea activităţilor şi 1p
particularităţile clasei/grupei prin activităţi
de consultare a elevilor, a părinţilor, a PIP- uri
autorităţilor locale Fişe lucru diferenţiat
1
1.2. Implicarea Implicarea în activităţi de proiectare şi CDL, CDS, PSI 0,5 p
în activităţile de redactare a ofertei educaţionale la nivelul Programe adaptate
proiectare a ofertei unităţii, în alegerea şi proiectarea CDŞ, Articole reviste
educaţionale la CDL, PSI
nivelul unităţii Contribuţii la elaborarea/adaptarea de Programe şcolare,
programe şcolare, metodologii, ghiduri Metodologii 0,5 p
metodice, auxiliare , reviste şcolare etc. Ghiduri metodice
Auxiliare
Reviste şcolare
1.3. Folosirea TIC Redactarea documentelor de proiectare şi a Portofoliu cadru didactic 1p
în activitatea de rapoartelor utilizând TIC Planificări în format
proiectare Realizarea de materiale didactice şi suporturi electronic 1p
de curs corelate metodelor activ-participative PPT
selectate
1.4. Proiectarea Proiectarea activităţilor extracurriculare în Planificarea activităţii
unor activităţi conformitate cu documentele unităţii extracurriculare
extracurriculare -planul managerial al directorului unităţii Fişe activitate 1p
corelate cu şcolare, al consilierului educativ, al Proiecte
obiectivele, nevoile activităţilor metodice Consiliere cu părinţii
şi interesele -proiecte naţionale/ judeţene / locale, Prezenţa la sedinţe şi 1p
educabililor, planul proiecte cu finanţare, proiecte de lectorate cu părinţii
managerial al diversificare / promovare a ofertei
unităţii
educaţionale

Elaborarea documentelor de prognoză Proiecte ,, Şcoala Altfel” 2p


privind implicarea şi cuprinderea părinţilor, ,,Ziua Porţilor Deschise”
a autorităţilor locale, a agenţilor economici şi
alţi factori locali în activităţile
extracurriculare
12 p
2. Realizarea 2.1.Utilizarea unor Corelarea proiectelor didactice şi a schiţelor Fişe asistenţe lecţii 1p
activităţilor strategii didactice de lecţii cu documentele de proiectare şi Portofoliul cadrului
didactice care asigură planificare a activităţilor didactic
caracterul aplicativ Proiecte de lecţie,
al învăţării şi Concordanţa dintre competenţele specifice – chestionare 2p
formarea obiectivele operaţionale – conţinuturi –
competenţelor activităţi de învăţare – metode didactice –
specifice mijloace didactice
Utilizarea metodelor specifice privind 1p
instruirea diferenţiată, centrată pe elev, pe
particularităţile de diagnostic şi de vârstă ale
elevilor
Utilizarea metodelor activ-participative în 1p
2
actul didactic
2.2. Utilizarea Utilizarea şi valorificarea manualelor / Fişe de asistenţă 1p
eficientă a auxiliarelor în concordanţă cu nivelul de Fişe de lucru
resurselor pregătire a elevilor Materiale auxiliare
materiale din Întocmirea şi folosirea fişelor de lucru, a Softuri educaţionale 1p
unitatea de materialelor auxiliare existente în dotarea
învăţământ în cabinetelor, bibliotecii şcolare, etc.
vederea optimizării Realizarea şi utilizarea unor mijloace 1p
activităţilor didactice specifice disciplinei
didactice - inclusiv Utilizarea softurilor educaţionale şi 2p
resurse TIC mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs
2.3. Diseminarea, Diseminarea rezultatelor în cadrul Diplome 1p
evaluarea şi activităţilor metodice, prin sesiuni de Rapoarte activitate
valorizarea comunicări sau prin publicaţii Procese verbale
activităţilor Realizarea de portofolii, expoziţii, materiale 2p
realizate informative (pliante, postere, CD-uri, etc.) Expoziţii
2.4. Organizarea şi Organizarea şi derularea de activităţi Procese verbale 1p
desfăşurarea extracurriculare Adeverinţe participare
activităţilor Rapoarte
extracurriculare, Întocmirea documentaţiei specifice Diplome 2p
participarea la organizării şi desfăşurării unor activităţi Proiecte
acţiuni de extracurriculare, de voluntariat
voluntariat Încheierea unor parteneriate şi colaborări cu 2p
instituţii publice şi private pentru Parteneriate educaţionale
desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi
de voluntariat (1 p / parteneriat/ colaborare)
2.5. Formarea Valorificarea achiziţiilor şcolare ale elevilor Portofoliile elevilor 1p
deprinderilor de (cunoştinţe, competenţe, atitudini etc.) în Prezenţa la cabinete
studiu individual şi activităţi de învăţare (scheme orare)
în echipă în Formarea deprinderilor de studiu individual Raportul bibliotecarului 1p
vederea formării / şi în echipă/lucrări realizate pentru deficiența
dezvoltării severă sub îndrumare
competenţei de ,,a
învăţa să înveţi ”
20 p
3. Evaluarea 3.1. Asigurarea Stabilirea criteriilor de evaluare şi Sistem de evaluare / 1p
rezultatelor transparenţei comunicarea lor notare / barem
învăţării criteriilor, a Modele teste
procedurilor de Asigurarea permanentă a feed-back-lui prin Fişe de progres 2p
evaluare şi a notare ritmică şi aprecieri verbale Chestionare de satisfacţie
rezultatelor Justificarea notării pe baza criteriilor şi
activităţilor de procedurilor aplicate în evaluare
evaluare Analiza rezultatelor evaluării şi informarea 1p

3
elevilor cu privire la notele obţinute la data
consemnării acestora în catalog, în prezenţa
obligatorie a elevilor
3.2. Aplicarea Formularea itemilor în concordanţă cu Aplicarea testelor 1p
testelor predictive, obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării Fişe psihopedagogice
interpretarea şi şi standardelor de performanţă PIP – uri
comunicarea Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi Centralizatoare fişe 1p
rezultatelor şi subiectivi
Prezentarea baremelor de corectare şi notare 1p
Stabilirea şi aplicarea de măsuri de 1p
ameliorare / dezvoltare în urma evaluărilor
3.3. Utilizarea Aplicarea celor trei forme de evaluare: Modele teste de evaluare 1p
diverselor iniţială, continuă, sumativă Fişe de lucru
instrumente de Folosirea unor fişe de lucru / chestionare Portofolii 1p
evaluare, inclusiv a Utilizarea unor instrumente diverse de Referate 2p
celor din banca de evaluare (portofolii / referate / proiecte) Proiecte
instrumente de Folosirea unor instrumente care să permit şi Chestionare pentru elevi 1p
evaluare unică o evaluare orală / practică şi părinţi
3.4. Promovarea Folosirea unor fişe / chestionare de Fişe de autoevaluare 1p
autoevaluării şi autoevaluare
interevaluării Portofoliul cadrului
Valorificarea activităţilor cu caracter de didactic 1p
autoevaluare / evaluare colegială în procesul
individual de învăţare
3.5. Evaluarea Elaborarea unor instrumente de identificare a Procese verbale şedinţe 1p
satisfacţiei nivelului de satisfacţie a beneficiarilor cu părinţii
beneficiarilor Chestionare de satisfacţie
educaţionali Consemnarea rezultatelor chestionarelor Cataloagele 1p
aplicate elevilor şi părinţilor privind Frecvenţa şi rezultatele la
satisfacţia sau randamentul activităţii la învăţătură
disciplina predată
Realizarea de corecţii în funcţie de 1p
aşteptările acestora
3.6. Coordonarea Întocmirea portofoliului educaţional ( teste, Portofoliul elev 2p
elaborării fişe de lucru, plan remediere) (caietele, fişele)
portofoliului Portofoliul cadrului
educaţional ca didactic
element central al
evaluării
rezultatelor
învăţării
20 p
4. Managemen- 4.1. Stabilirea unui Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului Procese verbale instruire 1p
4
tul clasei de cadru adecvat intern al şcolii şi a procedurilor existente la Regulamentul clasei
elevi ( grupă (reguli de conduită, nivel de şcoală, prezentarea normelor care Planificarea serviciilor
terapie) atitudini, ambient) trebuie respectate în timpul orelor de curs Teme la consiliere şi
pentru desfăşurarea conform ROFUIP şi ROI orientare
activităţilor în Elaborarea de norme şi documente specifice 1p
conformitate cu clasei la care predă sau este diriginte
particularităţile Realizarea unui ambient adecvat studiului 2p
clasei de elevi (menţinerea în bună stare a dotărilor şcolii,
păstrarea curăţeniei în sălile de clasă , etc)
4.2. Monitorizarea Monitorizarea elevilor problemă şi Procese verbale 1p
comportamentului gestionarea eventualelor situaţii conflictuale
elevilor şi la nivelul clasei / întocmirea şi predarea
gestionarea documentelor de monitorizare
situaţiilor Îndrumarea şi coordonarea elevilor în cadrul 1p
conflictuale activităţii şcolare şi extraşcolare
Verificarea rezultatelor activităţii şi caietelor Caietele elevilor 1p
de lucru
4.3. Cunoaşterea Realizarea caietului dirigintelui şi Caietul dirigintelui 3p
consilierea şi completarea unor fişe de observaţie a Fişe psihopedagogice
tratarea diferenţiată elevilor, a fişelor psihopedagogice, a Planuri de servicii
a elevilor planurilor de servicii, etc. Studii de caz
Întocmirea planurilor de intervenţie 1p
personalizată şi tratarea diferenţiată a
elevilor, în funcţie de diagnostic şi nivelul de
dezvoltare intelectuală
4.4. Motivarea Implicarea elevilor în activităţi de bună Proiect ,,Elevul Anului”, 1p
elevilor prin practică şi responsabilizarea elevilor ,,Meseria brăţară de aur”
valorizarea Aprecierea exemplelor de bune practici şi Diplome
exemplelor de bună stimularea celor fără absenţe Adeverinţe
practică
12 p
5. Managemen- 5.1.Valorificarea Valorificarea competenţelor dobândite la Participare activităţí 1p
tul carierei şi al competenţelor cursurile de formare, prin redactarea metodice
dezvoltării ştiinţifice, didactice documentelor, desfăşurarea demersului Programe de formare
personale şi metodice didactic, etc. perfecţionare
dobândite prin Prezentarea de exemple de bună practică Grade didactice 1p
participarea la utilizate în activitatea didactică prin mese Lucrări metodico-
programele de rotunde, referate, lecţii demonstrative ştiinţifice
formare continuă / Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice 1p
perfecţionare în reviste de specialitate / lucrări de
specialitate
5.2. Implicarea în Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice, Mapa comisiei metodice 1p
organizarea organizarea unor activităţi metodice la Raportul comisiei

5
activităţilor nivelul catedrei / comisiei, la nivel ISJ şi Procese verbale
metodice la nivelul CCD Portofoliul cadrului
comisiei / catedrei / Organizarea de activităţi metodice conform didactic 1p
responsabilului programului CCD organizate în şcoală / cerc Adeverinţe
pedagogic / responsabil cerc pedagogic Certificate

5.3. Realizarea / Realizarea şi actualizarea permanentă a Portofoliul profesorului 1p


actualizarea portofoliului profesional şi a dosarului Registru procese verbale
portofoliului personal la CP
profesional şi Participarea la şedinţele CP, la comisiile de Fişa postului 1p
dosarului personal specialitate, etc. Grafice servicii
Realizarea integrală a atribuţiilor cuprinse în Condica prezenţă 1p
fişa postului şi planul managerial
Serviciu de supraveghere ( sâmbătă şi 3p
duminică) conform graficelor
Serviciu pe unitate conform graficelor 1p
Serviciu în pauze conform graficelor 2p
Respectarea duratei de 45 min. a orelor de 1p
curs
Prezenţa la timp la ore şi la celelalte 1p
activităţi
16 p

6.Contribuţia 6.1. Dezvoltarea de Coordonarea şi implicarea în cadrul Proiecte educaţionale 2p


la dezvoltarea parteneriate şi proiectelor educaţionale şi parteneriatelor Parteneriate
instituţională şi proiecte
la promovarea educaţionale în
imaginii vederea dezvoltării
unităţii instituţionale
şcolare 6.2. Promovarea Promovarea ofertei educaţionale la nivelul Pliante 1p
ofertei instituţiei / în comunitatea locală, judeţeană Articole, publicaţii
educaţionale naţională Participare la Târgul
Ofertelor Educaţionale
Parteneriate
6.3. Promovarea Participarea şi obţinerea de rezultate la Diplome 1p
imaginii şcolii în concursurile şcolare/competiţii locale / Adeverinţe
comunitate prin judeţene / naţionale
participare şi Participarea la simpozioane, sesiuni de 1p
diseminarea comunicări în unitatea şcolară şi în afara ei
rezultatelor elevilor Popularizarea activităţilor extracurriculare şi Afişe 2p
la concursuri, a rezultatelor obţinute de elevi în vederea Pliante
competiţii, realizării planului de şcolarizare Mass-media
activităţi
extracurriculare şi
6
extraşcolare
6.4. Realizarea / Organizarea / participarea la programe / Proiecte educaţionale 1p
participarea la activităţi în domeniul educaţiei moral - Procese verbale
programe / civice, cuprinderea şi dezbaterea temelor Activităţi consemnate în
activităţi de specifice în orele de consiliere mapa catedrei şi a
prevenire şi profesorului
combatere a
violenţei şi Implicarea în activităţi de prevenire şi Proiecte educaţionale 1p
comportamentelor combatere a violenţei şi a comportamentelor Procese verbale
nesănătoase în deviante, a delicvenţei juvenile, etc. Activităţi consemnate în
mediul şcolar, mapa catedrei şi a
Implicarea în acţiuni realizate în colaborare 1p
familial şi social profesorului
cu poliţia, ONG- uri, etc.

6.5. Respectarea Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de Fişe protecţia muncii şi 1p


normelor, respectare a normelor de sănătate şi PSI
procedurilor de securitate a muncii, de PSI şi ISU prevăzute
sănătate şi de legislaţia în vigoare
securitate a muncii
şi de PSI şi ISU Implicarea în acţiuni comune cu instituţiile Vizite la instituţiile 1p
pentru toate tipurile abilitate abilitate
de activităţi
desfăşurate în Diseminarea normelor şi procedurilor Raportări 1p
cadrul unităţii de elevilor şi întocmirea documentaţiei Procese verbale
învăţământ precum specifice
şi a sarcinilor
suplimentare
6.6. Implicarea Disponibilitate şi promptitudine în realizarea Respectarea programului 1p
activă în crearea sarcinilor cerute de ISJ, conducerea şcolii, şi a planificării
unei culturi a responsabili ai comisiilor metodice, CEAC Condici de prezenţă
calităţii la nivelul
organizaţiei Autoperfecţionarea şi implicarea activă în 1p
realizarea tuturor sarcinilor în mod
corespunzător
15 p
7. Conduita 7.1. Manifestarea Promovarea unei atitudini de înaltă ţinută Statutul cadrului didactic 1p
profesională atitudinii moralei morală faţă de colegi, educabili şi părinţii Codul de etică
civice (limbaj, acestora Statul elevului
ţinută , respect,
comportament) Excluderea oricăror forme de discriminare 1p
faţă de elevi, asigurarea egalităţii de şanse,
precum şi respectarea demnităţii şi a
meritului personal al fiecărui elev

7
Informarea părinţilor / tutorilor legali despre 1p
evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele Carnetele de note
de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă Procese verbale cu
sancţiunile elevilor
7.2. Respectarea şi Respectarea normelor deontologice potrivit Statutul cadrului didactic 2p
promovarea statutului cadrului didactic
deontologiei
profesionale
5p
Total 100 p

Notă: Fişa de autoevaluare / evaluare este însoţită de Raportul de autoevaluare.


Documentele justificative se găsesc la portofoliul personal.
Contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii în termen de 48 ore (două zile lucrătoare) de la comunicarea calificativului.

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentei metodologii, este:
- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine ;
- de la 84,99 până la 71de puncte, calificativul Bine ;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător ;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.

Data depunere: Numele şi prenumele: Semnături:

● Cadru didactic evaluat: …………………………………… ………………………………


● Responsabil comisie: ……………………………………… ……………………………….
● Director: …………………………………………………… ………………………………..
● Membrii CA: ……………………………………………… ………………………………..
……………………………………………... …………………………………
……………………………………………… …………………………………
…………………………………………….... ………………………………….
……………………………………………… ………………………………….
……………………………………………… ………………………………….
……………………………………………… ...…………………………………
…………………………………………… ……………………………………
…………………………………………... ……………………………………
………………………………………….. …………………………………….

8
…………………………………………… …………………………………….
……………………………………………. ……………………………………

Lider sindical: ……………………………………………………… ……………………………………..

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ Nume prenume………………………………………………………. ……………………………………..

S-ar putea să vă placă și