Sunteți pe pagina 1din 8

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


Numele și prenumele cadrului didactic: Iosip Florin
Specialitatea: Matematica
Perioada evaluată: 2020-2021
Calificativul acordat: ...............................................................................
Fișa va fi însoțită de raportul de autoevaluare. La solicitarea Consiliului de Administrație se vor prezenta documente justificative.
Punctaj Punctaj
Domenii Punctaj Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă autoevalua evaluare Validare
ale evaluării maxim
re comisie
CA
CP

1.1. Respectarea programei şcolare, a Elaborarea planificării anuale, semestriale și a unităților de învățare 4    
4
normelor de elaborare a documentelor în acord cu metodologia recomandată şi actualizarea ei  
de proiectare, precum și adaptarea Includerea în proiectarea curriculară a strategiilor didactice axate 2
acesteia la particularitățile grupei/ pe formarea competenţelor vizate de programă și a conţinuturilor
clasei 2
care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice/să promoveze
6p interdisciplinaritatea, corelând cu rezultatele la evaluări naționale

1. Proiectarea 1.2. Implicarea în activitățile de Realizarea de propuneri CDȘ 1 1


activităţii proiectare a ofertei educaționale la
Elaborarea programelor școlare a cursurilor opționale alese de elevi 1
nivelul unității (CDȘ) 2p

1.3. Folosirea TIC în activitatea de Corectitudinea şi estetica tehnoredactării documentelor de 2


proiectare didactică 2p programare, realizate în format electronic 2

1.4. Proiectarea activităţilor-suport Proiectarea activităţilor-suport pentru învăţarea în mediul online, 2  2    


pentru învăţarea în mediul online şi a conform principiilor de proiectare didactică
instrumentelor de evaluare aplicabile Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online 1
online, din perspectiva principiilor de 1
proiectare didactică 3p
1.5. Proiectarea unor activităţi Elaborarea unor proiecte/activități extracurriculare, adaptate la 2 2
extracurriculare corelate cu obiectivele oferta educațională a unității școlare. (1,5 p)
curriculare, nevoile şi interesele Elaborarea portofoliului activităților care să cuprindă documentele
educabililor, planul managerial al justificative. (0,5 p)
unităţii 2 p
  15  14    

2.Realizarea  Selectarea și integrarea în activităţile de învăţare a metodelor activ-


activităţilor participative care să transforme elevul într-un actor al propriei
2
didactice formări corelată cu realizarea de materiale didactice şi suporturi de
2.1 Utilizarea unor strategii didactice curs  2    
care asigură caracterul aplicativ al Organizarea activităţilor practice/aplicative ale procesului de
învăţării şi formarea competenţelor 3
învăţare (obiective, materiale, mijloace, metode, tehnici de lucru) 3
specifice.
Pregătirea suplimentară a elevilor pentru obținerea performanței în
8p învățare/susținerea examenelor finale/pregătirea suplimentară
1
pentru concursuri școlare, reflectată în participarea și obținerea de
rezultate măsurabile. 1

Pregătirea suplimentară a elevilor pentru recuperarea decalajelor în


2
învățare. 2

Selecţia şi valorificarea manualelor/auxiliarelor curriculare în


2.2 Utilizarea eficientă a resurselor 2
concordanţă cu nivelul de pregătire al elevilor  2  
materiale din unitatea de învăţământ
în vederea optimizării activităţilor Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de învăţământ
didactice-inclusiv utilizarea TIC (laboratoare, cabinete, soft-uri educaţionale, mijloace audio-video,
1
3p materiale didactice. etc.), precum și distribuirea acestora în mod
echilibrat colegilor de catedră 1

Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online diverse,


1
specifice disciplinei. 1
2.3.Utilizarea de resurse educaţionale
deschise, aplicaţii online, crearea şi Crearea de resurse educaționale atractive, corespunzătoare
2
susţinerea sesiunilor de învăţare pe tematicii și în acord cu particularitățile elevilor. 2
platforme educaţionale.
Susținerea sesiunilor de învățare cu elevii pe platforme
5p
educaționale (Google Classroom – la nivelul unității sau alte 2
platforme) 2

2.4. Diseminarea, evaluarea şi Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la 1 1    


valorizarea activităţilor realizate nivelul comisiei metodice/CP/ și analiza feed-back-ului primit de la
elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe/chestionare
2p Valorizarea activităţilor prin realizarea unor
1
portofolii/expoziţii/exemple de bună practică 1

2.5. Organizarea şi desfăşurarea  Derularea activităților didactice curriculare și extracurriculare în


1
activităţilor didactice, curriculare și mediul școlar și extrașcolar – față în față  1    
extracurriculare, în mediul școlar,
Derularea activităților didactice curriculare și extracurriculare în
extrașcolar și în mediul online 2
mediul online
3p 2

2.6. Formarea deprinderilor de studiu Integrarea în procesul didactic a unor activităţi de autoînvăţare sau
individual şi în echipă în vederea învăţare autocondusă de elevi 1
1
formării/dezvoltării competenţei de ,,a
învăţa să înveţi” Formarea la elevi a tehnicilor de studiu în funcție de stilul de
1
2p învățare 1

Organizarea, îndrumarea și desfășurarea de activităţi


extracurriculare ce se încadrează în direcţiile strategice educative
2.7. Organizarea şi desfăşurarea de ale şcolii (educaţia pentru sănătate, educaţia civică, educaţie
1
activităţi prin participarea la acţiuni de ecologică, educaţie cultural- artistică, educaţie sportivă), altele decât
voluntariat. disciplina pe care o predă. Completarea documentelor justificative
2p aferente activităților. 1

Mobilizarea elevilor pentru a se implica în activităţile de


1
voluntariat ale şcolii /participarea la acțiuni de voluntariat

  25 24     

3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, Comunicarea criteriilor de evaluare și consemnarea ritmică a


a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor evaluării în caietul de evaluare al profesorului, catalog 1
rezultatelor activităţilor de evaluare şi carnetul de note 1    
4p
Consemnarea și motivarea sistematică a notelor acordate, pe baza
2
criteriilor de evaluare/baremurilor de notare utilizate 2
3.Evaluarea
Completarea la timp a tuturor situațiilor statistice cu privire la actul
rezultatelor 1
de evaluare a elevilor. 1
învăţării
3.2 Aplicarea testelor predictive,  Construcția și aplicarea testului de evaluare iniţială cu specificarea
1
interpretarea şi comunicarea obiectivelor de evaluare urmărite  1    
rezultatelor Corelarea rezultatelor evaluării iniţiale cu proiectarea curriculară -
planificări anuale şi semestriale, planificarea unităţilor de învăţare 1
2p 1
3.3 Utilizarea diverselor instrumente Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (teste elaborate la
de evaluare, inclusiv a celor online nivel național, teste proprii/fişe de lucru/portofolii/referate/proiecte 3
5p etc.) câte 0,75 pentru fiecare tip de instrument.  3    
Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare
orală/practică, aceste instrumente însoțite de rezultate și plan 2
remedial fiind prezente în portofoliul cadrului didactic.  2    
3.4 Promovarea autoevaluării şi
Realizarea autoevaluării și interevaluării prin utilizarea unor
interevaluării
metode, tehnici de autoevaluare/interevaluare individuală și pe 3
3p
grupe
 3    
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor Elaborarea (0,5 p), aplicarea unor instrumente de identificare a 2 2
educaţionali nivelului de satisfacţie a beneficiarilor (0,5 p) și interpretarea
2p rezultatelor și valorificarea rezultatelor de tip feed-back în
activitatea didactică ulterioară (1 p)
3.6 Coordonarea elaborării  Stabilirea conţinutului şi criteriilor de elaborare a portofoliului  1    
portofoliului educaţional ca element elevului și evaluarea sistematică a acestuia (0,5 p).
1
central al evaluării rezultatelor Elaborarea portofoliului elevului în funcție de criteriile stabilite
învăţării. 1p (0,5p).
3.7. Realizarea şi aplicarea unor Elaborarea unor instrumente de evaluare a activității online 1
1
instrumente de evaluare a activităţii (chestionare, formulare etc.).
online, valorizarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor și oferirea de feedback fiecărui elev 1 1
evaluării şi oferirea de feedback
Valorizarea rezultatelor în continuarea demersului didactic online 1 1
fiecărui elev 3p
20 20

Stabilirea, afişarea şi respectarea regulilor privind buna


4.1 Stabilirea unui cadru adecvat
desfăşurare a activităţii şcolare, precum și stabilirea 1
(reguli de conduită, atitudini, ambient)
responsabilităților în cadrul clasei de elevi  1    
pentru desfăşurarea activităţilor în
conformitate cu particularităţile clasei Prelucrarea Regulametului de organizare și funcționare a instituției 1 1
de elevi
4.Manageme Gospodărirea sălii de clasă (întreținerea curăţeniei, păstrarea
3p 1
ntul clasei inventarului) 1
de elevi  Supravegherea, în calitate de profesor de serviciu/diriginte, a
4.2 Monitorizarea comportamentului 1
efectuării serviciului în clasă de către elevi  1    
elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale 4p Aplicarea corectă a Regulametului de organizare și funcționare a
3
instituției 3

Completarea fişelor de observaţie a elevilor/caietul 2  2    


4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea dirigintelui/portofoliul profesorului, unde sunt consemnate
diferenţiată a elevilor particularităţile specifice fiecărui elev/fiecărei clase
4p
Consilierea permanentă a elevilor (inclusiv a celor în situaţii de risc) 2 2
din punct de vedere al situaţiei şcolare şi disciplinare/orientarea
şcolară şi profesională

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea Aprecirea și premierea elevilor cu rezultate deosebite și 1
1
exemplelor de bună practică 1p responsabilizarea elevilor în activitatea școlii

  12  12    

5.1 Participarea la programele de Participarea la cel puțin un program de perfecţionare acreditat care
formare continuă/perfecţionare și să asigure acumularea a 90 de credite în ultimii 5 ani și valorificarea
valorificarea competenţelor ştiinţifice, competențelor dobândite în cadrul acestora în activitățile 2
didactice și metodice dobândite educaționale.
2p 2

Participarea cu lucrări la sesiuni de comunicări ştiinţifice,


1
publicarea unor articole/cărți de specialitate 1    

5.2 Implicarea în organizarea Participarea la activităţi metodice în cadrul comisiei


activităţilor metodice la nivelul metodice/cercului pedagogic: participare (0,5p), activitate (1p), 1
comisiei unității de referat (0,75p), informare de specialitate (0,75p) 1
5.Manageme învățământ/catedrei/responsabil
Îndeplinirea funcției de responsabil al ariei curriculare/cerc
ntul carierei 4p
pedagogic/ Comisie permanentă la nivelul unității sau membru în
şi al 2
aceste comisii (se acordă câte 1 p pentru funcția de responsabil și
dezvoltării
0,5 p pentru calitatea de membru). 1
personale
5.3 Realizarea/actualizarea  Reactualizarea dosarului personal (de la secretariat)
portofoliului profesional şi dosarului 0,5
personal 0,5p 0,5    

5.4 Dezvoltarea capacităţii de Completarea la termen a documentelor școlare - catalog, condica de


comunicare şi relaţionare în interiorul prezență (0,75p).
şi în afara unităţii (cu elevii, personalul Comunicarea eficientă cu elevii și familiile acestora, cu personalul
1,5
şcolii, echipa managerială şi cu școlii etc. (0,75)
beneficiarii din cadrul comunităţii-
familiile elevilor) 1,5p  1,5    

  8  7    
6. Contribuţia Organizarea (1,5p) și participarea (0,5p) la proiecte educaționale 2      
la dezvoltarea 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi
instituţională Încheierea unor parteneriate educaţionale cu diferite instituţii
proiecte educaţionale în vederea 1
şi promovarea (0,5p/parteneriat)
dezvoltării instituţionale
imaginii
4p Atragerea de sponsorizări sau fonduri proprii pentru organizarea
unităţii 1
activităților la nivelul unității școlare (0,1 p pentru 20 lei)
şcolare
Elaborarea de materiale promoționale, promovarea ofertei
educaționale în școlile gimnaziale, implicarea în activităţi de
1
promovare a ofertei educaţionale (ex: Ziua porţilor deschise,
6.2 Promovarea ofertei educaţionale spectacole de promovare)  1    
2p
Promovarea în rândul comunităţii a proiectelor/activităţilor unităţii
de învăţământ (ex: colaborare cu mass-media, cu instituţii publice şi 1
private etc.) 1

6.3 Promovarea imaginii şcolii în Participarea elevilor la olimpiade și concursuri la nivel local,
comunitate prin participarea și județean, național (cuantificat prin stabilirea nr. de elevi la fiecare
1
rezultatele elevilor la olimpiade, nivel). Participarea va fi justificată prin adeverințe, diplome
concursuri, competiţii, activități raportate la numărul total de elevi de la clase.      
extracurriculare și extrașcolare
realizate în mediul școlar, extrașcolar Obținerea unor rezultate deosebite la olimpiade și concursuri la
și în mediul online 1
nivel local, județean, național
2p

Realizarea /participarea la cel puţin 1 program/activitate de


0,5
6.4 Realizarea/participarea la prevenire şi combatere a violenţei 0,5     
programe/activităţi de prevenire şi
Realizarea /participarea la cel puţin 1 program/activitate de şi de
combatere a violenţei şi a bullyingului 0,5
prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase 0,5
în mediul școlar, și/sau în mediul
online Efectuarea eficientă a serviciului în școală și prevenirea actelor de
2,5p violență, a distrugerii bunurilor din școală, prevenirea actelor 1,5
antisociale. 1,5

6.5 Respectarea normelor, procedurilor  Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a 1 1    


de sănătate şi securitate a muncii şi de muncii, de PSI și ISU:
PSI şi ISU pentru toate tipurile de  întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia
activităţi desfăşurate în cadrul unităţii muncii
de învăţământ precum şi a sarcinilor  popularizarea regulilor de securitate a muncii şi de PSI în
suplimentare. rândul elevilor
1p Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu

6.6 Implicarea activă în crearea unei  Manifestarea receptivității față de schimbările survenite în 1,5
culturi a calităţii la nivelul organizaţiei desfășurarea activității prin implicarea activă în analiza și 1,5
1,5p optimizarea funcționării instituției

6.7. Promovarea de activităţi de Promovarea activităților educaționale prin utilizarea unor  2  


învăţare interactive prin utilizarea instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.
2
unor instrumente realizate cu ajutorul
tehnologiei 2p
15 9

7.1.Manifestarea atitudinii morale și Punctualitate, responsabilitate, eficiență, independență, creativitate, 2


civice (limbaj, ținută, respect, inițiativă și performanță.
2
comportament).
2p
7. Conduita
7.2. Respectarea și promovarea Promovarea imaginii pozitive a profesiei de cadru didactic și 3
profesională
deontologiei profesionale. asumarea responsabilității pentru propria formare profesională prin
3p asigurarea decenței propriei ținute, manifestarea integrității morale 3
și profesionale, respectarea libertății de exprimare a elevilor. Orice
abatere disciplinară atrage după sine neacordarea punctajului.

5 5

100 91

Data: 14.08.2021
Nume și prenume Semnătura
Cadrul didactic evaluat IOSIP FLORIN ……………………………………………………
Punctaj total: 100 puncte
85 – 100 puncte: calificativul „Foarte bine”
70 – 84,99 puncte: calificativul „Bine”
60 – 69,99 puncte: calificativul „Satisfăcător”
sub 60 puncte: calificativul „Nesatisfăcător”

Consiliul de administrație: Nume și prenume Semnătura


Președinte /Director ……………………………………………………………… ……………………………………………….
Membri ……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
Secretar ……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
Nume și prenume Semnătura
Am luat la cunoștință (cadrul didactic evaluat ) ………………………………………………………….. ……………………………………………………

Comisia de contestații: Nume și prenume Semnătura

……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
……………………………………………………………………… ……………………………………………………..
Nume și prenume Semnătura
Am luat la cunoștință (cadrul didactic evaluat ) ………………………………………………………….. ……………………………………………………

S-ar putea să vă placă și