Sunteți pe pagina 1din 64

REVISTA DE MEDICINĂ

ȘCOLARĂ ȘI UNIVERSITARĂ
Volumul III – Nr. 2 – Aprilie 2016

Journal of School and University Medicine


REVISTA DE MEDICINĂ ȘCOLARĂ ȘI UNIVERSITARĂ
Volumul III – Nr. 2 – Aprilie 2016
Journal of School and University Medicine
Emisă de: Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri

Cod de identificare ISSN 2392 – 8875


ISSN-L 2392 – 8344
Bucuresti, 28.04.2016

Adresa redacției: Aleea Băița nr. 1, Cluj-Napoca, județ Cluj


www.medicinascolara.ro
Contact: redactiarmsu@gmail.com
Coperta realizată de: Brudaşcă Renata
Tehnoredactare și DTP: Prosperity Exprim SRL
Distribuţie: Dr. Maria Zamfirache (Bucureşti), Dr. Ştefania Vasilescu (Bucureşti)
Colectiv de redacţie

Redactor-şef: Conf. Dr. Aurelia Cordeanu (UMF Colaboratori:


Bucureşti) Dr. Cornelia Amza (Franţa), Dr. Marga Bâlc (Cluj-Na-
poca), Dr. Bohacs Ildiko (Oradea), Dr. Camelia Ca-
Redactor-şefi adjuncţi: sapu (Bucureşti), Dr. Natalia Cercel (Drobeta Tur-
Conf. Dr. Călin Lazăr (UMF Cluj-Napoca), nu-Severin), Dr. Gabriela Clement (Bucureşti), Dr.
Dr. Adriana Neghirlă (Tg. Mureş), Consuela Codreanu (Sibiu), Dr. Oana Coriu (Bucu-
Dr. Ancuţa Pintea (Cluj-Napoca), reşti) Dr. Corina Diaconescu (Craiova), Dr.Cristi-
Dr. Cătălina Voinea (Craiova) na-MariaGeampalia-Gherghina (Craiova), Dr. Cris-
tina Mariş (Bistriţa-Năsăud), Dr. Adina Matea (Arad),
Membri: Dr. Liliana Mureşan (Bistriţa-Năsăud), Dr. Stanca
Conf. Dr. Angela Butnariu (UMF Cluj-Napoca) Mureşan (Cluj-Napoca), Dr. Elena Olteanu (Bu-
Conf. Dr. Valeria Laza (UMF Cluj-Napoca), cureşti), Dr. Tatiana Opran (Craiova), Dr. Manuela
Conf. Dr. Sorin Man (UMF Cluj-Napoca), Pavel (Bucureşti), Dr. Brânduşa Radu (Târgovişte),
Conf. Dr. Dana Manuela Sîrbu (UMF Cluj-Napoca), Dr. Gabriela Rus (Tg. Mureş), As. Iacobina Rus (Tg.
Conf. Dr. Gabriela Roman (UMF Cluj-Napoca), Mureş), Psih. Szallai Martin(Tg. Mureş), Dr. Felicia
Conf. Dr. Monica Tarcea (UMF Tg. Mureş), Ţăndău (Cluj-Napoca), Dr. Zaira Zăbavă (Piteşti)
Şef lucrări Dr. Claudia Bala (UMF Cluj-Napoca),
Şef lucrări Dr. Dan Ionuţ Cosma (UMF Cluj-Na-
Consultant engleză: Dr. Claudia Strâmbeanu
poca),
Şef lucrări Dr. Puşa Cherecheş-Panţa (UMF Cluj-Na-
Responsabil proces de recenzie:
poca) ,
Dr. Gabriela Brişan
Şef lucrări Dr. Tudor Pop (UMF Cluj-Napoca),
Şef lucrări Dr. Vincze Zoltan (Universitatea Debrecen),
Secretar de redacţie: Dr. Kristina Moldovan
Asist. univ. Dr. Anca Elena Crăciun (UMF Cluj-Na-
poca),
Dr. Cristiana Ciovică (Craiova) Secretar general de redacţie: Dr. Daniela Rajka
Dr. Narcisa Dinică (Craiova),
Dr. Dorina Duma (Cluj-Napoca), Organizaţia emitentă:
Dr. Gabriela Gânscă (Cluj-Napoca), „Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi
Dr. Liviana Ivănescu (Cluj-Napoca), Tineri” – vicepreşedinte Dr. Daniela Rajka, în parte-
Dr. Ileana Mireştean (CSP Cluj-Napoca), neriat cu Asociaţia de Medicină Şcolară Mureş – pre-
Dr. Rodica Nicolescu (INSP Bucureşti), şedinte Dr. Adriana Neghirlă şi Filiala Dolj a SMCCT
Alexandra Opriş (masterand Franţa), – preşedinte Dr. Cătălina Voinea
Dr. Daniela Ostroveanu (Austria),
Dr. Cosmina Samoilă (CSP Cluj-Napoca) Contact: redactiarmsu@gmail.com

Membri onorifici:
Prof. Dr. Oana Mărginean (Tg. Mureş),
Prof. Dr. Cristian Gheonea (Craiova),
Conf. Dr. Ileana Puiu (Craiova),
Dr.Alexandra Cucu (INSP Bucureşti)

3
Cuprins / Contents

ARTICOLE ŞTIINŢIFICE
Infecţiile acute de căi respiratorii superioare la elevi – Acute upper respiratory infections
at students – Daniela Rajka ........................................................................................................................5
Evaluarea şi managementul cefaleeei la adolescent în cabinetul medical şcolar – studiu prospectiv –
Assessment and management of headache of adolescents in medical school offices – Prospective
study – Adriana Neghirlă, Iacobina Claudia Rus, Cornelia Hațegan, Natalia Rus-Dălălău.............11
Scoliozele copilului şi adolescentului – Child and adolescent scoliosis – Kristina Moldovan ..............20
Influenţa strategiilor de marketing asupra dezvoltării preferinţelor alimentare nesănătoase
în rândul copiilor şi adolescenţilor (reviul literaturii) – The influence of marketing strategies
on the development of unhealthy food preferences among children and adolescents
(literature review) – Olga Cernelev ..........................................................................................................35
ADHD – o provocare – ADHD – a challenge – Cristina Geampalia-Gherghină ................................42
Anorexia, bulimia şi activitatea fizică – Anorexie, boulimie et activite physique – Noémie Duthoit ...47
EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
Aspecte legate de factorii de risc/protecţie familiali în uzul de substanţe psihoactive –
studiu de caz – Issues related risk / protective factors of family in the use of psychoactive
substances – Case Study – Mihaela Ormenişan, Carmen Vodă ............................................................51
Impactul sedentarismului și a posturilor vicioase asupra procesului de învățare – Sedentary
and vicious posts impact on teaching – Duminică Ancuţa.......................................................................55
PUNCTE DE VEDERE
Congresul de Medicină Şcolară şi Universitară, ediţia a VII-a – The 7th edition of School and
University Congress – Daniela Rajka ......................................................................................................58

4
Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr. 2, aprilie 2016

INFECŢIILE ACUTE DE CĂI RESPIRATORII


SUPERIOARE LA ELEVI
Dr. Daniela Rajka – Dispensar şcolar Cluj-Napoca

REZUMAT ori, cabinetului medical şcolar cu simptome de in-


fecţie respiratorie acută, totalizând un număr de 592
PREMIZE: Infecţiile respiratorii acute repre- consultaţii. Dintre acestea, 45,27% au fost cazuri de
zintă o patologie importantă a copilului şi adolescen- rinofaringită acută (guturai comun), 40,03% – farin-
tului, în special prin frecvenţa adresabilităţii la servi- gită acută şi amigdalită acută, câte 1% cazuri de larin-
ciile medicale. gită acută şi sinuzită acută şi 12,7% cazuri de traheită
OBIECTIVE: Evaluarea morbidităţii prin in- acută. Tratament antibiotic s-a prescris în 9,28% din
fecţii acute de căi respiratorii superioare în cabinetul cazurile de faringită şi amigdalită acută şi în 38,66%
medical şcolar. din cazurile de traheită. Adeverinţele medicale elibe-
PACIENŢI ŞI METODE: studiul a cuprins ele- rate de cabinetul medical şcolar pentru infecţii acute
vii care s-au prezentat la cabinetul medical şcolar cu de căi respiratorii superioare au însumat 447 zile de
simptome de infecţii acute de căi respiratorii superi- absenţe de la şcoală.
oare, în anul şcolar 2014/2015, în 2 licee din Cluj-Na- CONCLUZII: Infecţiile respiratorii acute de
poca. căi respiratorii superioare, prin frecvenţa lor la copil
REZULTATE: În anul şcolar 2014/2015 pon- şi adolescent, pot pune unele probleme particulare de
derea infecţiilor acute de căi respiratorii superioare a diagnostic etiologic şi tratament în cabinetul medical
reprezentat 32,44% din totalul consultaţiilor pentru şcolar.
boli acute. 370 elevi, 7,6% dintre elevii de 6-9 ani, CUVINTE CHEIE: infecţii acute respiratorii,
34,8% dintre elevii de 10-14 ani şi 48,5% din elevii elevi
de 15-18 ani s-au adresat o dată, sau de mai multe

Acute upper respiratory infections at students

ABSTRACT PATIENTS AND METHODS: The study inclu-


ded students who were presented to the school doctor
BACKGROUND: Acute respiratory infections with symptoms of acute upper respiratory tract infec-
are a major pathology of child and adolescent, parti- tions in the school year 2014/2015, in two high scho-
cularly because of frequent addressability to medical ols in Cluj-Napoca.
RESULTS: In the school year of 2014/2015 the
services.
share of acute upper respiratory tract infections ac-
OBJECTIVES: Evaluation of the morbidity of counted 32.44% of total acute illeness consultation.
acute upper respiratory tract infections in the school 370 students, 7.6% of it pupils of 6-9 years old, 34.8%
doctor’s cabinet. 10-14 years old and 48.5% aged between 15 and 18
*
Autor corespondent: Rajka Daniela, Dispensar şcolar Cluj-Napoca, email: rajkadani07@yahoo.com
Articol primit în 1.12.2015, acceptat: 11.04.2016, publicat: 28.04.2016
Citare: Rajka D. Acute upper respiratory infections at students. Journal of School and University Medicine
2016;3(2): 5-10

5
Revista de medicină școlară și universitară

years presented at the school doctor with symptoms the school doctor for acute upper respiratory tract in-
of acute respiratory infection once or multiple times, fections totaled 447 days of absences from school.
making a total of 592 consultations. Of these, 45.27% CONCLUSIONS: Acute respiratory infections
were cases of acute nasopharyngitis (common cold), of the upper respiratory tract, by their frequency in
children and adolescents may bring some particular
40.03% – acute pharyngitis and acute tonsillitis, 1% ca-
issues of etiologic diagnosis and treatment in the sc-
ses of acute laryngitis, 12.7% acute sinusitis and acute hool doctor’ cabinet.
tracheitis. Antibiotic therapy was prescribed in 9.28% KEYWORDS: acute respiratory infections,
of cases of acute pharyngitis and tonsillitis and 38.66% students
of the cases of tracheitis. Medical certificates issued by

Introducere diagnostic: J00 – rinofaringita acută (guturaiul co-


mun), J01 – sinuzita acută, J02 – faringita acută, J03 –
Infecţiile respiratorii sunt frecvente în copilă- amigdalita acută, J04 – laringita şi traheita acută, J05
rie, dar sunt autolimitate, iar riscul de complicaţii este – laringita obstructivă acută (crup) şi epiglotita acută,
mic [1]. Studii de specialitate susţin că aceste infecţii J06 – infecţii acute ale căilor aeriene superioare, cu
reprezintă mai mult de 1/3 din totalul consultaţiilor localizări multiple şi neprecizate.
pediatrice în ambulator în Marea Britanie şi SUA Din punct de vedere al criteriilor de diagnostic,
[2,3]. am considerat ca rinofaringită acută (guturai comun)
Şi în cabinetele medicale şcolare consultaţi- cazurile care au acuzat ca simptome principale rino-
ile pentru IACRS reprezintă o problemă importantă ree/obstrucţie nazală, strănut, tuse, dureri de gât, cu/
atât prin frecvenţă, cât şi pentru implicaţiile de sănă- fără febră [4,5].
tate publică legate de limitarea răspândirii infecţiilor Diagnosticele de faringită acută şi amigdalită
streptococice în colectivitate. acută au inclus ca simptom principal odinofagia. În
absenţa testelor rapide de identificare a infecţiei strep-
Obiective tococice diagnosticul etiologic al faringitelor este
Evaluarea morbidităţii prin infecţii acute de căi dificil. S-a considerat faringită de etiologie probabil
respiratorii superioare în cabinetul medical şcolar. streptococică asocierea hipertrofiei amigdaliene, a
eritemului faringian bine delimitat, şi a adenopatiei
satelite, cu febră, în absenţa altor simptome respira-
Pacienţi şi metode
torii (tuse, rinoree, disfonie), sau digestive (diaree)
Au fost incluşi în studiu toţi elevii cu vârste cu- [6-13]. Prezenţa disfagiei, însoţite de tuse, rinoree,
prinse între 6 şi 18 ani, din 2 licee din Cluj-Napoca, eritem faringian difuz, cu/fără febră a fost interpretată
care s-au prezentat la cabinetul medical şcolar în pe- ca faringită de etiologie probabil virală.
rioada 15 septembrie 2014 – 15 iunie 2015 cu simp- Diagnosticul de laringită acută s-a bazat pe pre-
tome şi semne de infecţie respiratorie acută. Subiecţii zenţa disfoniei şi a tusei lătrătoare.
au fost încadraţi pe grupele de vârstă: 6-9 ani, 10-14 Sinuzita acută a inclus sensibilitatea la palpare
ani şi 15-18 ani, în conformitate cu raportările care în punctele sinusale frontale/maxilare, cefaleee fron-
se efectuează săptămânal către Direcţia de Sănătate tală/senzaţie de apăsare, rinoree seroasă persistentă,
Publică Judeţeană şi apoi către Centrul Naţional de cu/fără febră [11], [14].
Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. În traheite simptomul principal a fost conside-
Am folosit Clasificaţia Internaţională a Maladi- rat tusea uscată, umedă în evoluţie, însoţită de dureri
ilor (CIM 10), care cuprinde la IACRS (infecţii acute de gât, rinoree/obstrucţie nazală, cu/fără febră, şi cu
de căi respiratorii superioare) următoarele coduri de examen fizic pulmonar normal [11].

6
Articole științifice

Rezultate Cei mai mulţi elevi s-au prezentat pentru 1 epi-


sod acut pe durata anului şcolar, dar au fost şi elevi
În anul şcolar 2014/2015 s-au prezentat în ca- care s-au prezentat cu mai multe episoade acute/an
binetul medical şcolar cu simptome de IACRS 370 de (până la un maxim de 8). Astfel, cei 370 elevi au pre-
elevi (56,4% fete) din totalul de 1446 de elevi înscrişi zentat în total 592 episoade acute de IACRS în anul
în cele 2 licee din Cluj-Napoca luate în studiu (Tabe- şcolar trecut.
lul nr.1). În cabinetul medical şcolar au fost efectuate
Tabelul nr. 1. 1836 de consultaţii acute în anul şcolar 2014/2015,
Adresabilitatea elevilor cu IACRS, pe grupe de vârstă astfel că ponderea cazurilor de IACRS în totalul cazu-
rilor noi diagnosticate în cabinetul medical şcolar din
Elevi înscriși Elevi cu IACRS cele 2 licee a fost de 32,44%.
6-9 ani 697 53 (7,6%) S-a observat o creştere a numărului de episoade
10-14 ani 339 118 (34,8%) de IACRS odată cu vârsta elevilor, astfel încât 40 din-
15-18 ani 410 199 (48,6%) tre elevii de 15-18 ani au prezentat aproximativ 1/4 din
Total 1446 370 numărul total de episoade de IACRS (Tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2.
Numărul de episoade de IACRS în relație cu vârsta

grupa de vârstă nr. elevi 1episod 2episoade 3episoade 4-8episoade media


6-9 ani 53 48 4 0 1 1,13
10-14 ani 118 87 25 4 2 1,36
15-18 ani 199 97 62 20 20 1,86

29 (72,5%) dintre elevii de 15-18 ani care s-au Vârfurile de incidenţă ale cazurilor de IACRS
prezentat de 3 sau mai multe ori la cabinetul medical din cabinetul medical şcolar au fost în lunile octom-
aveau domiciliul în altă localitate, sau locuiau în in- brie, ianuarie-februarie-martie şi mai ( Graficul nr. 1).
ternat.

Graficul nr. 1

7
Revista de medicină școlară și universitară

Din cele 592 de episoade de IACRS 45,27% au acută şi 1% – sinuzită acută, iar repartiţia pe grupe de
fost guturai comun, 40,03% – faringită acută şi amig- vârstă este prezentată în Tabelul nr. 3.
dalită acută, 12,7% – traheită acută, 1% – laringită

Tabelul nr. 3. Tipurile de IACRS pe grupe de vârstă

Total
Faringită acută Guturai comun Laringită acută Sinuzită acută Traheită acută
cazuri
6-9 ani 31 (51,7%) 23 (38,3%) 1 (1,7%) 0 5 (8,3%) 60
10-14 ani 79 (49,1%) 61 (37,9%) 2 (1,2%) 2 (1,2%) 17 (10,6%) 161
15-18 ani 127 (34,2%) 184 (49,6%) 3 (0,9%) 4 (1,1%) 53 (14,2%) 371
Total 237 268 6 6 75 592

Dintre cele 237 de cazuri de faringită acută, S-au emis 203 adeverinţe medicale, însumând
34 (14,34%) au fost însoţite de febră, 12 au prezentat 447 zile de absenţe de la şcoală: 6 AM (17 zile) la 6-9
adenopatie submandibulară importantă (5,06%), iar ani, 47 AM (126 zile) la 10-14 ani şi 150 AM (304
în 4 cazuri (1,68%) s-a evidenţiat depozit amigdalian. zile) la 15-19 ani.
De asemenea, în 12 cazuri (5,06%) de faringită acută
a fost prezentă otalgia. Discuţii
Ascensiuni termice au fost înregistrate în 83
(30,97%) dintre cazurile de guturai comun şi în 23 Adresabilitatea, în funcţie de vârstă şi domiciliu
(30,66%) dintre cazurile de traheite. Laringitele şi Morbiditatea prin IACRS la nivelul cabinetului
sinuzitele au fost toate afebrile. În total, febra a fost medical şcolar, similar morbidităţii dintr-un singur tip
prezentă în 140 dintre cazurile de IACRS studiate, fi- de unitate medicală[15], nu poate fi considerată su-
ind simptomul de însoţire cel mai frecvent constatat gestivă pentru morbiditatea elevilor din cele 2 licee,
(23,64%). deoarece adresabilitatea elevilor la cabinetul medical
Cefaleea a fost prezentă în 115 cazuri (19,42%), şcolar, este influenţatăşi de alţi factori [16]: gradul de
simptomele digestive asociate (greaţă, dureri abdomi- familiarizare al elevilor cu serviciile oferite de cabi-
nale difuze) în 32 cazuri (5,4%), ameţeala, starea de netele medicale şcolare, prezenţa la şcoală a elevilor
rău – în 20 cazuri, mialgiile în 12 cazuri. S-au mai cu simptome de boală, comportamentul personalului
consemnat: tegumente palide (6 cazuri), dorsalgie (2 medical, dotarea cabinetelor medicale şcolare, gradul
cazuri), keilită angulară (2 cazuri) şi nevralgie dentară de diversitate al serviciilor oferite.
(1 caz). Raportându-ne la aceşti factori, în general nu-
Tratamentul cazurilor de IACRS a fost simp- mărul consultaţiilor acordate în cabinetul medical
tomatic, cuprinzând antipiretice-antiinflamatorii, de- şcolar copiilor cu vârste mai mici (în cazul nostru
congestionante nazale, dezinfectante oro-faringiene, grupa de vîrstă 6-9 ani) este întotdeauna mai scăzut.
antitusive şi expectorante. Explicaţia ţine de faptul că, în general, aceşti copii nu
Antibiotice s-au asociat în 22 cazuri (9,28%) sunt aduşi la şcoală cu semne de boală, părinţii ape-
de faringită acută, la care existau semne probabile lând la serviciile medicilor de familie, unde pot primi
de etiologie streptococică – claritromicină în 18 ca- reţetă gratuită şi eventual concediu medical pentru în-
zuri şi amoxicilină-clavulanat în 4 cazuri; 29 cazuri grijirea copilului. Copiii de 6-9 ani care se prezintă la
(38,66%) dintre traheite au beneficiat de tratament cabinetul medical şcolar sunt cei la care apar semne
antibiotic: amoxicilină-clavulanat în 19 cazuri şi cla- de boală, cel mai frecvent febră, pe perioada prezen-
ritromicină în 10 cazuri. ţei la cursuri, după care rămân acasă până la remisia
50% dintre prescripţiile de antibiotic s-au emis simptomelor.
la elevii care aveau domiciliul în altă localitate, sau Odată cu creşterea în vârstă, creşte şi familiari-
locuiau în internat. zarea elevilor cu cabinetul medical şcolar, astfel încât

8
Articole științifice

elevii apelează la serviciile asistenţei medicale şco- Etiologie şi tratament


lare tot mai frecvent, pentru diferite simptome.
Studiile arată că traheitele şi, în general, IA-
Un alt factor important, care creşte adresabili-
CRS la copii au în marea majoritate etiologie virală
tatea la cabinetul medical şcolar, este domiciliul ele-
[19,21,22]. Cu toate aceasta, în SUA 48-70% din con-
vilor în altă localitate decât unitatea de învăţământ.
sultaţiile pentru IACRS sunt urmate de prescrierea de
Numărul elevilor de liceu (grupa de vârstă 15-19 ani)
tratament antibiotic [23,24], deşi antibioticoterapia
care sunt din alte localităţi şi locuiesc în internatele
recomandată la copiii cu răceală este grevată de riscul
şcolare este mult mai mare decât la celelalte grupe de
unor reacţii adverse (reacţii alergice, diaree, infecţii
vârstă şi acest lucru explică adresabilitatea mai mare
micotice) şi dezvoltă rezistenţă bacteriană [4].
a acestor elevi la serviciile cabinetului medical şcolar.
În studiul nostru, antibioticele s-au prescris în
Sezonalitatea. cazurile de angină acută la care existau semne proba-
IACRS în cabinetul medical şcolar respectă se- bile de etiologie streptococică şi în traheitele însoţite
zonalitatea generală a infecţiilor respiratorii, Direcţia de febră şi stare generală influenţată, în special la ele-
de Sănătate a Judeţului Cluj raportând aceleaşi vârfuri vii care locuiau în internatele şcolare.
de incidenţă în lunile octombrie şi ianuarie-februa- Dintre simptomatice, literatura de specialitate
rie-martie [17]. Deoarece monitorizarea IACRS la ni- [citată de Nanulescu M în 2006] indică faptul că an-
vel naţional se întrerupe în perioada mai-septembrie, titusivele de tipul dextrometorfan, antihistaminice,
vârful de incidenţă înregistrat în luna mai în cabinetul expectorante nu sunt eficiente în IACRS, iar dezobs-
şcolar nu poate fi comparat cu situaţia la nivel judeţean. truantele nazale au eficienţă de scurtă durată, produc
rinită chimică la folosirea îndelungată şi produc con-
Simptomatologie
gestie nazală de rebound. Paracetamolul şi ibuprofenul
Cele mai frecvente simptome în infecţiile acute sunt indicate pentru efectul antitermic, antiinflamator
de căi respiratorii superioare (IACRS), raportate şi în şi antialgic.
literatura de specialitate, sunt tusea, strănutul, durerea Elevii din cabinetul medical şcolar luat în studiu
de gât (odinofagia) şi rinoreea [1,18,19]. Alte simp- au primit tratament simptomatic, cuprinzând antipire-
tome, reprezentate de febră şi dureri de cap au fost tice-antiinflamatorii, decongestionante nazale, dezin-
raportate în studii de către 15% dintre copii [19]. Stu- fectante oro-faringiene, antitusive şi expectorante.
diile arată că în evoluţie tusea acută se ameliorează în
50% din cazuri în 10 zile, odinofagia se ameliorează Concluzii
în 90% din cazuri în 2-7 zile[10], iar 73% dintre copii
sunt simptomatici până la 10 zile de la debut [19]. Se- Infecţiile respiratorii acute de căi respiratorii
creţiile nazale, iniţial sero-mucoase devin muco-pu- superioare, prin frecvenţa lor la copil şi adolescent,
rulente spre sfârşitul bolii, fără să aibă semnificaţia pot pune unele probleme particulare de diagnostic eti-
suprainfecţiei bacteriene. Simptomele se remit în 7-14 ologic şi tratament în cabinetul medical şcolar.
zile, dar tusea poate persista şi peste 2 săptămâni, fără
să reprezinte indicaţie pentru antibioterapie [4].
În studiul nostru, simptomele respiratorii obiş-
nuite se regăsesc şi la pacienţii cabinetului medical
şcolar, dar febra (la 23,64% din pacienţi) şi cefaleea
(în 19,42% din cazuri) se întâlnesc mai frecvent decât
în literatura de specialitate [19]. Practic acestea sunt
simptomele care produc cea mai mare suferinţă la
şcoală, determinându-i pe elevi să se prezinte la cabi-
netul medical, fapt semnalat şi de un alt studiu referi-
tor la durere, efectuat în cabinetele medicale şcolare
din Tg Mureş [20].

9
Revista de medicină școlară și universitară

Bibliografie Rhinosinusitis in Children and Adults. Oxford Journals. Clinical


Infectious Diseases 2012; 54(8):72-112. Doi:10.1093/cid/cis370
1. Thompson M, Cohen HD, Vodicka TA, Blair PS, Buc- 15. Duma O. Măsurarea morbidităţii. Suport de curs UMF
kley D, Heneghan C, Hay AD. Duration of symptoms of respira- Iasi. www.umfiasi.ro/masterate
tory tract infections in children: systematic review. BMJ 2013; 16. Moldovan K, Rajka D, Ţăndău F, Popa H. Quality of
347:f7027 Medical Act in School Medical Offices. Journal of School and
2. Hay AD, Heron J, Ness A ALSPAC study team. The University Medicine 2015;2(4):5-22
prevalence of symptoms and consultations in pre-school children 17. DSP Cluj. Situaţie comparativă IACRS, pneumonii şi
in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALS- gripă sezonul 2014-2015 cu sezonul 2015-2016. www.dspcluj.ro
PAC): a prospective cohort study. Fam Pract. 2005; 22(4):367-74.
18. Mitra A, Hannay D, Kapur A, Baxter G. The natu-
3. Fendrick AM, Monto AS, Nightengale B, Sarnes M.
ral history of acute upper respiratory tract infections in children.
The economic burden of non-influenza-related viral respira-
Prim Health Care Res Dev 2011; 12(4):329-34.doi:10.1017/S
tory tract infection in the United States. Arch Intern Med. 2003;
1463423611000193
24;163(4):487-94.
19. Pappas DE, Hendley JO, Hayden FG, Winther B.
4. Nanulescu M. Rinofaringita acută. Pediatru.ro 2006;
Symptom profile of common colds in school-aged children. Pedi-
4:8-15
atr Infect Dis J. 2008;27(1):8-11
5. West JV. Acute upper airway infections. Oxford Jour-
nals. British Medical Bulletin 2015;61(1):215-230 20. Neghirlă A, Haţegan C, Rus G, Varga E, Rus IC, Gi-
6. Man S. Faringita streptococică. Pediatru.ro 2006; 4:16-34 lyen A, Rus-Dălălău N. Assessment and Treatment of Pain in Me-
7.Wald ER, Green MD, Schwartz B, Barbadora K. A dical School Offices – Prospective Study. Journal of School and
streptococcal score card revisited. Pediatr Emerg Care 1998; University Medicine. 2015;2(3):5-13
14:109-111 21. Taylor JA, Weber WJ, Martin ET, McCarty RL, En-
8. Mistik S, Gokahmetoglu S, Balci E, Onuk FA. Sore glund JA. Development of a symptom score for clinical studies to
throat in primary care project: a clinical score to diagnose viral identify children with a documented viral upper respiratory tract
sore throat. Family Practice 2015; 32(3):263-268 infection. Pediatr Res. 2010;68(3):252-7. doi: 10.1203/00006450-
9. McIsaac WJ, White D, Tannenbaum D, Low DE. A cli- 201011001-00493
nical score to reduce unnecessary antibiotic use in patients with 22. Kronman MP, Zhou C, Mangione-Smith R. Bacterial
sore throat. CMAJ 1998; 158:75-83 Prevalence and Antimicrobial Prescribing Trends for Acute Res-
10. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney Jr JM, Kaplan EL, piratory Tract Infections. Pediatrics 2014;134;e956; doi:10.1542/
Schwartz RH. Practice Guidelines for the Diagnosis and Manage- peds.2014-0605
ment of Group A Streptococcal Pharyngitis. Clin Infect Dis 2012; 23. Hersh AL, Shapiro DJ, Pavia AT, Shah SS. Antibiotic
35(2):113-125 prescribing in ambulatory pediatrics in the United States. Pedia-
11.Colorado Clinical Guidelines Collaborative (CCGC): trics. 2011; 128(6):1053–1061
Management of Acute Upper Respiratory TractInfection, 2000 24. Opper R, Helgerson S, Smilie J. Office-Related Anti-
12. Putto A. Febrile exudative tonsillitis: viral or strepto- biotic Prescribing for Montana Medicaid-enrolled Children, 1999
coccal? Pediatrics 1987;80:6-12 to 2010Montana Public Health 2013 Vol.8, Issue 3 http://www.
13. Bisno AL. Acute pharingytis. N Engl J Med dphhs.mt.gov/public health
2001;344:2015-211.doi: 10.1056/NEJM200101183440308
14. Chow AW, Benninger MS, Brook I, Brozek JL, Golds-
tein EJC, Hicks LA, Pankey GA, Seleznick M, Volturo G, Wald ER,
File Jr TM. IDSA Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial

10
Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr. 2, aprilie 2016

EVALUAREA ȘI MANAGEMENTUL CEFALEEI


LA ADOLESCENT ÎN CABINETUL MEDICAL
ȘCOLAR – STUDIU PROSPECTIV
Adriana Neghirlă, 2,3Iacobina Claudia Rus, 1Cornelia Hațegan, 2Natalia Rus-Dălălău
1,3

1
medic primar medicină generală pediatrie/MF, 2asistent medical principal pediatrie,
3
formator Dispensar Medical Școlar Tîrgu Mureș

REZUMAT ce privește intensitatea durerii, astfel că la liceul teh-


nologic 53,03% (n=35) au prezentat cefalee ușoară
Cefaleea este un simptom frecvent întâlnit în
și 46,96% (n=31) cefalee medie și severă (30,03%
practica pediatrică.
medie, 16,66% severă), pe când la colegiul național
OBIECTIVE: Evaluarea incidenței cefaleei la
86,11% (n=31) au prezentat cefalee ușoară și 13.88%
adolescenți în cabinetul medical școlar, a caracterului
cefalee medie (nici un caz cu cefalee severă), (p
și etiologiei acesteia, precum și a posibilităților de tra-
=0,0008). Modificări ale parametrilor fiziologici mo-
tament corect.
nitorizați s-au înregistrat în 44,12% (n=45) din cazuri.
MATERIAL ȘI METODĂ: Studiu prospectiv,
în două unități de învățământ din Tîrgu Mureș, în pe- Cauzele determinante ale cefaleei secundare au fost:
rioada 9.02.2015 – 9.04.2015. Lotul: 1295 adolescenţi infecțiile acute de căi respiratorii superioare (IACRS)
elevi (759, respective 536), vârsta 15 – 19 ani, raport 47,05% (n=48), suprasolicitarea intelectuală 20,58%
fete:băieți 2:1, vârsta medie 16 ani. Monitorizarea ce- (n=21), viciile de refracție necorectate 9,8% (n=10),
faleei s-a realizat pin evaluarea elevilor care s-au pre- hipertensiunea arterială juvenilă 7,84% (n=8), hipo-
zentat la cabinet cu cefalee (anamneză, examen cli- calcemia 4,9% (n=5), dismenoreea 3,92% (n=4), trau-
nic general, pulsoximetrie – SaO2, tensiune arterială matismele craniene ușoare 2,94% (n=3), carii dentare
– TA, temperatura axilară, algezimetrie pe scala VAS, complicate 1,96% (n=2), hipertensiune intracraniană
optometrie), stabilirea diagnosticului, administrarea benignă 0,98% (n=1). Tratament medicamentos, tera-
tratamentului, reevaluare, înregistrarea datelor într-un pii complementare, psihoterapie. Evolutie favorabilă
formular excel prestabilit. Metode statistice – minim, la reevaluare după o oră.
maxim, media aritmetică, procente, chitest
REZULTATE ȘI DISCUȚII: Cefaleea a fost CONCLUZII
prezentă în 7,87% (n=102) din cazuri în lotul stu-
diat, reprezentând 30% din totalul cazurilor de du- 1. Cefaleea reprezintă o cauză importantă de
rere, 26,25% (n=340) acuzând o formă de durere durere la adolescenți pentru care se solicită consult
(p=0,000002). Cefaleea a fost acută 99,02% (n=101), la cabinetul medical școlar (7,87% din elevi, 30% din
cu debut brusc 71,5% (n=74) și instalată progresiv în cazurile de durere, p=0,000002)
26,47% (=27) din cazuri, caracterul de presiune în 2. Anamneza efectuată cu deosebită acuratețe
68,62% (n=70) mai rar pulsatilă sau de înțepătură. Un dar și minima dotare a cabinetelor medicale școlare
singur elev cu cefalee cronică (HIC benign) 0,98%, este foarte importantă în stabilirea corectă a tipului și
nici un caz cu migrenă. Există diferențe semnificative cauzelor de cefalee, parametrii fiziologici fiind modi-
statistic între cele două unități de învățământ în ceea ficați în 44,12% (n=45) din cazurile de cefalee.

*
Autor corespondent: Dr. Adriana Neghirlă, Dispensar şcolar Tg Mureş, email: adi_neghirla@yahoo.com
Articol primit în 3.04.2016, acceptat: 18.04.2016, publicat: 28.04.2016
Citare: Neghirlă A. Assessment and management of headache of adolescents in medical school offices – prospec-
tive study. Journal of School and University Medicine 2016;3(2): 11-19

11
Revista de medicină școlară și universitară

3. Tratamentul holistic al cefaleei presupune un necesitate urgentă, având în vedere specificul activi-
personal bine pregătit și o muncă de echipă. 4.Speci- tății din cabinetul medical școlar, asistentul medical
alizarea/Competenţa de medicină şcolară atât pentru desfășurând mai mult de 50% din activitate fără me-
medici cât și pentru asistenții medicali, dar și ghidu- dic în cabinet.
rile de practică pentru medicina şcolară reprezintă o CUVINTE CHEIE: cefalee, adolescent, şcoală

Assessment and management of headache of adolescents


in medical school offices – Prospective study
ABSTRACT and 46.96% (n = 31) and severe headache average (
30.03% average, 16.66% severe), while the national
Headache is a common symptom seen in pedi- college 86.11% (n = 31) had mild headache and hea-
atric practice. dache average 13.88% (not with severe headache), (p
OBJECTIVES: Evaluate the incidence of hea- = 0, 0008). Changes in monitored physiological pa-
dache of adolescents in the medical school offices, the rameters were recorded at 44.12% (n = 45) of cases.
nature and etiology and the treatment options properly. Important causes of secondary headache were: acute
MATERIAL AND METHODS: Prospec- upper respiratory tract infections (IACRS) 47.05% (n
tive study in two schools in Tirgu Mures, between = 48), overuse intellectual 20.58% (n = 21), uncorrec-
09/02/2015 – 04/09/2015. Lot 1295 adolescent stu- ted refractive defects in 9.8% (n = 10), 7.84% juve-
dents (759, respectively 536), aged 15-19 years com- nile hypertension (n = 8), hypocalcaemia 4.9% (n =
pared girls: boys 2: 1, average age 16. Monitoring 5), dysmenorrhea 3.92% (n = 4), head trauma, mild
headache was achieved pine assessment of pupils who 2.94% (n = 3) , tooth decay complicated 1.96% (n = 2),
were presented to cabinet headache (history, general benign intracranial hypertension 0.98% (n = 1). Medi-
exam, pulse oximetry – SaO2, blood pressure – BP, cation, complementary therapies, psychotherapy. The
temperature axillary, algezimetrie on VAS, optome- revaluation favorable evolution after one hour. CON-
try), diagnosis, treatment administration, revaluation , CLUSIONS: 1.Headache is an important cause of pain
recording data in a predetermined form excel. Statisti- in adolescents submitted for consultation to the school
cal methods – minimum, maximum, arithmetic mean, doctor (7.87% of students, 30% of cases of pain, p =
percentages, chitest 0.000002) 2. Anamnesis performed with great accu-
RESULTS AND DISCUSSION: Headache was racy minimum equipment and school medical cabinets
present in 7.87% (n = 102) of cases in the study group, is very important in determining the correct type and
representing 30% of all cases of pain, 26.25% (n = causes headache, change in physiological parame-
340) accusing a form of pain (p = 0.000002). Acute ters being 44.12% (n = 45) of cases of headache. 3.
Headache was 99.02% (n = 101), suddenly falling Headache holistic treatment requires well-trained and
71.5% (n = 74) and installed progressively 26.47% (= teamwork. 4.Specialty/certificate medical school for
27) of cases, the character of pressure 68.62% ( n = both physicians and nurses, and practice guidelines for
70) or less throbbing prick. One student with chronic medical school is urgently needed, given the specific
headache (HIC benign) 0.98%, no cases of migraine. activity of the school doctor, nurse carrying more than
There are significant differences between the two sc- 50% of activity without doctor in cabinet.
hools in terms of pain intensity, so that the technolo- KEY WORDS: headache, teenager, school
gical high school 53.03% (n = 35) had mild headache

12
Articole științifice

INTRODUCERE cenţei (15-20%). Majoritatea o reprezintă formele pri-


mare, cele secundare, care au o cauză organică, fiind
Cefaleea este definită ca orice durere continuă
sau nevralgică localizată la cap. Ponderea cefaleei mai puţin numeroase (raport 9:1). Nu toate structurile
recurente în rândul populaţiei prezintă o tendinţă de craniene sunt sensibile la durere
creştere de la vârsta şcolară (10%) la vârsta adoles-
Tabel nr.1: Durere craniană – structuri sensibile la durere

SENSIBILE LA DURERE NU SUNT SENSIBILE LA DURERE


Ochii, orbitele
Urechile și cavitățile mastoidine
Nasul și sinusurile nazale
Extracraniene
Dinții și orofaringele
-
Craniul (periostul și scalpul)
Coloana cervicală
Parenchimul cerebral
Marile vase (vene și artere)
Pia mater
Dura mater, de la baza craniului
Intracraniene Arahnoida
Nervii cranieni V, VII, IX, X
Ependimul
Nervii cervicali C1-C3
Plexurile coroide.
Mecanismele determinante ale cefaleei sunt in- e. cefaleea atribuită infecţiei
flamaţia, tensiunea sau deplasarea, contracţia muscu- f. cefaleea atribuită perturbării homeosta-
lară și vasodilatația prin afectarea aferențelor primare ziei
nociceptive. Proiecția durerii determinată de leziunile g. cefaleea sau durerea facială atribuită
supratentoriale este pe regiunile fronto-parietotem- afecţiunilor craniului, gâtului, ochilor,
porale prin intermediul primei ramuri a nervilor tri- urechilor,
gemeni, iar a leziunilor subtentoriale implică zonele h. nasului, sinusurilor, dinţilor, gurii sau al-
auriculare şi occipito-cervicale prin intermediul ner- tor structuri faciale sau craniene
vului glosofaringian, al nervului vag şi al nervilor cer- i. cefalee atribuită unei boli psihice
vicali superiori [1, 2,3,4,5]. j. nevralgii craniene
Clasificare etiologică a cefaleei conform Inter- k. alte cefalei
national Headache Society din 2004 [6]: Clasificarea cefaleei în funcție de durată și
1. Cefaleea primară modalitatea de debut:
a. Migrena 1. Cefaleea acută
b. Cefaleea de tensiune a. Instalată brusc
c. Cefaleea în ciorchine (cluster) şi alte ce- b. Instalată progresiv
falalgii trigeminale 2. Cefaleea cronică – este cefaleea cu durata a
d. Alte cefalei primare
minim 15 zile/lună, în ultimele 6 luni
2. Cefaleea secundară
a. Aspect continuu
a. cefaleea atribuită traumatismului capului
b. Aspect paroxistic
b. cefaleea atribuită patologiei vasculare
craniene sau cervicale Semne de alarmă în debutul sau evoluția unei
c. cefaleea atribuită afecţiunilor intracrani- cefalei la adolescent și care impun măsuri urgente
ene non-vasculare sunt [7]:
d. cefaleea atribuită unei substanţe sau se- Caracterul fulgerător: durerea atinge rapid in-
vrajului acesteia tensitatea maximă ( câteva secunde – 5 minute)

13
Revista de medicină școlară și universitară

• Simptome neurologice de focar (slăbiciune la neurologică atentă, iar uneori investigații paraclinice
nivelul unui membru, 5 min > aura > 1 oră) complexe.
• Tulburări cognitive Tratamentul cefaleei este diferențiat și com-
• Modificări ale frecvenței și caracterului cefa- plex în funcție de etiologie:
leei
1. Cefaleea primară. În prezent, lipsesc re-
• Asocierea unor simptome noi episoadelor de
zultatele studiilor ţintite efectuate pe copii
cefalee
şi adolescenţi, care să demonstreze o evolu-
• Examen neurologic modificat
ţie mai bună a subiecţilor trataţi. O abordare
• Cefaleea care se modifică în funcție de pozitie
terapeutică timpurie a cefaleei primare este
• Cefaleea care îl trezește pe pacient din somn, justificată şi de următorii factori:
cefaleea matinală
• accentuarea hemicraniei pe măsura
• Cefaleea accentuată de activitatea fizică sau înaintării în vârstă: debutul simptoma-
de manevra valsalva (tuse, râs, strănut) tologiei apare deja în perioada de creş-
• Cefaleea pacienților cu risc crescut de trom- tere la mai mult de 20% dintre adulţi;
boză a sinusurilor venoase cerebrale • tendinţa hemicraniei de a persista la
• Tulburări vizuale vârsta adultă la circa 30-50% din pa-
• Redoare de ceafă cienţii tineri;
• Debut recent al cefaleei la un pacient cu HIV • tendinţă mai mare de cronicizare în
• Debut recent al cefaleei la un pacient cu isto- cazurile tratate tardiv.
ric de neoplasm De asemenea, este indicat să se facă recoman-
• Hipertensiunea arterială dări privind regularizarea atât a ritmurilor fiziologice
Factori favorizanți, declanșatori sau agra- (alimentaţie/somn), cât şi a obiceiurilor de viaţă (în-
vanți ai cefaleei pot fi[7]: văţare, activităţi recreative, sport) împreună cu expli-
stressul, caţii simple cu privire la natura tulburării, astfel încât
factorii climatici pacientul şi familia să cunoască mai bine simptomul
alimentele şi să scadă îngrijorarea acestora. Simpla implicare
 alergeni alimentari a pacientului şi a familiei în procesul de diagnostic
 conservanți alimentari (nitrați, aspartam, şi în abordarea cefaleei determină adesea ameliorări
glutamat) semnificative ale simptomelor la pacienţii tineri. Fac-
 cafea, ciocolată, vin roșu, brânzeturi fer- tori predictivi ai ameliorării s-au dovedit a fi: sexul
mentate (tiramina, fenilalanina) masculin, tipul de cefalee, (tensional), debutul mai
factori farmacologici tardiv, absenţa comorbidităţii psihiatrice. [7]
 peste 1000 de medicamente au ca efecte 2. Cefaleea secundară beneficiază de trata-
secundare cefaleea mentul bolii de bază și de tratament antial-
 sevrajul gic conform recomandărilor OMS (terapia
biologici (hipoglicemia, tulburări hidroelectro- în trepte a durerii). [3,4,7,8,9,10,11,12]
litice, privarea de somn, oboseala, ciclul mens- 3. Cefaleea cronică și migrena fiind adeseori
trual, activitatea sexuală, lumina puternică) greu de controlat, aproximativ 1/3 din pa-
efortul fizic intens cienți apelează și/sau la terapii complemen-
traumatisme tare, indicațiile și eficiența acestora sunt pre-
Evaluarea cefaleei presupune o anamneză ri- zentate în tabelul nr. 2. [8,11,12,13,14,15,16]
guroasă și un examen clinic complet, cu evaluare

14
Articole științifice

Tabelul nr. 2: Terapii complementare recomandate în cefaleea cronică și în migrenă [8]

TERAPII COMPLEMENTARE CEFALEE CRONICĂ MIGRENA


Biofeedback Biofeedback
BENEFICE Hipnoterapia Hipnoterapia
Tehnicile de relaxare Tehnicile de relaxare
Acupunctura Acupunctura
Training autogen Captalan/brustur dulce
Coshuguto (plantă medicinală) (Petasites hybridus)
Imageria ghidată Coenzima Q10
UNEORI POT FI EFICIENTE Masajul terapeutic Spilcuța
(studiile sunt încă insuficiente uleiul de Mentha piperita (uz extern) (Tanacetum parthenium)
sau au generat date contradictorii) Reflexoterapia Uleiul de pește
Tai chi Masajul
Atingerea terapeutică Yoga
Tiger Balm
Terapia Trager
EFICIENȚA IMPROBABILĂ
Homeopatia Homeopatia
(studiile nu au confirmat eficiența)
Manipularea spinală
Manipularea spinală
INEFICIENTE (manipularea coloanei
(manipularea coloanei cervicale poate
sau chiar cervicale poate determina
determina chiar accident vascular
PERICULOASE chiar accident vascular
cerebral și deces)
cerebral și deces)
PREMIZE țional și un liceu tehnologic), în perioada 9.02.2015
– 9.04.2015. Lotul a fost format din 1295 adolescenţi
Cefaleea este un simptom frecvent întâlnit în elevi (759, respective 536), cu vârsta între 15 si 19
practica pediatrică, dar un subiect mai rar studiat în ani, raport fete:băieți 2:1, vârsta medie 16 ani.
pediatria românească. În cabinetele de medicină șco- Monitorizarea cefaleei s-a realizat pin evalu-
lară ne întâlnim aproape zilnic cu elevi de diferite vâr- area elevilor care s-au prezentat la cabinet cu cefa-
ste care acuză cefalee de diferite etiologii. Cefaleea lee (anamneză, examen clinic general, pulsoximetrie
este un simptom întâlnit frecvent la adolescenți, 3 din – SaO2, tensiune arterială – TA, temperatura axilară,
4 adolescenți acuzând cel puțin un episod de cefalee, algezimetrie pe scala VAS, optometrie), stabilirea di-
iar un studiu al durerii efectuat de noi în cabinete șco- agnosticului, administrarea tratamentului, reevaluare,
lare în 2015, a plasat cefaleea pe locul doi după dure-
înregistrarea datelor într-un formular excel prestabilit.
rea abdominală. [17]
Materiale utilizate: pulsoximetru digital, tensi-
ometru cu manometru, termometru maximal, optotip
OBIECTIVE de carton cu figuri pentru citire de la 3 metri, algezi-
Evaluarea incidenței cefaleei la adolescenți în ometru (scala VAS cromatică cu analogie numerică),
cabinetul medical școlar, a caracterului și etiologiei computer, program Microsoft Office Excel 2016.
acesteia, precum și a posibilităților de tratament corect. În evaluarea intensității durerii am considerat
scorurile scalei VAS ca fiind durere ușoară (VAS 1-4),
MATERIAL ȘI METODĂ durere medie (VAS 5-6), durere severă (VAS 7-10)
[10,12,13,17,18]
Am efectuat un studiu prospectiv, în două uni- Metode statistice – minim, maxim, media arit-
tăți de învățământ din Tîrgu Mureș (un colegiu na- metică, procente, chitest

15
Revista de medicină școlară și universitară

REZULTATE ȘI DISCUȚII consultație medicală la cabinetul școlar. Aceste valori


sunt mult sub cele indicate de literatura de specialitate
Cefaleea a fost prezentă în 7,87% (n=102) din privind incidența și prevalența cefaleei la adolescenți,
cazuri în lotul studiat, durerea sub diferite forme fi- dar se referă doar la perioada în care elevii se aflau în
ind prezentă la 26,25% (n=340) din adolescenți, ceea școală și sunt semnificative privind ponderea cefaleei
ce înseamnă că cefaleea a reprezentat 30% din cazu- pentru cauzele solicitărilor din cabinetul medical șco-
rile de durere pentru care adolescenții au solicitat o lar. (p=0,000002)(vezi Figura nr. 1, Tabel nr. 3)
Tabel nr. 3: Distribuția cefaleei și a durerii în general la adolescenți în lotul studiat
Durere
DURERE Cefalee Fără durere
– alta decât cefaleea –
Număr elevi (n) n % n % n %
Liceu tehnologic 66 12,31 102 19,02 368 68,65
Colegiu național 36 4,74 136 17,91 587 77,33
TOTAL 102 7,87 238 18,37 955 73,74
p = 0,000002
Figura nr. 1: Incidența cefaleei și a altor dureri la adolescenți

Cefaleea a fost relatată de elevi ca fiind acută 53,03% (n=35) au prezentat cefalee ușoară și 46,96%
99,02% (n=101), cu debut brusc în majoritatea cazu- (n=31) cefalee medie și severă (30,03% medie,
rilor 71,5% (n=74) și instalată progresiv în 26,47% 16,66% severă), pe când la colegiul național 86,11%
(=27) din cazuri, caracterul cefaleei fiind de presiune (n=31) au prezentat cefalee ușoară și 13.88% cefalee
în 68,62% (n=70) din cazuri și în mai mică măsură medie (nici un caz cu cefalee severă), (p =0,0008).
pulsatilă sau de înțepătură. De remarcat că s-a prezen- Semnele și simptomele de acompaniament ale
tat la cabinet un singur elev cu cefalee cronică (HIC cefaleei, cel mai frecvent întâlnite au fost faciesul
benign) 0,98%, iar cu migrenă nu s-a prezentat nici
suferind 77,45% (n=79) din cazuri, fenomenele ne-
un caz . Localizarea cefaleei a fost difuză în 20,5%
urovegetative 50,98% (n=52), urmate de simptome
(n=21) din cazuri, frontală 52,9% (n=54), temporală
digestive 16,66% (n=17), vedere încețoșată 13,72%
18,6% (n=19), parietală 2,9%(n=3), occipitală 4,9%
(n=14), agitație/somnolență 12,74% (n=13), feno-
(n=5). Intensitatea cefaleei a fost evaluată de adoles-
cenți prin raportare la scala analog vizuală cromatică mene neuropsihice 6,86% (n=7), Chvostek pozitiv
cu analogie numerică de la 1 la 10 și am constatat 4,9% (n=5) și epistaxis 2,95% (n= 3). (Figura nr.2)
că 64,7% (n=66) au prezentat cefalee ușoară, 24,5% Modificări ale parametrilor fiziologici monitorizați
(n=25) cefalee de intensitate medie și 10,78% (n=11) s-au înregistrat în 44,12% (n=45) din cazuri, astfel
cefalee severă. Există diferențe semnificative statistic puls peste 100/minut 16,66% (n=17), febră/subfebri-
între cele două unități de învățământ în ceea ce pri- litate 14,7% (n=15), tensiune arterială peste 130/90
vește intensitatea durerii, astfel că la liceul tehnologic mmHg 8,8% (n=9), SaO2 sub 94% 3,9% (n=4).

16
Articole științifice

Figura nr. 2: Semne și simptome de acompaniament

90
79
80
70
60 57
52
50
40 32
30 22
20 17
20 13 11 1411
10 7 10 76 55
2 1 330 0 3
0

Total Liceu tehnologic Colegiu național

15,68% (n=16), dintre adolescenții care s-au căi respiratorii superioare (IACRS) 47,05% (n=48),
prezentat la cabinetul medical școlar pentru cefalee, urmate de suprasolicitarea intelectuală 20,58%
se aflau în evidența cu boli cronice, astfel: tulburări (n=21), viciile de refracție necorectate 9,8% (n=10),
de comportament 6,86% (n=7) din cazuri, gastrite hipertensiunea arterială juvenilă 7,84% (n=8), hipo-
cronice 4,9% (n=5), scolioză 1,96% (n=2), epilepsie calcemia 4,9% (n=5), dismenoreea 3,92% (n=4), trau-
0,98% (n=1), boli cardiace 0,98% (n=2). matismele craniene ușoare 2,94% (n=3), carii dentare
Cauzele determinante ale cefaleei secundare complicate 1,96% (n=2), hipertensiune intracraniană
(Figura nr.3) au fost în primul rând infecțiile acute de benignă 0,98% (n=1).

Figura nr. 3: Distribuția cauzelor de cefalee secundară

17
Revista de medicină școlară și universitară

Prezentarea la cabinet pentru cefalee s-a fă- Tratamentul medicamentos a fost reprezentat
cut în mai putin de o oră de la debut în 6,86% (n=7) de administrarea per os de analgezice, antiinflamatorii
din cazuri, între 1-24 ore de la debut 35,29% (n=36) nesteroidiene, antipiretice (paracetamol, metamizol,
și după mai mult de 24 de ore de la debut 57,84% ibuprofen) 52,94% (n=54), tratamentul simptome-
(n=57), cu un minim de 5 minute de la debutul cefa- lor și semnelor de acompaniament (metoclopramid,
leei și un maxim de 30 de zile, într-un caz de cefalee drotaverina, Calciu gluconic, glucoza) 6,89% (n=7),
intermitentă, determinată de scăderea acuității vizuale hemostază prin tamponament nazal anterior 0,98%
necorectate. S-au prezentat la cabinet după 1-2 zile de (n=1) și tratamentul bolii de bază. Terapiile comple-
la instituirea de către medic sau părinți a unui trata- mentare utilizate au fost reprezentate de terapii fizice
ment antialgic cu paracetamol, metamizol sau ibupro- (comprese reci, masaj,), tehnici de relaxare, consiliere
fen 26,47% (n=27) dintre adolescenți. psihologică 46,07% (n=47). Tratamentul profilactic al
Remarcăm o incidență a cefaleei mai crescută cefaleei s-a realizat prin educație pentru sănătate indi-
la liceul tehnologic 12,31% (n=66), față de colegiul viduală privind dozarea efortului intelectual, respecta-
național 4,74% (n=36), dar și o pondere mai mare a rea orarului muncă – odihnă activă – somn, activitate
cefaleei 39,28% din totalul cazurilor cu durere la li- fizică adaptată nevoilor individuale, educație nutriți-
ceul tehnologic, față de 20,93% la colegiul național. onală, activități recreative și activitate fizică/sport.
(Fig. Nr.1, Tabel nr.3). Aceste diferențe se explică prin Evoluția cazurilor a fost în cea mai mare măsură favo-
ponderea mai mare a elevilor cu probleme sociale, rabilă, cu remisia totală sau parțială a cefaleei la reeva-
provenind din medii socioeconomice deficitare, fami- luarea după o oră, VAS reducându-se la valori de 1-3.
Tratamentul cefaleei s-a efectuat cu medica-
lii disfuncționale (studii anterioare, în care s-a măsurat
mente din dotarea cabinetului medical școlar, con-
scorul Apgar familial relevând că peste 50% din copii
form baremului din Ordinul Ministrului Sănătății nr.
provin din familii disfuncționale), numărul mare de
1668 din 3 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodo-
elevi cu boli cronice, inclusiv cu tulburări de reacti-
logiei privind examinarea stării de sănătate a preșco-
vitate comportamentală, boli neuropsihice, dificultăți
larilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat
de adaptare și integrare școlară și socială, dificultăți
și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea
de învățare, tulburări psihoemoționale și de asemenea
asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui
prin viciile de refracție necorectate. La colegiul națio-
stil de viață sănătos, publicat în Monitorul Oficial nr.
nal o cauză frecventă de cefalee a fost reprezentată de 25 din 12.ianuarie.2012, dar și din surse proprii, de-
suprasolicitarea intelectuală 58,33% (n=21), aceasta oarece acest barem este incomplet și neconform cu
având o pondere importantă 15% (n=21) raportat la recomandările Asociației Europene de Studiu al Dure-
cauzele totale de durere ale adolescenților din acest rii(EFIC), al Asociației Internaționale pentru Studiul
colegiu (n=136), cu o incidență generală a cefaleei Durerii (IASP) și al Organizației Mondiale a Sănătă-
prin suprasolicitare de 2,76% (n=21), în perioada stu- ții. Din acest barem lipsesc antiinflamatoriile nesteroi-
diului nostru. La liceul tehnologic nu s-a înregistrat diene, de tipul ibuprofenului, recomandat în cefalee
nici un caz de cefalee prin suprasolicitare, în perioada ca monoterapie sau asociat cu paracetamolul și/sau un
studiată. Programa școlară și extrașcolară încărcată, coanalgezic, dar și medicația de treapta a doua, con-
spiritul competitiv și caracterul perfecționist al ele- form recomandărilor OMS.
vilor din colegiul național sunt generatoare de stress, De remarcat de asemenea că toate cazurile au
duc de asemenea la un stil de viață dezechilibrat cu fost secundare, 99,02% acute, majoritatea cu debut
perturbarea programului de odihnă în detrimentul brusc (71,56%), caracter de presiune (68,62%), loca-
odihnei active dar și pasive, cu privare de somn, cu lizare frontală (52,9%) și de intensitate ușoară (65%),
un program de masă neregulat, factori favorizanți și doar un singur caz cu cefalee cronică (0,98%) în con-
declanșatori ai cefaleei. Aceleași cauze se pare că stau textul unui HIC benign. Nu au fost cazuri de migrenă
și la baza diferențelor mari privind intensitatea durerii sau altă cefalee primară, deși în literatura de specia-
dintre cele două grupuri. [1,3,4,7,10,12,13,17,18] litate incidența acestora este menționată ca fiind de
Tratamentul cefaleei a fost curativ (medica- 10%, de asemenea nu au fost urgențe majore și/sau
mentos general, local, psihoterapie) și profilactic. semne de iritație meningiană în perioada studiată.

18
Articole științifice

Evoluția a fost favorabilă în toate cazurile după ted into Romanian – Romanian Angel Appeal – PedRomTr@
instituirea tratamentului, cu remisie totală sau parțială in. 2007:86-107
4. Battistella PA. Cefaleea la copii şi adolescenţi. Trata-
la reevaluare, după 60 de minute. mentul medicamentos şi nemedicamentos, Content translated
Cefaleea este o problemă importantă, ea trebuie into Romanian – Romanian Angel Appeal – PedRomTr@in.
investigată și niciodată considerată un produs al ima- 2007:107-138
ginației. Dacă, în copilărie, durerea este asociată cu 5. Fendrich K, Venneman M, Pfaffenrath V. Headache
conflictele familiale, expunere la violență, abuz, res- prevalence among adolescents. The German DMKG hea-
dache study. Cephalgia 2007
pingere, neglijare, sărăcie, ca adult există 35% șanse 6. The International Classification of Headache Disorders,
de a dezvolta o boală psihică. O anamneză corectă și 3rd Third Headache Classification Committee, Cephalalgia ,
un examen clinic corect și complet efectuat pote pune International Headache Society, Jes Olesen, &co., 2013
diagnosticul corect în două treimi din cazurile de ce- 7. Grecu MB, Grecu DS. Cefaleea : Ghid de diagnostic
si tratament în structurile primiri urgenţe. În Săndesc D, Be-
falee, fără să fie nevoie de investigații suplimentare.
dreag O, Papurică M. Recomandări şi protocoale în anestezie,
Abordarea holistică a adolescenților cu cefalee este terapie intensivă şi medicină de urgenţă. Timişoara: Ed. Mir-
deosebit de importantă atât pentru un diagnostic co- ton 2009;573– 590
rect, cât și pentru identificarea factorilor favorizanți și 8. Edzard E, Pittler HM, Wider B, Boddy K. Oxford
declanșatori ai cefaleei și tratamentul corespunzător Handbook of Complementary Medicine. Oxford Univerity
Press 2008;334-337
al acesteia. [18,19,20,21] . 9. Lu SR, Fuh JL, Juang KD, Wang SJ. A student popu-
lation-based study in Taiwan. Cephalgia 2000
CONCLUZII 10. Moiceanu M, Pleşca D, Buruiană F, Dragomir D, Po-
pescu V. Metode de evaluare a durerii la copii și adolescenți.
1. Cefaleea reprezintă o cauză importantă de Revista Românå de Pediatrie 2006;LV(1):54-65
11. Tauberg L. Cefaleea în practica pediatricå. Revista
durere la adolescenți pentru care se solicită consult
Românå de Pediatrie 2007;LVI(1): 103-104
la cabinetul medical școlar (7,87% din elevi, 30% 12. Tasker CR, McClure JR, Acerini LC. Oxford Book
din cazurile de durere, p=0,000002) Handbook of Pediatrics, Second Edition. Oxford Univerity
2. Anamneza efectuată cu deosebită acuratețe Press 2008;320-322, 518-520, 556-584,772-784, 986-994
13. Watson M, Lucas C, Hoy A. Oxford Book Handbook
dar și minima dotare a cabinetelor medicale șco- of Palliative Care, Second Edition. Oxford Univerity Press
lare este foarte importantă în stabilirea corectă a 2009;31-61,215-299,522-653,805-807
tipului și cauzelor de cefalee, parametrii fiziologici 14. Evers S, Jensen R. Tratamentul cefaleei de abuz me-
fiind modificați în 44,12% (n=45) din cazurile de dicamentos, în Ghiduri de diagnostic și tratament în neurolo-
gie. Bucureşti : Amaltea 2010
cefalee.
15. Bendtsen L, Evers S, Linde M, Mitsikostas DD, San-
3. Tratamentul holistic al cefaleei presupune drini G, Schoenen J. EFNS guidline on the treatment of ten-
un personal bine pregătit și o muncă de echipă. sion-type headache – report of EFNS task force. European
Journal of Neurology 2010;17:e99–e102
4. Specializarea/Competenţa de medicină şco- 16. Evers S, Áfra J, Frese1 A, Goadsby PJ, Linde M,
lară atât pentru medici cât și pentru asistenții me- May A, Sándor SP. Tratamentul medicamentos al migrenei.
dicali, dar și ghidurile de practică pentru medicina Ghiduri de diagnostic și tratament în neurologie. Bucureşti:
şcolară reprezintă o necesitate urgentă, având în Amaltea 2010
17. Neghirlă A, Haţegan C, Rus G, Varga E, Rus IC, Gi-
vedere specificul activității din cabinetul medical
lyen A, Rus-Dălălău N. Assessment and Treatment of Pain in
școlar, asistentul medical desfășurând mai mult de Medical School Offi ces – Prospective Study. Journal of Sc-
50% din activitate fără medic în cabinet. hool and University Medicine 2015;2(3):5-13
18. Neghirlă A. Pain Management in Medical School Offi-
ces. Journal of School and University Medicine 2016;3(1):21-35
BIBLIOGRAFIE:
19. Neghirlă A, Szalai M. Rolul familiei şi contextul gru-
1. Băjenaru O (coord). Ghiduri de diagnostic şi tratament pului în tentativele de suicid la adolescenţi. Journal of School
în neurologie, Ed. a 2-a, rev. şi adăugită, Bucureşti: Amaltea and University Medicine 2015;2(1):10-19
2010;140-194,287-328 20. Truţescu C, Dobrescu I. When headache speaks about
2. Popescu V, Zamfirescu A. Cefaleea și Migrena, Revista childhood psychiatric disorders
Românå de Pediatrie. 2010; LIX(1):26-32 21. WHO – “Health for the world’s adolescents“, WHO,
3. Battistella PA. Cefaleea la copii şi adolescenţi. Epide- 2013, accesat la 2.04.2016 http://www.who.int/maternal_child_
miologie şi algoritm de diagnostic diferenţial. Content transla- adolescent/topics/adolescence/adolescent_health2014/en/

19
Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr. 2, aprilie 2016

SCOLIOZELE COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI


Dr. Kristina Moldovan – rezident balneologie,
Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca

Introducere 7 cervicale,


12 dorsale,
Dinamica socială actuală, cu noile stiluri de 5 lombare,
viaţă impuse pentru a putea face faţă provocărilor zil- 5 sacrate
nice, pentru a deveni competitiv, pentru a se integra
4-5 coccigiene.
în anturaj, remodelează, conform legilor anatomiei
Vizualizate descendent, ele corespund: gâtului,
funcţionale, aparatele, structurile şi sistemele corpului
toracelui, regiunii lombare şi pelvisului. În staţiunea
uman, mai ales cele aflate în creştere rapidă, precum
bipedă coloana vertebrală repreprezintă un ax solid ce
cele ale copiilor şi adolescenţilor.
susţine trunchiul şi membrele superioare, şi transmite
Pe de altă parte, evoluţia ştiinţifică oferă noi
apoi greutatea corpului la pelvis si la membrele infe-
modalităţi de explorare a corpului uman, pe care as-
rioare [1,2].
tăzi îl putem vedea aşa cum generaţiile anterioare de
Coloana vertebrală nu este rectilinie. Prezintă
medici nu ar fi bănuit că este posibil, şi putem desco-
două feluri de curburi: în plan sagital şi în plan frontal.
peri structuri sau afecţiuni pe care nimeni nu le-ar fi
1. Curburile în plan sagital. Sunt orientate fie
imaginat cu o jumătate de secol înainte.
cu convexitatea înainte, când se numesc lordoze, fie
Afecţiunile coloanei vertebrale, deşi sunt cu-
cu convexitatea înapoi, când se numesc cifoze.
noscute din cele mai vechi timpuri, rămân, unele din-
tre ele, cum este scolioza numită idiopatică, probleme La coloana vertebrală aceste curburi fiziologice
nerezolvate chiar şi în zilele noastre. Acest lucru nu sunt în număr de patru şi ele sunt cele care dau elasti-
ar reprezenta per se o problemă, dar devine totuşi una citatea şi rezistenţa coloanei vertebrale:
deoarece incidenţa tulburărilor de statică vertebrală a) curbura cervicală cu convexitatea înainte –
în rândul copiilor şi adolescenţilor, în special al ado- lordoza cervicala
lescentelor, este în continuă creştere. Optica asupra b) curbura toracică – cu convexitatea înapoi –
acestei probleme se schimbă mult dacă luăm în con- cifoza toracică
siderare şi faptul că aceşti copii reprezintă adulţii de c) curbura lombară – cu convexitatea înainte –
mâine, iar costurile în suferinţă şi în buget al asigură- lordoza lombară
rilor sociale de sănătate pentru tratamentele unei ge- d) curbura sacro-coccigiană – cu convexitatea
neraţii bolnave, cu dizabilităţi, în locul unei generaţii înapoi – cifoza sacrată
sănătoase, aptă de muncă şi viaţă, sunt altele. În timpul vieţii intrauterine coloana vertebrală
prezintă o singură curbură cu convexitatea înapoi.
Generalităţi La nou-născut, coloana vertebrală prezintă un
unghi lombo-sacrat, ce separă cifoza cervico-toracică
A. Anatomie de cea sacro-coccigiană. Lordoza cervicală apare în
Rahisul este o lungă coloană mediană şi pos- lunile 3-5 de viaţă; este rezultatul ridicării capului de
terioară care se prezintă ca un stâlp osos format prin către sugar.
suprapunerea celor 33-34 piese osoase, (vertebrele) Lordoza lombară apare în jurul vârstei de 2 ani
dintre care: şi se datorează staţiunii verticale şi locomoţiei.

*
Autor corespondent: Dr. Moldovan Kristina, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca,
email: kristina_moldovan@yahoo.com
Articol primit în 15.04.2016, acceptat: 18.04.2016, publicat: 28.04.2016
Citare: Moldovan K. Child and adolescent scoliosis. Journal of School and University Medicine 2016;3(2): 20-34

20
Articole științifice

Curburile sagitale sunt dobândite în cursul vie- ales în plan sagital. Curburile atenuează şocurile şi
ţii postnatale [1]. favorizează menţinerea echilibrului coloanei pe ba-
Datorită acestor curburi, coloana vertebrală are zin, uşurând eforturile centurii musculare a coloanei.
o rezistenţă de aproximativ 10 ori mai mare decât o Această atitudine şi această formă se menţin datorită
coloană vertebrală fără curburi [3]. jocului tonicităţii musculare, elasticităţii ligamentelor
2. Curburile în plan frontal. Sunt mai puţin şi discurilor, precum şi datorită îmbinării anatomice
pronunţate decât cele în plan sagital. În mod obişnuit a segmentelor motorii din care este compusă coloana
întâlnim: vertebrală. Atitudinea coloanei vertebrale depinde de
a) curbura cervicală – cu convexitatea la stânga; vârstă, sex, profesie, stare de oboseală, stare psihică,
b) curbura toracică – cu convexitatea la dreapta; stare de sănătate.
c) curbura lombară – cu convexitatea la stânga. Datorită curburilor coloanei, proiecţia centrilor
Curbura toracică este primară, fiind determinată de greutate ai diferitelor segmente nu se găseşte pe li-
de tracţiunea muşchilor mai dezvoltaţi la membrul su- nia proiecţiei centrului general de greutate al corpului.
perior drept (la dreptaci) ; celelalte două curburi sunt De aceea, acţiunea gravitaţiei determină de la o verte-
compensatorii, având scopul de a restabili echilibrul bră la alta solicitări rotaţionale care tind să accentueze
corporal. La «stângaci», curburile în plan frontal sunt curburile şi care trebuie neutralizate, deoarece altfel
îndreptate în sens invers [1]. coloana s-ar prăbuşi.
B. Noţiuni de biomecanică Elementele care se opun solicitărilor rotaţio-
Coloana vertebrală este axul central al corpului nale sunt ligamentele. La coloana dorsală proiecţia
uman, de care se articulează toate celelalte elemente centrului de greutate trece anterior coloanei. Aceasta
structurale ale scheletului, iar pentru asigurarea mo- s-ar prăbuşi înainte dacă nu ar interveni forţa liga-
bilităţii şi rezistenţei ei vertebrele sunt unite de ele- mentului vertebral comun posterior, a ligamentelor
mente conjunctiv-fibroase, discul intervertebral şi li- interspinoase şi a ligamentelor galbene. Situaţia este
gamentele coloanei. Aparatul ligamentar principal al inversă la coloana lombară şi cervicală; proiecţia cen-
coloanei vertebrale este alcatuit din două ligamente trului de greutate trece posterior coloanei, iar forţele
(ligamentul vertebral comun posterior şi ligamentul care se opun prăbuşirii sunt reprezentate de rezistenţa
vertebral comun anterior), care formează două benzi ligamentului vertebral comun anterior. Ligamentele
ce se întind pe toată lungimea coloanei vertebrale [3]. vertebrale au deci rolul de a absorbi o bună parte din
Mişcările coloanei vertebrale sunt produse de solicitări.
un mare număr de muşchi, care se inseră fie pe co- Alte elemente care au rolul de a absorbi soli-
loană, fie la distanţă de ea, cum sunt unii muşchi ai citările sunt discurile intervertebrale. Ele nu stau în
gâtului şi muşchii abdominali. tensiune ca ligamentele, ci sub presiune. Între aceste
Tonusul muscular este starea de contracţie sta- două categorii de elemente anatomice, ligamentele pe
tică sau de tensiune permanentă a muşchiului relaxat, de o parte şi discurile de alta, supuse unor forţe con-
se menţine prin mecanism reflex şi influenţează pro- trare, se stabileşte o anumită stare de echilibru, denu-
prietăţile muşchiului. Are rol în determinarea formei mită echilibru intrinsec. În afara echilibrului intrinsec
corpului, stabilitatea articulară, metabolism şi termo- coloana dispune de un mare numar de grupe muscu-
reglare. Variază în funcţie de vârstă, stare de sănătate, lare, care prin tonicitatea lor îi asigură şi un echilibru
sex, antrenament. Hipotonia si hipertonia musculară extrinsec – corsetul muscular [3,4,5].
în limite fiziologice nu produc modificări importante,
dar peste anumite limite pot determina, iniţial deviaţii Definiţie
ale coloanei şi ulterior chiar deformaţii. Prin antre-
nament bine condus, proprietăţile muşchiului (tonus, Scolioza este o deviaţie laterală, incomplet re-
excitabilitate, contractilitate, elasticitate, plasticitate) ductibilă a coloanei vertebrale, cu evoluţie progresivă
se pot dezvolta până la valori superioare. şi cu consecinţe asupra morfologiei şi functionalităţii
În ortostatism şi în repaus coloana vertebrală acesteia. Scolioza se manifestă în trei planuri: frontal,
are o direcţie verticală şi o formă uşor sinuoasă mai sagital si orizontal (pe o suprafată mai mare sau mai

21
Revista de medicină școlară și universitară

mică) cu rotaţia corpilor vertebrali, astfel încât apofi- 1. DUPĂ ETIOPATOGENIE, scoliozele se
zele spinoase ale vertebrelor sunt rotate spre concavi- împart în structurale şi nestructurale.
tatea scoliozei, iar corpii vertebrali spre convexitate, Scoliozele nestructurale se mai numesc şi sco-
fără pierderea continuităţii osteo-articulare [6,7,8]. lioze funcţionale sau atitudine scoliotică. Ele sunt
În timp ce scolioza se defineşte ca o deformare reprezentate de o deviaţie simplă laterală a coloanei
permanentă a rahisului, atitudinea scoliotică este o vertebrale, reductibilă şi fără rotaţia vertebrelor.
problemă de statică reversibilă şi fără leziuni defini- Scoliozele structurale se caracterizează prin
tive [6,7,8]. persistenţa curburilor, a rotaţiei vertebrelor şi a defor-
Scoliozele pot fi formate din una sau mai multe mărilor vertebrale şi costale la flexia anterioară a co-
curburi, ce apar iniţial în plan frontal, apoi asociază şi loanei vertebrale, în clinostatism sau la suspendare [8].
rotaţia vertebrelor. Convexitatea (respectiv, gibozita- a. SCOLIOZE NON-STRUCTURALE TRAN-
tea) este cea care conferă denumirea direcţiei scolio- ZITORII
zei [8]. Scolioza sciatică
Practic, deformarea coloanei vertebrale este tri- Scolioza isterică
dimensională, compusă din mai multe elemente : Scolioza inflamatorie
– rotaţia vertebrelor b. SCOLIOZE NON-STRUCTURALE pot
– înclinarea laterală a corpilor vertebrali avea drept cauze: inegalitatea membrelor
– flexia sau extensia unora în raport cu celelalte [7] inferioare, contractura muşchilor trunchiului
Deformarea coloanei vertebrale este vizibilă (în traumatisme vertebrale, fracturi), asime-
clinic din stadii incipiente/medii, dar nu aspectul este- tria articulaţiei lombosacrate, retracţia muş-
tic este cel care impune instituirea măsurilor de corec- chiului sterno-cleidomastoidian – torticolis,
atrofia unilaterală a membrelor superioare,
tare, ci evoluţia deformării şi, mai ales, consecinţele
amputaţia membrului superior, atitudine
acestor modificări de statică vertebrală care în stadiile
scoliotică fără cauze aparente, copii de vâr-
avansate se traduc prin :
stă şcolară ce adoptă o poziţie defectuoasă,
Modificarea formei şi reducerea volumului
atitudinea scoliotică a tinerelor fete şi care
cutiei toracice, cu instalarea sindromului de insufici-
pot fi grupate în două categorii:
enţă toracică, manifestat prin insuficienţă respiratorie Scolioza posturală
restrictivă şi/sau insuficienţă cardio-circulatorie Scolioza compensatorie
Schimbarea dispunerii şi raporturilor anato-
c. SCOLIOZE STRUCTURALE
mice între organele interne toracice şi abdominale [7],
c.1 Scolioza idiopatică a adolescentului
transformări ce afectează semnificativ calitatea
c.2 Scolioze congenitale :
vieţii copilului şi adolescentului sub toate aspectele:
I. De origine vertebrală :
medical, personal, social, profesional şi evolutiv.
Cu arcul posterior deshis
Etiologie şi clasificare • cu deficit neurologic – mielomeningocel
• fără deficit neurologic – meningocel, spina
În 90% din cazuri etiologia bolii este necunos- bifida ocultă
cută (scolioză idiopatică) iar în procent de 10% pot fi Cu arcul posterior închis
depistate cauzele ei [9, citat şi de 10]. • cu deficit neurologic:-diastematomielia
O clasificare exhaustivă a scoliozelor a fost • fără deficit neurologic:-hemivertebră, cui ver-
realizată de Societatea de cercetare a scoliozei, care tebral, bară vertebrală unilaterală, bloc osos
a elaborat o terminologie specifică pentru a permite vertebral
clasificarea, măsurarea, evaluarea, studiul curburilor Prin deficienţa segmentaţiei
şi cauzele scoliozelor, care a fost citată de CIORTAN • unilaterală, bilaterală, mixtă
I. în lucrarea “Etiopatogenia deviaţiilor patologice ale II. De origine extravertebrală:
coloanei vertebrale la copil în plan frontal” [10]: • Fuziuni costale congenitale unilaterale

22
Articole științifice

c.3 Scolioze de origine neuromusculară : Câstigate :


I. Forma neuropatică: • Boala Still
I.a. Afecţiuni ale neuronilor motori medulari: • Spondilita anchilopoetică
 Poliomielita sau paralizia infantilă • Artrita reumatoidă idiopatică
 Traumatismele măduvei spinării Alte forme:
 Boala Scheuermann
 Degenerări ale măduvei spinării
 Boala Werdnig-Hoffman  Osteogenesis imperfecta
 Boala Kugelberg-Welander c.6 Scolioze secundare de natură :
 Tulburări disautonomice (sindromul Ri- Vertebrală
ley-Day)  secundare unor traumatisme: fracturi
 Mielomeningocel  chirurgicale: tasarea corpilor vertebrali
 Artrogripoză  postiradiere (tumorale)
 altele Extravertebrală (cicatrici retractile)
I.b. Afecţiuni ale neuronilor motori cerebrali  complicaţii după arsuri
Paralizia cerebrală  secundare manevrelor chirurgicale toracice
Siringomielia 2. CLASIFICARE DUPĂ VÂRSTA
Tumorile măduvei spinării DE DEBUT :
Traumatismele măduvei spinării a. Scolioza nou-născutului si sugarului
altele b. Scolioza idiopatică infantilă
II. Forma miopatică: c. Scolioza idiopatică juvenilă
a. Progresivă d. Scolioza idiopatică a adolescentului
Distrofia musculară Scolioze toracice :
– Duchenne (pseudohipertrofic) • scolioze toracice cu cifoze diminuate
– Limb-Ghirle • scolioze toracice cu spate adâncit
– Fascio-scapulo-humerală Scolioze lombare :
Artrogripoza • lombare cu lordoza conservată
Amiotrofia congenitală • lombare cu dispariţia lordozei lombare
DisproporŃia tip fibră • lombare cu cifoză
Hipotrofia congenitală 3. CLASIFICARE TOPOGRAFICĂ :
Miotonia distrofică I.După numărul curburilor :
altele I.A. Clasificare anatomo radiologică
b. Alte forme a. Scoliozele cu curbură unică ( C )
Degenerarea spinocerebeloasă:  Scolioza cervico-dorsală
– Ataxia Friedreich  Scolioza dorsală
– Boala Charchot-Marie-Tooth  Scolioza dorso-lombară
– Sindromul Roussy-Levy  Scolioza lombară
c.4 Scolioza din neurofibromatoza Recklin- b. Scoliozele cu dublă curbură majoră ( S )
 Scolioza dorsală joasă si lombară
ghausen
 Scolioza dublă dorsală
c.5 Scolioze din bolile mezenchimale:
 Scolioza dorsală si toraco– lombară
Congenitale :
I.B. Tridimensională
• Sindromul Marfan
• Boala Morquio din MPZ tip IV a. În plan frontal :
• Amioplazia congenitală (sindromul Ro-  Scolioze cu curbură unică
cher-Sheldon) – Scolioza toracică pură
• Sindromul Ehlers-Danlos – Scolioza toraco lombară

23
Revista de medicină școlară și universitară

– Scolioza lombară reductibilitatea curburilor:


 scolioza lombara T11-L3  KING I corespunde dublei curburi lombare
 scolioza lombara T11– Sacrum (cu struc- predominante
turalizarea unghiului iliolombar)  KING II grupează trei tipuri de scolioze :
 Scolioze cu dublă curbură, organizate în – cu dublă curbură toracică si lombară sime-
patru grupe : trică
Grupa I – Scolioza toracică si lombară – cu dublă curbură toracică predominantă cu
Grupa II – Scolioza dublă toracică predomi- bazin inclus
nantă – cu dublă curbură toracică predominantă cu
Grupa III – Scolioza dublă lombară predomi- bazin exclus
nantă
 KING III corespunde clasicei curburi unice
Grupa IV– Scolioza dublă toracică cu 3 sub-
toracice drepte
grupe :
 KING IV corespunde clasicei curburi lungi
dublă curbură toracică cu importanŃă egală
toraco-lombare
dublă toracică inferioară predominantă
cu contra curbură toracică superioară incom-  KING V corespunde dublei curburi toracice.
plet reductibilă După alte principii, mai practice, scoliozele se
 Scolioza cu triplă curbură : mai pot clasifica şi astfel [8]:
 cervico toracică dreaptă După orientarea concavităţii curburii:
 toracică stângă dextroconvexă
 lombară dreaptă dextroconcavă
b. În plan sagital : După proba firului de plumb:
Scolioze toracice : scolioze echilibrate (firul cade în pliul inter-
scolioze toracice cu cifoze conserve paradoxale fesier)
Scolioze duble toracice : scolioze neechilibrate (firul cu plumb cade in-
cu spate plat afara pliului interfesier)
După forma curburilor:
cu cifoză joncţională între cele două curburi
scolioze în C
cifoze iatrogene (superioară si inferioară)
scolioze în S
4. CLASIFICARE DUPĂ GRADUL scolioze în Z
CURBURII :
În ceea ce priveşte etiologia scoliozelor, pentru
a) Scolioza de gradul I-între 0°-20° o parte dintre ele etiologia este inclusă în clasificarea
b) Scolioza de gradul II si III-între 20°-50° etiopatogenetică de mai sus, dar pentru scoliozele nu-
c) Scolioza de gradul III si IV-între 51°-75° mite idiopatice s-au făcut extrem de multe cercetări în
d) Scolioza de gradul V si VI-între 76°-125° vederea stabilirii cauzei lor. Astfel, s-a constatat că un
e) Scolioza de gradul VII-peste 126° singur factor etiologic nu este suficient pentru a pro-
5. CLASIFICARE DUPĂ GRADUL duce torsiunea coloanei, şi că în cele mai multe cazuri
DE MOBILITATE AL COLOANEI de scolioze idiopatice este vorba despre o multitudine
VERTEBRALE de factori scoliogeni care se intrică producând defor-
maţia. Între factorii etiologic au fost incluşi:
(DETEBIT şi MESCOX):
– factorii genetici şi de mediu – deja din 1968,
a) Scolioze nefixate non-structurale reversibile
respectiv 1972 Wynne-Davies şi Cowell [citaţi de 12]
b) Scolioze intermediare tranzitorii nefixate
au constatat în studiile efectuate faptul că o mare
c) Scolioze fixate structurale ireversibile.
parte dintre pacienţii cu scolioză provin din familii
6. CLASIFICAREA CHIRURGICALĂ A unde fraţii sau părinţii au scolioză, şi astfel au propus
LUI KING, în funcţie de amplitudinea un model de transmitere dominantă sau multifactori-
angulaţiei si ală a scoliozei, dar şi cercetările actuale conduc spre

24
Articole științifice

aceleaşi ipoteze [13,14,15]. Modul de transmitere • creşterea este necesară pentru constituirea
încă nu a fost elucidat pe deplin nici în zilele noas- scoliozei
tre. Deoarece a fost incriminat un loci în apropierea • progresia deformării este foarte netă in timpul
10q24.31 LBX1 genei (OMIM #604255) de către cer- puseului de creştere rapid de la pubertate
cetătorii japonezi în apariţia scoliozei, s-a constituit • scoliozele cu unghi mic rămân relativ stabile
la nivel international un grup – International Conso- la sfârşitul maturării osoase
rtium for Scoliosis Genetics (ICSG) care a şi realizat De asemenea, aceiaşi autori vorbesc şi despre
o meta-analiză în care a cercetat articolele referitoare creşterea asimetrică a coloanei vertebrale drept cauză
la studiile de pe tot globul, care au acoperit cohorte a scoliozei idiopatice, precum şi despre implicarea
mari de subiecţi scoliotici din ţări asiatice şi non-asi- factorilor tisulari şi metabolici în geneza scoliozei
atice pentru a verifica dacă şi la alte grupuri etnice idiopatice, aducând ca dovadă scoliozele din bo-
există studii care incriminează acest factor genetic, lile care afectează ţesutul conjunctiv (boala Marfan,
Ehlers-Dunlos, homocistinurie, osteogeneza imper-
iar concluziile lor au fost că regiunea genei LBX1este
fectă) şi care sugerează implicarea colagenului şi a
de înaltă susceptibilitate pentru scolioza idiopatică a
proteoglicanilor în generarea scoliozei.
adolescenţilor, la subiecţii de sex feminin asiatice şi
– rahitismul poate fi o cauză a dereglărilor creş-
albe non-hispanice [14].
terii coloanei vertebrale. El trebuie tratat de la primele
– factorii hormonali – hormonii de creştere
semne şi urmărit în tot cursul creşterii copilului. Un ra-
au fost incriminaţi în mai multe studii în geneza
hitism doar aparent vindecat poate determina tulburări
scoliozei, iar pe serii mari de pacienţi scoliotici s-a morfologice osoase importante în timpul perioadelor
constatat că aceştia au o talie mai mare decât copiii / de creştere ale copilului şi adolescentului [11]
adolescenţii de aceeaşi vârstă, dar fără deformări ale – factorii de echilibru şi neurologici – echi-
coloanei vertebrale [8]. librul postural este reglat prin numeroase bucle ner-
– melatonina: studii experimentale efectu- voase în care structurile nervoase implicate prelu-
ate încă din 1959 au arătat că distrugerea sau ablaţia crează informaţiile primite de la nivelul ochilor, pro-
glandei pineale duce la apariţia scoliozei. Lucrările prioceptorilor din muşchi şi articulaţii, şi structurilor
lui Dubosset şi Machida [citate de 12] subliniază rolul de echilibru din urechea internă, iar lezarea la oricare
protector pe care îl are secreţia de melatonină în dez- nivel a acestor structuri produce scolioză [12].
voltarea normală a sistemului nervos şi în particular
în dezvoltarea echilibrului postural de care depinde si- Diagnostic
metria poziţiei ortostatice. Un grup de cercetători chi-
Pentru un tratament cât mai eficient şi o recu-
nezi a demonstrat că polimorfismul genei promotoare
perare, sau cel puţin o stopare a progresiei scoliozei,
a receptorilor de tip 1B pentru melatonină este asociat
depistarea acesteia ar trebui să se realizeze cât mai
cu apariţia scoliozei idiopatice adolescentine, dar nu
precoce: de către medicul şcolar în cursul examenului
este corelat cu severitatea curburii [16]. Descoperirea
periodic de bilanţ al stării de sănătate, de asistentul
implicării melatoninei în geneza scoliozei idiopatice medical şcolar în cursul examenului periodic, de me-
este importantă pentru că producţia endogenă de me- dicul de familie, de către părinţi.
latonină poate fi ameliorată prin optimizarea posturii şi Diagnosticul scoliozei este clinic şi imagistic.
a stilului de viaţă, respectiv ameliorarea programului Explorările imagistice oferă şi posibilitatea stadiali-
de somn (care la adolescent începe să fie perturbat), zării scoliozei, şi stabilirea prognosticului în vederea
iar în zilele noastre există produse de melatonină care alegerii programului recuperator cel mai potrivit.
ar putea fi administrate zilnic pe perioade lungi, cu atât 1. Clinic – examenul clinic se efectuează copi-
mai mult cu cât melatonina este implicată şi în reglarea lului dezbrăcat la chilot. Iniţial se examinează coloana
metabolismului fosforului şi calciului [17,18]. vertebrală în ortostatism (Fig. 1) şi se urmăreşte pozi-
– creşterea – în studiile realizate asupra scolio- ţia capului, rectitudinea coloanei, precum şi simetria
zei idiopatice au fost constatate anumite particularităţi la nivelul:
[enumerate de 12]: – trunchiului

25
Revista de medicină școlară și universitară

– umerilor plumb: un fir textil de grosime mai mare, cu o mică


– omoplaţilor greutate la un capăt se aplică la nivelul vertebrei C7 a
– taliei pacientului aflat în ortostatism, şi se lasă să cadă liber
– şoldurilor paralel cu spatele acestuia. În cazul existenţei devia-
– şanţurilor subfesiere ţiei scoliotice această examinare poate indica şi dacă
şi se realizează examinarea statică cu firul scolioza este echilibrată sau nu în funcţie de poziţia
de plumb (Fig. 2). Principiul examinării cu firul cu firului faţă de pliul interfesier.
Fig. 1: Depistarea scoliozei în ortosta sm [20] Fig. 2: Testul firului cu plumb [21]

Apoi se efectuează testul Adams – copilul este Testul aplecării înainte nu este un test cantita-
rugat să se aplece în faţă cu palmele împreunate. În tiv, nu poate fi folosit ca instrument de măsurare, dar
cazul existenţei scoliozei se remarcă asimetria mus- poate fi folosit pentru screening în populatie. (11,22).
culaturii paravertebrale cu apariţia de partea convexi- Cu ocazia acestui test se realizează diagnsoti-
tăţii acesteia a unui gibus (coaste de bizon) rezultat cul diferenţial dintre scolioză (apare gibusul din ca-
din coastele rotate (Fig. 3). Cu personal calificat, prin uza rotaţiei vertebrelor) şi atitudinea scoliotică (nu
această metodă se pot detecta curburi de 5-10 grade apare gibusul pentru că este o modificare reversibilă,
(comparative cu unghiul Cobb de pe radiografiile iar la aplecare coloana vertebrală se îndreaptă) şi se
obişnuite), contra unghiuri de 25 grade dintr-o pozi- încearcă o primă măsurare a unghiului scoliozei cu
tie neutră (ortostatism), sau peste 44 grade când boala ajutorul scoliometrului (Fig. 4).
este observată de un membru al familiei.
Fig. 3 – Testul Adams [22] Fig. 4 – Măsurarea ungiului cu scoliometrul [22]

26
Articole științifice

Principiu: Scoliometrul foloseşte un indicator Metoda lui Cobb-Lippmann este cel mai
dependent de gravitaţie pentru a detecta în adâncime frecvent utilizată, permite măsurarea deviaţiei laterale
unghiul coloanei vertebrale, scoliometrul rămânâd a coloanei vertebrale – unghiul Cobb sau unghiul sco-
plasat pe linia mediană. Studiile în ce priveşte exac- liozei [24].
titatea măsurătorilor cu scoliometrul şi corelatia lor Principiul acestei tehnici este următorul: se
cu un gold-standard rămân în continuare contradicto- efectuează o radiografie din incidenţă postero-anteri-
rii, din acest motiv folosirea acestui instrument duce oară, centrată, care relevă coloana vertebrală în tota-
adesea la o rată de detecţie fals-pozitivă variabilă litatea ei, cu pacientul în ortostatism şi cu eventualele
[2,7,8,9,10,11,23]. diferenţe de lungime a membrelor inferioare compen-
sate. Pe această radiografie se trasează o linie reper
2. Examenul radiologic – standardul pentru
care uneşte apofizele spinoase ale C1 şi L5, se identi-
evaluarea patologiei sistemului musculo-scheletal,
fică vertebra limită superioară şi vertebra limită infe-
deci şi al scoliozei. Este o examinare bidimensională,
rioară (vertebrele limită sunt acelea care limitează su-
obiectivă, pe baza căreia s-au dezvoltat şi tehnici de
perior şi inferior unghiul curburii scoliotice şi a căror
măsurare, deoarece deformările pot fi vizualizate di- inclinaţie maximă se situează spre concavitatea cur-
rect. Întotdeauna se realizează două incidenţe: poste- burii), pentru fiecare curbură identificată, se trasează
ro-anterioară şi laterală, care să cuprindă mai multe câte două linii, una paralelă cu marginea superioară
repere: crestele iliace, cartilajele în Y, grilajul verte- a vertebrei limită superioară, iar cealaltă paralelă cu
bral, coloana vertebrală în întregimea ei şi conductul marginea inferioară a vertebrei limită inferioară, apoi
auditiv extern (craniul). S-au realizat mai multe teh- se trasează alte două linii, perpendiculare pe primele,
nici de măsurare a unghiului deviaţiei scoliotice, cele iar unghiul ce rezultă din intersectarea lor este unghiul
mai cunoscute fiind metoda lui Cobb-Lippmann şi Cobb, care se măsoară [25]. (Fig. 5 şi 6).
Nash şi Moe.

Fig. 5 și Fig. 6 – Măsurarea unghiului Cobb [22]

Metoda lui Nash si Moe – evaluează rotaţia zate pe deplasarea pediculilor de la poziţia “normală”
vertebrală. Principiu: se identifică pediculii vertebrali (Fig.7).
ai vertebrelor interesate şi apoi rotaţiile asociate, ba-

27
Revista de medicină școlară și universitară

Fig. 7 – Tehnica Nash și Moe de măsurare a rotației vertebrale [8]


bura a crescut cu cel puţin 6 grade (1 grad pe lună)
[7,23,24].
Determinarea evolutivităţii sau progresiei sco-
liozelor este elementul cel mai important al demer-
sului diagnostic deoarece de el depinde alegerea şi
aplicarea tratamentului corespunzător capabil să ofere
o bună calitate a vieţii pacientului prin prevenirea
complicaţiilor pulmonare, cardio-circulatorii şi a di-
zabilităţilor.
Experienţa a nenumăraţi ani de cercetare şi tra-
tament al scoliozelor a permis observarea faptului că
Deşi este o tehnică utilizată de foarte mult timp, scolioza cu o curbură mai mare de 30 grade a unghiu-
examinarea radiologică poate da erori de măsurare da- lui Cobb va progresa în absenţa tratamentului. Facto-
torate: poziţiei greşite a pacientului, incoerenţelor teh- rii de risc pentru progresia curburii sunt reprezentaţi
nice în expunerea radiografică, erori datorate repere- de: sexul feminin, potenţialul de creştere restantă, ti-
lor anatomice, nivelul de calificare al examinatorului, pul curburii [26].
toate acestea fiind motive pentru care există un nivel Potenţialul de creştere restantă se poate aprecia
de încredere scăzut în această metodă [25]. pe baza a mai multe elemente [7,9,12,26]:
3. Alte examinări în vederea depistării şi semnul Risser – se bazează pe evidenţierea
obiectivării deviaţiei scoliotice sunt reprezentate de gradului de osificare al apofizei crestei iliace. Practic,
tomografia computerizată şi rezonanţa magnetică nu- pe radiografia AP se împarte creasta iliacă în 4 sec-
cleară, tehnici destul de des utilizate. toare egale dinspre lateral spre medial şi se urmăreşte
Examinări utilizate mai rar, cu principii mai cât anume este osificat din cele 4 pătrimi. Gradul 0
speciale sunt :
semnifică lipsa de osificare, iar gradul 5 stadiul de
A.Pantograful: reprezintă un sistem format din
maturizare scheletală completă. Închiderea cartilaju-
elemente de legatură care, atunci când un capăt este
lui triradiat se produce înainte de intrarea în stadiul
fixat la obiectul sursă, capatul opus reproduce forma
1 Risser.
obiectului la diverse mărimi
vârsta osoasă– ca element de măsurare a ma-
B.Topografia Moiré: se bazează pe efectul Mo-
turităţii osoase
iré (când lumina este aplicată asupra a două sau mai
puseul de creştere pubertar se documentează
multe structuri egale ca amplitudine, dar suprapuse,
prin măsurarea creşterii în înălţime la interval de 6
apar liniile de interferenţă sau “franjurii Moiré)
luni, este de 8 cm/an la fete şi 9,5 cm/an la băieţi,
C.Fotogrametria este metoda prin care se pot
este corelat cu închiderea cartilajului triradiat (în Y)
obţine imagini 3D pornind de la fotografii 2D. În ana-
liza scoliozei, această metodă foloseşte imaginile ra- în sensul că închiderea acestuia se produce imediat
diografice pentru a construi imagini 3D ale coloanei după puseul de creştere pubertar
vertebrale. menarha – la fete – fetele aflate în pre me-
narhă se află în stadiu de creştere activă şi sunt foarte
expuse la progresia scoliozei, inchiderea cartilajului
Evolutivitatea scoliozelor – Progresia
în Y se produce înaintea menarhei.
scoliozelor
În 1984, Lonstein evaluează 727 de pacienţi
Examenul clinic general este indispensabil cu scolioză idiopatică la care curbura iniţială variază
pentru a elimina prezenţa unei scolioze secundare. între 5 şi 29 de grade şi îşi pune problema de a afla
Referitor la evolutivitatea scoliozelor, în prac- care sunt factorii de risc identificabili. Pentru el, riscul
tică se consideră că o scolioză a evoluat dacă între de progresie al scoliozei depinde de topografia curbu-
două examinări succesive (la interval de 6 luni) cur- rii, vârsta la care a fost descoperită, gradul iniţial de

28
Articole științifice

angulaţie, stadiul RISSER şi data primei menstruaţii. al unei curburi inferioare unghiului de 20 de grade este
Riscul de agravare este cu atît mai mic cu cât testul de 22%, iar pentru o curbură superioară unghiului de
RISSER obiectivează o maturaţie osoasă mai avan- 20 de grade este de 3 ori mai crescut.
sată. Astfel, la un stadiu RISSER 0, riscul de agravare
Fig. 8 – Principiul testului Risser [8] de evaluare a maturității osoase

Există o corelaţie directă între unghiul COBB, Aceste concluzii au fost sintetizate şi sub forma
testul RISSER şi vîrsta cronologică, tradusă de Lon- unui tabel extrem de utilizat în deciziile terapeutice
stein prin ecuaţia [12]: luate pentru scoliozele idiopatice [7]
Coeficientul de risc = (unghiul COBB-3) ×
testul RISSER /vârsta cronologică]

PROBABILITATEA DE PROGRESIE A SCOLIOZEI IDIOPATICE


GRADUL RISSER
CURBURI ÎNTRE 5 ȘI 19 GRADE CURBURI ÎNTRE 20 ȘI 29 GRADE
0 SAU 1 22% 68%
2, 3 SAU 4 1,6% 23%

Organismul copilului se găseşte într-o continuă Cea de-a treia fază, de modificare a aparatului loco-
stare de dezvoltare, dar acesta nu creşte şi nu se dez- motor, este în strânsă legătură cu modificarea însăşi a
voltă uniform, perioadele de creştere accentuată alter- scheletului. Ea poate fie să progreseze, fie să se fixeze,
nând cu altele de creştere şi dezvoltare încetinită [11]. în funcţie de modificările aparatului neuro-muscular
În creşterea şi dezvoltarea copilului pot fi evidenţiate la copil [11].
3 perioade critice: de la 2 la 3 ani şi jumătate între 6-9 Similitudinea de evoluţie a scoliozelor struc-
ani şi perioada de pubertate. turale neuromusculare şi chiar a celor congenitale
La copii şi adolescenţi, în curbura scoliotică, osoase, conduc la ideea că la originea tuturor scoli-
toate vertebrele se află în extensie unele faţă de altele, ozelor se află o anomalie posturală, care poate deter-
şi aceasta se menţine, în mod paradoxal, chiar dacă mina o ruptură a echilibrului rahidian, efectul lor fiind
rotaţia vertebrală depăşeşte 90 grade. Deformările to- acelaşi [12].
racice şi costale sunt consecinţa deplasărilor specifice Modificările din aparatul neuro-mio-artro-ki-
vertebrale. netic, şi în organism în general, în scolioze sunt de-
În literatura de specialitate se disting trei faze scrise deosebit de Ojoga [12], din punctul de vedere
de dezvoltare a deformaţiilor coloanei: prima fază se al profesionistului în cultură fizică şi biomecanică, ca
caracterizează prin insuficienţa funcţională a aparatu- fiind reprezentate de:
lui neuro-muscular; cea de a doua se caracterizează „a) Deformarea laterală a coloanei, ce cuprinde
prin stabilizarea deformaţiei, la început într-o măsură un număr variabil de vertebre (în medie o curbură pri-
mai mică, iar mai apoi într-o măsură mai importantă. mară toracică include 6-7 vertebre, una lombară – 5
Această fază poate fi numită faza fixării deformărilor. vertebre, curbura toraco-lombară printre 6-9 vertebre).

29
Revista de medicină școlară și universitară

b) Rotaţia apare deosebit de evidentă la scoli- Scolioza are efecte asupra întregului organism,
ozele cu înclinaţie laterală, de peste 45 grade, dar nu caracterizându-se printr-un complex de modificări
evoluează întotdeauna paralel cu aceasta. De obicei ro- morfologice ale coloanei vertebrale, cutiei toracice
taţia apare mai precoce şi evoluează mai rapid în regi- şi organelor interne. Suferă modificări degenerative
unea lombară decât în cea toracică, deoarece la aceasta şi distrofice muşchii coloanei vertebrale. Se constată
din urmă axul rotaţiei se găseşte aproape de ligamentul asimetria tonusului muscular din partea convexităţii
vertebral posterior, pe când în regiunea lombară este şi concavităţii malformaţiei. Muşchii paravertebrali
mult mai excentric, în dreptul vârfurilor spinoase. din partea concavă a deformaţiei au o mobilitate mai
c) Deformările toracice sunt caracterizate prin redusă în comparaţie cu cea convexă. Într-un număr
apariţia gibusului costal, determinat de angularea pu- de cazuri de scolioză au loc dereglări ale terminaţiilor
ternică a arcurilor posterioare ale coastelor din con- nervoase ale muşchilor coloanei vertebrale, fapt care se
vexitatea curburii scoliotice, datorită tracţiunii exerci- manifestă prin degenerarea terminaţiilor nervoase ale
tate de procesele transverse ale vertebrelor scoliotice muşchilor din partea convexă. De asemenea, ca rezul-
rotate spre posterior. Coastele de pe partea convexă a tat al modificărilor menţionate cutia toracică se mic-
scoliozei, angulate, se depărtează şi se verticalizează, şorează în plan vertical şi se măreşte în plan orizontal.
se îngroaşă şi devin mai solide, căutând să se opună Modificările structurale ale coloanei vertebrale
rotaţiei vertebrale. Coastele din partea concavă se tur- şi cutiei toracice atrag după sine dereglări în funcţio-
tesc. Se apropie unele de altele, se lăţesc şi se orizonta- narea sistemului respirator, a cordului şi vaselor sang-
lizează. Deseori, din partea concavităţii apare o gibozi- vine mari. Plămânul din partea convexă se micşorează
tate costală anterioară, însoţită de oblicizarea sternului. în volum în comparaţie cel din partea concavă a de-
d) Vertebrele suferă multe modificări, în funcţie formaţiei. Excursia cutiei toracice se reduce, în deo-
de poziţia lor în cadrul curburii. Vertebra de vârf este sebi în partea concavă, fapt care creează condiţii pen-
turtită lateral (corpul), devenind trapezoidală sau cunei- tru ventilarea neproporţională a plămânilor. O altă ca-
formă, platourile corpului făcând un unghi deschis spre uză a dereglării ventilaţiei plămânilor, în concordanţă
convexitatea curburii. Lamele pediculei, apofizele sunt cu modificările anatomice ale coloanei vertebrale şi
rotate spre concavitate şi devin inegale. Canalul neural cutiei toracice, urmează a fi considerată deformaţia
se oblicizează, spaţiile intervertebrale dinspre concavi- arborelui bronşic. Această dereglare este în strânsă le-
tate se strâmtează, nucleul pulpos al discului interverte- gătură şi cu modificarea musculaturii respiratorii. Se
bral se deplasează spre convexitate, platoul superior al modifică poziţia şi excursia diafragmului ca urmare a
corpului vertebral suferă leziuni, uneori apar sinostoze modificării tensiunii intertoracice şi interabdominale.
între corpii vertebrali de pe partea concavă. În cazul în care prevalează tensiunea interabdominală,
e) Procesele transverse de partea convexă tind diafragmul este situat mai sus decât de obicei. Aşadar,
să se sagitalizeze, trăgând după ele arcurile posteri- nivelul diferit al diafragmului la scoliotici depinde de
oare ale coastelor care vor forma gibusul. localizarea, gradul şi caracterul deformaţiei scoliotice,
f) Ligamentele îşi modifică structura (osificări, care, la rândul său influenţează tensiunea intertoracică
artroze, sinostoze). şi interabdominală, ceea ce este foarte important pen-
g) Conţinutul canalului neural suferă şi el (ade- tru dereglarea ventilaţiei pulmonare.
renţe meningiene, compresiuni, jenă la nivelul găuri- Deformaţia scoliotică duce la dereglări mor-
lor intervertebrale). fologice şi funcţionale ale sistemului circulator. Lo-
h) Atingerile viscerale sunt secundare compresi- calizarea şi forma inimii depind de caracterul, gradul
unilor exercitate de toracele deformat, care împiedică şi localizarea curburii scoliotice, starea diafragmului.
dezvoltarea normală din punct de vedere morfo-func- Dereglări cardiace au loc în legătură cu modificarea
ţional a viscerelor conţinute sau de vecinătate. Pot apă- schimbului de gaze în cazul scoliozei. Ca urmare, în
rea astfel, leziuni cardiace, insuficienţe cardio-respira- organism se atestă o insuficienţă de oxigen, fapt care
torii, colapsuri pulmonare, malformaţii ale viscerelor se compensează prin creşterea debitului cardiac, ten-
abdominale (cardio-tuberozitare, gastrice, cu hernii siunii artero-pulmonare, prin suprasolicitarea ventri-
transdiafragmatice, malpoziţii duodenale etc.) culului drept. Modificările consemnate apar şi se dez-

30
Articole științifice

voltă treptat. Ele pot fi evidenţiate în dependenţă de teia. Riscul progresiei este în funcţie de vârsta la care
gravitatea scoliozei, vechimea acesteia şi eficacitatea este stabilit diagnosticul, de mărimea curburii (măsu-
recuperării efectuate.” rată pe imaginea radiografică a coloanei – determinate
de unghiul Cobb), de vârsta scheletului (determinat
Tratament prin testul Risser) [29,30].
Tratamentul scoliozei la un copil la care schele-
Tratamentul este în funcţie de vârstă, de mări- tul nu este matur se realizează ţinând cont de criteriile
mea curburii scoliotice şi de riscul accentuării aces- Stagnara (Fig. 9)
Fig. 9 – Criteriile Stagnara pentru tratamentul scoliozei la copil [8]

– când curbura este mai mică de 25-30 de grade – când curbura este mai mare de 40 de grade
se va efectua o evaluare periodică de către medic pen- corsetele nu mai sunt eficiente. Intervenţia chirur-
tru a urmări progresia curburii: pentru cele evolutive gicală poate fi luată în considerare la curburile mai
la fiecare 4-6 luni, iar la cele lent evolutive odată la 9 mari de 45-50 de grade. Fără intervenţie chirurgicală,
luni. Frecvenţa de reevaluare este stabilită la a doua aceste curburi se vor agrava, împreună cu toate com-
vizită, efectuată la 6 luni de la prima, în funcţie de plicaţiile de la nivel toraco-abdominal [29,30]
rezultatele măsurătorilor efectuate în dinamică (dacă
gradul de progresie al scoliozei este mai mic de 1 grad Kinetoterapia şi terapia fizică
pe lună se consideră că nu e rapid progresivă, şi de
creşterea în înălţime care dă informaţii asupra situării Obiectivele kinetoterapiei sunt corelate cu mo-
faţă de puseul de creştere pubertar). Între două vizite dificările patologice ale aparatului musculo-scheletic
copilul va efectua un program de kineto-terapie adap- şi au ca scop final ameliorarea calităţii vieţii pacientu-
tat vârstei şi scoliozei sale, deoarece chiar şi în sco- lui, fiind reprezentate de [31,32,33]:
liozele idiopatice un program fizical bine condus va 1. Corectarea posturilor vicioase prin: posturări
scădea progresia scoliozei. corective (coordonare şi autocoordonare) şi posturări
– când curbura este între 25-30 si 40 de grade, hipercorective cu caracter antalgic.
tratamentul prevede kinetoterapie şi corsetul (trata- 2. Combaterea dezechilibrelor musculo – liga-
ment ortopedic), care poate fi utilizat rentru a preveni mentare.
accentuarea curburii pe perioada cresterii. Unii medici 3. Dezvoltarea grupelor musculare necesare
folosesc corsetul la curburi de pana la 45 de grade. În menţinerii corecţiei obţinute prin exerciţiile specifice
mod normal tratamentul cu corset se va utiliza până de recuperare şi a gimnasticii medicale.
la stoparea creşterii scheletale. Pentru a fi eficiente, 4. Conştientizarea poziţiilor corecte a coloanei
corsetele trebuie purtate 20-22 ore pe zi, uneori şi în vertebrale, a umerilor şi a bazinului, prin adoptarea
timpul somnului. unor posturi corective (corecte).

31
Revista de medicină școlară și universitară

5. Menţinerea şi corectarea posturilor şi alinia- 2) Flexia laterală, corectivă, în direcţia con-


mentului corpului pe tot parcursul recuperării. vexităţii, este uşor de realizat în scoliozele cu o sin-
6. Creşterea şi refacerea mobilităţii articulare şi gură curbură;
musculare, treptat. 3) Derotarea, se produce o rotare a vertebre-
7. Tonifierea musculaturii paravertebrale care, lor din curbură, care îşi deplasează faţa anterioară a
în caz de scolioză dorsală are un tonus muscular di- corpului vertebral înspre convexitate, antrenând în
minuat. această rotare şi coastele, ceea ce face să apară o gi-
8. Corectarea şi menţinerea tonusului muscular, bozitate în hemitoracele din partea convexităţii;
prin exerciţii şi gimnastică medicală. 4) Presiunea directă asupra gibozităţii, se aplică
9. Creşterea forţei şi rezistenţei la nivel lom- pe hemitoracele corespunzător convexităţii, în direc-
bo-sacrat. ţie oblică dinapoi înainte. Ea favorizează atât dero-
10. Educarea şi re-educarea conştientizată prin tarea vertebrelor, cât şi reducerea curburii scoliotice
percepţie a senzaţiilor de echilibru, a orientării miş- [31,33].
cărilor în spaţiu, a senzaţiei de verticalizare şi de în-
clinare a corpului; senzaţia de mişcare rectilinie; sen- Tratamentul igieno-dietetic:
zaţia de rotaţie; senzaţia de vizualizare; senzaţia de Se recomandă pacienţilor cu scolioză o dietă
lateralitate. adecvată astfel încât greutatea lor corporală să fie op-
11. Reantrenarea la efort prin creşterea treptată timă în raport cu înălţimea şi vârsta. Acest lucru este
a forţei şi rezistenţei la nivelul grupelor musculare, re- necesar mai ales la pacienţii supraponderali, deoarece
laxarea musculaturii contractate şi contractarea mus- greutatea poate accentua deviaţiile coloanei vertebrale.
culaturii relaxate.
Exerciţiile se fac cu coloana în extensie (cât Tratamentul ortopedic şi chirurgical
mai dreaptă, chiar forţarea spre spate), întrucât în fle-
xie sunt favorizate deviaţiile laterale. Acesta se aplică în cazul scoliozelor cu un
Segmentele care nu participă la mişcare trebuie unghi Cobb ce depăşeşte 25-30 grade, presupune con-
blocate pentru a evita mişcările compensatorii. fecţionarea corsetelor, în funcţie de deviaţia scoliotică
Mişcările active corective îşi exercită acţiunea ce urmează a fi oprită în evoluţie. În general ortezele
asupra curburii scoliotice principale fie indirect – prin spinale au un impact psihologic puternic asupra co-
intermediul centurilor şi prin travaliul mişcărilor pa- piilor, dar mai ales asupra adolescenţilor, şi de aici
ravertebrale [29,32,33]: rezultă principala problemă, deoarece pot fi eficiente
• exerciţii corective cu „scurtare” aplicate la numai dacă sunt purtate în medie 18-22 ore pe zi.
nivelul convexităţii (unde muşchii sunt permanent În cazul în care cu toate măsurile este depăşit
contractaţi, surmenaţi şi alungiţi pentru a menţine unghiul Cobb de 45 grade se recurge la intervenţia
chirurgicală reprezentată de corecţia deviaţiei scolio-
echilibrul rahidian), masajul, razele ultrascurte, ultra-
tice prin fixare cu piese metalice care rămân pe loc pe
sunetele favorizează efectuarea exerciţiilor;
toată durata vieţii. Are rolul de a corecta complicaţi-
• exerciţii corective cu „alungire” aplicate la
ile, în special cele cardio-respiratorii ale scoliozei şi
nivelul concavităţii curburii scoliotice (unde s-au pro-
de a ameliora calitatea vieţii pacienţilor (7, 9,26,34).
dus retracţii musculo-aponevrotice şi unde apar mai
întâi procesele artrozice) ajutate prin tracţiuni verte-
Acţiunile echipei medicale şcolare
brale, precedate de termoterapie şi urmate de masaj,
suspendări asimetrice la spalier cu braţul de partea Medicul şcolar este cel care depistează cea mai
concavităţii mai sus. mare parte a deviaţiilor coloanei vertebrale la copiii pre-
Procedee: şcolari, şi în rândul elevilor, în mediul urban, cu ocazia
1) Întinderea în lungime, acţionează corectiv consultaţiilor medicale periodice de bilanţ sau al con-
atât asupra deviaţiei laterale a coloanei, cât şi asupra sultaţiilor la efectuate la cerere. Odată depistate aceste
rotaţiei vertebrale; tulburări de statică vertebrală se iau în evidenţă şi sunt

32
Articole științifice

trimise, cele care pot fi trimise, la medicul specialist. Combaterea sedentarismului, supraponderii şi
Trebuie menţionat faptul că medicii şcolari au dreptul obezităţii, promovarea unei alimentaţii echilibrate,
să trimită la consult de specialitate în sistemul asigurări- ordonate, a unui regim de somn-veghe corespunzător,
lor sociale de sănătate numai copiii care studiază în altă promovarea activităţilor fizice şi sportive, a înotului
localitate decât cea de domiciliu, dacă nu sunt îscrişi la în rândul copiilor şi adolescenţilor reprezintă de ase-
un medic de familie şi în localitatea de studiu. menea măsuri de profilaxie a numeroase afecţiuni,
Tot în scopul depistării, dar al eventualelor ca- chiar dacă nu ale scoliozei idiopatice, dar ale celor-
uze ale deviaţiilor scoliotice, precum şi în scop recu- lalte devieri ale coloanei vertebrale.
perator pentru cele instalate, se urmăresc cu deosebită Profilaxia scoliozei trebuie să fie direcţionată
atenţie depistarea tulburărilor de auz, scăderi ale au- spre anularea cauzelor care pot genera aceste devieri,
ităţii vizuale începând încă de la vârsta de preşcolar, sau care le pot agrava pe cele existente.
deoarece acestea, mai ales dacă sunt unilaterale pot
determina posture adaptative asimetrice, care even- Bibliografie
tual se pot permanentiza. 1. Papilian V. Anatomia omului. Volumul I. Editia a XI-a.
De asemenea, în scop profilactic, în cadrul ore- Bucureşti: Editura BIC-ALL 2003;17-25
lor de promovare a unui stil de viaţă sănătos, deşi lite- 2. Ciortan I. Depistarea şi dispensarizarea copiilor de vâr-
ratura de specialitate nu le aminteşte ca factori de risc stă şcolară cu deformaţii ale cutiei toracice şi coloanei verte-
brale. Teză de doctorat (rezumat) sub coord. Prof. Univ. Dr.
pentru scolioza idiopatică, sunt combătute anumite
Goţia G.D. UMF Gr. T. Popa. Iaşi 2010; 3-5
deprinderi defectuoase care pot favoriza sau accentua 3. Necsulescu D. Noţiuni de anatomie ale coloanei ver-
deviaţia vertebrală, ca de exemplu, atitudini asime- tebrale. http://www.prostemcell.org/leziuni-ale-coloanei-ver-
trice, de sprijin pe un singur picior, pe care o adoptă tebrale/notiuni-de-anatomie-ale-coloanei-vertebrale.html,
accesată la 12.04.2016
adeseori copiii si adolescenţii (mai ales fetele). Purta-
4. Popescu M. Artrologie şi biomecanică. Bucureşti:
rea ghiozdanului cu cărţi este recomandabil să se facă Editura Scaiul 1998
pe spate, cu ambele bretele ale ghiozdanului, iar dacă 5. Pasca I.M. Cifoscolioza copilului şi adolescentului.
se face în mână, să se alterneze dintr-una în cealaltă. Lucrare de licenţă sub coord. As. Univ. Dr. Ciortea V. UMF I.
O problemă în plus o constituie greutatea ghiozdanu- Haţieganu Cluj-Napoca 2010
6. Sbenghe T. Kinetologie profilactică, terapeutică şi de
lui, care nu ar avea voie să depăşească 2, max. 3 kg, recuperare. Bucureşti: Ed. Medicală 1987;255, 533-539
dar are mult mai mult, chiar şi la clasele mici. 7. Burnei Gh, Toma D. Curs “Depistarea precoce şi mo-
De o importanţă deosebită, fapt pe care se in- nitorizarea scoliozei la copil şi adolescent în practica medicu-
sistă de fiecare data, este menţinerea poziţiei corecte la lui de familie” 2015-2016 – www.formaremedicala.ro, acce-
sat la 03.04.2016
masa de lucru de la şcoală şi de la domiciliu, în condiţii
8. Jianu M. Algoritm clinic şi terapeutic în scoliozele
de iluminare corectă a mesei de lucru. Pentru a se asi- idiopatice la copil şi adolescent. http://documents.tips/do-
gura o poziţie corectă în cazul existenţei unei deviaţii cuments/algoritm-clinic-si-terapeutic-in-scoliozele-idiopati-
vertebrale este recomandată înalţarea mesei de lucru ce-la-copil-si-adolescent.html, accesat la 23.01.2016
9. Jianu M., Zamfir T. Ortopedie si traumatologie pedia-
prin aplicarea pe ea a unui pupitru cu suprafaţa incli-
trică. Bucuresti:Editura Tradiţie 1995; 350-500.
nată, care să-l oblige pe şcolar să menţină poziţia co- 10. Ciortan I. Etiopatogenia deviaţiilor patologice ale co-
rectă. Sunt importante pauzele cu exerciţii fizice care loanei vertebrale la copil în plan frontal, Rezumat pe http://
să prevină oboseala şi adoptarea poziţiilor vicioase. documents.tips/documents/scolioza-5584695e682d1.html ,
În scopul profilaxiei deficienţelor ortopedice se accesat la 03.04.2016
11. Tuchila I. Recuperarea scoliozei la elevii din ciclul
verifică dacă mobilierul şcolar este ergonomic şi dacă primar în procesul educaţiei fizice. Teză de doctorat în peda-
este adaptat vârstei şi înalţimii copiilor. gogie. Universitatea de stat de Educaţie Fizică şi Sport,Coor-
În cadrul lectoratelor cu părinţii aceştia sunt în- donator Prof. Demcenco P. Chişinău 2012
văţaţi şi încurajaţi să urmărească şi ei deviaţiile coloa- 12. Ojoga F, Suciu VN. Aspecte de etiopatogenie, biome-
canică şi fiziopatologie în scolioza idiopatică. Medicina spor-
nei vertebrale a propriului copil, iar cadrele didactice tivă. 2006;6
sunt consiliate asupra poziţiei corecte pe care trebuie 13. Ogura Y, Kou I, Matsumoto M, Watanabe K, Ike-
să o adopte elevii în bancă. gawa S. Genome-wide association study for adolescent

33
Revista de medicină școlară și universitară

idiopathic scoliosis. Clin Calcium 2016;26(4):553-00. doi: 25. Canavese F, Ceroni D, Kaelin A. Conservative Mana-
CliCa1604553500. gement of Spinal Deformity in Childhood. European Surgical
14. Londono D & Co. A meta-analysis identifies adoles- Orthopaedics and Traumatology . EFFORT. Springer refe-
cent idiopathic scoliosis association with LBX1 locus in mul- rence 2014;463-483
tiple ethnic groups. J Med Genet 2014;51(6):401-6. 26. Hardy M, Boynes S. Spine în Paediatric Radiogra-
15. doi: 10.1136/jmedgenet-2013-102067. phy, by Blackwell Science Ltd, a Blackwell Publishing Com-
16. Chen S, Zhao L, Roffey DM, Phan P, Wai EK. Asso- pany, School of Health Studies. University of Bradford, UK
ciation of rs11190870 near LBX1 with adolescent idio- 2003;182-183
pathic scoliosis in East Asians: a systematic review and me- 27. Stephens RB, Sucato JD, Johnston E Ch. Scoliosis.
ta-analysis. Spine J. 2014;14(12):2968-75. doi: 10.1016/j. John A. Herring. Tachdjian’s pediatric orthopaedics from the
spinee.2014.05.019. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub- texas scottish rite hospital for children, V-th edition. Philade-
med/24878781 Accesat la 03.04.2016 . lphia 2014; Chapter 12: 206-291
17. Qiu XS1, Tang NL, Yeung HY, Lee KM, Hung VW, 28. Plas F, Hagroi E. Kinetoterapie active. Bucureşti: Ed.
Ng BK, Ma SL, Kwok RH, Qin L, Qiu Y, Cheng JC. Melato- Polirom 2001; 120-130
nin receptor 1B (MTNR1B) gene polymorphism is associated 29. Dobreci DL, Zaharia AM. The effects of spinal trac-
with the occurrence of adolescent idiopathic scoliosis. Spine J tions and kinesio taping in the rehabilitation of scoliosis. Sp
(Phila Pa 1976). 2007;32(16):1748-53. Soc Int J Ph Ed Sp 2014;14(Special Issue):135-143
18. Dinu V, Trutia E, Popescu A. Micul tratat de biochi- 30. Negrini S, Fusco C, Minozzi S, Atanasio S, Zaina F,
mie medical. Bucureşti: Ed. Medicală 2006 Romano M. Exercises reduce the progression rate of adoles-
19. Mohora M. Biochimie medical. Bucureşti: Ed. Medi- cent idiopathic scoliosis: Results of a comprehensive syste-
cală 2005 matic review of the literature. Disability and Rehabilitation
20. Burwell RG, Dangerfield PH, Moulton A, Anderson 2008; 30(10): 772 – 785
SI. Etiologic theories of idiopathic scoliosis: autonomic ner- 31. Negrini S et Al. 2011 SOSORT guidelines: Orthopae-
vous system and the leptin-sympathetic nervous system con- dic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during
cept for the pathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis. growth. Scoliosis 2012;7:3 DOI: 10.1186/1748-7161-7-3
Stud Health Technol Inform. 2008;140:197-207 32. Weiss HR. Spinal deformities rehabilitation – state of the
21. http://www.centrul-de-sanatate.ro/scolioza-importan- art review Scoliosis. 2010; 5: 28. doi: 10.1186/1748-7161-5-28
ta-tratamentelor-conventionale-si-alternative/ 33. Kotwicki T, Chowanska J, Kinel E, Czaprowski D,
22. http://www.kinetotrainer.ro/blog/kinetoterapie/scolio- Tomaszewski M, Janusz P. Optimal management of idiopathic
za-kinetoterapie-la-domiciliu/#PrettyPhoto[581]/3/ scoliosis in adolescence. Adolesc Health Med Ther. 2013; 4:
23. Fratianu M.V. Implicatiile functionale ale scoliozei. 59–73. doi: 10.2147/AHMT.S32088
Metode de evaluare. http://www.slideshare.net/tmihaescu/ 34. Romano M, Minozzi S, Bettany-Saltikov J, et al.
implicatiile-functionale-ale-scoliozei-metode-de-evaluare, Exercises for adolescent idiopathic scoliosis. Cochrane Da-
accesat la 03.04.2016 tabase Syst Rev. 2012;8:CD007837
24. Ramfu (Golumeanu) M. Stabilirea unui algoritm te- 35. Shankman GA. Orthopedic Management of the Lum-
rapeutic în scolioza idiopatică la copil şi adolescent. Teză de bar, Thoracic, and Cervical Spine. Fundamental orthopedic
doctorat (Rezumat) sub coord. Prof. Univ. Dr. Pop Alexandru. management for the physical therapist assistant, second edi-
UVVG Arad 2010 tion. Mosby, Inc 2004; 359-392

34
Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr. 2, aprilie 2016

INFLUENȚA STRATEGIILOR DE MARKETING


ASUPRA DEZVOLTĂRII PREFERINȚELOR
ALIMENTARE NESĂNĂTOASE ÎN RÂNDUL
COPIILOR ȘI ADOLESCENȚILOR
(reviul literaturii)
Olga Cernelev,
Centrul Național de Sănătate Publică Chișinău

Rezumat adolescenților. Metodele cheie pentru a convinge po-


pulația să achiziționeze anumite produse sunt diverse
Majoritatea cercetărilor naționale și internațio-
și se bazează pe cultivarea loialității consumatorilor
nale în domeniu demonstrează faptul că strategiile de
prin trecerea în tărâmul manipulării. În acest context,
marketing contribuie într-un mod agresiv la promo-
elucidarea aspectelor ce țin de impactul strategiilor
varea produselor alimentare cu conținut sporit de gră-
simi, zahăr și sare și a băuturilor nealcoolice îndulcite de marketing al produselor alimentare și al băuturilor
nerecomandate pentru consum, care, în rezultat duc nealcoolice îndulcite nerecomandate pentru consum
la apariţia şi dezvoltarea unui şir de boli netransmi- asupra dezvoltării obiceiurilor alimentare nesănătoase
sibile printre care şi excesul de greutate. O parte din în rândul copiilor și adolescenților prezintă un subiect
strategiile de marketing utilizate (stimulente, tehnici) relevant și util în domeniul cercetării și inovării.
precum și produsele promovate, aduc îngrijorare, în Cuvinte cheie: strategii de marketing, prefe-
special acelea care exploatează naivitatea copiilor și rințe alimentare nesănătoase, copii, adolescenți

The influence of marketing strategies on the


development of unhealthy food preferences among
children and adolescents (literature review)
Abstract techniques) and promoted products bring concern,
especially those exploiting the naivety of children and
The majority of international and national re-
adolescents. The key methods used to persuade peo-
searches show that marketing strategies contribute
ple to buy certain products are diverse and based on
to aggressive promotion of food products with high
content of fats, sugar, salt and soft sweetened drinks consumer loyalty that emerges from manipulation. In
unsuitable for consumption, which in result lead to this context, the present subject is relevant and useful
the appearance and development of a high number in the field of reasearch and innovation.
of noncommunicable diseases including excess of Key words: marketing strategies, unhealthy
weight. A part of the marketing strategies (incentives food preferences, children, adolescents
*
Autor corespondent: Olga Cernelev, medic în sănătate publică, Centrul național de Sănătate publică, Chișinău,
Republica Moldova, email: ocernelev@cnsp.md
Articol primit: 8.02.2016, acceptat: 11.04.2016, publicat: 28.04.2016
Citare:Cernelev O. The influence of marketing strategies on the development of unhealthy food preferences
among children and adolescents (literature review). Journal of School and University Medicine 2016;3(2): 35-41

35
Revista de medicină școlară și universitară

În ultimii ani, strategiile de marketing ale com- şcolari şi 14,2% la şcolari, cu o predominanţă la sexul
paniilor în domeniul alimentar au luat amploare. Po- feminin [8].
litica promoțională a acestor companii se bazează pe OMS raportează o prevalenţă a suprapondera-
atragerea de noi consumatori, menținerea consuma- bilității la copiii de vârstă 0-4 ani de 6,4% la fete şi de
torilor actuali, formarea unei imagini de ansamblu 5,5% la băieţi, date provenite din studiul efectuat în
pozitive și întărirea percepției calității și siguranței cadrul Programului Naţional de Supraveghere a Stării
produselor. Cu toate acestea, marketingul produselor de nutriţie 1993-2002 de către Institutul de Ocrotire a
alimentare cu conținut sporit de grăsimi, zahăr și sare Mamei şi Copilului (IOMC) „Alfred Rusescu”, Bu-
posedă un impact nociv, favorizând apariția preferin- cureşti [9].
țelor alimentare nesănătoase și ca urmare dezvoltarea Un alt studiu efectuat pe un lot de 7904 copii din
bolilor netransmisibile legate de nutriție (obezitatea, clasele I-XII, proveniţi din 20 de şcoli din Cluj-Na-
diabet zaharat, dislipidemii, hipertensiunea arterială, poca, în anul 2008, a arătat o prevalenţă a suprapon-
accidentele vasculare, infarctul miocardic, etc.) care derabilității de 12,8%, iar a obezităţii de 8,2%. Cea
constituie cota majoră a mortalității în rândul adulţilor mai mare prevalenţă s-a înregistrat la grupa de vârstă
[1,2,3,4]. 6-10 ani atât pentru supraponderabilitate (15,9%), cât
Consumul zilnic de produse alimentare cu con- şi pentru obezitate (13,3%), iar cea mai mică la ado-
ținut sporit de sare, zahăr și grăsimi precum și de bă- lescenţi (7,6% pentru supraponderabilitate şi 3,8%
uturi nealcoolice îndulcite este răspunzător de apariția pentru obezitate) [10].
și dezvoltarea excesului de greutate. Conform datelor Obezitatea a crescut în mod dramatic și în Re-
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în anul 2013 publica Moldova. Aproximativ 15000 de copii sunt
au fost înregistrați peste 42 milioane de copii supra- supraponderali, iar numărul acestora este în creștere
ponderali sau obezi cu vârsta sub 5 ani. Circa 35 mili- în fiecare an. Conform studiului MICS, 2012, circa
oane de copii supraponderali trăiesc în ţările în curs de 5% dintre copiii sub 5 ani sunt supraponderali [11].
dezvoltare, iar 8 milioane – în ţările dezvoltate [5,6]. Datele Centrului Național de Management în Sănătate
În ultimii 30 de ani, conform rezultatelor furni- pentru anul 2014 indică faptul că în rândul copiilor de
zate de NHANES prevalenţa obezităţii s-a triplat: la 0-17 ani se depistează 153,7 cazuri de boli endocrine,
copiii 6-11 ani de la 6,5% în 1980 la 19,6% în 2008, de nutriție și metabolism la 10 mii locuitori în compa-
şi la adolescenţii 12-19 ani de la 5% la 18,1%, iar la rație cu an. 2013 – 155, 1 cazuri [12].
preşcolarii de 2-5 ani obezitatea crescând de la 5% Din alimentele care duc la apariția și dezvolta-
în 1980 la 10,4% în 2008. Această tendinţă de creş- rea excesului de greutate în rândul copiilor și adoles-
tere nu a fost bine studiată la copiii mai mici de 2 ani cenților fac parte produsele specificate în Ordinul nr.
(Kuczmarski et al., 2008). 904 din 27.09.2012 privind aprobarea listei produse-
Rezultatele preliminare ale Inițiativei OMS de lor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor
Supraveghere a Obezității Copiilor în Europa (COSI), (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
în care sunt implicate 15 țări europene, indică faptul 2012, Nr. 205-207, art.1136) și în „Legea României
că prevalența obezității la copii este foarte ridicată. nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în uni-
Studiul arată că 19,3-49% dintre băieți și 18,4-42,5% tăţile de învăţământ preuniversitar. Legea privind
dintre fete au supraponderabilitate (inclusiv obezi- interzicerea mâncării fast-food în şcoli” (publicat în
tate). Prevalența obezității era cuprinsă între 6-26,6% Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 410 din
în rândul băieților și 4,6-17,3% în rândul fetelor. 02/06/2008):
Comparațiile între țări arată că cel mai înalt nivel de - produse alimentare cu conţinut de zaharuri
supraponderabilitate a fost înregistrat în țările din su- 15g şi mai mult la 100 g produs (caramele, ciocolată,
dul Europei [7]. bezele, conuri de zahăr, rulouri din fructe, prăjituri cu
În România, conform unui studiu efectuat în ciocolată şi cremă, brânzică glazurată în ciocolată, ca-
partea de vest a ţării, în 1980, pe un lot de 5250 de ramel din porumb, alte produse similare);
copii 3 luni-16 ani, s-a înregistrat o prevalenţă a obe- - produse alimentare cu conţinut de grăsimi de
zităţii de 14,7% şi anume 18,6% la sugari, 15% la pre- 20g şi mai mult la 100g produs (chipsuri, hamburgeri,

36
Articole științifice

gogoşi, sandwich, pizza, produse prăjite în friteuză, s-a axat mai puţin pe promovarea prin intermediul
inclusiv pateuri, cartofi prăjiţi în ulei, alte alimente mijloacelor mass-media pentru care s-au cheltuit 633
preparate prin prăjire, maioneză, brânză topită, brân- milioane de dolari, televiziunea a rămas mijlocul
zeturi tartinabile cu conţinut de grăsime peste 20%, predominant pentru a ajunge la tineri, reprezentând
mezeluri, slănină de porc şi de oaie, arahide şi toate 35% din totalul cheltuielilor de marketing precum în
tipurile de nuci şi alte produse similare); anul 2006 [15-17].
- produse alimentare care conţin grăsimi hidro- E important de menționat faptul că pentru pro-
genizate (margarina şi alte produse similare preparate movarea băuturilor nealcoolice îndulcite, în România,
pe bază de grăsimi hidrogenizate); în anul 2004 a fost cheltuită suma de 88,8 milioane
- produse alimentare cu conţinut de sare de de euro. Compania Coca-Cola a cheltuit 67 de mili-
1,5g şi mai mult la 100g produs (biscuiţi săraţi, covri- oane de euro pentru publicitatea televizată, iar datele
gei săraţi, sticksuri sărate, snacksuri, alune sărate, se- Daedalus confirmă faptul că publicitatea dulciurilor
minţe sărate, brânzeturi sărate, alte produse similare); are efect concret și este orientată spre tinerii cu vârsta
- produse alimentare cu valoarea energetică de între 18-24 de ani. De asemenea, datele demonstrează
300 kcal şi mai mult la 100g produs; că din anul 2008 până în 2010, expunerea copiilor şi
- produse alimentare cu adaos de aditivi ali- adolescenţilor la reclamele băuturilor îndulcite bogate
mentari (băuturi nealcoolice cu adaos de aditivi ali- în calorii la televizor s-a dublat. Această creştere a fost
mentari, băuturi pentru sportivi, produse de preparare determinată în special de companiile Coca-Cola şi Dr.
rapidă, gume de mestecat); Pepper. Studiul desfăşurat de Grupul Rudd Center de
- băuturi energizante (cafea sau alte produse la Universitatea Yale a urmărit 14 companii producă-
similare); toare de băuturi nealcoolice îndulcite şi a examinat
- condimente: oţet, muştar, piper, hrean, ketc- calitatea nutriţională a peste 600 de produse, inclusiv
hup, ardei iuţi şi alte produse similare [13,14]. băuturi cu conținut sporit de calorii, băuturi energi-
În anul 2009, circa 48 de companii din dome- zante, băuturi din fructe, apă cu aromă, băuturi spor-
niul alimentar au cheltuit 179 miliarde de dolari pe tive, ceaiuri reci, precum şi băuturi dietetice energi-
marketing pentru sectorul de tineret. Circa 1 miliard zante şi băuturi din fructe pentru copii [18].
de dolari a fost cheltuit pentru copiii cu vârsta cu- În general, strategiile de marketing implemen-
prinsă între 2-11 ani și circa 1 miliard de dolari a fost tate de către companiile furnizoare de produse ali-
cheltuit pentru adolescenții cu vârsta cuprinsă între mentare cu conținut sporit de grăsimi, zahăr și sare și
12-17 ani. Pentru marketingul produselor alimen- băuturi nealcoolice îndulcite sunt orientate către ur-
tare în rândul adulţilor s-au cheltuit 9, 65 miliarde mătoarele canale: televiziune (emisiuni, evenimente,
de dolari, mai puțin decât în anul 2006, când s-au publicitate), sursele internet (rețele de socializare,
cheltuit 969 miliarde dolari. Prin urmare, cheltuielile motoare de căutare,etc.), instituțiile școlare (cantina,
direcționate către cei cu vârstele cuprinse între 2-17 terenul de joacă, cluburi, grădinițe, etc.), reviste (co-
ani au reprezentat 18,5% din toate cheltuielile de mice, sportive, de modă sau muzică), punctele de co-
marketing. Pentru produsele alimentare, băuturile mercializare (restaurante, magazine, etc.), publicita-
carbogazoase și cerealele pentru micul dejun s-a tea exterioară (panouri, postere, publicitatea plasată
cheltuit suma de 129 miliarde de dolari, cheltuielile pe mijloacele de transport.) În rezultat, expunerea
fiind direcţionate spre sectorul tineret, ceea ce consti- zilnică a copiilor și adolescenților conduce la întărirea
tuie 72% din total. Pentru promovarea băuturilor car- percepției calității și siguranței produselor alimentare
bogazoase s-au raportat cheltuieli în valoare de 395 cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi precum și
milioane de dolari, unde aproximativ 97% au fost băuturi nealcoolice îndulcite. Consecință a sporirii
îndreptate spre grupul ţintă – adolescenţi. Pentru pro- acestei tendințe de consum evidențiază noi provocări
movarea cerealelor pentru dejun s-a raportat suma de pentru sistemul de sănătate, mediul social, cât și eco-
186 milioane de dolari care a fost distribuită uniform nomic [19, 20].
între copii (173 milioane de dolari) și adolescenți Dintre cele mai răspândite tehnici de manipu-
(103 milioane de dolari). Deşi marketingul alimentar lare se evidențiază următoarele: premiile (cadouri ofe-

37
Revista de medicină școlară și universitară

rite la achiziționarea unor produse alimentare precum „prezenţa familiei în consumul TV al elevilor cu
sunt cardurile, jucăriile, voucherele, etc.); personajele vârste între 11 şi 14 ani este mai curând pasivă, lipsită
animate (sunt utilizate pentru promovarea produselor de implicare şi vag responsabilă”, în timp ce, în ca-
alimentare și a băuturilor nealcoolice îndulcite, ast- zul elevilor de 15-18 ani, „controlul familiei este cva-
fel încât copiii să se identifice cu eroii preferați); de- si-absent” [22].
scrierea gustului produselor alimentare și a băuturilor În România, un sondaj publicat de Consiliul
nealcoolice îndulcite face ca produsele să pară mai Naţional al Audiovizualului (CNA) în anul 2005 arată
apetisante și dorite; sentimentul de distracție care este că 54% din elevii cu vârste între 11-18 ani urmăresc
descris într-un mediu în care te simți bine alături de publicitatea televizată, iar 7% sunt determinați de
prieteni și familie; ascunderea unor mesaje de tip pu- aceasta să procure produsele respective. Circa 56%
blicitar în filme, seriale, jocuri, clipuri muzicale care din elevii de 11-18 ani se uită la televizor cel puțin trei
posedă o influență majoră asupra preferințelor consu- ore pe zi. Aceste cifre nu fac decât sa confirme ten-
matorului, etc [21]. dințele consemnate cu un an înainte de studiul făcut
Studiile desfășurate la nivel internațional de- de Gallup/Metro Media Transilvania tot pentru CNA,
monstrează faptul că, companiile împachetează pro- unde se arată că, în timpul săptămânii, copiii privesc
dusele într-un mod care face dificilă citirea etichetei zilnic televizorul timp de 151 de minute. De aseme-
nutriționale, astfel încât părinţii şi copiii nu conştien- nea, studiile date demonstrează că în topul preferințe-
tizează ce conţin cu adevărat aceste produse alimen- lor copiilor din România domină reclamele la băutu-
tare. Ambalajele băuturilor din fructe conțin fotografii rile răcoritoare din marca Coca-Cola şi reclamele la
cu fructe naturale, chiar dacă aceste băuturi nu conţin
dulciuri – 21,5% [24].
mai mult de 5% suc din fructe. Majoritatea dintre pă-
Studiile desfăşurate de Institutul Naţional de
rinţi şi copii nu conștientizează faptul că băuturile din
Medicină din cadrul National Academies din Statele
fructe conțin la fel de multe calorii precum băuturile
Unite, demonstrează că strategiile de marketing care
nealcoolice carbogazoase. Astfel, eticheta nutrițională
vizează copiii induc luarea unor decizii negative în
a băuturilor nealcoolice îndulcite deseori duce consu-
materie de alimentaţie. Astfel, publicitatea de la te-
matorii în eroare [18].
levizor influenţează preferinţele alimentare în rândul
Utilizând teoria dezvoltării cognitive a lui Pia-
copiilor cu vârsta cuprinsă între 2-11 ani şi afectează
get care specifică corelația dintre conținutul publicită-
ții și stadiile dezvoltării cognitive, s-au evidențiat ur- obiceiurile lor de consum, cel puțin pe termen scurt.
mătoarele aspecte ale strategiilor de marketing. Copiii O mare parte din publicitatea care vizează copiii, pro-
cu vârsta între 0-2 ani sunt capabili să-și amintească movează alimente şi băuturi bogate în calorii, sărace
un mesaj publicitar în care sunt prezente animațiile, în nutrienţi şi în cele din urmă îi motivează să aleagă
personificarea, culorile vii și muzica răsunătoare. şi să achiziționeze pentru consum aceste produse [22].
Copiii cu vârsta de 3-6 ani sunt atrași de mesajele în Actualmente, o tendință sporită de promovare
care există personaje din lumea desenelor animate, iar a produselor alimentare și a băuturilor nealcoolice
cei cu vârsta de 7-12 ani sunt interesați de programe îndulcite nerecomandate se evidențiază în sursele in-
educaționale, relații interumane și povești cu eroi. ternet şi mijloacele digitale. Acest fapt se datorează
Adolescenții preferă scene de acțiune, publicitate cu motivului economic. În sursele internet, reclamele
celebrități, fiind mai vulnerabili la mesajele publici- sunt mult mai ieftine şi mai eficiente, fiind bazate pe
tare din jocuri, seriale, filme și pagini de căutare pe interactivitate şi mesaje personalizate care au succes
internet [22,23]. în reţelele de socializare. De asemenea, e important
Actualmente, televiziunea este cea mai exploa- de menţionat că, printre strategii deja consolidate sunt
tată cale de marketing. bannerele pe motoarele de căutare, site-urile frecven-
Studiul CURS din anul 2005 arată că 64% din tate de minori, sms-urile, email-urile promoționale
elevii români între 15 -18 ani privesc programele precum și site-urile societăţilor unde persoana poate
televizate nerecomandate sau interzise cu acor- deveni fan şi poate alege diverse jocuri în interacţiune
dul părinţilor. Același sondaj mai remarcă faptul că cu alte persoane.

38
Articole științifice

Un sondaj efectuat de Media Awareness Net- indirect (ascunderea unor mesaje de tip publicitar în
work în anul 2001, arată că circa 70% dintre părinți filme, seriale, jocuri, clipuri muzicale care posedă o
nu stau alături de copii când aceștia navighează pe influență majoră asupra preferințelor consumatorului)
Internet. De asemenea, peste 50% dintre copii au in- al copiilor și adolescenților, este necesar a întreprinde
dicat ca părinţii nu verifică site-urile vizitate de către un șir de măsuri.
ei, ceea ce reprezintă un factor major de presiune al În primul rând, este importantă implicarea pă-
marketingului companiilor producătoare. În rezultat, rinților în informarea și educarea copiilor și adolescen-
strategiile de marketing încearcă să transforme copiii ților privind riscurile pentru sănătate generate în urma
în consumatori de durată lungă, iar ajungând adulți, consumului de produse alimentare cu conținut sporit
aceștia vor avea anumite preferințe alimentare fără să de sare, zahăr și grăsimi precum și băuturi nealcoolice
realizeze care este motivul [19]. îndulcite. Părinții trebuie să stimuleze interesul copi-
Cartea „Brandwashed: Tricks Companies Use ilor în activități creative și interesante (muzică, sport,
To Manipulate Our Minds And Persuade Us To Buy” desen, aplicații, etc.) pentru a limita timpul petrecut în
scrisă de către Martin Lindstrom (“Trucuri pe care sursele internet și a îi proteja de influența negativă a
companiile le folosesc să ne manipuleze mintea şi să surselor mass-media (televiziune, radio, etc.). De ase-
ne convingă să cumpărăm”), descrie faptul că proce- menea, părinții nu ar trebui să cedeze la rugămintea
sul de persuadare începe de la o vârstă fragedă. Copiii copiilor în a achiziționa produsele menționate, dar să
devin conştienţi de existenţa brandurilor de foarte de explice consecințele nefaste pe care le generează con-
mici. În acest context, rezultatele studiului SIS Inter- sumul acestor produse.
national Research demonstrează că 53% dintre adulţi Pentru conștientizarea efectelor nefaste ale con-
şi 56% dintre adolescenţi folosesc branduri (produse sumului de produse alimentare cu conținut sporit de
alimentare, băuturi) care le-au intrat în minte de când sare, zahăr și grăsimi precum și a băuturilor nealcoo-
erau copii. Conform datelor publicate de dr. Allen lice îndulcite, este important a acorda o atenție majoră
Kanner, de la Institutul Wright, specializat în psiholo- componentei informaționale și anume etichetei nutri-
gia copilului, americanii, înainte de a ajunge la vârsta ționale. În primul rând, eticheta nutrițională a produ-
de 3 ani, pot recunoaşte emblemele a unui număr me- selor menționate trebuie să includă informații clare
diu de 100 de branduri. Până la vârsta de 10 ani, ajung și amănunțite referitoare ingredientele folosite, com-
să-şi amintească între 300 – 400 de branduri [25]. poziția și structura produselor; valoarea energetică a
Impactul strategiilor de marketing al produse- produselor; condițiile de depozitare impuse înainte și
lor alimentare și al băuturilor nealcoolice îndulcite după deschiderea ambalajului; data producerii și data
nerecomandate pentru consum este accentuat și în limită de consum; mențiuni care să permită identifica-
filmul documentar „Comercializarea copilăriei” cu ti- rea lotului precum și informații cu privire la riscurile
tlul original „Consuming kids”. Conform acestui film, pentru sănătate ale produselor menționate. De aseme-
consecințele fenomenului de marketing sunt nefaste și nea, aceasta nu trebuie să conțină imagini, texte sau
prevăd apariția și dezvoltarea tulburărilor de compor- alte elemente de natură care să idealizeze utilizarea
tament (violența, deficitul de hiperatenție etc.); bolilor produselor vizate, să încurajeze utilizarea acestora, să
legate de nutriție (anorexie, bulemie, obezitate) pre- sugereze sau să inducă ideea precum că utilizarea lor
cum și a tulburărilor psihice (depresie, suicid, etc.) în este echivalentă sau superioară produselor alimentare
rândul copiilor și adolescenților. Luând în considerare naturale, sănătoase (fructe, legume, produse lactate
toate aspectele implicate, este importantă prevenirea etc.). Eticheta nutrițională nu trebuie să conțină foto-
aceastei situații prin implementarea unor măsuri [26]. grafii sau imagini cu copii și adolescenți pentru a duce
Încât strategiile de marketing ale produselor cu populația în eroare și a crea sentimente pozitive față de
conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi precum și ale consumul produselor cu conținut sporit de sare, zahăr
băuturilor nealcoolice îndulcite sunt adaptate nevoilor și grăsimi precum și al băuturilor nealcoolice îndulcite.
consumatorilor prin stabilirea unui preț atractiv pre- Societatea civilă, ONG-urile, părinții, peda-
cum și prin facilitarea accesului direct (televiziune, gogii etc. să consolideze și să propună organelor pu-
sursele internet, reviste, publicitatea exterioară) și blice locale și naționale elaborarea unor măsuri ori-

39
Revista de medicină școlară și universitară

entate spre restricția realizării publicității produselor 4. Imaginea actuală a influenței strategiilor de
cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi precum și marketing în rândul copiilor și adolescenților a fost
ale băuturilor nealcoolice îndulcite la punctele de co- conturată prin evidențierea posibilităților și tehnicilor
mercializare, inclusiv a ofertelor speciale, reducerilor variate de promovare a produselor alimentare cu con-
de preț, cupoanelor de reducere, loteriilor publicitare, ținut sporit de sare, zahăr și grăsimi precum și băuturi
vânzărilor speciale, premiilor, cadourilor, pachetelor nealcoolice îndulcite (prin intermediul televiziunii,
promoționale, distribuirii mostrelor sau altor practici internetului, publicității exterioare, etc. precum și prin
asemănătoare copiilor și adolescenților. De asemenea, utilizarea factorilor de natură psihologică ca mirosul,
se impune interzicerea organizării și desfășurării cam- gustul, culoarea, etc.).
paniilor de informare precum și a altor acțiuni de in-
formare a copiilor și adolescenților în ceea ce privește Bibliografie
produsele alimentare cu conținut sporit de sare, zahăr 1. Organizația Mondială a Sănătății. Prevalența factorilor
și grăsimi precum și băuturi nealcoolice îndulcite prin de risc pentru bolile netransmisibile în Republica Moldova.
STEPS 2013. http://cnsp.md/wp-content/uploads/2014/09/
intermediul televiziunii, surselor de internet, reviste-
STEPS-ROM.pdf
lor, panourilor de publicitate, etc. 2. Barlow SE. Expert Committee Recommendations Re-
garding the Prevention, Assessment, and Treatment of Child
Concluzii and Adolescent Overweight and Obesity: Summary Report.
Pediatrics 2007; 120:164-192
3. Summerbell CD, Waters E, Edmunds LD, et al. Inter-
1. Globalizarea pieții reprezintă o adevărată
ventions for preventing obesity in children. The Cochrane Da-
provocare pentru companiile implicate în producerea tabase of Systematic Reviews 2005; Suppl 3, No. CD001871
băuturilor nealcoolice îndulcite și a produselor ali- 4. Hedley AA, Ogden CL, Johnson CL, Carroll, Cur-
mentare cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi tin LR. Prevalence of overweight and obesity among US
children, adolescents, and adults, 1999-2002. JAMA 2004;
pentru consumul copiilor și adolescenților, impunând 291:2847-2850
o atitudine și un comportament de promovare activ și 5. Pomeranz JL. Television food marketing to children
agresiv care are scopul de a asigura obținerea unor po- revisited: the Federal Trade Commission has the constituti-
ziții avantajoase prin utilizarea unor resurse financiare onal and statutory authority to regulate. Children targeted by
online advertisements 2010
considerabile în domeniul marketingului. 6. http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/ click_on-
2. Rezultatele sintezei cercetărilor științifice line/9379674.stm
desfășurate la nivel național și internațional denotă că, 7. http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/
8. Wijnhoven TMA, van Raaij JMA, Spinelli A, Rito AI,
copiii și adolescenții reprezintă un grup țintă impor- et.all. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initi-
tant în industria marketingului produselor alimentare ative 2008: weight, height and body mass index in 6–9-year-
cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi și băuturi- old children. Pediatric Obesity 2008; 8(2): 79-97. http://onli-
lor nealcoolice îndulcite și posedă o influență majoră nelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2047-6310.2012.00090.x/
abstract
în economia de piață datorită cheltuielilor efectuate 9. Popa I, Brega D, Alexa A. Obezitatea copilului şi ţesu-
de părinții lor și ei înșiși. tului adipos. Timişoara: Editura Mirton 2001
3. Companiile furnizoare de produse alimen- 10. World Health Organization, Obesity: preventing and
managing the global epidemic, Report of a WHO Consulta-
tare cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi pre-
tion, Geneva. http://www.who.int/child-adolescent-health.
cum și băuturi nealcoolice îndulcite determină mode- 11. Văleanu C, Tătar S, Nanulescu M, Leucuta A, Ichim G.
larea unor preferințe alimentare nesănătoase în rândul Prevalence of obesity and overweight among school children in
copiilor și adolescenților care în rezultat determină Cluj Napoca. Acta Endocrinologica 2009; V(2): 213-219.
12. MICS: Studiul de Indicatori Multipli în Cuiburi. 2012.
apariția și dezvoltarea bolilor netransmisibile legate http://cnsp.md/wp-content/uploads/2014/09/Studiul-popula-
de nutriție (obezitatea, diabet zaharat, dislipidemii, tional_MICS4_Republica-Moldova_WEB_CNSP.pdf
hipertensiunea arterială, unele forme de cancer, 13. http://www.cnms.md/ro/rapoarte
14. Legea României nr. 123/2008 pentru o alimentaţie
etc.); tulburărilor de comportament (violența, defi-
sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar. Legea pri-
citul de hiperatenție) precum și a tulburărilor psihice vind interzicerea mâncării fast-food în şcoli”. Monitorul Ofi-
(depresie, suicid etc.) cial al Romaniei, Partea I nr. 410 din 02/06/2008.

40
Articole științifice

15. Ordinul nr. 904 .Monitorul Oficial al Republicii Mol- 22. Alwan A. Foreword to: Set of recommendations on
dova 2012. Nr. 205-207, art.1136. the marketing of foods and non-alcoholic beverages to chil-
16. Marketing Food to Children and Adolescents: A Re- dren, Geneva, World Health Organization 2010
view of Industry Expenditures, Activities and Self-Regula-
23. Sramova B. Marketing and Media Communications
tion. A report to Congress. Federal Trade Commission 2008
17. http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/ Targeted to Children as Consumers. Procedia-Social and
18. http://www.financiarul.ro/2011/11/01/marketin- Behavioral Sciences 2015; 191: 1522-1527
gul-bauturilor-ce-contin-zahar-la-copii-si-adolescen- 24. https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/
ti-mai-agresiv-ca-niciodata/ reports/marketing-food-children-and-adolescents-revi-
19. http://marketingportal.manager.ro/articole/tipssi-
ew-industry-expenditures-activities-and-self-regulation/
tricks-43/trucuri-prin-care-brand-urile-intra-in-mintea-copii-
lor--2238.html p064504foodmktingreport.pdf
20. Hawkes C. Marketing Food to Children: the Global 25. http://arhiva.cna.ro/cercetari/sondaje/IMAS%20
Regulatory Environment. Geneva, World Health Organization 2007%20Ro.pdf
2004 26. Lindstrom M. Brandwashed: Tricks Companies Use
21. School Policy Framework: implementation of the
To Manipulate Our Minds And Persuade Us To Buy”
WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health.
Geneva, World Health Organization 2008 27. Film documentar „Consuming kids”.

41
Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr. 2, aprilie 2016

ADHD – O PROVOCARE
Dr. Geampalia-Gherghină Cristina, Dispensar şcolar Băileşti,
Dr. Matican Mirela, medic primar psihiatrie infantilă,
Spitalul Judeţean Craiova

Introducere evidență, apărând astfel conceptul de “minimal brain


damage sindrom”.
ADHD este acronimul de la “ATTENTION Eforturile de a ajunge la o terminologie unanim
DEFICIT HIPERACTIVITY DISORDER” (tulburare acceptată încep cu DSM-II care folosește pentru prima
hierkinetică cu deficit de atenție). dată termenul de hyperkinetic, iar odată cu DSM-III
ADHD este o tulburare neurologică cronică, este alăturat și termenul de deficit attentional [1].
nu un deficit de educație, care începe din copilărie,
înainte de vârsta de 6 ani. Se caracterizează prin: de-
Etiologie
ficit de atenție (lipsă de concentare, distractibilitate),
hiperactivitate, impulsivitate, nepotrivite cu dez- Din punct de vedere etiologic, ADHD este o
voltarea. Simptomele se manifestă în diferite contexte tulburare extrem de heterogenă [1]:
sociale, cel puțin două [1]. 1. Teoria neuroanatomică și neurochimică –
Nici o altă tulburare psihopatologică a copilă- afectarea circuitelor de reglare inhibitorie dintre gan-
riei nu a cunoscut atât de multe redenumiri și recon- glionii bazali, cerebel și cortexul prefrontal.
ceptualizări ca tulburarea hiperkinetică. Aceste circuite sunt noradrenergice și dopami-
ADHD-ul nu este o invenție sau o boală mo- nergice. În ADHD dopamina și noradrenalina de la
dernă produsă de o societate care funcționează la aceste nivele sunt scăzute, determinând o inhibiție a
turație maximă, există de mult, cu alte denumiri, în acestei funcții inhibitorii și având ca rezultat hiperac-
funcție de etiologia care se credea că stă la baza bolii. tivitatea și impulsivitatea.
Primele descrieri ale tulburării și primele încer- Au fost efectuate multe studii morfologice prin
cări de înțelegere și explicare a acesteia au apărut în RMN care au pus în evidență faptul că există diferențe
1902, când Still numește acest set de comportamente la nivelul encefalului între copiii cu ADHD și subiec-
„defect morbid al controlului moral”. ții de control (volum cerebral mai mic, lob frontal
De la această identificare timpurie a tulburării, mai mic). De asemenea, studiile de neuroimagistică
atât denumirea cât și criteriile de diagnostic au suferit (PET;SPECT) au relevat existența unor disfuncții ale
o serie de modificări în timp, în funcție de curentul sistemului prefronto-subcortical, în special a celor din
care a predominat în perioada respectivă. emisfera dreaptă.
Concepția conform căreia ADHD ar fi de na- 2. Leziuni cerebrale dobândite. Există o mul-
tură organică a avut la bază pandemia de gripă după titudine de factori pre și perinatali ce pot împiedica
Primul război mondial, cât și epidemia de Encefalită dezvoltarea normal a creierului și duce la apariția
letargică aparută ca urmare a acesteia. Copiii care au ADHD :
supraviețuit au avut ulterior tulburări severe de com- – consumul de alcool, fumatul mamei
portament. – stresul matern duce la expunerea fătului la
În anii ’60 se considera că acești copii ar avea nivele crescute de glucocorticoizi, crescându-i astfel
leziuni cerebrale chiar dacă ele nu puteau fi puse în vulnerabilitatea la patologii cerebrale

*
Autor corespondent: Geampalia-Gherghina Cristina, medic specialist MF, competenţă medicină şcolară,
Dispensar şcolar Băileşti, email: aschiuta75@yahoo.com
Articol primit: 9.03.2016, acceptat: 11.04.2016, publicat: 28.04.2016
Citare: Geampalia-Gherghina C. ADHD – a challenge. Journal of School and University Medicine 2016;3(2): 42-50

42
Articole științifice

– hipoxia la naștere și în perioada de sugar – Preșcolarii sunt în general instabili, dar cei cu
se știe că sistemul dopaminergic este în mod deosebit ADHD sar în evidență.
sensibil la hipoxie și în special cel localizat în corte- Preșcolarul cu ADHD este tot timpul pe picior
xul prefrontal drept de plecare, își lovește colegii, împrăștie lucrurile, este
– hiperbilirubinemia nou-născutului poate duce un copil fără frică, are o curiozitate de nestăpânit, un
mai târziu la un tablou de ADHD, chiar la nivele mo- nivel scăzut de complianță, îi întrerupe pe ceilalți,
derate care nu afectează ganglionii bazali cere foarte multă atenție, este agasant [6,7].
– orice leziune traumatică ce implică circuitele La vârta școlară, copilul cu ADHD este distras
prefrontosubcorticale cu ușurință, face greșeli din neglijență la temele șco-
– meningite, encefalite lare, are rezultate slabe la școală, este adesea chemat
3. Teoria genetică. ADHD este o tulburare cu la discuții cu dirigintele, răspunde înainte ca între-
grad mare de heritabilitate (60-80%), dar poate fi și bările să fie puse, întrerupe sau deranjează ora, are o
dobandită. În acest moment nu se pot diferenția cele încredere scăzută în sine, pierde lucruri, este agresiv,
două tipuri nici clinic și nici terapeutic, deoarece au are dificultăți în a iniţia şi menţine relații cu ceilalți,
același aspect clinic și răspund la fel la tratament. 25- nu își asteaptă rândul, este predispus la accidente
35% din părinții biologici ai copiilor cu ADHD sunt [1,5,7,8,9,10].
afectați ei înșiși de această boală, iar părinții cu ADHD La școală se diagnostichează formele medii și
au peste 50% șanse să aibă un copil cu ADHD. Con- ușoare de ADHD, formele grave sunt deja diagnosti-
cordanța la gemenii monozigoți este de până la 92%, cate de la gradiniță.
iar la cei dizigoți de 33%. Simptomatologia se modifică cu vârsta, ea nu
4. Factorii familiali [2,3] asociați cu dezvolta- dispare la vârsta adultă, dar hiperactivitatea este mai
rea precoce și persistența ADHD : accentuată la copilul mai mic.
– deprivare maternă precoce În ceea ce privește adolescentul cu ADHD,
– mediu educațional inconsecvent și haotic acesta este încăpățânat, dezorganizat în activitatea
școlară, nu poate lucra independent, are dificultăți
– calitatea relațiilor intrafamiliale
specifice de învățare, comportamentul său este dificil
3-7% din copiii de vârstă școlară au ADHD,
de modificat de pedepse sau recompense, este anga-
ceea ce înseamnă la un calcul simplu că într-o clasă
jat în activități cu risc (viteză, abuz de droguri, sex
de 20 și ceva de copii există un copil cu ADHD, dia-
neprotejat), este incapabil să respecte autoritatea [7].
gnosticat sau nu [4,5].
Adultul cu ADHD are dificultăți în mențirea
Simptomatologie atenției la citit, la munca de birou, este distras cu ușu-
Subtipuri de ADHD: [1,4,5] rință, nu se poate concentra, are dificultăți în termina-
– subtipul combinat (50-70%) rea sarcinilor sau activităților, pierde lucruri, vorbește
– predominant cu deficit de atenție (20-30%) – excesiv de mult, are o neliniște interioară, este copleșit,
mai frecvent întâlnit la fete și mai puțin diagnosticat este activ în mod selectiv, se enervează repede, schimbă
– predominant hiperactiv/impulsive (<15%) locul de muncă, este predispus la accidente [10].

Simptomele ADHD au impact major asupra


copilului [11]

43
Revista de medicină școlară și universitară

Simptomele ADHD-ului au impact și asupra


familiei copilului cu ADHD [11].

Comorbiditatea ADHD cu alte tulburări este grijirea și educarea copilului, a evaluării psihologice
regulă, mai degrabă decât o excepție. 85% din copiii și a altor evaluări necesare [4].
cu ADHD au una sau mai multe condiții coexistente Programul terapeutic multinodal va fi recoman-
(inclusiv depresie majoră, tulburări de comportament, dat de medicul de specialitate după formularea dia-
tulburări de opoziție-sfidător, sindrom Tourette, difi- gnosticului și va cuprinde după caz [4,11,12,13,14]:
cultăți de învățare, autism), aceste condiții pot com- – medicație specifică
plica diagnosticul de ADHD făcând intervenția și mai – intervenție psihoterapeutică (intervenție com-
complicate [4]. portamentală, terapie de familie)
– psihoeducație adresata pacientului și familiei
Intervenții terapeutice – program educațional adaptat.
Fără tratament adecvat, ADHD poate să gene- Un aspect important în tratamentul ADHD este
reze comportament disfuncțional și manifestări emo- educațía pacientului și a familiei acestuia cu privire la
ționale cu impact negativ asupra performanței școlare natura tulburărilor și a posibilităților de intervenție.
și relațiilor interpersonale. Psihoeducația, adresată copilului și adulților din jurul
Odată ce semnele și simptomele de ADHD lui, are rolul de a-i ajuta pe aceștia să înteleagă me-
s-au identificat este necesară o evaluare de speciali- canismele implicate și intervențiile terapeutice pentru
tate pentru a putea determina ce intervenții terapeu- ADHD [15].
tice sunt utile și pot fi puse în aplicare dintr-un stadiu Psihoeducația este eficientă și în procesul de
precoce. conceptualizare a emoțiilor și modelelor comporta-
Intervențiile precoce au un rol benefic prin di- mentale care apar în ADHD. Deoarece imediat după
minuarea problemelor de comportament și a evolu- apariția unei simptomatologii specifice ADHD-ului
ției negative și cu cât sunt mai repede implementate, sunt frecvente episoade de auto-blamare sau teoriile
cu atât rezultatele sunt mai bune, mai ales că studiile
despre lipsa de voință sau de bun simț, o educație mi-
arată că intervențiile precoce pot preveni sau întârzia
nimală despre ADHD poate să faciliteze reducerea
abuzul de substanțe, fumatul și activitatea anti-socială
nivelului de autoînvinovățire sau blamare din partea
asociată cu delicvența.
Studiile de psihiatrie și psihologie clinică a co- celorlalți și de asemenea reduce convingerile conform
pilului și adolescentului arată că cea mai eficace mo- cărora ADHD-ul este responsabil pentru toate neajun-
dalitate de interventie în ADHD este abordarea mul- surile personale [15].
tidisciplinară: medicală, psihologică și educațională. Oferirea unor resurse informaționale pentru pă-
Medicul de specialitate formează diagnosticul rinți și cadre didactice facilitează adaptarea copilului
de ADHD în urma unei evaluări complexe efectuate cu ADHD la mediu și scade probabilitatea unor relații
pe baza observației clinice, a informațiilor primite de disfuncționale și conflictuale în familie și în mediu,
la părinți, educatori sau alte persoane implicate în în- datorate neînțelegerii mecanismelor tulburării [15].

44
Articole științifice

ADHD este în esență un dezechilibru al neuro-  Probleme specifice de complianţă, iden-


transmițătorilor – cea mai importantă metodă pentru tificate pentru fiecare copil sau adoles-
ameliorarea efectelor este intervenția asupra schimbu- cent
rilor chimice de la nivelul neuronilor prin medicație  Potenţialul pentru distribuirea şi/sau fo-
specifică. losirea incorectă a medicaţiei (în sensul
Această medicație determină creșterea cantită- că medicamentele ajung la persoane care
ții de dopamină și noradrenalină la nivelul fantei si- nu au fost la medic şi nu au medicaţie
naptice facilitând transmiterea impulsului nervos.
prescrisă)
Decizia alegerii unui anumit tratament medica-
 Preferinţa copilului/adolescentului şi a
mentos se bazează pe [16]:
părinţilor sau a celor care îl îngrijesc
 Prezenţa comorbidităţilor (de exemplu:
ticuri, sindrom Tourette, epilepsie) Părinții au un rol important în tratamentul
 Diferitele reacţii adverse ale fiecărui me- ADHD şi de aceea ar putea ţine cont de câteva reco-
dicament mandări [4]:

 Se vor iniţia şi se vor menţine activităţi de  Abordaţi o atitudine pozitivă cu copilul,


rutină acasă şi la şcoală găsiţi mereu ceva ce a făcut bine şi lăudaţi-l
 Păstraţi reguli simple şi clare şi reamin-  Încercaţi să ignoraţi comportamentul iritativ
tiţi-le cu calm uşor
 Copilul nu are intenţionat un comportament  Daţi pedepse în consecinţă, ca în tehnica de
dificil excludere (time out)
 Căutarea atenţiei înseamnă ceva
 Încercaţi să înţelegeţi ce determină acest Sfaturi pentru părinţi [9]:
răspuns comportamental
 Ascultaţi copilul cu cea mai mare atenţie  Fiţi rezonabili – părinţii trebuie să înţeleagă
 Copilul trebuie să aibă contact vizual cu capacitatea copilului înainte de stabilirea aş-
dumneavoastră când îi spuneţi regulile teptărilor, stabiliţi standarde realiste.
 Supravegheaţi copilul îndeaproape: impul-  Vorbiţi explicit – copiii pot să asculte fără să
sivitatea îi pune pe copii în situaţii pericu- înţeleagă cuvintele/ideile pe care un adult în-
loase cearcă să le comunice. Când stabiliţi regulile,

45
Revista de medicină școlară și universitară

lăsaţi copiii să repete cu cuvintele lor ce au


înţeles. Această metodă de „verificare” este
Bibliografie
1. DSM-IV-TR. American Psychiatric Association, 2000
foarte importantă pentru comportamentul ul-
2. Barkley RA. ADHD – A handbook for Diagnosis and
terior. Numai „Ai înţeles?” nu va merge. treatment, 3rd edition, 2006
 Acţionaţi consistent – impuneţi regulile ne- 3. Faraone et al. Molecular Genetics of Attention-Deficit/
cesare şi importante pentru familie. Părinţii Hyperactivity Disorder. Biological Psychiatry 2005;57(11):1313-
1323
sunt cei care stabilesc limitele pe care le vor
4. Dobrescu et al. Manualul de psihiatrie a adolescentului.
respecta cu toţii de fiecare dată, indiferent Infomedica, 2010
dacă acest lucru este convenabil sau nu 5. Barkley RA, Guevremont DG, Anastopoulos AD et al.
De asemenea, copilul va trebui sa aibă un pro- Driving-related risks and outcomes of attention deficit hyperac-
tivity disorder in adolescents and young adults: A 3– to 5-year
gram bine organizat [9]: follow-up survey. Pediatrics 1993;92:212
 Programul – asiguraţi o rutină zilnică, de 6. Dupaul, McGoey, Eckert TL, et al. Preschool children
dimineaţa până seara la culcare. Alocaţi timp with attention/deficit/hiperactivity disorder. Acad.Child Alolesc.
desfăşurării temelor, perioadei de joacă afară Psichiatry 2001
7. Greenhill LL. Diagnosis attention-deficit/hiperactivity
sau în casă. Puneţi programul într-un loc vizi- disorder in children. J Clin Psihiatry 1998
bil (cum ar fi pe frigider). 8. Barkley RA. Psychosocial treatments for attention-de-
 Organizaţi activităţile zilnice – găsiţi loc ficit/hyperactivity disorder in children. J Clin Psychiatry 2002; 63
pentru orice şi păstraţi toate lucrurile în or- Suppl 12:36-43
dine (haine, ghiozdan, jucării). Folosiţi car- 9. Barkley RA. Defiant Children: A Clinician’s Manual
for Assessment and Parent Training. New York: Guilford Press
neţele pentru a nota toate activităţile, inclusiv 1997 (800-365-7006; info@guilford.com).
pentru cele care implică materialele necesare 10. Weiss M, et al. ADHD in adulthood, 1999
la şcoală. 11. Dobrescu I, CNSML. ADHD-Ghid pentru părinți. To-
 Acţionaţi consistent şi clar – copiii cu tal Publishing,București, 2007
ADHD au nevoie de reguli pe care să le înţe- 12. AACAP,2007
13. Owens BE, Hinshaw SP and al. WICH Treatment for
leagă şi să le urmeze în mod constant. Whom of ADHD? Journal of Consulting and Clinical Psychology,
 Lăudaţi copilul atunci când a respectat o 2003
regulă – copiii cu ADHD primesc critici de 14. Silver LB. Attention-deficit/hiperactivity disorder in
obicei şi, de aceea, se aşteaptă în general să adult life. Child adolesc Psihiatric Clin N An, 2000
fie criticaţi. Găsiţi mereu ceva ce a făcut bine 15. Barkley RA ey al. ADHD in adults. What the science
says. NY, 2008
şi lăudaţi-l 16. NICE guideline. ADHD. Diagnosis and Management
În concluzie, ADHD este un deficit neurobio- of ADHD in children, young people and adults 2008 https://www.
logic cu determinism genetic și care poate fi puternic nice.org.uk/guidance/cg72/documents/attention-deficit-hyperac-
influențat educațional. tivity-disorder-nice-guideline-for-consultation2
Identificarea timpurie a copiilor cu ADHD ar
minimaliza impactul negativ al tulburării asupra dez-
voltării cognitive, sociale, emoționale și academice a
copilului.

46
Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr. 2, aprilie 2016

ANOREXIE, BOULIMIE ET ACTIVITE PHYSIQUE


Duthoit Noémie,
Etudiante en M2 Nutrition Activité Physique Prévention Education Santé,
Université de Nice Sophia Antipolis

L’anorexie et la boulimie sont deux patholo- Ces aspects font l’objet de très nombreuses re-
gies définies comme des Troubles du comportement cherches scientifiques, et on observe des similarités
alimentaire (TCA). Elles s’identifient par une peur de symptômes dans la populations cible : une insa-
incontrôlable de la prise de poids et la possibilité de tisfaction corporelle importante, une faible estime de
devenir obèse. Cependant, on observe des différences soi, un trait d’anxiété important, la difficulté de ges-
notables entre ces deux pathologies. tion des émotions et une attirance pour la minceur
Le sujet anorexique aura une tendance plus [1,6,7,8].
importante à se priver de nourriture, et donc à adop- De plus, on note également que l’apparition
ter des comportements restrictifs concernant sa prise de tels troubles (TCA) est souvent liée à la survenue
alimentaire. Le sujet boulimique lui, aura tendance à d’un choc émotionnel et/ou affectif durant une phase
absorber une grande quantité de nourriture en très peu de vulnérabilité psychologique, souvent liée à l’âge,
de temps, durant des phases de gloutonnerie précise, durant la période de l’adolescence ou celle de « jeune
puis à adopter des stratégies de compensation, telles adulte » [6].
que les vomissements, l’utilisation de laxatifs et de Il semblerait alors, que ces aspects soient
diurétiques. « déclencheurs » de Troubles du Comportement Ali-
Ces deux pathologies néanmoins, se caractéri- mentaire de manière générale, mais que les vastes di-
sent toutes deux par la pratique intensive d’activité fférences interindividuelles ne permettent pas de défi-
physique (AP), dont le seul but est la dépense ca- nir précisément les causes d’apparition de ces patho-
lorique et la perte de poids [1]. logies complexes.
On observe pour ces pathologies, une préva- La pratique d’activité physique de façon intense
lence pour les sujets féminins âgées de 15 à 24 ans est également largement étudiée dans la littérature sci-
et environ 1% de cette population est atteinte par ces entifique. Cette pratique intensive met en évidence un
troubles. On note également que 70% développent paradoxe, car dans un contexte ou l’exercice physique
une hyperactivité physique, dans le but de perdre ou est mis en avant à des fins de santé (« Recommandati-
de maintenir un poids « idéal », mettant alors leur ons mondiales en matière d’activité physique pour la
santé en danger [2,3]. santé », OMS 2016), il se présente comme néfaste à
Les causes d’apparition de ces troubles font celles des patients atteint de TCA.
l’objet de plusieurs recherches et ne sont pas précisé- La pratique intensive d’une activité physique
ment définies. En effet, plusieurs études interrogent dans le but de perdre du poids dans ce contexte patho-
l’aspect génétique lié à l’apparition d’un tel trouble, logique a pour résultats de nombreuses conséquences
notamment sur des questions d’hérédité concernant la néfastes pour le sujet : dérèglement du métabolisme
manifestation de gènes spécifiques [4,5] de l’individu, accentuation de la perte de poids, ayant
Néanmoins, il est démontré, dans la littérature, pour conséquence la perte de masse grasse, mais aussi
que les aspects psychologiques, affectifs et sociaux de masse maigre impliquant des complications con-
sont toujours impliqués dans l’apparition de telles cernant le système immunitaire, le système hormonal,
pathologies. le système reproducteur (aménorrhées), de l’ostéopo-
*
Autor corespondent: Duthoit Noémie, Etudiante en M2 Nutrition Activité Physique Prévention Education San-
té, Université de Nice Sophia Antipolis, email :anoemie @hotmail.fr
Articol primit :13.04.2016, acceptat : 18.04.2016, publicat :28.04.2016
Citare : Duthoit N. Anorexia, bulimia and physical activity. Journal of School and University Medicine 2016;3(2): 47-50

47
Revista de medicină școlară și universitară

rose, des anémies, un trouble de la thermorégulation fficultés rencontrées par les sujets, en leur permettant
etc. [2,9]. de travailler sur les aspects psychologiques tels que
On démontre également que la pratique phy- l’estime de soi, l’anxiété etc. tout en tirant bénéfices
sique des patients est hautement ritualisée, parfois de la pratique physique modérée.
compulsive et s’accompagne souvent d’autres Trou- En effet, en se basant sur les études ultérieure
bles Obsessionnels Compulsifs (TOC) rythmant le d’expression corporelle, ainsi qu’en incluant un tra-
quotidien des patients [10]. Cette pratique est alors vail sur les compétences psychosociales, définies par
identifiée comme un symptôme, et le besoin de di- l’OMS comme étant « la capacité d’une personne à
minuer la dépense énergétique liée à celle-ci s’avère répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves
essentiel lors de la prise en charge des sujets. de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne
Cependant, en interrogeant la littérature, à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant
d’autres approches concernant la pratique d’activité un comportement approprié et positif à l’occasion des
physique sont envisagées. En effet, élaborer un pro- relations entretenues avec les autres, sa propre cul-
gramme d’activité physique adaptée pourrait être ture et son environnement. », cette approche perme-
moyen de traitement pour ces pathologies [1]. Ou en- ttrait de travailler peu à peu, les différents symptômes
core, on remarque que la pratique d’activités à visée émanent de la pathologie jusqu’à atteindre la raison
artistique et d’expression corporelle comme la danse, même de l’émergence du trouble.
le théâtre etc. pourraient être des supports de travail En permettant au sujets de s’exprimer, de pren-
dans le traitement de l’anorexie et de la boulimie dre conscience de son corps, de créer des liens sociaux
(Blanche Evan’s Methods ; Krantz 1999 [11]). (avec l’éducateur en APA ou les autres sujets) et de
Il est démontré que l’activité physique per- s’engager dans une pratique physique basée sur le bien
met d’améliorer la qualité de vie dans sa globalité et être, se sont les troubles psychologiques fondamen-
le bien être des personnes pratiquantes. Les aspects taux qui seront conscientisés, travailler et peut être
psychologiques et physiques sont alors potentialisés « évacués » par le sujet, lui permettant alors d’avancer
et les pratiquants, non atteints de TCA, n’en retirent davantage vers la rémission de sa pathologie.
que des bénéfices [12,13]. Il ne s’agit encore que d’une hypothèse de
Pour ces pathologies où la pratique physique travail, qui devra être expérimentée afin d’être cré-
prend une place importante, et où les aspects psycho- dibilisée et exploitée. Cette réflexion est fondée sur
logiques sont au cœur des préoccupations, il me sem- des recherches scientifiques, le vécu d’une pratique
ble alors indispensable d’aborder l’exercice physique physique orientée vers la santé et le bien-être, ainsi
sous un angle différent. qu’un intérêt profond pour les troubles du comporte-
En effet, utiliser l’AP comme support de traite- ment alimentaire et les conséquences désastreuses de
ment, permettrai d’aborder de façon différente les di- ceux-ci sur les patients.

Anorexia, bulimia şi activitatea fizică


Traducere: Dr. Adriana Neghirlă

Anorexia și bulimia sunt două manifestări pa- privește aportul său alimentar. Pacientul bulimic va
tologice definite ca tulburări de comportament ali- tinde să consume o cantitate mare de alimente într-o
mentar (TCA). Deși ambele se caracterizează printr-o perioadă scurtă de timp, în faza de „lăcomie”, iar apoi
teamă incontrolabilă de creșterea în greutate și de po- va adopta strategii compensatorii, cum ar fi voma,
sibilitatea de a deveni obezi, există diferențe semni- utilizarea laxativelor și diureticelor. Ambele boli sunt
ficative între cele două patologii. Pacientul anorexic caracterizate însă și de o activitate fizică (AF) intensă,
va avea o tendință mai mare de a se priva de alimente a cărui unic scop este arderea caloriilor consumate și
și de a adopta comportamente restrictive în ceea ce scăderea în greutate (Moscone și colab., 2011).

48
Articole științifice

Observăm pentru aceste boli, o prevalență mai grăsime, dar și a masei musculare, implicând și afec-
ridicată la persoanele de sex feminin, cu vârste cu- tarea sistemului imunitar, endocrin, de reproducere
prinse între 15 și 24 de ani, aproximativ 1% dintre (amenoree), osteoporoză, anemie, tulburări de ter-
acestea fiind afectate de o formă de TCA. De aseme- moreglare, etc. (Rigaud 2008 2012 Estour și colab.).
nea 70% dintre persoanele cu TCA dezvoltă hiperac- De asemenea, se arată că activitatea fizică a acestor
tivitate fizică, în scopul de a scădea în greutate sau de pacienți este extrem de ritualizată, uneori compulsivă
a menține o greutate „ideală”, punându-și sănătatea în și de multe ori însoțită de alte tulburări obsesiv-com-
pericol (Rigaud et al 2010. Furnham și colab., 2002). pulsive (TOC), marcând viața cotidiană a pacienților
Cauzele apariției TCA fac obiectul mai multor (Rizk et al. 2014). Această practică a fost identificată
cercetări, dar ele nu sunt clar precizate încă. În conse- ca fiind un simptom, de aceea și necesitatea de a re-
cință, numeroase studii explorează aspectele genetice duce cheltuielile de energie legate de activitatea fizică
legate de apariția acestor tulburări de comportament, este esențială în gestionarea subiecților cu TCA.
căutâdu-se, în special, genele specifice și modalitatea În același timp, în literatura de specialitate se
de transmitere ereditară (Woodside și Shi, 2016; Mas arată că sunt de luat în considerare și alte abordări ale
et al, 2013). Cu toate acestea, există dovezi în litera- activității fizice. – dezvoltarea unui program de acti-
tura de specialitate că factorii psihologici, emoționali vitate fizică adaptată ar putea fi o modalitate de trata-
și sociali sunt implicați în apariția TCA. Acestea fac ment pentru aceste patologii (Moscone et al. 2011).
obiectul a numeroase cercetări științifice și s-au ob- De asemenea, remarcăm că practicarea activităților
servat asemănările simptomelor populațiilor țintă: o artistice de expresia corporală, cum ar fi dansul, tea-
mare nemulțumire asupra imaginii corporale, stima de
trul etc., ar putea fi un suport în tratamentul anorexiei
sine scăzută, trăsătură anxioasă accentuată, dificultăți
și bulimiei (Methods albă Evan; Krantz 1999).
de gestionare a emoțiilor și atracție pentru metode de
Există dovezi conform cărora, activitatea fizică
scădere în greutate (Godart et al 2002. Moscone et al
îmbunătățește calitatea vieții în ansamblu și starea de
2011; Oldershaw et al 2015, Benninghover et al 2006,
bine a celor care o practică. Beneficiile psihologice
Shea și colab., 2006). De asemenea, este de reținut
și fizice sunt potențate pentru cei cei care practică
faptul că debutul TCA este adesea determinată de un
o formă de activitate fizică, chiar dacă nu au TCA.
șoc emoțional și/sau afectiv, survenit în timpul unei
(Nino 2013 Paumard 2014). Pentru aceste patologii,
perioade de vulnerabilitate psihologică, adesea legată
de vârstă, în timpul perioadei de tranziție la adoles- unde activitatea fizică deține un loc important și unde
cență sau la cea de adult tânăr (Godart et al. 2002). aspectele psihologice sunt în centrul preocupărilor,
S-ar părea deci, că aceste aspecte „declanșează” tul- este absolut necesar ca exercițiile fizice să fie abor-
burări de comportament alimentar, în general, dar di- date dintr-o altă perspectivă. Folosirea AF ca terapie
ferențele mari interindividuale nu definesc cu exacti- suportivă, permite abordarea într-o manieră diferită a
tate cauzele apariției acestor boli complexe. dificultăților întâmpinate de subiecți, permițându-le
Practicarea intensivă a activității fizice în sco- să lucreze asupra unor aspecte psihologice ca stima de
pul pierderii în greutate în acest context patologic, nu sine, anxietatea,etc. acestea ameliorându-se în urma
are decât consecințe nefaste pentru pacient. Activita- unei activități fizice moderate.
tea fizică intensivă scoate în evidență un paradox, în Studierea ulterioară a expresiei corporale, pre-
contextul în care, exercițiul fizic este în general pro- cum și includerea unei activități privind competențele
movat în scopul menținerii stării de sănătate („Reco- psihosociale au demonstrat că această abordare ar in-
mandări globale privind activitatea fizică pentru să- fluența treptat diferite simptome ale bolii, conducând
nătate”, OMS 2016),el nu este benefic și pacienților chiar la dispariția cauzelor responsabile de instalarea
cu TCA. tulburării de comportament alimentar. Competențele
Practicarea intensivă a activității fizice, în sco- psihosociale sunt definite de OMS ca fiind „abilitatea
pul de a pierde în greutate, în acest context, are multe unei persoane de a răspunde în mod eficient la cerin-
consecințe negative asupra subiectului: perturbarea țele și încercările din viața de zi cu zi. Este abilitatea
metabolismului având ca rezultat pierderea masei de unei persoane de a menține o stare de bine mentală prin

49
Revista de medicină școlară și universitară

adoptarea unui comportament adecvat și pozitiv cu 5. Mas S, Plana MT, Castro-Fornieles J, Gasso P, Lafu-
ocazia relațiilor cu ceilalți, propria cultură și mediu.” ente A, Moreno E, Martinez E, Milà M, Lazaro L. Common ge-
Încurajând subiecții să se exprime, să fie conști- netic background in anorexia nervosa and obsessive compulsive
disorder : Preliminary results from an association study. Jornal of
enți de corpul lor, să creeze locuri sociale (cu educator
Psychiatric research 2012;47:747-754
în activitate fizică adaptată sau alte discipline) și să 6. Godart NT, Perdereau F, Jeammet P, Flament M.F. Co-
se angajeze într-o activitate fizică bazată pe starea de morbidité et chronologie d’apparition des troubles anxieux dans
bine, ar putea contribui la conștientizarea acestor tul- les troubles du comportement alimentaire. Anales Médico– Psyc-
burări psihologice fundamentale, iar aceste acticvități hologiques 2003 ;161 :498-503
ar permite „evacuarea” lor de către subiect, favori- 7. Oldershaw A, Lavender T, Sallis H, Stahl D, Schmidt
zând remisia bolii. U. Emotion generation and regulation in anorexia nervosa: A
Toate acestea, reprezintă încă o ipoteză de systematic review and meta-analysis of self-report data. Clinical
Psychology review 2015;39:83-95
lucru, care urmează să fie experimentată pentru a fi
8. Benninghoven D, Raykowski L, Solzbacher S, Kun-
credibilă și apoi implementată. Această reflecție se
zendorf S, Jantschek G. Body images of patients with anorexia
bazează pe cercetări științifice, pe experiența unei ac- nervosa, bulimia nervosa and female control subjects: A com-
tivități fizice orientate spre sănătate și stare de bine, parison with male ideals of female attractiveness. Body Image
precum și un interes profund pentru tulburările de 2007;4:51-59
comportament alimentar și consecințele dezastruoase 9. Estour B, Galusca B, Germain N. Conséquences soma-
ale acestora asupra pacienților. tiques de l’anorexie mentale. Médecine des maladie Métaboliques
2012 ; Vol 6 n°2
10. Rizk M, Kern L, Godart N, Melchior JC. Anorexie
Bibliographie
mentale, activité physique et nutrition : quelles potentialisations
1.Moscone AL, Lecompte P, Le Scanff C. Perception de ?. Nutrition clinique et métabolisme 2014 ;28 :287-293
soi et activité physique adaptée dans l’anorexie mentale. Science 11. Krantz AM. Growing into her body: Dance/ Move-
et Sport 2011 ment therapy for woman with eating disorders. American danse
2. Rigaud D. Conséquences métaboliques de l’anorexie 1999; Vol 21 n°2, Fall/Winter.
mentale. Nutrition clinique et métabolisme 2008 ; 21:159-165 12. Nino G. Bénéfices psychologiques des activités phy-
3. Furnham A, Badmin N, Sneade I. Body image dissa- siques adaptées dans les maladies chroniques. Science et Sport
tisfaction: Gender differences in eating attitudes, self-esteem and re-
2013 ;28 :1-10.
ason for exercise. The Journal of Psychology 2002; 136(6):581-596
13. Paumard C. Les bénéfices de l’activité physique dans
4. Shih P, Woodside B. Contemporary views on the ge-
netics of anorexia nervosa. European Neuropsychopharmacology les pathologies chroniques. Neurologie – Psychiatrie – Gériatrie
2016 2014;14 :201-208.

50
Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr. 2, aprilie 2016

ASPECTE LEGATE DE FACTORII DE RISC/


PROTECŢIE FAMILIALI ÎN UZUL DE SUBSTANŢE
PSIHOACTIVE – STUDIU DE CAZ –
Mihaela Ormenişan, 2Carmen Vodă
1

medic specialist medicina familiei, formator, 2psiholog


1

1,2
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş (CPECA Mureş)

Prima dependenţă a omului este cea de familia lui, mama a solicitat ajutor atât la clinica de psihiatrie,
sa; modul în care copilul experimentează relaţia cu cât şi la CPECA Mureş. Solicitarea a fost formulată în
familia de origine este de fapt prototipul relaţiei pe primul rând pentru adolescent, dar şi pentru a beneficia
care o va avea cu persoanele pe care le va întâlni de-a de consiliere parentală în vederea rezolvării disfuncţi-
lungul vieţii. Mama poate exercita o influenţă nega- onalităţilor acumulate în comunicarea cu adolescentul
tivă prin neglijare (copilul va resimţi lipsa afecţiunii, şi îmbunătăţirea climatului familial.
va dezvolta convingerea că este lipsit de valoare) dar
1. Date generale:
şi prin protejare excesivă (copilul fiind doar o extensie
a mamei, care se proiectează în el şi îi impune nevoi, 16 ani, elev, mediu urban, nivel socio-econo-
gânduri, sentimente); în ambele situaţii, mama poate mic mediu, caz vechi (cu program de consiliere aban-
crea trăiri confuze în copil: o conştientizare redusă a donat în urmă cu un an);
propriilor nevoi, gânduri, emoţii, o lipsă de sens/va-
2. Motivele prezentării la C.P.E.C.A:
loare a propriei vieţi. Tatăl joacă un rol fundamental
în transmiterea regulilor sociale – ce este permis, ce obligaţie la evaluare în cadrul CPECA Mureş,
nu e permis; când tatăl nu-şi onorează această îndato- emisă prin ordonanţa procurorului, în vederea inclu-
rire, este ca şi absent pentru copilul care are nevoie de derii într-un program de asistenţă pentru consumato-
graniţe, de delimitare, în lipsa acestora având dificul- rii de droguri. În urmă cu un an, adolescentul urmase
tăţi în a înţelege regulile societăţii şi a se adapta lor. parţial un program de consiliere psihologică în cadrul
Am selectat un caz ilustrativ în acest sens, C.P.E.C.A, la momentul respectiv fiind adus de mamă
dintre cele înregistrate la nivelul CPECA Mureş pe ca urmare a externării din serviciul de psihiatrie, unde
parcursul anului 2015, al unui adolescent în vârstă de fusese internat pentru uz de psihoactive. Programul de
16 ani, care se prezintă ca urmare a ordonanţei procu- consiliere menţionat a fost abandonat de către benefi-
rorului de evaluare consumator în vederea includerii ciar după câteva şedinţe.
într-un program de asistenţă pentru consum de dro-
3. Anamneza consumului de substanţe:
guri. Adolescentul provine dintr-o familie destructu-
rată prin divorţ, care a avut loc în copilăria mică a 3.1. Istoric de consum:
acestuia. În urma divorţului, copilul a fost încredinţat 1. consum de alcool: debut la 13 ani în orice
mamei pentru creştere şi îngrijire. O dată cu intrarea în cantitate, cu creşterea cantităţilor la 14 ani, având 3
adolescenţă, înregistrează tulburări de comportament episoade de intoxicaţie etanolică cu amnezia episodu-
manifestate prin opoziţionism, agresivitate verbală la lui de consum;
adresa mamei, absenteism şcolar, integrare în anturaje 2. consum de canabis: debut la 14 ani; de-a lun-
de consumatori de droguri, consum de psihoactive. gul vieţii are o frecvenţă rară, de 4-5 episoade în total;
După ce a aflat de consumul de droguri al adolescentu- ultima doză, cu 3 luni înaintea admiterii la CPECA.
*
Autor corespondent: Ormenisan Mihaela, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş,
email: cpeca.mures@ana.gov.ro
Articol primit: 13.04.2016, acceptat: 18.04.2016, publicat: 28.04.2016
Citare: Ormenisan M, Voda C. Issues related risk / protective factors of family in the use of psychoactive substances
– Case Study. Journal of School and University Medicine 2016;3(2): 51-54

51
Revista de medicină școlară și universitară

3. consum de SNPP (substanţe noi cu proprie- – Obiectiv personal privind consumul de dro-
tăţi psihoactive =„etnobotanice”): debut la vârsta de 13 guri: intenţionează menţinerea abstinenţei; declarativ
ani, mod de consum predominant prin fumare (ocazi- motivaţie crescută de menţinere a abstinenţei;
onal prizare); experimentează efecte negative: sindrom – Motivaţie mixtă pentru abstinenţă:
amotivaţional, iritabilitate, labilitate emoţională accen- – extrinsecă: de a ameliora relaţia cu mama
tuată, agresivitate crescută; consumă cu o frecvenţă – intrinsecă: temeri legate de aspectul personal
variabilă, însumând o perioadă de 12 luni de-a lungul (creştere în greutate, fizionomie) precum şi ameliorarea
vieţii, cu o frecvenţă de minim 3 zile pe săptămână, capacităţilor intelectuale (atenţie, memorie, învăţare).
ultima doză fiind în urmă cu 3 luni anterioare evaluării; – Caracteristici psihologice: labilitate emoţio-
4. consum de prenadez: câteva episoade nală; toleranţă scăzută la frustrare; consum de droguri
5. alte substanţe: a experimentat consumul de cu beneficii importante în gestionarea stărilor emoţio-
Xanax de două ori, fără prescripţie medicală, cu sco- nale şi în dobândirea şi menţinerea unui statut în gru-
pul de a-şi ameliora tulburările de somn; pul de prieteni; motivaţie scăzută pentru şcoală, pre-
6. nicotină: debut la 12 ani, în prezent fumează ocupare de a fi cât mai dezirabilă în grupul de egali;
10 ţigări zilnic. 4.3. Evaluare socială: elev clasa X-a, dificul-
3.2. Admiteri anterioare la tratament ca ur- tăţi şcolare multiple – performanţe şcolare reduse,
mare a consumului de droguri: absenţe, transferuri şcolare multiple, risc de exmatri-
– o internare la psihiatrie la 14 ani pentru „Uz culare, familie destructurată prin divorţul părinţilor,
de substante psihoactive (etnobotanice, personalitate beneficiar crescut de mamă,care a avut relaţii de cuplu
în formare cu trăsături dizarmonice” pasagere ulterior divorţului, fără ca beneficiarul să se
– o admitere la CPECA la 15 ani, cu drog prin- ataşeze semnificativ de vreunul dintre partenerii ma-
mei; implicare minimă, sporadică, de la distanţă, a ta-
cipal de consum SNPP (etnobotanice); abandonează
tălui biologic, în situaţii de criză, la solicitarea mamei;
programul după câteva şedinţe de consiliere psiholo-
beneficiază de sprijinul afectiv, material şi financiar al
gică şi management de caz.
mamei; anturaj de consumatori;
4. Evaluare 4.4. Evaluare juridică: fără antecedente pe-
4.1. Evaluare aria medicală: nale; în urmărire penală pentru infracţiuni la regimul
1. antecedente heredocolaterale: cardiace, neo- drogurilor, cu obligaţie la urmarea unui program de
plazice consiliere în cadrul CPECA Mureş (Legea 143/2000,
2. antecedente patologice personale: la 13 ani o art. 4 alin 1 – deţinere de droguri de risc)
internare infecţioase – pneumonie; la 14 ani – intoxi-
caţie voluntară polimedicamentoasă, la 14 ani – acnee Recomandări:
juvenilă; la 14 ani – internare la psihiatrie pentru uz Program integrat de asistenţă propus la CPECA:
de psihoactive şi personalitate în formare cu trăsături program drog zero de intensitate redusă
dizarmonice; Intervenţii recomandate pe problemele active:
3. alte date: contacte sexuale neprotejate multi- management de caz, consiliere psihologică;
ple; evaluare serologică (HIV negativ) Scopul planului: consolidarea capacităţii de
4. examen clinic general: Clinic aparent sănă- menţinere a abstinenţei
tos; Fără semne de intoxicaţie sau sevraj la momentul Obiective: consolidarea motivaţiei pentru
evaluării; abstinenţă de 3 luni; schimbare şi prevenirea recăderilor
5. testare pozitivă la canabis şi SNPP (spice) în Planificare: o şedinţă de management de caz pe
urmă cu 3 luni; în prezent negativ. lună, timp de 2 luni şi o şedinţă de consiliere psiholo-
4.2 Evaluare psihologică: gică pe săptămână timp de 8 săptămâni.
– Antecedente autolitice prin ingestie polimedi- Evoluţie:
camentoasă la 14 ani (în scop demonstrativ, în context În comparaţie cu anul precedent, evoluţia cazu-
conflictual) lui este următoarea:

52
Educație pentru sănătate

– ameliorată, din punct de vedere al consumu- unei posibile pedepse cu închisoarea a înclinat drama-
lui de psihoactive, fiind abstinent de 3 luni tic balanţa costuri-beneficii ale consumului de droguri
– staţionar, din punct de vedere al sănătăţii în dezavantajul pierderilor create prin consum. Toto-
mentale dată, cu prilejul anchetei penale desfăşurată în cazul
– ameliorată, în plan social: său, a constatat că prietenii săi de încredere (consu-
– beneficiarul şi-a ameliorat situaţia şcolară, matori, la rândul lor) depun mărturii mincinoase şi
nemaifiind în prag de exmatriculare din cauza absen- incriminatorii la adresa lui, ocazie care a condus la o
ţelor; de asemenea, intenţionează să-şi finalizeze stu- revizuire a propriilor criterii de selectare a persoane-
diile (bacalaureat); lor pe care le poate investi cu încredere (consumul de
– relaţia cu mama a evoluat favorabil, fără con- droguri fiind exclus). Situaţia juridică creată a fost, de
flicte majore (în comparaţie cu anul trecut, când era asemenea, pentru beneficiar prima ocazie de a se con-
agresiv verbal, cu ameninţări, intimidări şi manipulări frunta cu consecinţele legale ale propriului comporta-
emoţionale la adresa mamei) ment, devenind mai conştient de riscurile pe termen
– agravată, în plan juridic, fiind în urmărire pe- lung ale continuării consumului.
nală pentru infracţiuni la regimul drogurilor – factori de protecţie care au sprijinit menţine-
rea abstinenţei:
Conceptualizarea cazului:  eforturile constante ale mamei de dialog,
negociere, consens; solicitarea de consi-
Ce a determinat în acest caz debutul în con- liere parentală
sumul de droguri?  creşterea satisfacţiei şcolare datorată ul-
E greu de decelat o cauză anume a debutului timului transfer şcolar, cu o specializare
în consumul de droguri – de regulă, în fiecare caz se mai atractivă, cu o aplicabilitate practică
poate configura o constelaţie de factori de risc – în mai mare şi perspective de calificare cu
cazul de faţă: şanse mai mari pe piaţa muncii
– factori de risc familiali:  un echilibru psihologic mai bun, dato-
familie monoparentală rită:
– creşterii autocontrolului odată cu creşterea în
stil parental inconsecvent (oscilaţii între per-
vârstă, dar şi ca urmare a conştientizării consecinţelor
misivitate excesivă – pedepse disproporţionate în
propriului comportament pe parcursul anchetei penale
condiţiile unor norme / reguli puţin explicite)
– împlinirii vârstei de 16 ani ca prag de răspun-
relaţie afectivă tensionată mamă-copil
dere penală
– caracteristici individuale: toleranţă scăzută
– diversificării preocupărilor cotidiene (o ges-
la frustrare, labilitate emoţională accentuată, impul-
tionare mai eficientă şi gratificantă a timpului liber)
sivitate, abilităţi deficitare de gestionare a tensiunilor
– dezvoltării de abilităţi prin programul de con-
emoţionale, stimă de sine redusă, puternic dependentă
siliere psihologică.
de aprecierilor celorlalţi (caracteristică vârstei), abili-
tăţi reduse de socializare (sentimente de inadecvare)
– factori de risc sociali:
În loc de încheiere:
 randament şcolar redus cu impact asupra Conform standardelor naţionale de asistenţă
scăderii motivaţiei şcolare a consumatorilor de droguri, intervenţiile vizează
 proximitatea consumatorilor de droguri identificarea factorilor de risc, reducerea influenţei
în anturaj acestora şi dezvoltarea factorilor de protecţie împo-
Ce a favorizat schimbarea comportamentu- triva reluării consumului sau a consecinţelor acestuia.
lui de consum – respectiv renunţarea la consumul Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea
de droguri? traficului şi consumului ilicit de droguri prevede ca
– factorul declanşator l-a constituit punerea sa persoana care consumă ilicit droguri aflate sub con-
sub urmărire penală pentru infracţiuni la regimul dro- trol naţional să poată fi inclusă, cu acordul său, într-un
gurilor. Riscul de a-şi pierde libertatea prin executarea program integrat de asistenţă a persoanelor consuma-

53
Revista de medicină școlară și universitară

toare de droguri. Centrul de Prevenire, Evaluare şi BIBLIOGRAFIE:


Consiliere Antidrog stabileşte programul psihologic
1. Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea
şi social individualizat pe baza evaluării psihologice traficului şi consumului ilicit de droguri
şi sociale şi rezultatele examinării medicale. 2. Standardele sistemului naţional de asistenţă medicală,
Punerea în aplicare a acestor prevederi creează psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, Agenţia Naţio-
premisele implementării conceptului de justiţie te- nală Antidrog, 2005, pg 24-37, 44-47, 62-92
rapeutică, al cărei scop este acordarea unei şanse de
reintegrare socială persoanelor consumatoare de dro-
guri care au săvârşit fapte cu pericol social redus.

54
Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr. 2, aprilie 2016

IMPACTUL SEDENTARISMULUI ȘI A POSTURILOR


VICIOASE ASUPRA PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE
Duminică Ancuţa,
Şcoala&Grădiniţa româno-finlandeză, Bucureşti

Învățarea este un proces de bază în creșterea și ar fi că acel timp petrecut în fața televizorului ia locul
dezvoltarea umană; este un factor cheie al schimbării cititului sau somnului. Timpul petrecut la calculator
comportamentului uman. Cunoștințele, aptitudinile și nu este în totalitate dăunător dacă părinții ar acorda
reacțiile emoționale stau la baza comportamentului. atenție și l-ar folosi în mod educativ.
Prin învățare ne putem adapta schimbărilor din mediul Și profesorii care au participat afirmă că în mod
nostru și de asemenea putem influența activ mediul și evindent mișcarea are un impact pozitiv asupra învăță-
propriul nostru comportament ca parte din el. Învățarea rii. Activitatea fizică contribuie la îmbunătățirea com-
este întotdeauna un proces activ și interactiv care are portamentului în clasă, concentrarea asupra sarcinilor
loc într-un context cultural și social. Experiențele ob- precum și participarea la ore. Are efect pozitiv asupra
ținute din mediul de creștere reglementează învățarea. memoriei, atenției, în preluarea informațiilor generale
În ultimii ani, cercetările privind asocierea din- și asupra abilităților de rezolvare a problemelor.
tre activitatea fizică și realizarea academică a crescut Termenul de ”funcții executive” este un con-
considerabil. Ultimele studii au arătat legătura dintre cept stabilit, folosit în psihologie pentru a face refe-
activitatea fizică integrată în orele de curs pe de-o rire la coordonarea și controlul preluării de informații.
parte și rezultatele testelor standardizate pe de altă Funcțiile cognitive sunt legate de receptivitate, depo-
parte. Efectele pozitive asupra realizărilor academice zitare, procesarea și folosirea informațiilor, incluzând
au fost identificate în special la disciplina matematică. atenția, percepția, memoria și gândirea. Deasemenea
Conform unui studiu efectuat în Finlanda de sunt responsabile pentru stabilirea obiectivelor, pla-
cercetătorul finlandez Heidi Syvaoja, copiii care pe- nificarea metodelor operative, selecția și controlarea
trec mult timp în fața televizorului, calculatorului și funcției cognitive necesară pentru atingerea obiecti-
jocurilor video, au rezultate școlare slabe față de cei velor, la fel precum evaluarea acțiunilor. Asemenea
care stau mai puțin de 2 h/zi în fața micului ecran. funcții sunt esențiale pentru luarea deciziilor, rezolva-
Rezultatul studiului este publicat în ”International rea problemelor și învățare.
Journal of Sport Medicine”-Medicine, Science and În ultimii ani a crescut simțitor numărul studi-
Exercise. Studiul a implicat 277 de elevi finlandezi ilor privind efectele activității fizice asupra calității
de clasa a V și a VI-a. Elevii completau într-o bază de vieții, pe termen mediu și lung. Așa cum afirma dr.
date zilnic cât timp petrec în fața televizorului/ calcu- Nick Cavill ”Dacă exercițiile fizice ar fi o pastilă,
latorului/ jocuri video pe zi și cât timp au alocat ac- atunci ar fi cea mai scumpă și cea mai benefică pas-
tivităților ce presupun mișcare. Reușita școlară a fost tilă inventată vreodată!”
evaluată pe baza notelor de la școală. Una din manifestările esențiale ale vieții este
Rezultatul a arătat că elevii care petrecereau mișcarea iar prof. Constantin Păunescu, numit ”ma-
mai mult de 3 ore la televizor au avut rezultate școlare estru în psihopedagogie specială” și confirmat de
mai slabe decât cei care stăteau mai puțin de 2h; copiii UNESCO ca expert pentru problemele copiilor cu
care erau activi fizic aveau note mai bune. Explicația handicap, a evidențiat că ”psihologia demonstrează
*
Autor corespondent: Duminică Ancuţa, profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar, Şcoala&Grădiniţa
româno-finlandeză, Bucureşti, email: ancuta.duminica@scoalafinlandeza.ro
Articol primit:17.03.2016, acceptat: 11.04.2016, publicat: 28.04.2016
Citare: Duminică A. Sedentary and vicious posts impact on teaching. Journal of school and university medicine
2016;3(2): 55-57

55
Revista de medicină școlară și universitară

că actul motor stă la baza organizării cunoașterii și fizică și a stării de sănătate pe baza examenelor me-
învățării, determinând, într-o proporție considerabilă, dicale de bilanț la copiii și tinerii din colectivitățile
organizarea mintală a persoanei”. școlare din mediul urban și rural. Au fost centralizate
Studiul psihomotricității este considerat pri- și prelucrate date provenite de la 40 județe din me-
mordial în organizarea procesului instructiv-educativ. diul urban (95,2%) și de la 24 județe din mediul rural
Rene Zazzo, psiholog francez, consideră că educația (57,1%), obținându-se astfel o acoperire aproape în to-
psihomotrică constituie o educație de bază în școala talitate a zonelor țării. În clasificarea afecțiunilor cro-
primară deoarece ea condiționează întregul proces de nice la nivel de țară, obezitatea ocupă locul al doilea
învățare școlară. Acest proces nu poate să fie eficient iar pe poziția a treia deformări ale coloanei vertebrale.
”dacă copilul nu are conștiința corpului său, nu cu- Factorii predispozanți pentru apariția deformă-
noaște lateralitatea sa, nu se poate situa în spațiu, nu rilor la nivelul coloanei vertebrale în rândul elevilor
este stăpân pe timp și nu a câștigat o suficientă co- sunt numeroși: timpul petrecut în fața televizorului, a
ordonare și stabilitate a gesturilor și mișcărilor sale”. tabletei si a altor gageturi, poziția în ortostatism și în
Volumul mare de cunoştinţe pe plan intelectual șezând, purtarea incorectă a ghiozdanului cât și greu-
necesită un studiu îndelungat din partea elevilor, ca- tatea acestuia și nu în ultimul rând mobilierul școlar.
racterizat prin activitate statico-sedentară ce reduce Despre acest subiect s-a tot discutat dar, din păcate,
posibilitatea activizării sferei somato-funcţionale a de mai multe decenii mobilierul școlar din unitățile de
acestora. Educaţia fizică asigură compensarea lipsei învățământ din România este necorespunzător. Mobi-
de activităţi corporale şi echilibrează funcţiile psihice lierul ergonomic este necesar în fiecare sală de clasă
şi fizice necesare dezvoltării optime a organismului. deoarece o postură vicioasă instalată și nedepistată la
Împreună cu celelalte componente ale educaţiei timp, conduce la:
generale, lărgeşte şi adânceşte sistemul de cunoştinţe,  dezvoltare fizică dizarmonică
priceperi şi deprinderi motrice, perfecţionând indicii  capacitatea scăzută de concentrare și memo-
de dezvoltare biomotrică ai elevilor.
rare
Acumularea cunoştinţelor din sfera intelectu-
 respirație deficitară care duce la o insufici-
ală e însoţită de evoluţia optimă pe plan somatic prin
entă oxigenare a creierului având apoi im-
creşterea dimensiunilor corporale, potrivit cu vârsta şi
pact negativ în dezvoltarea cognitivă
sexul, realizând proporţionalitatea optimă dintre mă-
 grad crescut de oboseală
rimea şi forma segmentelor, starea ponderală optimă
 scade încrederea și stima de sine
şi corectitudinea pe care o prezintă fiecare segment
 tulburări de statică vertebrală
în parte şi corpul întreg. În acelaşi timp, se perfecţi-
onează funcţiile organelor interne preluând cu succes În septembrie 2014, în parteneriat cu Centrul
eforturile mărite depuse pe plan fizic şi intelectual. KinetoBebe, la Școala și Grădinița Româno-Finlan-
Cunoscând toate aceste beneficii, statisticile deză s-a realizat un program de evaluări motrice gra-
din ultimii 8 ani arată că numărul copiilor obezi din tuite în cadrul proiectului ”Ajutor! Vreau să cresc să-
ţara noastră s-a dublat, cei mai mulţi provenind din nătos”. Evaluarile au fost realizate de kinetoterapeuți
mediul urban. Conform statisticilor realizate de OMS, pediatri și au vizat câteva arii de dezvoltare ale copii-
sedentarismul se instalează la vârste din ce în ce mai lor din grădiniță și școala primară:
tinere, copiii nu se joacă în aer liber și nu merg pe jos – posturarea corecta a copiilor la nivelul: ume-
În 2012, România apare pe podiumul european rilor, membrelor inferioare , coloana vertebrală
cu o performanță care nu e de invidiat – locul 3 în Eu- – motricitatea copiilor vizând: echilibrul , coor-
ropa, în clasamentul supraponderalilor. În ceea ce pri- donarea, mobilitatea și forța.
vește creșterea alarmantă a cazurilor de obezitate infan- – probleme conexe apărute în dezvoltarea copi-
tilă, care îngrijorează cel mai mult, cauzele ar fi alimen- ilor precum : obezitatea infantilă
taţia nesănătoasă și sedentarismul, lipsa de mişcare. Evaluările au avut un caracter de observație și
În anul 2013, Institutul Național de Sănătate de direcționare a copiilor către un specialist și nu re-
Publică a realizat o evaluare a nivelului de dezvoltare prezintă un diagnostic.

56
Educație pentru sănătate

Din totalul copiilor care au participat la evaluă- 


Copiii nu au reușit să atingă anumiți itemi de
rile motrice, 254 la număr, 76% au primit recomanda- evaluare motrică standardizați conform vâr-
rea de a consulta un specialist pentru că: stei copilului (mobilitate, forță, echilibru, co-
 Au fost constatate anumite atitudini greșite
ordonare) necesare dezvoltării corecte a unui
de posturare care sunt diferite de standardele
de dezvoltare motorie ale copiilor de vârsta copil și a prevenirii apariției unor atitudini
respectivă (posturare greșită la nivelul mem- vicioase în etapele ulterioare de creștere.
brelor, coloanei vertebrale sau umerilor).

A tudini vicioase de posturare

După rezultatele acestei evaluări, Școala Ro- Prin intermediul acestui program de kinetopro-
mâno-Finlandeză a organizat o conferință, având ca filaxie posturală s-a dorit și implicarea activă a părin-
vorbitor principal pe dna. Conf. Dr. Pădure Liliana, ților și cadrele didactice pentru a deveni exemple po-
manager al Spitalului de Recuperare Neuromotorie zitive pentru copii în ceea ce privește postura. Gradul
Nicolae Robănescu, din București și un kinetoteraput. de conștientizare a problemelor pe care copiii le au a
La această conferință au participat profesori, părinți fost extrem de redus.
și copii iar tema abordată a fost aceea a dezvoltării
Consider că astfel de programe de conștienti-
armonioase a copilului.
zare ar trebui realizate la nivel național cu susținerea
Pentru a continua această campanie, în luna oc-
tombrie 2014, s-a introdus un program de kinetopro- și prin colaborarea celor două Ministere: al sănătății și
filaxie în școală. Proiectul a fost destinat copiilor cu al educației, în așa fel încât acesta să ajungă la tot mai
vârste cuprinse între 6-11 ani sub forma unui curs op- mulți copii, părinți și profesori. Din păcate, în mo-
țional ce include experiența învățării interactive prin mentul de față, intervenția se face doar în momente
asocierea orelor de anatomie și educație ergonomică critice când recuperarea este îngreunată sau uneori
cu gimnastica medicală preventivă (kinetoprofilaxie). imposibilă.

57
Revista de medicină școlară și universitară

CONGRESUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ


ŞCOLARĂ ŞI UNIVERSITARĂ
8-9 APRILIE, BUCUREŞTI
Dr. Daniela Rajka

Cel de-al VII-lea Congres Naţional de Medi- şcolare – Cristina Anghel, Ioana Mocanu, Mihaela
cină Şcolară şi Universitară s-a desfăşurat anul acesta Stancu, Prof Dr Iuliana Dobrescu – UMF Carol Da-
la Bucureşti. vila, Bucureşti, Creşterea şi dezvoltarea copiilor cu
Evenimentul, având ca temă « Medicina şcolară diabet zaharat – Conf. Dr. Aurelia Cordeanu , Boala
şi dreptul la sănătate al copiilor şi tinerilor » , a fost celiacă la copilul şcolar – Dr. Cătălina Bardoş, Dr.
organizat de Societatea Medicilor din Colectivităţile Alina Popp – IOMC Bucureşti, Prevenția și manage-
de Copii şi Tineri în parteneriat cu Institutul pentru mentul obezității la copil prin screening-ul antro-
Ocrotirea Mamei şi Copilului « Alfred Rusescu » şi pometric al copiilor de vârstă școlară – Dr Ioana
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bu- Sonia Ardeleanu – UMF Bucureşti, IOMC Bucureşti,
cureşti şi a reunit peste 300 de participanţi, medici, Dr. Florentina Moldovanu – IOMC Bucuresti, Psih.
medici dentişti şi asistente medicale din 28 de judeţe Corina Bacalearos – IOMC Bucuresti, Dr. Michaela
ale ţării. Nanu – IOMC Bucuresti, Convulsiile febrile – per-
Din partea Ministerului Sănătăţii au fost pre- spectivă multidisciplinară – Dr. Claudia Strîmbeanu
zenţi, ca invitaţi, Dna Lidia Onofrei şi Dl Dr Mihai – medic şcolar, Craiova, Asist. Univ. Dr. Diana Bârcă
Fărcaş, din partea Cancelariei Primului Ministru au – UMF „Carol Davila” Bucureşti, Prof. Dr. Dana
participat Dl. Raul Pătraşcu, Consilier de Stat pe pro- Craiu – UMF „Carol Davila” Bucureşti, Importanţa
bleme de sănătate şi Angela Novăcescu, consilier. consilierii personalizate în contracepţie – Dr Mirela
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bu- Popa, Rolul cheie al medicului școlar în promova-
cureşti a fost reprezentată de Dl Dr Alexandru Ştefă- rea sănătății și stării de bine la elevi – Dr. Sorina
nescu. Toţi au subliniat importanţa asistenţei medicale Irimie, Dr. Ileana Maria Mireştean, Ioana Beldean,
acordate în unităţile de învăţământ şi au promis sprijin Dr. Anda-Ioana Curta, Dr. Cosmina Samoilă – INSP
direct pentru reorganizarea reţelei de medicină şco- Cluj, Evaluarea morbidităţii cronice în Transil-
lară la nivel naţional şi pentru actualizarea legislaţiei. vania, date din dispensarizare pentru anul scolar
Lucrările ştiinţifice prezentate au acoperit 2014-2015 – Dr. Cosmina Samoilă, Dr. Ileana Ma-
o gamă variată de domenii şi au constituit subiecte ria Mireştean, Dr. Sorina Irimie, Ioana Beldean, Dr.
de interes pentru participanţi : Medicina şcolară şi Anda Ioana Curta, Rusz Anamaria, Aspecte ale com-
dreptul la sănătate al copiilor şi tinerilor – Dr. Kris- portamentului de tip bullying la elevii din Româ-
tina Moldovan – Dispensar şcolar Cluj, Evaluarea nia – Ioana Beldean, Sinca Alin, Dr. Ileana Maria Mi-
factorilor de risc pentru boli cronice la adolescenti reştean, Dr. Sorina Irimie, Dr. Anda Ioana Curta, Dr.
în Bucuresti – Dr.Dana Popescu-Spineni – UMF Cosmina Samoilă, Rusz Anamaria – INSP Cluj, Pre-
„Carol Davila” Bucureşti, Dr.Stefanescu Alexandru dictorii riscului comportamental înalt la adolescen-
Mihai – Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Me- ții din România – Dr. Ileana Maria Mireştean, Ioana
dicale Bucureşti, Dr. Irina Eclemea – UMF „Carol Beldean, Dr. Sorina Irimie, Dr. Anda Ioana Curta, Dr.
Davila” Bucureşti, Cum formăm circuite neuro- Cosmina Samoila – INSP Cluj, Deficitul de iod într-o
nale prin educaţie timpurie – Florina Rad, Cristina populaţie şcolară din Bucureşti – Nuta Daniela –
Petrescu Ghenea, Prof Dr Iuliana Dobrescu – UMF INSP-CNMRMC, Bucureşti, Florentina Moldovanu –
Carol Davila, Bucureşti, Impactul identificării tar- IOMC, Bucureşti, Michaela Nanu – IOMC, Bucureşti,
dive a Tulburarii Asperger asupra funcţionării Nuta Nicolae – DSP Bucureşti, Delia Corina Elena –

58
Puncte de vedere

IOMC, Bucureşti, Actualităţi în alergiile alimentare de tensiune la personalul din cabinetele medicale
la copil – Şef lucrări Dr. Gabriela Ion – UMF Carol şcolare – Dr. Felicia Ţăndău – Cluj-Napoca
Davila, Bucureşti, Sănătatea copilului cu dizabili-
În acest an participarea medicilor dentişti din
tăți, din central școlar de educație incluzivă, între
cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti a fost mai
deziderat și realitate – Dr. Mariana Curuţ, Lăcră-
numeroasă față de anii trecuţi, iar lucrările ştiinţifice
mioara Florea – Alba-Iulia, Rolul medicului şcolar
în domeniul stomatologiei au cuprins: De la patolo-
în îngrijirea copilului cu boli terminale – Dr. Gál
gia orală a școlarului la zâmbetul perfect –Arina
Anna – medic şcolar Miercurea Ciuc, De la H-C la
Vinereanu, Aneta Munteanu, Rodica Luca – Bucu-
H.C – „lungul drum” de la adicţie la boală – Dr.
reşti, Evaluarea experienței carioase la elevii din-
Duna Dragomara – Cabinet medical studenţesc Bu-
tr-o colectivitate școlară și la cei tratati într-o clinic
cureşti, Depăşirea dificultăţilor şcolare ale copii-
universitară de specialitate – Petronela Ruxandra
lor cu ADHD prin modelarea intervenţiei echipei:
Prelipcean, Daciana Zmarandache, Rodica Luca, Ra-
medic-învăţător – părinte – Dr. Sanda Luminiţa
nia-Andreea Salim – Bucureşti, Model de educaţie
Mihai – UMF „Carol Davila”, Bucureşti, Influenţa
pentru sănătate în şcoli inspirat din sistemul sue-
undelor electromagnetice asupra sănătăţii copii-
dez din cadrul proiectului Erasmus+”Com4you”–
lor – Conf Dr Aurelia Cordeanu – Bucureşti, Rolul
Conf. Mihaela Adina Dumitrache – UMF „Carol Da-
muzicii în dezvoltarea competenţelor social-emoţi-
vila, Şef lucrări Dr. Ruxandra Sfeatcu – UMF „Carol
onale şi reducerea agresivităţii la adolescenţi – stu-
Davila, Asist. univ. Mariana Caramida – UMF „Carol
diu prospectiv – Dr. Adriana Neghirlă, Szalai Mar-
Davila, Dr. Olga Braşoveanu – Reţea medicină den-
tin, As. Iacobina Claudia Rus – Tg Mureş, Consumul
tară şcolară Bucureşti, Corelaţii privind compor-
de etnobotanice la copil şi adolescent – Dr. Viorela
tamentul sanogen, obiceiurile alimentare şi sănă-
Niţescu – Spitalul Grigore Alexandrescu, Memoria şi
tatea oro-dentară – Dr. Nemţeanu Ghiocel-Elena,
randamentul intelectual la copil – Dr. Cristian Sto-
Dr. Mocanu Mihai Alexandru – Iaşi, Programe de
ica, Screening preşcolar şi şcolar pentru depistarea
educaţie pentru sănătate orală în colectivităţile
precoce a scoliozelor cu debut precoce şi idiopatice
şcolare – MihaelaTănase – UMF Carol Davila, Bu-
– Prof Dr Gheorghe Burnei, Dr. Raluca Ghiţă – Spita-
cureşti, Mihaela Sora – cabinet stomatologic şcolar
lul Marie Curie, Bucureşti, Tulburări de dezvoltare
Bucureşti, Defectele de structură de tip MIH – o
posturală şi creştere la copii şi adolescenţi – Dr.
provocare pentru medical stomatolog școlar – Ioa-
Cristiana Ciovică, Dr. Cătălina Voinea, Dr. Tatiana
na-Andreea Stanciu, Aneta Munteanu, Cătălina Far-
Opran, Dr. Viorica Sapoi – Craiova, Particularităţi
cașiu, Titus-Alexandru Farcașiu -UMF „Carol Da-
de diagnostic în astmul bronşic la copilul mic – Dr.
vila” București,Traumatismele dento-parodontale
Iustina Stan, Dr. Comănici Valentina, Dr.Vasile Ana
în colectivitățile sportive școlare din București –
Maria, Dr. Ioana Codreanu – IOMC Bucureşti, Ri-
CătălinaFarcașiu, Titus-AlexandruFarcașiu, Rodica
nita alergică la copilul de vârstă şcolară – Prof. Dr.
Luca, Ioana-AndreeaStanciu, AnetaMunteanu, Sanda
Cristian Gheonea – UMF Craiova, Infecţiile respira-
Iliescu
torii la şcolar – noutăţi şi perspective – Dr. Cristina
Truşcă, “Mov’ Eat” – proiect de prevenţie a tulbu- Panelul asociaţiilor neguvernamentale cu acti-
rărilor de comportament alimentar prin nutriţie şi vităţi în domeniul sănătăţii copiilor şi adolescenţilor
activitate fizică – Noemi Duthoit, Adriana Neghirlă, a adus în mijlocul nostru reprezentanţii Asociaţiei
Alexandra Opriş, Roxana Hadmaş, Valenţe terape- P.A.V.E.L. – Alina Mitroi – psiholog/coordonator
utice în tratamentul alergiei la copil – Asist. Univ. proiecte, care a prezentat „Rolul asociaţiilor de pa-
Dr. Iustina Violeta Stan, Meniuri sănătoase în grădi- cienţi în promovarea sănătăţii copiilor şi tinerilor”, ai
niţe – adevăr şi provocare – Maria Roxana Hadmaş, Organizaţiei Yuppi – Laszló Zsuzsa, care a prezentat
Adriana Neghirlă – Tg Mureş, Managementul cali- Tabăra Yuppi pentru copiii cu cancer, diabet zaharat şi
tăţii în asistenţa medicală şcolară – Prof. univ. Dr. artrită reumatismală juvenilă, şi ai Fundaţiei pentru
Costinela Georgescu, director Serviciul de Asistenţă Comunitate – András Imre, care a prezentat acţiunile
Medicală al Municipiului Galaţi, Evaluarea surselor întreprinse pentru copiii cu dizabilităţi.

59
Revista de medicină școlară și universitară

Ultima parte a întâlnirii ne-a reunit în panelul comisie care să elaboreze protocoale şi ghiduri de
dedicat problemelor specifice medicinei şcolare, iar practică specifice medicinei şcolare
reprezentanţii judeţelor participante au adus în discuţie: – Planul multianual de educaţie pentru sănătate,
– necesitatea obţinerii competenţei de medicină – relaţia contractuală cu Casa de Asigurări de
sănătate,
şcolară/specialităţii de medicină şcolară,
– respectarea normativelor de personal,
– introducerea medicinei şcolare în Legea sănă- – respectarea/nerespectarea de către angajatori
tăţii, ca parte a asistenţei medicale primare, a drepturilor salariale, sporurilor, zilelor de concediu
– necesitatea înfiinţării Comisiei de specialitate de odihnă şi ale altor drepturi ce decurg din Contractul
de medicină şcolară la nivelul Ministerului Sănătăţii, colectiv de muncă pe ramură sanitară.

60
GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Revista de medicină şcolară şi universitară Textul manuscrisului nu va depăşi 6 pagini şi


este o revistă cu acces liber, oferind acces liber ime- va urmări în general următoarea schemă: introducere/
diat la conţinutul ei, contribuind astfel la libera circu- premize, obiectivele studiului, material şi metodă, re-
laţie a informaţiei ştiinţifice. zultate, discuţii, concluzii.
Figurile şi tabelele vor fi prezentate pe coli
Revista de medicină şcolară şi universitară pu-
separate, numerotate în ordinea apariţiei în text [în
blică: articole ştiinţifice originale, referate generale,
acesta precizându-se între paranteze locul în care se
prezentări de caz, dar şi puncte de vedere (pe pro-
face referinţă la ele (ex: Fig 3)] şi vor fi însoţite de
bleme medicale, legislaţie, educaţie pentru sănătate,
titlu şi legendă.
raportări statistice, activitatea curentă de medicină
Bibliografia va fi prezentată pe coli separate,
şcolară). Un accent deosebit se pune pe studiile inter- numerotată în ordinea apariţiei în text şi cuprinzând
disciplinare. Revista apare trimestrial, în octombrie, pentru articole: numele tuturor autorilor şi iniţialele
ianuarie, aprilie şi iulie, atât în formă tipărită, cât şi prenumelui. anul apariţiei (în paranteză). titlul artico-
digitală, pe site-ul www.medicinascolara.ro lului în limba originală. titlul revistei în prescurtare
Articolele vor fi trimise (sub formă de docu- internaţională (caractere italice). numărul volumului,
mente ataşate) pe adresa de mail: redactiarmsu@ paginile. Fiecare articol va trebui să se bazeze pe un
gmail.com minimum de 15 şi un maximum de 100 referinţe bibli-
ografice, în majoritate articole nu mai vechi de 10 ani.
Recomandări pentru autori Exemple de prezentare a bibliografiei:
Manuscrisul trebuie să respecte prevederile 1. Matson JL, Turygin NC, Beighley J, Matson
Comitetului Internaţional al Editurilor Revistelor Me- ML. Status of single-case research designs for evi-
dicale (http:// www.icmje.org). dence-based practice. Research in Autism Spectrum
Redactarea va fi realizată în format A4, font Ti- Disorders 2012; 6: 931-938
mes New Roman, mărime 11 pt; redactarea se va face 2. Woodard C, Groden J, Goodwin M,
pe pagina întreagă, cu diacritice, la 1 rând. Shanower C, Bianco J. The Treatment of the Beha-
vioral Sequelae of Autism with Dextromethorphan: A
Prima pagină va cuprinde titlul articolului (în
Case Report. Journal of Autism and Developmental
limba română şi limba engleză), numele şi prenumele
Disorders 2005;35(4): 515-518
autorilor, locul de muncă al acestora, precizarea auto-
3. Riley-Tillman T C, & Burns M K. Evalua-
rului cu care se va purta corespondenţa şi adresa pen-
ting educational interventions. Single case design for
tru corespondenţă;
measuring response to intervention. New-York: The
Rezumatul va fi redactat în limba română şi în
Guilford Press 2009
limba engleză şi nu va depăşi pentru fiecare din forme
250 de cuvinte (NU este necesar la punctele de ve-
Responsabilitatea autorilor
dere). Pentru articolele originale este necesar un re-
zumat structurat (Premize – Background, Obiective Autorii sunt singurii responsabili pentru origi-
– Aims, Metode – Methods, Rezultate – Results, Con- nalitatea conţinutului materialelor trimise (orice acu-
cluzii – Conclusions). zaţie de plagiat se adresează autorilor şi nu implică
Se vor preciza după fiecare rezumat cel mult răspunderea editorilor). Materialele trimise trebuie să
5 cuvinte cheie (în limba română şi limba engleză), nu fi fost publicate sau trimise spre publicare în alte
privind conţinutul. reviste sau publicaţii.

61
Revista de medicină școlară și universitară

Procesul de recenzare (peer-review) Lucrările care nu întrunesc criteriile ştiinţifice


minime vor fi respinse.
Într-o primă etapă toate materialele sunt remise
redactorilor-şefi adjuncţi, pentru ca textele să cores- Creditare
pundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor re-
vistei. Autorii de articole ştiinţifice publicate în re-
După această etapă, materialele vor fi expediate viste care apar on-line (aşa cum este Revista de Medi-
către 2 referenţi, din corpul de referenţi ştiinţifici ai cină Şcolară şi Universitară) sunt creditaţi de Colegiul
revistei. Aceştia evaluează articolul conform proce- Medicilor din România cu 20 puncte EMC. Dovada
durii de evaluare şi acordă un punctaj fiecărui articol, publicării se face prin prezentarea la CMR a copiilor
conform grilei unice de evaluare. după prima copertă interioară a revistei şi după prima
În urma observaţiilor primite din partea refe- pagină a articolului.
renţilor, redacţia comunică observaţiile autorilor în
vederea corectării acestora şi încadrării în cerinţele de Abonamente
publicare impuse de revistă. Acest proces (de la pri- Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară şi
mirea articolului până la transmiterea observaţiilor) Universitară este creditat de CMR cu 5 credite.
durează aproximativ 3 săptămâni. Cu această ocazie Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară
se comunică autorului dacă articolul a fost acceptat şi Universitară este creditat de OAMGMAMR cu 5
spre publicare în forma iniţiala, dacă sunt necesare credite.
modificări sau dacă articolul a fost respins. Costul unui abonament pentru anul 2016 este
Lucrările care întrunesc punctajul pentru publi- de 50 lei/an şi poate fi achitat prin ordin de plată sau
care vor apărea în revistă în ordinea înscrierii pe lista transfer bancar în contul Societăţii Medicilor din Co-
de publicare. lectivităţile de Copii şi Tineri, IBAN RO85 BTRL
Lucrările care întrunesc un punctaj mai mic şi RONC RT00 W212 8103, deschis la Banca Transil-
pot fi publicate doar după efectuarea unor modificări vania Cluj.
de către autori sunt returnate autorilor însoţite de re- Adresa pe care trebuie trimisă revista va fi co-
comandările referenţilor ştiinţifici şi vor fi reevaluate municată ulterior pe adresa de email:
după efectuarea modificărilor. redactiarmsu@gmail.com

62
www.medicinascolara.ro

S-ar putea să vă placă și