Sunteți pe pagina 1din 2

Ordinea cronologică de elaborare, înregistrare și aprobare a documentelor specifice

sistemului de control intern managerial (SCIM)

1. Decizia privind constituirea Comisiei pentru control intern managerial (în cazul în care aceasta
nu este constituită la nivelul instituției) - data înregistrării deciziei este o dată ulterioară datei de
predare-primire a documentației (Proces verbal de predare-primire) și se înregistrează în Registrul de
decizii/Registrul de intrări-ieșiri
2. Decizia privind privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei
pentru control managerial intern – înregistrare în Registrul de decizii/Registrul de intrări-ieșiri
3. Decizia privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (în cazul în care aceasta nu este
constituită la nivelul instituției) - data înregistrării deciziei este o dată ulterioară datei de predare-
primire a documentației (Proces verbal de predare-primire) și se înregistrează în Registrul de
decizii/Registrul de intrări-ieșiri
4. Decizia privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Echipei de gestionare
a riscurilor – înregistrare în Registrul de decizii/Registrul de intrări-ieșiri
5. Decizia privind desemnarea responsabilului/responsabililor cu riscurilor – înregistrare în
Registrul de decizii/Registrul de intrări-ieșiri
6. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial – inregistrare in Registrul de
intrări-ieșiri
7. Lista procedurilor de sistem
8. Proceduri de sistem:
- Data elaborării procedurii de sistem – o dată ulterioară constituirii Comisiei SCIM și aprobării
Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
*Persoana care se trece la elaborarea procedurii este un conducător de compartiment desemnat de
conducere
- Data verificării procedurii de sistem – o dată ulterioară elaborării procedurii
- Data avizării procedurii de sistem – o dată ulterioară verificării procedurii – data Procesului verbal de
întrunire a Comisiei pentru control managerial intern pentru avizarea procedurilor de sistem
- Data aprobării procedurii de sistem – data Deciziei de aprobare a procedurilor de sistem
- Data primirii procedurii de sistem – o dată ulterioară aprobării procedurii, data când procedura este
distribuită persoanelor care aplică
- Data aplicarii procedurii de sistem – data ulterioară distribuirii acestora, data de când intra în vigoare
procedura respectivă (de ex.: peste 5 zile)
*Persoanele care se trec la aplicarea procedurii sunt persoanele care desfasoară activitatea respectivă
și aplică procedura (în cazul procedurilor de sistem conducătorii de compartimente se trec la aplicarea
procedurii)
* Consiliul de administraţie aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ.
9. Sistemul de codificare – data elaborării ulterioară documentelor de mai sus
10. Lista obiectivelor generale și specifice – data elaborării ulterioară documentelor de mai sus
11. Listele obiectivelor şi activităţilor pe compartimente – data elaborării ulterioară documentelor de
mai sus
12. Listele obiectivelor, activităţilor şi riscurilor pe compartimente – data elaborării ulterioară
documentelor de mai sus
13. Formularele de Alertă la risc pe compartimente – data elaborării ulterioară documentelor de mai
sus
14. Procesele-verbale ale şedinţelor de analiză a riscurilor pe compartimente – data elaborării
ulterioară documentelor de mai sus
15. Registrul riscurilor pe compartimente pe compartimente – data elaborării ulterioară documentelor
de mai sus
16. Registrul riscurilor centralizat – data elaborării ulterioară documentelor de mai sus
17. Listele obiectivelor, activităţilor şi indicatorilor de performanţă sau de rezultat pe
compartimente – data elaborării ulterioară Listelor obiectivelor şi activităţilor
18. Lista procedurilor operaționale pe compartimente – data elaborării ulterioară documentelor de mai
sus
19. Proceduri operaționale:
- Data elaborării procedurii operaționale – o dată ulterioară elaborării Listei activităților procedurabile.
*Persoana care elaborează procedura este stabilită de către conducere în funcție de activitatea
respectivă
- Data verificării procedurii operaționale – o dată ulterioară elaborării procedurii
- Data avizării procedurii de sistem – o dată ulterioară verificării procedurii – data Procesului verbal de
întrunire a Comisiei pentru control managerial intern pentru avizarea procedurilor operaționale
- Data aprobării procedurii operaționale – data Deciziei de aprobare a procedurilor operationale
- Data primirii procedurii operaționale – o dată ulterioară aprobării procedurii, data când procedura este
distribuita persoanelor care aplica
- Data aplicarii procedurii operaționale – data ulterioară distribuirii acestora, data de când intră în
vigoare procedura respectivă (de ex.: peste 5 zile)
*Persoanele care se trec la aplicarea procedurii sunt persoanele care desfășoară activitatea respectivă
și aplică procedura
* Consiliul de administraţie aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ.
20. Registrul Procedurilor – data elaborării ulterioară procedurilor operaționale
21. Codul de conduită al personalului – aprobare în Consiliul de administraţie, data înregistrării
deciziei este o dată ulterioară datei de predare-primire a documentației (Proces verbal de predare-
primire) și se înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri