Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iasi Avizat, Director

Profilul: Servicii
Domeniul de pregatire profesionala : Turism si alimentatie
Domeniul de pregatire generala : Alimentati
Nr. ore/ an:
Nr. ore/ saptamana:
Clasa: X OS
Profesor Diriginte : Malus Elena Luminita
Nr. ore/sapt :

În conformitate cu PROGRAMA ŞCOLARĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU CLASA a X-a, ciclul inferior al liceului(nr. 5287/09.10.2006)
Număr Număr de ore
Modulul total de ore Submodulul Observaţii
Sem. I Sem. II
Autocunoaştere 1 -
1.Autocunoaştere şi dezvoltare personală
Managementul resurselor personale - 2
Comunicare 2 -
2.Comunicarea şi abilităţile sociale
Managementul emotiilor - 3
Managementul informaţiilor 3 -
3.Managementul informaţiilor şi al învăţării
Managementul învăţării 2 3
4.Planificarea carierei Planificarea carierei 3 2
Calitatea vietii personale 2 2
5. Calitatea stilului de viaţă
Calitatea relatiilor sociale si a mediului de munca 2 3
Ore la dispoziţia dirigintelui 3 2
Ore la dispoziţia dirigintelui

18 17+1
Total:36 ore
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iasi Avizat, Director
Profilul: Servicii
Domeniul de pregatire profesionala : Turism si alimentatie
Domeniul de pregatire generala : Alimentati
Nr. ore/ an:
Nr. ore/ saptamana: 1
Clasa: X OS
Profesor Diriginte : Malus Elena Luminita

PLANIFICARE CALENDARISTICA
AN SCOLAR: 2019 - 2020
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Nr. Modalităţi de Obser-


Competenţe Strategii de realizare
Modulul Submodulul Tema de Data evaluare / vaţii
specifice (Metode şi mijloace)
ore Feed-back
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Oră la - Probleme organizatorice; Organizarea clasei
dispoziţia si stabilirea
dirigintelui responsabilitatilor
Prelucrarea ROI si
a procedurilor;
1.Autocunoaşte Autocunoaştere: „Harta valorilor” 1.1Identificarea • Exercitii pentru - fişe
re şi dezvoltare - calitati si valori relatiei dintre stabilirea criteriilor de comparative;
personală personale calitatile autoevaluare a calitatilor - autoevaluarea
- reusita personala personale, personale.
valorile
personale si • Exercitii de clarificare a
reusita valorilor: „Ecuatia
personala personala”, „Harta
valorilor”.
2.Comunicarea Comunicare: Forme de 2.1 Proiectarea • Studiu de caz, colaje, -rezolvarea
şi abilităţile - comunicareaeficienta în comunicare in unei strategii de sarcini de grup privind rapidă a
sociale familie: moduri de realizare familie comunicare comunicarea eficienta în diverselor
eficienta în familie. situaţii
familie • Exercitii de exersare a problematice;
Relatia cu parintii mesajelor de tip “Eu” si -ameliorarea
de ascultare activa. relaţiei elev-
Scenarii de comunicare / elev, elev-
lipsa de comunicare cu profesor;
parintii.
3.Management Managementul Accesarea paginilor 3.1 Exersarea • Utilizarea Internet-ului - chestionar
ul informaţiilor informaţiilor: web: deprinderilor de în identificarea optiunilor privind
şi al învăţării - cautarea pe Internet a MEdC: utilizare a educationale si ofertelor utilizarea
informatiilor despre www.edu.ro tehnologiilor de munca potrivite diverselor
informatice si
învatare, munca si cariera MMSSF: aspiratiilor individuale. surse de
comunicationale,
- E-learning-ul ca sistem www.mmssf.ro pentru
Accesarea paginilor web: informare;
educational alternativ; ANOFM: clarificarea MEdC: www.edu.ro, - realizarea
învatarea on-line: avantaje www.anofm.ro traseului MMSSF: www.mmssf.ro, unui mate-rial
si limite JA Romania: educational si ANOFM: www.anofm.ro. privind
www.jaromania.org profesional - baze de date pentru succesul
etc. gasirea unui loc de munca: şcolar, folosind
www.bestjobs.ro, diverse surse
www.semm.ro. de informare.
Utilitatea - platforme europene:
sistemului www.europa.eu.int/ploteus,
e-learning de www.fit-for-europe.info.
învatare. - informatii cu privire la
finantarea proiectelor
europene: ANSIT:
www.ansitromania.ro,
Comisia Europeana:
www.europa.eu.int.

• Brainstorming, discutii
în grupuri de lucru, cu
privire la utilitatea
sistemului e-learning de
învatare.
Managementul „Stiluri de 3.2 Analizarea • Discutii cu elevii pe - autoevaluarea
învăţării: învatare, stilurilor de tema : „Stiluri de învatare, - comentarii şi
- succes scolar; performanta si învatare care performanta si succes.” aprecieri ale
performanta scolara: succes.” pot • Elaborarea unor proiecte eseurilor;
caracteristici, conduce la (individual sau în grup) de
factori favorizanti / obtinerea îmbunatatire a
frenatori succesului performantelor scolare.
- rolul stilurilor de scolar
învatare în optimizarea
învatarii
4.Planificarea Planificarea carierei: Mi-ar placea sa 4.1 Exersarea • Discutii, interviuri cu - chestionar de
carierei - planul de cariera dupa fiu...! abilitatilor de persoane adulte angajate interese;
finalizarea învatamântului elaborare a (parinti, profesori, oameni - autoevaluare
obligatoriu: obiective, CV-ul personal planului de de succes) cu privire la (identificarea
resurse, obstacole, actiuni cariera de scurta planul de cariera si propriilor
- optiuni alternative si lunga importanta stabilirii limite şi a
(consecinte, avantaje, durata obiectivelor de scurta si modalităţilor
limite): continuarea Etica in afaceri. 4.2 Analizarea lunga durata. de depăşire a
traseului educational în consecintelor • Exercitii, discutii de acestora)
ciclul superior (avantaje si grup, studii de caz cu
al liceului/ insertia dezavantaje) privire la decizia privind
profesionala; privind continuarea liceului sau
- resurse necesare continuarea insertia pe piata muncii.
îndeplinirii obiectivelor traseului • Cautarea pe Internet,
propuse educational sau documentarea cu privire la
insertia conditiile de angajare,
profesionala discutii cu specialisti din
cadrul departamentelor de
resurse umane.
• Explorarea site-ului
www.go.ise.ro.
5.Calitatea Calitatea vietii Stil de viata 5.1 Analizarea •Dezbateri pe tema - identificarea
stilului de viaţă personale: sanatos! informatiilor, calitatii vietii si a stilului unei atitudini
- calitatea vietii si stilul de serviciilor si de viata. pozitive faţă de
viata; stilul de viata de resurselor care • Discutii de grup de minorităţi;
calitate ca resursa a promoveaza un identificare a factorilor - observarea
performantei în activitatea „Cum influenteaza stil de care influenteaza unui
scolara/ profesionala calitatea vietii viata de calitate performanta în munca. comportament
performanta în • Proiecte individuale si nediscrimina-
activitatea scolara/ de grup de promovare a toriu.
profesionala?” unui comportament
sanatos (ex. exercitiul
fizic) care creste calitatea
vietii personale si
profesionale.
• Dezbatere cu tema:
„Cum influenteaza
calitatea vietii
performanta în activitatea
scolara/ profesionala?”
Calitatea relatiilor „Traficul de 5.2 Analizarea • Dezbatere cu tema: „Ce - autoevaluare;
sociale si a mediului de persoane” unor fenomene este exploatarea copiilor - identificarea
munca: cu consecinte prin munca?” resurselor
- exploatarea prin munca, „Prevenirea negative asupra • Proiect de grup, postere personale
exploatarea sexuala – exploatarii prin vietii tinerilor si cu tema: „Prevenirea pentru
consecintele negative munca a copiilor.” a stilului de exploatarii prin munca a îmbunătăţirea
asupra vietii tinerilor viata sanatos copiilor.” calităţii vieţii.
Oră la -Analiza rezultatelor Bilanţul activităţii • discuţii; - evaluarea
dispoziţia scolare semestriale semestriale • aprecieri şi critici asupra corectă a
dirigintelui activităţii desfăşurate. activităţii
desfăşurate;
- stabilirea de
măsuri şi
acţiuni realiste
pentru
îmbunătăţirea
activităţii.
Nr. Modalităţi de Obser/
Competenţe Strategii de realizare
Modulul Submodulul Tema de Data evaluare / vaţii
specifice (Metode şi mijloace)
ore Feed-back
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Autocunoaşte Managementul resurselor Analiza 1.2 Elaborarea • Dezvoltarea unui proiect - autoevaluare;
re şi dezvoltare personale: personala unui plan de de actiune pentru - chestionar privind
personală - tipuri de resurse personale dezvoltare a gestionarea optima a caracteristicile
- utilizarea optima a resurselor resurselor personale. fizice, cognitive,
resurselor personale personale •Tehnici art-creative de emoţionale;
Ghid de analiza personala:
dezvoltare modelaj, miscare, desen.
personala
2.Comunicarea Managementul emotiilor: Autocontrol 2.2 Elaborarea • Realizarea unei liste de - aprecierea
şi abilităţile - practicarea autocontrolului emotional unui plan de emotii si de modalitati de materialelor despre
sociale emotional în diferite situatii îmbunatatire autocontrol emotional. inteligenţa
de viata a • Elaborarea unui plan de emoţională;
autocontrolului îmbunatatire a - succesul aplicării
emotional autocontrolului emotional unui program
propriu de pregătire
emoţională pentru
diferite activităţi
3.Management Managementul învatarii: Succesul 3.2 Analizarea • Discutii cu elevii pe - aprecierea
ul informaţiilor - succes scolar; performanta scolar stilurilor de tema : „Stiluri de învatare, eseurilor;
şi al învăţării scolara: caracteristici, învatare care pot performanta si succes.” - aprecieri verbale
factori favorizanti / frenatori Timpul din conduce la • Elaborarea unor proiecte asupra activităţilor.
- rolul stilurilor de învatare fata obtinerea (individual sau în grup) de
în optimizarea învatarii calculatorului succesului îmbunatatire a
scolar performantelor scolare.
Creativitate şi
originalitate
4.Planificarea Planificarea carierei: Plan de 4.1 Exersarea • Discutii, interviuri cu - înţelegerea
carierei -planul de cariera dupa cariera la abilitatilor de persoane adulte angajate necesităţii alegerii ,, Scoala
finalizarea învatamântului sfarsitul clasei elaborare a (parinti, profesori, oameni unei profesii altfel.Să
obligatoriu: obiective, resurse, aXa planului de de succes) cu privire la adecvate; ştii mai
obstacole, actiuni cariera de scurta planul de cariera si - autoevaluarea. multe,
- optiuni alternative
si lunga importanta stabilirii să fii
(consecinte, avantaje,limite):
continuarea traseului
Analiza durata obiectivelor de scurta si mai
educational în ciclul superior SWOT 4.2 Analizarea lunga durata. bun!”
al liceului/ insertia consecintelor • Exercitii, discutii de
profesionala; (avantaje si grup, studii de caz cu
- resurse necesare îndeplinirii dezavantaje) privire la decizia privind
obiectivelor propuse privind continuarea liceului sau
continuarea insertia pe piata muncii.
traseului • Cautarea pe Internet,
educational sau documentarea cu privire la
insertia conditiile de angajare,
profesionala discutii cu specialisti din
cadrul departamentelor de
resurse umane.
• Explorarea site-ului
www.go.ise.ro.
5.Calitatea Calitatea vietii personale: Obiceiurile 5.1 Analizarea •Dezbateri pe tema - observarea unui
stilului de viaţă - calitatea vietii si stilul de mele ... informatiilor, calitatii vietii si a stilului comportament
viata; stilul de viata de serviciilor si de viata. adecvat;
calitate ca resursa a resurselor care • Discutii de grup de - aprecierea
performantei în activitatea promoveaza un identificare a factorilor eseurilor.
scolara/ profesionala Analiza starii stil de care influenteaza
de sanatate viata de calitate performanta în munca.
• Proiecte individuale si de
Sarcina grup de promovare a unui
nedorita comportament sanatos
(ex. exercitiul fizic) care
creste calitatea vietii
personale si profesionale.
• Dezbatere cu tema:
„Cum influenteaza
calitatea vietii
performanta în activitatea
scolara/ profesionala?”
Calitatea relatiilor sociale Drepturile 5.2 Analizarea • Dezbatere cu tema: „Ce - autoevaluare
si a mediului de munca: copiilor unor fenomene este exploatarea copiilor privind propria
- exploatarea prin munca, cu consecinte prin munca?” alimentaţie;
exploatarea sexuala – negative asupra • Proiect de grup, postere - aprecieri verbale
consecintele negative asupra vietii tinerilor si cu tema: „Prevenirea asupra activităţilor.
vietii tinerilor a stilului de exploatarii prin munca a
viata sanatos copiilor.”
Oră la - Analiza activităţii Bilanţul •discuţii; - evaluarea corectă a
dispoziţia desfăşurate în anul şcolar activităţii • aprecieri şi critici asupra activităţii
dirigintelui - Discutarea exemplelor de activităţii desfăşurate. desfăşurate;
bună practică; - stabilirea de
- Dificultăţi întâmpinate în măsuri şi acţiuni
desfăşurarea activităţii; realiste pentru
- Stabilirea de măsuri şi îmbunătăţirea activi-
acţiuni pentru îmbunătăţirea tăţii.
activităţii.
Întocmit,
Prof. diriginte Malus Elena Luminita

S-ar putea să vă placă și