Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” IASI

Domeniul de pregătire de bază: Servicii Aviz Director


Calificare profesionala: Tehnician in activitati economice
Modulul: M 1-Etica si comunicare profesionala
Nr de ore/an :105
Nr. ore /săptămână: din care: T:70 LT: 35
Clasa: a-X-a OS Aviz Sef de catedra
Profesor: Malus Elena Luminita
Programa aprobata prin Anexa 2 la O.M.E.N. 3915 din 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii


Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.1.1.Enumerarea 1.2.1.Pozitionarea 1.3.1.Manifesta- Procesul comunicarii 9
1. elementelor interlocutorului rea interesului Ce este comunicarea 1 S1
procesului intr-o schema de cu privire la Elementele procesului de 2 S1
comunicarii comunicare nevoile comunicare
1.1.2 Precizarea 1.2.2.Evaluarea interlocutorului Pozitionareaintr-o schema de 1 S2
obiectivelor si obiectivelor si comunicare
functiilorcomunicar functiilorcomunicar 1.3.2.Adoptarea Obiectivele comunicarii 2 S2
ii ii unui ton discret Functiilecomunicarii 1 S3
1.1.3Descrierea 1.2.3Analizarea si politicos Nivelurile comunicarii 2 S3
nivelurilor nivelurilor constientizand
comunicarii comunicarii impactul
vorbirii asupra
1.1.4.Caracterizarea 1.2.4.Aplicarea altora.
formelor de diferitelor forme de Formele de comunicare 7 2
comunicare:verbala comunicare in 1.3.3.Constienti
2. ,nonverbala si diferite contexte zarea nevoii de Comunicarea verbala 2 S4
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
scrisa 1.2.5.Monitorizarea a intelege si
si adaptarea utiliza limbajul Comunicarea nonverbala 2 S4-5
propriei comunicari intr-un mod
la responsabil si Comunicarea scrisa 2 S5
cerintelesituationale pozitiv social
1.2.6.Cautarea, Stabilirea formelor de comunicare 1 2 S6 S6
colectarea, 1.3.4.Manifesta- indicate in diferite contexte
prelucrarea de rea capacitatii
informatii din surse de concentrare
diferite intr-o situatie de
1.2.7Realizarea comunicare
comunicarii in data.
contexte diferite
1.3.5.Manifesta-
1.1.5.Descrierea 1.2.8Transmiterea rea unei
3. principalelor tipuri mesajelor oral si cu atitudini Mijloace de comunicare 6 3
de interactiune ajutorul mijloacelor deschise si de Mass media 1 S7
verbala de comunicare respect pentru Mijloace de comunicare orala 1 S7
diversitatea Mijloace de comunicare scrisa 1 S7
expresiilor Mijloace de comunicare vizuala 1 S8
culturale. Mijloace de comunicare 1 1 S8 S8
audiovizuala
1.3.6.Argumen- Internet 1 2 S9 S9
tarea clara si
1.1.6.Enumerarea 1.2.9. Redactarea concisa a
regulilor unei unui mesaj scris, cu propriilor Comunicarea scrisa 7 14
4. comunicari scrise respectarea puncte de Caracteristicile mesajului scris 1 S10
regulilor si folosirea evdere Reguli de redactare a mesajului 1 2 S10 S10-
diferitelor tipuri de manifestand scris 11
texte dispozitia spre Formele comunicarii scrise
1.2.10. Formularea un dialog critic (proces verbal, minuta, memoriu,
si exprimarea si constructiv referat, raport, dare de seama)
propriilor parare Corespondenta comerciala (cerere
1.3.7.Manifesta- S12-13
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
oral sau in scris. rea unei de oferta, comanda) 2 6 S11 S14-15
atitudini Raportul formal 2 4 S14
conciliante in S16
5. procesul de Comunicarea nonverbala 1 2 S15
1.1.7.Caracterizarea 1.2.11. Aplicarea comunicare si in Limbajul tacerii
elementelor diferitelor forme ale primirea feed Limbajul timpului 9 6
comunicarii comunicarii backului Limbajul corpului 1 S16
nonverbale nonverbale Gestica 1 S17
S17
1.3.8.Manifesta- Tonalitatea vocii 1 1 S17 S18
rea capacitatii Aspectul fizic/prezenta personala 1 2 S18 S19
de autoevaluare, Limbajulspatiului 1 1 S19 S20
asimilare, Limbajul culorilor 1 1 S19
analiza si 1 S21 S22
sinteza a 2 1 S21
6. 1.1.8.Enumerarea 1.2.12. Ameliorarea informatiilor si
elementelor unei calitatiicomunicarii documentelor in
comunicari situatia data Comunicarea eficienta
eficiente 1.2.13. Indepartarea Factori ce influenteaza
barierelor 1.3.9.Manifes- comunicarea 5 2
comunicarii tarea capacitatii
de a derula o Tehnici de ascultare 1 S22
1.2.14. comunicare Ascultarea activa/pasiva
Solutionareasituatiil eficienta cu 1 S22
or conflictuale partenerii de Barierele comunicarii si 1 S22
afaceri in indepartarea lor S23
1.2.15.Organizarea situatia data Conflicte si solutionarea lor 1 1 S23
1.1.9.Prezentarea unei agende S24
metodelor de electronice 1.3.10.Manifes- Agenda electronica 1 1 S23
detensionare a unei tarea capacitatii
situatii conflictuale 1.2.16. Utilizarea de a rezolva Importanta agendei electronice 5 4
agendei electronice situatii
1.2.17. Colectarea, conflictuale in Colectarea, prelucrarea si 1 S24 S25
1.1.10. Prezentarea prelucrarea si situatia data folosirea informatiilor
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
agendei electronice folosirea 1.3.11.Asuma- 1 1 S24
intelegand rolul si sistematica a rea responsabila
oportunitatile informatiilor a utilizarii
oferite de mijloacelor Validarea informatiilor oferite de S25
tehnologia 1.2.18. Folosirea mass media agenda electronica
societatiiinformatio tehnologiei interactive. 1 1 S25
nale in viata societatiiinformatio Organizarea unei agende S26
sociala, personala si nale pentru a 1.3.12.Constien electronice
la locul de munca. sprijini creativiattea -tizarea 1 1 S26
si inovatia conceptelor de Utilizarea agendei electronice S27
1.1.11. Descrierea baza cu privire
problematicii la indivizi, 1 1 S26
referitoare la organizatii de
validitatea si muna, egalitate
credibilitatea de gen si
informatiei nediscriminare.
disponibile
1.3.13.
Implicarea
1.2.19.Aplicarea activa in Administrarea corespondentei
1.1.12. Descrierea procedurilor monitorizarea
principiilor legale specifice receptiei corespondentei Reguli de monitorizare a 7 2
si etice implicate in corespondentei conform corespondentei
folosirea interactiva regulilor 1 S27
a tehnologiei 1.2.20. Inregistrarea prestabilite. Proceduri specifice de receptie a
societatiiinformatio datelor cu privire la corespondentei si aplicarea lor
nale. corespondenta 1.3.14.Asuma- 2 S27-28
primita rea responsa- Inregistrarea datelor cu privire la
bilitatii si corespondenta primita
1.2.21. Expedierea incadrarea in
corespondentei normele etice la Expedierea corespondentei prin 2 S28
firmei prin posta locul de munca. posta sau fax
sau fax.
1.3.15.Manifes- Posta electronica 1 S29
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.2.22.Realizarea tarea disciplinei S29-30
comunicarii prin in munca si
posta electronica. pastrarea 1 2 S29
secretului de Etica profesionala
1.1.13. Prezentarea 1.2.23. Aplicarea serviciu. Relatiile interumane-climatul
regulilor de principiilor de etica optim de munca
monitorizare a profesionala la 1.3.16.Respec- 15 2
corespondentei locul de munca tarea Conditii care faciliteaza 2 S30
principiilor activitatea umana: structura
1.1.14.Precizarea 1.2.24.Aplicarea etice de personalitatii, tipuri de
principiilor de etica normelor etice la comportament temperament, psihologia
profesionala locul de munca in relatiile de grupurilor 4 S31-32
munca
1.1.15. Cunoasterea 1.2.25.Participarea Imaginea personala
normelor etice si a la viatacomunitatii 1.3.17.Manifes-
necesitatiirespectari si la activitatile in tarea unei Deontologia profesionala
i lor si a codului de comun ale grupului atitudini 1 1 S32 S33
conduita si maniere de lucru. proactive in Principii de etica profesionala
la locul de munca si viata sociala, 2 1 S33
in societate. personala ca si Norme etice la locul de munca,
in timpul orelor norme de comportament 2 S34
de lucru.
Disciplina in munca si secretul de 2 S34-35
serviciu

2 S35

TOTAL 70 35

S-ar putea să vă placă și