Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ:

Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază– Turism şi alimentaţie Avizat, Director
Modulul: M I – Etică și comunicare profesională
Nr de ore/an: 128 ore, din care: T:64, L: 32, IP: 32
Nr. ore /săptămână: 4, din care: T:2, L: 1, IP: 1
Clasa: X Avizat, Şef catedră
Profesor:

Programa aprobata prin OMEN nr. 3915 /18.05.2017

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: URÎ 1


Etică și comunicare profesională
Rezultate ale învățării
Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Procesul comunicării 1.1.1 1.2.1. 1.3.1. Tabla,cretă, Fise test S1 (11.09-15.09)
Ce este comunicarea 1.3.2. marker, Fișe de lucru
Elementele procesului de 1.1.2 1.2.2. Exercițiul personal Literatură de Fise de
comunicare 1.1.3. Experimentul specialitate autoevaluare S2 (18.09-22.09)
Poziționarea intr-o schemă 1.2.3. Lucrul infividual Filme didactice,
de comunicare Tehnica muncii cu fise calculator, Test de S3 (25.09-29.09)
Obiectivele comunicării Stiu/vreau să știu/am învățat videoproiector verificare a S4 (02.10- 06.10)
Funcțiile comunicării Cubul Scanner, fax, cunoștințelor
Nivelurile comunicării Spune-mi mai mult telefon, Prezentare
Cine știe,câștigă imprimantă, Chestionare
copiator Proiect
activității Portofoliu
economice

2 Forme de comunicare 1.1.4. 1.2.4. 1.3.3. Spune-mi mai mult Tabla,cretă, Fise test
Comunicarea verbală 1.2.5. 1.3.4. Cine știe,câștigă marker, flipchart Fișe de lucru S5 (09.10-13..10);
Comunicarea nonverbală Mozaicul Literatură de Fise de
Comunicarea scrisă 1.2.6. 1.3.5. Observația proprie specialitate autoevaluare S7 ( 23.10-27.10):
Stabilirea formelor de 1.2.7. 1.3.6. Exercițiul personal Filme didactice, S8 ( 30.10-03.11):
comunicare inficate în Experimentul calculator, Test de S9 (06.11-10.11);
diferite contexte Lucrul infividual videoproiectoe verificare a S10 (13.11-17.11);
Tehnica muncii cu fise Computer, cunoștințelor
cenexiune Prezentare
internet Chestionare
Scanner, fax, Proiect
telefon, Portofoliu
imprimantă,
copiator
3. Mijloace de comunicare 1.1.5. 1.2.8. 1.3.7. Tabla,cretă, Fise test
Mass media Documentarea după diverse marker, flipchart Fișe de lucru S11 (20.11-24.11);
Mijloace de comunicare surse de informare Literatură de Fise de
orală 1.3.8. Observația proprie specialitate autoevaluare S12 (27.11-01.12);
Mijloace de comunicare Exercițiul personal Formulare
S13 (04.12-08.12);
scrisă Instruirea programată tipizate Test de
Mijloace de comunicare Experimentul Computer, verificare a S16 (15.01-19.01);
vizuală Lucrul infividual cenexiune cunoștințelor
Mijloace de comunicare Tehnica muncii cu fise internet Prezentare
audiovizuală Spune-mi mai mult Scanner, fax, Chestionare
Internet Cine știe,câștigă telefon, Proiect
Mozaicul imprimantă, Portofoliu
copiator
4. Comunicarea scrisă 1.1.6. 1.2.9. 1.3.9. Spune-mi mai mult Tabla,cretă, Fise test
Caracteristicile mesajului 1.2.10. 1.3.10. Mozaicul marker, flipchart Fișe de lucru S17 (22.01-26.01);
scris Documentarea după diverse Literatură de Fise de
Reguli de redactare a surse de informare specialitate autoevaluare S18 (29.01-02.02);
mesajului scris Exercițiul personal Formulare
S19 (12.02-16.02);
Formele comunicării Instruirea programată tipizate Test de
scrise ( preces verbal, Experimentul Computer, verificare a
minută, memoriu, referat, Lucrul infividual cenexiune cunoștințelor
raport, dare de seama) Tehnica muncii cu fise internet Prezentare S20 (19.02-23.02);
Corespondența comercială Scanner, fax, Chestionare
( cerere de ofertă, ofertă, telefon, Proiect S21 (26.02-02.03);
comandă) imprimantă, Portofoliu
Raportul formal copiator
Dosare,
bibliorafturi
Documente
specifice
activității
economice

5. Comunicarea 1.1.7. 1.2.11 1.3.11. Tabla,cretă, Fise test


nonverbală 1.3.12. Stiu/vreau să știu/am învățat marker, flipchart Fișe de lucru S22 (05.03-09.03);
Limbajul tăcerii Spune-mi mai mult Literatură de Fise de
Limbajul timpului Cine știe,câștigă specialitate autoevaluare
Limbajul corpului Documentarea după diverse Filme didactice,
S23 (12.03-16.03);
Gestica surse de informare calculator, Test de
Tonalitatea vocii Observația proprie videoproiectoe verificare a
Aspectul fizic/prezența Exercițiul personal Computer, cunoștințelor
personală Experimentul cenexiune Prezentare
Limbajul spațiului Lucrul infividual internet Chestionare S24 (19.03-23.03);
Limbajul culorilor Tehnica muncii cu fise Proiect
Portofoliu
6 Comunicarea eficientă 1.1.8. 1.2.12 1.3.13. Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
Factori ce influențează 1.2.13. surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru S25 (26.03-30.03);
comunicarea Observația proprie Literatură de Fise de
Tehnici de ascultare Exercițiul personal specialitate autoevaluare S26 (11.04-13.04);
Ascultarea activă/pasivă 1.2.14. Experimentul Filme didactice,
Barierele comunicării si Lucrul infividual calculator, Test de S27 (16.04 -20.04)
îndepărtarea lor Tehnica muncii cu fise videoproiectoe verificare a
Cine știe,câștigă Computer, cunoștințelor
cenexiune Prezentare
internet Chestionare
Scanner,fax,telef Proiect
on, imprimantă, Portofoliu
copiator
7 Agenda electronică 1.1.9. 1.2.15. 1.3.14. Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
Importanța agendei 1.1.10. 1.2.16. surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru S28 (23.04-27.04)
electronice 1.1.11. 1.2.17. Observația proprie Literatură de Fise de
Colectarea, prelucrarea și 1.2.18. Exercițiul personal specialitate autoevaluare S29(30.04-04.05);
folosirea informațiilor Instruirea programată calculator,
Validitatea informatiilor Experimentul videoproiector Test de S30 (07.05-11.05);
oferite de agenda Lucrul infividual Computer, verificare a
electronică Tehnica muncii cu fise cenexiune cunoștințelor
Organizarea unei agende Stiu/vreau să știu/am învățat internet Prezentare
electronice Spune-mi mai mult Scanner, fax, Chestionare
Utilizarea unei agende telefon, Proiect
electronice imprimantă, Portofoliu
copiator
Documente
specifice
activității
economice
8 Administrarea 1.1.12. 1.2.19. 1.3.15. Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
corespondenței surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru
Reguli de monitorizare a 1.2.20. Observația proprie Literatură de Fise de
corespondenței 1.2.21. Exercițiul personal specialitate autoevaluare S31 (14.05-18.05)
Proceduri specifice de Instruirea programată Formulare
recpție a corespondentei și 1.2.22. Experimentul tipizate Test de S32( 21.05-25.05)
aplicarea lor Lucrul infividual Filme didactice, verificare a
Înregistrarea datelor cu Tehnica muncii cu fise calculator, cunoștințelor
privire la corespondența Stiu/vreau să știu/am învățat videoproiectoe Prezentare S32 (21.05-25.05);
primită Spune-mi mai mult Computer, Chestionare
Expedierea cenexiune Proiect
corespondenței prin poștă internet Portofoliu
sau fax Scanner, fax,
Poșta electronică telefon,
imprimantă,
copiator
Dosare,
bibliorafturi
Documente
specifice
activității
economice
9 Etica profesională 1.1.13. 1.2.23. 1.3.16. Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
Relațiile interumane – 1.1.14. 1.2.24. 1.3.17. surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru S33 (28.05-01.06);
climatul optim de muncă 1.1.15. 1.2.25. Observația proprie Literatură de Fise de
Condiții care facilitează Exercițiul personal specialitate autoevaluare
activitatea umană( Experimentul Filme didactice, S34 (04.06-08.06);
structura personalității, Lucrul infividual calculator, Test de
tipuri de temperament, Tehnica muncii cu fise videoproiectoe verificare a
psihologia grupurilor) Stiu/vreau să știu/am învățat Computer, cunoștințelor S35 (11.06-15.06);
Imaginea personală Jurnalul cu dublă intrare cenexiune Prezentare
Deontologia personală Cubul internet Chestionare S36 (18.06-22.06);
Principii de etică Spune-mi mai mult Scanner, fax, Proiect
profesională Cine știe,câștigă telefon, Portofoliu
Norme etice la locul de Mozaicul imprimantă,
muncă, norme de copiator S37( 25.06-29.06
comportament
Disciplina în muncă și
secretul de serviciu