Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic Topolog Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază:Comerț Ciobanu Virginia
Modulul: Etică și comunicare profesională
Nr de ore/an: 102
Nr. ore /săptămână: din care: T:2 LT:1 IP:
Clasa: a X-a C
Profesor: Piticas Georgian Emil
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS:3915/18.05.2017 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: 3915/18.05.2017 Bucătaru Lăcrămioara

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:2019-2020

CUNOȘTINȚE:
• 1.1.1.Enumerarea elementelorprocesuluicomunicării
• 1.1.2.Precizareaobiectivelor și funcțiilor comunicării
• 1.1.3.Descriereanivelurilor comunicării.
• 1.1.4. Caracterizareaformelorde comunicare: verbal, nonverbal, scrisă
• 1.1.5. Descriereaprincipalelortipuri deinteracțiuneverbală
• 1.1.6. Enumerarearegulilor unei comunicări scrise
• 1.1.7. Caracterizareaelementelor comunicării nonverbale.
• 1.1.8. Enumerarea elementelorunei comunicări eficiente
• 1.1.9. Prezentarea metodelordedetensionare aunei situațiiconflictuale
• 1.1.10. Prezentarea agendei electroniceînțelegând rolul oportunităților oferitedetehnologia societății informaționaleîn viața social, personal șila locul
de muncă
• 1.1.11. Descriereaproblematicii referitoarela validitateași credibilitateainformației disponibile

• 1.1.12. Descriereaprincipiile legale șieticeimplicate în folosireainteractivăatehnologiei societății informaționale

• 1.1.13. Prezentarearegulilor demonitorizarea corespondenței.

• 1.1.14. Prezentareaprincipiilor deeticăprofesională

1
• 1.1.15. Cunoaștereanormelor eticeși a necesității respectării lor și a codului de conduitși manierelalocul demuncăși în societat

ABILITĂȚI:
• 1.2.1. Poziționareainterlocutorului într-o schemăde comunicare

• 1.2.2. Evaluareaobiectivelor și funcțiilor comunicării

• 1.2.3.Analizareanivelurilor comunicării.

• 1.2.4. Aplicareadiferitelor formedecomunicareîn diferitetexte

• 1.2.5.Monitorizareași adaptareaproprieicomunicări la cerințelesituaționale

• 1.2.6. Căutarea,colectarea, prelucrareadeinformații din sursediferite

• 1.2.7. Realizarea comunicării în context diferite

• 1.2.8. Transmitereamesajelororal șicu ajutorul mijloacelor de comunicare

• 1.2.9. Redactareaunui mesaj scris cu respectarearegulilor și folosireadiferitelortipuri detexte

• 1.2.10. Formulareași exprimareapropriilor păreri

• 1.2.11. Aplicareadiferitelor forme alecomunicăriinonverbal

• 1.2.12. Ameliorareacalitățiicomunicării

• 1.2.13.Îndepărtareabarierelor comunicării

• 1.2.14. Soluționareasituațiilor conflictuale

• 1.2.15. Organizareauneiagendeelectronice

• 1.2.16. Utilizareaagendei electronice


• 1.2.17.Colectarea, prelucrareași folosireasistematicăainformațiilor
• 1.2.18. Folosireatehnologiei societății informaționale pentru asprijinicreativitateași inovația

• 1.2.19.Aplicareaprocedurilor specificrecepției corespondenței

• 1.2.20.Înregistrareadatelor cu privirelacorespondența primită

• 1.2.21.Expedierea corespondenței firmei prin poștăsau fax

2
• 1.2.22.Realizarea comunicării prin poștă electronic

• 1.2.23.Aplicareaprincipiilor deeticăprofesionalăla locul de muncă

• 1.2.24. Aplicareanormelor eticela locul demuncă

• 1.2.25.Participareala viața comunitățiiși la activitățile în comun alegrupului de lucru

ATITUDINI:

• 1.3.1. Manifestareainteresuluicu privirela nevoileinterlocutorului

• 1.3.2.Adoptareaunui ton discret șipoliticos conștientizîndimpactulvorbiriiasupra altora

• 1.3.3. Conștientizareanevoiideaînțelegeși utilizelimbajul într-un mod responsabil șipozitiv social

• 1.3.4. Manifestareacapacității de concentrareîntr-o situație de comunicare dată

• 1.3.5. Manifestareauneiatitudini deschise și de respect pentru diversitateaexpresiilor culturale

• 1.3.6. Argumentarea clarăși concisă apropriilor puncte devederemanifestând dispoziția spreun dialogcritic și constructive

• 1.3.7. Manifestareauneiatitudini concilianteîn procesul de comunicareși în primireafeed backului

• 1.3.8. Manifestareacapacității de autoevaluareasimilare, analizăși sintezăainformațiilor și documentelorîn situațiidate

• 1.3.9. Manifestareacapacității de aderulaocomunicare eficientăcu partenerii de afaceri în situația dată

• 1.3.10. Manifestareacapacității de rezolva situații conflictualeîn situația dată

• 1.3.11. Asumarearesponsabilăautilizării mijloacelor media interactive

• 1.3.12.Conștientizarea conceptelordebază cu privirela indivizi, organizații de muncă, egalitatedegen și nediscriminare


• 1.3.13.Implicarea activăîn monitorizarea corespondenței conform regulilorprestabilite
• 1.3.14.Asumareaderesponsabilități șiîncadrareaîn normele eticela locul de muncă
• 1.3.15.Manifestareadisciplinei în muncăși păstrareasecretului de serviciu
• 1.3.16.Respectareaprincipiilor eticede comportament în relațiiledemuncă

• 1.3.17.Manifestareauneiatitudini proactiveîn viața social, personal cași întimpulorelor delucru

3
Unitatea de rezultate ale
Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Procesul comunicării:
• Ce este comunicarea
1.2.1 1.3.1 2 1
• Elementele procesului de S1 S1
1.1.1
1.2.2 1.3.2 comunicare
1.1.2 • Poziționarea într-o schemă de
1.2.3 1.3.3 2 1
comunicare S2 S2
1.1.3
1.3.4 • Obiectivele comunicării S3 S3
2 1
1.3.5 • Funcțiile comunicării
2 1
• Nivelurile comunicării S4 S4
1.3.6

2. Recapitulare 2 1 S5 S5

3 1.1.4. 1.2.4 1.3.7 Formede comunicare: S S


. 1.2.5 1.3.8 • Comunicare verbală 2 1 6 6
1.3.9
1.2.6 • Comunicare nonverbală 2 1 S S
1.2.7 7 7
• Comunicare scrisă 2 1 S S

4
•Stabilirea formelor de 8 8
comunicare indicate în S S
diferite contexte 9 9
4 Recapitulare 4 2 S10 S10
.
5 1.1.5. 1.2.8 1.3.10. Mijloacede comunicare:
. • Massmedia 2 1 S11 S11
1.3.11. • Mijloace de comunicare orală 2 1 S12 S12
• Mijloace de comunicare scrisă 2 1 S13 S13

• Mijloace de comunicare vizuală 2 1 S14 S14

• Mijloace de comunicare audio


vizuală
• Internet
6 Recapitulare 2 1 S15 S15
.

7 1.1.6. 1.2.9 1.3.12. Comunicarea scrisă 2 1 S16 S16


. 1.2.10 1.3.13. • Caracteristicilemesajuluiscris 2 1 S17 S17
1.3.14. • Reguli deredactareamesajului scris 2 1 S18 S18

1.3.15. • Formele comunicării scrise 2 1 S19 S19


(proces- verbal,minută,memoriu,referat, 2 1 S20 S20
1.3.16.

5
1.3.17. raport, dare de seamă)
•Corespondență
comercială(cerere de ofertă,
ofertă,comandă)
• Raportul formal
8 1.1.7. 1.2.11. 1.3.12. Comunicare
. 1.3.13. nonverbală: 2 1 S21 S21
1.3.14. • Limbajul tăcerii
1.3.15. • Limbajul timpului 2 1 S22
S22
1.3.16. • Limbajul corpului

1.3.17. • Gestica
• Tonalitatea vocii
• Aspectul fizic/prezența personală
• Limbajul spațiului
• Limbajul culorilor
9 1.1.8. 1.2.12. 1.3.12. Comunicareeficientă:
. 1.2.13. 1.3.13. • Factori ce influențează comunicarea
1.3.14. • Tehnici de ascultare
1.2.14. 1.3.15. • Ascultare activă/pasivă 2 1 S23 S23
1.3.16. • Barierele comunicării și îndepărtarea
1.3.17. lor

6
• Conflicte și soluționarea lor 2 1 S24 S24

10. 1.1.9. 1.2.15. 1.3.12. Agenda electronică


1.1.10. • Importanța agendei electronice 2 1 S25 S25
1.2.16. 1.3.13. • Colectarea, prelucrareași
1.1.11. 1.3.14. folosirea informațiilor
1.2.17. 1.3.15. • Validitatea informațiilor
1.3.16. oferitedeagenda electronică 2 1 S26 S26
1.2.18. 1.3.17. • Organizarea unei agende electronice
• Utilizarea agendei electronice
11. 1.1.12. 1.2.19. 1.3.12. Administrarea corespondenței
• Reguli de monitorizare a
1.2.20. 1.3.13. corespondenței
1.2.21. 1.3.14. •Proceduri specifice de
1.3.15. recepție a corespondenței 2 1 S27 S27
1.2.22 și aplicarea lor
• Înregistrarea datelor cu privire la 2 1 S28 S28
corespondența primită

7
12. 1.1.13. 1.2.23. 1.3.12. Etica profesională
1.1.14. 1.2.24. 1.3.13. • Relațiiinterumane-climatul optim 2 1 S29 S29
1.1.15. 1.2.25. 1.3.14. demuncă
1.3.15. • Condiții care faciliteaza activitatea 2 1 S30 S30
1.3.16. umană: structura
1.3.17. personalității,tipuri de 2 1 S31 S31
temperament, psihologia grupurilor
• Imaginea personală 2 1 S32 S32
• Deontologia profesională
• Principii de etică profesională
• Norme etice la locul demuncă, 2 1 S33 S33
norme de comportament
• Disciplina în muncă și secretul de
serviciu
Recapitulare finală 2 1 S34 34

Întocmit :
Prof. Piticas Georgian Emil