Sunteți pe pagina 1din 4

Anul şcolar: 2019 - 2020

Unitatea școlară: Scoala gimnaziala nr 3 Avizat:


Profesor: HORJA OANA Responsabil comisie metodică,
Disciplina: ADMINISTRAREA MARFURILOR
Director,
Nr. ore alocate:108 instruire practica prof

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ -


ADMINISTRAREA MARFURILOR

Nr
.
Unitatea de Săptă
Competenţe specifice Conţinuturi de Observaţii/ Evaluare
învăţare mâna
or
e

Operaţii specifice recepţiei mărfurilor


Administrarea - Documente de însoţire a lotului de marfă: factură, aviz  Verifică documentele Verificarea
mărfurilor de expediţie, conosamente, scrisoarea de trăsură, foaia de însoţire a lotului de documentelor de
de parcurs, certificatul de calitate, certificatul de marfă. însoţire a lotului de
1–3 marfă în condiţii reale
conformitate, buletinul de analiză, concordanţa
sau de simulare.
scriptică şi faptică între informaţiile din documente
(provenienţă, denumire produs, cantitate, calitate, preţ)
şi mărfurile primite efectiv;

- Pregătirea mărfurilor pentru verificarea cantitativă,


calitativă: dezambalarea de ambalajul de transport,
aranjarea pe sortimente, articole;
1
- Verificarea cantitativă a mărfurilor: numărare,  Pregăteşte mărfurile Pregătirea mărfurile
cântărire, măsurare; pentru verificarea pentru verificarea
cantitativă. cantitativă în condiţii
- Verificarea calitativă a mărfurilor: integritatea 4-7 reale sau de simulare.
ambalajelor, a marcării, caracteristici calitative pe
grupe de mărfuri.  Verifică cantitativ
mărfurile.
Verificarea cantitativă
a mărfurile în condiţii
 Verifică calitativ reale sau de simulare.
mărfurile .
Verificarea calitativă a
mărfurilor în condiţii
reale sau de simulare.

Depozitarea Operaţii specifice depozitării mărfurilor  Manipulează şi transportă 8-12 Manipularea şi


mărfurilor - Manipularea şi transportul mărfurilor în spaţiul de mărfurile în transportul mărfurilor
depozitare în funcţie de caracteristici: greutate, volum, spaţiul de depozitare în în spaţiul de depozitare
grad de perisabilitate, înscrisuri pe ambalaj, manual, funcţie de în funcţie de
mecanic, automat; caracteristicile mărfurilor. caracteristicile
- Unităţi de încărcătură în funcţie de natura mărfurilor mărfurilor în condiţii
(în vederea expedierii): baloţi, palete, containere, reale sau de simulare.
pachete, cutii, navete, lăzi; .

- Norme de transport şi manipulare a mărfurilor: poziţia  Formează unităţi de


corpului, cantitate maximă, înălţime, mod de prindere, încărcătură în funcţie de Formarea unităţilor de
natura mărfurilor în vederea încărcătură în
echilibrarea greutăţii.
expedierii. funcţie de natura
mărfurilor în vederea
 Respectă normele de expedierii în condiţii
transport şi manipulare a reale sau de simulare.
mărfurilor.
Respectarea normelor
2
de transport şi
manipulare a mărfurilor
în condiţii reale sau de
simulare .

Păstrarea Reguli specifice păstrării mărfurilor:  Identifică condiţiile de 16-21 Identificarea condiţiilor
mărfurilor - Condiţii de păstrare şi depozitare în funcţie de păstrare şi depozitare în de păstrare şi depozitare
caracteristicile mărfurilor: temperatură, umiditate, funcţie de caracteristicile în funcţie de
circulaţia aerului, vecinătate admisă, înălţimea stivei, mărfurilor. caracteristicile
mărfurilor în condiţii
distanţa dintre purtătorii de marfă, distanţa faţă de
reale sau de simulare.
sursele de căldură şi lumină;
 Efectuează operaţii de
- Operaţii de întreţinere a mărfurilor: ştergere,
întreţinere a mărfurilor.
dezinfectare, curăţare; Efectuarea operaţiilor
de întreţinere a
Înlocuirea mărfurilor necorespunzătoare: sparte, rupte,
 Înlocuieşte mărfurile mărfurilor în condiţii
expirate, ambalaje deteriorate, neetichetate, fisurate,
necorespunzătoare. reale sau de simulare.
decolorate.

Înlocuirea mărfurilor
necorespunzătoare în
condiţii reale sau de
simulare.

Stocul de Stocul de marfă  Stabileşte stocul de Stabilirea stocului de


marfă - Stocul de marfă stabilit prin: numărare, cântărire, marfă existent. marfă existent în
măsurare; condiţii reale sau de
 Determină stocul în simulare.

3
- Stocul de marfă în funcţie de ritmul vânzării: intrări, funcţie de ritmul vânzării. Determinarea stocului
ieşiri, viteza de circulaţie; în funcţie de ritmul
 Raportează situaţiile vânzării în condiţii
- Situaţii specifice referitoare la stoc: stoc supranormativ, specifice legate de stocul reale sau de simulare..
subnormativ, de siguranţă, pentru transport intern, stoc de marfă.
pentru condiţii de iarnă. Raportarea situaţiilor
specifice legate de
stocul de marfă în
condiţii reale sau de
simulare.

Servicii Servicii suplimentare în magazinul specializat  Identifică serviciile 21-28 Identificarea serviciilor
suplimentare în - Servicii suplimentare în comerţul specializat: suplimentare în comerţul suplimentare în
magazinul ambianţă, confort, informare, transport, instalare, specializat. comerţul specializat în
specializat asamblare, punerea în funcţiune, retuş, service, condiţii reale. sau de
simulare.
financiare;
 Aplică politicile unităţii
- Politicile unităţii comerciale în prestarea serviciilor comerciale în prestarea
serviciilor specifice. Aplicarea politicii
specifice: servicii de calitate (amabilitate, unităţii comerciale în
disponibilitate, siguranţă, accesibilitate, receptivitate, prestarea serviciilor
personal competent), satisfacţia clientului, eliminarea specifice în condiţii
reclamaţiilor, îmbunătăţirea calităţii, prevenirea reale sau de simulare.
conflictelor, fidelizarea clienţilor, evaluarea gradului de  Rezolvă reclamaţiile
satisfacere a cerinţelor clienţilor; clienţilor.
 Rezolvarea
Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor: design-ul, funcţionarea, reclamaţiilor clienţilor
viciilor ascunse în condiţii de simulare.