Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAŢIONAL ,,I.C.

BRĂTIANU” HAŢEG
Profilul: Servicii Avizat,
Domeniul de pregătire de bază– Turism şi alimentaţie Director
Modulul: M 4 – Procese de bază în alimentaţie
Nr de ore/an: 108 ore, din care: IP: 36
Nr. ore /săptămână: 3 din care: T: 2, IP: 1
Clasa: IX G
Profesor: Ţigăranu Nicoleta Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3411/16.03.2009 Şef catedră
Programa aprobataURÎ prin
6. OMENCS nr. 4457/05.07.2016
REALIZAREA
PLANIFICAREA
PROCESELOR DE UNITĂŢILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII
BAZĂ ÎN
ConținuturileAN ŞCOLAR: 2016-2017
învățării
crt. ALIMENTAŢIE
Metode de predare –
Cunoș Abili Atitu Resurse
învăţare/ activităţi de Probe de evaluare
tințe tăți dini necesare
învăţare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 6.1.1. 6.1.1. 6.3.1. Dotări specifice spaţiilor de producţie documentarea după Literatură de instrumente de
6.1.2. 6.1.2. culinară şi de patiserie – cofetărie. diverse surse de specialitate şi evaluare iniţială:
 informare, documente Întrebări,
 observaţia proprie, specifice: Chestionare,
 Clasificarea dotărilor din spaţiile de tehnica muncii cu fişe) albume şi Exerciţii de tipul
producţie: utilaje, aparate, vase şi cu activităţile ce solicită cataloage, ştiu/vreau să ştiu/am
ustensile. efortul colectiv (de reviste de învăţat,
echipă, de grup) de genul specialitate, Brainstorming
 Caracteristicile constructive şi discuţiilor, asaltului de videoproiector; instrumente de
funcţionale ale dotărilor din spaţiile de idei Aparatură evaluare continuă:
producţie Studiul de caz pentru Fişe de observaţie,
Ştiu/vreau să ştiu/am multiplicarea Fişe test
 Recapitulare învăţat; fişelor de lucru, Fişe de lucru, Teste de
de evaluare şi a verificare a

altor materiale cunoştinţelor cu itemi

necesare Lista de verificare a
 activităţii la proiectului, Teme de

1
 clasă. lucru, Prezentare.
 Evaluare instrumente de
evaluare finală:
Proiectul
Studiul de caz
Portofoliul
6.1.3. 6.2.3. 6.3.2. Dotări specifice spaţiilor de servire. Studiul de caz Fişe test
2 6.1.4. 6.2.4.  Clasificarea dotărilor din spaţiile de Ştiu/vreau să ştiu/am Fişe de lucru,
servire: mobilier, echipamente şi obiecte învăţat; Mobilier, Teste de verificare a
de inventar necesare servirii Documentarea după echipamente şi cunoştinţelor cu itemi
consumatorilor. diverse surse de obiecte de Teme de lucru,
 Caracteristicile constructive şi informare, inventar Prezentare.
funcţionale ale dotărilor din spaţiile de Observaţia proprie specifice Proiectul
servire. Brainstorming; spaţiilor de Studiul de caz
 Recapitulare Harta minţii; servire; Portofoliul
 Evaluare
3 6.1.5. 6.2.5. 6.3.3. Operaţii de ambiantare a spaţiilor de Studiul de caz Întrebări,
6.2.6 servire: Documentarea după Chestionare,
- Operaţii de curăţenie curente; diverse surse de Fişe test
- Operaţii de aranjare a mobilierului din informare, Mobilier, Fişe de lucru, Teste de
dotare şi de completare a consolei cu Observaţia proprie echipamente şi verificare a
obiecte de inventar necesare procesului Brainstorming; obiecte de cunoştinţelor cu itemi
de servire a consumatorilor Harta minţii; inventar Teme de lucru,
 Recapitulare Harta scenariilor de specifice Proiectul
Evaluare viitor; spaţiilor de Portofoliul
Impulsul fotografic servire;
6.1.6. 6.2.7. 6.3.4. Materii prime şi auxiliare folosite în Exerciţiul personal, Materii prime de Întrebări,
6.1.7. 6.2.8. alimentaţie: experimentul şi lucrul origine vegetală, Chestionare,
individual, materii prime de Fişe test
- Clasificarea materiilor prime şi Studiul de caz origine animală, Fişe de lucru, Teste de
auxiliare folosite în alimentaţie; Documentarea după băuturi verificare a
diverse surse de nealcoolice cunoştinţelor cu itemi
- Materii prime vegetale; informare, şi alcoolice; Lista de verificare a
Observaţia proprie buletine de proiectului Teme de

2
- Materii prime animale; Brainstorming; analiză, lucru, Prezentare.
- Materii auxiliare. Harta minţii; fişe Proiectul
 Recapitulare Harta scenariilor de tehnologice, Studiul de caz
Evaluare viitor; Portofoliul
6.1.8. 6.2.9. 6.3.5. Prelucrarea primară a materiilor prime şi Demonstraţia Reţetare, fişe de Întrebări,
6.1.9. auxiliare în alimentaţie: exerciţiul personal, documentare Chestionare,
6.1.10 experimentul şi lucrul Vase, ustensile, Fişe test
- Operaţii de prelucrare primară individual, aparate, utilaje Fişe de lucru, Teste de
(sortarea, spălarea, dozarea, curăţirea, Studiul de caz şi echipamente verificare a
tranşarea, porţionarea, tăierea etc) documentarea după specifice cunoştinţelor cu itemi
diverse surse de bucătăriilor şi Teme de lucru,
– caracterizare, mod de realizare, condiţii informare, laboratoarelor Prezentare.
de lucru cu ustensilele şi echipamentele observaţia proprie de Proiectul
specifice prelucrării primare a materiilor patiserie şi Studiul de caz
prime şi auxiliare folosite în alimentaţie. cofetărie; Portofoliul
6.1.11 6.2.10 6.3.6. Prelucrarea termică a materiilor prime şi Reţetare, fişe de Întrebări, Chestionare,
6.1.12 6.2.11 auxiliare în alimentaţie: Demonstraţia documentare Fişe test
6.1.13 - Operaţii de prelucrare termică (opărire, exerciţiul personal, Vase, ustensile, Fişe de lucru, Teste de
6.1.14 fiebere, sotare,prăjire, înăbuşire, frigere, experimentul şi lucrul aparate, utilaje şi verificare a
coacere) individual, echipamente cunoştinţelor cu itemi
– caracterizare, mod de realizare, condiţii de Studiul de caz specifice Teme de lucru,
lucru cu ustensilele şi echipamentele documentarea după diverse bucătăriilor şi Prezentare.
specifice prelucrării termice a materiilor surse de informare, laboratoarelor de Proiectul
prime şi auxiliare folosite în alimentaţie observaţia proprie patiserie şi Studiul de caz
Recapitulare cofetărie; Portofoliul
Evaluare
SPP –sapt.16,31,37 Intocmit,
prof. Ţigăranu Nicoleta

Unităţile de rezultate ale învăţării URÎ sunt corelate cu unităţi de competenţă/ competenţe specifice conform tabelului de corelare din Standardul de
Pregătire Profesională detaliat în anexa 4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016

S-ar putea să vă placă și