Sunteți pe pagina 1din 11

Managementul implementării eficiente a

curriculumului național.
MANAGER – CRED

- Formare nivel 2 -
Program acreditat de formare continuă a cadrelor didactice

PORTOFOLIU PROFESIONAL

CURSANT

RADA ADRIANA EMANUELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROȘENI,

LOC. GROȘENI, JUD. ARAD

Grupa: S2_MANAGER_CRED_V_AR_01

Formatori: Prof. Eugenia Groșan

Prof. NEAMŢU NOEMI

Perioada formării: 10.10.2022 – 29.11.2022


1
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Data evaluării finale:20.12.2022

ACTIVITATE PENTRU EVALUARE FINALĂ

Vă rugăm să realizați o secțiune din planul managerial pentru anul școlar următor prin care
urmăriți un set de ținte în aria curriculumului și a rezultatelor învățării, valorificând experiența
participării la acest curs de formare, temele de portofoliu elaborate pe parcurs și actualele
documente de proiectare ale școlii dumneavoastră.

Aveți în vedere în elaborarea acestui document elemente cât mai concrete (ce vă propuneți să
realizați, cum, pentru cine, când, cu ce resurse umane, materiale, financiare etc.) și de posibile
bariere și provocări. Vă recomandăm să țineți cont de măsura în care intervenții similare
inițiate anterior de școala dumneavoastră în aria curriculumului au condus la rezultatele
așteptate. Construiți secțiunea pornind de la nevoi cât mai clar identificate și definite ale celor
care vor beneficia de activitățile incluse în această secțiune a planului managerial - de exemplu,
elevi, profesori, părinți, personal de sprijin din școală, reprezentanți din comunitate.

Nu în ultimul rând, includeți în document și aspecte legate de modalități concrete de


monitorizare și evaluare (verificare) a gradului în care activitățile propuse și-au atins
obiectivele, care să vă permită ulterior îmbunătățirea întregului plan managerial.

Se recomandă ca documentul elaborat să aibă un număr de cel puțin 5 pagini.

2
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Planul managerial al Şcolii Gimnaziale Groșeni este parte integrantă a Strategiei de
dezvoltare a învăţământului românesc. Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei,
a integrării acesteia cu cercetarea şi inovarea, Şcoala Gimnazilă Groșeni, respectiv beneficiarii
direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării
unei noi viziuni asupra educaţiei, formării şi dezvoltării având ca dimensiuni principale
îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea
accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de formare
profesională către spaţiul european.
Documentul de față, vizează, de asemenea, și modul în care se dezoltă în școală practici
didactice care să promoveze interactivitatea, formarea capacităților utilizarea/aplicarea informațiilor
în contexte cât mai variate și corelate la experiența elevilor, folosirea tehnologiei în demersul
didactic, la așteptările acestora și a familiei în privința demersului didactic și confortului
educațional.
Elementul central al Planului Managerial este ELEVUL, care este actorul principal al
demersului educațional, în jurul acestuia gravitând modul de abordare a curriculumului, constituirea
și perfecționarea resursei umane, constituirea și folosirea resursei materiale și financiare și modul de
abordare a relațiilor cu comunitatea locală.
Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Şcoala Gimnazială Groșeni în anul şcolar 2022 - 2023
scoate în evidenţă următoarele:

3
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Elaborarea documentelor de  Nerealizarea feedback-ului în cadrul


proiectare; catedrelor, ca urmare a asistentelor şi
 Stabilirea obiectivelor pe interasistenţelor;
compartimente şi a priorităţilor;  Dificultăţi/rezultate rezultate slabe
 Proiectarea programului de asistenţe şi înregistrate în pregătirea copiilor
interasistenţe anuale în funcţie de proveniţi din familii dezorganizate;
nevoi şi în colaborare cu CEAC;  Volumul mare de muncă și riscul de a nu
 Circulaţia optimă a informaţiei la finaliza la timp, eficient şi corespunzător,
nivelul compartimentelor; problemele solicitate de Inspectoratul
 Organizarea examenelor de Evaluare Școlar;
naţională;  Insuficientă conştientizare a copiilor
 Asigurarea unui climat de muncă privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor
eficient a tuturor compartimentelor; de învăţământ.
 Corectitudinea informaţilor transmise
spre Inspectoratul Școlar;
 Acordarea de consiliere și audienţe;
 Informatizarea unităţii de învăţământ;
 Promovarea strategiilor moderne în
abordarea actului învăţării;
 Parteneriate educaţionale;
 Conştientizarea comunităţii în direcţia
înţelegerii problemelor unității.

4
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Implementarea strategiilor privind - Deteriorarea mediului socio-economic,


descentralizarea învățământului, asigurarea calității; familial;
- Lărgirea parteneriatului local, regional; - Diminuarea interesului/capacităţii
- Iniţierea de parteneriate ale unității cu familiei de a susţine pregătirea şcolară a
instituţii din comunitate. copiilor, părinţi plecaţi la muncă în
- C.D.Ş - din perspectiva particularizării actului străinătate;
învăţării; - Motivarea/stimularea slabă a cadrelor
- Parteneriat activ cu sindicatele; didactice prin politicile salariale curente.
- Comunicare/interrelaţionare/multiculturalitate;
- Relaţia cu mass-media;
- Organizare schimburilor de experienţă cu alte
instituţii similare.

5
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Domeniul funcțional – CURRICULUM

OBIECTIVE:

1. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de învăţământ, al fiecărei catedre,


al fiecărui cadru didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local;
2. Personalizarea ofertei educaţionale;
3. Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la educaţie, pe baza unor
indicatori specifici;
4. Monitorizarea grupelor cu copii capabili de performanţă;
5. Analiza criteriilor folosite de unităţile şcolare la stabilirea curriculum-ului şi relaţia dintre
curriculum-ul naţional şi cel local;
6. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale
tuturor copiilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea copiilor pentru o
societate în schimbare;
10. Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor de monitorizare
şi evaluare şi/sa a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin
proiecte de dezvoltare;

6
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Nr. Funcția Compartiment Resurse Orizont de Indicatori de
crt. manageri Măsuri/Acţiuni responsabil umane timp realizare
ală
1. Proiectare • Realizarea încadrării Comisia Director Septembri Documente
/ respectând principiul pentru Şefi e realizate
organizar continuităţii şi al curriculum catedre 2023
e competenţei şi
constituirea catedrelor.

• Elaborarea Comisia Cadre Septembri Documente


documentelor de pentru didactice e realizate
proiectare şi curriculum, Octombrie
organizare a activităţii de CEAC 2023
învăţământ

• Elaborarea programului Comisia Director Septembri Baza de date


activităţii educative pentru Consilier e 2023 - Oferta
şcolare şi extraşcolare, curriculum educativ Iunie 2024 educaţională
avându-se în vedere
aptitudinile deprinderile,
înclinaţiile şi talentul
copiilor.
• Implementarea Comisia Director Septembri Planuri
curriculum-ului naţional pentru e cadru
potrivit ofertei proprii, curriculum Decembrie Oferta
promovate prin "Oferta 2023 educaţională
Educaţională"

• Introducerea şi utilizarea Comisia CEAC Septembri Materiale de


metodelor interactive în pentru e informare
realizarea educaţiei de curriculum Decembrie Oferte de
bază 2023 formare

7
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
• Introducerea unor Comisia CEAC Septembri Materiale de
metode şi forme de pentru e informare
evaluare şi dezvoltare a curriculum Decembrie Oferte de
creativităţii, adaptabilității 2023 formare
şi a transferabilității
cunoştinţelor în situaţii
noi

• Diversificarea C.D.Ș. în Comisia Comisia Mai 2024 Baza de date


concordanţă cu nevoile pentru pentru Oferta
de formare a curriculum curriculum educaţională
competențelor cheie Director

2. Conducer • Promovarea unei politici CEAC Responsabi Septembri Broşuri


e de susţinere a şcolarizării Comisia l cu e Materiale de
operațion - alfabetizare, integrare, pentru activitatea Decembrie informare
ală recuperare - pentru toţi curriculum educativă 2023
copiii şi prevenirea Cadre
abandonului şcolar didactice

• Asigurarea permanentă CEAC Director Septembri Rapoarte


a unei comunicări Comisia Cadre e
eficiente între cadre pentru didactice 2023
didactice şi părinţi, curriculum
urmărindu-se constant
progresul şcolar,
diagnosticarea învăţării,
motivarea cadrelor
didactice şi preşcolarilor
pentru desfăşurarea unui
proces educativ de
calitate.
3. Monitoriz • Monitorizarea Comisia Director Conform Fişa de
are/ progresului şcolar din pentru Cadre graficului observare şi
Evaluare perspectiva prestanţei curriculum didactice de control evaluare a
didactice CEAC lecţiei

8
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
• Monitorizarea Comisia Director Conform Fişa de
procesului de utilizare a pentru Cadre graficului observare şi
tehnologiei informatice curriculum didactice de control evaluare a
în lecţie CEAC lecţiei
Proiecte
didactice
• Monitorizarea actului CEAC Director Conform Instrumente
educaţional din Comisia graficului de evaluare
perspectiva progresului pentru de control formativă şi
şcolar individual şi a curriculum sumativă
reuşitei şcolare la
concursuri
• Monitorizarea CEAC Director Conform Fişa sintetică
alternativelor Comisia Cadre graficului a unității
educaţionale pentru didactice de control
curriculum
• Îndrumarea, CEAC Director Conform Instrumente
monitorizarea şi Comisia Cadre graficului specifice de
evaluarea activităţilor de pentru didactice de control evaluare
orientare şi consiliere curriculum
şcolară

9
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Activități propuse pentru Perioada de Resurse umane Resurse Finalități/Ținte de
pilotare implementare implicate materiale atins
utilizate
Cercuri tematice ( literar, de Lunar Cadre didactice Biblioteca școliiReducerea
științe, mișcare, dezvoltare voluntare numărului de
personală, teatru etc) Baza sportivă absențe nemotivate
Parteneri ONG pe durata anului
Truse de școlar
Profesor experimente
consilier Implicarea activă
Birotică și a elevilor în
Elevi consumabile procesul învățării

Îmbogățirea
orizontului
cultural a elevilor
participanți

Întâlniri cu
personalități
locale pe domenii
diverse
Catalogul electronic Anual Informatician Conexiune la Creșterea gradului
internet de informare a
Cadre didactice părinților în ceea
Aplicația ce privește
Elevi instalată pe rezultatele elevilor
aparate și participarea la
Părinți programul școlar
 
Învățarea bazată pe proiect Un Cadre didactice Resurse Abordarea
proiect/modul bibliografice interdisciplinară a
-        Ateliere de formare a Profesor învățării
colectivului de cadre consilier Spații adecvate
didactice Asigurarea
Elevi   conexiunii
-        Predarea în echipă - învățării cu viața
conceperea demersului, de zi cu zi și
implementarea disciplinele
studiate în școală

10
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Implicarea activă
a elevilor în
procesul învățării

Intensificarea
practicilor
colaborative

11
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și