Sunteți pe pagina 1din 12

Introduceți pregătirea pentru

Cambridge English Qualifications


în școala dumneavoastră
Alegeți excelența în domeniul învățării și evaluării limbii engleze

1
Cambridge Assessment English

Cine suntem:
• Un departament non-profit al Universității • Un expert în domeniul evaluării competențelor de
Cambridge care oferă cea mai prestigioasă gamă limba engleză, cu o experiență de peste 100 de ani;
de certificate de limba engleză la nivel mondial,
• Un departament care certifică mai mult de 5,5
recunoscute în România și în întreaga lume;
milioane de candidați în fiecare an în întreaga lume,
• Membru fondator al ALTE (The Association of recunoscut la nivel internațional de peste 20.000
Language Testers in Europe), implicat în crearea de organizații. Misiunea noastră: să vă oferim
Cadrului European Comun de Referință pentru suport pentru predarea, învățarea și evaluarea
Limbi (CECRL), standardul internațional pentru limbii engleze la cele mai înalte standarde.
definirea competențelor lingvistice, dezvoltat de
Consiliul Europei;

Obiectivele școlii dumneavoastră pentru limba engleză:

2
Ce vă doriți dumneavoastră
• să ajutați elevii să își atingă potențialul maxim în • să oferiți școlii șansa de a se remarca în rândul
limba engleză prin implementarea unui program celorlalte instituții din regiune prin implementarea
care s-a dovedit a fi de succes; unui program personalizat;
• să demonstrați tuturor eficiența noului programul • să selectați elevi foarte buni, atrași de programul
de dezvoltare a competențelor în limba engleză; de pregătire pentru examene;
• să facilitați elevilor accesul la o multitudine de • să dezvoltați competențele profesorilor și elevilor
oportunități pentru studii sau carieră; printr-un program motivant, atractiv și eficient.

“O bună cunoaștere a limbii engleze “Credem că prin structura lor, examenele


confirmată și de un certificat Cambridge Cambridge English oferă evaluarea cea
oferă oportunități pe plan academic, mai obiectivă a cunoașterii și utilizării
profesional și personal. Examenele limbii engleze. Totodată pregătirea
Cambridge vin în întâmpinarea pentru aceste examene este sprijinită
preocupării cadrelor didactice din de o imensă varietate de materiale
colegiul nostru pentru formarea unui de înaltă calitate. Aceste examene
sistem real de valori și pentru stimularea reprezintă o finalitate în predarea limbii
competitivității, a spiritului critic și engleze, o imensă motivare pentru elevi.
a performanței. Aceste examene Dacă doriți ca elevii să devină utilizatori
contribuie la asigurarea unei motivații ai limbii engleze, îndrumați-i spre
reale pentru învățare a elevilor noștri.” examenele Cambridge.”
Teona Codreanu Mária Sándor
Director adjunct, Colegiul National ‘Vasile Alecsandri’, Profesoară de limba engleză,
Bacău Liceul Teoretic ‘Támasi Áron’, Odorheiu Secuiesc

3
Ce vă oferim noi:
Suport continuu în demersul de a introduce Cambridge
English Qualifications în școala dumneavoastră

• Organizați cursuri de pregătire pentru examenele • Vă punem în contact cu centrele de examen


noastre. din zonă. Îl veți alege pe cel care va administra
examenele în locațiile stabilite sau în școala
• Noi vă oferim sfaturi referitoare la:
dumneavoastră.
• conținutul cursurilor, materialele de pregătire;
• durata programului de pregătire, frecvența
cursurilor;
• metode practice de implementare a programului
urmând modelul altor școli.

“Posibilitatea de a organiza examene


Cambridge English în liceul nostru are
un imens impact asupra felului cum este
perceput liceul în comunitate. Faptul
că organizam examene Cambridge
contează la ridicarea prestigiului liceului
pe plan local și regional. În primul rand,
aflux de candidați pentru admitere, apoi,
elevii sunt motivați să învețe limba
engleză știind că vor susține aceste
examene. Organizarea de examene
Cambridge implică responsabilitate
maximă, dar oferă extrem de multe
avantaje, beneficiari fiind atât elevii, cât
și profesorii, dar și comunitatea.”

Raluca Igna
Profesoară de limba engleză,
Liceul Teoretic ‘Mihai Viteazul’, Caracal

4
Despre Cambridge English Qualifications

• Cambridge English Qualifications corespund • Examenul are ca rezultat o diplomă internațională,


perfect nivelurilor din CECRL, la crearea căruia care poate fi utilizată pe toată durata vieții.
Cambridge Assessment English a participat. Având
• Examenele Cambridge English sunt perfecte pentru:
în vedere că recunoașterea examenelor de către
Ministerul Educației Naționale este, de asemenea, • a echivala proba de competențe lingvistice
structurată pe nivelurile CECRL, Cambridge English pentru admiterea la clasa a 5-a si clasa a 9-a cu
Qualifications sunt pe deplin compatibile cu program intensiv sau bilingv de predare a limbii
programa școlară. engleze;
• Examenele oferă un parcurs bine definit și permit • a echivala proba de competențe lingvistice de la
ca fiecare nivel al CECRL să fie atins pas cu pas, Bacalaureat;
oferindu-le elevilor încredere și un obiectiv concret
• a studia la universități prestigioase din afara țarii
de realizat.
sau din România (în special cu C1 Advanced,
• Pregătirea pentru Cambridge English Qualifications acceptat aproape peste tot pentru admitere);
presupune aprofundarea fiecărei competențe • a dovedi nivelul de limba engleză angajatorilor
lingvistice corespunzătoare nivelurilor CECRL, pentru un stagiu profesional sau recrutare.
deoarece fiecare examen este o evaluare
sistematică a acestora: înțelegere scrisă și orală,
exprimare scrisă și orală.

“Examenele Cambridge English ne-au “Am ales examenele Cambridge English


adus îmbunătățirea performanțelor pentru profesionalism, seriozitate,
lingvistice, recunoașterea examenelor suportul oferit la fiecare sesiune și
naționale pentru elevi, ridicarea standardele de calitate. Examenele
prestigiului în comunitate pentru școală, ne-au ajutat să ne atingem obiectivele
suport de materiale și apartenența prin mobilizarea elevilor pentru studiul
la o comunitate profesională pentru intensiv al limbii engleze în vederea
profesori. Beneficiul cel mai important atingerii unui scop clar definit. Elevii se
este ridicarea nivelului competențelor pregătesc conștienți de target-ul pe care
lingvistice ale elevilor prin motivarea doresc să-l atingă, iar certificatele le
acestora să atingă nivelul cerut de oferă posibilitatea de a studia sau lucra
examenul pentru care se pregătesc.” în străinătate.”
Maria Elena Suciu Angelica Morariu
Profesoară de limba engleză, Profesoară de limba engleză,
Colegiul Național ‘Gheorghe Lazăr’, Sibiu Colegiul Național ‘Emanuil Gojdu’, Oradea

5
Probele de examen*
Înțelegere Înțelegere Exprimare Exprimare
orală scrisă scrisă orală

B2 First for Schools 40 min 1h15 1h20 14 min


Acest examen dovedeşte abilitatea de a comunica Înțelegerea Înțelegerea Redactarea a O pereche de
cu încredere într-un mediu vorbitor de limba engleză diverselor ideilor din două eseuri. candidați cu doi
și poate fi folosit pentru echivalarea probei de tipuri de diverse tipuri examinatori.
competență lingvistică din cadrul examenului de comunicări de texte. Comunicarea
bacalaureat. audio: Proba de eficientă într-un
NB: Candidații care obțin calificativul A primesc un emisiuni radio, Utilizarea dialog față în față.
certificat de nivel C1, iar cei care nu obțin punctajul prezentări etc. limbii engleze:
de trecere, un certificat de nivel B1. cunoștințe de
gramatică și
vocabular.

B1 Preliminary for Schools 40 min 1h30 12 min


Acest examen de nivel intermediar poate echivala Înțelegerea Înțelegerea unor tipuri de O pereche de
proba de competență lingvistică la admiterea în clasa diverselor texte, de exemplu extrase din candidați cu doi
a 9-a cu program bilingv şi intensiv, cât și proba de tipuri de articole. examinatori.
competență lingvistică din cadrul examenului de comunicări: Redactarea unui text de Participarea la
bacalaureat. audio aproximativ 100 de cuvinte. o conversație,
NB: Candidații care obțin calificativul A primesc un interviuri, exprimarea unor
certificat de nivel B2, iar cei care nu obțin punctajul discuții etc. păreri, preferințe etc.
de trecere, un certificat de nivel A2.

A2 Key for Schools 30 min 1h10 10 min


Acest certificat ajută elevii să îşi dezvolte Înțelegerea Înțelegerea unor instrucțiuni O pereche de
competențele de comunicare în limba engleză la nivel unor scrise (afișe, articole de candidați cu doi
A2 și poate echivala proba de competență lingvistică înregistrări revistă). Completarea examinatori.
la admiterea în clasa a 9-a cu program bilingv şi audio de tipul cuvintelor lipsă dintr-un text. Răspunsuri la
intensiv de limba engleză. anunțurilor, Redactarea unor texte scurte. întrebări simple.
instrucțiunilor.
NB: Candidații care obțin calificativul A primesc un
certificat de nivel B1, iar cei care nu obțin punctajul
de trecere, un certificat de nivel A1.

Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers De la 20 De la 20 min (Starters) 3-5 min (Starters)


la 25 min la 40 min (Flyers) 7-9 min (Flyers)
Aceste examene concepute pentru copii cu vârste
cuprinse între 6 și 12 ani sunt structurate pe trei Înțelegerea Înțelegerea unor propoziții de Un candidat cu un
niveluri. Certificatele A1 Movers și A2 Flyers pot fi unor fraze diferite tipuri. examinator.
folosite pentru echivalarea probei de competență (Starters) sau Imagini care însoțesc fiecare Răspunsuri la
lingvistică la admiterea în clasa a 5-a cu program texte (Flyers) sarcină. întrebări simple.
intensiv de limba engleză. scurte. O serie
Imagini care însoțesc
de imagini.
Toți candidații primesc un certificat, indiferent de fiecare sarcină.
rezultat, iar nivelul competențelor este raportat prin
numărul de scuturi obținute.

*Punctajul final reprezintă media aritmetică dintre punctajele celor patru probe. Acolo unde R&W constituie o singură probă,
punctajul aferent are pondere dublă.

6
Materiale oficiale de pregătire

Materiale care pot fi descărcate online:


www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/
first-for-schools/preparation
Exemple de manuale:

Materiale care pot fi descărcate online:


www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/
preliminary-for-schools/preparation
Exemple de manuale:

Materiale care pot fi descărcate online:


www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/
key-for-schools/preparation
Exemple de manuale:

Materiale care pot fi descărcate online:


www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/
starters*/preparation
*(idem pentru /movers/ și /flyers/)
Exemple de manuale:

7
Testimoniale
“ Examenele Cambridge English sunt o evaluare engleză. Este o modalitate de demonstra că și
serioasă și obiectivă a unor competențe dobândite pe învătământul din România poate fi performant la nivel
parcursul pregătirii acestora. Pentru parinți ele sunt internațional.”
un barometru al evoluției copiilor și sunt percepute Natalia Cosovanu
ca o evaluare obiectivă și de calitate a cunoștințelor Profesoară de limba engleză,
și competențelor acestora. Pentru elevi, certificatele Şcoala Gimnazială ‘Bodgan Vodă’, Rădăuți
Cambridge reprezintă recunoașterea muncii lor din
timpul anului, dar și pasaportul către clasele cu “ Prin introducerea examenelor Cambridge English,
predare intensivă a limbii engleze. Introducerea interesul pentru studiul limbii engleze a crescut în
examenelor Cambridge crește gradul de atractivitate rândul elevilor noștri, la fel și preocuparea lor de a
al școlii și încrederea părinților față de aceasta. ” concretiza cunoștințele de limba engleză în certificate
Irina Ciobanu
recunoscute internațional și care echivalează și
Profesoară de limba engleză, anumite examinări naționale. Pentru profesori
Şcoala Primară ‘Carol I’, Iași înseamna o provocare profesională și o materializare
frumoasă a efortului depus în pregătirea elevilor.
“ Examenele Cambridge English oferă elevilor Școala beneficiază de apreciere deosebită la nivelul
certificarea competențelor lor lingvistice la nivel comunitații pentru deschiderea manifestată în a
internațional, certificare ce poate constitui un avantaj aduce aproape de elevi această posibilitate de testare
în CV-ul fiecărui student și absolvent. Susținerea recunoscută la nivel internațional.”
examenelor Cambridge în școală este benefică elevilor Cristina-Tita Lomnoșanu
care au un impuls suplimentar pentru studierea limbii Profesoară de limba engleză,
Şcoala Gimnazială nr. 30 ‘Gheorghe Ţițeica’, Constanța
engleze la un nivel cât mai ridicat. Profesorii sunt
impulsionați să-și continue dezvoltarea profesională
studiind materiale de specialitate în vederea pregătirii “ Introducerea examenelor Cambridge English în școală
elevilor pentru susținerea examenelor.” crește nivelul de pregătire al elevilor și contribuie
Cosmina Almășan
la creșterea implicită a prestigiului școlii. Am ales
Profesoară de limba engleză, aceste examene deoarece elevii și părinții au dorit să
Colegiul Național ‘Octavian Goga’, Sibiu evalueze nivelul de exprimare scrisă și orală în limba
engleză. Elevii au reușit să obțină o evaluare obiectivă
“ Numele școlii asociat cu examenele Cambridge English a nivelului cunoștințelor lor la limba engleză și astfel
înseamnă performanță, atât pentru profesori cât și a crescut interesul acestora față de orele de limba
pentru elevi si părinți. Succesul școlii și al elevilor engleză. ”
noștri în viitor este influențat pozitiv de existența și Lorina Ancuța
susținerea examenelor Cambridge English în școala Profesoară de limba engleză,
noastră. Examenele Cambridge reprezintă motivul Şcoala Gimnazială ‘Elena Farago’, Craiova
pentru a studia limba engleză constant și, ajungând la
un nivel mai înalt, se poate obține și o diplomă care “ Am ales examenele Cambridge pentru că sunt
ulterior reprezintă cheia spre poarta unui viitor de elaborate de profesioniști de excepție și pentru a
succes.” oferi elevilor mei oportunitatea unei evaluări externe
Mariana Crăciun
precum și raportarea la standarde educaționale de
Profesoară de limba engleză, excelență. Strategiile și materialele didactice au fost
Colegiul Național ‘Gheorghe M. Murgoci’, Brăila selectate cu mare atenție pentru a putea contribui
la pregătirea elevilor pentru examene internaționale,
“ Am vrut să oferim elevilor noștri șansa de a se testa toți am devenit mai ambițioși, iar conceptul ”Think
în raport cu standardele internaționale, având în big, dream big!” nu a mai reprezentat doar o
vedere că examenele Cambridge sunt susținute în formulare abstractă. Prin simpla introducere a
toată lumea. Elevii noștri au fost mult mai motivați examenelor Cambridge în scoală netezești drumul
să încerce să atingă performanța la limba engleză. către performanță pentru elevi, profesori și școală în
Pentru profesori, este o modalitate de rămăne la ansamblul ei. ”
curent cu ultimele tendințe în predarea și evaluarea Magdalena Ecaterina Tolea
cunoștințelor de limba engleză. De la an la an, am Profesoară de limba engleză,
avut tot mai mulți elevi participanți și, implicit, tot Colegiul Național ‘Ienachiță Văcărescu’, Târgoviște
mai mulți elevi interesați de performanța la limba
8
Cum să oferiți elevilor cea mai bună
pregătire?

Găsiți toate resursele noastre pe:


www.cambridgeenglish.org/ro/information-for-schools/
preparation-centres/

Materiale de pregătire Pe rețelele noastre de socializare :


Publicăm activități și sfaturi de pregătire pe pagina
Cambridge Assessment English, în colaborare cu noastră Facebook și pe canalul YouTube.
Cambridge University Press, a dezvoltat o gamă largă de Facebook : www.facebook.com/CambridgeEnglish
resurse de pregătire: manuale pentru utilizarea la clasă, YouTube : www.youtube.com/CambridgeEnglishTV
materiale auxiliare, modele de teste pe hârtie și online: Twitter: twitter.com/CambridgeEng
www.cambridge.org/cambridgeenglish/official-exam-
preparation-materials
Seminarii și webinarii pentru
Resurse gratuite online profesori
Pe website-ul nostru: Organizăm în mod regulat seminarii de formare, iar
• Pentru profesori: modele de teste cu răspunsuri și cadrele didactice care accesează programul nostru vor
ghid de evaluare, planuri de lecție, înregistrări video putea intra în contact cu profesori cu experiență în
cu candidați la proba de exprimare orală. pregătirea pentru examene.
www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources- Webinariile se pot urmări în varianta live, pe website-
for-teachers
ul nostru, după efectuarea înscrierii sau în varianta
• Pentru elevi: activități atractive pe niveluri, jocuri și înregistrată, pe canalul nostru Youtube.
aplicații: www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-
www.cambridgeenglish.org/learning-english for-teachers/webinars

9
De ce să deveniți oficial Preparation Centre
pentru examenele Cambridge English:

Un Preparation Centre nu este un centru de examen. • suportul unui consultant Cambridge English, dar și
Este o școală unde elevii sunt pregătiți pentru examene. al centrului de examen ales;
Organizarea sesiunilor rămâne responsabilitatea
• posibilitatea de a organiza sesiuni de examen în
centrului local de examen, care, în funcție de numărul
școală (în funcție de numărul minim de candidați);
de candidați, se poate deplasa la școala dumneavoastră
în ziua examenului.. • un buletin informativ și un website dedicat:
Devenind oficial Preparation Centre, beneficiați de: www.preparationcentre.cambridgeenglish.org;

• un logo specific care vă permite să evidențiați • accesarea rezultatelor candidaților pe acest


parteneriatul cu Cambridge Assessment English pe website;
website-ul dumneavoastră; • invitații la seminariile pe care le organizăm în zonă;
• un certificat daca înscrieți mai mult de 15 candidați • posibilitatea de a participa la concursul nostru
pe an; anual Preparation Centre Awards unde puteți
• un kit pentru a putea prezenta părinților avantajele câștiga o excursie la Cambridge pentru unul dintre
introducerii pregătirii pentru examen; profesorii din școală, care include vizite, un seminar
de pregătire și întâlnirea cu profesori din alte țări.
• un kit pentru organizarea festivităților de acordare
a diplomelor;

10
Colaborarea noastră:
următorii pași
• Consultantul nostru poate organiza o întâlnire • Vă vom oferi lista centrelor de examen din zonă.
pentru a studia nevoile dumneavoastră. Veți avea libertatea să alegeți centrul care vi se
potrivește, în funcție de oferta sa de servicii.
• Vă vom pune în legătură cu un distribuitor care vă
poate prezenta în detaliu materialele de pregătire • Ne luăm angajamentul de a vă oferi suport
de la Cambridge University Press. pe parcursul etapelor cheie ale introducerii
examenelor în școală.

“Atunci când am ales examenele “Examenele Cambridge English dau șansa


Cambridge am dorit, în primul rând, să elevilor noștri de a obține un certificat
răspund nevoilor elevilor noștri deoarece internațional lingvistic care îi ajută să se
numărul celor care și-au susținut aceste înscrie la universități internaționale, iar
examene creștea cu fiecare an. Aceștia pregătirea pentru aceste examene le
aveau nevoie de o dovadă care să certifice dezvoltă abilitățile lingvistice. Numărul
la nivel internațional cunoștințele de mare de elevi care au dat aceste examene
limbă engleză pentru a putea aplica la și au obținut rezultate foarte bune, munca
o universitate în străinătate sau pentru lor și a cadrelor didactice reprezintă un
a obține un loc de muncă. În al doilea factor important care a participat la
rând, am dorit să avem în portofoliul îndeplinirea obiectivelor școlii noastre. De
nostru certificatul care atestă faptul că asemenea, rezultatele acestor examane
suntem centru de pregătire al examenelor reflectă munca atât a elevilor cât și a
Cambridge. Din punctul meu de vedere, profesorilor lor. Examenele Cambridge
acesta este o dovadă de recunoaștere de English dau oportunitatea elevilor de
nivel internațional a valorii elevilor noștri a-și lărgi orizontul lingvistic, de a primi
și a meritelor cadrelor didactice care îi certificate internaționale de atestare
pregătesc. În acest fel, am intrat lingvistică si de a deschide orizonturi
în „comunitatea Cambridge.” dincolo de granițele tării.”
Alexandru Lăutaru Marin Florin Ilieș
Director, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Director, Colegiul Național ‘Decebal’,
Petroșani Deva

11
Alegeți Cambridge English Qualifications
pentru:

• A permite elevilor să obțină diplome recunoscute pe plan internațional


• A motiva elevii să-și îmbunătățească nivelul de limba engleză, pas cu pas
• A răspunde cerințelor părinților care doresc să vadă progrese concrete
• A oferi profesorilor accesul la programe de dezvoltare profesională
• A beneficia de sprijinul, sfaturile și ideile noastre

Contactați-ne

Cambridge Assessment English România


Email: Info-Romania@cambridgeenglish.org

www.cambridgeenglish.org/ro/schools

În limba engleză:
/CambridgeEnglish

/twitter.com/CambridgeEng

/CambridgeEnglishTV

Cambridge Assessment English face parte din Cambridge Assessment, departamentul de examene al Universității Cambridge din Marea Britanie. Cambridge Assessment English este expertul în evaluarea
competențelor de limba engleză. Dezvoltăm și organizăm examene de limba engleză pentru elevi, cursanți și profesori. În fiecare an, peste 5,5 milioane de candidați din 130 de țări susțin un examen Cambridge
English. Diplomele noastre sunt recunoscute la nivel internațional ca dovadă a nivelului de engleză de peste 20.000 de școli, universități, angajatori și organizații guvernamentale.

Cambridge Assessment English este o organizație non-profit.

Informațiile sunt valabile la momentul publicării (februarie 2018)

Ilustrație : Peter Grundy

*1021218092*
Copyright © UCLES 2017 | FR/1002/7Y11

12