Sunteți pe pagina 1din 3

Bursa Română de Mărfuri S.A.

Terminal Iaşi
Str. Strapungere Silvestru, nr.13, bl.E, sc.B, Parter
Iaşi  România
Tel. +40-332 803 655 Fax +40-332 803 656
E-mail: iasi@brm.ro  http://www.brm.ro

Ordin initiator Nr. 868/2019

Criblură 16-22,4 mm
Societate membru afiliat C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iasi
Denumire produs Criblură 16-22,4 mm
Cod CPV 14210000-6 pietriș, nisip, piatră concasată și agregate
Cantitate 1.000 tone
Valoare estimata a 150.000,00 lei cu transport, fără TVA
achizitiei
Atribut Nu se accepta oferte partiale
Condiţia de livrare Transportul se va face de catre operatorul economic cu mijloacele lui de transport si va fi
inclus in pretul produselor.
Modalitatea de calcul a LEI fără TVA. Se va prezenta, de asemenea, și prețul unitar, exprimat în lei fără TVA
preţului
Termen de plată - 60 de zile de la data înregistrării facturii la registratura D.R.D.P. IAȘI;
- decontarea se face pe baza facturii emise de furnizor, însoțită de documente justificative
și acceptate la plată de achizitor;
Propunerea Tehnica Ofertantul are obligația de a elabora și a prezenta Propunerea tehnică astfel încât să
respecte specificațiile precizate în Caietul de sarcini. Din Propunerea tehnică trebuie să
reiasă modul concret de îndeplinire a cerințelor din Caietul de sarcini, precum și modelul
de contract însușit.
Operatorii economici și subcontractanții acestora (dacă este cazul) au obligația de a
respecta pe parcursul executării contractului de achiziție publică reglementările obligatorii
în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la
nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele,
convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. În acest sens, informații detaliate
pot fi obținute de la: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/) și Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor (http://www.mmediu.ro/). Totodată au obligația de a indica în cadrul ofertei
faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile
mediului, social şi al relaţiilor de muncă.
Nota: Ofertantul va indica elementele confidențiale ale propunerii tehnice.
Alte precizări SITUATIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI
1. Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute la art. 164 din
Legea nr. 98/2016 – formularul nr. 1, însoțită de următoarele documente edificatoare
care probează/ confirmă neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, atât pentru
ofertantul unic/Ofertantul asociat, cât și pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați
în ofertă:
- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au
putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din
certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- alte documente edificatoare, după caz.

2. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea

Adresa: Telefon E-mail:

Str. Strapungere Silvestru, nr.13, bl.E, sc.B, Parter, 0332/803 655 iasi@brm.ro
Iaşi, jud. Iaşi Fax Web:
România 0332/803 656 www.brm.ro
Bursa Română de Mărfuri S.A.
Terminal Iaşi
Str. Strapungere Silvestru, nr.13, bl.E, sc.B, Parter
Iaşi  România
Tel. +40-332 803 655 Fax +40-332 803 656
E-mail: iasi@brm.ro  http://www.brm.ro
nr. 98/2016 – formularul nr. 2, însoțită de:
a. următoarele documente edificatoare care probează/ confirmă neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art. 165 de mai sus, atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cât și pentru
Subcontractantul/Terțul susținător declarați în ofertă:
 Persoanele juridice române trebuie să prezinte:
- certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor,
taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc),
din care sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestui certificat.
 Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de
instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare,
alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedească faptul că și-a îndeplinit
obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat,
în conformitate cu legislația națională a țării de rezidență a ofertantului unic/ ofertantului
asociat/ subcontractantului/ terțului susținător sau a țării în care ofertantul unic/ ofertantul
asociat/subcontractantul/terțul susținător este stabilit. Din documentele edificatoare
prezentate trebuie sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.
b. următoarele documente edificatoare care probează/ confirmă neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art. 167 de mai sus, atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cât și pentru
Subcontractantul/Terțul susținător declarați în ofertă:
- certificate, caziere, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic
poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice;
-alte documente edificatoare, după caz.

3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.


98/2016 – formularul 3.
Persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt: ing. Laicu Ovidiu
Mugurel – Director General Regional DRDP IAȘI, ing. Cătălin Gelu Soroceanu –
Director Adjunct Exploatare, ec. Popa Vasile – Director Economic, cons. jr. Dorel Goțu –
Șef Departament Juridic, ing. Corneliu Dimitriu – Șef Secție Producție, ec. Daniela
Crucianu – Șef Serviciu Financiar și Salarizare, ec. Ștefan Cristian – Compartiment CFP,
Șef Birou Analiză Prețuri - ing. Iliescu Nadia, Răzvan Lemnaru – Șef Departament
Achiziții.

CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE


Ofertanții vor prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate, din care să rezulte că
activitatea principală/ secundară pe care o desfășoara conform codificării CAEN
corespunde obiectului contractului.
De asemenea, în Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Teritorial trebuie să se regasească și următoarele informații: datele de
identificare ale operatorului economic, acționarii/ asociații, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de
Supraveghere, cotele de participare.

Adresa: Telefon E-mail:

Str. Strapungere Silvestru, nr.13, bl.E, sc.B, Parter, 0332/803 655 iasi@brm.ro
Iaşi, jud. Iaşi Fax Web:
România 0332/803 656 www.brm.ro
Bursa Română de Mărfuri S.A.
Terminal Iaşi
Str. Strapungere Silvestru, nr.13, bl.E, sc.B, Parter
Iaşi  România
Tel. +40-332 803 655 Fax +40-332 803 656
E-mail: iasi@brm.ro  http://www.brm.ro
PROPUNEREA FINANCIARĂ
Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în Lei (valorile fiind exprimate cu două
zecimale) și va include: Formularul de ofertă și Anexa 1 la Formularul de ofertă –
Centralizatorul cantitativ și valoric;
Note: Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare.
Limba de redactare a ofertelor: limba română.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.
Contractul se va semna în maxim 10 zile de la adjudecarea procedurii.
Ofertele vor fi prezentate într-un exemplar original şi 2 copii, în format hârtie marcate în
mod clar „original” și „copie”.

Criteriul de atribuire Pretul cel mai scazut


Garantie de buna 5% din valoarea contractului fără T.V.A. şi va fi constituită in termen de 5 zile lucratoare
executie de la data semnarii contractului de furnizare.
Cuantumul garantiei 1.800 lei (cont de garantii: RO64RNCB0175000991800007 deschis la BCR Sucursala
bursiere Iasi)
Comision bursier 1% din valoarea adjudecata pentru fiecare lot in parte la care se adauga TVA
(suportata de vanzator)

Se vor accepta in cadrul sedintei de tranzactionare ofertele care sunt declarate conforme si acceptabile
conform prevederilor legale in vigoare. Sedinta de tranzactionare se va desfasura conform regulamentului
bursier.
Pentru crearea unui cadru unitar de ofertare, rugam potentialii participanti sa respecte mentiunile
ordinului cu privire la unitatea de masura si modul de prezentare a ofertei financiare.
Sedinta de tranzactionare se va desfasura la sediul BRM Terminal Iasi, Str. Strapungere Silvestru, nr.13,
bl.E, sc.B, Parter, Iasi, la data de 11.12.2019, cu începere de la ora 11:00.

Eventualele solicitari de clarificari vor fi transmise pana la data 09.12.2019, ora 10:00, la adresa de
e-mail: iasi@brm.ro, la tel fax: 0332/803.656 si vor avea termen de raspuns data de 10.12.2019, ora 12.00.
Ordinul de sens contrar si dovada constituirii garantiei de participare se pot transmite pe e-mail la adresa
iasi@brm.ro, sau prin fax la nr. 0332/803.656. In mod obligatoriu plicul continand toate documentele solicitate
prin ordinul initiator va fi transmis in original până la data de 11.12.2019, ora 10.00, la sediul din Iasi, Str.
Strapungere Silvestru, nr.13, bl.E, sc.B, Parter.
Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM Terminal Iasi la tel:
0744/498548, 0332/803.655.

Adresa: Telefon E-mail:

Str. Strapungere Silvestru, nr.13, bl.E, sc.B, Parter, 0332/803 655 iasi@brm.ro
Iaşi, jud. Iaşi Fax Web:
România 0332/803 656 www.brm.ro