Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

SECTORIALE
Tip anunt: Anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
HIDROELECTRICA SA

Adresa postala: Sucursala Hidrocentrale “Bistrita” Piatra Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Biroul
Achizitii, Tel. +40 233207106, In atentia: Dana Baciu, Email: dana.baciu@hidroelectrica.ro, Fax: +40 233213830, Adresa internet (URL):
www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE
HIDROELECTRICA S.A. - Sucursala Hidrocentrale “Bistrita” Piatra Neamt-prin intermediul SEAP

Adresa postala: Str. Lt. Draghiescu nr. 13, Piatra Neamt, jud.Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact:
SEAP, In atentia: SEAP, Adresa internet (URL): http://www.e-licitatie.ro/Public/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationList.aspx

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE


(INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA
HIDROELECTRICA S.A. - Sucursala Hidrocentrale “Bistrita” Piatra Neamt-prin intermediul SEAP

Adresa postala: Str. Lt. Draghiescu nr. 13, Piatra Neamt, jud.Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact:
SEAP, In atentia: SEAP, Adresa internet (URL): http://www.e-licitatie.ro/Public/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationList.aspx
OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA
HIDROELECTRICA S.A. - Sucursala Hidrocentrale “Bistrita” Piatra Neamt-prin intermediul SEAP

Adresa postala: Str. Lt. Draghiescu nr. 13, Piatra Neamt, jud.Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact:
SEAP, In atentia: SEAP, Adresa internet (URL): http://www.e-licitatie.ro/Public/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationList.aspx
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Societate cu capital majoritar de stat

Activitate (Activitati)
- Electricitate

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23-02-2018 11:56 Pagina 1/9


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Incarcare, preluare, transport si depozitare deseuri rezultate in urma curatarii gratarelor de la amenajarile hidroenergetice situate in judetul
Neamt:Lot 1-Sectia Exploatare Stejaru; Lot 2-Sectia Exploatare Bistrita;
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii

16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

Locul principal de prestare: Centralele si barajele enumerate in Caietul de Sarcini

Codul NUTS: RO214 - Neamt

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Incarcare, preluare, transport si depozitare deseuri rezultate in urma curatarii gratarelor de la amenajarile hidroenergetice din cadrul SH
„Bistrita” Piatra Neamt , situate in judetul Neamt ;
Lot 1- Sectia Exploatare Stejaru : baraj Topoliceni, baraj Izvoru Muntelui, baraj Tasca, CHE Pîngarati, CHE Vaduri;
Lot 2 Sectia Exploatare Bistrita: CHE Piatra Neamt, CHE Vânatori,CHE Roznov, CHE Zanesti, CHE Costisa;
Termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor
suplimentare este de 3 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90512000-9 Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1- Sectia Exploatare Stejaru : baraj Topoliceni, baraj Izvoru Muntelui, baraj Tasca, CHE Pîngarati, CHE Vaduri; Vor fi prestate servicii de
incarcare, preluare, transport si depozitare a unei cantitati de 330 mc deseuri rezultate in urma curatarii gratarelor de la amenajarile
hidroenergetice ;
Lot 2- Sectia Exploatare Bistrita: CHE Piatra Neamt, CHE Vânatori,CHE Roznov, CHE Zanesti, CHE Costisa; Vor fi prestate servicii de
incarcare, preluare, transport si depozitare a unei cantitati de 450 mc deseuri rezultate in urma curatarii gratarelor de la amenajarile
hidroenergetice.
Valoarea estimata totala fara TVA: 93.912,00 lei fara TVA
Lot 1- 39.732,00 lei fara TVA;
Lot 2- 54.180,00 lei fara TVA;
Valoarea estimata fara TVA: 93,912.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da

Pretul contractului poate fi ajustat pe parcursul îndeplinirii lui, în situatia în care pe piata au aparut anumite conditii, în urma carora s-a
constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta în cresterea/ diminuarea
costurilor pe baza carora s-a fundamentat tariful pentru incarcarea, preluarea, transportul si depozitarea in rampa a deseurilor.
Posibilitatea de ajustare a pretului este posibila numai in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre entitatile locale
acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
In orice situatie pretul contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a
fundamentat pretul contractului.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23-02-2018 11:56 Pagina 2/9


Fisa de date
Cuantum: Lot 1-390 lei; Lot 2-540 lei;
Daca se vor depune oferte pentru ambele loturi, GP se constituie separat, pentru fiecare lot în parte.
Pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent GP, echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii în
SEAP a anuntului de participare simplificat. Valabilitate: 120 de zile de la termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. În cazul extinderii
perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei va fi prelungita în mod corespunzator. Mod de constituire conf. art. 42
din HG nr. 394/2016: prin virament bancar în contul nr. RO40BRDE280SV02364272800; BRD Piatra Neamt; Beneficiar: SPEEH
Hidroelectrica SA S.H.Bistrita; CIF RO 13267213; instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate
de asigurari, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire; prin depunerea în numerar, la casieria SH „Bistrita”
Piatra Neamt.
Scrisoarea de garantie bancara (daca este cazul) se va completa conf. Formular nr. 2. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de
garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat.
Dovada constituirii garantiei de participare (copie lizibila, semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat
de un furnizor de servicii de certificare acreditat) se depune in SEAP pana la data si ora-limita stabilite pentru depunerea ofertelor prevazute
in anuntul de participare simplificat.
Dupa data limita de depunere a ofertelor, in cazul constituirii garantiei de participare prin instrument de garantare, entitatea contractanta
poate solicita (prin clarificari) prezentarea documentului in original .
Entitatea contractanta va retine si va încasa în nume propriu garantia pentru participare în situatiile prevazute la art. 43 din HG 394/2016.
Garantia de participare se va restitui conf. prevederilor art.44 din HG 394/2016.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului.
a) Ofertantul invitat sa semneze contractul are OBLIGATIA de a constitui Garantia de buna executie în termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii acestuia de catre ambele parti.
b) Garantia se poate constitui prin:
- depunerea la casierie a sumei în numerar(daca suma este mai mica de 5.000 lei);
- prin retineri succesive din facturi partiale, conform art.46, alin.(3)-alin.(9) din HG nr. 394/ 2016;
- instrumente de garantare emise în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conf. art. 46 alin.1 din HG
394/2016.
Valabilitatea instrumentului de garantare va fi de minim 12 luni si va putea fi prelungita pana la indeplinirea de catre prestator a obligatiilor
asumate prin contract.Se va prezenta in original si va deveni anexa la contract.
Scrisoarea de garantie bancara, daca este cazul, se va completa conf. Formular nr. 5.
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Constituirea garantiei de buna executie este conditie de începere a obligatiilor contractuale privind prestarea serviciilor. Neconstituirea
garantiei de buna executie în termenul convenit de parti, conduce la rezilierea contractului.
Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conf. art.48 alin. (2) din Hotararea nr.394/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Surse proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d) Hotarârea nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,actualizata;
e) OUG nr.107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23-02-2018 11:56 Pagina 3/9


Fisa de date
Cerinta nr. 1:
Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea
nr.99/ 2016.
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitii European (DUAE).
DUAE se va depune, obligatoriu, de fiecare ofertant/ofertant asociat/ tert sustinator /subcontractant .
La solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, va depune documente
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, astfel:
-Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii; persoanele juridice/fizice straine care participa la procedura, vor prezenta
orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea
obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.
-Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
-Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2),
art. 180 alin (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
-Alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele justificative se vor depune, obligatoriu, ?i de fiecare ofertant asociat/ tert sustinator /subcontractant .
Încadrarea în oricare din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea Nr.99/2016 atrage excluderea Ofertantului/ Candidatului/
Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului propus din procedura aplicata pentru atribuirea contractului sectorial.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, conform Formularului nr.8.
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), insotit de Formularul nr. 8.
Ambele documente se vor depune, obligatoriu, ?i de fiecare ofertant asociat/ subcontractant/ ter? sus?inator - daca este cazul.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 73 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea Ofertantului/Candidatului/ Ofertantului asociat/
Subcontractantului/ Tertului sustinator din procedura aplicata pentru atribuirea contractului sectorial.
Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire (toate persoanele care aproba/ semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele
care aproba bugetul entitatii contractante, necesar finantarii contractului sectorial sunt:
1.Bogdan Nicolae BADEA– Presedinte Directorat
2.Marian BRATU- Membru Directorat
3.Bogdan SOSOACA- Membru Directorat
4.Adrian GHEORGHE - Manager Departament Financiar
5.Irinel Daniela IACOB- Manager UCCH si Mentenanta Constructii
6.Silvia Achilina SOLOGIUC - Sef Seviciu Contracte
7.Cornel MELINTE - Director Sucursala Hidrocentrale „Bistrita”
8.Claudia-Elena CRETU - Director Economic SH „Bistrita”
9.Constantin Romica GRIGORIU- Inginer Sef uzina de hidrocentrale Dimitrie Leonida
10.Nicoleta COMAN - Sef Birou Achizitii SH „Bistrita”
11.Ciprian Costel MITREA – Economist I, Compartiment Contabilitate SH „Bistrita”
12.Dana BACIU – Economist, Biroul Achizitii SH „Bistrita”
13.Vasile TANASA- Subinginer , Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii SH „Bistrita”
14.Dan Alexandru PIPIRIGEANU NECHITA- Sef UCCH si Mentenanta Constructii SH „Bistrita”
15.Ioan TIGANICI- Subinginer, Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii SH „Bistrita”
16.Ionut IOVU- Sef Sectie Exploatare Stejaru SH „Bistrita”
17.Isabela Maria NEDELCU- Inspector Protectia Mediului SH „Bistrita”
18.Gabriela Eugenia PRICOPIE- Inspector de Incidente SH „Bistrita”

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Cerinta nr.1
Inscrierea în Registrului Comertului (DUAE - Partea IV, lit A, alin.1):
Operatorul economic care depune oferta trebuie sa dovedeasca: o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, ca este
legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activita?ile care fac obiectul contractului.
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitii European (DUAE).
DUAE se va depune, obligatoriu, ?i de fiecare ofertant asociat/ subcontractant/ ter? sus?inator - daca este cazul,
Documentul justificativ, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau, pentru ofertan?ii straini,
documentul echivalent emis în ?ara de reziden?a, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantul clasat pe
locul intai în clasamentul intermediar rezultat la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentul justificativ se va depune in SEAP semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si va contine informatii reale si valide la momentul prezentarii acestuia, din care sa
rezulte cel putin informatii legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN
aferente acestora.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificat.
Cerinta nr. 2
Prezentarea autorizatiei necesare pentru prestarea serviciului (DUAE - Partea IV, lit A, alin. 2):
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca detinerea :
-Autorizatiei de mediu, conform Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor si HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei, actualizata, Art.1, alin.(3);
sau
-Inregistrarea operatorului economic in Registrul national al operatorilor economici care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si nu se
supun autorizarii de mediu, conform Ordinului Ministrului Mediului nr.739/2017.
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitii European (DUAE).
Documentele justificative urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantul clasat pe locul intai în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Persoanele juridice/fizice straine, clasate pe locul intai in clasamentul intermediar vor face dovada inregistrarii in Registrul national al
operatorilor economici care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si nu se supun autorizarii de mediu , la solicitarea entitatii
contractante.
Documentele justificative se vor depune in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si vor contine informatii reale si valide la momentul prezentarii acestora.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23-02-2018 11:56 Pagina 4/9


Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractarea -daca este cazul. Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitii
(DUAE - Partea IV , Sectiunea C): European (DUAE).
DUAE se va depune de fiecare subcontractant propus, conform
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si art. 202, alin.(3) din Legea nr.99/2016 , modificata si completata.
ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin Odata cu DUAE, se va depune si Acordul de subcontractare,
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin conform Formularului nr. 6.
acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale în aceste Documentele justificative care probeaza cele asumate in
domenii, prevazute în documentatia de atribuire. acorduri/angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe
locul intai în clasamentul intermediar rezultat la finalizarea
evaluarii ofertelor, la solicitarea entitatii contractante.
La încheierea contractului sectorial, ofertantul va trebui sa
prezinte contractele încheiate între el si subcontractantii
nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în
concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul
sectorial.
Informatii privind asocierea -daca este cazul- Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitii
(DUAE - Partea II , Sectiunea A, lit.e) , alin. 2) . European (DUAE).
DUAE se va depune de catre fiecare ofertant asociat.
Odata cu DUAE, se va depune si Acordul de Asociere
(Formular nr. 7).
Documentele justificative care probeaza cele asumate in
acorduri/angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe
locul intai în clasamentul intermediar rezultat la finalizarea
evaluarii ofertelor , la solicitarea entitatii contractante.
Membrii asocierii îsi asuma obligatia pentru oferta comuna si
raspund, în mod solidar, pentru orice consecinte ale viitorului
contract sectorial.
La incheierea contractului, Acordul de asociere se va prezenta in
original/copie legalizata si va constitui anexa la contract.
Asociatii desemneaza din rândul lor pe cel care, în cazul atribuirii
contractului sectorial, îi reprezinta în raporturile cu Entitatea
contractanta, în calitate de lider de asociatie.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23-02-2018 11:56 Pagina 5/9


Fisa de date
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17872

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Oferta tehnica va contine urmatoarele informatii si va fi structurata obligatoriu dupa cum urmeaza:
a)Ofertantul are obligatia de a completa Formularul PT( corespunzator lotului pentru care se depune oferta) din „Formulare si modele”.
Ofertantul trebuie sa prezinte un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute în Caietul de Sarcini, prin care sa se
demonstreze corespondenta serviciilor prezentate în propunerea tehnica, cu specificatiile respective. Suplimentar, daca este cazul, vor fi
prevazute si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
Documentatiile vor fi elaborate cu respectarea cerintelor legislatiei în vigoare, atat in ceea ce priveste structura, cat ?i continutul.
b)La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii având in vedere
prevederile Legii 319/2006 - a securitatii si sanatatii in munca.
Ofertantii vor prezenta o DECLARATIE pe propria raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile relevante
din domeniile mediului, social ?i al rela?iilor de munca si de protectie a muncii, stabilite prin legisla?ia adoptata la nivelul Uniunii Europene,
legisla?ia na?ionala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conven?iile ?i acordurile interna?ionale în aceste domenii.
Institutiile competente de la care operatorul economic poate obtine informatii detaliate privind reglementarile obligatorii referitoare la
conditiile de munca si de protectia muncii care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului sunt urmatoarele:
- Inspectia Muncii – organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei, cu sediul in str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucuresti,tel. +40213027030 sau +40213027054,
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html,
- Inspectoratele Teritoriale de Munca din fiecare judet si municipiul Bucuresti.
Se va completa Formularul nr. 4 din Sectiunea „Fomulare si Modele”.
c)Pentru Modelul de contract ofertantii vor depune o declaratie in care sa mentioneze faptul:
“Am citit si suntem de acord cu termenii si conditiile contractuale obligatorii prevazute în Modelul de contract din Documentatia de Atribuire
si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare, sa semnam contractul sectorial de servicii în conformitate
cu prevederile din Documentatia de atribuire”.
Pentru clauzele contractuale obligatorii, ofertantul are dreptul de a formula amendamente prin solicitarea de clarificari. Daca aceste clauze
vor fi amendate/modificate, ele vor fi aduse la cunostinta tuturor celor interesati pâna la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru clauzele contractuale specifice se pot formula amendamente si odata cu depunerea ofertei. Ele pot fi negociate/modificate atâta timp
cât nu introduc conditii care sa permita atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta
economica a contractului în favoarea contractantului.
In conformitate cu art. 143 alin. 3 lit. b) din HG 394/2016, oferta va fi declarata neconforma, daca contine propuneri de modificare a clauzelor
contractuale pe care le-a stabilit entitatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru
aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.
Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea „Fomulare si Modele”.
d)Ofertantul va prezenta si optiunea sa privind modul de constituire a garantiei de buna executie.
Propunerea tehnica va fi transmisa electronic în SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat
de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii, pâna la data si ora limita stabilite pentru primirea ofertelor si precizate în
anuntul de participare simplificat.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu entitatea
contractanta, il reprezinta formularul de oferta.
Propunerea financiara va contine:
a)Formularul de oferta în care se va exprima pretul pentru care se depune oferta.
Se va completa Formularul PF din Sectiunea „Formulare si Modele”(corespunzator lotului pentru care se depune oferta) .
b)Ofertantul va evidentia pretul detaliat propus pentru prestarea serviciilor prin prezentarea Anexei la Formularul PF din Sectiunea
„Fomulare si Modele”.
Formularul de Propunere Financiara detaliata va fi insotit de un Deviz de cheltuieli , în care vor fi evidentiate toate cheltuielile necesare, pe
capitole de deviz (manopera directa, materiale, pret depozitare lei/mc la depozitul ecologic, deplasari, terti etc).
Pretul unitar se va exprima cu maxim 2 zecimale.
Propunerea financiara va fi transmisa electronic în SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii, pâna la data si ora limita stabilite pentru primirea ofertelor si
precizate în anuntul de participare simplificat.
Valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza în SEAP, pentru fiecare lot in parte.
Toate documentele de fundamentare a valorii se depun prin mijloace electronice, fiind încarcate într-o sectiune dedicata a portalului SEAP,
continutul acestora fiind vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23-02-2018 11:56 Pagina 6/9


Fisa de date
Operatorii economici au obligatia de a transmite in SEAP Oferta si DUAE pâna la data si ora-limita stabilite pentru primirea ofertelor,
mentionate în anuntul de participare simplificat.
In vederea completarii DUAE se va accesa link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. si se va importa si completa
DUAE (fisier cu extensia .xml) atasat de entitatea contractanta in sectiunea “Documentatie de atribuire” (a se vedea “Ghid de utilizare al
DUAE pentru operatori economici” de pe site-ul:
http://anap.gov.ro/web/ghiduri/).

Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat în conditiile legii si vor fi încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre
operatorii economici înregistrati.
Entitatea contractanta recomanda ca fisierele semnate electronic sa fie de tipul “.p7s” sau “.p7m”.

Oferta transmisa electronic in SEAP va contine urmatoarele:


?DUAE - completat de ofertant, membru asociat, subcontractant, tert sustinator (daca este cazul);
?Scrisoare de înaintare
?Imputernicire
?Dovada constituirii Garantiei de participare
?Acordul de Subcontractare, daca este cazul;
?Acordul de Asociere, daca este cazul;
?Propunerea tehnica (aferenta lotului/loturilor pentru care se depune oferta);
?Propunerea financiara (aferenta lotului/loturilor pentru care se depune oferta);
?Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016

NOTA: Oferta si documentele care o insotesc care nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, va fi considerata inacceptabila in conformitate cu art 143 alin. 2 lit. j) din HG
394/2016.
Nedepunerea PROPUNERII TEHNICE odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila, in conformitate cu art 143 alin. 2 lit.k)
din HG 394/2016.
Nedepunerea PROPUNERII FINANCIARE odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila, in conformitate cu art 143 alin. 2
lit.k) din HG 394/2016.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre entitatea
contractanta.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23-02-2018 11:56 Pagina 7/9


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)
I. Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiasi proceduri, conf. art. 53, din HG 394/2016:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor
candidaturilor/ofertelor în cauza.
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat.
II. Ofertantii vor elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si vor indica motivat în cuprinsul acesteia care
informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala, în baza legislatiei aplicabile.
Dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si
proprietatea intelectuala. Lipsa acestei precizari presupune ca documentele devin publice, dupa incheierea procedurii de atribuire.
III. În cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, se constata ca doua sau mai
multe oferte sunt situate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita, prin intermediul SEAP, prezentarea de catre operatorii economici a unor
Propuneri Finaciare care contin noi preturi, imbunatatite, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel
mai scazut.
IV.Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica: ex.
http://www.certsign.ro/certsign/.
Pentru a transmite solicitari de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro)
si vor posta solicitarile in sectiunea „Intrebari”.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform Legii nr. 101/2016, modificata si completata.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.P.E.E.H.HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale „Bistrita” Piatra Neamt

Adresa postala: Str. Lt. Draghiescu, nr. 13, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Tel. +40 233207106, Email:
dana.baciu@hidroelectrica.ro, Fax: +40 233213830

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23-02-2018 11:56 Pagina 8/9


Fisa de date
LOT NR. 1 DENUMIRE: Sectia Exploatare Stejaru
1) DESCRIERE SUCCINTA
Incarcare, preluare, transport si depozitare deseuri rezultate in urma curatarii gratarelor de la amenajarile hidroenergetice din cadrul SH
„Bistrita” Piatra Neamt , situate in judetul Neamt.
Se estimeaza colectarea unei cantitati maximale de 330 mc pentru sectia exploatare Stejaru : baraj Topoliceni, baraj Izvoru Muntelui,
baraj Tasca, CHE Pîngarati, CHE Vaduri;
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
90512000-9 Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Cantitate maximala de 330 mc deseu.

Valoarea estimata fara TVA: 39,732.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Cuantumul garantiei de participare: 390,00 lei . Valoarea garantiei de participare: 390.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Sectia Exploatare Bistrita


1) DESCRIERE SUCCINTA
Incarcare, preluare, transport si depozitare deseuri rezultate in urma curatarii gratarelor de la amenajarile hidroenergetice din cadrul SH
„Bistrita” Piatra Neamt , situate in judetul Neamt.
Se estimeaza colectarea unei cantitati maximale de 450 mc pentru sectia exploatare Bistrita :CHE Piatra Neamt, CHE Vânatori,CHE
Roznov, CHE Zanesti, CHE Costisa.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
90512000-9 Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Se estimeaza colectarea unei cantitati maximale de 450 mc deseu.

Valoarea estimata fara TVA: 54,180.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Cuantumul garantiei de participare: 540,00 lei . Valoarea garantiei de participare: 540.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23-02-2018 11:56 Pagina 9/9