Sunteți pe pagina 1din 4

Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF - Regulament nr.

6/2017
din 02 august 2017

Regulamentul nr. 6/2017 privind Fondul naţional de


protecţie
În vigoare de la 07 august 2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 07 august 2017. Nu există
modificări până la 11 august 2017.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin.
(1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de
Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 32 alin. (3), art. 39 alin. (4) - (6) şi art. 43 alin. (1)
lit. i) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere
civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi
tramvaie,
în baza Hotărârii Adunării Generale a Biroului Asigurătorilor de
Autovehicule din România din 4.05.2017,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din
şedinţa din data de 2.08.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. 1. - (1) Fondul naţional de protecţie se constituie ca structură proprie a


Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare
BAAR, de la data preluării de către BAAR a patrimoniului Fondului de
Protecţie a Victimelor Străzii.
(2) Fondul naţional de protecţie se constituie din:
a) Fondul comun Carte Verde, deţinut şi administrat de BAAR;
b) 95% din disponibilul preluat de la Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii,
conform art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2017 privind asigurarea obligatorie
de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de
vehicule şi tramvaie, denumită în continuare Legea nr. 132/2017.
Art. 2. - (1) Fondul naţional de protecţie se constituie ca un fond cu
afectaţiune specială din care BAAR, în calitate de organism de plată a
despăgubirilor şi organism de compensare, va achita despăgubiri persoanelor
prejudiciate care au acest drept în baza legii sau în baza acordurilor
internaţionale la care BAAR este parte, precum şi cheltuieli legate de plata
acestor despăgubiri.

1
(2) Categoriile de cheltuieli care vor putea fi achitate din Fondul naţional de
protecţie şi creanţele certe de recuperat sunt stabilite în procedurile BAAR.
(3) BAAR întocmeşte şi menţine evidenţe analitice cu privire la plăţile
efectuate pentru îndeplinirea atribuţiilor de birou naţional şi, respectiv, pentru
despăgubirile aferente prejudiciilor cauzate prin accidente provocate de
autovehiculele neasigurate.
Art. 3. - (1) În vederea îndeplinirii, în orice moment, de către BAAR a
atribuţiilor de birou naţional auto, de organism de plată a despăgubirilor şi de
organism de compensare, adunarea generală a BAAR stabileşte un nivel de
referinţă pentru disponibilul Fondului naţional de protecţie, a cărui valoare nu
poate fi mai mică decât valoarea reprezentând echivalentul în lei a sumei de
30.000.000 de euro, la cursul de schimb publicat de Banca Naţională a
României în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.
(2) Membrii BAAR au obligaţia să contribuie proporţional cu primele bute
încasate din vânzarea contractelor RCA şi Carte Verde în vederea acoperirii
cheltuielilor Fondului naţional de protecţie, precum şi a constituirii rezervelor
pentru obligaţiile viitoare.
(3) Resursele financiare ale Fondului naţional de protecţie prevăzute la art.
1 se completează, pentru atingerea şi menţinerea nivelului de referinţă
menţionat la alin. (1), după caz, cu următoarele:
a) contribuţii permanente;
b) contribuţii speciale;
c) dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a contribuţiilor
cuvenite Fondului naţional de protecţie;
d) sume recuperate de BAAR conform art. 32 alin. (6) din Legea nr.
132/2017;
e) venituri din fructificarea disponibilităţilor financiare aparţinând Fondului
naţional de protecţie.
(4) Rezultatul fiecărui exerciţiu financiar se reportează pentru exerciţiul
financiar următor.
Art. 4. - (1) Dacă disponibilul Fondului naţional de protecţie se situează
sub nivelul de referinţă prevăzut la art. 3 alin. (1), acesta se completează de
membrii BAAR cu contribuţii permanente sau cu contribuţii speciale,
proporţional cu volumul primelor brute încasate în luna precedentă pentru
asigurarea RCA şi Carte Verde.
(2) Cotele de contribuţie atât pentru contribuţia permanentă, cât şi pentru
contribuţia specială sunt stabilite de către BAAR cu avizul prealabil al
Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 5. - (1) Contribuţiile permanente pentru completarea Fondului naţional
de protecţie până la nivelul de referinţă se stabilesc de către BAAR, până în
data de 10 a fiecărei luni, dacă la sfârşitul lunii precedente suma dintre
disponibilul Fondului şi creanţele certe de recuperat de către BAAR pentru
Fondul naţional de protecţie se situează sub nivelul de referinţă prevăzut la
art. 3 alin. (1).

2
(2) Contribuţiile speciale se stabilesc de către BAAR, până în data de 10 a
fiecărei luni, dacă la sfârşitul lunii precedente suma dintre disponibilul
Fondului naţional de protecţie şi creanţele certe de recuperat de către BAAR
pentru Fondul naţional de protecţie se situează peste nivelul de referinţă
prevăzut la art. 3 alin. (1).
(3) Plata contribuţiilor se efectuează până la data de 28 a fiecărei luni.
Art. 6. - Constituirea obligaţiei de plată, respectiv a înregistrării plăţii către
Fondul naţional de protecţie se reflectă astfel:
a) contribuţiile permanente:
(i) în contabilitatea asigurătorilor, membrii BAAR, prin înregistrarea în debitul
contului 643 "Cheltuieli cu fondurile speciale pentru activitatea de asigurare",
analitic distinct, şi, respectiv, în creditul contului 443 "Fonduri speciale pentru
activitatea de asigurare", analitic distinct;
(ii) în contabilitatea BAAR, prin înregistrarea în debitul contului 512 "Conturi
curente la bănci", analitic distinct, şi, respectiv, în creditul 7311 "Venituri din
cotizaţiile membrilor", analitic distinct;
b) contribuţiile speciale:
(i) în contabilitatea asigurătorilor, membrii BAAR, prin înregistrarea în debitul
contului 267 "Creanţe imobilizate şi alte plasamente speciale", analitic distinct,
şi, respectiv, în creditul contului 544 "Conturi curente la bănci", analitic
distinct;
(ii) în contabilitatea BAAR, prin înregistrarea în debitul contului 512 "Conturi
curente la bănci", analitic distinct, şi, respectiv, în creditul 167 "Alte
împrumuturi şi datorii asimilate", analitic distinct.
Art. 7. - (1) Contribuţia la Fondul naţional de protecţie se calculează şi se
achită raportat la toate primele brute încasate pentru asigurarea RCA, chiar
dacă la data scadenţei obligaţiei de plată asigurătorul RCA nu mai este
membru al BAAR.
(2) Până la împlinirea fiecărui termen de plată a contribuţiilor stabilit,
membrii au obligaţia să raporteze BAAR, în cadrul formularului pus la
dispoziţie de acesta, primele brute încasate pentru contractele RCA aferente
perioadei pentru care urmează să vireze contribuţia, precum şi contribuţia
datorată.
(3) Pentru neplata la termen a contribuţiilor, BAAR calculează dobânzi şi
penalităţi de întârziere, conform art. 32 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 132/2017,
şi le comunică asigurătorilor RCA în cauză. Majorările de întârziere se
evidenţiază distinct în documentele de plată.
(4) BAAR notifică Autorităţii de Supraveghere Financiară întârzierile privind
plata contribuţiilor la Fondul naţional de protecţie, în situaţia în care termenul
de plată a fost depăşit cu 90 de zile.
Art. 8. - (1) Dacă disponibilul Fondului naţional de protecţie depăşeşte
nivelul de referinţă prevăzut la art. 3 alin. (1), BAAR poate hotărî restituirea
integrală sau parţială către membri a contribuţiei speciale.
(2) Contribuţia specială la Fondul naţional de protecţie poate fi restituită
integral către asigurătorii care au pierdut calitatea de membru al BAAR, după

3
3 ani de la data respectivă, dacă nu au obligaţii neonorate în legătură cu
calitatea pe care au deţinut-o. Dacă pe parcursul celor 3 ani, BAAR va hotărî
restituirea contribuţiei speciale, de această hotărâre vor beneficia în mod
corespunzător şi asigurătorii care au pierdut calitatea de membru la BAAR.
(3) În perioada de 3 ani menţionată la alin. (2), BAAR poate oricând
compensa contribuţia specială achitată de fostul membru cu obligaţiile
scadente şi neachitate ale acestuia către BAAR.
Art. 9. - Obligaţia calculului contribuţiilor, urmărirea încasării acestora la
Fondul naţional de protecţie, precum şi calculul şi încasarea penalităţilor şi a
majorărilor de întârziere datorate sunt în sarcina BAAR.
Art. 10. - Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament de
către asigurătorii RCA membri BAAR se sancţionează de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr.
132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru
prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.
Art. 11. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Preş
edint
ele
Auto
rităţii
de
Supr
aveg
here
Fina
nciar
ă,
Leon
ardo
Bad
ea

Bucureşti, 2 august 2017.


Nr. 6.