Sunteți pe pagina 1din 3

4.5.

Func]ionarea în sarcin\ a transformatorului monofazat 1

Bilan]ul puterilor la transformator

Puterea aparent\ complex\ absorbit\ de un transformator este:


S 1  U 1 I *1  P1  jQ1 . (1)

}inând cont de ecuaţiile de tensiuni şi curenţi, se ob]ine:

  
P1  jQ1   E 1  R1 I 1  jX d 1 I 1 I 1*   E 1 I 10  I '2  *  R1 I12  jX d1 I12 
  Rm  jX m  I10
2
  U '2  R2' I '2  jX d' 2 I '2  I '2*  R1 I12  jX d 1 I12  (2)
2 2
 Rm I10  jX m I10  U '2 I '2*  R2' I 2'2  jX d' 2 I 2' 2  R1 I12  jX d 1 I12 .
Întrucât puterea complex\ transmis\ receptorului este:
U '2 I '*2  P2'  jQ2'  P2  jQ2 (3)

(prin raportare puterile se men]in neschimbate), ecua]ia complex\ () este echivalent\ cu:
 P1  R1 I12  Rm I10
2
 R2' I 2'2  P2 ,
 2 2 ' '2
(4)
Q1  X d 1 I1  X m I10  X d 2 I 2  Q2 ,
în care: p j1  R1 I 12 reprezint\ pierderile prin efect Joule în înf\[urarea primar\;
p j2  R2' I 2'2  R2 I 22 - pierderile Joule în înf\[urarea secundar\;
2
pFe  Rm I 10 - pierderile în miezul feromagnetic (în fier);
Qd 1  X d 1 I 12 - puterea reactiv\ corespunz\toare câmpului magnetic de dispersie
al înf\[ur\rii primare;
Qd 2  X d 2 I 22  X d' 2 I 2' 2 - puterea reactiv\ corespunz\toare câmpului magnetic
de dispersie al înf\[ur\rii secundare;
2
Q m  X m I 10 - puterea reactiv\ necesar\ magnetiz\rii miezului.
Cu aceste nota]ii, ecua]iile (4.55) de bilan] al puterilor devin:
 P1  p j1  p Fe  p j 2  P2 ,
 (5)
 Q1  Qd1  Qm  Qd 2  Q2 .
Ecua]iile () arat\ c\ puterea absorbit\ de un transformator de la re]ea trebuie s\
acopere pierderile interne [i puterea pe care transformatorul o transmite receptorului.
Pierderile de putere activ\ se transform\ în c\ldur\ [i pot conduce la înc\lziri
inadmisibile care înr\ut\]esc propriet\]ile fizice [i chimice ale materialelor izolante [i, ca
urmare, reduc durata de func]ionare a transformatorului. In acela[i timp, pierderile de
putere activ\ mic[oreaz\ randamentul transformatorului.
2 4. Transformatoare electrice

În fig.1 este reprezentat\, în conformitate cu ecua]iile (4.55, bis), reparti]ia


(diagrama energetic\) puterilor, activ\ P1 [i reactiv\ Q1, pe care le prime[te un
transformator, de la re]eaua de alimentare, în regim sta]ionar.

Fig.1
Randamentul transformatorului

Prin defini]ie, randamentul  al unui transformator este raportul între puterea


activ\ P2 = U2I2cos2 transmis\ receptorului pe la bornele secundarului [i puterea activ\
P1 = U1I1cos1 primit\ de transformator din re]eaua de alimentare:
  P2 / P1 . (6)
Randamentul se calculeaz\ în ipoteza c\ tensiunea secundar\ este constant\ [i
egal\ cu tensiunea nominal\ U20, curentul de func]ionare în gol este neglijabil I10  0
[i I 1  I 2' .
Din ecua]iile (4.55) de bilan] al puterilor rezult\:
P1  P2  R1 I12  R2 I 22  p Fe , (7)

în care (pentru o tensiune U1 = const.) pierderile în fier pFe sunt independente de


valoarea curentului secundar.
Factorul de înc\rcare  se defineşte prin raportul

=I1/I1n=I2/I2n.

Pierderile prin efect Joule din înf\[ur\ri depind de p\tratul factorului  de înc\rcare :

 
p j1  p j 2  R1 I12  R2 I22  R1 I12  R2' I2'2  R1  R2' I12 
(8)
 R1k  2 I12n   2 p jn
unde,
p jn  R1k I12n  R1 I12n  R2 I 22n , (9)

reprezentă pierderile prin efect Joule nominale.


4.5. Func]ionarea în sarcin\ a transformatorului monofazat 3

Notând puterea aparent\ nominal\ a transformatorului, cu:


S n  U 20 I 2 n , (10)
rezult\ puterea activ\ secundar\:
P2  U 2 I 2 cos  2  U 20 I 2 n cos  2  S n cos  2 (11)
[i, respectiv, puterea activ\ primar\:
P1  S n cos  2   2 p jn  p Fe . (12)

Expresia randamentului devine:


Sn cos  2
 . (13)
S n cos  2   2 p jn  pFe

La tensiunea de alimentare U1 = ct., randamentul depinde de m\rimea [i caracterul


impedan]ei de sarcin\, prin factorul de înc\rcare  [i defazajul 2.

Fig. 2

În fig. 2 este dat\ curba  = f(), la U1 = U1n. [i cos2 = const.


Valoarea factorului de înc\rcare optim 0, pentru care randamentul devine
maxim, se determin\ din condi]ia:
d / d  0 . (14)
Rezult\:
 20 p jn  p Fe , (15)

adic\ randamentul are valoarea maxim\ m pentru acel factor de înc\rcare 0 la care
pierderile în înf\[ur\ri sunt egale cu pierderile în fier.
Întrucât transformatoarele func]ioneaz\, de regul\, subînc\rcate, randamentul
trebuie s\ fie maxim la un factor de înc\rcare  < 1 [i dimensionarea lor se face astfel
încât pjn > pFe.
La transformatoarele actuale pFe = (0,2 - 0,25) pjn [i randamentul este maxim
pentru 0 = 0,45 - 0,5.