Sunteți pe pagina 1din 5

Func]ionarea în sarcin\ a transformatorului monofazat

S.II.16. Func]ionarea în sarcin\ a transformatorului monofazat.


Ecuaţiile, diagrama fazorială şi schema echivalentă în mărimi neraportate.

Ecua]iile de funcţionare în sarcină a transformatorului monofazat

Un transformator electric func]ioneaz\ în sarcin\ (Fig.1), dac\ înf\[urarea


primar\ este alimentat\ cu o tensiune alternativă sinusoidală u1, iar la bornele înf\[ur\rii
secundare este conectat un consumator de impedan]\ Z. Func]ionarea în sarcin\
constituie regimul normal de func]ionare al transformatorului.

Solena]ia total\,
 
Fe aer

=N1i1+N2i2 , (1)
1 i1
* N1
produsă de cele dou\ u1 e 1
R1
înf\[ur\ri d\ na[tere unui e d1
d1
câmp magnetic rezultant, i2 2
1
ob]inut prin suprapunearea e2 * N 2
câmpului magnetic de R2 u2 Z
ed2
d2
excita]ie, creat de solena]ia
primar\ N1i1 [i a celui de 2
reac]ie, creat de solena]ia
secundar\ N2i2. Întrucât Fig. 1
permeabilitatea magnetic\ a
miezului este mult mai mare decât cea a aerului, marea majoritate a liniilor câmpului
magnetic rezultant se închid prin miez, înl\n]uind ambele înf\[ur\ri [i alc\tuind fluxul
magnetic fascicular util ,  . Un num\r redus de linii de câmp se închid par]ial prin
miez [i par]ial prin medii neferomagnetice (prin aer, de exemplu), înl\n]uind fie numai
înf\[urarea primar\, alc\tuind fluxul de dispersie al înf\[ur\rii primare  d 1 , fie
numai înf\[urarea secundar\, alc\tuind fluxul de dispersie secundar  d 2 .
Fluxurile magnetice totale  1 si  2 care înl\n]uie înf\[urarea primar\,
respectiv, secundar\ se compun dintr-un flux total util şi un flux total de dispersie:
 1  N 1   d 1    u1  d 1 ,
 (2)
 2  N 2   d 2    u 2  d 2 ,
în care fluxurile totale de dispersie  d 1 şi  d 2 pot fi exprimate în func]ie de
inductivit\]ile de dispersie constante, Ld1 [i Ld2 ale celor dou\ înf\[ur\ri, întrucât
aceste fluxuri se închid majoritar prin medii neferomagnetice:

  d 1  Ld 1 i1 ,
 (3)
 d 2  Ld 2 i 2 ,
iar fluxurile totale utile sunt:
 u1  N 1 ,
 (4)
 u 2  N 2 .
Func]ionarea în sarcin\ a transformatorului monofazat

Legea induc]iei electromagnetice aplicată pe contururile 1, respectiv 2, ale celor
dou\ circuite, primar (I), respectiv, secundar (II), furnizează expresiile pentru tensiunile
induse de aceste fluxuri totale, variabile cu frecvenţa de alimentare:
 d di
I.  1u  e1   N 1 ;  d 1  e d 1   Ld 1 1 ,
 dt dt
 (5)
d  di
 II .  2u  e 2   N 2 ;  2d  ed 2   Ld 2 2
 dt dt
Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff (legea conducţiei) celor dou\ circuite:
- cu regula de asociere a sensurilor de la receptoare pentru primar, respectiv,
- regula de asociere a sensurilor de la generatoare pentru secundar,
se ob]in ecua]iile de tensiuni ale transformatorului la funcţionarea în sacină scrise în
valori instantanee de forma:
 d di
u  N1  Ld 1 1  R1 i1 ,
 1 dt dt
 d di 2 (6)
 N 2  Ld 2  u 2  R2 i 2
 dt dt
.şi sub o formă mai compactă:
 di1
 u1  e1  R1 i1  Ld1 dt ,
 di (7)
e 2  u 2  R2 i 2  Ld 2 2 .
 dt
în care R1 [i R2 reprezint\ rezisten]ele ohmice ale înf\[ur\rilor transformatorului.

În sistemul (7) tensiunea u2 la bornele secundarului reprezint\, în acela[i timp,


tensiunea de alimentare a receptorului de rezisten]\ R, inductivitate L [i capacitate C [i
depinde de curentul i2 absorbit de acesta, respectiv:
di 2 1
u 2  Ri 2  L  i 2 dt .
 (8)
dt C

Ecua]ia de solena]ii a transformatorului rezult\ de forma:


N 1i1  N 2 i2  N 1i10 . (9)
Rela]iile (7), (8) [i (9) constituie ecua]iile transformatorului, scrise în valori
instantanee.
În m\rimi complexe, ecua]iile transformatorului monofazat la funcţionarea în
sarcină devin:
U   E  R I  jX I ,
1 1 d1 1
 1 1
 E 2  U 2  R2 I 2  jX d 2 I 2 , unde: U 2   R  jX  I 2 , (10)
N I  N I  N I ,
 1 1 2 2 1 10
în care:
Xd1 = Ld1 [i Xd2 = Ld2 reprezint\ reactan]ele de dispersie ale înf\[ur\rilor
transformatorului, iar X = L - 1/C - reactan]a receptorului. Notând cu:
Z 1 = R1 + jXd1 - impedan]a înf\[ur\rii primare,
Z 2 = R2 + jXd2 - impedan]a înf\[ur\rii secundare,
Z = R + jX - impedan]a receptorului, sistemul de ecua]ii (10) poate fi scris [i în forma:
Func]ionarea în sarcin\ a transformatorului monofazat

U 1   E 1  Z 1 I1 ,

E2  U 2  Z2 I 2 ,
 (11)
U 2  ZI 2 ,
 N1 I 1  N 2 I 2  N1 I 10 .

Diagrama fazorial\ a transformatorului în mărimi neraportate


Diagrama fazorial\ a transformatorului, corespunz\toare sistemului de ecua]ii
(11), este reprezentat\ în fig. 2. Pentru construc]ia diagramei fazoriale se consider\
cunoscute urm\toarele m\rimi: tensiunea secundar\ u2, curentul secundar i2, defazajul 2
(dintre u2 [i i2), precum [i parametrii transformatorului: rezisten]ele R1, R2 [i reactan]ele
de dispersie Xd1, Xd2 ale înf\[ur\rilor, raportul de transformare k = N1/N2, curentul de
mers în gol i10 [i unghiul de pierderi .
Se urm\re[te determinarea: tensiunii primare u1, a curentului primar i1 [i a
defazajului 1 dintre aceste semnale.

Fig. 2 (!!în fig.2 b-sensul corect al defazajului  2 este invers: de la N2I2 la U2


Func]ionarea în sarcin\ a transformatorului monofazat

Se reprezint\ fazorul U 2 al tensiunii secundare [i apoi, defazat cu 2 în raport cu


acesta, fazorul I 2 al curentului secundar, respectiv, fazorul N 2 I 2 al solena]iei
secundare. Pentru o sarcin\ inductiv\, fazorul I 2 este defazat în urm\ fa]\ de U 2
(Fig. 4.9, a), iar pentru o sarcin\ capacitiv\ - în avans (Fig. 4.9, b).
Folosind ecua]ia de tensiuni a secundarului, se determin\ fazorul E 2 al t.e.m.
induse de fluxul util în înf\[urarea secundar\. Coliniar cu acest fazor se reprezint\
fazorul E 1 al t.e.m. induse în înf\[urarea primar\. Defazat cu /2 `n avans fa]\ de
fazorii E 1 [i E 2 se reprezint\ fazorul  al fluxului magnetic util. Modulul acestui
fazor rezult\ din (4.5).
În avans cu unghiul , corespunz\tor pierderilor din miezul transformatorului, se
reprezint\ fazorul solena]iei N 1 I 10 la mersul în gol [i apoi, din ecua]ia de solena]ii, se
determin\ fazorul solena]iei primare N 1 I 1 , respectiv, al curentului primar I 1 .
Fazorul U 1 al tensiunii primare se determin\ din ecua]ia de tensiuni a primarului.
C\derile de tensiune pe rezisten]ele [i reactan]ele de dispersie ale înf\[ur\rilor
sunt mici în raport cu tensiunea U1. Astfel, R1I1 [i R2I2 reprezint\ sub 1% din U1, iar
Xd1I1 [i Xd2I2 - (3 - 5)% din U1. Pentru claritate, în fig. 4.9, aceste m\rimi sunt
reprezentate la scar\ m\rit\.

Din analiza diagramei fazoriale a transformatorului (presupus de putere) se pot


face urm\toarele observa]ii:

1) curentul I10, de func]ionare în gol, fiind foarte mic în raport cu curentul I1n,
primar nominal, fazorii solena]iei primare [i secundare pot fi considera]i practic în
opozi]ie de faz\; rezult\ c\ solena]ia secundar\ exercit\ un efect demagnetizant asupra
miezului transformatorului;

2) pentru un defazaj inductiv 2 = const, (Fig. 4.9, a), la cre[terea curentului


secundar de la zero pân\ la o anumit\ valoare I2, tensiunea la bornele secundarului scade
(U2 < E2 = U20) datorit\ cre[terii c\derii de tensiune pe impedan]a înf\[ur\rii secundare,
în timp ce, pentru anumite valori ale defazajului capacitiv 2 = const., (Fig. 4.9, b), la
varia]ia între acelea[i limite ale curentului secundar, tensiunea la bornele secundarului
poate cre[te (U2 > E2 = U20);

3) pentru aceea[i valoare a curentului secundar I2 = ct., la cre[terea defazajului


inductiv 2 , tensiunea secundar\ U2 scade, în timp ce la cre[terea, între anumite limite, a
defazajului capacitiv 2 se remarc\ o cre[tere a tensiunii secundare U2.

Prin urmare, din diagrama fazorial\ a transformatorului în sarcin\, rezult\ c\


varia]ia de tensiune din secundarul transformatorului de la valoarea E2 = U20 la U2,
depinde atât de valoarea curentului I2 de sarcin\ cât [i de valoarea [i caracterul
defazajului 2 dintre tensiunea secundar\ [i curentul secundar.
Func]ionarea în sarcin\ a transformatorului monofazat

Observaţie:
Dac\ în ecua]ia de tensiuni a primarului se neglijeaz\ c\derile de tensiune R1i1 [i
Ld1(di1/dt) pe rezisten]a, respectiv, reactan]a de dispersie a înf\[ur\rii primare, din (4.20)
[i (4.5), rezult\:

U1  E1  4,44 f N1 m . (12)

Rela]ia (4.22) arat\ c\ amplitudinea  m a fluxului magnetic util depinde de valoarea


efectiv\ U1 a tensiunii aplicate [i nu este practic influen]at\ de valorile curen]ilor de
sarcin\ i1 [i i2. Dac\ U1 = const.,
 m = const., indiferent de regimul de func]ionare al transformatorului: în sarcin\ sau în
gol.
La func]ionarea în sarcin\ fluxul util este produs de solena]ia:
  N1i1  N 2 i2  Rm t  , (13)

astfel c\: (t) = (N1i1 + N2i2)/Rm, în care Rm reprezint\ reluctan]a circuitului magnetic al
transformatorului, iar (t) valoarea instantanee a fluxului util.
Analog, pentru regimul de mers în gol, solena]ia:
0  N1i10  Rm  0 t  [i  0 t   N1i10 / Rm , iar    0 (14)