Sunteți pe pagina 1din 19

DATA : 05. 12.

2014
CLASA : a IV-a
ÎNVĂȚĂTOARE: Daria Păsăilă
ARIA CURRICULARĂ :Limbă şi comunicare
DISCIPLINA : Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE :”Povestiri cu tâlc”
SUBIECTUL : „După asemănarea lor” după Emil Gârleanu
TIPUL LECŢIEI : mixt
DURATA ACTIVITĂŢII :50’
SCOPUL LECȚIEI:;
 consolidarea deprinderilor de citire corectă, coerentă,conştientă şi expresivă;
 -îmbogăţirea şi activizarea vocabularului cu noi cuvinte şi expresii;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să înțeleagă semnificația globală a mesjului ascultat;
 Să citescă în mod conştient corect și expresiv un text necunoscut;
 Să manifeste interes şi iniţiativă pentru lectura unor texte variate literare sau
nonliterare;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O1- să citească corect, conştient, expresiv textul „După asemănarea lor” după Emil
Gârleanu;
O2- să explice cuvintele şi expresiile noi din lecţie și noteze în caiete;
O3- să alcătuiască oral propoziţii folosind cuvintele noi;
O4- să rezolve sarcinile din fişele de lucru;
O6- să participe cu interes la lecție;
Elementele activităţii de predare – învăţare:
Tip de învăţare: prin exersare, prin descoperire creativă;
Tip de interacţiune: dialogată, prin activitatea elevului;
Tip de strategie didactică: euristică, mixtă, algoritmică;
RESURSE:
Procedurale: lectura explicativă,conversaţia, explicaţia, observarea, exerciţiul,
problematizarea,munca cu manualul, metoda „Pălăriile gânditoare”;
Materiale:, carte de lectură, calculatorul, prezentare powerpoint, manualul, fişe de
lucru, ecusoane, pălării din hârtie cartontă cartonată;
FORME DE ORGANIZARE : frontal, individual, pe grupe;
BIBLIOGRAFIE :
 Molan Vasile & Bizdună Maria, Didactica limbii române,Proiect universitar de
formare a in domeniul Pedagogiei pentru Învățământul Primar și preșcolar adresat
cadrelor didactice din mediul rural, MEC, 2006;
 Şerdeanu Ioan, Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Editura Didactică
şi pedagogică, Bucureşti ,1993;
 Tudora Piţilă & Cleopatra Mihăilescu, Limba şi literatura română, manual pentru
clasa a IV-a, editura Aramis ,2006;
 *** - ,, Programe şcolare pentru clasa a IV –a, Limba şi literatura
română”,Bucureşti,2005;

1
Nr. Ob Strategie didactica
crt. Etapele lectiei . Activitatea învățătorului Activitatea elevilor Metode Mijloace de Forme de Evaluare
op procedee inv. org.
1. Moment -Pregateşte materialele necesare pentru -Se pregătesc pentru lecție frontal
organizatoric buna desfasurare a lectiei
1min
2. Verificarea - Verifică tema pentru acasă cantitativ și - Citesc/ ascultă conținutul conversatia caietele frontal
cunostintelor calitativ. temei și corectează eventualele exercitiul elevilor
5min Cere elevilor să recite poezia”Sfatul greșeli.
degetelor”, de Elena Farago. Recită poezia.
Adresează câteva întrebări referitoare la Răspund la întrebări.
conținutul poeziei.
3. Captarea - Prezintă elevilor poezia « Scrisoare de la exerciţiul Fişă cu frontal frontală,
atentiei rândunică »de E. Dragoş (Anexa 1). -Urmăresc versurile cu atenţie. explicaţia textul colectivă
3 min Adresează întrebări referitoare la poezie: poeziei
1.Despre cine este vorba în poezie? -Răspund la întrebări.
2.Despre ce povestește rândunica?
3.Pentru ce se pregătește rândunica?

4. Anuntarea - Anunţă titlul lecţiei noi „După frontal


temei si a asemănarea lor” după Emil Gârleanu.
obiectivelor - Prezintă obiectivele lecţiei, pe - Scriu data și titlul lecției în Explicaţia Caietele
2 min înțelesul elevilor; caiete. Exercițiul elevilor
- Scrie pe tablă data și titlul lecției
5. Dirijarea - Prezintă câteva date despre autor și conversaţia Volumul
invatarii despre volumul de poezii din care face - Urmăresc cu atenţie explicaţia „Din lumea
24 min parte textul, într-o prezentare informaţiile despre autor şi observaţia celor care frontal
PowerPoint ; volumul dedicat copiilor. nu cuvântă”
- Le citește elevilor textul intergral din Ascultă cu atenție lectura calculator
volumul „Din lumea celor care nu textului intergral al povestirii . prezentare
cuvîntă” a lui Emil Gârleanu. powerpoint
- Solicită elevilor să citească în gând lectura colectivă
O1 lecția, apoi se adreseaza cateva intrebari explicativă frontală
2
pe baza textului: -Urmăresc citirea textului exercitiul manual continuă
integral.
1.“Cand se petrece actiunea ?” -Citesc lecția în gând textul.
O2 Răspund la întrebări: conversatia
2.“ Ce dorea să facă Dumnezeu ?” 1.….. la începutul creației frontal
2…..dorea să plăsmuiască problematiza
ultimele animale după sfatul rea
3.“Care sunt personajele povestirii?” celorlalte;să cunoască inima și
mintea celorlalte animale. explicatia
3……Dumnezeu,broasca,flutur
O3 ele,albina,păianjenul,șopârla,râ manual
Solicită eleivilor citirea în lanț a
ndunica.
textului și identificarea cuvintelor și a individual
expresiilor noi din text
(să plăsmuiască, povață, Citesc textul în lanț și exercițiul frontală
lighioane,atotputernicul,mreje,tovarășa identifică cuvintele și expresiile colectivă
,dihanie,mărinimoasă,lăstunul,chipeșă) noi din text. continuă
Solicită explicarea/explică cuvintele
caietele frontal
noi,scrie la tablă explicația cuvintelor.
elevilor
să plăsmuiască =să creeze,să inventeze;
lighioane = animale sălbatice; exercițiul
O4 dihanie =animal,fiară,jivină,monstru; problematiza
păvață =sfat,îndrumare, recomandare; -rea
mreajă = plasă(aici,pânză de păianjen);
a croi = a tăia un material după model,
explicatia
aici, a plănui (un animal), a -Explică cuvintele și notează
proiecta; explicația cuvintelor pe caiete.
Atotputernicul = Dumnezeu;
mărinimoasă =darnică, generoasă;
tovarăș = prieten, asociat, camarad;
lăstun = pasăre migratoare cu penajul Lectura
cenușiu-cafeniu pe spate și alb pe abdomen,
explicativă
Exercitiul Frontală
care trăiește pe lângă ape;
3
-Solicită alcătuirea de propoziţii frontal Colectivă
folosind unele cuvintele noi din text: a Caietele Continuă
plăsmuit, povaţă, dihanie, gingaşă, - Alcătuiesc oral propoziții elevilor
libelulă,mreajă,să croim, tovarăș, folosind cuvintele indicate de Exercițiul
Atotputernicul,mărinimoasă. învățător. Munca
-Solicită citirea textului pe fragmente independentă
logice: frontal
Fragmentul I – „Făcuse
Dumnezeu……..șoarecele.”
Fragmentul II – - Citesc textul pe fragmente
Atotputernicul…… povața voastră”. logice. Exercițiul
Fragmentul III – „ –Vreau să vă
dau…….libelulă„.
Fragmentul IV – “Numai
rândunica……frumoasă„.

-Se realizează citirea model a textului Elevii audiază textul. manualul


de către învățătoare.
Munca cu frontal
-Solicită elevilor să citească lecția Elevii citesc textul selectiv și manualul și
selectiv, pe roluri pe roluri. dramatizarea individual

6. Obținerea Metoda „Pălăriile gânditoare” - Se grupează în funcţie de ecusoane


performanțelor (Anexa2): ecusonul din piept. Explicația
7 min -Împarte clasa pe şase grupe, pentru a - Rezolvă sarcina în cadrul Metoda fișe de
rezolva sarcinile de lucru. fiecărei grupe, cooperând şi pălăriilor lucru
Prezintă elevilor sarcinile de lucru, respectând timpul de lucru. gânditoare
explicând fiecărei grupe ce are de făcut (Anexa 2) pe grupe
Pălăriile albe Pălăria albă – Povestitorul:
-Despre ce este vorba în text? pălării din
Pălăriile galbene Pălăria galbenă – Creatorul: hârtie
-Descrieți înfăţişarea libelulei. Problematiza cartonată
Pălăriile roşii Pălăria roşie - Psihologul: rea

4
-Care sunt calităţile rândunicii? Exercițiul
Pălăriile negre Pălăria neagră – Criticul
-Care personaje merită
criticate? De ce?
Pălăriile verzi Pălăria verde – Gânditorul:
Credeţi că personajele
negative ar fi putut fi pedepsite
de Dumnezeu? Dacă răspunsul
este „da”, spuneți cum anume Pe grupe
puteau fi pedepsite aceste
personaje.
Pălăriile albastre Pălăria albastră –
Moderatorul:
-Care este învăţătura transmisă
de lectură?
- După expirarea timpului de lucru, -Fiecare reprezentant prezintă lucrările
solicită elevilor să-şi desemneze câte un activitatea întregii grupe. fiecărei
reprezentant care să prezinte activitatea Fișele de grupe
întregii grupe. Conversația lucru
6. Realizarea -Anunţă tema pentru acasă: frontal
transferului si O5 -De transcris dialogul dintre Dumnezeu Îşi notează tema pentru acasă. explicația
a retentiei şi vieţuitoare;
2 min -De realizat un desen care să înfățișeze
dialogul dintre animalele-personaje;
-De citit lectura „Când stăpânul nu-i
acasă” de Emil Gârleanu din vol. „Din
lumea celor care nu cuvântă”;

8. Concluzii şi -Se fac aprecieri asupra desfasurarii -Sunt atenţi la aprecieri. aprecierea frontal
aprecieri lectiei verbala individual
1 min

5
ANEXA 1

SCRISOARE
DE LA RÂNDUNICĂ
de Elena Dragoş

Dragi copii, mi-e dor de voi,


În curând voi fi-napoi.
Cuibul vechi am să-l repar,
Ca să-mi fac din el cuibar.
Din 5 – 6 ouă mici,
O să iasă pui voinici,
Puii mamei rândunici.
Cât or fi ei mititei,
Grijă am să port de ei.
Să le pun în cioc mâncare
Rând pe rând la fiecare:
Gâze, muşte, viermişori
Când or creşte mărişori.
Am să-i învăţ să zboare,
Dimineaţa pe răcoare.
Eu vă spun de pe acum
Că mă pregătesc de drum
La primăvară sosesc în zbor,
Duceţi vestea tuturor!

P.S. Dar să nu afle pisica,


Vă salută, rândunica.

6
Obiectivele operaționale ale lectiei pentru elevi:

Veți citească corect, conştient, expresiv textul „După asemănarea lor” după
Emil Gârleanu;
Veți explica cuvintele şi expresiile noi din lecţie și veți nota în caiete;
Veți alcătui propoziţii folosind cuvintele noi
Veți rezolve sarcinile din fişele de lucru, în echipă;
Veți descoperi un proverb potrivit situaţiei întâlnite;

Întrebări legate de lecție după prima lectură:


3……Dumnezeu,broasca,fluturele,albina,păianjenul,șopârla,rândunica.

1.“Cand se petrece actiunea ?” .….. la începutul creației

2.“ Ce dorea să facă Dumnezeu ?” …..dorea să plăsmuiască ultimele animale după sfatul
celorlalte;să cunoască inima și mintea celorlalte animale.

3.“Care sunt personajele povestirii?”…………….…


Dumnezeu,broasca,fluturele,albina,păianjenul,șopârla,rândunica

Cuvinte noi

să plăsmuiască =să creeze,să inventeze;


lighioane = animale sălbatice;
dihanie =animal,fiară,jivină,monstru;
păvață =sfat,îndrumare, recomandare;

mreajă = plasă(aici,pânză de păianjen);


a croi = a tăia un material după model,
aici, a plănui (un animal), a
proiecta;
Atotputernicul = Dumnezeu;
mărinimoasă =darnică, generoasă;
tovarăș = prieten, asociat, camarad;
lăstun = pasăre migratoare cu penajul cenușiu-cafeniu pe spate și alb pe abdomen,
care trăiește pe lângă ape;

7
Anexa 2
ACTIVITATE PE GRUPE
METODA „ PĂLĂRIILE GÂNDITOARE”

Pălăria albă – Povestitorul:


-Despre ce este vorba în text?

8
Pălăria galbenă – Creatorul:
-Descrieţi înfăţişarea libelulei.

9
Pălăria roşie - Psihologul:
-Care sunt calităţile rândunicii?

10
Pălăria neagră – Criticul
-Care personaje merită criticate? De ce?

11
Pălăria verde – Gânditorul:
-Credeţi că personajele negative ar fi putut fi pedepsite de Dumnezeu?
Dacă răspunsul este „da”, spuneți cum anume puteau fi pedepsite
aceste personaje.

12
Pălăria albastra – Moderatorul:
-Care este învăţătura desprinsă din lectură?

13
14
15
16
17
18
19