Sunteți pe pagina 1din 5

f

Data:
Şcoala:
Clasa
Învăţătoare
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Subiectul : Unităţi de măsură – Metrul
Forma de realizare: frontal, individual
Tipul lecţiei: consolidare
Scopul lecţiei:
 Consolidarea de cunoştinţe despre unitatea de măsură standard - metrul;
 Rezolvarea de exerciţii şi probleme aplicative utilizând cele două operaţii matematice învăţate: adunarea şi scăderea
cu trecere peste ordin în concentrul 0-1000.
 Folosirea corectă a termenilor specifici limbajului matematic.

Obiective operaţionale: Pe parcursul şi la finalul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1 – să enunţe corect definiţia metrului;
O2 – să enumere obiecte şi mărimi măsurabile cu metrul;
O3 – să enumere instrumentele de măsură pentru lungimi şi să le recunoască direct sau după imagini;
O4 – să rezolve exerciţii de adunare şi scădere cu trecere peste ordin în concentrul 0-1000, în care valoarea numerelor să
reprezinte mărimi exprimate în metri;
O5 – să rezolve corect probleme cu conţinut aplicativ la lungimi exprimate în metri;
O6 – să rezolve exerciţii de aflare a termenului necunoscut;
O7 – să utilizeze corect limbajul matematic specific.
Strategii de predare – învăţare:
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, munca independentă;
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, fişe de evaluare, planşe, manualul, markere de culori diferite, cretă colorată,
instrumente de măsură pentru lungimi, planşe cu exerciţiile de pe fişa de lucru.

Nr. Etapele lecţiei Ob. Strategii Conţinuturile învăţării Evaluare


crt. op.
1 Moment  Se pregătesc cele necesare începerii orei, se asigură
organizatoric liniştea în clasă.

2 Verificarea Conversaţia  Se pregătesc caietele de temă


temei  Se verifică temele cantitativ şi calitativ, fiecare elev
primeşte personal aprecieri sau observaţii şi indicaţii

3 Captarea Explicaţia  Elevii sunt anunţaţi că la ora de matematică au un


atenţiei musafir, pe Buratino: „El a venit astăzi la noi, la ora
de matematică pentru că nu mai ştie să măsoare
drumul până la şcoală şi, de asemenea, el a aflat că
voi ştiţi care este unitatea de măsură pentru
lungime”.
 Se cere elevilor să spună ce unitate de măsură au
studiat la matematică.
Anunţarea
4 subiectului şi a  Se scrie titlul lecţiei pe tablă;
obiectivelor
 Se vor anunţa pe înţelesul elevilor obiectivele
operaţionale
operaţionale stabilite.
5 Reactualizarea
 Se poartă cu elevii câteva discuţii legate de
cunoştinţelor Conversaţia
cunoştinţele dobândite despre metru:
O1 - Ce este metrul?
O2 - Ce măsoară metrul?Exemple.
O3 - Care sunt instrumentele de măsură pentru
lungime?
Problematizare Pentru construirea unei uşi sunt necesare o scândură de 3m şi
una de 2m.
Câţi m de scândură sunt necesari în total?
O4 Exerciţiul CALCUL ORAL
O5 200m + 150m 300m – 100m
O7 45m + 50m 500m – 200m
O5 70m + 70m 300m – 150m Frontal
O6
O5  Învăţătoarea prezintă o planşă în care apar scrise
următoarele cerinţe:
a) Alege din cuvintele date, pe acelea care pot fi
O4 măsurate cu ajutorul metrului: stofă, apă, făină, lapte, Perioadă de
stradă, vin, mere, gard, pod; alfabetizare
b) Completaţi: pentru copiii
Unitatea principală de măsurat lungimea este …………şi care nu au
prescurtat ……. reuşit să-şi
Se măsoară lungimea, lăţimea, …………şi ………………. însuşească
literele pe
CALCUL SCRIS parcursul
Exerciţiul clasei I
1) Efectuează:
143m + 27m = 245m + 145m =
251m + 49m = 636m + 356m =
Conversaţia Frontal
91m - 87m = 600m – 348m =
192m - 45m = 759m – 239m =

2) Aflaţi termenul necunoscut:


a + 230m = 540m
a – 158m = 322m
420m – a = 180m

Activitate transdisciplinară (Anexă)

3) Problemă:
Problematizare Un om are un ogor lung de 894m. el cultivă 350m cu
porumb, 364m cu cartofi, iar restul cu fasole.
Ce lungime din ogorul său va fi cultivat cu fasole?
 Se vor respecta etapele rezolvării unei probleme: Frontal şi
- citirea enunţului, extragerea datelor,stabilirea a ce se individual
cunoaşte în problemă, ce nu se cunoaşte, ce se cere spre
rezolvare, ce trebuie aflat pentru a răspunde cerinţei
problemei.
Problema se rezolvă în paralel, la tablă şi în caiete.
6 Obţinerea Exerciţiul  Se propune spre rezolvare următoarea fişă de
performanţei Explicaţia evaluare:
Observaţia 3. Activitate diferenţiată (muncă independentă):
a) 4m + 5m = 10m + 3m =
7m + 2m = 10m + 9m =
9m – 5m = 10m – 5m =
b) grupa de nivel mediu:
46m + 54m = 282m + 78m =
94m – 63m = 745m – 44m =
75m + 25m = 476m - 76m =

Conversaţia c) grupa e nivel sporit:


euristică 48m + 59m = 267m + 51m =
93m – 56m = 406m – 215m =
79m + 98m = 600m – 254m =
 Elevii vor fi anunţaţi că vor avea limită de timp
pentru rezolvarea sarcinilor.
Exerciţiul  La expirarea timpului se vor citi rezultatele – fiecare
exerciţiu de către un elev, completându-se şi pe
planşele cu exerciţiile scrise în prealabil de învăţător,
pentru o mai bună şi rapidă realizare a autoevaluării.
 Elevii vor corecta rezultatele greşite cu culoarea
verde, apoi îşi vor nota singuri exerciţiul: S-2 Frontal
rezultate corecte; B- 3-4 rezultate corecte; FB- 5-6

7 Încheierea  Se fac aprecieri asupra modului cum au


activităţii rezolvat exerciţiile din fişă şi se notează elevii. Evaluare
individuală
 Se anunţă tema pentru acasă, însoţită de
indicaţiile minime necesare