Sunteți pe pagina 1din 10

Colegiul Tehnic “Al.

Ioan Cuza” Suceava


Anul scolar: 2019-2020
Profilul:Tehnic.Domeniul:Mecanic
Disciplina: M1.MASURARI TEHNICE
Clasa: a-X-a C -Calificarea:MECANIC AUTO
Profesor: ing. Cuzenco Florin
Tipul lectiei: Predare- invatare.
Locul de desfasurare: Cabinet Mecatronica

PROIECT DIDACTIC
I.Unitatea de invatare: Măsurarea mărimilor mecanice

II.Subiectul:Măsurarea maselor

III.Unitatea de competenta:
Efectuarea masuratorilor generale.
Metode şi mijloace de măsurare

IV.Competente:/Rezultatul învăţării 1:
C2.Aplică metodele şi utilizează mijloacele de măsurare a mărimilor de bază din domeniul mecanică
şi electric

V.COMPETENTE SPECIFICE VIZATE:


CS1-Utilizarea limbajului tehnic şi de specialitate în activităţi cu specific metrologic.
CS2-Definirea masei.
CS3-Identificarea unitatii de masura pentru masa si a multiplilor si submultiplilor.
CS4-Identificarea mijloacele de masurare pentru masa.
CS5-Utilizarea utilizarea mijloacele de masurare pentru masa..
CS6-Determinarea maselor prin metoda directa si indirecta.

VI.CONTINUT TEMATIC:
C1-Masa.Unitati de masura pentru masa.
C2-Multipli si submultipli..
C3-Metode de masurare a maselor.

VI.COMPETENTE DERIVATE:
CD1- Sa defineasca masa.
CD2- Sa identifice unitatea de masura pentru masa.
CD3- Sa identifice multipli si submultipli masei.
CD3- Sa identifice mijloacele de masurare pentru masa..
CD4- Sa enumere utilizarea mijloacele de masurare pentru masa..
CD5- Sa descrie metodele de masurare a maselor.

VII. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE :


A1- Definiti masa.
A2- Identificati unitatea de masura pentru masa..
A3- Identificati multipli si submultipli..
A4- Exercitii de masurare a maselor prin metoda indirecta.
A5- Exercitii de masurare a maselor prin metoda directa

1
STRATEGIA DIDACTICA

I. Metode si procedee didactice:


-conversatia
-expunerea
-dialogul,
-conversaţia euristică,
-explicaţia ştiinţifică,
-observarea dirijată,
-analiza comparativă, exerciţiul.

II.Mijloace didactice:
- fise de lucru
- tabla,-proiector.-calculator.
- Piese din domeniu mecanic.
- caietele de notite
- mijloace de masurare a maselor

III.Modalitati de lucru cu clasa:


- frontal
- pe grupe

IV Modalitati de evaluare:
- testare
- fise de lucru ;
- observare individuala
- portofoliul

2
DESFASURAREA LECTIEI
Nr. Activitati profesor-elevi Metode Mijloace
crt
1. Moment organizatoric:
-prezenta, tinuta,evenimente petrecute in colectivul clasei.
-cere elevilor sa pregateasca caietele de notite, -frontal -tabla
manualele,portofoliile. -proiector
Se anunta tema lectiei lectiei: ” Măsurarea maselor ” si se
scriu pe tabla obiectivele urmarite.
2. Desfasurarea activitatii:

I.Verificarea cunostintelor din lectia anterioara


“Masurarea fortelor”. -se face prin aplicarea unui test pe 2
numere. Profesorul prezinta testul si punctajul acordat pentru -frontal - caiete de
fiecare punct. notite;
Elevii sunt atenti la explicatiile profesorului pentru a intelege -test de
ce au de facut in rezolvarea testului. evaluare
-se acorda un timp de lucru
-elevii rezolva testul .
Dupa expirarea timpului profesorul pune intrebari din test
urmarind fiecare punct.Cate un elev raspunde la cite un punct
din test si scrie raspunsul corect la tabla.
II.Transmiterea de noi cunostinte.
Profesorul prezinta lectia noua,explicind : -tabla
(se va folosii proiectorul si calculatorul) -proiector
-se defineste termenul de masa. - expunerea -calculator
-se prezinta unitatea de masura pentru masa. - conversatia - caiete de
-se prezinta multiplii si submultiplii kilogramului. - studiul de caz notite;
-se prezinta mijloacele de masurare a masei - frontal -manual
-se prezinta metoda de masurare indirecta a masei
-se prezinta metoda de masurare indirecta a masei
Elevii sunt atenti la explicatiile profesorului si adreseaza
intrebari ori de cite ori este nevoie.
III.Fixarea cunostintelor.
-Se imparte clasa in grupe a cate 2 elevi si se inmaneaza
fisele de lucru. Explicind ce au de facut.
-Fiecare grupa primeste o fisa de lucru
-Se distribuie sarcinile in cadrul fiecarei grupe si se dau
instructiuni pentru desfasurarea activitatii:
-Se acorda timp de lucru pentru rezolvarea sarcinilor 10 -lucrul in echipa;
minute. -obseratia - fise de lucru
- Pe rand, cate un reprezentant al fiecarei grupe scrie la tabla individuala
rezolvarea a cate unui punct din sarcina de lucru si identifica - studiul de caz
mijlocul de masurare. - conversatia;
3. Evaluarea activitatii:- se fac aprecieri despre aportul elevilor - observare
la desfasurarea activitatii si se noteaza elevii. individuala - fise de lucru
-conversatia
4. Incheierea activitatii.- se anunta tema lectiei urmatoare - caiete de
Masurarea presiunilor notite;

3
Nume si prenume………………………………..
Clasa………
Nr.1
-TEST DE EVALUARE–
Măsurarea forţelor
Subiectul I.
Încercuiţi litera corespunzătoare variantei corecte .(4 x 0,5=2p):
1.Unitatea de măsură pentru forţă în Sistemul International este:
a) N; b); Kg; c) m/s
2. În SI forţa este o mărime :
a) derivată ; b) fundamentală ; c) suplimentară
3. Care dintre unitatile de măsură de mai jos sunt pentru forţă este;
a) m/s b) w c) kgf;
4. Mijloacele pentru măsurarea forţei se numesc :
a) dinamometre; b) turometre; c) balanţe

Subiectul II.
Stabiliţi corespondenţa între coloana A şi B astfel încât afirmaţiile să fie corecte. (4x0,5=2p)
a.Multiplii şi submultiplii newtonului b. Simbol

1. Hectonewton a) dN;
2. Decanewton b) daN;
3. Kilonewton; c) hN;
4. Decinewton; d) kN;

Subiectul III.
Apreciaţi cu litera A enunţurile adevărate şi cu litera F enunţurile false .(4 x 0,25=1p):

1. Unitatea de măsură fundamentală în Sistemul Internaţional pentru forţa este kilogramul forţă (kgf);
2. Greutatea unui corp este o forta.
3. Forţa este o mărime fizică a carei valoare este data de produsul dintre masa si acceleratie.
4. Unitatea de masura pentru forta este kilogramul.

Subiectul IV.
Transformaţi .(4x0,5=2p):

a) 25 N =………….daN ; b) 50 KN=…………..N ; c) 150 Kgf=………...N; d) 5 dyn=……….......N.

Subiectul V.
Priviţi cu atenţie aparatul din figura de mai jos : (2x1p=2p)
a) Precizaţi denumirea.
b) Identificaţi elementele componente.
c) Prezentaţi principiul de funcţionare

NOTĂ : Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 15 min.


Nume si prenume…………………………..
4
Clasa………
Nr.2
TEST DE EVALUARE–
- Măsurarea forţelor -
Subiectul I.
Încercuiţi litera corespunzătoare variantei corecte: (4 x 0,5=2p):
1.Unitatea de măsură pentru forţă în Sistemul International este:
a) j b) N ; c) m/s2
2. Care din variantele de mai jos este un multiplu al newtonului.
a) KN; b.) mg. c.) dam
3. Care dintre unitatile de măsură de mai jos sunt pentru forţă este;
a) m/s b) kgf; c) rot/min
4. Mărimea unei forţe este dată de expresia:
a) F =Gxa ; b) F = mxa ; c) F = pxa

Subiectul II. Stabiliţi corespondenţa între coloana A şi B astfel încât afirmaţiile să fie corecte.
(4x0,5=2p):
a.Multiplii şi submultiplii newtonului b. Simbol

1. Hectonewton a) 10-1
2. Decanewton b) 10
3. Kilonewton; c) 102 ;
4. Decinewton; d) 103

Subiectul III. Apreciaţi cu litera A enunţurile adevărate şi cu litera F enunţurile false : (4 x 0,25=1
p):

1. Unitatea de măsură fundamentală în Sistemul Internaţional pentru forţa este kilogramul forţă (kgf);
2. Greutatea unui corp este masa ori acceleratia gravitationala.
3. Forţa este o mărime fizică derivata .
4. Forţa poate fi gravitationala , electrica , magnetica
.
Subiectul IV. Transformaţi: (4X0,5=2p)

e) 50daN=…………N; f) 5000N=…………KN; g) 9 N=………… Kgf; h) 5 KN=………...daN.

Subiectul V. Priviţi cu atenţie aparatul din figura de mai jos : -2x1p=2p


a) Precizaţi denumirea.
b) Identificaţi elementele componente.

Nota:-se acorda un punct din oficiu.

5
GRUPA...........
FIŞA DE LUCRU 2
Masurarea maselor

1. Definiţi masa.-1p

2. Precizaţi submultiplii kilogramului. Srieţi relaţia de echivalenţă.-1p

3. Calculaţi masa unui corp asupra căruia acţioneaza o forţă de 400 N, care imprimă corpului o
acceleraţie de 3 m/s2..-1p

4. Calculaţi masa unui om care are greutatea de 1000 N .-1p

5. Transformaţi:-0,25pX4=1p

a) 1000 kg=………t; b) 20hg=………Kg ; c) 50q=……….Kg ; d) 14t=……....Kg .

6.. Identificaţi mijloacele de măsurare a masei din figura si completati tabelul de mai jos.-2x2p=4p

Denumirea aparatelor de cântărit Utilizare

Nota:-se acorda un punct din oficiu

6
GRUPA...........
FIŞA DE LUCRU 1
Masurarea maselor

6. Definiţi masa. -1p

7. Precizaţi multiplii kilogramului. Srieţi relaţia de echivalenţă.-1p

8. Calculaţi masa unui corp asupra căruia acţioneaza o forţă de 300 N, care imprimă corpului o
acceleraţie de 2 m/s2..-1p

9. Calculaţi masa unui om care are greutatea de 980 N .-1p

10. Transformaţi:0,25x4=1p

a) 100 kg=………t; b) 12hg=………Kg ; c) 25q=……….Kg ; d) 14t=……....g .

6.. Identificaţi mijloacele de măsurare a masei din figura si completati tabelul de mai jos.-2x2p=4p

Denumirea aparatelor de cântărit Utilizare

Nota:-se acorda un punct din oficiu

7
GRUPA...........
FIŞA DE LUCRU 3
Masurarea maselor

11. Definiţi masa. -1p

12. Precizaţi multiplii gramului. Srieţi relaţia de echivalenţă.-1p

13. Calculaţi masa unui corp asupra căruia acţioneaza o forţă de 400 N, care imprimă corpului o
acceleraţie de 4 m/s2..-1p

14. Calculaţi masa unui om care are greutatea de 1200 N .-1p

15. Transformaţi:-0,25x4=1p

a) 1000 kg=………t; b) 10hg=………Kg ; c) 100q=……….Kg ; d) 10kg=……....g .

6.. Identificaţi mijloacele de măsurare a masei din figura si completati tabelul de mai jos.-2x2p=4p

Denumirea aparatelor de cântărit Utilizare

Nota:-se acorda un punct din oficiu


GRUPA.............
8
FIŞA DE LUCRU 4
Masurarea maselor

16. Definiţi masa.si scrieti denumirea unitatii de masura. -1p

17. Precizaţi submultiplii gramului. Srieţi relaţia de echivalenţă.-1p

18. Calculaţi masa unui corp asupra căruia acţioneaza o forţă de 500 N, care imprimă corpului o
acceleraţie de 5 m/s2..-1p

19. Calculaţi masa unui om care are greutatea de 1500 N .-1p

20. Transformaţi:-0,25x4=1p.

a) 2000 kg=………t; b) 100dg=………g ; c) 200q=……….Kg ; d) 0,5kg=……....g .

6.. Identificaţi mijloacele de măsurare a masei din figura si completati tabelul de mai jos.-2x2p=4p

Denumirea aparatului de cântărit Utilizare

Nota:-se acorda un punct din oficiu

9
10