Sunteți pe pagina 1din 10

CLASA I CLASA a III-a CLASA a IV-a

Data: 01.04.2016 Data: 01.04.2016 Data: 01.04.2016


Unitatea de învățământ: Școala Primară Nr.1 Unitatea de învățământ: Școala Primară Nr.1 Unitatea de învățământ: Școala Primară Nr.1
Izvoarele, Bihor Izvoarele, Bihor Izvoarele, Bihor
Prof.înv.primar: Varga Csilla Prof.înv.primar: Varga Csilla Prof.înv.primar: Varga Csilla
Aria curriculară: Matematică și științele Aria curriculară: Limbă și comunicare Aria curriculară: Matematică
naturii Disciplina: Comunicare în limba română Disciplina: Matematică
Disciplina: Matematică și explorarea Unitatea de învățare: În ritm de primăvară Unitatea de învățare: Fracții
mediului Subiectul: Părțile de vorbire Subiectul: Exerciții și probleme. Fracții
Unitatea de învățare: O lume minunată Tipul lecției: consolidarea și formarea de Tipul lecției: recapitulare
Subiectul: Adunarea și scăderea numerelor priceperi și deprinderi Ora: 8 – 8,50
0 – 100, fără trecere peste ordin, ZU + U Ora: 8 – 8,50
ZU – U
Ora: 8 – 8,50
COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE GENERALE
1.Utilizarea numerelor în calcule elementare. 1.Receptarea de mesaje orale în diverse Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor
4.Generarea unor explicații simple prin contexte de comunicare. referitoare la fracții, (dezvoltare),
folosirea unor elemente de logică. 2.Exprimarea de mesaje orale în diverse dezvoltarea gândirii logice și a terminologiei
5.Rezolvarea de probleme pornind de la situații de comunicare. specifice.
sortarea și reprezentarea unor date. 3.Receptarea de mesaje orale scrise în
diverse contexte de comunicare.
4.Redactarea de mesaje în diverse situații de
comunicare.
COMPETENȚE SPECIFICE COMPETENȚE SPECIFICE COMPETENȚE SPECIFICE
Matematică și explorarea mediului 1.1.Extragerea unor informații de detaliu 2.1.Recunoașterea numerelor naturale în
1.1.Scrierea, citirea și formarea numerelor dintr-un text informativ sau literar accesibil. concentrul 0 – 1.000.000 și a fracțiilor cu
până la 100. 1.3.Sesizarea unor regularități ale limbii prin numitori mai mici sau egali cu 10, respectiv
1.4.Efectuarea de adunări și scăderi, mental raportare la mesaje audiate. egali cu 100.
și în scris, recurgând mereu la numărări. 2.1.Descrierea unui obiect/unei ființe din 2.2.Compararea numerelor naturale în
1.6.Utilizarea unor denumiri și simboluri universul apropiat pe baza unui plan simplu. concentrul 0 – 1.000.000, respectiv a
matematice (termen, sumă, total, diferență, 3.5.Sesizarea unor regularități ale limbii pe fracțiilor care au același numărător sau
>, <, =, +, - ) în rezolvarea și/sau baza textului citit. același numitor, mai mic sau egal cu 10 sau
compunerea de probleme. numitor egal cu 100.
5.2.Rezolvarea de probleme simple în care 2.3.Ordonarea numerelor naturale în
intervin operații de adunare sau scădere în concentrul 0 – 1.000.000 și respectiv a
concentrul 0 – 100, cu sprijin în obiecte, fracțiilor care au același numărător sau
imagini sau reprezentări. același numitor, mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100.
2.4.Efectuarea de adunări și scăderi de
numere naturale în concentrul 0 – 1.000.000
sau cu numere fracționare.
COMPETENȚE INTEGRATE
Comunicare în limba română
1.1.Identificarea semnificației unui mesaj
oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate.
2.1.Formularea unor enunțuri proprii în
diverse situații de comunicare.
Arte vizuale și abilități practice
2.3.Realizarea de obiecte/construcții folosind
materiale ușor de prelucrat și tehnici
accesibile.
Muzică și mișcare
2.1.Cântarea individuală sau în grup,
asociind mișcarea sugerată de text și de ritm.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE OBIECTIVE OPERAȚIONALE OBIECTIVE OPERAȚIONALE
a)cognitive a)cognitive a)cognitive
OC1 – să opereze cu noțiunile matematice OC1 – să identifice substantivele, OC1 – să utilizeze corect și conștient
învățate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, adjectivele, pronumele și numeralul în textul terminologia matematică cu privire la
diferență. dat. noțiunea de fracție (fracții egale, compararea
OC2 – să efectueze corect adunări și scăderi OC2 – să analizeze părțile de vorbire. fracțiilor, adunarea și scăderea fracțiilor cu
cu numerele naturale din concentrul 0 – 100, OC3 – să alcătuiască propoziții cu părțile de același numitor, aflarea unei fracții dintr-un
fără trecere peste ordin. vorbire. întreg, ordonarea fracțiilor) în rezolvarea de
OC3 – să afle termenul necunoscut, OC4 – să rezolve exercițiile propuse. exerciții și probleme.
cunoscând celălalt termen al operației și OC2 – să compare mărimile fracționare care
rezultatul acesteia. au același numitor / numărător, astfel încât
OC4 – să rezolve probleme cu o singură fracțiile date să fie egale.
operație OC3 – să aplice corect algoritmul de aflarea
OC5 – să rezolve sarcinile individual. unei fracții dintr-un întreg.
OC4 – să rezolve probleme ce vizează
operații de adunare și scădere cu numere
fracționare.
b) psiho – motrice b) psiho – motrice b) psiho – motrice
OM1 – să păstreze poziția corectă în bancă OM1 – să păstreze poziția corectă în bancă OM1 – să păstreze poziția corectă în bancă
în timpul orei. în timpul orei. în timpul orei.
OM2 – să-și coordoneze mișcările pentru
manevrarea corectă a instrumentelor de
lucru.
c) afective c) afective c) afective
OA1 – să manifeste interes pentru lecție. OA1 – să participe cu interes la lecție. OA1 – să manifeste interes pentru lecție.
RESURSE RESURSE RESURSE
Strategii didactice Strategii didactice Strategii didactice
a) Metode și procedee: a) Metode și procedee: a) Metode și procedee:
conversația, explicația, exercițiul, dialogul, conversația, explicația, observația, exercițiul, conversația, explicația, observația, exercițiul,
jocul didactic, demonstrația. Copacul ideilor. jocul didactic.
b) Mijloace de învățământ: b) Mijloace de învățământ: b) Mijloace de învățământ:
puzzle, fișe de lucru, Pinocchio marionetă, planșă cu Copacul ideilor, fișă de lucru, planșe cu exerciții, fișe de lucru individuale.
plicuri, laptop. jetoane, albinuța Zum.
c) Forme de organizare: c) Forme de organizare: c) Forme de organizare:
frontală, individuală. frontală, individuală. frontal, individual.
Bibliografie: Bibliografie: Bibliografie:
1. ”Organizarea interdisciplinară a ofertelor 1.Programa școlară pentru clasa a III-a, 1. Programa școlară pentru clasa a IV-a,
de învățare pentru formarea competențelor aprobată prin Ordin al Ministrului aprobată prin Ordin al Ministrului
cheie la școlarii mici – program de formare nr.3418/19.03.2013 nr.3418/19.03.2013
tip ”blended learning” pentru cadrele 2.”Foarte bine” – clasa a III-a, Editura 2. Metodica predării – învățării matematice
didactice din învățământul primar” Paralela 45, 2011, Gordin Maria în ciclul primar, Ed. Polirom, 2008, Mihaela
2. Programa școlară pentru clasa I, aprobată 3.”Limba și literatura română” – teorie și Neagu.
prin Ordin al Ministrului nr.3418/19.03.2013 exerciții, clasa a III-a, Editura CD Press, 3. Îndrumări metodice pentru predarea
3. Metodica predării matematicii – manual 2015, Nicoleta Ciobanu, Iliana Dumitrescu. matematicii la clasele I – IV, Ed. Focus,
pentru licee pedagogice, clasa a XII-a, Ed. Petroșani, 2005
Paralela, 1998. 4. CV ”Misiunea Ploia” – Ed. Intuitext.
4. Cântec: ”Fără sfori”
www.youtube.com

CLASA I CLASA a III-a CLASA a IV-a


1. Moment organizatoric 1. Moment organizatoric 1. Moment organizatoric
Se asigură condițiile necesare bunei Se creează cadrul propice desfășurării în Se asigură condițiile necesare desfășurării în
desfășurări a activității. bune condiții a procesului instructiv – bune condiții a procesului instructiv –
educativ. educativ.
Activitate directă Activitate indirectă Activitate indirectă
2. Introducerea în activitate 2. Reactualizarea cunoștințelor 2. Reactualizarea cunoștințelor dobândite
Personajul principal al zilei va sosi în sala Se realizează fișa de lucru (Anexa 1). anterior
de clasă după intonarea unui cântăcel învățat Fișă de lucru de unde vor afla de la Regina
anterior. ”Fără sfori” Albinelor care este misiunea lor de azi
Pinocchio îl roagă pe elev să îl ajute să împreună cu prietenii lor: Inga, Dodo, Lola,
descopere tainele literelor și a cifrelor. Buzzy.
Aduce cu el 3 plicuri care vor fi deschise Inga – rădașca
de-a lungul zilei la fiecare oră câte una, Dodo – miriapod
având câte un mesaj. Lola – libelulă
Plicul MEM va fi deschis și elevul citește Buzzy - țânțar
sarcinile de lucru.
1. Unește exercițiul cu rezultatul corect,
apoi vei descoperi titlul lecției de azi.

62 + 7 69 S
40 + 5 37 X
88 – 6 26 R
30 + 7 82 Z
21 + 5 26 R
49 – 4 45 E
E X E R S E Z
45 37 45 26 69 45 82
3. Anunțarea temei și a obiectivelor Activitate directă Activitate directă
Se anunță tema lecției și obiectivele 3.Anunțarea temei Captarea atenției
urmărite. Se prezintă tema lecției și obiectivele Se realizează prin scrisoarea lăsată de Regina
”Exersez” – Adunarea și scăderea numerelor ”Recapitularea părților de vorbire” Albină în plic fiecărui elev (Anexa)
naturale de la 0 – 100, ZU + U, ZU – U. 3. Anunțarea temei și a obiectivelor
Se anunță tema lecției și obiectivele –
”Exerciții și probleme. Fracții”
4. Dirijarea învățării 4. Dirijarea învățării 4. Dirijarea învățării
Rezolvă puzzle-ul cu Pinocchio pe care va Albinuța se prezintă și dorește să aleagă câte Fiecare personaj din ”Misiunea Ploaia” au de
avea exerciții și probleme în concentrul un fluturaș pentru fiecare floare. rezolvat câte o sarcină.
0 – 100. Florile vor fi părțile de vorbire. Elevii rezolvă la flipchart și pe fișă.
Analizează fiecare parte de vorbire pe
planșă. 1. INGA
Într-o livadă s-au plantat 368 de cireși și
vișini. Vișinii sunt o pătrime din numărul
total al fructelor.
Câți vișini și cireși s-au plantat?
Știu Vreau să Am aflat
știu
Subst. 2. LOLA
Pron.
Dintre fracțiile:
7 26 3 44 39 69 81 36 6 14 19 10 6 25
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
19 14 28 44 40 59 81 37 6 4 19 7 12 25
alege:
Adj. a) fracțiile subunitare;
Nume-
ral b) fracțiile echiunitare;
c) fracțiile supraunitare.

Verb
3. DODO
2
La un depozit erau 1275 kg de făină. 5 din
întreaga cantitate de făină s-au livrat unei

3
brutării, 5 din restul cantității s-au livrat
unui laborator de cofetărie, iar restul cantității
s-a livrat unui magazin.
Ce cantitate de făină a primit magazinul?

4. BUZZY
1. Efectuați:
2 6 2 5
3 din 18; 15 din 75; 19 din 114; 7

18
din 287; 21 din 420.

2. Calculați:
2 3
+ =
7 7
4 8 3
(
+ − =
15 15 15 )
4 19 8
+ + =
32 32 32
11 9
− =
20 20
40 27 8
− − =
99 99 99
2 35 17 4
+ (
− +
39 39 39 39
= )
Activitate directă 5. Obținerea performanței
5. Obținerea performanței Alcătuiește o propoziție după schema de mai
Compune o problemă după următorul jos:
exercițiu: Subst. + adj. + verb + subst.
54 + 4 = com.pl pural pers.a III-a com.pl
6. Temă de casă 6. Temă de casă 6. Temă de casă
Se anunță și se notează tema. Se anunță și se notează tema de casă. Se anunță și se notează tema de casă.
7. Încheierea activității 7. Încheierea activității 7. Încheierea activității
Se fac aprecieri generale asupra activității. Se fac aprecieri generale asupra activității. Se fac aprecieri generale asupra activității și
se împart diplomele primite de la Regina
Albinelor.