Sunteți pe pagina 1din 44

Noutăți fiscale 2018

Alte subiecte

Gabriel JINGA
Conf. univ. dr. Catedra de Contabilitate si Audit -
ASE Bucuresti
Tel: 0723 33 46 84
gabriel.jinga@cig.ase.ro
DIVIDENDE TRIMESTRIALE 07 08 09 10 11 12 2018
Legea 163/2018

 Avansurile de dividende se repartizează asociaților/acționarilor în


cursul exercițiului financiar, în limita următoarei sume:
 + profitul contabil net realizat trimestrial,
 + profiturile reportate
 + sume retrase din rezerve disponibile (distribuibile),
 - pierderile reportate
 - sume depuse în rezerve conform obligațiilor legale sau statutare
 = valoarea dividendelor trimestriale distribuibile

 Dividendele trimestriale distribuibile sunt cele care rezultă din


situațiile financiare interimare, aprobate de AGA
 Sumele distribuite trebuie inregistrate in situatiile financiare interimare

2
DIVIDENDE TRIMESTRIALE 07 08 09 10 11 12 2018
Legea 163/2018
 întocmire situatii financiare trimestriale interimare.
 Obligatie de auditare, daca este cazul
 Inventariere obligatorie și evaluare active și pasive conform
reglementărilor contabile
 Format Bilant si CPP, însoțite de politicile contabile semnificative
 Publicare in termen de 30 de zile de la aprobare
 Contabil, avansurile de dividende se înregistrează drept creanțe
față de acționari (463 = 456) până la regularizarea acestora în
situațiile financiare anuale
 Diferentele in minus trebuie restituite in 60 de zile de la aprobarea
situatiilor financiare anuale, (457 = 463)
 Diferentele in plus (!?) trebuie platite in 60 de zile de la aprobarea
situatiilor financiare anuale de societate
 Taxare dividende interimare
 Infractiune (1 - 5 ani) distribuire de dividende din beneficii fictive
sau in lipsa situatiilor financiare
 a apărut programul de asistență valabil cu trim. III 2018. 3
Regularizare impozit dividende interimare

Restituirea impozitului pe venit reținut în plus la sursă

 F110 - dupa 2 ani de cand procedura figurează la art. 170 Cod proc. fisc.
 se aplică și pt impozitul pe salarii, pe langa nerezidenti, drepturi de
autor, arende, etc... Nu si pentru contributii.

Dacă plătitorul a reținut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel
legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitor, la cererea
contribuabilului.
Sumele restituite de către plătitor se regularizează de către acesta cu datorii de
același tip din perioada fiscală în care s-a restituit prin depunerea Formularului
110 Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut
la sursă.

Plătitorul nu depune declarație rectificativă (710).


Dacă nu se mai poate recupera prin plătitor (nu mai există, insolvență), restituirea se
efectuează în baza cererii depuse de contribuabil.
Plătitorul are obligația de a corecta, dacă e cazul, declarațiile informative (205, 207).4
CONTURI NOI 06 07 08 09 10 11 12 2018

 695 si 4415 conturi pt impozit specific

 6231 si 6232 cheltuieli de protocol si reclama

 6584 pt evidenta ch cu sponsorizarea

5
CASE DE MARCAT 07 08 09 10 11 12 2018

 Prelungire termen pana la 01.09.2018/1.11.2018 pentru


nesanctionarea contribuabililor mari si mijlocii respectiv mici pentru
nefolosirea caselor de marcat cu jurnal electronic
 Dupa aceasta data amenda este intre 8.000 si 10.000 lei, confiscarea
sumelor nejustificate si suspendarea activitatii
 Prima abatere va fi sanctionata cu avertisment - fapta supusa legii
preventiei
 Raportare A4200 continut bonuri fiscale (OPANAF 627/2018)
 datele din bonul fiscal
▪ valoarea totală a bonului, inclusiv TVA
▪ numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru
▪ data, ora și minutul emiterii bonului fiscal
▪ seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal
▪ valoarea totală a TVA pe cote
 datele din raportul fiscal de închidere zilnică
 informații referitoare la pornirea/oprirea AMEF
 raportare AMEF neutilizate (F4109) 6
 termen 20 luna urmatoare
CASE DE MARCAT 27 iulie 2018
Legea 191/2018
Noi reguli privind dotarea cu mijloace moderne de plată
 se modifică OUG 193/2002 privind introd. sistemelor moderne de plată
 Anterior, doar cei care realizau comerț cu amănuntul cu CA anuală >
10.000 eur aveau obligația să accepte cardurile ca mijloc de plată
 din 27 iulie 2018, obligația acceptării plății cu cardul prin POS și/sau
altor soluții moderne revine:
 atât PJ care desfășoară comerț cu amănuntul și cu ridicata; precum și
 prestatorilor de servicii
dacă realizează anual o CA > 50.000 eur.
 refuzul de a accepta plata cu cardul - amendă de la 5.000 la 7.500 lei.

Facilitate pt comerciantii cu POS sa ofere clientilor avans in


numerar - HG 949/2017
 La orice plata doar cu cardul se poate retrage si o suma de bani (max. 200 lei)
 Plafon maxim 200 lei; Comision maxim 1%
 Se inscrie cu ajutorul casei de marcat pe bonul fiscal in care clientul a cumparat
bunuri (articol avans în numerar) 7
 POS eliberează o chitanță
 din casa se mai eliberează (!?) un document cu suma (arhivat cu chitanta)
ALTE PREVEDERI

 Plata in cont unic OPANAF nr. 1612/2018


 cont unic 55.03 “Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire
 eventualele plăți făcute de la 1 iulie pana la 30 sept în conturile
unice 20.A.47.01.00 și 55.02 se vor redirecționa către contul
unic, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor
respectivi
 OP TVA

 OP CAM

 OP cont unic
 OP cont unic impozit salarii punct lucru
 Legea 203/2018
 Extinderea termenului pentru plata amenzilor la jumatate
 15 zile de la data comunicarii sau inmanarii procesului verbal,
8
in loc de 48 ore
 Se aplica incepand cu 24 august 2018
ALTE PREVEDERI
Nivel diurna la intern – HG 719/2018
 Diurna la intern pentru bugetari devine 20 lei (de la 17 lei)

 Diurna netaxabila devine 50 lei (de la 42,5 lei)

Acordarea biletelor de valoare - Legea nr. 165/2018


din 2019, când vor fi abrogate:
 Legea nr. 142/1998 privind tichetele de masă;
 Legea nr. 193/2006 privind tichetele cadou și tichetele de creșă;
 OUG nr. 8/2009 privind voucherele de vacanță.
Actul normativ menționat reglementează modul de acordare, în
beneficiul angajaților, a biletelor de valoare care pot fi:
 Tichete de masă;
 Tichete cadou;
 Tichete de creșă;
 Tichete culturale;
9
 Vouchere de vacanță
ALTE PREVEDERI

 Legea 176/2018 privind internshipul


 Intern - orice persoana cu o varsta mai mare de 16 ani
 Internshipul nu este acelasi lucru cu stagiatura, care este
reglementata de legea 335/2013
 Numarul de interni este limitat la 5% din numarul de angajati.
Companiile care au mai putin de 20 de salariati au dreptul la 2
contracte
 Durata maxima a contractului este de 720 de ore pe parcursul a 6
luni consecutive
 Indemnizatia minima este egala cu jumatate din salariul minim
proportional cu numarul orelor lucrate
 Venit asimilat salariior este scutit de contributii sociale??

indemnizatia se supune art. 61 b) si art. 76 (2) s) din Codul fiscal


 Subventie 4.586 lei acordata dupa 2 ani de contract de munca de
la finalizarea inernshipului, daca se semneaza CIM in 60 de zile.
10
 Solicitarea subventiei se poate face in termen de 6 luni dupa expirarea
celor 24 de luni
ALTE PREVEDERI
 Legea 176/2018 privind internshipul
 Organizația-gazdă promovează public, în scris și/sau online:

 programele de internship desfășurate,


 criteriile, calendarul și procedura internă de selecție,

 responsabilitățile generale pentru fiecare program de internship

ofertat, precum și
 condițiile contractuale (numărul de ore și durata programului de

internship, valoarea minimă a indemnizației lunare)


 Este obligatorie transmiterea electronica a contractelor la
AJOFM inanite de inceperea activitatii internului
 Necesitatea existentei unui îndrumător, desemnat de
conducătorul organizației-gazdă dintre salariații calificați, cu o
experiență de cel puțin un an. Maxim 3 interni indrumati.
 Referat de evaluare, întocmit de îndrumător în termen de 5 zile
lucrătoare de la finalizarea programului 11
 Certificat de internship
 Perioada de internship reprezinta vechime in munca
Stagiatură Voluntariat Practică
Legea 335/2013 Legea 78/2014 Legea 258/2007
Contract individual de Contract de Contract de practică încheiat cu
muncă şi contract de voluntariat instituţia de învăţământ
stagiu Pe perioada de practică, partenerul de
practică îl poate angaja pe practicant
cu CIM durată determinată
Orice persoană persoana juridică Orice persoană juridică
juridică de drept public sau
de drept privat,
fără scop lucrativ
Absolvenţi de Orice persoană Studenţi/elevi
învăţământ superior fizică
debutanţi in profesie care a dobândit
(primele 6 luni de la capacitate de
absolvire) muncă
Registrul general de registrul de evidenţă a Fără registru
evidență a salariaților voluntarilor
Lunar o sumă în Fără stimulent Fără stimulent
cuantum de 2.250
lei/lună, pe perioada
derulării contractului
de stagiu.
ALTE PREVEDERI
 Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de
telemuncă
 Telemuncă = forma de organizare a muncii prin care salariatul, în
mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice
funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât
locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună,
folosind tehnologia informației și comunicațiilor.
 Munca nu este prestată la sediul angajatorului, nici la vreunele
din punctele de lucru ale acestuia, și nici măcar într-un loc indicat
de către angajator, ci este prestată într-un spațiu liber ales de
către salariat, care poate fi sau nu propriul domiciliu. Dar locul în
care se desfășoară activitatea de telemuncă trebuie convenit de
părți prin contractul individual de muncă.
 Normă întreagă sau timp parţial
 Nerespectarea dispozițiilor referitoare la obligația de a prevedea în
mod expres în contractul individual de muncă sau în actul adițional la
13
acesta prestarea unei activități în regim de telemuncă se sancționează cu
amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană
IMPOZIT PE PROFIT

14
IMPOZIT PE PROFIT 01 02 03 04 05 06 2018
OUG 25/2018 si OPANAF 1825/2018
Nou! Declarație informativă cu beneficiarii
sponsorizări/mecenat/burse private
 declarație informativă 107 cu privire la beneficiarii sponsorizărilor/
mecenatului/ burselor private aferentă:
 anului în care se înregistrează cheltuielile respective, și după caz,
 anului în care se deduce din impozitul pe profit.

 Se depune până la termen 101. Exemple:


 Pt cei cu an fiscal = calendaristic primul termen este 25 martie 2019
 Pt cei cu an fiscal modificat, 25 apr. (an feb-ian), 25 mai (an mart-feb).....
 În cazul sponsorizării constând în bunuri materiale, suma va cuprinde
valoarea acestora, evaluate prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală
din momentul predării către beneficiar, conform art.1 alin.(5) din Legea
nr.32/1994.
 In declaratie se va inscrie suma acordata si suma dedusa
 Rândul “Beneficiarii sumelor reportate cărora le-au fost acordate
sponsorizări/mecenate/burse private anterior anului 2018…”, se
completează în cazul sumelor reportate care nu pot fi individualizate pe
beneficiari. ..În acest caz se completează în Anexa la formular, datele de15
identificare ale acestor beneficiari
 Cont nou 6584 pt evidenta ch cu sponsorizarea
01 02 03 04 05 06 2018
IMPOZIT PE PROFIT OUG 79/2017

Dobânzi – regulă nouă deductibilitate


eliminare art. 27 (deductibilit in f de % si grad de indat)

Costurile excedentare ale îndatorării (CEID) sunt limitate


CEID deductib in limita a 10% din EBITDA
 peste limită sau EBITDA ≤ 0, CEID neded in perioada, dar se pot

reporta nelimitat

Sunt nelimitate (deductibile integral)


➢ CEID sub 200.000 EUR
➢ CEID ale unui contribuabil independent
(neconsolidat, fără întreprinderi asociate* sau sedii permanente)
*similar definiție afiliat, include asociat PF cu > 25%, dar fara rude/afini

Noile reguli se aplică și asupra reportului mai vechi de 2018 16


IMPOZIT PE PROFIT
TRANSPUNERE ATAD (EXEMPLU ETAPE)

A. Selectie (vt si ch) si calcul CEID


Reținute pt B. Calcul EBITDA
Cheltuieli - mii € Balanță
calcul CEID

Dobanzi datorate bancare (t.scurt) 2.000 2.000 EBITDA = 38.000


Dobanzi datorate grup (t.lung) 3.000 3.000
Vt impozabile 100.000
Dobanzi datorate factoring 400 400
- Cheltuieli 80.000
Dobanzi leasing financiar 500 500
+ Impozit 3.500
Pierderi FX af imprumuturi 300 300
Pierderi FX af leasing fin 200 200 + COSTURI EXCED ÎD 6.500
Alte pierderi FX 800 + Amortizare fiscală 8.000
Scont financiar acordat 100 100
Comisioane bancare – acordare credit 500 500
C. Deductibile / Report
Comisioane bancare – gestiune credit 200 200
CEID 6.500
Comisioane factoring 300 300
CEID peste plafon (200k) 6.300
Venituri
Venituri din dobanzi 800 800 10% din EBITDA 3.800
Venituri din dobanzi penalizatoare 200 200 CEID deductibile în 200
17
Venituri din penalități 900 perioadă +3.800
CEID (Ch - Vt) = 6.500 CEID reportabile 2.500
IMPOZIT PE PROFIT intentie 2019

Consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit


 Grup fiscal similar grup de TVA
 o PJ desemnată pentru depunerea declarației și efectuarea plății
impozitului în numele membrilor grupului.
 Fiecare membru întocmește declarația individuală trimestrială/anuală și o
depune la PJ responsabilă
 Calculul, declararea și plata impozitului datorat de grupul fiscal se efectuează
de PJ responsabilă;
 Fiecare membru se supune controlului și răspunde separat și în solidar pentru
plata impozitului datorat de grupul fiscal.

18
IMPOZIT MICRO

19
IMPOZITUL PE VENITUL MICRO 01 02 03 04 05 06 2018
OUG 79/2017 și OUG 25/2018

Schimbare criterii micro 2018


1. Plafonul crește de la 500.000 la 1.000.000 EUR.
2. Se elimină condiție consultanță < 20% și domenii (bancar, asigurări,
jocuri de noroc, activități legate de zăcăminte petroliere/gaze)
3. Se elimină opțiune pl imp pe profit pentru C Soc >=45.000 lei
=> micro devine regim obligatoriu
Din aprilie s-a reintroduce posibilitate opțiune pt.
C Soc >= 45.000 lei și 2 salariați (inclusiv contracte suspendate)
- 010/700 de notificare opțiune
- Recalcul din trim în care se exercită opțiunea.
Efecte opțiune pentru cei cu CAEN de impozit specific:
- trecere automată la impozit pe profit în an opțiune (1.04.N / 1.07.N / 1.10.N)
pentru toate activitățile (similar 1.08.2017)
- trecere la impozit specific cu 1 ianuarie N+1, doar pt activități eligibile.
20
IMPOZITUL PE VENITUL MICRO 01 02 03 04 05 06 2018
OUG 79/2017 și OUG 25/2018

Persoane/activități afectate de tranziție


 Sponsorizări
!!! din 1 aprilie deducere sponsorizări furnizori de servicii sociale în lim
a 20% din impozit datorat în trim (report 28 trimestre).
Atentie in declaratia 100 se inscrie suma dedusa
+ declarație 107 cu beneficiarii 25 ian N+1 (sau 25 a lunii urm trim de
ieșire).
 Folosință autovehicule în regim mixt
 Societăți cu profitabilitate scăzută
sub 6,25%, pt cele cu 1 salariat; 18,75%, fără salariati
 Tratament contabil venituri
 Caz Agenții - regândire contabilizare / model business
 investiții (start-upuri, eligibile pt scutire pr reinv)
 distorsiuni concurențiale / practici neconcurențiale (ex. divizări afaceri)
 Report dobânzi si sponsorizări (!?) 21

 Report pierderi
 (pozitiva) Rezerve facilități fiscale
TAXARE SALARII

22
DECLARARE / PLATA 01 02 03 04 05 06 2018
2% ONG OUG 18

2% / 3,5% ONG direcționat în timpul anului prin


plătitor/angajator

 Salariatii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata a 2% sau


3.5% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii
și asimilate, pentru susţinerea ONG și unităţi de cult, de către
angajator/plătitor, până la termenul de plată al
impozitului.

 Opţiunea se depune în scris la angajator și


 se aplică începând cu impozitul datorat pentru salariile

aferente lunii următoare celei în care contribuabilul a depus


cererea.
 rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali
consecutivi.
23
IMPOZITARE SALARII 07 08 09 10 11 12 2017
Legea 177/2017 și OG 25/2017

Servicii medicale sub formă de abonament suportate de angajator


 Nu sunt impozabile, în limita a 400 euro/an, serviciile medicale furnizate
sub formă de abonament suportate de angajator pentru angajații
proprii.
În acest plafon de 400 euro/an sunt cuprinse atât serviciile medicale sub formă de
abonament, cât și asigurările voluntare de sănătate.
 Avantaje impozabile pentru membrii de familie ai salariaților
 OG 25/2017 a extins neimpozabilitatea și la contribuții din sep 2017, dar
se aplica efectiv din martie 2018
< iul 17 Iul 17 – aug 17 sept 17 – feb18 din mart 18
• Neimpozabile cu
Impozabile (exc. impozit • Neimpozabile cu • Neimpozabile cu
medicina • Impozabile cu impozit și impozit și
muncii) contributii contributii contributii

conform Legii nr. 95/2006.

 Legea de aprobare a OG 25 anulează trimiterea la Legea 95 24


IMPOZITARE SALARII 07 08 09 10 11 12 2017
Legea 177/2017

(continuare) Servicii medicale abonament suportate de angajator


▪ Art. 347 h): servicii medicale furnizate sub formă de abonament -
servicii medicale preplătite pe care furnizorii le oferă în mod direct
abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor, în afara serviciilor
din pachetul de servicii medicale de bază din sistemul de asigurări
sociale de sănătate.
▪ Pachetul de bază include servicii de diagnostic, terapeutice, prevenție,..
▪ Asigurările de sănătate din piață se confruntau cu probleme similare.

Servicii med/prime de asig vol de sănătate suportate de angajat


deducere prime și servicii medicale și pt persoane în întreținere

Pana la 2017 ian-iun 2017 din iulie

• deducere pentru angajați


Fara deducere • deducere doar pentru
și pers în întreț în lim a
angajați în lim a 400e/an
400e/an
25
IMPOZITARE SALARII 01 02 03 04 05 06 2018
CONCEDII MEDICALE OUG 79/2017, OUG 3/2018 si OUG8/2018
Modificare baza calcul CAS pentru medicale
 35%*salariu mediu proportional cu nr. de zile de CM
 35%* 3131= 1096.
 CAS retinut in 2017 = 10.5%* 1096 adica 116 lei
Indemnizatie CM realizata
CAS retinut in 2018 = 25%*Indem. CM
Prin derogare, pana la 30.06.2018 s-a plafonat la 116 lei proportional
cu nr de zile de CM pentru:
concedii medicale și indem. pentru incap. temporară de muncă, cauzată de boli
obișnuite
Prin derogare, pana la 30.09.2018 se plafoneaza la 116 lei
proportional cu nr de zile de CM pentru:
concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;
concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;

concedii medicale și indemnizații de risc maternal

Modificare stagiu de cotizare cf OUG 158/2005


 Minim 6 luni in 2018 fata de 1 luna in 2017 26

 Prin derogare, până la 1 iulie 2018 stagiu este de o luna


TVA

27
COTE REDUSE NOI 2018
PROIECT 29.09

Cote reduse noi


 5% și pentru bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri
recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN
9321 și 9329
 5% (în loc de 9%) pentru cazare și servicii restaurant și catering
Modificare de cotă (relevant momentul când se consideră serviciul prestat):
 Cazarea – serviciu continuu, relevanta data prevăzută în ctr pt decontare sau,
în lipsa ei, data facturii
 Restaurant- relevanta data prestării efective.

28
PROIECT TRANSPUNERE 01 02 03 04 05 06 2019
DIRECTIVA VOUCHERE PROIECT
Definitii
 cupon valoric - instrument care presupune obligația de a-l accepta drept
contrapartida unei livrări de bunuri sau prestări de servicii și care
presupune indicarea:
 bunurilor sau a serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate
sau
 a identităților potențialilor furnizori/prestatori ai acestora,
fie pe instrumentul în sine, fie în cadrul altor documente (termini si conditii)
 cupon valoric cu utilizare unică (ref. SPV) - cupon valoric pt care
1. locul livrării bunurilor / prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric și
2. TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii
sunt cunoscute în momentul emiterii cuponului valoric
 cupon valoric cu utilizări multiple (ref. MPV) - cupon valoric, altul
decât SPV.

Transfer SPV echivaleaza cu livrarea/prestarea in sine. La livrarea / prestarea


efectiva nu mai are loc o tranzactie pentru partea acoperita de cupon (dupa caz, doar
pt excedent). 29

Transfer MPV nu intra in sfera. La livrarea / prestarea efectiva are loc tranzactia.
PROIECT TRANSPUNERE 01 02 03 04 05 06 2019
DIRECTIVA VOUCHERE PROIECT

Exceptii naturale (neprevazute inca, dar firesti si probabile)


 Cartelele telefonice (se doreste a fi SPV pt certitudinea impunerii,
altfel MPV)
 tichete de masa/vacanta/vouchere turism (MPV – magazine
neplatitoare in retea)
Exceptii pe Directiva (neprevazute inca, dar in linie cu Directiva):
 biletele de transport, bilete de admitere la spectacole, cinema, muzee,
timbrele poștale și altele similare (plata in avans servicii, nu vouchere cf
ECJ KLM)
 transferurile gratuite (fara contrapartida) de cupoane. Exemplu:
1. un hotel oferă un voucher clienților săi pentru o noapte gratuită, care să
fie utilizat cu ocazia unei viitoare cazări, este un voucher 100% gratuit.
2. Dar dacă operatorul B cumpără vouchere de la C, și B le oferă gratuit
pentru a atrage viitori clienți, acesta nu este un voucher gratuit.
Sunt vouchere gratuite (ex. cupon de discount % sau o sumă exactă la
achiziții viitoare de o sumă de achiziție minimă).
30
Nu sunt vouchere gratuite cele oferite unei persoane drept recompensă sau ca
parte a unui pachet de remunerare (ex. salariu).
NOU PLAFON TVA 01 02 03 04 05 06 2018
OG 25/2017
Plafon pentru aplicarea regimului special de scutire
 Noul plafon este de 88.500 euro, respectiv 300.000 lei
(anterior, 65.000 euro, respectiv 220.000 lei).

Ca măsura tranzitorie:
 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot solicita, ulterior datei de
1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, scoaterea din evidența
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA dacă:
 Până la data solicitării nu au depășit noul plafon de 300.000 de lei și
 Nu au depășit vechiul plafon de 220.000 de lei în anul 2017.

31
PLATA DEFALCATĂ TVA

De când se aplică?
Mecanismul se aplică din ziua următoare înscrierii in Registrul
persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

Cine aplica?
- Obligatoriu (cel putin 6 luni), de către contribuabilii
- care au datorii restante din TVA mai vechi de 60 de zile peste
scadență și
- cei care sunt în insolvență
- Opțional, de contribuabilii care vor dori să opteze (cel putin 1 an),
facilitate 5% din impozit pe profit datorat în perioadă

32
EXEMPLE SPLIT TVA
Factura 1000+190 Client PJ/PF platitor de
Furnizor “RO”care TVA-care aplică split
aplică split
1000
I Cont curent Cont curent

Cont TVA 190


Cont TVA

Factura 1000+190 Client plătitor de TVA care nu


Furnizor “RO” aplică split
care aplică split
II
Cont curent
Cont curent
Cont TVA

Factura 1000+190 Client neplatitor de


Furnizor “RO”care
TVA și orice persoană
aplică split
1190 fizică neimpozabilă
III
Cont Cont
curent/casierie 190 – transfer facut de Fz „RO”
curent/numerar/card
Cont TVA
33 NNDKP
PLATA DEFALCATĂ TVA

Mecanism in cazul platilor partiale

Dacă se efectuează plăți parțiale sau plăți de avans, fiecare


sumă achitată se va considera ca având inclusă și TVA, iar
pentru aceasta se va aplica metoda sutei majorate pentru
determinarea TVA de achitat separat.

are prioritate regimul normal de taxare în ordinea


descrescătoare a cotelor, dacă sunt efectuate plăți parțiale
aferente unor operațiuni taxabile, dar cu cotă diferită de TVA
 valoarea TVA din aceste plăți parțiale se determină după
formula: 19 x 100/119, 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, după caz.

34
PLATA DEFALCATĂ TVA

Sanctiuni
Plata TVA către furnizori aferentă achizițiilor de bunuri și servicii în alt
cont decât contul de TVA al furnizorului, dacă nu se efectuează corecția
plății prin plata în cont în termen de 7 zile (lucrătoare). Contravenția este
sancționată cu amendă stabilită ca procent de 0,06%/zi din suma plătită
eronat. Se aplica pana la data corectiei. Nu se aplica daca furnizorul isi face
singur splitul si prezinta o dovada cumparatorului
 IDEM debitare NEPERMISA de lege. Daca corectia nu are loc in 30
de zile, amenda este de 50% din suma utilizata in alte scopuri.
Plata TVA către furnizori aferentă achizițiilor de bunuri și servicii din alt
cont decât contul de TVA al furnizorului, dacă nu se efectuează corecția
plății în termen de 7 zile (lucrătoare). Contravenția este sancționată cu
amendă stabilită ca procent de 0,06%/zi din suma plătită eronat.
 dacă eroarea nu este corectată în maxim 30 de zile. Amenda în acest
caz este în procent de 10% din suma plătită eronat
 IDEM pentru nevirare in contul de TVA a sumelor incasate in
numerar, prin carduri, de la persoane fizice neplatitoare, etc
35
Necomunicarea contului de TVA către furnizori și clienți se sancționează
cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
TAXARE INDIVID

36
IMPOZITARE VENIT EXTRASALARIAL 01 02 03 04 05 06 2018
NIVEL OUG 79/2017 și OUG 18

Impozit •Premii / jocuri de noroc


•Pensii
•Transfer imobile
10%

•Cedarea folosintei (chirii)

CASS •Investitii (dividende /


fix
global dobanzi / vz actiuni)
•Agricole
10% / 190 luna / 2.280 an •Asocieri PJ
•Alte surse

fix
global CAS •Activitati independente
(PFA / profesii)
•Drepturi proprietate
min. min.
25% / 475 luna / 5.700 an intelectuala

NU
NU DATOREAZĂ:
DATOREAZĂ:
A. Σ < 12 salarii minime 37
A. Σ < 12 salarii minime
B. Pensionarii (doar DDA)
B. Pensionarii
C. Salariatii (doar DDA)
C. Salariatii (doar DDA)
IMPOZITARE VENIT EXTRASALARIAL 01 02 03 04 05 06 2018
DECLARARE OUG 79/2017 și OUG 18

Declarația Unică (212)


 reunește:
 7 declarații (200, 201, 220, 221, 600, 604, 605)
 3 taxe (ImpVt, CAS, CASS)
 Termen:
 15 martie (excepție 15 iulie pt 2018) amanat pana la 31 iulie
 30 de zile de la încep/încet/suspendare/ activit. , ctr. nou/modificat chirie
!!! recalcul plafon
 se declară atât realizat pt an precedent (Capitolul 1), cât și estimat pt an
curent (Capitolul 2)
 Pt contributii, e opționala pentru cei cu venituri estimate sub 12 minime
 Pt. impozit, depun de estimat cei cu activități (indep, DDA, agricole, chirii) și de
realizat toți cei fără rețineri finale de impozit/contrib și cei cu vt din străinătate
 Se depune:
 hârtie (doar 2018), online (SPV / e-guvernare)
 se rectifică înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul
supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă. 38
IMPOZITARE ACTIVITATI INDEP 01 02 03 04 05 06 2018
DECLARATIA UNICA OUG 79/2017 și OUG 18

39
IMPOZITARE VENIT EXTRASALARIAL 01 02 03 04 05 06 2018
PLATĂ OUG 79/2017 și OUG 18 Proiect

Plată
 Un singur termen de plată = termen depunere DU212 realizat
- 15 Martie an următor
 Fiscul va emite decizii de impunere doar pentru 2017 în baza 200/201/DU212 Cap. 1 ,
din 2018 regimul urmând a fi de autoimpunere
 Se pot face plăți, oricând în cursul anului (!!!plățile la CAS sunt definitive)
 Reținere la sursă în anumite cazuri pentru DDA (CAS și CASS), arendă
și asocieri cu PJ (CASS)

Bonificații
 Pentru 2018 (cumulative):
 5% (din estimat) pentru plată până la 15 decembrie 2018
 5% (din final) pentru depunere DU prin SPV pana la 31.07.2018
 reduc Imp Vt an, iar pentru contribuții – compensații între bugete pe CIF
 Se aplică și pentru decizii de impunere anuală astfel:
 Pt imp venit 2017 și CAS 2016-2017, termen de plată 15 martie 2019.
10% bonificație pt plata integral până la data de 15 decembrie 2018.40
 Pt CASS 2014-2017 termen de plată 30 iunie 2019. 10% bonificație pt
plata integral până la data de 31 martie 2019.
IMPOZITARE VENIT EXTRASALARIAL 01 02 03 04 05 06 2018
DECLARARE OUG 79/2017 și OUG 18

Declarația Unică
Cazuri posibile:
 Persoanele care au estimat sub plafon și realizează sub plafon:
 Nu datorează CAS sau CASS, dar pot opta.
 Persoanele care au estimat sub plafon, dar realizează peste plafon:
 Datorează CASS la 12 salarii minime și CAS la venitul ales (cel puțin 12
salarii minime
 Persoanele care au estimat peste plafon, dar realizează sub plafon și nu au
fost salariați anul trecut (n.r. oricând):
 Datorează CASS la 6 salarii minime (depun DU pt realizat în vederea
definitivării), iar
 CAS rămâne bun plătit dacă s-au efectuat plăți (s-a valorificat)

Pot opta pentru plata CASS:


 Persoane cu venit estimat sub plafon, caz în care datorează:
 la 6 salarii min dacă au depus DU la 31 iulie Cap. 2 Contribuții cu bifa pe
optez
41
 la N salarii min. (N- nr. luni rămase până la 15 mart.), dacă depun după.
 Fără venituri
 la 6 salarii indiferent de data depunerii declarației.
DECLARARE / PLATA 01 02 03 04 05 06 2018
RECALCUL OUG 79/2017 și OUG 18
Recalcul
Se pro-ratează plafonul și contribuțiile pentru persoane care se regăsesc în
timpul anului în următoarele situații:
 încep o activitate / să realizeze venituri – coresp nr. luni de activitate;
 se încadrează la scutiri (pensionari, salariați)
 încetează / suspendă activitatea – coresp nr. luni de activit. (excl luna
crt.)

Ce inseamna activitate? Ex. investitii / din alte surse desf activit?


Dar incetarea activitatii? Contributia e globala. Inceteaza o activitate, dar pot ramane
altele (ex. dobanzi, chirii).
Discriminari. O persoana care desf activit 11 luni si obt venit de 21.000 de lei si
plateste pro-ratat 11/12*35%*22.800 = 7.315 RON
VS. alta persoana care face acelasi venit, dar inceteaza activit cu 1 ianuarie an
urmator (deci are 12 luni de activitate) e sub plafon de 12 salarii si (in f de ce a estimat)
nu plateste / plateste doar 1.140 RON (6 luni de CASS)

42
In declaratie apare nr de luni doar la CASS (pt recalcul), la CAS, nu.
IMPOZITARE VT ALTE SURSE 01 02 03 04 05 06 2018
OUG 79/2017 și OUG 18

Impozit pe venit 10%


CAS
CASS (global fix)10%
 Se aplică la salariul minim => 190 lei/luna sau 2.280 lei/an

 Dispare excepție pt salariati.


Excepții: A. Venituri subiect de CASS în an < 12 salarii minime
!!!Pt comparatie se ia venitul brut din alte surse
Exemplu: dc venitul din alte surse ar fi singurul venit, sub 1.900 lei lună nu se datorează

43
ALTE SUBIECTE

44