Sunteți pe pagina 1din 10

1) Normativul are ca obiect proiectarea ansamblului de construcţii inginereşti

definite la §1, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind calitatea în


construcţii, aplicabile, în vigoare, în scopul menţinerii, pe întreaga duratăde
existenţăa construcţiilor, a cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor
2) Normativul nu cuprinde prescripţii privind calculele de stabilitate şi de
rezistenţăale construcţiilor, instalaţiilor
si echipamentelor mecanice, electrice, de automatizare, a instalaţiilor sanitare,
termice şi de ventilaţie.
(3) La proiectare se va avea în vedere adoptarea de soluţii care săgaranteze
asigurarea calităţii lucrărilor pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă,
inclusiv prin utilizarea de materiale adecvate scopului din punct de vedere al
calităţii.
1) Reprezentarea schematicăa obiectelor componente ale unui sistem de
alimentare cu apă, cu
păstrarea ordinii tehnologice se defineşte ca fiind schema sistemului de
alimentare cu apă.
(2) Schema unui sistem de alimentare cu apăse adoptădin numeroase variante
posibile pe baza conceptului căcea mai bunăschemăeste definităde complexul de
lucrări care:
a)asigura
timp îndelungat calitatea şi necesarul de apăîn condiţii de siguranţăprivind sănătatea
utilizatorilor la costuri suportabile;
b)prezintăfiabilitatea necesarăpentru a se adopta pe termen scurt şi lung modificărilor
de calitate a apei la sursă, modificărilor necesarului şi cerinţei de apă, extinderii şi
perfecţionării tehnologiilor.
(3) Schema unui sistem de alimentare cu apăse proiecteazăpentru o perioadă
lungăde timp (minim 50 de ani).
(4) Schema generalăa unui sistem de alimentare cu apăse prezintă
C: captare; asigurăprelevarea apei din sursă: complexitatea lucrărilor este
determinatăde tipul sursei.
ST: staţia de tratare; este un complex de lucrări în care pe baza proceselor fizice,
chimice şi biologice se aduce calitatea apei captate la calitatea apei cerute de
utilizator.
(5) Staţiile de tratare se bazeazăpe tehnologii şi sunt susceptibile permanent de
necesitatea perfecţionării datoritădeteriorării calităţii apei surselor şi progresului
tehnologic.
R: rezervoare; asigurăînmagazinarea apei pentru: compensarea orară/zilnicăa
consumului, combaterea incendiului, operare în cazul avariilor amonte de
rezervoare.
RD: reţea de distribuţie; asigurătransportul apei de la rezervor la branşamentele
utilizatorilor la presiunea, calitatea şi necesarul solicitat. 3 67AAB, AAP:
aducţiuni de apăbrută(de sursă) sau potabilă; asigurătransportul apei gravitaţ
ional sau prin pompare, cu nivel liber sau sub presiune între obiectele schemei
sistemului de alimentare cu apăpânăla rezervor.
SP: staţii de pompare; necesare în funcţie de configuraţia profilului schemei;
asigurăenergia necesarătransportului apei de la cote inferioare la cote
superioare.
PARTEA I: PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU AP
Date generale
Obiectivul normativului
Utilizatori
Domeniul de aplicabilitate
Elemente componente şi rolul acestora
Criterii de alegere a schemei
Sursa de apă
Relieful şi natura terenului
Calitatea apei
Mărimea debitului (cantităţile de apăfurnizate–vehiculate de schemă)
Condiţii tehnico-economice
Criterii de alegere a schemei de alimentare cu apă
Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de alimentare
cu apă
Calitatea apei
Surse subterane
Surse de suprafaţă
Analiza evoluţiei sistemului de alimentare cu apă
Captarea apei
Captarea apei din sursăsubterană
Tipuri de captări şi domeniul de aplicare
Studiile necesare pentru elaborarea proiectului captării
Studiul hidrogeologic
Studiul
Studiul hidrochimic
Proiectarea captărilor cu puţuri forate
Debitul de calcul al captării
Debitul maxim al unui puţ
Forat
Numărul de puţuri forate
Lungimea frontului de captare, distanţa între puţuri
Determinarea influenţei între puţuri
Protecţia sanitarăa captărilor din apăsubterană
Sistemul de colectare a apei din puţuri
Alte prevederi
Proiectarea captării cu dren
Aplicare
Studii necesare
Stabilirea elementelor drenului
Stabilirea secţiunilor drenului
Filtrul invers
Evitarea infiltraţiilor în dren de la suprafaţăprin zona de umplutură
Elemente constructive
Zona de protecţie sanitară
Captarea izvoarelor
Studii necesare pentru captarea izvoarelor
Condiţionări privind captarea izvoarelor
Construcţia captă
rilor din izvoare
Tipuri special de captări din apăsubterană
Captări din strate acvifere cu apăinfiltratăprin mal
Îmbogăţirea stratelor de apăsubterană
Captarea apei din surse de suprafaţă
Tipuri de captări şi domeniul de aplicare
Clasificare: tipuri de captări
Alegerea amplasamentului captării. Criteri
Alegerea tipului de captare. Criterii
Studii necesare pentru elaborarea proiectului captării
Studiul topografic
Studiul geomorfologic
Studiul geologic şi geotehnic
Studiul climatologic şi meteorologic
Studiul hidrologic
Studiul hidrochimic şi de tratabilitate
Studiul de impact şi studiul de siguranţă
Soluţiile tehnice pentru captă
ri din râuri
Captare în albie: crib şi staţie de pompare în
Captare în mal cu staţie de pompare încorporată
Captări plutitoare
Captări din lacuri
Priza în aval de baraj
Prize în corpul barajului
Captări în lac
Captare cu baraj de derivaţie
Captare pe creasta pragului deversor
Captări în condiţii speciale (dren în mal, şi/sau sub albie)
Staţii de tratare a apei
Obiectul staţiei de
Criterii de alegere a filierei tehnologice a staţiei de tratare
Studii hidrochimice şi de tratabilitate pentruapa sursei
Compuşi chimici cu efecte asupra sănătăţii umane
Conţinutul studiilor de
Caracteristicile principale ale reactivilor utilizaţi în tratarea apei
Determinarea dozelor de reactivi de coagulare utilizaţi în tratarea apei
Metodologia de efectuare a testelor de coagulare – floculare de laborator
Determinarea dozelor necesare de acid sulfuric, respectiv acid clorhidric
Determinarea caracterului coroziv al apei şi a dozelor de reactivi pentru
echilibrarea pH-ului
Determinarea dozelor de reactivi pentru corecţia pH-ului
Determinarea dozelor de reactivi de oxidare
Calitatea apei cerutăde utilizatori
Siguranţa proceselor de tratare
Conformarea proceselor existente la schimbările de norme sau de calitate a apei
la sursă
Fiabilitatea proceselor de tratare
Capacitatea tehnicăa operatorului pe baza tehnologiei disponibile
Impactul asupra mediului înconjurător
Clasificarea staţ
iilor de tratare
Scheme tehnologice ale staţiilor de tratare particularizate pe tipuri de sursă
Staţii de tratare pentru surse subterane
Staţii de tratare cu surse de suprafaţătip lac
Proiectarea proceselor din staţ
iile de tratare
Deznisipare şi predecantare
Deznisipatoare orizontale
Predecantoare. Decantoare statice
Domeniul de aplicare
Proiectarea decantoarelor statice
Stabilirea mărimii hidraulice w“in situ
Predecantoare orizontale longitudinale
Predecantoare orizontal radiale
Predecantoare verticale
Pre – oxidare, oxidare, post – oxidare
Pre – oxidarea
Ozonul (O3)
Dioxidul de clor (ClO2)
Post – oxidarea
Coagulare – floculare
Coeficientul de coeziune al nămolului
Limpezirea apei prin decantare
Proiectarea tehnologică a decantoarelor lamelare
Dimensionarea decantoarelor lamelare
Prevederi constructive pentru construcţiile de coagulare–floculare şi
decantare
Alte tipuri de tehnologii de limpezire a apei prin decantare
Decantoare cu pulsaţie
Decantoare cu recirculare nămol
Decantoare cu floculare balastatăşi recirculare nămol
Limpezirea apei prin procedeul de flota
ţie
Filtre rapide de nisip
Elemente componente
Caracteristici principale ale staţiei de filtre
Metode de filtrare
Schema generalăa unui filtru rapid
Materialul filtrant
Rezervor de apăde spălare
Staţia de pompare apăde spălare, staţia de suflante
Conducerea procesului de filtrare
Filtre rapide sub presiune
Elemente componente
Proiectarea filtrelor rapide sub presiune
Filtre lente
Elemente componente
Proiectarea filtrelor lente
Condiţionări ale filtrelor lente
Limpezirea apei prin filtrare pemembrane
Aplicarea şi proiectarea instalaţiilor cu membranele UF în staţiile de tratare
pentru producerea apei potabile
Schema tehnologicăpentru sistemele UF
Condiţionări privind tehnologia limpezirii apei prin filtrare pe membrane UF...
Procese de adsorbţie prin utilizarea cărbunelui activ
Aplicare
Proiectarea sistemelor de adsorbţie pe cărbune activ
Sisteme cu CAG (cărbune activ granular)
Staţii de reactivi
Staţii de reactivi cu stocare şi dozare uscată
Dimensionare depozit reactiv uscat
Dimensionare dozator uscat şi transportor
Dimensionare bazine de preparare şi dozare
Pompe dozatoare
Staţii de reactivi cu stocare şi dozare lichidă
Dimensionare recipient de stocare reactiv
Dimensionare bazine de preparare şi dozare
Pompe dozatoare
Prepararea şi dozarea polimerului
Considerente de proiectare
Depozitarea stocului de polimer
Bazine de preparare şi dozare
Pompe dozatoare
Prepararea şi dozarea cărbunelui activ pudră
(CAP)
Considerente de proiectare
Depozitul de cărbune activ pudră
Alimentare şi tranport
Bazin de preparare şi dozare
Rezervoare
Rolul rezervoarelor în sistemul de alimentare cu apă
Clasificarea rezervoarelor
Amplasareare zervoarelor
Proiectarea construcţiilor de înmagazinare a apei
Capacitatea rezervoarelor
Volumul de compensare
Volumul de avariei
Rezerva intangibilăde incendiu
Configuraţia plană a rezervoarelor pe sol
Elementele constructive şi tehnologice pentru siguranţa rezervoarelor
Izolarea rezervoarelor
Instalaţia hidraulică a rezervoarelor
Instalaţia de iluminat şi semnalizare
Instalaţiile de ventilaţie
Etanşeitatea rezervoarelor
Verificarea etanşeităţii rezervoarelor
Dezinfectarea rezervoarelor de apăpotabilă
Castele de apă
Rolul castelelor de apăîn sistemul de alimentare cu apă
Elementele constructive şi tehnologice ale castelelor de apă
Izolarea castelelor de apă
Instalaţia hidraulicăa castelelor de apă
Instalaţiile de iluminat şi semnalizare
Complex rezervor subteran – castel de apă
Reţele de distribuţie
Tipuri de reţele
Clasificare dupăconfiguraţia în plan a conductelor
Clasificare dupăschema tehnologicăde alimentare a reţelei
Pompe dozatoare
Prepararea şi dozarea apei de var
Considerente de proiectare
Siloz pentru var pulbere
Alimentare şi transport
Bazin preparare-dozare
Pompe dozatoare
Elemente generale privind realizarea staţiilor de reactivi
Staţii de clor
Doze de clor
Recuperarea apelor tehnologice din staţia de tratare
Bazine-decantor
Nămolul reţinut în bazinele decantor
Clasificare dupăpresiunea asiguratăîn reţea în timpul incendiului
Clasificare după valoarea presiunii
Proiectarea reţelelor de distribuţie
Forma reţelei
Debite de dimensionare a reţelei
Calculul hidraulic al conductelor reţelei
Asigurarea presiunii în reţea
Reţeaua de joasă presiune
Dimensionarea reţelelor de distribuţie.
Dimensionarea reţelei ramificate
Determinarea debitelor de calcul
pe tronsoane
Verificarea reţelei ramificate
Dimensionarea reţelei inelare
Elemente generale
Elemente privind elaborarea unui model numeric de calcul pentru re
ţele de distribuţie inelare
Proiectarea reţelelor de distribuţie inelare pentru siguranţa în exploatare .........
Verificarea reţelei inelare
Construcţii anexe în reţeaua de distribuţie
Cămine de vane
Cămine cu armături de golire
Cămine de ventil de aerisire – dezaerisire
Compensatori de montaj, de dilatare, de tasare
Hidranţi de incendiu
Balanţa cantităţilor de apăîn reţelele de distribuţie
Balanţa de apăşi determinarea apei care nu aduce venit (NRW – Non –Reveneu
Water)
Indicatori de performanţă
Aducţiuni
Aducţ
iuni.
Clasificare
Aduc
ţiuni gravitaţionale sub presiune
Aducţiuni gravitaţionale funcţionând cu nivel liber
Aducţiuni cu funcţionare prin pompare
Criterii generale de alegere a schemei hidraulice pentru aducţiuni
Studiile necesare pentru elaborarea proiectului aducţ
iunii
Studii topografice
Studii geologice şi geotehnice
Studii hidrochimice
Proiectarea aducţiunilor
Stabilirea traseului aducţiunii
Dimensionarea secţiunii aducţiunii
Calculul hidraulic al aducţiunii
Calculul hidraulic al aducţiunii gravitaţionale sub presiune
Calculul hidraulic al aducţiunii gravitaţionale cu nivel liber
Calculul hidraulic al aducţiunii funcţionând prin pompare
Siguranţa operării aducţiunii
Aducţiuni din 2 fire legate cu bretele
Aducţiune cu 1 fir şi rezervă de avarie
Comparaţia soluţiilor
Zona de protecţie sanitarăla aducţiuni
Materiale pentru realizarea aducţiunii
Construcţii anexe pe aducţiune
Cămine
Cămine de vanăde linie
Cămine de golire
Cămine de ventil
Traversările cursurilor de apăşi căilor de comunicaţie
Traversarea cursurilor de apă
Traversarea căilor de comunicaţie
Traversări aeriene de văi (râuri)
Proba de presiune a conductelor
Masive de ancoraj
Măsuri de protecţie sanitară
Staţii de
Elemente generale
Alcătuirea staţiilor de pompare
Parametri caracteristici în funcţionarea staţiilor de pompare
Selectarea pompelor
Elemente generale
Echipare puţuri
Pompe air-lift (Mamut) pentru deznisiparea puţurilor
Staţii de pompare pentru captări din surse de suprafaţă
Staţii de pompare pentru aducţiuni
Staţii de pompare pentru reţele de distribuţie apăpotabilă
Instalaţii hidraulice la staţiile de pompare
Date generale
Conducta de aspiraţie
Conducta de refulare
Determinarea punctului de funcţionare al staţiilor de pompare
Determinarea cotei axului pompei
Reabilitarea staţiilor de pompare
Instalaţii de automatizare şi monitorizare
ANEXE
Proces verbal predare amplasament
Proces verbal recepţie preliminară
Lista lucrărilor terminate care necesită remedieri
Proces verbal recepţie finală
Referinţe tehnice şi legislative