Sunteți pe pagina 1din 8

BIOTEHNOS S.R.L.

Cod: FP-012
FIȘA POSTULUI
REPUBLICA MOLDOVA Pag. Nr.: 1/8
OCUPAȚIA: SEF SERVICIU TEHNIC Data intrării
în vigoare:
COMPARTIMENTUL: DEPARTAMENT TEHNIC 01.02.2018

1. COMPETENTA PROFESIONALA
1.1. Studii: ­ studii superioare tehnice;
1.2. Experienta: - in domeniul tehnic min 3 ani.
1.3. Instruire: - curs de specializare in domeniul tehnica securitatii.
1.4. Abilitati: - spirit organizatoric, rigurozitate in realizarea programului de
lucru, organizare, spirit practic si ordonat, adaptabilitate, spirit
de initiativa, abilitati de comunicare, capacitate de lucru in
echipa, comunicare cu membrii colectivului, rezistenta la stres,
rezistenta la programul de lucru prelungit.

2. CERINTE SPECIFICE
2.1. Cunostinte in domeniul tehnic, echipamente si sisteme in
industria farmaceutica.
2.2. Autorizatie tehnica securitatii.
2.3. Aptitudini pentru mentenanta si repararea echipamentelor
din companie.

3. RELATII ORGANIZATORICE:
3.1. de autoritate - ierarhice: - se   subordoneaza   direct
Directorului General.
3.2. de control: - controleaza intreaga activitate a
departamentului tehnic;
- controleaza serviciile tehnice efectuate conform contractelor
de mentenanta sau reparatie;
- studiaza ofertele si analizeaza furnizorii conform procedurilor
in vigoare.
3.3. de reprezentare: - in limita mandatului incredintat de Conducerea companiei,
reprezinta societatea pe aspecte referitoare la intretinerea
tehnica si aprovizionare.

4. RESPONSABILITATI:

ELABORAT VERIFICAT APROBAT AVIZAT


BIOTEHNOS S.R.L. Cod: FP-012
FIȘA POSTULUI
REPUBLICA MOLDOVA Pag. Nr.: 2/8
OCUPAȚIA: SEF SERVICIU TEHNIC Data intrării
în vigoare:
COMPARTIMENTUL: DEPARTAMENT TEHNIC 01.02.2018

- raspunde de elaborarera, modificarea si implimentarea Planului de


mentenanta pentru toate echipamentele din cadrul companiei;
- duce evidenta calificarilor si etalonarii echipamentelor;
- raspunde de tinerea sub control a documentelor si inregistrarilor
referitoare la interventii tehnice si mentenanta echipamentelor;
- asigurarea cu inventar necesar departamentului tehnic, pentru
mentinerea echipamentelor, sistemelor si incaperilor intreprinderii;
- raspunde de aprovizionarea cu materiale auxiliare, echipamente de
protectie, materiale pentru curatenie, in conditii de calitate specificate;
- raspunde de selectarea furnizorilor de produse si servicii pentru
necesarul Departamentului Tehnic si selectia/aprobarea acestora conform
analizei furnizorilor in conformitate cu procedurile interne;
- raspunde de intocmirea planificarii trimestriale a necesarului de
produse si de transmiterea acesteia catre Serviciul Financiar Contabil;
- raspunde de contractele de mentenanta semnate de catre acesta;
- raspunde de evaluarea si verificarea realizarii atributiilor personalului
din Departamentul Tehnic.
- raporteaza Departamentului AC despre deficientile si
neconformitatile tehnice depistate si planul de solutionare a acestora conform
procedurilor interne;
- raspunde de indeplinirea programului de lucru cu respectarea
instructiunilor de lucru si a procedurilor operationale specifice activitatii din
departamentul tehnic si aprovizionare;
- raspunde de inregistrarea tuturor operatiilor executate, semnarea si
datarea corecta a inregistrarilor;
- raspunde de respectarea instructiunilor de echipare specifice locului
de munca deservit;
- raspunde de respectarea programului de curatenie specific locului de
munca deservit;
- raspunde de abordarea unei atitudini civilizate, fara utilizarea unui ton
ridicat sau adresare de injurii, in vederea menţinerii unui climat normal de
munca;
- raspunde de participarea la activitatea de instruire in conformitate cu
Programul Anual de Instruire si la instruirea specifica locului de munca;
- raspunde de efectuarea instruirilor in privinta Tehnicii securitatii;
ELABORAT VERIFICAT APROBAT AVIZAT
BIOTEHNOS S.R.L. Cod: FP-012
FIȘA POSTULUI
REPUBLICA MOLDOVA Pag. Nr.: 3/8
OCUPAȚIA: SEF SERVICIU TEHNIC Data intrării
în vigoare:
COMPARTIMENTUL: DEPARTAMENT TEHNIC 01.02.2018

- raspunde de respectarea prevederilor legislatiei de securitate si


sanatate in munca (conform Listei de reglementari in vigoare), a procedurilor
si cerintelor Sistemului de management al SSM (Sistemul de Securitate in
Munca) propriu BIOTEHNOS S.R.L.;
- raspunde ca personalul din subordine care primeste alte atributii fata
de cele din Fisa Postului sa fie instruit corespunzator;
- raspunde de respectarea prevederilor legislatiei in domeniul
Situatiilor de Urgenta (conform Listei de reglementari in vigoare), normelor si
instructiunilor proprii in acest domeniu;
- raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului intern al
BIOTEHNOS S.R.L.

 Raspunde, in calitate de responsabil SM de:


 implementarea si mentinerea Sistemului de Management al Securitatii si
sanatatii in Munca (SMSSM) la nivelul Serviciului Tehnic si
Aprovizionare, in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare;
 elaborarea impreuna cu Departamentul AC a procedurilor si
instructiunilor SM pentru Serviciul Tehnic si Aprovizionare;
 evaluarea riscurilor pe linie de SM al Securitatii si sanatatii in Munca in
cadrul Serviciul Tehnic si Aprovizionare, in colaborare cu Directorul AC;
 respectarea normelor si procedurilor pe linie de SM de catre intreg
personalul din subordine;
 organizarea instruirii periodice si suplimentare pe linie de SM, a
intregului personal din cadrul Serviciul Tehnic si Aprovizionare;
- răspunde, in calitate de responsabil pentru Situaţii de Urgenta, de
punerea in aplicare a masurilor de apărare împotriva incendiilor.

5. ATRIBUTII:
- respecta programul de lucru stabilit de companie;
- informeaza ori de cate ori este nevoie conducerea companiei, asupra
dificultatilor ce apar in rezolvarea sarcinilor de serviciu;
- respecta conditiile de echipare specifice locului de munca;
- nu permite accesul in Depozite si Productie a altor persoane, fara
aprobarea sefilor de departament si neinsotite de un reprezentant din
Departament;
ELABORAT VERIFICAT APROBAT AVIZAT
BIOTEHNOS S.R.L. Cod: FP-012
FIȘA POSTULUI
REPUBLICA MOLDOVA Pag. Nr.: 4/8
OCUPAȚIA: SEF SERVICIU TEHNIC Data intrării
în vigoare:
COMPARTIMENTUL: DEPARTAMENT TEHNIC 01.02.2018

- monitorizeaza derularea comenzilor/contractelor de vanzare –cumparare ce


tine de Departamentul tehnic si aprovezionare;
- organizeaza arhivarea documentelor in baza carora se deruleaza activitatile de
aprovizionare (formulare de comanda/contracte de vanzare-cumparare, etc);
- primeste lista cu nomenclatorul de produse si preturile acestora de la
furnizorii agreati;
- intocmeste si trimite necesarul de achizitii;
- negociaza termenii din punct de vedere comercial din comenzi /proiectele de
contract de vanzare-cumparare in baza carora se realizeaza aprovizionarea;
- transmite Serviciului Financia-Contabil toate datele si documentele necesare
efectuarii achizitiilor cu produse necesare;
- identifica necesitatile de instruire specifice personalului din departament,
intocmeste tematica de instruire specifica in concordanta cu acestea si o
inainteaza Departamentului Asigurarea Calitatii in vederea includerii in
Programul Anual de Instruire, efectueaza instruirea specifica a personalului;
- aproba documentele calitatii specifice activitatii din compartimentele
subordonate;
- propune actiuni corective pentru eficientizarea activitatilor desfasurate in
compartimentele din subordine si urmareste indeplinirea acestora;
- stabileste activitatile pentru care trebuie elaborate proceduri operationale la
nivelul departamentului condus;
- stabileste atributiile si responsabilitatile personalului din subordine, cuprinse
in fisa postului;
- redacteaza impreuna cu colaboratorii procedurile operationale specifice
departamentului condus;
- se asigura de completarea in mod corect a inregistrarilor specifice din
departamentul Tehnico-administrativ;
- in situatiile in care personalul din subordine primeste atributii suplimentare
fata de Fisa postului, asigura instruirea acestuia in mod corespunzator;
- nu permite personalului din subordine efectuarea unor operatii pentru care nu
au calificarea necesara si nu au fost instruiti;
- stabileste indatoririle si obligatiile personalului din subordine, altele decat
cele mentionate in fisa postului, in functie de situatia concreta a problemelor
departamentului Tehnic;

ELABORAT VERIFICAT APROBAT AVIZAT


BIOTEHNOS S.R.L. Cod: FP-012
FIȘA POSTULUI
REPUBLICA MOLDOVA Pag. Nr.: 5/8
OCUPAȚIA: SEF SERVICIU TEHNIC Data intrării
în vigoare:
COMPARTIMENTUL: DEPARTAMENT TEHNIC 01.02.2018

- anunta in scris Serviciului Resurse Umane orice necesitate de modificare a


locului de munca/functiei pentru personalul din subordine (detasari etc.);
- pastreaza secretul privind activitatile desfasurate in cadrul societatii, care nu
sunt publice, respecta drepturile de proprietate intelectuala si angajamentul de
confidentialitate;
- realizeaza evaluarea activităţii efectuată de personalul din subordine şi acordă
punctajele de evaluare;
- se supune procesului de evaluare a activitatilor realizate;
- pastreaza ordinea si disciplina la locul de munca;
- participa conform Programului anual de instruire atat la instruirea generala cat
si la instruirile specifice locului de munca si dovedeste insusirea lor corecta;
- participa si la alte activitati care nu fac obiectul prezentei fise, dupa instruirea
prealabila privind activitatea respectiva, facuta de cel care dispune;
- primeste in Depozit produsele achizitionate de Serviciul Tehnic, pe baza de
documente insotitoare, pe care le preda Serviciului Financiar- Contabil;
- executa intocmai si la timp toate sarcinile transmise de sefii departamentelor
ce vizeaza buna functionare a echipamentelor, sistemelor;
- se supune procesului de evaluare a activitatilor realizate;
- participa conform Programului anual de instruire atat la instruirea generala cat
si la instruirile specifice pe linie de SMC;
- asigura existenta si pastrarea Fiselor de securitate in limba romana;

In calitate de responsabil pe linie de SM:


 utilizeaza corect echipamentele repartizate, nu procedeaza la scoaterea din
functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate ale acestora;
 comunica imediat orice situatie care pe baza unor motive intemeiate poate
prezenta/genera un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;
 aduce imediat la cunostinta sefului Resurse Umane (RU) despre
accidentarile suferite de personalul din companie;
 verifica starea de sanatate, a personalului din Departamentul Tehnic,
preexistenta la inceputul programului de lucru sau aparuta pe parcursul
desfasurarii acestuia, posibil generatoare de accidentare;

ELABORAT VERIFICAT APROBAT AVIZAT


BIOTEHNOS S.R.L. Cod: FP-012
FIȘA POSTULUI
REPUBLICA MOLDOVA Pag. Nr.: 6/8
OCUPAȚIA: SEF SERVICIU TEHNIC Data intrării
în vigoare:
COMPARTIMENTUL: DEPARTAMENT TEHNIC 01.02.2018

 se supune controlului medical periodic stabilit de medicul de medicina


muncii care raspunde de supravegherea starii de sanatate a lucratorilor, in
functie de riscurile specifice desfasurarii activitatii;
 identifica riscurile privind securitatea si sanatatea in munca, participa la
evaluarea lor in conformitate cu cerintele legale difuzate de seful
Serviciului SM si propune masuri tehnice, sanitare, organizatorice pentru
Planul de prevenire si protectie anual;
 asigura dotarea cu echipamente de lucru si de protectie pentru toti
lucratorii din subordine si verifica permanent utilizarea lor corecta;
 comunica imediat sefului Serviciului RU si Conducerii societatii, orice
eveniment – accident produs in timpul procesului de munca specific, in
vederea demararii procedurii de cercetare;
 in cazul producerii unui eveniment de munca in urma caruia au rezultat
lucratori accidentati, organizeaza activitatile de acordare a primului ajutor,
conform procedurilor proprii;
 da toate relatiile solicitate de catre inspectorii sanitari si de munca;
 se supune controlului medical periodic stabilit de medicul de medicina
muncii care raspunde de supravegherea sanatatii lucratorilor, functie de
riscurile specifice desfasurarii activitatii.

In calitate de responsabil pentru Situaţii de Urgenta:


verifica, îndruma si coordonează, potrivit legislaţiei in vigoare, activitatea pe
linie de situatii de urgenta;
 asigura instruirea personalului din companie in domeniul Situaţiilor de
Urgenta si verifica eficienta acesteia;
 identifica pericolele de incendiu in cadrul companiei, stabileşte si
realizează masuri de eliminare a acestora;
 asigura si răspunde de menţinerea in permanenta a echipamentelor de
semnalizare a situatiilor exceptionale;
 aduce la cunoştinţa personalului din cadrul companiei, planurile de
evacuare in caz de incendiu;
 ia masuri de menţinere a cailor de acces/evacuare in permanenta libere,
neblocate;

ELABORAT VERIFICAT APROBAT AVIZAT


BIOTEHNOS S.R.L. Cod: FP-012
FIȘA POSTULUI
REPUBLICA MOLDOVA Pag. Nr.: 7/8
OCUPAȚIA: SEF SERVICIU TEHNIC Data intrării
în vigoare:
COMPARTIMENTUL: DEPARTAMENT TEHNIC 01.02.2018

 in caz de incendiu, coordonează acţiunile de intervenţie ale forţelor si


mijloacelor proprii si anunta serviciile de urgenta la necesitate;
 participa la instruirea in domeniul SU, efectueaza exercitii practice si
aplicatii periodice in baza schemelor de interventii;
 pastreaza in permanenta libere/neblocate caile de acces sau evacuare din
incinta in care isi desfasoara activitatea;
 semnaleaza imediat orice incident sau avariere a mijloacelor de protectie
PSI responsabilului cu Situatii de urgenta, in vederea remedierii acestora.
- Participa si la alte activitati care nu fac obiectul prezentei fise, dupa
instruirea prealabila privind activitatea respectiva, facuta de cel care dispune.

6. DREPTURI
Are drepturile fundamentale consfintite de legea nr. 53/2003 – Codul
muncii, precum si drepturile stabilite tuturor salariatilor in Contractul colectiv de
munca incheiat la nivelul companiei BIOTEHNOS S.R.L.
Pentru neindeplinirea sarcinilor care ii revin, precum si pentru neasigurarea
tuturor conditiilor de evitare a producerii unor pagube materiale, salariatul va
raspunde disciplinar, material sau penal, dupa caz.

7. PERSOANA CARE OCUPA POSTUL

Nr. Nume si Profesia Data Data Semnatura


Crt. prenume intrarii in eliberarii
functie din functie
1. Bernic Inginer 01.02.2018
Ghenadie

Program de lucru De la 8:30 pina la 17:00*.


Pauza Fara pauza de masa.
Concediu Conform Codului muncii 28 zile.

ELABORAT VERIFICAT APROBAT AVIZAT


BIOTEHNOS S.R.L. Cod: FP-012
FIȘA POSTULUI
REPUBLICA MOLDOVA Pag. Nr.: 8/8
OCUPAȚIA: SEF SERVICIU TEHNIC Data intrării
în vigoare:
COMPARTIMENTUL: DEPARTAMENT TEHNIC 01.02.2018

* In caz de necesitate persoana ce detine postul dat este obligata sa se prezinte la


locul de munca la orice ora in cazul aparitiei unor situatii de urgenta in cadrul
companiei.

ELABORAT VERIFICAT APROBAT AVIZAT