Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LA LIMBA ENGLEZĂ

AN ȘCOLAR 2019-2020

SEMESTRUL al II-lea

UNIT 3: BACK IN TIME


COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE Nr.
CONȚINUTURI RESURSE DATA EVALUARE
SPECIFICE ÎNVĂȚARE Ore
ORGANIZARE 1.1 Identificarea -Bifarea unor informaţii în
TEMATICĂ: informaţiilor esenţiale din liste/ tabele, în funcţie de
fragmente scurte mesajul audiat
Famous people
înregistrate,referitoare la -Completarea unor texte Manual
Past Activities aspecte cotidiene lacunare pe baza mesajului Evaluare orală
Landmarks previzibile, atunci când se audiat Fișe de lucru
Places in a city vorbește rar Observarea
-Căutarea pe youtube / alte
sistematică
și clar aplicaţii audio-video a unor
informaţii referitoare la Manual digital Tema pentru
ELEMENTE DE
CONSTRUCȚIE A 1.3.Identificarea unor sportivi, exploratori, artiști acasă
elemente culturale specifice 13.01.-17.01.2020
COMUNICĂRII etc. Echipament
limbii studiate -Relatarea/ raportarea unei 20.01.-23.01.2020
Expressing past
2.1.Realizarea unei expuneri activităţi pe baza unui plan / 6h
events/facts, video și audio 27.01.-31.01.2020
scurte, exersate, asupra unui pregătirii prealabile
actions,biographical
subiect familiar -Formularea de întrebări și
information/data output
răspunsuri pentru a afla/ oferi
Describing 2.2.Participarea la scurte detalii de identificare (nume,
people and places interacţiuni verbale cu
ocupaţie, vârstă, hobby) Tablă
sprijin din partea
-Oferirea unei explicaţii de
interlocutorilor
tipul: e bine, e dificil, e ușor, e
Realia
2.3.Exprimarea unei păreri interesant, e agreabil
în legătură cu un subiect -Realizarea de liste/
familiar/o situaţie cunoscuta organizatori grafici pentru
colectarea datelor
3.1.Identificarea
-Concurs de tipul cine știe
informaţiilor necesare din
liste sau din texte câștigă pe tematici propusede
funcţionale simple (pliante, clasă
meniuri, orare, reclame -Joc de mesaje: scrierea,
colectarea și redistribuirea
3.2.Extragerea informaţiilor
arbitrară de bileţele în clasă
dintr-un text clar structurat
(articole de ziar/digitale
simple, broșuri), în care
numerele și numele joacă un
rol important
3.3 Identificarea unor
informaţii de detaliu dintr-
un document web
3.4 Manifestarea
disponibilităţii pentru
informare prin lectură
4.3 Participarea la schimbul
de mesaje scrise
UNIT 4: CELEBRITIES
COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE Nr.
CONȚINUTURI RESURSE DATA EVALUARE
SPECIFICE ÎNVĂȚARE Ore
ORGANIZARE 1.2.Identificarea -Completarea de tabele, texte
TEMATICĂ: semnificaţiei generale a lacunare
mesajelororalecurente, -Oferirea de răspunsuri
clarșirar scurte la întrebări
Celebrities -Realizarea unui produs
Past Activities II articulate
(desen, colaj, schemă,
Jobs pantomimă, joc de rol) pe
1.3.Identificarea unor Evaluare orală
Types of
entertainment elemente culturale specifice baza mesajului audiat
-Realizarea unor postere/ Manual Observarea
limbii studiate
03.02.- sistematică
2.2.Participarea la albume ale claseiîn urma
ELEMENTE DE scurteinteracţiuniverbale cu vizionării unor emisiuni TV/ Fișe de lucru 07.02.2020 Teme pentru
CONSTRUCȚIE A filme: exploratori celebri/
sprijin din acasă
COMUNICĂRII 10.02.-
parteainterlocutorilor cântăreţii preferaţi / toţi Manual digital
Expressing past iubim sportul/ actorul 14.02.2020
events/facts, actions, 2.4.Manifestareainteresuluip
favorit etc. Echipament video
experiences, entruparticiparea la 8h 17.02.-
-Jocuri de rol pe teme
biographical schimbul verbal
propuse în clasă 21.02.2020
information/data, și audio output
3.4 -Redactarea „fișei personale”
describing people
and places Manifestareadisponibilităţiip a unuisportiv celebru/ actor/ 24.02.-
cântăreţ/ animal preferat/ Tablă
entruinformareprinlectură 28.02.2020
personaje fictive
4.1 -Completarea unui text Realia
Completareaunuiformular cu lacunar folosind cuvinte de
informaţii de identificare legătură
(educaţie, -Redactarea unui text prin
interese, competenţe) ordonarea logică a unor
propoziţii date
4.2Prezentareauneiactivităţiî -Oferirea unei explicaţii
nscris, utilizândcuvinte de simple, introduse prin
legătură(„și”, „dar”, „pentru „pentru că”
că”)
UNIT 5: WHAT AN ADVENTURE!
COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE Nr.
CONȚINUTURI RESURSE DATA EVALUARE
SPECIFICE ÎNVĂȚARE Ore
ORGANIZARE 1.1 Identificarea
TEMATICĂ: informaţiilor esenţiale din
fragmente scurte -Bifarea unor informaţii în
Holiday
înregistrate,referitoare la liste/ tabele, în funcţie de
activities
aspecte cotidiene mesajul audiat
Sports/
Extreme Sports previzibile, atunci când se -Completarea unor texte Manual
Weather vorbește rar lacunare pe baza mesajului
Endangered audiat
species și clar -Oferirea de răspunsuri Fișe de lucru
CLIL- Travel scurte la întrebări Evaluare orală
with Care 1.2.Identificarea
-Relatarea/ raportarea unei Manual digital Observarea
semnificaţiei generale a 02.03.-06.03.2020
activităţi pe baza unui plan / sistematică
mesajelor orale curente,
FUNCȚII pregătirii prealabile 09.03.-13.03.2020
clar și rar Echipament Tema pentru
COMUNICATIVE : -Formularea de întrebări și
răspunsuri pentru a afla/ oferi 16.03.-20.03.2020 acasă
articulate 5h
Expressing past video și audio
detalii de identificare (nume, Test cu itemi
events/facts, actions, 2.1.Realizarea unei (1h)
experiences, biographical ocupaţie, vârstă, hobby) obiectivişi semi-
expuneri scurte, exersate, -Oferirea unei explicaţii de
information/data, output obiectivi
describing people and asupra unui subiect familiar tipul: e bine, e dificil, e ușor, e
places interesant, e agreabil
Expressing 2.2.Participarea la scurte Tablă
agreement and interacţiuni verbale cu -Selectarea informaţiilor
disagreement sprijin din partea relevante pentru diverse teme
Connecting ideas, sugerate de elevi/ profesori/ Realia
giving explanations Interlocutorilor pentru diverse discipline din
Expressing details
2.3.Exprimarea unei păreri orar
-Realizarea unui colaj de tipul
în legătură cu un subiect
”Știaţi că... ” pe baza unei
familiar/o situaţie
activităţi de documentare
cunoscuta
3.2.Extragerea informaţiilor
dintr-un text clar structurat
(articole de ziar/digitale
simple, broșuri), în care
numerele și numele joacă
un rol important
3.3 Identificarea unor
informaţii de detaliu dintr-
un document web

3.4 Manifestarea
disponibilităţii pentru
informare prin lectură