Sunteți pe pagina 1din 8

Aria curriculară: Limbă şi comunicare Nr.

inreg……/………
Opţional : la nivelul ariei curriculare ca disciplină integrata Avizat director :
Clasa : a VII-a, L2

Nr ore : 1 h /săptămână (38 ore)


Unitatea şcolară : Şcoala Gimnazialã Grigore Moisil Nãvodari

Profesor: Crețu Diana-Georgiana Avizat, sef de catedra:

OPŢIONAL
LE TOUR DE France
An scolar: 2020-2021

OBIECTIVE CADRU :
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare orală
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare oral
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare scrisă
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scisă
5. Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală
6. Deprinderea elevilor cu tehnici de muncă intelectuală

1
Argument

Astăzi nimeni nu mai contestă faptul că predarea limbilor străine are ca principal obiectiv dezvoltarea capacităţilor de a
comunica într-o altă limbă decât cea maternă. Totuşi, există riscul ca obiectivele umaniste tradiţionale-familiarizarea cu un alt mod de
viaţă, cu procesele culturale şi producţiile literare ale popoarelor respective- să fie neglijate dacă accentul este pus numai pe
eficacitatea comunicării.
În plus motivaţia de a învăţa o limbă străină are ca resort, de cele mai multe ori, dorinţa de a cunoaşte locuri la care visezi şi realităţi
pe care le bănuieşti. Comunicarea nu înseamnă numai schimb de informaţie. Ea implică şi interacţiunea cu vorbitorii limbii
respective, înţelegerea credinţelor, valorilor şi comportamentelor acestora, precum şi un răspuns afectiv din partea celui ce întreprinde
periplul cunoaşterii noii civilizaţii.
Abordarea civilizaţiei Franţei- obiectiv prezent în învăţământul actual-se încearcă a fi realizată minimal în acest curs, printr-o
tratare interesantă şi incitantă şi se urmăreşte pe lângă furnizarea unor cunoştinţe, dezvoltarea unor atitudini empatice faţă de poporul
francez.
Cursul e centrat pe abordarea culturii şi civilizaţiei-exerciţiile lexicale şi gramaticale constituie numai un suport pentru
exprimarea corectă a unor opinii şi sentimente personale.
Abordarea interculturală a cunoaşterii civilizaţiei franceze sperăm că va suscita atenţia elevilor şi , în acelaşi timp , îi va ajuta
să acumuleze unele informaţii atât de necesare pentru formarea unei culturi generale solide.
Acest curs urmăreşte să incite elevii în a-şi exprima propriile opinii, a reflecta asupra spaţiului cultural francez, prin comparaţie
cu cel românesc, pornind de la premisa că ambele fac parte din civilizaţia europeană reprezentând variante specifice, unice prin limbă
şi spaţiu naţional, dar şi comune prin vehicularea unor valori spirituale comune.

2
SEMESTRUL I (1 h x 17 saptamani )

Unité Titre et thème Durée Contenus enseignés Activités d’apprentissage Supports Evaluation
1 -Présentation -Présentation générale Explication Fiches contenants Appréciation
du cours  (surface, voisins, relief, Observation les informations verbale
-La France S1 climat, fleuves, l’importance Répérage sur la carte visées Réalisation d’un
dans le économique) Réponses aux questions La carte de la dossier (la carte de
monde-hier et S2 -Les départements d’outre Exercices à choix multiple France la France)
aujourd’hui mer (D.O.M) et les territoires La réalisation d’une carte de la Le vidéoprojecteur
S3 d’outre mer (T.O.M) France Fiche d’exercices
3h

2 Le grand -La Normandie (présentation Réponses aux questions Fiche-Le grand Appréciaction
Nord géographique : les ports, le Travail avec le dictionnaire Nord verbale
S4 tourisme, l’histoire, les Exercices de type vrai /faux La carte de France La présentation de
personnalités historiques- Exercices de type (complétez, Les atlas dessins sur la région
4h S5 Jeanne D’Arc) transformez) géographiques de Champagne
-La Flandre (présentation Exercices à choix multiple Le vidéoprojecteur Présentation de
S6 géografique, fête de Gayant, Exercices de rédaction créative Fiche d’exercices leurs cartes postales
villes) (écrivez une carte postale à un Texte –Les six devant la classe
S7 -La Champagne (importance copain de Strasbourg) bourgeois de Eposition avec les
économique-le champagne) Jeu de rôle Calais cartes postales
-L’Alsace (Strasbourg et son Dialogue réalisées
histoire)

3 La Bretagne – S8 -Présentation générale Exercices : étudier les images Présentation power Appréciaction
fière de ses (relief, villes importantes, présentées point verbale
traditions S9 habitants, traditions, fêtes) Exercices à trous L’Internet Les lettres
Exprimer le propre sentiment sur Le vidéoprojecteur rédigéees seront
4h S10 le sujet proposé Fiches contenants présentées devant
Exercices de type vrai/faux les informations les autres collègues
S11 Exercices de rédaction créative visées

3
18-22 nov (essayer de convaincre un La carte de la
Roumain en parlant du charme France
de la Bretagne) ou (rédiger la Fiches d’exercices
météo sur la Bretagne, un jour
d’hiver)
4 Le Centre -Présentation générale Répérage sur la carte La carte de la Appréciaction
S12 -La Bourgogne,la Franche- Réponses aux questions France verbale
4h Comté (histoire, villes Exercices de type (complétez, L’Internet Les affiches
S13 importantes-Dijon, transformez) Le vidéoprojecteur réalisées seront
Beçanson) Exercices à choix multiple présentées devant la
S14 -Le Pays de la Loire (les Dialogue Fiches contenants classe ;
grands châteaux) Exercice de créativité les informations
S15 -La région parisienne (Composez une affiche visées
(importance touristique et publicitaire pour une Renault) ou Dictionnaires
économique) (présentez un château de Fiches d’exercices
Roumanie à un Français)

S16 -Présentation générale Répérage sur la carte La carte de la


5 Vers le midi -Le Massif Central, Le Réponses aux questions France
S17 Limousin, L’Auvergne, Exercices de description L’Internet Appréciaction
2h Vichy, Le Poitou (support verbal/ questions, Le vidéoprojecteur verbale
-Lyon, une des plus grande lexique d’appui et/ou images) Cartes postales Les affiches
ville de la France Exercices à choix multiple Fiches contenants réalisées seront
-La Savoie Exercices de type vrai /faux les informations présentées devant la
Exercice de créativité (dressez le visées classe 
programme des activités pour Dictionnaires Les réponses au
une journée dans la fôret) ou Documantation concours seront
imaginez un affiche avec slogan pour le concours appréciées de tous
pour la protection des forêts) ou
(participez à un concours « Les
Carpates, vous les connaissez ? »

4
SEMESTRUL II (1 ORE x 17 SAPTAMANI)
(+ 1saptamana « Scoala altfel »)
6 Entre la mer -Les Pyrénées françaises Répérage sur la carte La carte de la Appréciaction
et la S1 (climat, flore et faune, villes Réponses aux questions France verbale
montagne importantes) Exercices de description L’Internet Les compositions
S2 -Au bord de l’Atlantique (support verbal/ questions, Le vidéoprojecteur rédigées seront
-Les Alpes françaises (Mont- lexique d’appui et/ou images) Fiches contenants présentées devant la
S3 Blanc, les jeux olympiques, Exercice : étudier les mots les informations classe
4h le tourisme) inconnus à l’aide du dictionnaire visées Réalisation d’un
S4 (activité par paires ou Dictionnaires dossier
individuelle) Fiches d’exercices
Exercices de reconstitution d’un
texte
Exercices de description
(décrivez les paysages des
Carpates)
7 La Provence S5 -Présentation générale Répérage sur la carte Présentation power Appréciaction
(position géographique, Exercice : étudier les mots point verbale
4h S6 importance historique et inconnus à l’aide du dictionnaire Les atlas Les compositions
linguistique, villes (activité par paires ou L’Internet rédigées seront
S7 importantes, habitants, individuelle) Le vidéoprojecteur présentées devant la
traditions) Exercices de type vrai /faux Fiches contenants classe
-Le phénomène Côte D’Azur Jeu de role les informations Réalisation d’un
S8 (importance touristique) Exercices à trous visées dossier
-La côte culturelle (Monaco, Exprimer le propre sentiment sur Dictionnaires
S9 le festival de Cannes) le sujet proposé Fiches d’exercices
-La Corse (climat, histoire, Exercice de créativité (décrivez
etc) les habitants de la Provence)

5
8 Les symboles La Marseillaise L’écoute de la chanson Le CD Présenter la
de la France S10 (interprète Edith Piaf) L’étude des vers à l’aide du Fiches avec le texte chanson à
Astérix et Obélix dictionnaire Fiche d’exercice l’occasion des Jours
2h S11 Exercice : refaire la chanson sur le texte de la francophonie
Exercice de traduction L’Internet
Le karaoke Le vidéoprojecteur
9 Des grands Antoine de Saint Exupery Exercises d’analyse lexicale Fiche avec le texte Appréciation
écrivains Petit Prince (fragment) Exercice : étudier les mots visé verbale
français inconnus à l’aide du dictionnaire Fiche avec Réalisation d’un
(activité par paires ou l’autobiografie dossier
1h S12 individuelle) minimale de
Exercice de traduction l’auteur
Coversation dirigée Fiche d’exercices
Exercices de type (complétez,
transformez)
Exercices à trous
10 Les Français La cuisine provençale- Exercices : étudier la recette et le Photocopie des Appréciation
à table S13 la bouillabaisse, texte de la chanson; identifier les recettes verbale
les fromages , etc mots inconnus à l’aide du L’Internet Les recettes
S14 dictionnaire (activité par paires Le vidéoprojecteur trouvées seront
2h ou individuelle) CD avec la chanson présentées devant la
Exercice de créativité (cherchez La bouillabaisse classe
une recette et expliquez–la) (Férnandel) Mini-exposition de
Le texte de la recette culinaire
chanson Réalisation d’un
dossier
11 L’art Extrait du film « Tais-toi ! » Exercices de compréhension du L’Internet Appréciaction
cinématografi Acteurs-Gérard Depardieu, fragment télévisé (observation, Le vidéoprojecteur verbale
que S15 Jean Reno ou « Le jour le répétition, analyse, débat) Le DVD Les compositions
plus long » Conversation dirigée Fiche d’exercice rédigées seront
3h S16 Exercices à trous présentées devant la
Exercice de créativité (exprimer classe
S17 quelques opinions, sentiments Réalisation d’un
sur un film que vous aimez) dossier

6
Compétences générales :
A la fin de ce cours l’élève sera capable de :
-comprendre l’importance de ce cours qui vise les aspects culturels, traditionnels, historiques, géographiques de la France ;
-connaitre l’espace géographique français ;
-s’orienter sur la carte de la France ;
-connaitre les états d’expression française ;
-comprendre convenablement les éléments culturels visés ;
-comprendre un document vidéo authentique ;
-savoir comparer les informations ;
-savoir émettre des hypothèses sue ce qu’on voit ;
-exprimer et justifier ses opinions, ses goûts ;
-savoir réutiliser les connaissances acquises auparavant ;
-savoir parler des différences culturelles .

Compétences spécifiques :
-reconnaitre des lieux, des régions de la France ;
-découvrir et présenter des événements importants pour la civilisation française ;
-développer la créativité linguistique et la capaciter d’exprimer ses opinions sur quelques aspects socio-culturels ;
-comparer la civilisation française et celle roumaine d’une manière interculturelle;
-apprécier les valeurs du peuple français ;
-idéntifier les valeurs qui caractérisent la culture française et les comparer avec les nôtres.

Actes de parole :
-se présenter et présenter quelqu’un ;
-situer de point de vue géografique un endroit, le présenter, donner des informations sur cet endroit ;
-situer un événement dans le temps ;
-identifier et décrire simplement ;
-décrire des personnages et des objets ;
-situer des personnes et des objets dans l’espace ;
-donner des réponses ;
-exprimer ses sentiments, ses opinions sur un sujet donné ;
-porter un jugement sur quelque chose ou quelqu’un ;
-résumer ;
-rédiger un récit simple.

7
Evaluation :
-observation systématique ;
-évaluation individuelle ;
-évaluation des activités par group ;
-évaluation du dossier ;
-autoévaluation ;
-le portfolio.