Sunteți pe pagina 1din 1

12.

ÎNLOCUIREA ARMĂTURILOR PREVPĂZUTE ÎN PROIECT


În cazul În care nu se dispune de sortimentele şi diametrele prevăzute În proiect, se
poate proceda la Înlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.
Distanţele minime, respectiv maxime, rezultate Între bare, precum şi diametrele
minime adoptate, trebuie să Îndeplinească condiţiile din STAS 10107/2-90, STAS 10111/2-87
şi NE 012-99.
Înlocuirea se va Înscrie În planurile de execuţie care se depun la Cartea Construcţiei.
13.PROTECTIA ANTICOROZIV Ă A ARMĂ TURILOR
În cazurile În care, prin graficul de execuţie sau datorită unor sistări, de la data
montării armăturii şi până la data Încorporării ei complete Într-un element de beton, vor trece
mai mult de 3 luni, atunci armăturile sau zonele respective de armătură vor fi protejate
anticoroziv. Costurile respective vor fi suportate de către antreprenor.
Armăturile aparente existente În elementele din beton armat sau beton
precomprimat, care urmează să fie Înglobate În beton pentru continuarea lucrărilor şi care
nu au fost protejate, iar de la montarea lor au trecut mai mult de trei luni, se vor proteja
anticoroziv. Protecţia anticorozivă va fi prima operaţie care se va executa la Începerea
activităţii.
Protecţia anticorozivă se va executa numai dacă, după curăţire, secţiunea barelor
aceluiaşi element este redusă cu cel mult 5%. În caz contrar va fi solicitat proiectantul pentru
a stabili soluţia ce se impune, eventual suplimentarea barelor.
Protecţia anticorozivă a armăturiior constă În curăţirea barelor (rugină, grăsimi,
impurităţi) şi aplicarea materialelor specifice de protecţie. Modul de curăţire şi de aplicare a
materialelor de protecţie vor fi conforme cu instrucţiunile de utilizare a produsului, emise de
producător.
Materialele de protecţie vor fi Însoţite de instrucţiuni de utilizare şi de agrementul
tehnic şi vor fi aprobate de Beneficiar cu avizul Proiectantului.