Sunteți pe pagina 1din 2

1

TEMA 11: ACŢIUNILE DE URMĂRIRE PENALĂ


(6 ore)

Acţiunile de urmărire prevăzute de legislaţia procesuală în vigoare - prezintă o


parte componentă a activităţii de urmărire penală, care sunt orientate la descoperea,
fixarea, acumularea, verificarea si aprecierea probelor în scopul constatării
circumstanţelor săvârşirii infracţiunii. Potrivit LPP acţiunile de urmărire ca regulă se
petrec numai în timp de zi adică de la orele 6-22 şi numai în cazurile excepţionale pot
fi petrecute în timp de noapte. Acţiunile de urmărire cu excepţia cercetărilor la faţa
locului potrivit - art. 118 CPP, pot fi petrecute numai după intentarea procesului
penal. LPP veche, pentru marea majoritate a acţiunilor de urmărire prevedea
prezenţa martorilor asistenţi la petrecerea lor, codul nou această nu prevede.
Despre mersul şi rezultatele acţiunilor de urmărire petrecute se întocmeşte un
proces-verbal, care este semnat de toate persoanele participante şi prezente la
efectuarea acţiunea respectiva. Procesul-verbal al acţiunilor de anchetă cu excepţia
procesului-verbal de interogare constă din 3 parţi şi anume:
- partea introductivă - ce începe de la denumirea procesului-verbal, unde se
indică locul, data, luna, anul întocmirii, ora, minutele când a fost începută acţiunea
de anchetă, ora, minutele terminării acţiunii. Se indică cine a întocmit procesul-
verbal arătând funcţia, gradul, numele participanţilor la această acţiune de urmărire.
Iar pentru procesul-verbal de cercetare la faţa locului, reconstituirea faptei se mai
indica condiţiile climaterice şi temperatura aerului;
- partea descriptivă - se descrie procedura şi rezultatele acţiunii petrecute
făcând trimiterile respective la art. CPP, care prevăd şi permit petrecerea acestei
acţiuni de urmărire;
- partea - finală (rezolutivă) - în care se indica, că procesul-verbal a fost citit
tuturor participanţilor, se menţionează că conţinutul procesului-verbal corespunde
acţiunii petrecute şi rezultatelor obţinute, despre care fapt participanţii şi
prezenţii îşi depun semnătura.
Procesul-verbal de interogare constă din 4 părţi:
- partea introductiva;
- partea de ancheta - în care se indică toate datele de anchetă a persoanei interogate;
- parte descriptivă;
- partea finală
Acţiunea de urmărire:
CERCETAREA
Cercetarea (examinarea)- legislaţia penală în vigoare prevede următoarele
tipuri de cercetări - examinări:
- cercetarea la faţa locului art. 118;
- examinarea obiectelor al. 3 art. 118;
- examinarea documentelor al. 4 art. 118;
- examinarea cadavrului art. 120;
- examinarea corporală art. 119;
În scopul descoperirii urmelor infracţiunii, a mijloacelor materiale de probă
pentru a stabili circumstanţele care au importanţă pentru cauză, organul de urmărire
2

penală efectuează cercetarea la faţa locului a terenurilor, încăperilor, obiectelor,


documentelor, animalilor, cadavrelor umane sau de animale.
Cercetarea la faţa locului la domiciliu fără permisul persoanei căreia i se
limitează dreptul prevăzut de art. 12 (inviolabilitatea domiciliului), se efectuează în
baza ordonanţei motivate ale organului de urmărire penală cu autorizaţia
judecătorului de instrucţie.
Obiectele descoperite în timpul cercetării la faţa locului se împachetează, se
sigilează, pachetul se semnează şi despre aceasta se face menţiune în procesul-verbal.
Examinarea corporala - se petrece cu scopul stabilirii existentei pe corpul
persoanei vii a semnelor infracţiunii săvârşite sau pentru descoperirea semnelor
distinctive, în cazul în care pentru aceasta nu este necesară expertiza medico-
legală. Deci examinarea corporala are loc cu dezgolirea parţială sau totală a corpului
omenesc. În legătura cu acest fapt, despre petrecerea examinării corporale
anchetatorul sau persoana ce efectuează urmărirea penală, întocmeşte o ordonanţa,
care e obligatorie pentru persoanele supuse examinării corporale sau cu
consimţământul acestora. Examinarea corporală poate fi petrecută numai de către
persoanele de acelaşi sex. Respectarea sexului nu se cere în cazul daca examinarea
corporală este petrecuta de medic. În caz de infracţiune flagrantă, examinarea
corporală poate fi efectuată fără autorizarea judecătorului de instrucţie, însă în termen
de 24 ore, el trebuie să fie informat despre acţiunea efectuată, cu prezentarea
materialelor respective ale cauzei pentru controlul legalităţii acestei acţiuni. În cazul
examinării corporale sunt interzise acţiuni care înjosesc demnitatea persoanei sau pun
în pericol sănătatea.
Examinarea cadavrului se petrece numai pe partea exterioară la locul unde a
fost descoperit, se efectuează de către organul de urmărire penală, cu participarea
medicului legist, iar în lipsa acestuia – cu participarea unui alt medic. Cadavrul după
examinare se expediază în instituţia de expertiză medico legală, unde se vor lua toate
măsuri pentru a preveni pierderea, deteriorarea, alterarea cadavrului sau a părţilor
acestuia.

S-ar putea să vă placă și