Sunteți pe pagina 1din 47

Instalaţii de cazane

10. Exploatarea IC

1
Exploatarea cazanelor
Generalităţi
Exploatarea include deservirea cazanelor în timpul
lucrului şi staţionării acestora, reparaţiile, efectuarea
măsurilor de eficientizare.
Sarcinile exploatării: siguranţa, securitatea şi eficienţa
funcţionării utilajului.

2
Exploatarea cazanelor
Generalităţi
Эксплуатацию котельной часто путают с сервисным
обслуживанием и пуско-наладкой теплоисточника. Однако
это не совсем верно. Эксплуатация котельных установок
ведется в промежуток времени, когда теплоисточник не
работает: в период сдачи теплоисточника после
строительства и оформления разрешительной
документации, а также в периоды остановки
технологического оборудования в межсезонье.

3
Exploatarea cazanelor
Generalităţi
Во время эксплуатации компания выполняет ряд важных
мероприятий:
* Поддерживает в работоспособном состоянии все узлы и
механизмы;
* Подготавливает их к пуску;
* Вводит теплоисточник в рабочий режим в период запуска;
* Производит плановые остановки с необходимым ремонтом;
* Обеспечивает защиту оборудования и технических элементов
от разрушений в периоды простоя;
* Проводит контроль рабочего состояния котлоагрегатов.

4
Exploatarea cazanelor
Generalităţi
Exploatarea se efectuează după instrucţiunilor elaborate de
conducerea tehnică a obiectului sau de organizaţii speciale
conform “Prescripţiei tehnice elaborate de INSPECTIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI
INSTALATIILOR DE RIDICAT (ICSIR)
Inspecţia, de asemenea controlează starea obiectelor şi calitatea
deservirii pe toată activitatea lui.

5
Exploatarea cazanelor
Generalităţi

ART. 1
(1) Prezenta prescripţie
tehnicã stabileşte condiţiile şi
cerinţele tehnice pentru
instalarea, montarea, punerea
în funcţiune,
autorizarea/admiterea
funcţionãrii, supraveghere şi
verificare tehnicã în utilizare,
revizia, repararea şi lucrãrile
de întreţinere pentru cazanele
de abur, cazanele de apã
fierbinte, supraîncãlzitoarele
şi economizoarele
independente.
Exploatarea cazanelor
Generalităţi

MISIUNEA INSPECTORATULUI
Implementarea politicii statului în domeniul securității industriale,
executarea prevederilor actelor normative şi documentelor normative în
vigoare din domeniul securităţii industriale, tratatelor internaţionale din
domeniul securităţii industriale la care Republica Moldova este parte,
organizarea şi exercitarea, în limitele competenţelor atribuite, a
controlului şi supravegherii respectării actelor legislative şi normative
privind desfăşurarea activităţilor şi/sau a lucrărilor din domeniul
respectiv, inclusive aplicarea la nivel de stat a unui complex de măsuri
de neadmitere, preîntîmpinare a avariilor industriale şi
catastrofelor cu caracter tehnogen şi de lichidare a efectelor
produse de acestea.
Exploatarea cazanelor
Generalităţi
Stările cazanelor în perioada exploatării
Stările cazanelor în perioada exploatării

Regim staţionar de lucru: sarcina cazanului şi parametrii agentului


nu se schimbă.
Regim tranzitoriu: pornire, oprire, schimbarea sarcinii şi/sau a
parametrilor.
Rezervă activă (fierbinte): cazanul este oprit pe o perioadă scurtă,
armatura se închide pentru a păstra pe cât posibil parametrii.
Rezervă pasivă (rece): cazanul este oprit pentru no perioadă
îndelungată; se răceşte, poate fi şi deşertat, dar se păstrează în stare
de lucru pentru a fi pornit la prima necesitate.
Conservare: cazanul este oprit pe o perioadă îndelungată -
terminarea sezonului de încălzire sau a sezonului de lucru a
întreprinderii (fabrică de zahăr, de conserve ş.a.)
Deservirea cazanelor în perioada
exploatării
Deservirea cazanelor se efectuează conform instrucţiunilor

Prezentele Reguli stabilesc cerinţele de proiectare,


construcţie pentru materiale, fabricare, montare,
reparare, reglare, prestare a serviciilor, reconstruire,
diagnosticare, control şi inspectare a metalului şi
asamblărilor prin sudare, întocmire a cărţilor tehnice,
exploatare a cazanelor de abur, inclusiv a cazanelor -
boilere, supraîncălzitoarelor cu abur şi
economizoarelor autonome cu presiunea de
funcţionare peste 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2), cazanelor
de apă fierbinte şi economizoarelor autonome cu
temperatura apei peste 115 0C şi conservare.
Deservirea cazanelor în perioada
exploatării
Deservirea cazanelor în perioada
exploatării
Deservirea cazanelor se efectuează conform instrucţiunilor
Deservirea cazanelor
în perioada exploatării

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Растопка котла
3. Перевод котла с одного вида топлива на другой
4. Обслуживание котла во время работы под нагрузкой
5. Останов котла
6. Аварийные положения
7. Основные указания по технике безопасности, взрыво- и
пожаробезопасности
Приложение 1. Краткое описание водогрейного котла КВГМ-180-150
Приложение 2. Примерная форма режимной карты водогрейного котла
КВГМ-180-150
Приложение 3. Объём оснащения котла средствами измерения,
авторегулирования, технологическими защитами, блокировками и
сигнализацией
Deservirea cazanelor în perioada
exploatării
Pornirea cazanelor:
Cea mai de răspundere operaţie. Se efectuează conform
instrucţiunilor cu înregistrarea vremii îndeplinirii fiecărei
operaţiuni.
1. Mai întâi se efectuează pregătirea pentru pornire. Mai ample
aceste operaţii sunt după o staţionare îndelungată cu lucrări de
reparaţii. Se controlează ca toate lucrările să fie terminate,
autorizaţiile de lucru închise, materialele şi personalul de la
reparaţii să fie îndepărtat.
2. Se controlează starea superficială a utilajului (pompe, ventilatoare
mori etc.
3. Se introduce alimentara cu energie electrică a mecanismelor.
Deservirea cazanelor în
perioada exploatării

12.2 Deservirea

12.2.1 La deservirea cazanelor pot fi admise persoanele care au vоrsta de


cel puţin 18 ani, au fost supuse examenului medical, instruite, atestate şi
care dispun de legitimaţie cu dreptul de deservire a cazanelor.
12.2.2 Instruirea şi atestarea operatorilor (fochiştilor) şi operatorilor
centralelor termice şi supraveghetorilor de apă trebuie să se efectueze оn
şcolile (colegiile) profesional – tehnice, precum şi la cursuri, conform
programelor-tip, coordonate cu organul de securitate industrială.
Instruirea individuală a personalului se interzice.
12.2.3 Atestarea operatorilor (mecanicilor) cazanelor se efectuează de
către comisie cu participarea inspectorului organului de securitate
industrială. Persoanelor supuse atestării, trebuie să li se elibereze legitimaţii
semnate de preşedintele comisiei şi inspector.
Deservirea cazanelor în
perioada exploatării

12.2.4 Administraţia este obligată să anunţe organul de securitate


industrială cu cel puţin 5 zile оnainte de ziua concretă de desfăşurare a
atestării.
12.2.5 Verificarea periodică a cunoştinţelor personalului de deservire a
cazanului trebuie să se efectueze nu mai puţin de o dată оn 12 luni.
Controlul inopinat al cunoştinţelor se efectuează:
a) оn cazul transferării la altă оntreprindere;
b) оn cazul transferării la deservirea cazanelor de alt tip;
c) оn cazul trecerii cazanului la arderea altui tip de combustibil;
d) conform hotărоrii administraţiei sau la solicitarea inspectorului
organului de securitate industrială.
Comisia pentru controlul inopinat şi periodic al cunoştinţelor se
desemnează prin ordin în cadrul оntreprinderii, la desfăşurarea
lucrărilor acesteia, participarea inspectorului organului de securitate
industrială nu este obligatorie.
Deservirea cazanelor în
perioada exploatării

12.2.6 Rezultatele verificării cunoştinţelor personalului de deservire se


perfectează prin proces-verbal, semnat de preşedintele şi membrii
comisiei, cu consemnarea оn legitimaţie.
12.2.7 Оn cazul unor оntreruperi оn activitatea de specialitate mai mult de
12 luni, personalul de deservire a cazanelor, după verificarea cunoştinţelor,
оnainte de a avea acces la efectuarea lucrărilor de sine stătător, trebuie să
treacă stagiul pentru restabilirea cunoştinţelor practice, conform
programelor aprobate de administraţia оntreprinderii.
12.2.8 Accesul personalului la deservirea de sine stătătoare a
cazanelor trebuie să se оntocmească conform ordinului оn cadrul secţiei
sau оntreprinderii.
12.2.9 Se interzice de a se pune оn sarcina operatorului (fochistului),
operatorului centralei termice şi supraveghetorilor de apă care se află la
postul de muncă, executarea unor altor lucrări care nu sоnt prevăzute de
instrucţiunea de producere оn timpul funcţionării cazanului.
Deservirea cazanelor în
perioada exploatării

12.2.10 Personalului de deservire a cazanelor li se interzice de a lăsa


cazanul fără supraveghere atоt оn timpul funcţionării, cоt şi după oprirea
acestuia pоnă la micşorarea presiunii оn el pоnă la nivelul celei
atmosferice.
12.2.11 Cu acordul organului de securitate industrială se admite
exploatarea cazanelor fără supravegherea permanentă a funcţionării
lor din partea personalului de deservire оn cazul existenţei
instalaţiilor de automatică, semnalizare şi protecţie, care asigură
executarea regimului normal de funcţionare, lichidarea situaţiilor de
avarie, precum şi oprire a cazanelor оn cazul оncălcărilor regimului de
lucru, care pot duce la deteriorarea cazanului.
.
Deservirea cazanelor în perioada exploatării
Pornirea cazanelor:
4. Se umple cazanul cu apă. Se efectuează cu conductele de
aerisire ale tamburului deschise. Se umple până mai jos de
reperul inferior al nivelului în tambur (cu condiţia dilatării apei la
încălzire).
5. Se porneşte exhaustorul.
6. Se porneşte ventilatorul de aer.
7. Se aprinde combustibilul de aprindere; 1, 2 arzătoare, apoi foarte
lin sarcina se măreşte.

8. Se efectuează încălzirea cazanului, urmărind


atent după repere uniformitatea dilatării
elementelor. Se schimbă arzătoarele pentru
a obţine încălzirea uniformă. Se termină
procesul când din punctele de sus
(conductele de aerisire ale tamburului) iese
abur.
Deservirea cazanelor în perioada
exploatării
Pornirea cazanelor:
9. Ridicarea presiunii în cazan. Se închid conductele de aerisire.
Aburul se evacuează în rezervoare de condensat apoi în liniile de
joasă presiune ale serviciilor proprii. Se prelungeşte urmărirea
reperelor de dilatare a ecranelor. Se urmăreşte temperatura
serpentinelor pachetelor supraîncălzitoarelor de abur, protejându-
le cu reglarea temperaturii aburului prin toate metodele posibile.
La CTE cu bare colectoare cazanele se unesc la bare când ating
presiunea din acestea evacuând surplusul de abur în
condensatoarele turbinelor. La CTE tip bloc paralel cu ridicarea
presiunii în cazan se încălzeşte şi se porneşte turbina, apoi se
ridică sarcina blocului în integral. Cazanele cu străbatere forţată
au un circuit al apei special pentru pornire.
Deservirea cazanelor în perioada
exploatării
Pornirea cazanelor:

Diagrama de pornire a cazanului TGM-84:


1- debitul apei de alimentare, 2- debitul de apă evacuată din cazan, 3- debit de abur,
4- consum combustibil, 5- presiunea aburului, 6- temperatura aburului, 7- turaţia turbinei,
puterea generatorului.
Deservirea cazanelor în perioada
exploatării
Pornirea cazanelor:

Diagrama de pornire a cazanului


cu străbatere forţată:
1- presiunea aburului, 2- temperatura
aburului, 3- temperatura gazelor
evacuate, 4- debitul de abur.
Deservirea cazanelor în perioada
exploatării
Oprirea cazanelor:
Oprirea cazanului poate fi:
• planificată,
• pe termen scurt și
• de urgență (de avarie).
La oprirea planificată operaţiile se efectuează în ordine opusă pornirii.
Oprirea de scurtă durată a cazanului poate fi cauzată de abateri de la
funcționarea normală cauzate de defectări a echipamentului sau din alte
motive care ar putea cauza un accident.
Se oprește alimentarea cu combustibil. În cazanele cu ardere în strat
combustibilul rămas pe grătar la opriri de urgenţă se stinge cu apă. Se
opreşte ventilatorul de aer apoi, peste 10 minute exhaustorul.
Deservirea cazanelor în perioada
exploatării
La pornirea şi oprirea cazanelor este necesară monitorizarea
regimului de temperatura a tamburului. Viteza de încălzire şi
răcire a liniei inferioare a tamburului şi diferenţa de temperatură
dintre partea de sus şi cea de jos a tamburului nu trebuie să
depășească valorile admise:
viteza încălzirii la pornirea cazanului, ° С/10 min........ 30
viteza de răcire la oprirea cazanului, ° С/10 min........ 20
diferenţa de temperatură la pornire, K.................... 60
diferenţa de temperatură la oprire, K.................... 80
Deservirea cazanelor în perioada
exploatării
Oprirea cazanelor:
Oprirea de avarie se produce în cazurile următoare:
• Devieri neadmisibile ale nivelului apei în tambur care nu pot fi
oprite;
• Ieşirea din funcţie a 2 indicatoare de nivel;
• Ieşirea din funcţie a 2 supape de siguranţă;
• Creşterea neadmisibilă a presiunii;
• Fisuri ale ţevilor ecranelor;
• Stingerea flăcării;
• Detectarea anomaliilor în funcționarea cazanului (impact, batere,
zgomot, vibraţii);
• Explozie în focar sau drumuri de fum;
• Încălzirea cadrului metalic până la roşu;
• Aprinderea funinginii în drumurile de fum.
Deservirea cazanelor în perioada exploatării

Deservirea cazanelor în timpul lucrului:


Cazanul poate lucra în regim de bază şi în regim de manevrare – reglare
a curbei de sarcină.
Regimul se menţine după Fişa (harta) de regim.
Fişa de regim a cazanului este un document alcătuit pe baza
paşaportului tehnic al cazanului, eliberat de uzina producătoare, şi a
testelor de reglare și ajustare a regimului, care conține parametrii
principali de funcționare și de control ai cazanului, valoarea
randamentului, consumul specific de combustibil pentru diferite
productivități etc.
Efectuarea testelor şi întocmirea fişei se produc de către organizaţii
specializate.
Fişa de regim a cazanului se întocmeşte dinnou sau se ajustate la fiecare
3-5 ani. Ea trebuie revizuită în caz de defectare a echipamentului,
precum și în timpul reconstrucțieicazanului, la schimbarea tipului de
combustibil sau a parametrilor de bază (presiune, productivitate,
temperatura supraîncălzirii aburului).
Deservirea cazanelor în perioada exploatării
Deservirea cazanelor în timpul lucrului
Documentul se face sub forma unei tabele de 2-5 coloane, care depinde
de modul de operare (30, 50, 75 sau 100%). Mai rare sunt hărțile de
regim sub formă de grafice.
Deservirea cazanelor în perioada exploatării
Deservirea cazanelor în timpul lucrului
Deservirea cazanelor în perioada exploatării
Deservirea cazanelor în timpul lucrului
Deservirea cazanelor
în perioada exploatării

Deservirea cazanelor în
timpul lucrului
Deservirea cazanelor în perioada exploatării

Revizii tehnice
Revizia tehnică cuprinde ansamblul de operaţii cu scopul de a
depista şi elimina unele defecţiuni, de a constata în prealabil starea
tehnică a cazanului înainte de reparaţiile planificate.
Se execută la cazanul oprit.
În urma reviziilor tehnice se execută şi unele lucrări de reparaţie:
eliminarea neetanşeităţilor,
refacerea parţială a izolaţiei, zidăriei,
curăţirea canalelor şi suprafeţelor de funingine, cenuşă ş.a.
Se planifică la 1000…2000 h de funcţionare a cazanului. Durata
planificată – 1…2 zile.
Reparaţiile cazanelor

Reparaţii accidentale sunt neplanificate. Cazanul se opreşte urgent.


Se înlătură cauza accidentului.

Pentru reparaţii accidentale la Centrală trebuie rezervate piese şi


materiale care, este cunoscut din practică, pot fi necesare. De
obicei sunt îndeplinite cu puterile Centralei.

Reparaţiile planificate (curente şi capitale) se efectuează după


grafice multianuale coordonate cu organizaţiile exterioare
specializate care participă la reparaţii.

Din timp se achiziţionează piesele şi materialele necesare.


Reparaţiile cazanelor

Efectuarea reparaţiilor curente şi capitale a echipamentului


cazanelor se efectuează descentralizat sau centralizat.
În primul caz, Centrala produce reparatiile cu propriul personal,
având în state propriul personal de reparaţii. Întreaga pregătire
pentru organizarea şi efectuarea reparaţiilor în acest caz se
efectuează de către administrarea Centralei. Această metodă
necesită disponibilitatea la fiecare Centrală a existenţei
personalului calificat pentru a efectua toate tipurile de lucrări
speccifice şi a resurselor materiale considerabile.
Reparaţiile centralizate se produc de către organizaţii specializate
(în RM – “Energoreparaţia”)
Reparaţiile cazanelor

Reparaţii curente
Sunt planificate peste 4…7 mii ore.
Se efectuează lucrările:
• Înlocuiri de ţevi (până la 25 %),
• Înlocuiri de zidării,
• Înlocuirea rotoarelor ventilatoarelor,
• Schimbarea armaturii,
• Înlocuirea arzătoarelor
Costul lucrărilor - 1,5…4,0 % din investiţiile iniţiale.
Durata – de la o săptămână până la o lună.
Lucrările le îndeplinesc organizaţii specializate.
Reparaţiile cazanelor

Reparaţii capitale
Se efectuează peste 14…50 mii ore.
Cazanul se readuce la starea iniţială.
Se îndeplinesc lucrări de modernizare.
Se schimbă colectoare, tambure, conducte, zidăria.
Costul lucrărilor – până la 25 % din investiţiile iniţiale.
Durata – una – două luni.
Lucrările le îndeplinesc organizaţii specializate.
Reparaţiile cazanelor

Pentru întreţinerea corectă a instalaţiilor de cazane se aplică


Sistemul de Reperaţii Planificate de Avertizare - RPA (în rusă -
планово-предупредительный ремонт – ППР).
Sistemul RPA este un complex de recomandări metodice, de norme
şi standarde menite să asigure organizarea eficientă, planificarea şi
desfăşurarea deservirii tehnice şi reparareautilajului. Recomandări
pot fi folosite la întreprinderi energetice cu orice activităţi şi forme de
proprietate care utilizează echipamente similare, ținând seama de
condițiile concrete de munca a acestora.
Caracterul preventiv al RPA se realizează:
• prin efectuarea reparaţiilor utilajului la intervale stabilite de timp,
termenele
şi asigurarea tehnico-materială fiind planificată în avans;
• prin efectuarea operaţiunile de control tehnic pentru a preveni
defectarea
utilajului şi pentru a întreţine capacitatea lui de lucru în intervalele
dintre
reparaţii.
Reparaţiile cazanelor

Pentru aplicarea eficientă a RPA sunt necesare următoarele condiţii:


• serviciul energetic al întreprinderii trebuie să fie completat cu
personal calificat;
• să posede o bază de reparare cu utilajul si instrumentele necesare;
• personalul de reparare şi operaţional trebuie să cunoască şi să
respecte regulile de exploatare tehnică a utilajului;
• oprirea echipamentului pe reparaţiile programate se efectuează
conform planurilor aprobate;
• reparaţiile sunt efectuate calitativ, planificat, cu un maxim de
mecanizare a muncilor grele;
• este asigurată livrarea, de ansambluri si piese de la uzinele
producătoare, numai detaliile simple şi mărunte sunt fabricate în
atelierele proprii;
• sistematic, după un planul special se efectuează lucru pentru
creşterea durabilităţii utilajului şi reducerea opririlor accidentale a
acestuia.
Cauzele accidentelor la cazane

Situațiile de urgență pot apărea din mai multe motive,


dar cele mai importante sunt:
• funcționarea cazanelor cu echipamente contrafăcute și
falsificate;
• montaj sau reparare necalitativă a echipamentelor;
• operațiuni de pornire incorecte;
• uzură sau calitate slabă a materialului din care sunt fabricate
unele componente;
• acțiunile greșite ale personalului de deservire a cazanelor.
Cauzele accidentelor la cazane

Situațiile de urgență pot apărea din mai multe motive,


dar cele mai importante sunt:
• funcționarea cazanelor cu echipamente contrafăcute și
falsificate;
• montaj sau reparare necalitativă a echipamentelor;
• operațiuni de pornire incorecte;
• uzură sau calitate slabă a materialului din care sunt fabricate
unele componente;
• acțiunile greșite ale personalului de deservire a cazanelor.
Cauzele accidentelor la cazane

Cele mai frecvente erori în deservirea cazanelor sunt


asociate cu:
•deservirea neadecvată a sistemului de tratare a apei,
•scăderea nivelului apei în tambur,
•impurificarea apei de cazan,
•încălcarea tehnologiei de purjare,
•nerespectarea tehnologiei de încălzire a cazanului la pornire,
•explozia combustibilului și alte defecțiuni.
Cauzele accidentelor la cazane
Erori la funcționarea Consecințe ale Recomandări
instalaţiilor de cazane funcționării pentru corectarea
neadecvate erorilor
Încălcarea 1.Calitatea apei Scalarea, Apa din cazanul
tratării nu respectă supraîncălzirea trebuie să respecte
apei standardele. suprafețelor de cerinţele
2. Se aplică apă încălzire, supra- parametrilor de
cu duritate consumul de funcționare ai
mărită la combustibil. cazanului. Este
alimentarea necesar să se
cazanelor. efectueze o
monitorizare
3. Nu-i pregătit Acumularea de constantă a calității
circuitul de apă nămol în unele zone. apei de cazan și a
înainte de apei de adios.
pornirea
cazanului.
4. Suprafețele Semne de depuneri
interioare ale de calcar
cazanului nu
sunt inspectate.
Cauzele accidentelor la cazane
Erori la funcționarea Consecințe ale Recomandări
instalaţiilor de cazane funcționării pentru corectarea
neadecvate erorilor
Scăderea Încălcarea Supraîncălzirea Pentru a evita scăderea
nivelului regimului de apă, metalului, cauzând nivelului apei sub nivelul
apei și anume, când deformarea admis, este necesar să
nivelul apei este sistemului de ţevi. se utilizeze traductoare
mai mic decât Explozia cazanului. diferențiale de presiune.
nivelul permis.
Nerespec Cazanul este Deteriorarea Respectați programul de
t-area încălzit prea înzidirii cazanului, pornire a cazanului
regimului repede. este posibilă conform recomandărilor
de deformarea producătorului.
încălzire tamburului.
Explozia Operarea Înfundarea Înainte de aprindere,
combusti incorectă a injectorului, insta- verificați starea
bi-lului arzătorului. bilitatea arderii sau clapetelor de explozie, a
ruperea flăcării. injectoarelor, curățați
Explozie în focar injectoarele.
Cauzele accidentelor la cazane
Erori la funcționarea Consecințe ale Recomandări pentru
instalaţiilor de cazane funcționării corectarea erorilor
neadecvate
Echipa- Funcționarea Presiune în cazan Supapele de siguranță trebuie
ment de se face cu mai mare decât ajusta în conformitate cu
siguranță instrumente cea admisă. cerinţele. Funcţionarea
şi nereglate sau Explozia trebuie verificată zilnic. La
aparate defecte. cazanului timp să se verifice
de manometrele. măsurătorilor
măsură şi de presiune. Operați numai cu
control echipament şi instrumente
verificate şi în stare bună.
Aspecte Utilizarea Cazanul nu În caz de trecere la
generale combustibilu- funcţionează la combustibil necalificat ar
lui necalificat. parametrii setați. trebui să se efectueze lucrări
de încercare şi reglare.