Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea școlară: LICEUL TEHNOLOGIC„SF.

DIMITRIE” TEREGOVA
Anul scolar: 2018-2019
Disciplina: Limba si literatura româna
Profesor: ALEXA IONEL-PETRICĂ
Clasa a IX-a S
Curriculum aplicat: T.C. 3 ore/săptămână
Manual: Grupul Editorial ART

COMPETENŢE GENERALE 

1.      Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare
2.      Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
3.      Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
 
 
VALORI ŞI ATITUDINI  

      Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
      Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
      Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române
      Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare
      Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi
    
Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea
orizontului cultural
  Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală
PLANIFICARE ANUALĂ

Clasa: a IX-a A, B
DISCIPLINA: Limba şi literatura română;
EDITURA: Grupul Editorial Art
Curriculum aplicat: T.C. 3 ore/săptămână Profesor:

Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii


SEMESTRUL I - 54 de ore
I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE. TEST INIȚIAL 3 I
II. JOC ȘI JOACĂ 21 II - VIII
III. FAMILIA 22 IX- XVI
IV. RECAPITULARE SEMESTRIALĂ 8 XVI- XVIII
ȘCOALA ALTFEL – S4 (1 – 5 OCTOMRIE 2018)
SEMESTRUL AL II-LEA – 48 de ore
I. SCENE DIN VIAȚA DE IERI ȘI DE AZI 20 I - VII
II. AVENTURĂ, CĂLĂTORIE 11 VII-XI
III. PERSONALITĂȚI, EXEMPLE, MODELE 11 XI-XV
IV. RECAPITULARE FINALĂ 3 XVI
Aviz Director: Aviz responsabil comisia metodică:
Prof. Prof.
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Clasa: a IX-a
DISCIPLINA: Limba şi literatura română;
EDITURA: Grupul Editorial Art
Curriculum aplicat: T.C. 3 ore/săptămână Profesor:

Nr. Unitatea de învățare Competențe specifice Conținuturi asociate Nr. Săptămâna Observații
crt. ore
SEMESTRUL I

1. NOȚIUNI 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor Prelucrarea programei şcolare 1
INTRODUCTIVE reacţii şi opinii privind textele receptate;
TEST INIȚIAL Prezentarea manualului, Jurnalul de lectură
1.4 redactarea unor texte diverse;
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor Recapitulare ( Noțiuni de sintaxa propoziției și a frazei, 1 S1
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de Noțiuni de literatură, Noțiuni de morfologie, Noțiuni de
comunicare lexic, ortografie și punctuație)
2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea unor
texte literare sau nonliterare; Test de evaluare inițială 1
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza
şi discutarea textelor literare studiate
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind
textele studiate
2. JOC ȘI JOACĂ 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în A.Fictiunea literară
înţelegerea şi în producerea diverselor texte; Tablouri biblice( Versuri de Abecedar), de Tudor 1
2.2 identificarea temei textului Arghezi
2.4 analizarea componentelor de structură şi Adam si Eva
expresive - Genuri literare. 1
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind - Genul liric. Trăsături.Eulliric S2
textul - Teme. Motive. Limbaj poetic.

1.5 utilizarea adecvată a formelor expresiilor LIMBĂ ŞI COMUNICARE


orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare - Derivarea cu prefixe şi sufixe 1
1.4 redactarea unor texte diverse - Schimbarea categoriei gramaticale
- Relatii semantice: sinonimia, antonimia,
omonimia,polisemia

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în Porunca, Tudor Arghezi 1 S3


înţelegerea şi în producerea diverselor texte; - Tema. Motive. 1 S3
2.2 identificarea temei textului - Viziune despre lume..
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza
şi discutarea textului Pedeapsa, Tudor Arghezi 1 S3 S4- Școala Altfel
1.3 exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii la (1-5 octombrie 2018)
receptarea LIMBA SI COMUNICARE: 1 S5
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în - Stil direct. 1 S5
discutarea textului - Stil indirect
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în - Monologul interior
receptarea diverselor texte Evaluare 1 S5
1.3. participarea adecvată la intaracţiuni verbale
în diferite situaţii de comunicare

2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea B.Ficţiune şi realitate


textelor literare şi nonliterare Homo ludens, de Johan Huizinga
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în - Studierea unui text nonficţional 1
dezvoltarea aceleiaşi teme - Lectura textului.Idei principale.Tema. S6
3.1 identificarea structurilor argumentative într-un - Eseul argumentativ 1
text, susţinerea unui punct de vedere - Aplicatii
3.2 evaluarea critică a unei argumentări 1

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în LIMBĂ ŞI COMUNICARE :


înţelegerea şi în producerea diverselor texte; - Textul argumentativ 3 S7
2.1. înţelegerea globală a sensului unui text dat

2.3 compararea ideilor şi a atitudinilor diferite în C. Literatura şi alte arte


dezvoltarea aceleiaşi teme literare - Literatură şi cinematografie; Sincretismul artelor; 1 S8
3.3 exprimarea unui punct de vedere argumentat Scurtă istorie a cinematografiei;
- Mic dicționar pentru uzul cinefililor 1 S8
- Ecranizarea unui roman: “Harry Potter și Piatra
filosofală”

- Eseul nestructurat. Aplicaţii 1 S8


2.7 compararea limbajului muzical cu acela al - Concepte operaţionale
textului scris -Literatura - punct de plecare pentru operă 1 S9
2.3 compararea ideilor şi a atitudinilor diferite în - Eseul structurat:
dezvoltarea aceleiaşi teme literare Evaluare 1 S9

LIMBĂ ŞI COMUNICARE:
- Erori semantice: confuzia paronimică, pleonasmul, 1 S9
tautologia
2. FAMILIA 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în A. Ficţiunea literară
înţelegerea şi în producerea diverselor texte; Studiul unui roman
2.2 identificarea temei textului Mara, de Ioan Slavici 1 S10
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza - Contextualizare(epocă, curent literar etc.) 1 S10
şi discutarea textului - Temă. Motive. Viziune despre lume. 1 S10
1.3 exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii la - Construcţia subiectului 1 S11
receptarea texului - Construcţia personajelor – modalităţi de caracterizare 1 S11
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în Încadrare în specie; Narator/ instanţe narative
discutarea textului
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în LIMBĂ ŞI COMUNICARE
receptarea diferitelor texte - Oralitatea. Rolul elementelor arhaice şi regionale în 1 S11
interpretarea mesajelor scrise şi orale

Studiul unei nuvele/ schiţe/ povestiri


2.2 identificarea temei textului Tren de plăcere, deI.L. Caragiale 1 S12
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza -Contextualizare(epocă, curent literar etc.). Încadrare în 1 S12
şi discutarea textului specie
1.3 exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii - Temă, motiv, viziune despre lume; Narator/ instanţe 1 S12
2.2 identificarea elementelor specifice din structura narative
unor tipuri de texte studiate - Construcţia subiectului 1 S13
- Construcţia personajelor.

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în LIMBĂ ŞI COMUNICARE:


receptarea diferitelor texte - Contextul. Cunoaşterea sensului corect al cuvintelor 1 S13
- Factori care perturba receptarea mesajelor orale 1 S13

2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea


textelor literare şi nonliterare B.Ficţiune şi realitate 1 S14
2.2 identificarea elementelor specifice din structura Text nonficţional memorialistic
unor tipuri de texte studiate Hronicul și cântecul vârstelor, de Lucian Blaga
1.3 exprimarea opiniilor proprii referitoare la text -Temă, structură 1 S14
3.1 identificarea structurilor argumentative într-un - Ficţiunea şi realitatea
text - Memorialistica

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în


receptarea diferitelor texte LIMBĂ ŞI COMUNICARE: 1 S14
- Scrierea si pronuntarea neologismelor
- Anacolutul

2.3 compararea ideilor şi a atitudinilor diferite în


dezvoltarea aceleiaşi teme literare C.Literatura şi alte arte 1 S15
3.3 exprimarea unui punct de vedere argumentat -1. Literatura şi cinematografia
2.7 compararea limbajului cinematografic cu acela - Ecranizarea unui roman
al textului scris - Limbaj literar- limbaj cinematografic
2.3 compararea ideilor şi a atitudinilor diferite în - Raportul text- imagine. Concepte specifice
dezvoltarea aceleiaşi teme literare cinematografiei 1 S15
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în - Eseul nestructurat. Aplicaţii
discutarea textului Evaluare unitate 1 S15

Lucrare scrisă semestrială:


- recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială 2 S16
- susținerea lucrării scrise semestriale 1 S16
- discutarea lucrării scrise semestriale 1 S17
4. RECAPITULARE Toate competențele specifice enumerate mai sus - Genurile şi speciile literare; Curente literare 1 S17
SEMESTRIALǍ - Eseul structurat. Eseul nestructurat. Aplicaţii 1 S17
-Textul argumentativ. Aplicaţii 1 S18
- Evaluare 1 S18
- Încheierea situației pe semestrul I 1 S18

TOTAL ORE 54
SEMESTRUL al II-lea

5. SCENE DIN VIAȚA 2.3 identificarea trăsăturilor specifice prozei A. Fictiunea literară
DE IERI ȘI DE AZI narative, ale poeziei şi ale dramaturgiei Studierea unui text epic:
2.2 identificarea temei textului Ciocoii vechi si noide Nicolae Filimon 1 S1
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza - Contextualizare (epocă, curent literar etc.) 1 S1
textului; - Temă. Viziune despre lume
2.4 analizarea componentelor structurale şi - Relaţii spaţiale şi temporale 1 S1
expresive ale textului - Rezumatul. Aplicaţii
1.4 redactarea unor texte diverse - Moduri de expunere. Naraţiunea 1 S2
- Rolul expresiv al părţilor de vorbire
- Limbajul naratorului – limbajul personajelor 1 S2
- Personajul literar. Modalităţi de caracterizare: 1 S2
caracterizarea directă

1.3 participarea adecvată la interacţiuni verbale în LIMBĂ ȘI COMUNICARE


diferite situaţii de comunicare - Exprimarea orală. Monologul. 1 S3
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor - Tipuri de monolog
exprimării orale în diverse situaţii de comunicare - Aplicatii

2.3 identificarea trăsăturilor specifice prozei Repausul duminical, de I. L. Caragiale


narative, ale poeziei şi ale dramaturgiei - Contextualizare (epocă, curent literar etc.) 1 S3
2.2 identificarea temei textului - Temă. Viziune despre lume
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza - Relaţii spaţiale şi temporale 1 S3
textului; - Rezumatul. Aplicaţii
2.4 analizarea componentelor structurale şi - Moduri de expunere. Naraţiunea 1 S4
expresive ale textului - Rolul expresiv al părţilor de vorbire 1 S4
1.4 redactarea unor texte diverse - Limbajul naratorului – limbajul

LIMBĂ ŞI COMUNICARE :
- Exprimarea oralǎ. Dialogul
- Tipuri de dialog 1 S4
- Aplicaţii
1.3 exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii B.Ficţiune şi realitate
1.4 redactarea unor texte diverse Amintiri din ziua a șaptea- de vorbă cu dna Zoe
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor Cantacuzino - interviu realizat de Tita Chiper 1 S5
exprimării orale în diverse situaţii de comunicare Interviul 1 S5
Articolul, aplicaţii

LIMBĂ ŞI COMUNICARE :
- Rolul semnelor de punctuaţie în înţelegerea mesajelor 1 S5
scrise. Aplicaţii
- Semnele ortografice şi de punctuaţie 1 S6

2.7 compararea limbajului plastic cu acela al C.Literatura şi alte arte


textului scris ; - Literatură si cinematografie 1 S6
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza - D-ale carnavalului, comedie de I.L. Caragiale 1 S6
textului; - D-ale carnavalului, film in regia lui Gheorghe Naghi 1 S7
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind - Cronica de film
raportul dintre cele două arte
Evaluare 1 S7
6. AVENTURĂ, 2.2 identificarea temei textului A. Ficţiune literară
CĂLĂTORIE 2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza Studierea unui text epic :
textului; Balta –Albă de Vasile Alecsandri 1 S7
2.4 analizarea componentelor structurale şi - Contextualizare 1 S8
expresive ale textului - Temă şi viziune despre lume 1 S8
1.4 redactarea unor texte diverse - Titlul. 1 S8
2.3 identificarea trăsăturilor specifice prozei - Particularităţi de construcţie a personajului
narative, ale poeziei şi ale dramaturgiei - Figuri de stil. Imagini artistice
1.3 exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii la
receptarea textului LIMBĂ ŞI COMUNICARE : 1 S9
2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea - Povestirea 1 S9
textelor literare - rezumatul
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
exprimării orale în diverse situaţii de comunicare B.Ficţiune şi realitate
Literatura de frontieră
Mirajul Occidentului. Metropole. Paris de Liviu 1 S9
Rebreanu 1 S10
1.2 identificarea elementelor specifice din LIMBA SI COMUNICARE:
structura textelor studiate - receptarea diverselor tipuri de mesaje 1 S10
1.3 exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii; - schema lui Roman Jakobson
1.4 redactarea unor texte diverse - relația emițător- receptor în textul epic 1 S10
2.1 aplicare unor tehnici privind inţelegerea unor - funcțiile comunicării
texte literare si nonliterare - factorii care înlesnesc sau perturbă receptarea
2.7 compararea limbajului plastic cu acela al
textului scris
C. Literatura și celelalte arte
- Limbajul literar – limbajul plastic 1 S11
- Eseul liber – Jurnalul unei călătorii virtuale

Evaluare 1 S11
7. PERSONALITĂȚI, 1.2 identificarea elementelor specifice din A. Ficţiunea literarǎ
EXEMPLE, structura textelor studiate Letopisetul Tarii Moldovei de Grigore Ureche
MODELE 2.1 aplicare unor tehnici privind înţelegerea unor Aici se arată un voievod mare și un Jder mititel
texte literare şi nonliterare (fragment din Frații Jderi, I) de Mihail Sadoveanu 1 S11
2.6 argumentarea încadrării unui text într-o specie - Contextualizare
pe baza trăsăturilor acestuia - Temă şi viziune despre lume
- Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei. 1 S12
- Personajul literar. Modalităţi de caracterizare: 1 S12
caracterizarea indirectă 1 S12
- Moduri de expunere. Descrierea şi dialogul.

1.1 utilizarea corectă şi adecvată a formelor LIMBĂ ŞI COMUNICARE :


exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de - Arhaismele. Regionalismele. Aplicaţii
comunicare - Scrierea cu majusculǎ 1 S13
- Aplicaţii

Lucrare scrisă semestrială:


- recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială 2 S13
- susținerea lucrării scrise semestriale 2 S14
- discutarea lucrării scrise semestriale

1.1 utilizarea corectă şi adecvată a formelor B. Ficţiunea şi realitatea


exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de Textul epistolar:: Mihai Eminescu – Titu Maiorescu
comunicare ( corespondență privată) 1 S14
1.4 redactarea unor texte diverse - Convenţiile stilului epistolar
2.1 aplicare unor tehnici privind înţelegerea unor - Corespondenţa privatǎ şi oficialǎ. Aplicaţii 1 S15
texte literare şi nonliterare Textul juridico-administrativ
- Elemente specifice 1 S15
Discursul oratoric
- Structura discursului, modalitǎţi de organizare şi
alcǎtuire

2.3 compararea ideilor şi a atitudinilor diferite în C.Literatura şi celelalte arte


dezvoltarea aceleiaşi teme literare Literatura şi arta dramatică 1 S15
3.3 exprimarea unui punct de vedere argumentat Viziunea scriitorului/viziunea regizorului
Concepte specifice artei dramatice
Cronica teatrală.
8. RECAPITULARE Toate competențele specifice enumerate mai sus - Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. 3 S16
FINALĂ - Relaţii semantice
- Genurile literare.
- Reflectarea aceleiaşi teme literare în genuri şi specii
diferite
-Încheierea situației finale
TOTAL ORE 48