Sunteți pe pagina 1din 7

PATruCIA MTSON

Titlu original (eng.): Temporary Bride

Temporor,
Descrlerea CIP a Btbliotecii Naflonde
mffea,sa,
Traducerea ;i adaptarea in limba romini de:
MI,SON, PA]ITICIA
Temporar, mireasl I Patricialfilson IRINA POPESCU.TISMANA
Traducitor: Irina Popescu-Tismana
Bucure;ti: Edinra si f,ipognfiaN uis, 201)
.

rsBN 978-606-735-317-3
I. Aurelian Micu (Editor)
II. Alexandra Piripirsis (Redactor)
III. Ioan Drighici (Lector)
821.711. 31:I35.1
Edirum qi lipogmlia

ATCRIS
Coleclia,, EL.si EA"

I
Ultimele apadlii ale colectiei

"EL ;i FA"
1064 Leigh Stanford -Balsam pentru rinile trecutului
1065 Ikisten Robinette -lubind cu speranti
1066 Susana Thorson -Dama de companie
1067 Norma Jeffrey -Nodul strins al dmgostei
1068 Victoria Leigh -Dragoste de sord
L069 Julie Fontange -Anotimpul schimbirilor
1070 Mary Freeman -Play-boy
1077 Donna Carlisle -Coqmarul Capitolul L
1072 Caitlin Clark -Capcana minciunii
1073 Catherine Airlie -Formula magica a dragostei
1074 Roseanne Hunter -Aceavara a renuntirii
1075 Marianne Wurtz -Ochi de tigru MergAnd spre serviciu, Charlotte admise ci pe umerii ei apasd o
1076 Anne Brock -Locul doi cistigi mare greutate la Sanford Chemicals. Se uitl intr-o vitrind gi se
1077 Barbara Steel -Vrijitorul din Portland incrunti. in ritmul acesta, era in pericol sd-i cedeze nervii.
1078 Letty Cameron -Risplata modestiei
Unchiul Joe se neciiise mult din cauza siru tiei lor financiare.
1079 Madcleine Ker -O cdsitorie ca pe vremuri
Poate incepea sA se simti vinovat ci el stdtei. acasdin timp ce
1080 Leigh Michaels -Un birbat firi scrupule
1081 Elaine Raco Chase -AI nouilea val ea muncea; la urma ufmei, nu era bdttdn. Avusese un accident
1082 Melanie Hurst -Ctntecul sicomorului in timpul servicului gi fusese norocos si scape cu viafd cand
1083 DeborahYork -O viali impliniti izbucnise incendiul.
1084 Norma Daniels 'Preful datoriei
Singura slujbd pe care o gdsise in apropierea casei, fusese la
1085 Janice Maynard -intre doui femei
1086 Mary Morgan -intdlnire furtunoasd noile birouri ale Societdlii Sanford Chemicals construite in oraq.
1087 JaneAshton -Micula fugar Acestea fuseserd gata tocmai cind terminase cursurile la colegiu
1088 lindaAdams -Secretul lui Joe Elliot si fusese mXndri si lucreze acolo, pind cdnd unchiul Joe fusese
1089 Jill Baker -O femeie complicati
obligat si se retragi, cu un picior grav rinit, care-l ldsase
1090 Margaretlflay -Stipinul din Malpara
aproape invalid li fdra nicio pensie!
1091, Joan Bramsch -Vraja unei clipe
Charlotte considerase acest lucru lipsit de omenie, dar el nu
ridicase nicio obiecfie. Sandford Chemicals dovedise ci nu este
PATRICTAWITSON
TEMPORAR, MIREASA

o firmi generoasi. Ce era mai greu, fusese invinuirea de


Atki,nson ar fi a\ut foarte mult de lucru. Sebaza pe Charlotte,
neglijenti.
deoarece incepuse si lucreze la firml de cAnd avea optsprezece
Unchiul Joe era unica ei rudi. Mama ei murise cu patru ani in
ani.
urmi. Dupi moarLeatatalui ei, cAnd avea cinci ani, locuiseri in
Aprecia eficienla cu care Charlone stenografia $i bltea la
casa lui, fiind astfel ciminul lor.
magind gi in plus nu bArfea. La douazeci qi doi de ani, o
Faptul ci unchiul ei nu mai era in stare si munceasc i, n-avea
considera mlna ei dreapta.
mare importanld, Charlotte fiind bine plititd. Dar faptul cd el
Nu, nu putea inttrzia, Va trebui sd discute cu unchiul Joe cind
nu primise nicio compensatie dupl accident si nici pensie, il
va ajunge diseara acasl.
ficea si se supere de fiecare datd, cdnd era vorba de bani.
Se apropie de interseclia strdzii cu gindul la unchiul ei, la
in aceasti dimineati, unchiul Joe nu era pteabine dispus.
facturile care trebuia pldtite. Avind brusc sentimentul ci ceva
Rdspunsul evaziv la intrebarea ei despre corespondenta primiti,
nu era in ordine, o ficu sd, realizeze ci urma sa aibd loc un
o ficuse presupuni ci nu erau decAt facturi care.l vor neciji
sd.
accident si nu putea face nimic pentru aJ impiedica.
dupd plecarea eila serviciu.
Un Mercedes negru inainta pe High Street pirXnd cd goferul nu
- Buni dimineata, Charlotte!
observa"ceea ce Chadotte vedea cu claritate. O altd ma$ind era
Unul din politistii locali o saluti cAnd trecu pe lAngi el,
pe cale si-gi schimbe direclia, ignorind semnul ,,Cedeud
zimbindu-i admirativ.
trecerea". Se intimpli ca intr-un film dat cu incetinitorul si desi
Arita bine, desi nu era si pirerea ei in aceasti dimineati.
celilalt automobil nu mergea repede, zgomotul ciocnirii ii
Lumina soarelui strdlucea in pirul ei castaniu. Ochii cenusii de
spuse cd cineva gi-a ;ifonat tarc capota. Mercedesul!
obicei zimbitori erau acum ginditori. Era imbricati sobru
Ar fi fost exagerat sd spui ca in acest ora$ s-a adunat mullimea,
intr-un costum albastru si o bluzi albi, cum ii pldcea doamnei
dar Charlotte nu era singura care se opri gi c2nd ;oferii iegird
Atkinson, ;efa de birou.
din maqinile lor, cel pu{in zece persoane urmireau cu interes
- Buni dimineata, domnule Reynoldsl rispunse ea zimbind. scena.
Zimbetul nu rimase prea mult pe buzele ei. Era prea
Din Mercedes cobori un bdrbat inalt, puternic, cu umeri largi.
ingrijoratd; un presentiment o indemna si se intoarci acasd,, sd
Felul cum deschise capota pentru a constata incruntat
aiba o disculie serioasd cu unchiul ei.
strici.ciunile cu mAinile in solduri, o fdcu pe Charlotte sI fie
Dar doamna Atkinson ar fi fost nemullumita daca ar fiintirziat,
bucuroasl ci este doar martord. si nu pafiicipant la acest
Charlotte fiind intotdeauna punctuald,. Fard ea, doamna
eveniment.
PATRICI,AWITSON
TEMPORAR, MIREASA

ClitinAnd din cap, birbatul il privi pe goferul celeilalte masini,


-.dcest individ...
care examina radiatorul Fordului siu strilucitor.
- O"clipi, domnule. Si procedim in mod ordonat. Numele
'Pofi si-mi explici ce s-a intimplat? dumneavoastra, vi rog?
$oferul Mercedesului era un american, inlelese Charlotte, r,ocea
Se uitl la americanul care se stdpAni cu greu sd nu izbucneascl.
lui gravi accentuind ameninlarea sugerati de statura lui inalti.
Mica dar interesata mullime careia i se mai adiugase o pereche
- Landor, Kit Landor!

de tineri, privea curioasi si americanul se uiti iritat in jur.


- Kit vine de la Christopher, domnule? intrebi polilistul.
- Nu! Kit ti atit
Charlotte remarcd ochii lui albastri care se ingustaseri
Brusc, o misura cu privirea pe Charlotte.,.
privinduJ incruntat pe soferul Fordului.
- Nu aveli ceva mai bun de fIcut, domnisoari? se rdsti el.
- Sunt sigur cd existd destui oameni care au vazut ce s-a Politistul Reynolds se intoarse surprins spre ea.
intlmplat, izbucni cel cu Fordul. Fiind american, nu cunoasteti
prea bine regulile de circulalie pe drumurile noastre. Daci
- Buni, Charlone! O sI intirzii la serviciu.
mergeti cu masina, ar trebui si le invdtati
- Mai intAi dato(a, domnule Reynolds, spuse ea. Am vizut ce
s-a intamplat.
uitl cu speranti spre multime, dar nu primi niciun ajutor.
El se
Elincuviinli si se intoarse spre american, care o privea insistent
Amindoi erau striini, n-avea nicio importantd,cd, unul era de pe
pe Charlotte, intreblndu-se fara indoiali ce va spune.
cealaltd, pmteaAtlanticului si celilalt probabil din orasul
apropiat, adicatot un striin. Mullimea se uita curioasi si
- Adresa dumneavoastri, domnule Landor?
se
- in acest moment, Beauford Terrace,numirul qaptesprezece.
distra pe seama lor.
Charlotte stAnse din buze. Beauford Terrace era o zoni cu
- Miscali-vi, vi rog, altfel veli deveni martori! risuni o voce apartamente de lux, iar el conducea un Mercedes.
autoritard,.
il urmdrea fascinatd, in timp ce polilistul nota ce-i spunea
Politistul Reynolds auzise evident zgomotul ciocnirii si apdruse
celdlalt birbat. Nu mai vdzuse un american pind acum, cu
savada care eta situatia. Mullimea se impristie mai mult de
exceplia celor de la televizor, Acesta ardta ca un om dur,
teama de a fi martori, glndi Charlotte, decit din cauza aparigiei
privirea rece a ochilor lui albastri care se intorceau din cind in
politistului local.
cind spre o facea si se infioare. Dar nu se pierdu cu firea,
ea
- Acum, si stabilim ce s-a intimplat, zise el. decisi si spuni ce vdzuse, impacata deja cu gXndul ci va
Cu carnetelul in mind, Reynolds era gata si noteze, dar soferul
intdrzia la serviciu.
Fordului siri primul cu gura.
- Acum, Charlotte. Spune-mi ce aivdzut, apoi te po{i duce la
10 PATRICIAWITSON
TEMPORAR, MIREASA 1l
treabd. N-am nevoie de detalii despre tine in legdturd cu
- Ce coinciden$!exclami polilistul. Acolo lucreazi Charlotte qi
numele gi adresa, adduga el cu un zimbet pirintesc. Spune-mi
incidlntul a fdcut-o sd intirzie.
doar cu propriile tale cuvinte ce aivazut.
il privi pe american si acesta se intoarse spre Charlotte,
- Mergeam spre intersec{ie si dupi ce am trecut pe lXngi
privind-o cu rIcealI.
dumneavoastri, am vizut Mercedesul venind pe High Street.
N-agfi remarcat in mod special, dacd. n-as fivdzut Fordul
-g fi inclntat sI vi duc cu magina, se oferi el politicos.
ii lud bralul firi ceremonie gi o aiutd sd se urce in maginl, apoi
apropiindu-se repede si fard, sd, frineze. A iegit in sosea si a lovit
se instali la volan.
Mercedesul.
- i1i mullumesc ci m-ai ajutat ca mattori, spuse el posomorit
- Acest american mefgea ca un nebunl protesti goferul
pi Charlotte se intoarse ;i-l privi cu riceald.
Fordului adresindu-se polilistului. Niscocesti! o acuzi el pe
- N-am ficut decnt sd spun ce amvazut.
Charlotte.
El ii adresd o privire neincrezatoarc, apoi semnalizi gi intri in
-!ine-1i gura!
traficul nu prea aglomerat.
Americanul pirea mai inalt cind se indrepti amenintd.tor spre
- Sunteli de la forul tutelar? intreba Charlotte in timp ce
omul furios. Era mai inalt decit polilistul gi goferul Fordului
mergeau pe High Street.
ticu.
Avea un aer autoritar care o condusese la aceasta concluzie.
- Semnezi declaratia diseari la polilie, Chadotte, sau trec eu si
o aduc cAnd mi duc acasi?
- Da, confirmd el.
N-avea de gind si spund mai mult qi ea ii urmiri expresia
- Vin acolo dupi serviciu, zilmbi ea pregitindu-se si plece.
trufa;i care se potrivea foarte bine cu ambianqa generali de la
- Ati aranjat totul! Vd cunoasteli! protesti furios ;oferul
Sanford Chemicals.
Fordului.
Nici americanul nu era calm si politistul interveni imediat.
- Sunteli foarte bronzat. Lucrati cumva afard,la instalaqii? La
ncri nu existi instalatriiin afara de macheta din biroul
- ci puteti pleca, domnule Landor, spuse el. Cum nimeni
Cred
directorului general, spuse ea cu un aer atot$tiutor.
n-a fost finit, fimine treaba companiilor de asiguriri. Voi scrie
totul in raportul meu.
- Sunt contabil, dar petrec mult timp la soare.
- Foarte interesant, replicl ea. Apropo, imi dau seama ci n-a1i
- , daca aveti nevoie de mine, voi fi la Sanford Chemicals
Bine
mai fost de mult in orag, dupi cum vd orientali. A1i luat'o in
in urmltoarele zile, spuse americanul intorcindu-se la masina
direclia greqiti!
lui.
Abia reugea si'gi ascundi satisfaqia. Acest american trebuia pus
t2 PATRICIAWITSON
TEMPORAR, MIRIASA t3
la punct!
- A;adar, lucrezi pentru filiala noastri din Anglia.
- De ce naiba?...
Se uiti la ea, apoi intoarse brusc masina in directia opusd,
- o iitiah foarte bine condusi, rdspunse ea.
manevri care o sperie pe Charlotte
- Esti prost plntitd?
ii aruncd o privire cercetitoare , iar eail infrunti cu
- Ati intors intr.o zoni interzisi! protesti ea.
indrazneala.
- Nu prea imi pasi de regulile de circulatie, o asiguri el,
Nul Sunt pldtitd corect, dar nu mi gindeam la mine!
adiugind cu insolenti: pariez ci esti buni in munca ta.
-
- inleleg! Esti reprezentanta sindicatului!
- Ce vi face si credeti? intrebl ea. - Nu sunt nimic de felul acestal replici Chadotte. Md gAndeam
- Trebuie si fiil replici el privind ironic modul cum se la cineva care a fost foarte rautratat de Sanford Chemicals, dar
pfezenta.
nu este treaba dumneavoastri.
Charlotte se enervi. N-avea importantd ce credea despre ea
acest american afogan| si prost-crescut, dar erau multi oameni
- O cearti este ultimul lucru de care am nevoie in aceastd
primd. zi.
care mergeau la serviciu imbricali asa! Se intrebi cum credea el
Ticerea care se instali in restul drumului era de fapt o tensiune
ci trebuie si se prezinte o secretari.
greu de suportat. Cind se opri maqina, Charlotte se grdbi sd
- Trebuie si stiti, domnule Landor, cd sunt foarte bund in coboare.
meseria mea, cum veti vedea dacd, rdmdnefi aici mai mult timp,
il informd eaintepatd,. O sd descoperiti de asemenea cafiliala
- Mullumesc pentru cild.torie, domnule Landor, spuse ea cu un
'este zimbet inghelat. O zi buni! addugd, ea irnitnndu-i accentul.
eficienti si este condusi de oameni inteligenti. Nu stiu
- A fost o experienld, o asigurd el ironic.
cum o sd,vd, adaptati, dar dacd nu rimAneti aici mult timp,
Charlotte se gAndi ci ar trebui sI invele sd-si lini gura. La urma
poate n-o si observe lipsa dumneavoastri de maniere.
urmei, gi ea si unchiul Joe erau r,ulnerabili; nu putea continua
El incetini ca s'o priveascd si izbucni nea;teptat in rAs,
sd spund ce gindeste. Kit Landor era de la forul tutelar din
comportamentul lui schimbindu-se ca prin minune.
Houston, unde Brett Sanford, patronul milionar al firmei, igi
- Cum te numesti? Domnisoara Perfectiune? intrebd el cu un
cxercita puterea fdrd sa linI cont de lege.
zdmbetlarg carc-i dezvdlui dantura perfecti.
Se grdbi si se indepirteze, observAnd insi cu coada ochiului cd
- Numele meu este Roberts. Charlotte Roberts, spuse ea. cra furios.
- Roberts? murmuri el ca;i cum voia si relini numele.
Spera si nu fie concediati din cauza ei.
- La naibal
^titudinii ii atrdsese atenlia asupra ei gi ar putea si aibi probleme.
t4 PATRICIA WITSON
TEMPORAR, MIRNASA L5

Urcd in fugi scdrile, nedumeritd si descopere ci nu se gAndea


Domnul Briggs merse spre biroul doamnei Atkinson.
laintdrziere, ci la vocea gravi a americanului. igi amintea ochi
- Dinsul este domnul Landor de la centru, contabil-sef. Va sta
lui albagtri patrunzdtori si-si dori si fi plecat de la locul
aici citeva zile li vi rog si-i acordali tot sprijinul.
accidentului cum ficuseri ii altii. Astfel, n-ar mai fi alut aceastd
discutie cu el. Spera si nu rd.mind, prea mult aici,
- Bineinleles, domnule Briggs!
Doamna Atkinson strinse mina pe care i-o intindea americanul,
Ajunse totu;i la timp si doamna Atkinson o privi aprobator ca
rosie la faqd de surprizd.
de obicei.
Charlotte intoarse capul, mullumind Cerului ci el nu spuse
- Punctuall, Charlotte! remarcd ea privind ceasul.
nimic qi propunlndu-si ca pe viitor sI-gi lind gura. Atenlia
Ea eratentatd, sd-i spuni despre accident ;i c2t de
^proape acestui barbat sever era ultimul lucru pe careJ putea dori.
fusese sd,intirzie. Era de asemenea tentati s-o previni ci cineva
Ce vrusese si spuni domnul Briggs prin ,,contabil-;ef'? Un mod
care isi parca acum Mercedesul era delegat special de la forul
ciudat de a preznta pe cineva at3t de important!
tutelar. Decise insi si renunte, altfel americanul putea si
La cantini, in timpul prAnzului, americanul era tinta tuturor
suspecteze ca graba ei de a o pune in gafia pe doamna
clisculiilor, Charlotte fiind intrigatd de vafietatea opiniilor
Atkinson ?nsemna ca aici aveau ceva de ascuns.
lcgate de acest misterios individ.
i;i dezbraca jacheta, o agdld,in cuier gi incepu si lucreze,
Consensul general se putea rczuma in doud cuvinte: sever qi
relulnd teaba de unde o lisase cu o zi in urmd.
pcriculos.
Absorbiti cu totul de munca ei, tresdri cdnd auzi o voce iritata
- De ce periculos? se interesi Charlotte, acceptand sever firi
si ridici ochii ingrijoratd.ilvazupe american intrind in birou
niciun fel de rezerve.
impreuni cu directorul general.
Domnul Briggs pirea putin incurcat, dar americanul se calmase
- Este un qmecher! spuse una dintre tinere cu fermitate.

si spre usurarea Charlottei o saluti din cap politicos, nedind


- Un spion al Companiei! fu opinia alteia.
Charlotte se intrebi de unde cipdtaseri intuilia de a-i
niciun semn ci in acea dimineafd schimbaseri cuvinte aspre.
recunoafte pe;mecheri si pe spioni. Se gnndi totusi cd era
Deqi pentru el s-ar fi putut si nu fi fost neobisnuit. El nu
posibil, dat fiind ci venea de la conducerea firmei Sandford.
plruse $ocat de accident, mai curnnd furios si nu-i trebuise
Spera ca dosarul ei personal si nu spuni nimic rdu despre ea.
mult si se infurie si pe ea,
in orice caz, se trezi brusc singurl la o masi in timp ce celelalte
Ea rlspunse cu rdceali qi continui si lucreze.
isi luaserd tdvile si se a;ezaseri intr-un col1, si. bi'rfeascd. Dar
- Ah, doamna Atkinson!
singurdtatea nu duri mult.

S-ar putea să vă placă și