Sunteți pe pagina 1din 17

Heidi Murkoff

cu Sharon Mazel

v LncE
SA TE ASTEPTI
^r'
CAND ESTI
/\ v
' -Y
INSARCINATA
Edilia a V-a, complet revizuitfl 9i actualizata

Cuv0nt-inainte: dr. Charles J. Lockrt'md


Traducere din engleza de Ianina N{arinescu

Life{tyle
PUBLISHING
Cuprins
Cuvdnt-inainte la edilia a cincea dr. Charles J. Lockwood
.x
Introducere la edilia a cincea
xi

....,.. ::;:.:::::;:.::::..:::--..:.-.:.:. :-::- PA


RTEA I
SA iNCEPEM CU iNCEPUTUL
Capitolul l: E;ti insf,rcinatfl?
2
Ce intrebdri pot sd-ti treacd prin minte
2
Torut DESpRE: Alegerea medicului l0

Capitolul2: Profilul sarcinii tale.. . . ... l8


Istoricul ginecologic .. ... . .. . . .
l8
Istoricul obstetric .. . .. ... ...
24
0bezitate
38
ToTUL DESIRE : Diagnosticul prenatal. ... .. .. .. 53

Capitolul3: Stilul de via!f,in timpul sarcinii 62


Ceintrebdripotsd-litreacdprinminte ........................ 62
ToTUtDESrRE:Medicinacomplementar[gialternativ[....... ........... ... 78

Capitolul4:Nou6luniincaresdmfln0ncibine. ... ... . ... ... 84


NouiprincipiidebazdpentrunoudlunidemEncaresdndtoasd................................
86
Ratiilezilnicedintimpulsarcinii................ ......... ....... 90
Ceintrebf,ripotsd-titreacdprinminte .......... ............. l0l
ToTUI DESrRE: Cumslmdngncisdndtospentrudoi.......... ................. ll7

LA NA$TERE
Capitolul5: Primalund, Saptamanilet-4(aproximativ).................................
t22
Ffltul in aceastd lund

Corpul tiflu in aceastd lunii


La ce s[ te aqtepli de la primul contml medica] pftmtal t25

D8
Ce intrebdri pot s[-!i treard prin minte
ToTUL DESPBE: Sarcina ca perioad[ de risfb[ 149

Capitolul 6: Luna a doua Sdptimdnile 5-B (apruimir)' t56

t56
F[tul in aceastllun[ ...........
158
Corpul tdu in aceastil lund ....

La ce sd te a"5tep[i de la controlul medical lunar'. tt)


Ce intrebdri pot sd-!i treac[prin minte
ts
Torut DESPRE : ingr[garea in timpul sarcinii....'.. .... . " "' ffi

Capitolul T: Luna atreia sdfrdmanileg-l3 (aptorimativ) """""""" """ lE


F6tulinaceast[lun[........... """' "' ts2
Corpultduinaceastdlunt.... """"-""-'"' l8{
"""' """""'183
Lacesf,teaqteplidelacontrolulmedicallunar....'.""'
Ceintreb[ripotsd-fitreaclprinminte " ' "' "' "' ""'' l8'5
ToTUIDESPRE:Sarcinagiloculdemunc[... " """""""' l9S
Capitolul B: Luna a patra Sd'ptdmdnilel4-L7 (aproilmativ) """""""' 211

f'dtulin aceastd lunfl ...........


2rl

luni 2t3
Corpul tflu in aceastd ....

214
La ce s[ te asJep]i de la controlul medical lunar. ..
2t4
Ce intreb[ri pot sd-!i treacd prin minte ...

229
ToTUI DESPRE: Cum si faci migcare cfind eqti ins[rcinat[" '

Capitolul9: Luna a cincea Sdptdmdnilelg-22 (aptoximativ) """""" "" " ""'246


246

248

" "'
Laces6tea;teplidelacontrolulmedicallunar...."" "" " """'249
Ceintrebdripotsfl-litreacdprinminte """""""" "" "249
ToTUI DESPRE: Sexul ;i sarcina .. '. . .

Capitolul l0: Luna a gasea Sd$dmanile23-27 (aproximafiv) " " ' 281

Its.
F[tulin aceast[lunfl ..................
r::
Corpul t[u in aceasti luni....
.:.
La ce sf, te aqtepli de la controlul medical lunar
Ceintrebdripotst-litreac[prinminte ........................2814
ToTUI DESrRE: Pregdtireapentrunagtere... .................. 301

Capitolul ll: luna a gaptea SdptdmanilehT-3|(aproximativ) .........................ro7


Fdtulinaceastilun[........... .................307
Corpultf,uinaceastdlund.... .................30g
La ce sd te a;tepli de Ia controlul medical lunar.. .. .. . ... .. .... . .. . ..... . ... . ... . 310
Ce intrebdri pot s6-!i treacd prin minte . ... . .. . ... .... .. . ... . .. 3ll
T0TUTDESPRE:Ameliorareadurerilorintravaliu...... ........ ..............330

Capitolul 12: Luna a opta Sdptdmdnite}2-Jl (aproximativ)............................ 337

F6tulinaceastdlun6........... ................. 337


Corpultduinaceastdlunf,.... .................839
La ce sf, te aqtepti de la controlul medical lunar.. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. . ... ... .. .340
Ce minte
intreb[ri pot sd-!i treacfl prin .. . . ... . ... . .. .. . ... . ... J40
ToTULDESPRE:AlflptareaIasdn................ .................366

Capitolul 13: Luna a noua Sdptimdnite3640 (aproximativ) ........... ..............J72


Fltulinaceastillund........... .................272

... .
La ce sf, te aqtepli de la controlul medical lunar... ... ... .. .. .. ... ... .. . .. . .. 376

Ceintreb5ripotsi-fitreac[prinminte ........................376
ToTULDESPRE:Pretravaliu,travaliufals,travaliupropriu-zis. ..............393

Capitolul 14: Travaliul gi naqterea .. ... .. .. 3e6


Ce intrebdri pot sd-[i treac[ prin minte . .. . .. .. .. .. .... . ... . .. . 396
TOTUL DESPRE: Nastere.. .. .. .. .. . ... .. . .. . ... . . 4lB
Stadiulintdi:trava]iul......... ............... 4t9
Stadiulaldoilea:impingereaqiexpulziacopilului............. ..............430
Stadiul al treilea: expulzia placentei ... ... . .. .. .. ... ... . .. . .. 436
Nasterea prin cezarianf, .. .. .. . . . ..... . .. . ... 438

Capitolul 15: Sarcina multiplfl MI


Ce minte
intrebdri pot s6-!i treaci prin .. . .. . .. . ... .. . ... ... . . 441
Torut DESpRE: Nastereamultipld .................454
PARTEA 3
DUPA NA$TEREA COPILULUI

Capitolul 16: Postpartum: prima sdptf,mfinf, .. .... . . ........ 460


Cumeprohabilsdtesimli ...,.................460
Ceintrebf,ripotsd-litreacflprinminte ......."................ 461

ToTUI DESrRE: Cum si aldpte2i................ -.................478

Capitolul 17: Postpartum: primele gase sflpt[m0ni .."."..."...488

Cumeprobabils[tesim]i .............."......488
Laces[tea;tep]idelacontrolulmedical,dupflnaqtere ......................490
Ce minte
intreb[ii pot sd-!i treac[ prin ........................490
ToTUL DESPRE: Cums[reviiinform[............ .........,...-. 518

;:: PARTEA 4
CUM SA FII SANATOASA CAND E$TI iNSARCINATA

CapitolullB:Ces[facidacdteimbolndvesti .........svr
Ceintrebdripotsd-litreacf,prinminte .......................,524
ToTUtDESPRE:Medicamenteleintimpulsarcinii............... ................538

PARTEA 5
O SARCI NA CU CoM PI, ICATII

Capitolul19:Cums[facifa!f,complicaliilor.... ...............s44
Complica[iiledintimpulsarcinii................ .................5M
Complicalii neobignuite ... .... .. ... .... . .. . .... 563

Complicalii la naqtere gi postpartum .. .... . 567

ToTUL DESIRE: Repausullapat................ .................. 573

Capitolul20: Pierdereadesarcind.. ... ........ . .. 582

Tipuridepierdere desarcinfl .................582


ToTUTDESPRE:Cums[facifa![pierderiidesarcinf,........... ................592
PARTEA I

ffiincepem
cuinceputul

I
CAPITOLUL

Esti )a
.A, v
insf,rcinatil?
oate ti-a intarziat menstruagia cu numai o zi. Sau poare cu trei siptimini. Sau
poate ci nici mlcar nu e momentul sl-gi vini, dar ai o senzatie in stomac (in
stomac, la propriu) ci se coace ceva
- un bebe cit un cozonac, in incubatorul
tiu! Poate ci re strlduie;ti sr faci copii de gase luni sau mai mult gi te-ai implicat cu
totul. Sau poare ci acea noapre fferbinte de acum doui siprimini a fost chiar prima
noaPte de dragoste scutitl de contraceptie. Sau poate cI nici mlcar nu ai incercat sI
rimAi gravidr, dar totusi ai reusit. Cel puEin, aga crezi.Indiferent de circumstangele
care te-au adus in faga acestei cirgi, probabil ci te intrebi dacl egti ins5.rcinat5.. Citeste
mai departe, ca sI afli.

Ce intreb[ri pot sf,-li treacd prin minte


Primele semne de sarcind (sau nu le simt decit dupi nigte siprimini
,,Mai e p6ni si-mi vini cictul,dar mi simt bune), altele primesc foarte multe semne
deja insircinati. E posibi!?,. ci se pune problema unui bebe. Si simgi
oricare dintre aceste simptome sau sI ob-
Q ingura modalirate de a ft cu adevirar si- servi oricare dintre aceste semne poate si
tJ guri c[ egti insircinati atit de dewe-
me, cel pugin
-
e si-gi iasi pozitiv tesrul
ffe o scuzi suficienti ca si dai fuga la far-
-
de sarcini.. insi asta nu inseamnl ci orga-
macie gi si-gi iei un test de sarcini.
nismul tiu nu va da niciun semn cum ci Sini ;i sfiircuri dureroase. Stii senzagia
urmeazi si devii mami. De fapt, s-arputea aceea de sAni durerogi, pe care o ai inain-
sl-gi puni Ia dispoziEie o grimadi de indi- te si-gi vini ciclul? Nici nu se compari cu
cii ci egti gravidi. De;i, la lnceput, multe tensiunea in sAni pe care s-ar putea s-o sim-
femei nu simt deloc simptome de sarcini gi dupl concepgie. SAnii tensionagi, plini,
E$TI iNSARCINATA?

umfla1i, care re ingeapi, fiind sensibili ;i conceptie) gi va fi de un roz-deschis (rareori


chiar durero;i la atingere, sunt unul dintre rosu, asemenea sXngelui menstrual).
primele semne pe care multe femei (dar nu
Oboseali. Oboseali extremi. Epuizare
toate) le simt dupi ce spermatozoidul in-
chiar. Lipsi completi de energie. Lentoa-
tAlnegte ovulul. O asdel de senzagie poate
re excesivl Oricum i-ai spune, te tArigti
si apari la numai cAteva zile de Ia concepqie la propriu. Pe misuri ce corpul tiu pune
-
(degi, adesea, nu se face simgiti decAt dupi
in miScare maginiria modelirii copilului,
nigte siptimini) gi, pe misuri ce sarcina derii din ce in ce mai stoarsi de putere. De
inainteazl, ar putea si devini gi mai pro- ce? \'ezi Ia pag. 130.
nungati. Cumpogi face diferengaintre si.nii
durerogi asociagi cu sindromul premensmral Uriniri frecvente. A devenit, oare, toaleta
locul tau iavorir, in ulrima vreme ? Printre
;i cei asociagi cu sarcina? De multe ori, nu
o pogi face imediat ci uebuie si o iei pe primele aparigii pe scena sarcinii (de re-
ghicire.
- guh, la 2-3 siptimini dupi concepgie),
poate sI se instaleze nevoia surprinzitor
rAreole mai inchise la culoare. Nu doar de frecventi de a urina. E;ti curioasi de ce ?
ci devin mai durerogi, dar sinii au ;i areolele Toate motivele sunt descrise la pag. 138.
(cercurile din jurul sfircurilor) mai inchi-
se la culoare ceea ce nu se intimpll, de Gre$uri. Iati inci un motiv penffu care ai
-
obicei, inainte de menstruatie. Pot chiar gi putea avea in vedere sd te insralezi in baie,
si creasci tn diametru. Pentru aceste modi- micar pini la finalul primului trimestru.
ficlri de culoare a pielii, dar gi pentru altele Gregurile;i stirile de voml din timpul sar-
cinii
(mai multe despre ele in lunile urmitoare), - adici greEurile matinale, de;i, ade-
sea, gin 24 de ore din Z4;i ;apte zile din
pogi sI le mulgumegti hormonilor de sarcinl,
;apte pot sLafecteze o femeie insircina-
deja din ce in ce mai prezengi.
ti -
desml de repede dupi concepgie, degi e
Areole cu proeminenfe. Poate cI nu ai mai probabil si inceapi in jur de sIptImA-
observat niciodati micile proeminenge na a sasea. Ca si afli toate motivele pentru
de pe areole, insi, indatl ce vor incepe sI asta, vezi lapag.132.
devini mai mari gi mai multe (a;a cum se
intAmpli, de reguli, la inceputul sarcinii), Sensibilitate la mirosuri. Avind in ve-
dere ci simqul acut al mirosului este una
vor [i greu de ratat. Aceste proeminen-
ge (numite tuberculii lui Montgomery) dintre primele schimbiri pe care le resim-
te o femeie insircinati, se poate ca sarcina
sunt, de fapt, ni;te glande care secreti
si pluteasci in aer, daci nasul tiu devine,
sebum pentru lubrifierea sfXrcurilor gi a
dinu-odati, mai sensibil ;i mai ugor de-
areolelor
- lubrifiere ce va constitui,
cu
ranjat de mirosuri neplicute.
-
siguranti, o bine-veniti proteclie cind co-
pilul va incepe sl sugi la sAn. Un alt semn Balonare. Te simgi ca un balon cu picioare ?
ci organismul tiu planifici lucrurile din Aceasti senzagie de balonare poate si apari
sl
dmp
-cu mult inainte, de fapt. foarte devreme in sarcini
- dqi e dificil
faci diferenga intre balonarea de la ciclu si
Pete de singe. Pini la 30% dintre viitoa-
cea de sarcini. Clar e prea devreme si atri-
rele mi-mici gisesc pete de sAnge pe lenje-
bui orice fel de umflare cre;terii copilului,
rie arunci cXnd embrionul se implanteazl
insi o po;i pune, din nou, pe seama acelor
h urer. O xrfel de sXngerare de implanta-
hormoni de care am mai vorbit.
:-- ;1xn se nurneste ea, e probabil si apari
::-': ie'.leme decit flu-rrrl menstrual lunar Cre;terea temperaturii. Daci folo-
:: :i.:;s:. :ndera incre 6 si 12 zile de Ia selti un termometru special pentru a-!i
E$Tr iNsARCrNarAr
inregistra temperarura bazale dimineata, stiinta medicali modernl continul si fie
ai putea observacI aceasta creste cu aproxi- cea mai buni alegere pentru confirmarea
mativ un grad cAnd egti insircinati;i conti- cu acuratere.a sarcinii. Din fericire, existl
nui. si rimAnl ridicatipe parcursul intregii mai mulre feluri de a afla singuri daci bebe
sarcini. Desi nu e un semn 100% sigur (pot e pe drum,
si fie gi alte motive penrru care si observi
Testul de sarcini. E foarte usor de ma-
o cresrere a remperaturii), re poate aveftiza
nipulat ;i il pogi face in intimitatea gi con-
din dmp cu privire la vestea cea mare
degi inci foarte micugl. - fo.t,rl propii.i bll. T.rtel. de sarcini nu
doar ci sunr rapide gi au acuratere, dar cele
incetarea menstruatiei. E o probl evi- mai multe mirci pot fi folosite chiar inain-
denti, dar, daci nu Ei-a venit ciclul (mai te de ziua posibilei menstruarii (desi acu-
ales daci, in general, ciclurile tale sunr re- ratelea e mai mare pe misuri ce te apropii
gulate), te pogi gindi deja cI esri insirci- de ziua respecivi).
nati
- chiar inainte ca testul de sarcini
si o confirme.
Toate tesrele de sarcini misoari nivelul
gonadotropinei corionice umane (H CG)
din urini, un hormon de sarcini secre-
tat de placenrl (in dezvoltare). HCG pi-
Confirmarea sarcinii trunde in slnge gi in urini aproape imediat
,,Cum pot si ;tiu sigur daci sunt insirci_ dup5. ce incepe embrionul si se implanteze
nati sau nu?" in uter, la 6-12 zlle de la fertilizare. inda-
ti ce HCG poate fi detectar in urini, poti
Ie lingl acesr remarcabil instrument (teoredc) si obgii un rezultat pozitlv laiesi.
I care este inruiqia feminini (unele femei InsI existl o limiri a intervalului de timp
,,simt" ci sunt insircinate dupi numai cA- dincolo de care aceste teste por fi relevan-
tevazile sau clipe de la concepgie),
- - te
- sunr sensibile, insi nu chiar atlt de

trrtU a. r"r.me - .
f esrul de sarcini probabil ci esre cel mai urina pentru analize si nu fie nici ea din
I simplu resr pe care il vei face. Nu rrebuie primul jet, se prea poare si invegi acum
sI te documentezi pentru el, dar ar trebui si tehnica, dacl nu ai ficut-o deja: di dru-
citegri instructiunile de pe ambalaj inainte mul jerului I -2 secunde, opresre-re, rerine
de a-l face (da, chiar daci ai mai flcut teste fluxul de urini ;i pune tesrul pe care tre-
de sarcini si inainte, cici mlrcile au instruc- buie si urinezi sau recipientul in pozitia
Eiuni diferite). Iati si alte citeva lucruri de potriviti, eliberXnd resrul de urini (sau
care sI di seama: atit cit e nevoie).
. Nr.l e ner.oie si fie prima
urini a zilei. Este Orice rezultat pozitiv, oricAt de slab, este
buni urina din orice moment al zilei. pozitiv. Felicitiri, esti insircinatil DacI
rezultatul nu e pozitiv si inci nu ti-a venit
. Peste cele mai mulre teste e preferabil si
ciclul, mai asteaptl citeva. zile gi fI din
nu lagi primuljet de urinl, ci urmiroarele.
nou un resr de sarcinl. Esre posibil sI fi
Si, intrucit medicul ti-a recomandat ca fost prea devreme.
E$Tr iNsARCINatAr

sensibile. La o siptimAni dupi concepqie,


existi HCG in urini, dar nu e suficient Testul de sareind,
pentru ca testul si il detecteze
- asta in- da,ef, nu ai
seamni cI, dacl igi faci testul cu gapte zile
inainte de posibila menstrualie' e probabil ciclu regulat
si obgii un rezultat fals negativ, chiar daci
e;ti insircinati.
T\ar daci ciclurile tale nu t,rmeaza
Abia agtepgi si faci testul? Unele din-
Ll .,icio reguli? Asta Face ca progra-
tre ele promit o acuratete de 60-750/o' cu marea tesrului de sa.rcini si fie ceva mai
4-5 ztle inainte de posibila menstruatie' diftcile. Cici cum ai putea si faci tes-
Nu egti o femeie cireia ii plac pariurile? rul in ziua in care ar fi trebuit si-qi vinl
Agteapti pAni in ziua posibilei mensrrua- ciclul. daci nu ;tii niciodarl care e acea
gii gi vli ,rr." E"t t. de 9Oo/o (in funcgie de zi? Daci ai cicluri neregulate' cea mai
marci) si obgii un rezultat corect. Indifc- bunl strategie e si a5tepqi un numir de
zile egal cu cel mai lungciclu pe care l-ai
rent cAnd te hotir{ti si faci testul, vestea
avut in ultimele sase luni (sl sperlm ci
buni e cI rezultatele fals pozitive sunt mult
monitorizezi asta cu ajutoml unei apli-
mai rare decit cele fals negadve - ceea ce
caqii mobile) 9i abia apoi si-gi faci tesrul.
inseamnl ci, daci testul e pozitiu pogi fi Daci rezultatul e negativ si inci nu qi-a
siguri ci egti lnsircinati. (Exceplie: daci ai venit ciclul, repetl testul peste o sipti-
urmat de curAnd tratamente de fertilitate; mAni (sau peste cAtcva zr\e, daci, atzi,
vezi caseta, pag.6.) pur;i simplu, de ncribdare)'
(Jnele teste pot sl-gi spuni nu doar ci
egti inslrcinati, ci 9i, cu aproximagie, cAt teoretic, la numai o siptimAni dupi con-
de inaintatl este sarcina, indicAnd, pe lan- pieituri de
cepgie, folosind nu,mai cAteva
gi faptul de a fi ,,insircinatl", 9i numirul
singe. Mai pot si ajute ;i la aproximarea
estimativ de siptlmini de la ovulagie - datei la care ai rimas insircinati, prin ml-
fie l-Z siptimini, fie2-3 siptimini sau surarea cantitigii exacte de HCG din sAn-
peste 3 siptimini de la momentul in care nivelul hormonului se schimbi pe
ge, cici
ovulul tiu a fost fertilizat de spermatozoi-
misuri ce sarcina inainteazi (pentru mai
dul partenenrlui. CuvAntul-cheie, aici, este
multe detalii despre nivelul de HCG' vezi
- a;a cI nu te folosi
,,aproximativ" de acest
pag.144). Ca si confirme sarcina din doul
rezultat pentru a calcula propriu-zis data
surse, mulgi medici recomandi gi un test de
estimati a nagterii. Pe piaqi sunt gi teste de
urini, ;i analizede sAnge.
sarcini compatibile cu aplicagiile mobile.
lndiferent ce test folose;ti (de Ia cele Examinarea medicali. Chiar daci poate
simple ;i ieftine la cele high-tech), vei ob- fi efectuati;i o examinare medicali, pen-
gine din timp un reztltat foarte exact ffu a confirma o sarcini, acurategea testelor
-
iar acest prim avertisment iti poate asigura de sarcinl;i a analizelor de singe din ziua
un start valoros in privinga celui mai bun de azi face ca o astfel de examinare ce
mod in care si ai gri.ii de tine. A9a ci, dacl sarcinl,
-
vizeaz| semnele fizice de Precum
rezultatul este pozitiv, e timpul si dai te- mlrirea uterului, schimbirile de culoare
lefon la cabinet gi si-gi faci prima progra- ale vaginului gi modificarea texnrrii colu-
mare prenatali. lui uterin inurill. Totqi,
- si fie aProaPe
acest prim control medical si prezentarea
Analizele de singe. Analizele de sAnge, cu
cit sunc mai complexe, cu atit pot si de- cu regularitate la conuoalele prenatale nu
:ecteze o sarcini cu o acuratete de 100%, sunt inutile (vezi pag. 8).
E$TI iNSARCINATA?

I.
Testul oe sarcrna sr
,
tratamentele de fertilitate

f, iecare femeie care speri sI fie mami sta declanga ovulagia, si poate si rimini in
I' cape ace (gipe margineavasului de roa- organism (gi si fie prezenr in urinl) chiar
leti) agteptAnd momentul in care si poati, gi daci nu egti gravidi.
in sfArgit, si urineze pe un test, pentru a De reguh, daciprimele analize de singe
obtine confirmarea ci este insircinatl. efectuate de specialistul in fertilitate sunt
insi, daci ai urmar anumite tratamente de pozitive, vor fi repetate dtpiZ-3 zile. De
fertilitate, asreptarea unui rezultat pozitiv ce? Medicul nu cauti sI afli daca ai HCG
Ia test poare si fie si mai grea penrru nervii in organism, ci vrea sI se asigure ci nive-
tli, mai ales dacl ti s-a spus si renunti la lul acestuia creste cu cel pugin doui tre-
testul de sarcinl si si a;cepgi pAni cind se imi (indicand ci., deocamdati, totul merge
pot efectua analize de sXnge (care, in func- bine). Daci a crescut, dupe aft e 2-3 zile se
gie de clinica de fertilitate la care mergi, efectueaz\ incl o datl analize de singe, iar
pot si fie programate la o siptlmini sau HCG trebuie si fie cel pulin cu doui tre-
doui dupi conceptie sau dupi rransfera- imi mai mare. Analizele de s6.nge mlsoari
rea embrionului). insl existi un motiv ;i nivelurile hormonilor (ca estrogen si pro-
bun pentru care majoritarea specialistilor gesteron), pentru a vedea daci acestia sunt
in fertilitate recomandi aceastl abordare: la nivelul la care trebuie, penrru sustinerea
testul de sarcini poate si ofere rezultate sarcinii. Daci toate cele trei analize de sAnge
nesigure pacientelor ferrilizate prin trara- indicl o sarcini, atunci e programati o eco-
ment, iar asta penrru ci HCG, hormonul grafie injur de slptimAnile 5-8 de sarcini,
pe care-l detecteazi testul, se folosegte ade- pentru a evalua bltlile inimii gi sacul amni-
sea in traramenrele de ferrilitate, pentru a oflc (vezrpag. I /U).

O linie subtire testului folosit. Ca si-gi dai seama cAt de


sensibil e resrul tiu de sarcini., uiti-te la
,,Am folosit un test de sarcini mai ieftin, nivelul de miliunitigi internagionale pe li-
in locul unuia digital, mai scump,insi,cAnd tru (mUI/L), inscris pe ambalaj. Cu cAt
m-am uitat la el, arita doar o linie subtire. este mai mici aceasrl cifrl, cu arat mai bine
Sunt insircinatiS" (un test ct20 mlJI/L igi va spune ci egd
gravidi mai repede decit un tesr cu o sen-
ingura modalirare prin care un resr de
Q sibilitate de 50 mUI/L). Deloc surprinzi-
J
t sarcini. poate si-Ei indice un rezultar tor, testele mai scumpe au o sensibilitate
pozitiv e daci ai un nivel detecrabil de mai mare.
HCG in urinl. Si singura modalitare prin Regine gi ci nivelul de HCG e cu ater
care poli avea un nivel detectabil de HCG mai mare cu cit
sarcina este mai inain-
in urini (asra daci nu urmezi un rraramenr tati. Daci iti faci testul foarre devreme
de fertilitate) e si fii insircinati. Ceea ce (inainte de posibila menstruafie), se poa-
tnseamni ci, daci r€srul ararl o linie, ori- te si nu ai incl suficient HCG in orga-
cAt de subgire ar tr ea,pogi fi siguri ci esd nism, pentru a obtine o linie dincolo de
insircinati. orice indoiali. Mai asteaptl o zi-doui, fr
Motivul pentru care obrii o linie sub- din nou testul gi e probabil si vezi o linie
gire, in loc de una zdravini, la care sperai, care si-gi risipeascl indoielile odati pen-
poate si aibl de-a face cu sensibilitatea tru totdeauna.
E$TI iNSARCINATA?
insarcinarea nu a avut niciodati loc, de-
Testul nu mai e pozitiv cit ca o adeviratl pierdere de sarcini. Din
,,Primul test a fost pozitiv, dar dupi citeva punct de vedere emotional, pentru femei
zile am ficut altul 9i a fost negatix Apoi ca tire, care isi fac testul devreme gi obgin
mi-a venit ciclul. Ce se intimpli?" un rezulat pozitir', e o cu totul altl poveste,
De;i, rehnic i'orbind, nu este o pierdere de
fl in picare, suna ca ;i cum ai avut Par-
sarcini, e de inleles ci pierderea promisiu-
IJ te de ceea ce se cheami sarcini chimi-
este fertilizat, dar,
nii unei sarcini este supiritoare gi pentru
cl
- atunci cand ovulul
din cine ;tie ce motiv, nu se implanteazi tine, si penrru partenerul tiu. Si citegd in-
formagiile despre cum si faci fagi unei pier-
complet. in loc si se transforme intr-o sar-
cini viabili, sfirsegte ca menstrualie. Degi deri de sarcini. din capitolul 20, te poate
specialistii estimeazi ci pAnila70o/o dinve ajuta in privinra emoqiilor resimqite. $i nu
concepgii sunt chimice, marea majoritate uita: taprul ci a ar-ur loc conceptia o dati
a femeilor care au parte de una nici micar
inseamni ci e rbarre probabil si aiba loc din
nu-gi dau seama ci era sarcini (pe vremuri, nou in curand. ba chiar cu rezultatul mai
inainte de aparigia testelor de sarcini, feme- fericir al unei sarcini iiniroase.
ile nu aveau nici cea mai vagi idee ci sunt
gravide; constatau totul mult mai tirziu,
Rezultat negativ
desigur). Adesea, un test de sarcini fXcut
foarte devreme si menstrua gia intirziatd ,,Mi-a intiziat citCul $ mi simt ca si cum
(cu citeva zile, pin|la o siptimini) sunt a; fi gravidi, dar am Ecut tr€i teste de sai*
singurele semne ale sarcinii toxice, asa cI, cini;i toate au ie;h negative. Ce-ar trebui
daci faptul de a-qi face testul devreme are si fac?"
vreun dezavantaj, tocmai ai avut parte de el. aci ai simpromc ,jc sarcini 5i simEi, cu
Tl
Din punct de vedere medical, sarcina Ll r"u fn a ,.r, ori cluar cu sau firi rrei
chimici e, mai degrabi, ca un ciclu in care -
teste ca esn ins.rrrin.ra comporti-te ca
-,
gicum ai ft (luind riurnine prenaule, min-
cAnd bine, renungand la cottini. la alcool gi
De la negativ la fumat;i a;a mai deparre' pi.rri cand afli
cu cefiirudine ci nu es: graridl Chiar;i cel
la pozitiv mai bun tesr de sarcini poate da gre;, gene-
rXnd un rezulat t'irls negarir'. mai ales daci
f-) aci pentru moment nu esri insir- e ficut foarte derreme. Poate ca igi cuno;ti
IJ cinati, dar iqi dore;ti se fii
cat de
corpul mai bine decar o tace un test Pe care
curind, pogi si profigi la maximum de
trebuie sa urinezi. Ca si atli dacl binuia-
perioada de dinaintea sarcinii, urmind
pagii subliniagi in cartea What to Expect
Ia ta e mai precisi decat testul, agteaPti o
Before Youre Expecting (La ce si te a;tepli slptlmini 5i incearci din nou se poate
-
i.nainte si rirrtii insircinail). O b:uniL ca sarcina tasi he prea mici pentru a fi de-
pregltire inainte de a rlmine insirci- recrari. Sau solicita-i medicului analize de
nati te ajuti sI obqii cel mai bun rezul- sAnge, care sunt mai sensibile la detectarea
tat atunci cind ovulul;i spermatozoidul de HCG decit e resrul de sarcini.
ajung si se intAlneascl. in plus, gisegti
Se poate, desigur, si ai toate semnele
acolo ;i sute de recomandiri desPre
cum si-gi sporegti gansele de a rimXne si simptomele unei sarcini gi si nu fii gra-
vidi. Peni Ia urmi, niciunul dintre ele
insircinati ;i cum si reugegti asta mai
- -
repede. nici chiar in combinaqie nu constituie
dovada absolutl a
-
unei sarcini. Daci testele
E$Tr ir.rsARCrNetAr
continui si fie negative, insi tot nu gi-a ve- multe misuri elementare, insi nu ezira si
nit ciclul, ai griji si mergi la medic, pentru dai telefon la cabinet, daci ai intrebiri spe-
a exclude alte cauzefiziologice ale simpto- cifice despre cum e cel mai bine si-ti sta-
melor (sI spunem, un dezechilibru hormo- bilesti un program de sarcini. Poate ci vei
nal). Daci si acestea sunt excluse, se poate putea chiar si obEii din timp un kit de sar-
ca simptomele tale si aibi cauze emodona- cini (multe cabinete pun la dispozitie aga
le. Uneori, mintea poate si aibi o influengi ceva, cu recomandiri despre orice, de la
surprinzitor de puternicl azupra corpului, alimentele permise;i interzise la recoman-
generind simptome de sarcini arunci ci.nd dlrl de vitamine prenatale si la o listi cu
nu existl nicio sarcini, ci doar o doringi (sau medicamentele pe care le pofl lua in timpul
o frici) puternici de a (nu) rimane gravidi. sarcinii) care si te ajute si-gi imbogigegti
cunostintele. Sigur, foarte multe rccoman-
diri de sarcini glse;ti si in aceasti carte.
Prima programare in cazul unei sarcini fhrl risc, o consul-
la medic tatie prenarali din timp nu e consideratL
necesari din punct de vedere medical, degi
,,Testul de sarcini pe care l-am fEcut a fost
asteptarea poate fi greu de suporrat. Daci
pozitiv. Cind trebuie si mi programez
agteptarea te streseazi sau daci simd c5. ai
pentru prima consultafie medicali?"
putea reprezenta unul dinue cazurile cu risc
p una ingrijire prenatali esre unul din- (din cauza unei afecgiuni cronice sau a isro-
Ll tre cele mai importanre ingredience, ricului de pierderi de sarcini., de exemplu),
pentru a avea un copil sinitos. Aga ci nu ia legitura cu clinica, penrru a vedea daci
amAna! Imediar ce obgii un rezultat pozi- nu se poate si te programeze mai devreme.
tiv la testul de sarcini, di telefon la cabi- (Pentru detalii legate de ce sI te agtepgi de la
net programeazl,-te. Promptitudinea cu
gi prima consultade prenatali, vezi pag. 125.)
care vei putea si mergi la consultatie e po-
sibil sI depindl de gradul de aglomerare
;i de polidca acelui cabinet. Unii medici Data probahild a nagterii
reusesc si te programeze imediat, in timp
ce la alte cabinere, mai aglomerate, nu te ,,Am un rezultat pozitiv la testul de sarcinS.
Cum calculez cind nasc?"
programeazl decir dupl doui siptimini
sau mai mult. in cazul anumiro. ilirri.i, . upi obiEnuie;ri cu vestea, e timpul
f-\ ce te
ceva normal si agtepte pAni cAnd femeia I-,f si mergi calendar;i si marchezi ziua
la
este insircinati in 6-8 siprlmAni, pentru a cea mare: data probabili a nasterii. Dar
programa prima consuhagie prenatali, deEi
altele programeazi o consultagie prelimi-
stai
- cind ar trebui sI ffe ? Ar trebui si
socotesti noui luni incepAnd de azi? Sau
nari pentru confirmare a sarcinii imediat ce de cand e probabil si fi ayut loc conceptia?
binuieqti ci esti inslrcinatl (sau ai un tesr Sau sunt 40 de siptimani? $i 40 de sipti-
de sarcini pozitiv care si o dovedeasci). mini incepind de cind? Abia ce-ai aflat
Insi., chiar daci prima consultagie pre- ci egti gravidi gi deja egti confuzl! Pani la
natali e aminari pAni pe la jumitatea urml, cAnd trebuie si vini copilul pe lume ?
primului trimestru, asta nu inseamnS. cI Tiage adinc aer in piept si pregireg-
trebuie si lasi deoparte misurile prin care te-te pentru niste socoteli avansate. Doar
ai griji de tine ;i de copil. Indiferent de pentru cI e util (trebuie si ai idee despre
momentul consultagiei, poartl-te ca o gra- data la care va veni pe lume copilul) si ca
vidl imediat ce ai un rezultar pozitiv la tes- o convengie (e important si ai repere, pen-
ml de sarcini. Probabil ci-ti sunr familiare tru a evalua cum crette si cum se dezvolti
ESTI iNSARCINATAI

copilul), sarcina se calculeazi caavirnd40 inci te derureazi socoteala? Nu e de mi-


de siptimini, degi nurnai 30%o dintre sar- rare socoteali derutantl. Din fericire,
eo
-
cini dureazi exacr 40 de siptimini. De nu trebuie sI o inqelegi ca si o pui in practi-
fapt, o sarcini dusa la termen este consi- ci. Penrru a ajunge la ziua cea mare (sau ziua
derati undeva intre siptlmAna 39 gi 4l esdmatir,i a nagterii, cici e, de fiecare dati,
(un copil niscut in siptimAna 39 nu este o estimare), po$ face acest calcul simplu:
,,prernatur", dup[ cum nici unul niscut in scade rrei luni de la prima zi a ultimei men-
siptimina 41 nu este ,,intfuziat"). smragii;i adaugi gapte zile. De exemplu, sI
Dar iati unde se complici lucrurile. spunem ci ulrimul tiu ciclu a inceput pe
Cele 40 de siptimAni de sarcini nu se so- 12 aprilie. Di inapoi uei luni, ceea ce in-
cotesc din ziua (sau noaptea pasionah) in seamni 12 ianuarie;i apoi adauga gapte zile.
care a fost conceput copilul, ci din prima Data probabili a na;terii ar fr 19 ianuarie.
zia ultimei tale menstruagii. De ce incepe Nu ai chef si faci niciun tel de socoteli ? Nici
socoteala unei sarcini inainte ca sPermato- nu rrebuie. E suficient sl inrroduci prima zi
zoidul;i ovulul si se inrAlneasci (;i chiar a ultimei mensrualii in aplicagia ,'W'hat to

inainte ca ovarul tiu sl secrete un ovul)? calculeazipen-


Expect";i
- bingo! -
tru tine data probabili
se
na;rerii, afli in ce
Prima zi a ultimei mensrruaqii este, Pur a

;i simplu, o zi de la care pogi sd,-gibazezi siptlmini de sarcini egri ;i poate si inceapi


socoteala. Pini la urrnl, chiar ;i daci egd numiriroarea siprlminilor.
foarte siguri de ziua ovulagiei (pentru ci Regine ci, daci ai cicluri neregulate,
esti o maestri intr-ale secre;iei cervicale ;i poare si fie greu si calculezi data probabi-
o profesionisti in estimarea ovulagiei) 9i lia nagterii pe baza acestei metode. $i chiar
absolut siguri cu privire la ziua sau zilele in daci sunt regulate, medicul igi poate indica
care ai ficut dragoste, probabil ci nu pogi o alti dati decit cea la care ai ajuns tu pe
identifica momentul in care s-au intAlnit baza acestei merode sau a aplicagiei. Iar asta
ovulul si spermatozoidul (adicl momentul pentru ci metoda cea mai precisi de esti-
concepgiei). Asta pentru cI un spermato- mare a darei nagterii este cu ajurorul unei
zoid poate si agtepte s6. ferilizeze un ovul ecografii, efectuate, de reguli, intre sipti-
intre trei gi cinci zile dupl ce a Perruns in minile gase;i noui, ecografie care mlsoari
r-agin, iar un ovul poate fi ferrilizat in de- dimensiunile embrionului sau ale fitului
c-urs de 24 de ore dupi ce a fost eliberat din (misurltorile efectuate dupi primul tri-
otar' ceea ce inseamnl un interval mai mestru nu mai sunt la fel de precise).
-
mare decAt ai, zice. Chiar daci majoritatea medicilor se
A;a ci, in loc si recurgi la o dari nesi- vor baza pe ecografie plus rnetoda de da-
glrri de concepqie, ca primi zi de sarcinl, tare din prima zi a ultimei rnenstruagii,
:le;i de la ceva sigur: prima zi a ultimei penrru a-gi indica o dati oficiali a naste-
care (intr-un ciclu tipic) este rii, mai sunt gi alte semne ffzice de care se
=<nsrruarii,
:: circr doui siptimXni inainte de conce- poate line seama, printre care dimensiunea
:cr:"; scpilului. Ceea ce inseamni ci trec uterului gi inil;imea fundului de uter (ca-
ic,r doui dinrre cele 40 de sipdmAni de pirul uterului, ce va fi masurat la fiecare
;r.-:ni pini cind spermarozoidul sl aPu- control medical prenatal dupi primul rri-
.::- 3ra!-uc. sa intilneascl ovulul ;i patru mesuu qi care va ajunge la nivelul buricului
ii:--.i,:'ninr pani la mornentul in care nu prin siprimina 20).
:.-! renrr ciclul. Iar in cele
cArnd a.;ungi, Toare semnele indica inspre aceea;i
=-.i:
:: '":-':rli. ia cele +0 de saprlmAni, bebelu- darl? Nu uira ci gi data cei mai solid indica-
i; --:- :i.: '.:n cozonac are deja 38 de sip- ti esre ror o esunare. Numai copilul;de si-
:r-:.!.--.. := ::.:. j. ,iospeste. gur ci'nd va r.enr pe lume... iar el nu-gi spune.
E$TI iNSARCINATA?

TOTUL DESPRE:
Alegerea medicului
'| oati lumea stie ci e nevoie de doi pen- cu licenti in medicina materno-fetah. Pe
I tru un copil. insi e nevoie de mi-
a Face lAngi cei patru ani de rezidengiat in ob-
nimum trei stetrici.-ginecologie, acegti medici fac inci
medic
- mama, tata 9i cel pugin un
pentru a face trecerea de la ovulul trei ani de specializare in asistengi medica-
-
fertilizat la un copil niscut cu bine gi in sigu- lipentru femei avAnd sarcini cu risc. DacI,
ranti. PresupunXnd ci tu ;i partenerul v-ati pentru rimnne insircinati, ai cerut ajuto-
a
ocupat deja de conceprie, urmiroarea pro- rul unui specialist in ferdlizare, e probabil
vocare cu care vi confruntagi amAndoi este si beneficiezi de asistenEa acestuia la ince-
si alegegi cel de-al treilea membru al echipei putul sarcinii, pentru a face, apoi, trecerea
gi sivi asiguragi ci este o alegere buni cu citre un obstetrician sau citre o moasi (de
care si o scoateqi la capit, in rravaliu.
- reguli, spre finalul primului trimestru, desi

Obstetrician? Medic
se poate ;i mai devreme)
- sau, daci sar-
cina ta se dovede;te a fi una cu risc, citre
un specialist in medicina materno-fetali.
de familie? Moasf,? Peste 90% dintre femei aleg un medic

f-\ e unde sL incepi clurarea medicului obstetrician care si se ocupe de ele. Daci
lJ ideal care si te ghideze pe parcursul ai mers la un ginecolog pe care-l agreezi,
sarcinii gi dupi nastere ? in primul rind, il respecgi si cu care te simgi in sigurangi,
trebuie si te gindesti ce fel de specialita- se poate si n-ai niciun motiv si-l schimbi,
te medicali igi indeplinegte cel mai bine acum, ci. egti gravidi. DacI ginecologul tiu
nevoile. nu este gi obstetrician sau daci nu esti con-
vinsl ci acesta e medicul care vrei si aibi
Obstetricianul. Caugi un specialist care
grijl de tine in timpul sarcinii sau la nas-
este instruit si se ocupe de orice aspect
tere, e cazul si caugi altul.
medical ce-ti trece prin minte, in privinta
sarcinii, a travaliului, a nasterii gi a perioa- Medicul de familie. Medicii de 6milie asi-
dei postpartum de la cele mai evidente gurl servicii medicale complete. Spre deo-
-
intrebiri la cele mai obscure complicatii? sebire un obsterrician, care, dupi facultate,
Atunci trebuie si ai in vedere un medic a fbcut o formtre cevizeazlsinltate a apa-
obstetrician. El iti poate asigura nu doar rarului reproducitor feminin gi a femeii in
asistengl obstetrici totali, dar poate si se general, inclusiv chirurgie, dupl ce-9i ia li-
ocupe gi de nevoile muldple ce gin de si- centa de liberl practici, medicul de familie
nitatea femininl in afara sarcinii (examen are o formare in acordareaprimului ajutor,
citologic, contraceptie, examinarea sAnilor in asistenga gravidei gi in pediatrie. Daci
gi a;a mai departe). Algii oferi, in plus, 9i alegi un medic de familie, acesta va fi ge-
asistentl medicali generalisti, putAnd fi gi neralistul, ginecologul gi, la momentul po-
medicul tlu curanr. trivit, pediatrul riu. Ideal ar fi ca medicul
Dacl ai o sarcini" cu risc, e foarte pro- de familie si se invege cu dinamica famili-
babil si ai nevoie si si vrei sI cooptezi un ei tale gi si fie interesat de toate aspectele
obstetrician. Ba chiar e bine si-l gisegti pe sinitigii tale, nu doar de cele obstetrice.
specialisml specialiEtilor, adici un medic Daci sarcina ta devine una cu risc, medicul
obstetrician specializat in sarcini cu risc si de familie te poate trimite la o consultagie
ESTI iNSARCINATA?

Se rp.t.ri U at. Ct
\ / iziteazi site-uri si folosepte aplicagii des- hotariqd a urma vreuna dintre recomandi-
V pre sarcinl. dar, orice ai face, cauti (si rile lui dr. Google, cere, de fiecare dati, ;i
documenteazi-te) cu griji' ingelege ci nu plrerea medicului tiu de reguli, el e cea
-
pogi crede tot ce citegti, mai ales online mai buni surs.i de intbrmatii despre sarcini,
- mai ales ci rizeazi sarcina ra personal.
;i mai ales in social media' inainte si te

obstetrici mai specializati, insi


sau la una de inducere a tral-aliului, o na5tere asista-
va rimXne implicat in ingrijirea ta, Pentru ti de asistenu-moa5a e mai pugin probabil
continuitate gi confort. si includi asdel de inten-enrii. ln medie,
moaqele au un procent mai redus de nalteri
Asistenta-moa;i. Daci esti in ciutarea prin cezariani (etecnrare de obsterricienii
unui specialist care si se implice mai mult
cu care colaboreaza) decir medicii' dar un
in asistenqa obstetrici, sI petreaci mai mult
procent mai ridicat de nr,*eri r-aginale dupi
timp cu tine la consultagiile prenatale, sI fie in pane, penmr ci e mai puqin
cezariene
la fel de atent la starea ta emogionali ca;i -
probabil sl recurgi la inten'entii medicale
la ceafizici,, si-gi dea recomandiri alimen-
nenecesare gi, alcfel, pentru ci au in ingrijire
tare mai detaliate gi si-gi asigure un suPort
numai femei cu sarcini ttui risc, riind mai
complet in privinga aliptirii, daci qti des-
pugin probabil ca ace*ea sa aiungi sa aiba
chisi cltre terapii mai degrabi complemen-
nevoie de naqtere prin cezariani- Srudiile
tare gi alternative gi cltre mai multe opgiuni
arari ci, in cazul sarcinilor t-ari nsc- na5te-
privind nasterea si e;ti o suslinitoare info- rile asistate de asistente-moase sunt Ia fil de
cati a nasterii firi sedative, atunci o asis- sigure precum cele asisare de medici. N[ai e
te nti-moagi poate si fie exact ce-9i trebuie
ceva de care si gii seama' daci plite5d une-
(de;i, desigur, sunt gi mulgi medici care se
le servicii sau chiar pe toare din buzunarul
potrivesc profilului). A fi asistenti-moaqi asistentei prenarale sunr mai
tiu: costurile
gine tot de profesia medicali, ca absolven-
mici in cazul unei asistente-moa5te, decit
ti a unui curs sau a unei gcoli de asistente, al unui obstetrician.
care a urmat gi programele de moa;i recu-
Daci alegi o moa;i (cam 9oo dintre vii-
noscute, la noi, de Colegiul American de
toarele mamici o fac). ai griie si tie una care
-\istente qi Moaqe.O asistenti-moa;l are o
si degini gi licengl, gi cerrificere (licenqa se
rbrmare cuprinzitoare in asistarea femeilor
poate obline in oricare din cele 50 de state
.-u sarcini fhrl risc gi a nagterilor fhri compli-
americane). Cele mai multe asistente-moa-
catii. in unele cazuri, asistenta-moagipoate
;e au qi un medic cu care colaboteazd',incaz
sa asigure asistenta ginecologici de rutini
de complicaEii, ;i multe sunt afiliate unuia
ii. uneori, asistenta pentru nou-nlscut. Cele
sau unui grup care include mai mulgi speci-
rnai multe moase lucreazi in spitale, iar al-
al\ti. Pentru alte informagii despre asisten-
rele asisti nagterile din maternititi sau/gi
tele-moage, vezi online: midwife.org,
narterile la domiciliu. 95o/o dimrenagterile
.riistate de asistenta-moaEi au loc in spitale Moa;a. Acestea au formare de moagi
;u in maternitigi. Chiar daci, in majori flri si fi fost intii
asistente, degi pot sI
-:ea statelor americane, asistentele-moage fie specializate qi in alte domenii ale asis-
::: ,Jreprul si asigure asistentl pentru cal- renlei medicale. E mai probabil ca moa;e-
:::::e-r dure ri-lor ;i si prescrie medicamente Ie si asiste mai multe nasteri la domiciliu
ESTI iNSARCINATA?

Diviziunea muncii in timpul travaliuluui

/a intimpli daci medicul tiu obsre-


e se putea intilni echipa de medici inainte de
(-l
triciarr esre plecar in ziua in care nasti? travaliu, ca si nu fii asisrati de ni;te oameni
Unii obsterricieni si unele spitale apeleazi total striini, in timpul nagterii. Ai griji 9i
la spccialisti in travaliu obsrerricieni care si vii la spital cu planul de nagtere (daci ai
-
lucreazi exclusiv in spital (de aceea se mai unul; vezi pag. 323) in mani, pentru ca ori-
numesc gi medici de spital) ;i care asistl cine te asisti si se familiarizeze cu ceea ce-gi
exclusiv la travaliu gi la nagterea copiilor. doresri, daci nu te cunoaste.
Ace;ti specialiqri nu au un cabinet al lor 9i DacI acest intreg aranjament te deran-
nu urmiresc pacienra pe parcursul sarcinii, jeazi, gindegte-re si mergi in alti parte, mai
dar sunt acolo ca si ajure copilul si vini pe bine mai devreme, decit mai rArziu. Regine
lume, in cazul in care niedicul tiu obstetri- cI, daci egti luati in evidengi la o clinici, e
cian (plecar, probabil, in vacangl sau la o foarte probabil ca obstetricianul ,,tiu" ori-
conferingi) nu este disponibil. cum si nu fie de serviciu in ziua in care intri
DacI ;i se spune ci un specialisr in trava- in travaliu. Mai regine gi ci, intrucAt specia-
liu urmeazi si asiste nagterea copilului tiu, ligtii in travaliu se concentreazi exclusiv pe
intreabi-ti medicul daci a mai lucrat inde- nasteri, sunt mai mult decAt pregitiEi si-gi
aproape cu acesr specialist si in trecut. De asigure cea mai buni asistenEi medicali
asefirenea, intreabi dacl abordarea qi pro- in timpul travaliului. $i sunt gi mai odih-
tocoalele lor sunt aserninltoare. E bine gi nigi, cici lucreazi in ture, 9i nu cAt e ziua
si dai telefon la spital ;i si inrrebi daci ai de lungi.

decAt asisrenrele-moase, degi unele o fac trebuie si horirigti ce dp de practicl me-


;i ln maternitigi. Cele care sunt evalua- dlcali par conveni cel mai bine. Iati care
te gi primesc licenqa din partea Registru- sunr cele mai obignuite tipuri si posibilele
lui nord-arnerican al rnoaselor se numesc lor avanraje Ei dezavantaje.
moase profesioniste
- akele nefiind
certificate. E posibil ca, in anumite state
Cabinetul medical privat. Caugi un me-
dic care sI fie, la propriu, absolut unic?
americane, si ob;ii licenga ca moagi, ser-
Atunci e bine si glsegti un cabinet medi-
viciile de mogit fiind rambursabile prin
privat
intermediul Medicaid si al unor asiguri.ri
cal
- in care medicul ales si lucreze
singur gi sd.sebazeze pe un alt medic si-i
privare de slnirate. in alte srare, rnoase-
qini locul, atunci ciind nu esre disponibil.
le nu pot pracrica legal. Sub l% dintre
Un medic obsterrician sau un medic de fa-
nagterile ce au loc ln Statele Unire sunt
milie poate si aibi un asdel de cabinet, in
asistare de rnoa;e. Pentru mai multe in-
timp ce, in majoritatea srarelor americane,
forrnagii, contacteazi Alianqa Moaselor
o moagi trebuie si faci echipl cu un me-
din Arnerica de Nord: rnana.org.
dic. Avanrajul major al unui cabiner privat
e ci, la fiecare conrol medical, te consulti
Tipuri de practicd acelagi medic
- o familiaritate ce oferl,
cu sigurangi, confort, mai ales cAnd vine
medie al5 timpul si nagri. Ti se dau, de asemenea,
i ales un obsterrician, un medic de si recomandiri consranre, in loc si ffi tot
flamilie sau o moaqi. Mai deparre timpul derutati, ca atunci cind te consulti

S-ar putea să vă placă și