Sunteți pe pagina 1din 6

DISCIPLINA : “ PLANIFICARE OPERAŢIONALĂ”

CLASA : a XI-a
TITLUL LECTIEI : EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII
TIPUL LECTIEI : lecţie de recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
OBIECTIV : consolidarea cunoştinţelor, aprofundarea şi completarea unor lacune privind evaluarea activităţii întreprinderii
COMPETENTE SPECIFICE:
C1- Precizarea formelor de evaluare
C2- Definirea noţiunilor: evaluare, diagnostic al întreprinderii, instrumente de evaluare
C3- Enumerarea etapelor evaluării activităţii întreprinderii
C4- Identificarea instrumentelor de evaluare
C5-Evaluarea propriilor cunoştinţe acumulate
RESURSE DE INVATARE :
- procedurale: conversaţii, exemplificare;
- materiale : instrument electronic cu schema recapitulativa si fisa de evaluare
FORME DE DESFASURARE A INSTRUIRII : frontal, individual
DURATA: 50 minute
LOCUL DE DESFASURARE: sala de clasa
PROFESOR: Shakhshir Sama
MOMENTELE ACTIVITATE PROFESOR ACTIVITATE ELEV STRATEGII
LECTIEI METODE FORME MIJL
1 2 3 4 5 6
Moment se stabileşte prezenta. Elevii răspund la auzul numelui lor,
organizatoric se asigura existenta bazei materiale pregătesc pentru lecţie.
( 1 min) elevii primesc fiecare cate o fisa
recapitulativa;

Planul de
Profesorul prezintă elevilor modul Elevii studiaza schema recapitulare
Generarea
de desfăşurare a lecţie de recapitulativa
entuziasmului şi
recapitulare pe baza schemei de pe
a interesului
prezentarea ppt, slide 2 – planul de
(5 min)
recapitulare

Pentru a stimula activitatea elevilor,


Dezvoltarea
Profesorul împarte clasa în şase aceştia vor avea de prezentat
lucrului în
grupuri care vor avea sarcini precise noţiunile conform planului de
echipă (15 min)
de rezolvat: recapitulare propus de profesor, Conversatia Frontal
- să precizeze formele de evaluare având şi fişele de documentare şi
- să definească noţiunile: evaluare, dosarul firmei de exerciţiu.
diagnostic al întreprinderii,
instrumente de evaluare
- să descrie etapele evaluării
activităţii întreprinderii
- să analizeze diferite instrumente de
evaluare
- să precizeze conţinutul
portofoliului de evaluare a firmei de
exerciţiu

Dezvoltarea de Fiecare grup va împărtăşii celorlalţi Conversatia Pe grupe


Flipchart
abilităţi de Profesorul va dezbate cu fiecare colegi conţinutul lucrărilor Explicatia

comunicare (20 grup în parte cele sase teme alese rezolvate.

min) din perspectiva celor şase


dimensiuni ale cubului. Profesorul
adresează întrebări elevilor

Analiza şi
evaluarea Elevii rezolvă itemii propuşi în fişa
Evaluarea învăţării se realizează prin Pîntreg
de evaluare împreună cu ajutorul Fisa de
învăţării (10
fişe de evaluare în comun suportului powerpoint clectivul evaluare,
min) prezentare
clasei
ppt
SCHEMA RECAPITULATIVA

EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII

ETAPELE
PROCESULUI
DE EVALUARE

RECONCILIEREA
DEFINIREA DIAGNOSTICUL APLICAREA VALORII ŞI
PROBLEMEI ÎNTREPRINDERII ABORDĂRII ESTIMAREA
DE EVALUARE VALORII
FINALE

RESURSE UMANE ŞI DE
IPOTEZE ŞI CONDIŢII
DEFINIREA VALORII
SCOPUL EVALUĂRII

DATA RAPORTULUI
DATA EVALĂRII ŞI
ÎNTREPRINDERII

ACTIVITĂŢILOR
IDENTIFICAREA

IDENTIFICAREA

MANAGEMENT
LIMITATIVE
ESTIMATE

OPERAŢIONAL
FINANACIARĂ

COMPARAŢIE
ECONOMICO

COMERCIAL

ACTIVE
JURIDIC

VENIT
AUTO-
EVALUAREA
INSTRUMENTE PORTOFOLIU DE
DE EVALUARE EVALUARE
FFORME DE
EVALUARE
INTER- EVALUAREA
EVALUAREA EXTERNĂ
FISA DE EVALUARE

A. Răspunzând cerinţelor de mai jos veţi descoperi pe coloana A-B o modalitate de


evaluare a propriilor merite.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B

1. Cel mai utilizat instrument de evaluare.


2. Cuprinde mai multe instrumente de evaluare.
3. Abordare a întreprinderii pe baza principiului substituţiei.
4. Abordare a întreprinderii atunci când sunt disponibile mai multe tranzacţii cu
întreprinderi similare şi relevante.
5. Se urmăresc prin procesul de evaluare cu ajutorul indicatorilor economico-
financiari.
6. Abordare a întreprinderii pe baza principiului anticipării.
7. Evaluare realizată pe parcursul desfăşurării activităţii.
8. Diagnostic al întreprinderii care vizează analiza pieţei.
9. Evaluare realizată la sfârşitul activităţii.
10. Prima etapă în procesul de evaluare (două cuvinte).
11. Diagnostic al întreprinderii care presupune o analiză detaliată a factorilor tehnici
de producţie.
12. Evaluare realizată de terţe persoane.

B. SC X SRL a înregistrat la sfârşitul anul 2009 o cifra de afaceri de 850.000 lei si


cheltuieli totale de 345000 lei, folosind 40 de lucrători.
Se cere sa se determine:
a. profitul SC X SRL;
b. rata rentabilităţii comerciale;
c. productivitatea muncii.

C. În luna mai 2009 o SC X SRL având un număr de 50 salariaţi, a obţinut o cifra de


afaceri de 25.000 lei. Determinaţi care va fi numărul de angajaţi necesari
pentru lunile de vara, când se estimează o creştere a cifrei de afaceri cu 25%, în
condiţiile în care productivitatea muncii rămâne aceeaşi.
A.
A
1 R A P O R T
2 P O R T O F O L I U
3 A C T I V E
4 C O M P A R A T I E
5 R E Z U L T A T E
6 V E N I T
7 F O R M A T I V A
8 C O M E R C I A L
9 S U M A T I V A
10 D E F I N I R E A P R O B L E M E I
11 O P P R A T I O N A L
12 E X T E R N A
B

B.
a. P = CA – Ch = 850000 – 345000 = 505000 lei
P 505000
b. R = X 100 = X 100 = 59,41%
CA 850000
CA 850000
c. W = = = 12250 lei/angajat
N 40

C.
CA 250000
W2009 = = = 500 lei/angajat
N 50
CA2010 = CA2009 + 25% = 25000 + 6250 = 31250 lei
CA 31250
N2010 = = = 62,5 angajaţi
W 500