Sunteți pe pagina 1din 1
CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE, ‘THE SUPREME COURT OF JUSTICE A REPUBLICII MOLDOVA OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA Thun, Chisinau, siz. Mi. Rogilniceana, an70, Republica Chigindu, M, Rogalniceanu 70 sree, Republic of Moldova, MD-2009, tel, (+373 22) 22 15 47 Moldova, MD-2008, tel, (+373 22) 22 15 47, tel./fax:(+ 373 22) 22 52 27, e-mail: info@csj.md stel,/ fax: (4373 22) 22 $2 27, e-mail: info@esj.md_ DISPOZITIE 06” aprilie 2020 nr. 42 cu privire la executarea dispozitiet Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicti Moldova nr. 14 din 06 aprilie 2020 intru executarea pet. 1 din dispozitia Comisiei pentru Situafii Exceptionale a Republicii Moldova nr. 14 din 06 aprilie 2020, in conformitate cu art. 7 alin, (2) din Legea cu privire la Curtea Suprema de Justitie nr. 789-XIII din 26 martie 1996, art. 45 alin. (1) din Legea privind organizarea judecaitoreasca nr. 514 din 06 julie 1995, DISPUN: 1. Pentru tofi angajafii Curfii Supreme de Justifie, zilele de 07 - 17 aprilie 2020, sunt declarate zile de odihn&. Recuperarea acestor zile se va realiza in modul stabilit de Guvern, dupa ridicarea starii de urgent’. 2. Sedinfele de judecat precum si pronunjarea hot&rarilor motivate pe cauzele penale fixate pentru perioada 07 — 17 aprilie 2020 se contramandeaza, despre ce publicul larg va fi informat pe pagina web a Curtii Supreme de Justitie — www.csj.md. 3. Prin derogare de la pet. 1, in cazul aparifiei necesitafii examinarii unor cauze de natura urgent, care nu suferd amanare, vor fi antrenati judecatorii, personalul strict necesar inregistrarii gi repartizirii dosarelor, precum si asistentul/ asistentii judiciari ai judecatorilor raportori pe cauzele respective. 4. Controlul executirii prezentei dispozifii se dispune presedintelui interimar al Curtii Supreme de Justitie, Vladimir Timofti si sefului Secretariatului Gamurar Fatima. Presedinte interimar 7 al Curtii Supreme de Justitie JE [¢ — — Viadi ir TIMOFTI