Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

A. Algoritm introductiv

Unitatea de învăţământ:
Propunător/Profesor:
Clasa a VII-a
Data:
Disciplina: Geografia continentelor extraeuropene
Unitatea de învăţare: Asia–Regiuni şi ţări
Lecţia: India

Tipul de lecţie: mixtă (dobândire de cunoştinţe, de formare de deprinderi şi abilități)


Locul de desfăşurare: sala de clasă/cabinetul de geografie
Competenţe generale:

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice;

3. Transferarea unor elemente din matematică ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru;

4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic;


7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă;
8. Elaborarea unor modele şi soluţii de organizare a spaţiului geografic din perspective dezvoltării
durabile
Competenţe specifice:

1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi;

3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor extraeuropene

4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale continentelor


extraeuropene;

7.3. Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame simple

7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului geografic;
8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a mediului geografic extraeuropean.

Obiective operaţionale: la finalul lecției, toți elevii vor fi capabili:

Cognitive:
O1: să utilizeze termenii geografici într-un limbaj propriu, în contexte noi: fluviu, deltă, musoni,
mangrove, scut tectonic, hinduism.

O2: să caracterizeze, cu ajutorul imaginilor și a suportului cartografic, după un algoritm dat, cadrul
natural al Indiei;

O3: să explice modul de formare al Munților Himalaya, al Deltei Gange-Brahmaputra, al musonilor și


impactul lor asupra vieții populației Indiei
Formative:

O4: să localizeze pe hartă așezarea geografică, limitele, 4 unități de relief, 3 artere hidrografice, 4
orașe din India;

O5: să analizeze grafice simple specifice climatului musonic corelate cu debitele fluviilor și tabele cu
date statistice privind numărul de locuitori și evoluția lor în India;

O6: să calculeze, pe baza datelor statistice, densitatea medie a populației Indiei în diferite perioade
istorice;

O7: să stabilească relații între relieful, clima, vegetația, fauna și solurile Indiei, între relief, resursele
naturale, economia și evoluția/densitatea populației Indiei.

Atitudinale:
O8: să formuleze opinii referitoare la protejarea apelor în India, împotriva poluării (Fluviul Sfânt:
Gangele);

Strategii: dirijată, explicativ – conversativă;

Metode:
Euristice:
M1: conversaţia euristică
M2: explicaţia
Interactive:
M3: comparația

M4: exercițiul
M5: problematizarea
M6: lucrul cu harta/cu manualul
M7: analiza
M8: proiectarea cu ajutorul calculatorului
Evaluarea: formativ - ameliorativă (de achiziţii, de proces, de produs)
Obiectivele evaluării:
Cognitive:

Oe1: să opereze cu noţiunile şi conceptele învăţate în cadrul lecţiilor: Turcia şi Asia de Sud;

Oe2: să caracterizeze cadrul natural al Turciei;


Formative:

Oe3: să localizeze pe harta fizică a Asiei unităţile majore de relief, arterele hidrografice, principalele
orașe din Turcia

Oe4: să completeze schițe cartografice privind aşezarea geografică, unităţile majore de relief,
rețeaua hidrografică, orașe specifice Indiei;
Atitudinale:
Oe5: să manifeste disponibilitate pentru învăţarea permanentă;

Oe6: să manifeste o atitudine de respect pentru diversitatea naturală şi culturală a Indiei;

Metode de evaluare: orală, scrisă

Instrumente de evaluare: verificare frontală, observarea sistematică a activității și comportamentului


elevilor, fişa de lucru;
Atitudini şi valori vizate:
- Relaţionarea pozitivă cu colegii de clasă şi colegii din echipă;
- Dezvoltarea unei gândiri critice şi flexibile;
Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală.
Resurse:
- umane:
- de timp 50 minute
- materiale:
- oficiale:
m1: Programa şcolară
m2: Macroproiectarea didactică;
m3: Proiectarea unităţilor de învăţare

m4: manualul
- cartografice:
m5: Harta Asiei
m6: Atlase geografice
- alte surse:
m7: fișe de lucru, tabele, grafice
m8: retroproiector

Bibliografie:

1. Dulamă, M., E., (2004), Modelul învăţării depline în geografie. Teorii şi practici didactice,
Editura Clusium, Cluj-Napoca;
2. Ilinca, N., (2008), Didactica Geografiei, Editura Corint, Bucureşti;
3. Mândruţ O., (1998), Geografia continentelor extraeuropene, manual pentru clasa a VII-a, Editura Corint,
Bucureşti.

B. Demersul didactic
Obiective
operaţi- Resur- Resur-
Secven- Conţi-
onale Activitatea se se Evalu-
ţele nuturi Activitatea profesorului
Obiective elevului mate- proce- are
didactice vizate
de riale durale
evaluare
Se notează absenţii, se
Momentul verifică resursele materiale. Elevii pregătesc m4 M1
organizat
oric atlasele m5
geografice, m6
manualele,
caietele.
Reactuali Adresează elevilor Verifica
za Se Oe1 interogaţii de Ascultă, m5 M1 re
rea verifică Oe2 control privind relieful şi clima analizează, frontală
Cunoştinţ
elor /
evaluare noţiunile Oe3 Turciei şi Asia de Sud. gândesc şi M2 orală
şi Mediază opiniile formulează m6 M3
Verifica
conţinut- Oe5 răspunsurile re
urile aşteptate. M6 individu-
însuşite Localizează pe M7 ală
în cadrul harta fizică a
lecţiilor Asiei;
Turcia şi Ascultă,
Asia de analizează şi
Sud. formulează
răspunsurile
aşteptate, fiind
îndrumaţi de
profesor.
Observ
Evocare Care este cea mai mare Elevii ascultă, m1 M1 a-
peninsulă din Asia de Sud? răspund
(Captarea Cum cerinţelor. m2 M2 rea
atenţiei) se numeşte fluviul Sfânt? sistema-
Anunţă titlul lecţiei şi îl
notează pe m3 tică a
tablă. M5 activității
Prezintă obiectivele m4 și
operaționale
ale lecţiei şi importanţa compor-
cunoaşterii Indiei (formează tamentu-
lui
motivația învățării). elevilor
Observ
- India O1 a) Cunoaştere/ Valorificând m1 M1 a-
Dobândir
ea Noţiuni, Receptare/Învăţare cunoştinţele m2 rea
Pe baza achiziţiilor anterioare,
de noi concepte O1 anterioare, elevii: m3 M2 sistema-
cunoştinţe de atins: dirijează activitatea elevilor, - utilizează în m4 tică a
contexte noi,
(Dirijarea scut O3 solicitându-le: într- M3 activității
un limbaj
învăţării) tectonic, - să utilizeze, într-un limbaj propriu, m5 și

munți de O4 propriu, termenii geografici: termenii M2 compor-


geografici: tament
cutare, fluviu, deltă, musoni, scut fluviu, m6 u-
deltă, musoni, lui
relief O7 tectonic, relief deșertic, scut M7 elevilor
deșertic, mangrove, hinduism. tectonic, relief m8
Exersează, dezvoltă
deltă, O2 competenţa: deșertic, M5 Frontală
fluviul 1.3. Utilizarea termenilor mangrove, m5 orală
Sfânt, geografici simpli în contexte hinduism. m6 M8
cunoscute sau în contexte Observ
musoni, noi; Formulează a-
mangro Dirijează activitatea de
ve învățare a răspunsuri sub rea
hinduis
m, elevilor, solicitând: îndrumarea sistema-
-să explice procese și
minereu fenomene profesorului. tică a
specifice Indiei: formarea - explică modul
de fier, Munților de activității
siderurg Himalaya, relația dintre formare al
ie climă și Munților și
hidrografie, formarea
Conţinu- musonilor, Himalaya compor-
importanța musonilor pentru tament
turi: viața - explică u-
importanţa lui
aşezare, populației, climei elevilor
- să caracterizeze cadrul pentru
vecini, natural hidrografie
- explică modul
cadrul al Indiei, pe baza materialului de
natural, suport formare al
Exersează, dezvoltă
relieful, competenţa: musonilor și
3.2. Explicarea fenomenelor
clima, şi importanța lor
hidrogra
- proceselor naturale specifice pentru viața
fia, geografiei Asiei; populației
vegetaţi
a, - caracterizează
fauna, cadrul natural al
Indiei, cu
solurile, ajutorul
populaţ
ia imaginilor și a
şi suportului
aşezăril cartografic,
e, după
resursel
e un algoritm dat
naturale b) Înţelegerea noilor Observ
şi O1 conţinuturi - identifică şi m2 M1 a-
economi
a. Solicită elevilor, ca utilizând localizează pe m3 M2 rea
manualul, sau atlasul
Oe6 geografic, hartă: așezarea m4 M3 sistema-
să identifice şi să
localizeze pe geografică, m5 M5 tică a
O4 Harta fizică a Asiei: așezarea limitele, 4 unități m6 M7 activității
geografică, limitele, 4 de relief, 3
unități de artere și
O8 relief, 3 artere hidrografice, 4 hidrografice, 4 compor-
tament
orașe din India orașe din India u-
Exersează, dezvoltă lui
competenţa: elevilor
Verificar
4.3. Poziţionarea corectă a e
individu
elementelor geografice pe al
reprezentările cartografice
ale ă
Asiei;
O5 c) Analiza Cu ajutorul m2 M1 Frontală
Solicită elevilor: graficelor și a m3
-să analizeze datele tabelelor, Observ
O8 statistice folosind M2 a-
din tabele, utilizând criterii cunoştinţele m5 rea
anterioare,
O7 predefinite: factorii creșterii elevii: M3 sistema-
demografice, repartiția
populației Indiei - analizează m6 tică a

O4 datele statistice, M4 activității


- să analizeze relația: identifică și
încălzire explică m8 și
globală – topirea gheţarilor factorii care
din au M5 compor-
dus la
Himalaya-consecințe asupra creşterea tamentu-
demografică lui
populației şi a M6 elevilor
- să stabilească relații între densităţii
populaţiei î
elementele cadrului natural Indiei n M7
Exersează, dezvoltă unele regiuni M8
competenţele: -analizează
3.2. Explicarea fenomenelor pericolul
şi încălzirii
globale
proceselor naturale specifice asupra
topirii
geografiei Asiei; gheţarilor
din
6.1. Explicarea importanţei Himalaya și
mediului geografic din Asia prezintă
de posibilele
consecințe
Sud pentru om şi societate; asupra
7.7. Explicarea relaţiilor între populației
grupuri de elemente, - stabilesc
fenomene şi relații
procese ale mediului
geografic; între relieful,
clima,
vegetația,
fauna și
solurile
- stabilesc Observ
d) Sinteză relații m8 M1 a-
între zonele
Solicită elevilor: cu M2 rea
densitate
- să stabilească relații între ridicată M7 sistema-
densitatea populației,
O7 resursele a populației, M5 tică a
naturale și activitățile resursele
economice naturale M8 activității
din India și activitățile și
economice
- să argumenteze importanţa din compor-
protejării apelor din India, India tamentu-
lui
împotriva poluării (Gangele). - formulează elevilor
Exersează, dezvoltă
O8 competenţa: opinii,
8.1. Identificarea unor argumenteaz Verifica
soluţii de ă re
protecţie a mediului
geografic importanţa frontală,
protejării
extraeuropean. apelor orală
din India,
împotriva
poluării
(Gangele);
Schiţa lecţiei

INDIA

1. Aşezare şi vecini:
- în sudul Asiei;
- V - Pakistan;
- N - China, Bhutan, Nepal;
- E - Bangladesch şi Myanmar
- S- Oc. Indian.
2. Cadrul natural:

Relieful: variat şi diversificat: M-ţii. Gaţii de Vest şi Gații de Est, Munţii Himalaya - vârful Nanda Devi (7.817 m),
Podişul Dekkan, Câmpia Indului, Câmpia Gangelui, Delta Gange
– Brahmaputra;
- Scutul Indian;
- Deşertul Thar.
Clima: predominant musonică;

Hidrografia: Indus, Gange, Brahmaputra, Godavari, Krishna;


Vegetaţia, fauna şi solurile:

- Pădurile musonice (abanosul, teck, santal, palmier, bambus, mahon);


- Păduri de mangrove; savane;
- Fauna: flamingo, dromader, piton, tigrul bengalez, elefantul indian, rinocerul indian;

- Soluri: laterite, brune-roşii, galbene de savane, de mlaştină.

-
3. Populaţia şi aşezările:

- 1,252 miliarde (2013); densitatea 300 loc/km²


- principalele oraşe: New Delhi, Calcutta, Mumbay, Madras.

-
4. Resursele naturale şi economia:

- cărbuni; roci de construcție: bazalte; minereuri feroase;


- economia este de tip capitalist, bazată în principal pe agricultură şi pe industria siderurgică.

- Calcutta, Mumbay (industria cinematografică)


- important potenţial turistic (Taj Mahal).
Fișă de lucru
Identificați și notați în dreptul literelor și numerelor:

Figura 8. India
(prelucrare după classified-blog.com)

- țările vecine și apele oceanice la care are ieșire India:

A ..................................................
B ..................................................
C ..................................................
D ..................................................
E ..................................................

- unitățile de relief:

1 ..................................................
2 ..................................................
3 ..................................................

- fluviile:
4 ..................................................
5 ..................................................

- orașele:
6 ..................................................
7 ..................................................
8 ..................................................