Sunteți pe pagina 1din 63

COSTURI DE REALIZARE A

AMBALAJELOR

1. Costuri necesare realizării ambalajelor

Valoarea creşterilor calitative ale mărfurilor


prin folosirea ambalajului este posibilă cu
costuri suplimentare apreciabile.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Produsul la vânzare este o sumă de activităţi
înmagazinate şi reflectate prin preţ.
• Acestea sunt :

• - valoarea achiziţiei ca materii prime sau


subproduse;

• - valoarea prelucrărilor necesare;

• - valoarea ambalajului;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• - valoarea transportului de la producător la
consumator sau /şi la piaţa pentru
desfacere;

• - valoarea impozitului pe profit revenit


conform legislaţiei în vigoare;

• - valoarea combustibililor şi energiei


electrice;

• - alte costuri.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Realizarea unui ambalaj presupune
efectuarea unor cheltuieli directe
(proiectare, crearea funcţiilor estetice,
materiale, manoperă şi utilaje), cât şi
cheltuieli indirecte (transport,
manipulare, depozitare).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ca în orice altă activitate, şi în
fabricarea ambalajelor se urmăreşte
obţinerea unei eficienţe tehnice,
economice şi sociale cât mai ridicate,
mai ales în condiţiile în care ambalajul
a devenit el însuşi un produs ca atare.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Conform unor date publicate şi
prelucrate s-a constatat că valoarea
ambalajului reprezintă cca. 5-10 %
din preţul de vânzare al unui produs.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Există ambalaje, cum ar fi produsele
cosmetice de lux, la care valoarea
ambalajului poate egala sau chiar depăşi
valoarea mărfii ambalate.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Ponderea şi repartizarea valorii pentru
aceste componente ale preţului
produsului sunt ilustrate în fig.1. pentru
produsele alimentare pe piaţa SUA, în
anul 2001.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


V. achiz.
18
32 V. Prelucr.
3
4 V. Amb.
V. Transp.
5 V. Imp. prof.
8 V.energ.
30
Altele

Fig.1 Costul total al mărfurilor

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Mărimile care apar în reprezentarea grafică anterioară au
următoarea semnificaţie:

V. achiz. - valoarea achiziţiei de materii prime

V. prelucr. - valoarea prelucrărilor necesare

V. Amb. - valoarea ambalajului

V. transp. - valoarea transportului de la producător la


consumator sau/şi la piaţa de desfacere

V. imp. prof. - valoarea impozitului pe profit

V. energ. - valoarea energiei şi a combustibililor

Altele - alte costuri

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• 2. Optimizarea ambalajelor
• Optimizarea ambalajului pentru un
produs dat se face având în vedere
următoarele:
• definitivarea cerinţelor,
• stabilirea tipului de ambalaj,
• stabilirea ambalajului optim,
• stabilirea materialului pentru ambalaj,
• stabilirea metodei de ambalare,
• stabilirea tehnologiei de fabricare,
marcare.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ambalajul optim se recomandă a
se alege din gama de ambalaje
standardizate.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Concomitent cu diversificarea gamei
sortimentale a produselor şi ridicarea
calităţii acestora, ambalajul de prezentare
şi desfacere câştigă în importanţă
devenind ghidul principal de orientare şi
decizie a partenerilor de contract în
alegerea calităţii şi competitivităţii
produselor .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Realitatea comercială arată că numai
în condiţiile în care între calitatea
produsului şi calitatea recomandată de
ambalaj există concordanţă, produsul
respectiv are succes pe piaţă întrunind
aprecierea unanimă a consumatorilor.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Pe parcursul procesului complex:
producţie – circulaţie - consum,
produsul alimentar poate fi supus acţiunii
unor factori interni şi externi, a căror
prezenţă generează uzura fizică şi
morală.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


“Uzura fizică” a mărfurilor se
referă la degradarea ambalajelor,
ca urmare a acţiunii factorilor fizici,
chimici, biologici etc.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


“Uzura morală” se referă la
scăderea interesului consumatorilor,
ceea ce duce la încetinirea
procesului de vânzare.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Sub acest aspect, ambalajul reprezintă unul
dintre factorii care au menirea de a crea
condiţii în ceea ce priveşte frânarea uzurii
fizice, dar şi a celei morale.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Temeinicia acestei afirmaţii este
justificată şi de faptul că ponderea
alimentelor care se ambalează a crescut
continuu şi are tendinţa să se extindă din
ce în ce mai mult, pe măsura dezvoltării
cercetărilor tehnico-ştiinţifice în acest
domeniu.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Preambalarea alimentelor a devenit o
necesitate socială tot mai evidentă a
societăţii moderne, alimentaţia oamenilor
ajungând să depindă aproape exclusiv de
hrană preparată parţial sau integral de o
industrie consacrată acestui scop.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Ambalajul trebuie să reducă la
minim posibil pagubele provenite
din riscurile de manipulare,
încărcare, descărcare, transport,
depozitare, distribuţie sau cauzate
de factori climatici, chimici, fizici,
biologici etc.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Alături de caracteristicile funcţionale, care
asigură păstrarea calitativă şi cantitativă
a produselor, ambalajul trebuie să
corespundă şi din punct de vedere
economic.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Un ambalaj optim trebuie să protejeze
bine produsul, să fie uşor şi ieftin, iar
caracteristicile sale tehnice trebuie să
faciliteze operaţiile de manipulare,
transport şi stocare şi totodată să
reprezinte, prin modul în care este
conceput, un instrument eficient de
marketing.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Tendinţe de dezvoltare a ambalajelor
pentru produsele alimentare

• Conjunctura actuală a influenţat si


tendinţele in dezvoltarea ambalajelor.

• Astfel, se tinde spre simplificarea


acestora şi ameliorarea calităţii,
determinate de criza de materii prime,
energie şi materiale, de problemele
ecologice şi exigenţele consumatorilor.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
• In general, se apreciază că trebuie creat
un astfel de ambalaj pentru produsul
alimentar, care să permită îndeplinirea
in cele mai bune condiţii a tuturor
funcţiilor sale.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Specialiştii în domeniu combat ideea
unei economii pe seama ambalajelor,
atunci când funcţiile de protecţie, de
raţionalizare, de promovare şi estetice
nu pot fi îndeplinite in mod
corespunzător.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• În ţările dezvoltate, cu tradiţie îndelungată
în producerea ambalajelor, ambalajul
este considerat ca parte integrantă a
produselor de înaltă calitate.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Consumatorii sunt dispuşi să plătească
mai mult pentru a avea un produs mai
bun, pentru un asemenea produs ,
modul de ambalare, ambalajul în sine,
având o importanţă deosebită.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• De altfel, în costul produsului ambalat,
costul ambalajului variază de la mai
puţin de 5% din valoarea produsului
până la 6-10% sau chiar 15 % din
acesta.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Preocupările evidente sunt îndreptate
către crearea materialelor complexe de
ambalaj, multiplicarea şi combinarea
confecţiilor de ambalaje, de mare
eficacitate şi cu consum specific tot mai
mic de material de ambalaj, pe unitatea
de masă a produsului alimentar
comercializat

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• 3. Reglementări U.E. referitoare la
ambalajele pentru produsele
alimentare

• Ambalajele produselor alimentare care


circulă în statele UE trebuie să satisfacă
cerinţe referitoare la gradul de
satisfacere a cerinţelor consumatorilor
privind calitatea, siguranţa,
comoditatea şi costul şi în funcţie de
efectul lor asupra mediului.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• În acest sens, statele membre ale UE au
prevăzut:

• - promovarea ambalajelor standard, care


facilitează reutilizarea lor;

• - favorizarea producţiei de ambalaje


reduse, volumul şi necesarul ambalajelor
fiind limitate.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• - eliminarea discriminărilor dintre
ambalaje noi şi cele recuperate;

• - fabricarea de produse specifice care


permit utilizarea de ambalaje obţinute din
materiale reciclate.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Statele membre UE vor exclude de pe
piaţă ambalajele care nu sunt
recuperabile sau reciclabile.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Instrumentele economice care
promovează recuperarea ambalajelor şi
a deşeurilor provenite de la acestea
sunt adoptate în funcţie de specificul
fiecărei ţări, iar gestionarea deşeurilor,
îmbunătăţirea tehnicilor de reciclare şi
utilizarea în acelaşi domeniu sau în altul
a materialelor reciclabile sunt probleme
comune tuturor statelor UE.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Se impune, bineînţeles, educaţia
riguroasă a consumatorilor, ca şi
adoptarea unor legi, a unor norme
sanitare clare care să asigure protecţia
acestora, în condiţiile în care relaţia
complexă produs – ambalaj – mediu -
consumator a dobândit noi valenţe în
ultimii ani.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Ambalajele nu trebuie să constituie surse
de periclitare a sănătăţii consumatorilor,
prin interacţiunea pe care o pot declanşa
în contact cu produsele, în special cu cele
alimentare.

• Drept pentru care, legislaţia europeană


cu privire la materialele şi obiectele
destinate a veni în contact cu mărfurile
alimentare este cuprinzătoare.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• În ţara noastră în cadrul Normelor igienico-
sanitare pentru alimente, aprobate prin Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr. 975, aprilie 1998 se
menţionează:

• - materialele din care se


confecţionează ambalajele să aibă
grad ridicat de stabilitate fizico-
chimică, care să nu permită cedarea,
în timpul utilizării, a substanţelor
străine peste limitele admise;
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
• - cernelurile şi coloranţii folosiţi la
imprimarea şi colorarea
materialelor de ambalaj, care vin în
contact cu produsul alimentar, să
fie avizate de Ministerul Sănătăţii;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• - nu este admis contactul direct al
alimentelor cu partea colorată sau
imprimată a ambalajului;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• - ambalajul să nu confere toxicitate
produsului alimentar cu care vine în
contact;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• - ambalajul să nu influenţeze
caracteristicile organoleptice, fizico-
chimice sau valoarea nutritivă a
produsului alimentar cu care vine în
contact în timpul prelucrării,
manipulării, transportului sau
păstrării acestuia.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• 4. Indicatori economici de apreciere ai
ambalajelor

• Aşa cum se preciza anterior, ambalajele


pot fi privite ca produse finite pentru care
s-au cheltuit resurse materiale, financiare
şi economice.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• În practica comercială ambalajele
au un regim special de circulaţie, de
apreciere şi de recuperare, în
vederea refolosirii lor.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Aprecierea economică a ambalajelor se
face prin 5 categorii de indicatori tehnico
– economici:
• Indicatori spaţiali (de volum)
• Indicatori de masă
• Indicatori de consum
• Indicatori de productivitate a muncii
• Indicatori de apreciere a costurilor

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Indicatori spaţiali (de volum) - reflectă
gradul de utilizare a spaţiului de
depozitare şi de transport.

• Sunt apreciate acele ambalaje care:

• - au un volum util cât mai mare în


raport cu volumul propriu;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• - ocupă un spaţiu cât mai redus
când se află în stare pliată sau
demontată, în raport cu volumul în
stare montată;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• - folosesc cât mai complet
suprafaţa paletului de transport
sau suprafaţa de depozitare;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• - au o suprafaţă cât mai mică în
raport cu volumul său interior,
respectiv cu masa ambalată.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


În tabelul 1 sunt prezentate relaţiile de calcul pentru cei mai
importanţi indicatori spaţiali ai ambalajelor:

Tabel 1. Indicatori spaţiali ai ambalajelor

Denumirea indicatorului Relaţia de calcul


Vi
Volumul util (Vu) Vu = ⋅ 100
Vg

Vr
Vd = ⋅ 100
Volumul de depozitare (Vd) Vg

Se
Suprafaţa exterioară în raport cu capacitatea de S =
Qa
încărcare
Se
Suprafaţa exterioară în raport cu volumul S =
Vi
interior

Suprafaţa exterioară în raport cu numărul de Se


S =
n
produse conţinute

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Semnificaţia mărimilor care apar în relaţiile de
calcul este:
• Vi - volumul interior al ambalajului (dm3)
• Vg - volumul de gabarit (exterior) al
ambalajului
• Vr - volumul de gabarit al ambalajului, redus
prin pliere sau demontare
• Se - suprafaţa exterioară a ambalajului (dm2)
• Qa - capacitatea de încărcare a ambalajului
(masa ambalajului şi a produsului ambalat)
(kg)
• n - numărul de produse conţinute în ambalaj
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
• Indicatori de masă
• Indicatorii de masă permit compararea
ambalajelor din punct de vedere al
masei cu volumul interior al
ambalajului, cu masa conţinutului şi cu
numărul unităţilor cuprinse în ambalaj.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Este apreciat acel ambalaj care are
masa proprie cât mai mică în raport cu
celelalte elemente de referinţă precizate
mai sus.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ca şi în cazul indicatorilor spaţiali, sunt precizaţi în tabelul 2
cei mai importanţi indicatori de masă ai ambalajelor:

Tabel 2. Indicatori de masă ai ambalajelor

Ma - masa ambalajului gol (kg)

Denumirea indicatorului Relaţia de calcul

Masa utilă în raport cu capacitatea de încărcare Ma


Mu = ⋅ 100
Qa

Masa utilă în raport cu volumul interior


Ma
Mu =
Vi

Masa utilă în raport cu numărul de produse din ambalaj


Ma
Mu =
n

Masa utilă netă


Ma
Mn = ⋅ 100
M a + Qa

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Indicatori de consum

• Aceşti indicatori urmăresc compararea


ambalajelor din punctul de vedere al
consumului de materiale necesare
fabricării ambalajului.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Un ambalaj este cu atât mai economic
cu cât necesită un consum mai mic de
materiale în raport cu volumul interior al
ambalajului, cu masa conţinutului şi cu
numărul de unităţi cuprinse în ambalaj.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Indicatori de productivitate a muncii

• Indicatorii de productivitate a muncii


caracterizează operaţia de ambalare şi
dau posibilitatea de a compara
ambalajele din punctul de vedere al
capacităţii acestora de a fi umplute cu
produsul ambalat.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Pentru a determina indicatorii de
productivitate a muncii sunt necesare
informaţii despre cantitatea (volumul
sau numărul de produse) ambalată pe
schimb, numărul de lucrători şi
durata unui schimb.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Indicatori de apreciere a costurilor
• Orice activitate economică se apreciază
prin intermediul cheltuielilor (costurilor)
implicate.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Indicatorii de apreciere a costurilor
permit compararea ambalajelor din
punct de vedere al cheltuielilor totale ale
ambalajului şi ale operaţiei de ambalare,
ţinând cont de numărul de circuite
efectuate de ambalajele refolosibile.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Un ambalaj este cu atât mai apreciat cu
cât cheltuielile totale de ambalaj şi
ambalare sunt mai reduse în raport cu
preţul produsului ambalat, cu masa
conţinutului sau cu volumul interior al
ambalajului.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• În cazul ambalajelor refolosibile,
principalul indicator de apreciere a
costului se calculează cu relaţia:

Ca
+ Cm + C0
C= N ⋅ 100
Cp

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ca
+ Cm + C0
C= N ⋅ 100
Cp

• în care:
• Ca - costul ambalajului propriu-zis
• Cm - costul materialelor auxiliare de ambalare
• C0 - costul operaţiilor de ambalare
• N - numărul minim de circuite prevăzute a fi efectuate
pentru ambalajul respectiv
• Cp - costul produsului ambalat

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com