Sunteți pe pagina 1din 1

1. Sistemul declarativ în persoana proprie 1.

Sistemul declarativ în persoana


este utilizat pentru veniturile proprie este utilizat pentru veniturile
profesionale. Contribuabilul are profesionale. Contribuabilul are
următoarele obligații: următoarele obligații:
a) A se înregistra fiscal a) A se înregistra fiscal
b) A depune declarații fiscale privind b) A depune declarații fiscale
venitul estimat -la începerea privind venitul estimat -la
activității începerea activității
c) A depune declarații privind venitul c) A depune declarații privind
realizat-în fiecare an pentru anul venitul realizat-în fiecare an
fiscal anterior pentru anul fiscal anterior
d) A face plata d) A face plata
2. Sistemul forfetar presupune 3. Sistemul real presupune determinarea
determinarea venitului impozabil pe bază venitului impozabil, prin organizarea unor
de norme de venit. evidențe de contabilitate.

4. Conform OMFP, există un nomenclator al Contribuabilii care obțin venituri din activități
activităților independente pentru care independente sunt obligați să conducă evidența
venitul net se determină pe bază de contabilă în partidă simplă.
norme de venit.
5. Contribuabilul nu are obligația de a Contribuabilul are obligația de a conduce
conduce evidențe contabile. evidențe contabile.
6. Venitul anual al contribuabilului este Contribuabilul va determina totalul veniturilor
stabilit prin lege. realizate într-un an și totalul cheltuielilor
deductibile.
7. Avantajul principal constă în lipsa Contribuabilul are obligația de a ține evidențe
obligației de a conduce evidențe contabile care sunt centralizate în registrul de
contabile: fără documente justificative, evidență fiscală.
fără registre etc.
8. Contribuabilul nu va realiza plăți Contribuabilul va realiza plăți anticipate pentru 4
anticipate. trimestre pe baza venitului din anul anterior.
9. Pentru impozitul pe venit, perioada Pentru impozitul pe venit, perioada fiscală este
fiscală este anul. anul.
10. Normele de venit sunt aplicabile pentru Venitul net se determină ca diferență între
activități independente venitul brut și cheltuielile deductibile.