Sunteți pe pagina 1din 12

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS NICHIFOR LEPROSUL, FĂCĂTORUL DE MINUNI 4 IANUARIE

Rugăciunile începătoare: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâietorule,
Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, Comoara bunătăților și dătătorule de viață,
vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule,
sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei
ori). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă
Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre.
Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluiește (de trei ori),
Slavă..., și acum... Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia
Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă
nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne
izbăvește de cel viclean. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această
rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi. Slavă..., Doamne,
miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile
noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne-
zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum..., Ușa
milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce
nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și
nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut
mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu
făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră
mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după
Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăși va să vină cu slavă, să judece viii
şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de
la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor Şi viata veacului ce va să fie.

Amin. Doamne, miluiește (de 12 ori). Slavă..., Și acum... Veniți să ne închinăm Împăratului nostru
Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne
închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru (de trei ori).

Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru
dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric
ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-

1
am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am
gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă,
Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se
coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe
care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg,
Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din
necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul
meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul... (de trei ori).

TROPAR Bine ai plăcut lui Dumnezeu, Cuvioase Nichifor, multpătimitorule, care cu arma rugăciunii
boala cea rea ai învins, întru totul lui Iov asemănându-te, pentru care nenumărate daruri ai primit,
Făcătorule de minuni. (de trei ori) CONDAC Pe Cuviosul Nichifor, care prin răbdarea mulțimii
pătimirilor sale, a primit cununa cea nestricăcioasă și acum revarsă noian de tămăduiri celor care îl
cinstesc, să-l lăudăm zicând: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor
în nevoi!

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...

Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulţimea îndurărilor Tale,
şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău
înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată
întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi
curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile
mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele
dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie
bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei
necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul
mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura
mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui
Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru
bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

CONDACUL 1 Bineplăcut lui Dumnezeu te-ai făcut de copil sfinte, robit fiind de bucuria creației
dumnezeiești a Cretei, în peisajul satului tău muntos și a cântărilor de praznic ale Născătoarei de
Dumnezeu în pădurea de castani, pe care le-ai purtat cu tine întreaga viață. Când, deschizând larg ușa
sufletului tău, te-a pătruns mireasma cea nepieritoare, covârșindu-te, pe care cu dragoste sfântă o
împarți acum tuturor. Pentru aceasta cântăm ție: Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule,
prietenul tuturor în nevoi!

2
ICOSUL 1 Ți-ai însușit întru totul credința părinților tăi, simpli în ale lumii, dar bogați în cele înalte,
căci mama ta se învrednicise a se ruga și la Locurile Sfinte. Apoi rămânând orfan, ai dus cu tine
modelul credinței ca pe o mare comoară în casa bunicului tău, care te-a luat spre îngrijire. Pentru
aceasta cântăm ție:

Bucură-te, că Sfântul Nicolae ți-a fost ocrotitor prin botez;

Bucură-te, că Maica Domnului te-a binecuvântat la Praznicele Sale;

Bucură-te, că Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ocroteau satul tău;

Bucură-te, că Sfântul Efrem se ruga pentru oamenii locului;

Bucură-te, că satul avea douăsprezece biserici;

Bucură-te, de marele dar al nașterii tale;

Bucură-te, c-ai dobândit mare ocrotire vieții tale;

Bucură-te, că aceasta a fost temelia jertfelniciei tale;

Bucură-te, că Sfinții nu te-au părăsit niciodată;

Bucură-te, că dragostea lor ți-a fost și mamă și tată;

Bucură-te, că dragostea aceasta o împarți acum cu toată lumea;

Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

CONDACUL 2 La treisprezece ani a trebuit să pleci în Hania, să-nveți meseria de bărbier. Și ți-era scris
ție să nu te mai întorci și nici să-i mai vezi vreodată. Credem că numai rugăciunea și dragostea
Sfinților tăi ți-au alinat dorul și durerea. Pentru aceasta cântăm Celor de Sus: Aliluia.

ICOSUL 2 Tot cu dragostea prietenilor tăi de Sus ai învins singurătatea și grijile care apăsau gingașul
tău suflet de copil de țară, nevoit să facă față unui oraș mare. Pentru nevoința aceasta, cântăm ție:
Bucură-te, că drumul tău era rânduit de Sus;

Bucură-te, că Domnului nimic nu-i era ascuns;

Bucură-te, că se pregătea ție dar nespus;

Bucură-te, că mic de ani fiind, toate temerile le-ai învins;

Bucură-te, că drumul tău ducea Sus;

Bucură-te, că ascultător fiind ai surprins;

Bucură-te, că prietenos fiind prieteni ți-ai făcut;

Bucură-te, căci chipeș fiind, te-ai făcut plăcut;

3
Bucură-te, că sufletul tău frumos s-a văzut;

Bucură-te, că egoismul nu l-ai cunoscut;

Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

CONDACUL 3 Dar marea încercare a vieții tale abia acum începea sfinte, căci lepra a pus pecetea
muceniciei tale nesângeroase pentru întreaga-ți viață. Pentru aceasta, Celui ce pe toate mai înainte le
cunoaște și le rânduiește, Îi cântăm cu smerenie: Aliluia!

ICOSUL 3 Cunoscând tu semnele bolii, urmările ei și soarta celor bolnavi, respinși, disprețuiți și izolați
de lume, ți-ai purtat în taină durerea. Și pentru a evita alungarea ta în „mormântul morților vii”, la
șaisprezece ani ai plecat în ascuns în Egipt, și acoperit de sfinții tăi ți-ai practicat meseria de bărbier în
Alexandria. Pentru puterea și durerea aceasta, cântăm ție:

Bucură-te, că durerea sufletească te-a călit pentru ce aveai de răbdat;

Bucură-te, că la Locurile Sfinte te-ai rugat;

Bucură-te, că rugăciunea ta, tărie ți-a dat;

Bucură-te, că fără timp copilăria ți-ai lepădat;

Bucură-te, că boala asta cruntă te-a maturizat;

Bucură-te, că Sfinții tăi nu te-au uitat;

Bucură-te, că în voia Domnului cu totul te-ai lăsat;

Bucură-te, căci, ca din mâna Domnului, toate le-ai primit;

Bucură-te, că în vâltoarea vieții smerit ai stat;

Bucură-te, că drumul vieții tale este de neconfundat;

Bucură-te, că, doar pe Sfinți având, lor te-ai confesat; Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule,
prietenul tuturor în nevoi!

CONDACUL 4 Nu ai putut rămâne prea mult sfinte nici aici, căci semnele bolii tale erau de acum la
vedere și nedeznădăjduind ți-ai încredințat taina unui arhiereu venit din Hios, care te-a îmbărbătat și
te-a primit ca un adevărat părinte, mult ajutându-te. Pentru aceasta, Celui care pe toate le
rânduiește și le îngăduiește, dar Care dăruiește și puterea de a le duce, Îi cântăm: Aliluia.

ICOSUL 4 Descoperind în tine un tânăr mai puțin obișnuit, peste care odihnea Harul Duhul Sfânt,
acesta te-a trimis să-ți folosești puterea pilduitoare alături de Cuviosul Antim, la leprozeria din Hios,

4
patronată de Maica Domnului „Ascultătoarea”, cu ajutorul Sfântului Lazăr cel înviat din morți. Pentru
care, mulțumind Maicii Sfinte, cântăm ție:

Bucură-te, că Maica Domnului niciodată nu te-a părăsit;

Bucură-te, că Aceasta întreg drumul vieții ți-a însoțit;

Bucură-te, că binecuvântarea Sa, la intrarea în leprozerie ai primit;

Bucură-te, că prin grija Sa viața ți-ai chivernisit;

Bucură-te, că, orfan fiind, de Dânsa te-ai lipit;

Bucură-te, că pe Dânsa de Maică ai primit;

Bucură-te, că de Dânsa niciodată nu te-ai despărțit;

Bucură-te, că rânduiala Sfântă acum ți s-a deslușit;

Bucură-te, că în brațele-i Sfinte aici ai fost primit;

Bucură-te, că bolnav fiind, tu sănătos te-ai privit;

Bucură-te, că Maicii Sfinte toate darurile i-ai atribuit;

Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

CONDACUL 5 Maica Domnului a grăit din icoană Cuviosului Antim: „Ia icoana mea și îngrijește-o cum
se cuvinte, și într-o zi vei vedea ce se va petrece în jurul ei”. Și așa s-a și întâmplat, căci nenumărate
minuni au avut loc zi de zi cu leproșii. Pentru aceasta cântăm Maicii lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL 5 Sub binecuvântarea Maicii Domnului, ascultătorule și pătimitorule Nicolae, roada cea bună
a satului Sirikari, ai primit schima cea monahicească cu numele Nichifor și te-ai avântat în nevoințele
cele monahicești, sub povățuirea Cuviosului Sfânt Antim, ignorând boala care te rodea. Pentru
aceasta cântăm ție:

Bucură-te, că ți-ai închinat viața lui Dumnezeu;

Bucură-te, că te-ai dedicat slujirii semenilor;

Bucură-te, că ai întărit pe cei de o suferință cu tine;

Bucură-te, că în Dumnezeu ți-ai găsit pacea;

Bucură-te, lucrătorule al faptelor bune;

Bucură-te, alinătorule al sufletelor îndurerate;

Bucură-te, slujitorule al bolnavilor;

Bucură-te, că roadă sfântă aici ai cules;

5
Bucură-te, că rugăciunea mai mult ai lărgit;

Bucură-te, că prin nevoință, biruința s-a plămădit;

Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

CONDACUL 6 Cu fiecare zi mai mult te împlineai, atâta râvnă în ascultare a veai față de părintele tău
duhovnicesc Antim, încât nici apă nu beai fără binecuvântare, iar hrana ta era una strict
monahicească. Trăiai și-L respirai pe Dumnezeu, devenind om purtător de Dumnezeu și de Hristos,
încât duhurile necurate se temeau de tine, neputând răbda prezența ta. Pentru aceasta cântăm Celui
ce dă tuturor asemenea puteri: Aliluia!

ICOSUL 6 În leprozerie ți-ai luat ucenic sfinte, pe micul Teodor din Hios, care molipsindu-se de lepră, a
fost adus de părinții săi aici. Și amintindu-ți cât ai tânjit după dragostea părintească în viața ta, l-ai
luat sub îngrijirea și mângâierea ta părintească, căci Duhul lui Dumnezeu era cu tine. Pentru aceasta
îți cântăm ție:

Bucură-te, că micul Teodor ți-a fost ca un fiu;

Bucură-te, că și el te ținea ca pe părintele lui;

Bucură-te, că toți te simțeau ca pe omul lui Dumnezeu;

Bucură-te, că tuturor le erai ajutător;

Bucură-te, că nevoința monahicească ți-ai lărgit;

Bucură-te, că păreai mereu neobosit;

Bucură-te, căci, cu cât te jertfeai, cu atât ieșeai mai întărit;

Bucură-te, că Maica Domnului niciodată nu te-a părăsit;

Bucură-te, că de sfinții copilăriei tale nicicând nu te-ai despărțit;

Bucură-te, că mai aproape de cer zi de zi te-ai suit;

Bucură-te, că durerile bolii cu rugăciunea ai biruit;

Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

CONDACUL 7 După cum nici uleiul nu iese de nu se zdrobesc măslinele, și nici vinul nu curge de nu se
strivesc strugurii, așa și pe tine, sfinte, ca să dai roadă aleasă, Domnul a îngăduit să te înțepe mai tare
ghimpele bolii care, atingându-ți ochii, te-a orbit. Și tu, noule Iov, te-ai smerit zicând ca și celălalt Iov:

6
„Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat!” Iar noi, Celui care cu rânduială
îngăduie toate, împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia!

ICOSUL 7 Această nouă încercare, Sfinte Nichifor, ai purtat-o cu pace sfântă. Și nemaiputând să
îngrijești micuța ta grădină, l-ai luat pe Teodor „asociat” la culturile tale. Căci mâinile voastre
schilodite, de martiri fără sânge, cultivau legume și flori în cutiuțe mici, care se vindeau la piață. Încă
aduceați și prinosul muncii voastre, legume pentru muncitorii și maicile ce se îngrijeau de ridicarea
Mănăstirii Maicii Domnului „Ajutătoarea”. Pentru aceasta cântăm ție:

Bucură-te, că stricăciunea trupului, sufletul nu ți-a atins;

Bucură-te, că timpul tău în permanente lupte s-a scurs;

Bucură-te, că drumul tău tot mai sus te-a dus;

Bucură-te, că evlavia copilăriei tale nu s-a stins;

Bucură-te, că la ai tăi în viață niciodată n-ai mai ajuns;

Bucură-te, că ale lumii toate au rămas în apus;

Bucură-te, că pronia, pe calea vieții, suflete mari ți-a adus;

Bucură-te, că micului Teodor i-ai fost bucurie și ajutor nespus;

Bucură-te, că și Cuviosul Antim nădejdea în tine și-a pus;

Bucură-te, că râvna ta Sfinte pe mulți i-a prins;

Bucură-te, că faptele minunate ale Maicii Domnului le-ai scris;

Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

CONDACUL 8 A îngăduit Domnul că nevoințele tale să nu rămână necunoscute, Sfinte. Ca Teodor să


vadă cum ceasuri întregi te rugai noaptea pentru pătimitorii leprozeriei și pentru lume, bătând
nenumărate metanii, înainte ca boala să-ți schilodească și mâinile și picioarele. Pentru aceasta, Celui
ce ți-a dat ție putere, cu dragoste sfântă Îi cântăm: Aliluia!

ICOSUL 8 Nevoințele tale monahicești, jertfirea și dragostea pentru semeni, cinstirea Maicii Domnului
și a Sfinților, grija și râvna pentru cele sfinte, răbdarea cu care ți-ai purtat boala, cum te-ai predat
întru totul voii sfinte a lui Dumnezeu, au fost din tine un om desăvârșit, care nu s-a certat niciodată
cu vreun om și n-a rănit niciodată inima cuiva. Pentru aceasta cântăm ție:

Bucură-te, că nevoințele tale erau aducătoare de daruri sfinte;

Bucură-te, că ai fost un model de viețuire pentru Teodor;

Bucură-te, că prin tine a dobândit și el putere;

Bucură-te, că a fost martor jertfelor tale;

7
Bucură-te, că prin mărturiile lui te cunoaștem și noi;

Bucură-te, că mucenicia ta se vădește;

Bucură-te, că jertfele tale ne întăresc duhovnicește;

Bucură-te, că râvna ta în noi înflorește;

Bucură-te, că puterea ta ne întărește;

Bucură-te, că viața ta model de martiraj ne este;

Bucură-te, că cinstirea ta ne îmbogățește;

Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

CONDACUL 9 Deși ți-ai pierdut vederea trupească, și trupul ți-era de boală mâncat, trăiai cu
desăvârșire mult mai înalt și mai frumos. Cântai ca un înger, precum Pantelimon, mitropolitul din
Hios, a spus, știind pe de rost troparele și Apostolul, căci ți-era foarte dragă ascultarea de protopsalt.
Și seară de seară erai în Paraclisul Sfântului Lazăr, al leprozeriei, unde se adunau bolnavii pentru
Pavecernița cu Canonul Maicii Domnului, Maica îndureraților. Pentru aceasta îi cântăm cu dragoste
sfântă: Aliluia!

ICOSUL 9 Cei ce te auzeau cântând Axionul rămâneau uimiți și se întrebau: „Ce glas îngeresc este
acesta?” Harul lui Dumnezeu te-nveșmântase sfinte, căci cu cât trupul ajungea mai schilodit, cu atât
sufletul se înălța mai mult, căci deși nu spuneai, îngerește vedeai și simțeai. Pentru aceasta cântăm
ție:

Bucură-te, că ai dobândit viață îngerească;

Bucură-te, că nu mai aveai vreo nevoie trupească;

Bucură-te, că te-ai depărtat de orice dorință lumească;

Bucură-te, că sufletul l-ai ajutat să se întărească;

Bucură-te, că, viața ta, întreaga lume o s-o cunoască;

Bucură-te, că mângâiere ești celor ce vor să te cinstească;

Bucură-te, că ai învățat lumea să nu cârtească;

Bucură-te, că ai încântat lumea cu cântarea ta îngerească;

Bucură-te, că ai luminat suflete cu dăruirea ta monahicească;

Bucură-te, că ne învălui cu mireasma ta cerească;

Bucură-te, că toți te cinstim și, de praznic, la tine gândim;

Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

8
CONDACUL 10 Dar Dumnezeu, care are rânduielile Sale ascunse nouă, a pus capăt acestei boli crunte,
așezându-te în rândul martirilor fără de sânge. Și descoperindu-se tratamentul leprei, Sfântul Antim,
părintele tău, cel împodobit cu multe daruri, te-a trimis la spital în Atena, încredințându-te, la cei 67
de ani ai tăi, spre îngrijire unui alt monah lepros, Evmenie. „Ai mare grijă de comoara pe care ți-a
trimis-o Preasfânta, îi scria părintele tău, căci ai să te folosești mult în viața ta de viața lui. Acesta este
monah desăvârșit. Și vei fi și tu desăvârșit dacă îi vei sluji până la sfârșitul vieții”. Pentru grija pe care
Cei de Sus permanent ți-au purtat-o, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL 10 Toată viața ta te-ai lăsat întru toate în voia lui Dumnezeu, sfinte, drept care ai simțit
mereu pronia Lui în viața ta. Și permanent Dumnezeu a trimis ție cele de trebuință. Deși orb și cu
picioarele schilodite și trupul ros de boală, provocându-ți multă durere fizică, ai rămas blând, smerit,
lipsit de orice pretenție, cu multă supunere, să nu împovărezi pe cineva. Pentru aceasta cântăm ție:
Bucură-te, că 41 de ani rugăciunea ta s-a înălțat în leprozeria din Hios;

Bucură-te, că Dumnezeu te-a adus la Atena ca nu stea lumina sub obroc;

Bucură-te, că tot timpul ai fost blând și smerit;

Bucură-te, că n-ai cerut niciodată nimic, să nu superi pe nimeni;

Bucură-te, că de tânăr te-ai ridicat deasupra nevoilor omenești;

Bucură-te, că ai primit și practicat rugăciunea inimii;

Bucură-te, că mintea ta era în cer;

Bucură-te, că tuturor radiai pace și blândețe;

Bucură-te, că luminai pe cei ce te întâlneau;

Bucură-te, că întăreai pe cei bolnavi;

Bucură-te, că te rugai pentru cei întristați și încercați;

Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

CONDACUL 11 S-a dus vestea că în Spitalul de boli infecțioase din Atena este un părinte harismatic, și
mulți oameni te-au cercetat, părinte, necunoscuți împovărați de nevoi sau deznădăjduiți. Încă și
ierarhii veneau la tine pentru binecuvântare și povețe. Pentru aceasta, slăvim pe Cel ce răsplătește
tuturor răbdarea, și Îi cântăm: Aliluia!

ICOSUL 11 S-a întors roata Sfinte Nichifor, tu cel schilodit de boală și orb, aduceai mângâiere celor
bolnavi cu sufletul și cu trupul. Bolnavii spitalului și nenumărați străini umpleau mica și sărăcăcioasa
ta chilie din spital. Și toți plecau cu pace și nădejde, căci dobândeau sănătate sufletească din
preaplinul lumii tale duhovnicești. Pentru aceasta cântăm ție:

Bucură-te, că ai dobândit trezvia și isihia;

Bucură-te, că tu cu rugăciunea neîncetată te învredniceai;

Bucură-te, că aceasta ai primit-o de la părintele tău, Sfântul Antim;

9
Bucură-te, că și el o avea de la Cuviosul Pahomie din Hios;

Bucură-te, că și Sfântul Nectarie de la Eghina tot de la el o avea;

Bucură-te, că și tu ai predat-o fiului tău duhovnicesc, Părintele Evmenie;

Bucură-te, că, după mulți ani de cereri, Dumnezeu te-a dăruit lui îndrumător;

Bucură-te, că toți se hrăneau din dulceața ta duhovnicească;

Bucură-te, că lucrarea ta sfântă ai lărgit;

Bucură-te, că pe tineri i-ai învățat cum să se roage;

Bucură-te, că tu însuți te rugai pentru toți;

Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

CONDACUL 12 Călătoria ta s-a încheiat Sfinte la Atena, în plină desăvârșire, la 74 de ani, când ai
plecat la Cel de Sus, înfățisându-te Domnului cu toate roadele nevoințelor tale. Te-au petrecut
bolnavii, prietenii, vizitatorii din Biserica Spitalului „Sfinții Doctori fără de arginți”, până la mormânt,
cu convingerea că te vei ruga pentru ei și în Cer. Pentru aceasta, slăvind pe Cel Care dă cinstire celor
ce-L slăvesc, cântăm cu bucurie: Aliluia!

ICOS 12 Sfințenia ta s-a făcut cunoscută tuturor încă de atunci, Sfinte Nichifor, când s-a scris despre
tine: „(...) A fost un monah neagonisitor, lepros, orb și aproape paralizat. Cu toate acestea, privirea sa
stinsă era pătrunsă de lumina sfințenie, buzele sale tremurânde păstrându-și surâsul ceresc până la
ultima suflare (...) În pofida anonimatului său (...) a fost o făclie luminoasă a Bisericii lui Hristos.” Și
aceasta s-a și adeverit, sfintele tale moaște răspândind o bună mireasmă, dăruiesc acum noian de
vindecări și binecuvântări, nouă tuturor celor care te cinstim, indiferent unde ne-am afla. Pentru
aceasta cântăm ție:

Bucură-te, că moaștele tale izvorăsc neîncetat o bună mireasmă;

Bucură-te, că vii în trup și-i ajuți pe cei bolnavi;

Bucură-te, că vii aievea la slujbe și intri în Sfântul Altar;

Bucură-te, că învălui cu mireasma ta pe toți cei care te cinstesc;

Bucură-te, că faci noian de tămăduiri celor ce-ți cer ajutorul;

Bucură-te, că vii în vis aducând mângâieri și încurajări;

Bucură-te, că alungi duhurile de la cei încercați;

Bucură-te, că transmiți în vis cele de folos semenilor;

Bucură-te, că tămăduiești și pe cei cu boli incurabile;

10
Bucură-te, că aduci pacea în familii;

Bucură-te, că răspunzi pe loc chemării, ca și Sfântul Mina;

Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

CONDAC 13 Sfinte al lui Dumnezeu Nichifor, prietenul nostru al tuturor, vino degrab și ajută nouă,
celor ce cu drag te chemăm în ajutor, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ridice povara încercărilor și
neputințelor noastre și să ne dea credință mărturisitoare, ca împreună cu toți sfinții să Îi cântăm:
Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)

Apoi se citește Icosul 1 și Condacul 1, apoi aceste rugăciuni:

RUGĂCIUNE: Doamne, Care prin rânduiala Ta cea sfântă, Ți-ai ales prieteni dintre oameni, ca să
mijlocească nouă cererile, te rugăm, primește rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfântului
Nichifor Leprosul multpătimitorul, și ale tuturor Sfinților Tăi, pentru ca tot omul cel încercat
sufletește și trupește să primească mila Ta a toate vindecătoare, iertarea păcatelor și sfântă și
nefățarnică credință. Apără țara aceasta și poporul ei, păstrând vie până la a doua venire a Ta,
dragostea ce ți-o poartă, cinstind pe Preacurata Maica Ta și pe toți Sfinții, cu care slăvindu-Te, să ne
mântuim. Amin!

Rugăciunea celui copleșit de îngrijorare și teamă Sfinte Părinte Nichifor, iată că spaima, panica și
cumplita frică de moarte mă încolțește, tulburându-mi sufletul și trupul. Nimic din cele ale lumii nu
mai are putere să-mi aducă liniște și să facă să înceteze învolburarea și vacarmul lăuntric, de aceea
vin înaintea ta, aflând că pe tine te-a dăruit Dumnezeu ca ocrotitor și izbăvitor în vremea acestei boli.
Miluiește și tămăduiește neputința mea lăuntrică și slobozește-mă din puterea noianului de gânduri
și îngrijorări, căci am înălțat prin frică Babilonul lor, socotind că Dumnezeu nu mai poartă grijă de
lume și de fiecare om în parte. Învață-mă a aduce înaintea Domnului tot ce trăiesc lăuntric, ca astfel
să nu mă mai ascund în cotloanele cele întunecate ale depărtării de Dumnezeu. Și fie ca, făcând
astfel, să mi se lumineze cu lumina cunoștinței și sufletul, și trupul spre însănătoșire deplină, dar și
spre încredințare că Domnul Hristos veșnic mă iubește, nemărginit mai mult decât o voi putea face
eu vreodată. Amin.

Rugăciune de încredințare în mâinile lui Dumnezeu Cuvioase Părinte Nichifor, tu ai trecut prin
cumplita boală a leprei, iar prin răbdarea și mulțumirea ta către Domnul, te-ai umplut de lumină
dumnezeiască și te-ai făcut asemenea sfinților mucenici. Curățește-mă și pe mine de lepra
împătimirilor după cele pământești, ca izbăvindu-se sufletul din îndulcirea cea rea, să se izbăvească
de duhoarea stricăciunii și a deznădejdii pe care am lucrat-o în fiecare zi a mea, socotindu-L pe
Dumnezeu a fi undeva departe și indiferent. Ajută-mă ca măcar acum să-L văd, înțelegându-I
cuvintele, ca astfel să mă găsesc pe mine însumi, cel care n-am încetat să mă risipesc în mulțime de
deșertăciuni și lucruri de nimic. Pune în mine putere, ca să izbândesc în adâncirea lăuntrică și
schimbarea cea bună a minții și astfel, cu dragoste și recunoștință, să îmi încredințez deplin viața în
mâinile Domnului, săvârșind aceasta în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rugăciune
obștească pentru toți ce în suferință, pentru toate cadrele medicale și pentru toți cei care îi slujesc, în
felurite chipuri, pe cei suferinzi Sfinte Părinte Nichifor, cu privirea ta cea milostivă cuprinzându-ne,
acoperă-ne pe toți cu darul Preasfântului Duh și sădește în sufletele noastre sămânța cea sfântă a

11
dragostei jertfelnice pentru aproapele nostru. Risipește urâciunea răcelii sufletești celei pline de
egoism, ca luminându-ne cu binecuvântata mărinimie sufletească, să-i purtăm pe toți în îmbrățișarea
noastră lăuntrică și cu rugăciune să primim suspinele și durerile tuturor celor care se află în boală ori
în grea mâhnire. Ajută-ne ca nu cumva, cu molima fricii și a patimilor noastre întunecate, să-i
îmbolnăvim pe cei care, din dragoste pentru aproapele, îl slujesc cu jertfelnicie, iar lor tuturor
dăruiește-le putere și înțelepciune, ca prin tot ceea ce vor săvârși, să le strălucească în inimi
dragostea lui Dumnezeu pentru om. Încă te rugăm, Sfinte Nichifor, primește-i și mijlocește pentru
toți cei care prin această boală se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, trecând în veacul cel neclătinat
și nepieritor. Amin. Și cântarea: Cuvine-se cu adevărat.

12