Sunteți pe pagina 1din 27

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

Structura anului şcolar 2019 – 2020


O.M.E.N. nr. 3191 / 20.02.2019

SCOALA: GIMNAZIALĂ COMUNA MORAVIȚA, TIMIŞ, ROMÂNIA

MATERIA: ISTORIE

CLASELE: V – VIII

PROPUNATOR: PROF. BACIU ADRIAN GHEORGHE

“ADEVĂRUL ESTE PRETUTINDENI, DAR NU-L


RECUNOAŞTE DECÂT CEL CARE-L CAUTĂ”
NICOLAE IORGA

SEMESTRUL I
75 zile lucrătoare
Cursuri 09.09.2019 – 20.12.2019
15 săptămâni
09.09.2019 – 20.12.2019

Vacanţă de iarnă / Vacanţă intersemestrială 21.12.2019 – 12.01.2020

Cursuri
SEMESTRUL II 13.01.2020 – 03.04.2020
94 zile lucrătoare
Vacanţa de primăvară 04.04.2020 – 21.04.2020
20 săptămâni
Cursuri
13.01.2020 – 12.06.2020 22.04.2020 – 12.06.2020

Vacanţa de vară 13.06.2020 – 13.09.2020

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 1 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

O.M.E.N. nr. 3191 / 20.02.2019


SEMESTRUL I - 15 săptămâni
Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie
Săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 V V V
L 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6
M 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7
M 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8
J 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
V 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10
S 14 2 28 5 12 19 23 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11
1
D 15 2 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12
2

SEMESTRUL al II-lea – 20 săptămâni


Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie

Săpt 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ș V V 28 29 30 31 32 33 34 35
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A 13 14 15 16 17 18 19 20
L 1 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8
3
M 1 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
4
M 1 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10
5
J 1 23 30 6 13 20 27 5 1 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11
6 2
V 1 24 31 7 14 21 28 6 1 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12
7 3
S 1 2 1 8 15 22 2 7 1 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 V
8 5 9 4
PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE BACIU ADRIAN1 GHEORGHE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA
D 1 2 2 9 16 23 1 8 1 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 V
9 6 5
4 5 1 6 2 2
Legendă:
Cursuri zile cu manifestări specifice ” Sărbători legale Vacanţe Zile libere Școala Altfel
169 zile lucrătoare

Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MORAVIȚA


Profesor: BACIU ADRIAN GHEORGHE Aviz Director,
EDITURA ; autori:
CLASA: a -a ( oră / săptămână)
AN ŞCOLAR: 2019 – 2020

Aviz
Responsabil Comisie metodică

PLANIFICARE ANUALĂ 2019 – 2020


DISCIPLINA ISTORIE
CLASA A -A
h-săptămână

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE BACIU ADRIAN2 GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA
Planul cadru a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3590 / 05.04.2016
Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3393 / 28.02.2017

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE BACIU ADRIAN3 GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

Planul cadru a fost aprobat prin


Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3590 / 05.04.2016

Programa şcolară a fost aprobată prin


Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3393 / 28.02.2017

ISTORIA ANTICĂ

CLASA A V-A

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice

- plasarea unor evenimente/procese istorice pe axa cronologică


- realizarea unor frize cronologice
- utilizarea unităţilor folosite în măsurarea timpului

1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice

- asocierea reperelor cronologice cu evenimente şi procese istorice


- recunoaşterea şi/sau precizarea unor relaţii cronologice în sursele istorice prezentate
- utilizarea reperelor cronologice în descrierea faptelor/proceselor istorice

1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice

- exerciţii de lectură a hărţilor istorice


- plasarea pe hartă a unor evenimente şi procese istorice
- completarea pe hartă a unor informaţii

2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice

2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric

- identificarea termenilor istorici în texte diferite


- elaborarea unor enunţuri simple/ texte utilizând termeni istorici
- completarea unor texte lacunare folosind termenii adecvaţi dintr-o listă dată
PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 1 BACIU ADRIAN GHEORGHE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice

- identificarea informaţiilor oferite de surse cu privire la un fapt istoric


- descrierea unor surse referitoare la un fapt istoric, pe baza unui plan dat
- alcătuirea planului descrierii unui eveniment/ proces/ personaj istoric

2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor


surse diferite

- descrierea unor surse istorice în vederea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor pe baza unui plan dat
- compararea informaţiilor provenite din surse istorice diferite
- realizarea unor texte despre fapte/procese/personaje istorice, pe baza unor surse diferite, subliniind asemănările
şi deosebirile

3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a


diversităţii socio-culturale

3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru

- utilizarea unor roluri specifice în activitatea de grup


- realizarea unor sarcini de lucru (documentare, redactare, prezentare etc.) în timpul participării la proiecte prin
valorificarea experienţei istorice pozitive
- folosirea jocului de rol pentru însuşirea valorilor şi comportamentelor cetăţeniei democratice

3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice

- alcătuirea de biografii ale personalităţilor istorice studiate


- identificarea rolului unor personalităţi istorice, analizând surse diferite
- realizarea de produse finale (texte, imagini) despre personalităţile istorice şi valorile asumate de-a lungul
timpului

4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente

4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru

- construirea de rebusuri pe o temă istorică utilizând mesaje vizuale


- alcătuirea planului unui proiect
- selectarea obiectelor necesare realizării unei expoziţii tematice
- relatarea vizitei la un muzeu, bibliotecă, expoziţie pornind de la un plan dat
- extragerea mesajelor dintr-o sursă istorică

4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării

- accesarea informaţiilor oferite de Internet


- rezolvarea unor sarcini de lucru utilizând prezentări multimedia
- realizarea de prezentări, grafice, tabele, pentru sistematizarea cunoştinţelor învăţate folosind resurse multimedia

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 2 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

PROFESOR: BACIU ADRIAN GHEORGHE


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIȚA
DISCIPLINA: ISTORIE
EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ autori: Valentin Băluțoiu și Maria Grecu
CLASA: a V-a (2 ore / săptămână)
AN ŞCOLAR: 2019 – 2020

PLANIFICAREA ANUALA

CLASA A V-A

2 ORE PE SAPTAMANA / 68 ORE ANUAL

TOTAL NR. UNITATEA DE INVATARE NR. SEMESTRUL


ORE CRT. ORE
1. ALFABETUL ISTORIEI – 4
RECONSTITUIREA TRECUTULUI
2. PREISTORIA 4
30 ore I
3. ORIENTUL ANTIC 7
4. CIVILIZAȚIA GREACĂ ȘI 15
SINTEZA ELENISTICĂ
1. LUMEA ROMANĂ 12
38 ore 2. GETO-DACII 5
3. CIVILIZAȚIA ISLAMICĂ 2
II
4. EUROPA MEDIEVALĂ 19

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 3 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL I
2 ORE SAPTAMANA / 30 ORE SEM. I
UNITATEA CONTINUTURI NR. DATA
DE COMPETENŢE SPECIFICE ORE
INVATARE
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a RECAPITULARE 1
faptelor/proceselor istorice TEST INIȚIAL 1
1.2. Identificarea şi clasificarea surselor
ALFABETUL istorice Izvoare istorice 1
ISTORIEI – 2.2. Relatarea unui eveniment/proces PERCEPEREA TIMPULUI ȘI A
reconstituirea istoric, utilizând informaţii din surse 1
SPAȚIULUI; CRONOLOGIA
trecutului istorice ISTORIEI; PERIODIZARE;
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri SPAȚIUL ISTORIC
referitoare la evenimente/procese istorice,
pe baza unor surse diferite
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a PRIMII OAMENI 1
faptelor şi/sau a proceselor istorice REVOLUȚIA NEOLITICĂ – 2
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în
VIAȚA OAMENILOR:
descrierea unui eveniment/proces istoric SEDENTARIZARE, ECONOMIE
PREISTORIA 2.2. Relatarea unui eveniment/proces
INVENTAREA METALURGIEI – 1
istoric, utilizând informaţii din surse
tehnologie și consecințe asupra vieții
istorice
oamenilor
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri
referitoare la evenimente/procese istorice,
pe baza unor surse diferite
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în
rezolvarea sarcinilor de lucru
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a MEDIUL NATURAL ȘI VIAȚA
faptelor/ proceselor istorice COTIDIANĂ: LOCUINȚA,
1.2. Identificarea diferenţelor temporale HRANA, FAMILIA, AȘEZĂRI (SAT 1
ORIENTUL dintre evenimente şi procese istorice ȘI ORAȘ), ECONOMIA,
ANTIC 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a PRACTICI SOCIALE, CREDINȚA
faptelor şi/sau a proceselor istorice STUDII DE CAZ: 1
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în -ORAȘUL STAT BABILON
descrierea unui eveniment/proces istoric -TEMPLE ȘI PIRAMIDE
2.2. Relatarea unui eveniment/proces POPOARE ȘI CIVILIZAȚII PE 1
istoric, utilizând informaţii din surse HARTA ORIENTULUI ANTIC
istorice STUDII DE CAZ:
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri
1
-CHINEZII
referitoare la evenimente/procese istorice, -EVREII
pe baza unor surse diferite INVENTAREA SCRIERII – DE LA
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
1
PICTOGRAME LA ALFABET
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în
desfăşurarea evenimentelor istorice STUDII DE CAZ: 1
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în -EPOPEEA LUI GHILGAMEȘ
rezolvarea sarcinilor de lucru -CODUL LUI HAMMURABI
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în LECȚIE DE EVALUARE
scopul învăţării
1
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a MEDIUL NATURAL ȘI 1
faptelor/ proceselor istorice OCUPAȚIILE GRECILOR

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 4 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA
CIVILIZAȚIA 1.2. Identificarea diferenţelor temporale STUDIU DE CAZ: - CERAMICA: 1
GREACĂ ȘI dintre evenimente şi procese istorice ÎNTRE UTILITATE ȘI ARTĂ
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a ADEVĂR ȘI LEGENDĂ: 1
SINTEZA faptelor şi/sau a proceselor istorice LEGENDELE OLIMPULUI;
ELENISTICĂ 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în RĂZBOIUL TROIAN
descrierea unui eveniment/proces istoric POLIS-UL – ORGANIZAREA 2
2.2. Relatarea unui eveniment/proces INTERNĂ: ATENA ȘI SPARTA.
istoric, utilizând informaţii din surse PROCESUL DE COLONIZARE
istorice STUDIU DE CAZ:
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri
1
-HISTRIA, TOMIS ȘI CALLATIS
referitoare la evenimente/procese istorice, RĂZBOAIELE GRECILOR:
pe baza unor surse diferite
2
RĂZBOAIELE MEDICE,
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru RĂZBOIUL PELOPONESIAC
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în STUDIU DE CAZ:
desfăşurarea evenimentelor istorice
1
-BĂTĂLIA DE LA MARATON
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în ALEXANDRU MACEDON ȘI
rezolvarea sarcinilor de lucru 2
CIVILIZAȚIA GREACĂ
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în LECȚIE DE EVALUARE
scopul învăţării 1
FRUMOS ȘI CUNOAȘTERE ÎN 1
LUMEA GREACĂ
-ACROPOLA ATENIANĂ 2
-MOȘTENIREA LUMII GRECEȘTI
(SCULPTURA, TEATRUL,
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ)

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 5 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

PLANIFICARE SEMESTRIALA

SEMESTRUL II

2 ORE SAPTAMANA / 38 ORE SEM. II

UNITATEA DE COMPETENŢE SPECIFICE CONTINUTURI NR. DATA


INVATARE ORE
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a FONDAREA ROMEI: ISTORIE ȘI 2
faptelor/ proceselor istorice LEGENDĂ
1.2. Identificarea diferenţelor temporale STATUL ROMAN: RĂZBOAIE ȘI 5
dintre evenimente şi procese istorice EXPANSIUNE TERITORIALĂ;
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a DECĂDEREA
faptelor şi/sau a proceselor istorice VIAȚA COTIDIANĂ ÎN LUMEA 1
LUMEA 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în ROMANĂ: FAMILIA ȘI
ROMANĂ descrierea unui eveniment/proces istoric VIRTUȚILE ROMANE; EDUCAȚIA;
2.2. Relatarea unui eveniment/proces JOCURILE
istoric, utilizând informaţii din surse Studii de caz:
istorice
3
-Orașul și monumentele publice (forul,
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri apeductele, termele, etc.)
referitoare la evenimente/procese istorice, -Colosseum și gladiatorii
pe baza unor surse diferite -Pompei
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de -Armata romană
lucru -Zeii romanilor. Templele
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi -Creștinismul
în desfăşurarea evenimentelor istorice ROMANIZAREA
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în
1
rezolvarea sarcinilor de lucru
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în
scopul învăţării

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a GEȚII ȘI DACII. RÂNDUIELI, 2


faptelor/proceselor istorice OBICEIURI, CREDINȚE
1.2. Identificarea diferenţelor temporale BUREBISTA ȘI DECEBAL; RĂZBOAIE 2
GETO-DACII dintre evenimente şi procese istorice DACO-ROMANE
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a LECȚIE DE EVALUARE 1
faptelor şi/sau a proceselor istorice
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în
descrierea unui eveniment/proces istoric
2.2. Relatarea unui eveniment/proces
istoric, utilizând informaţii din surse
istorice

CIVILIZAȚIA 1.2. Identificarea diferenţelor temporale APARIȚIA ISLAMULUI; 2


ISLAMICĂ dintre evenimente şi procese istorice CREDINȚA MUSULMANĂ;
2.2. Relatarea unui eveniment/proces EXPANSIUNEA MILITARĂ ȘI
istoric, utilizând informaţii din surse CULTURALĂ A ISLAMULUI
istorice

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 6 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

EUROPA 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a FORMAREA POPOARELOR 2


MEDIEVALĂ faptelor/ proceselor istorice EUROPENE. ETNOGENEZA
1.2. Identificarea diferenţelor temporale ROMÂNEASCĂ
dintre evenimente şi procese istorice EUROPA CREȘTINĂ ÎN 2
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a MILENIUL I
faptelor şi/sau a proceselor istorice STUDII DE CAZ: 2
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în -Creștinarea francilor. Carol cel Mare
descrierea unui eveniment/proces istoric -Imperiul Bizantin
2.2. Relatarea unui eveniment/proces Viața cotidiană în Evul Mediu: familia,
istoric, utilizând informaţii din surse
2
așezările, alimentația, sărbătorile,
istorice economia și tehnologia, credința și
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri biserica, proprietatea, libertatea și
referitoare la evenimente/procese istorice, dependența
pe baza unor surse diferite STUDII DE CAZ:
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de
3
-Domeniul feudal
lucru -Orașul medieval – spațiu al libertății;
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi orașele italiene și orașele germane
în desfăşurarea evenimentelor istorice -Cavalerism și onoare
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în -Cruciadele
rezolvarea sarcinilor de lucru -Catedrele și universități
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în STATELE MEDIEVALE: FRANȚA,
scopul învăţării
4
ANGLIA, IMPERIUL ROMANO-
GERMAN
STUDII DE CAZ: 2
-Lumea românească și statele
medievale în secolele XIV-XV;
Târgoviște, Suceava
-Diversitate culturală în lumea
românescă: Brașov și Cluj
RECAPITULARE 2

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 7 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

Planul cadru a fost aprobat prin


Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3590 / 05.04.2016

Programa şcolară a fost aprobată prin


Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3393 / 28.02.2017

ISTORIE MEDIE ŞI MODERNĂ

CLASA A VI-A

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor despre timp şi spaţiu

1.1. Localizarea în spaţiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice

- examinarea spaţiilor istorice pe baza hărţilor


- compararea „lumii cunoscute” în diferite perioade istorice
- localizarea pe harta mută a spaţiilor istorice pe măsura extinderii ariei de
cunoaştere

1.2. Utilizarea coordonatelor temporale referitoare la faptele şi procesele istorice

- alcătuirea unor axe cronologice pe diverse domenii (social, cultural, economic, politic etc.)
- stabilirea unor reprezentări ale timpului în diferite epoci istorice
- redactarea de texte cu informaţii oferite de surse

2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/limbajului de specialitate în prezentarea unui fapt/proces


istoric

- alcătuirea unui glosar de termeni specifici


- folosirea termenilor istorici cunoscuţi în situaţii noi de comunicare
- realizarea unor texte folosind adecvat termenii istorici

2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor de informare

- analiza surselor scrise sau vizuale pe baza unor cerinţe


- alcătuirea unor fişe de personaj istoric pe baza unor surse diverse
PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 8 BACIU ADRIAN GHEORGHE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA
- compararea surselor istorice oficiale cu cele neoficiale

2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variate


- stabilirea elementelor de cauzalitate într-o sursă istorică
- descoperirea cauzelor unui eveniment prin analiza contextului istoric
- recunoaşterea cauzelor unor evenimente istorice asemănătoare sau diferite

3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a


diversităţii socio-culturale

3.1. Utilizarea dialogului intercultural

- identificarea consecinţelor interacţiunii culturale în evoluţia comunităţilor umane


- analiza unor evenimente istorice prin utilizarea surselor care oferă perspective multiple
- identificarea valorilor comune ale religiilor pe baza surselor
- realizarea unui produs care ilustrează contribuţia diferitelor civilizaţii la dezvoltarea patrimoniului cultural
comun

3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învăţare

- îndeplinirea unor sarcini/roluri diferite în cadrul grupului de lucru


- alcătuirea unor jurnale cu impresii, sentimente şi rezultate ale activităţii personale/de echipă
- realizarea de produse care să fie rezultatul dialogului şi negocierii în cadrul unei echipe de lucru

3.3. Descrierea consecinţelor deciziei şi acţiunii umane

- alcătuirea unui portofoliu care prezintă urmările unui eveniment/ act decizional pentru evoluţia unor comunităţi
umane
- completarea unor organizatori grafici, care să cuprindă decizii şi consecințe ale acţiunii umane pe baza
resurselor multimedia
- exerciţii de descriere a consecinţelor acţiunii umane din spaţii şi perioade istorice folosind surse variate

4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente

4.1. Utilizarea informaţiilor cu ajutorul resurselor multimedia

- alcătuirea unor liste cu site-uri de Internet pentru temele istorice studiate


- alcătuirea unor postere/afişe cu informaţii selectate din surse Internet
- realizarea unor prezentări pe o temă istorică utilizând mijloace digitale

4.2. Asumarea critică a unui set de valori recunoscute social

- identificarea ideilor şi valorilor umane într-o operă literară, artistică, istorică


- compararea ideilor şi valorilor umane analizând două surse
- alcătuirea unor liste personale a valorilor umane cu motivarea alegerii

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 9 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

PROFESOR: BACIU ADRIAN GHEORGHE


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIȚA
DISCIPLINA: ISTORIE
EDITURA EDP autori: MAGDA STAN
CLASA: a VI-a (1 oră/săptămână)
AN ŞCOLAR: 2019 – 2020

PLANIFICAREA ANUALA

CLASA A VI-A

1 ORA SAPTAMANA / 34 ORE ANUAL

TOTAL NR. UNITATEA DE NR.


ORE CRT. INVATARE ORE SEMESTRUL

1 Călători şi călătorii – 3
15 ore Europa şi Lumea Nouă I
2 Geneza spiritului modern 12
1 Spre o nouă societate 11
19 ore 2 Secolul naţionalităţilor 8 II

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 10 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

PLANIFICARE SEMESTRIALA

SEMESTRUL I

1 ORA SAPTAMANA / 15 ORE SEM. I

UNITATI CONTINUTURI NR. DATA


DE COMPETENŢE SPECIFICE ORE
INVATARE
Călători şi 1.1.Localizarea în spaţiu a lumii Călătoriile şi percepţia 1
călătorii – cunoscute în diferite perioade istorice
spaţiului în Evul Mediu
1.2. Utilizarea coordonatelor Marile descoperiri ale 1
temporale referitoare la faptele şi europenilor: drumuri şi
Europa şi procesele istorice teritorii
Lumea Nouă Lumea Nouă: cunoaştere, 1
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor misionarism şi exploatare
istorici/limbajului de specialitate în
Renașterea 1
prezentarea unui fapt/proces istoric
2.2. Utilizarea gândirii critice în Umanismul 1
analiza surselor de informare Leonardo da Vinci şi 1
Geneza 2.3 Identificarea elementelor de Michelangelo Buonarroti
spiritului cauzalitate prezente în surse variate Niccolo Machiavelli
Giordano Bruno şi Galileo 1
modern 3.1. Utilizarea dialogului Galilei
Intercultural William Shakespeare
3.2. Asumarea cooperării în grupuri Lecție de evaluare 1
de învăţare Reforma. Contrareforma 1
3.3. Descrierea consecinţelor
Henric al VIII-lea 1
deciziei şi acţiunii umane
Barocul 1
4.1. Utilizarea informaţiilor cu Absolutismul 1
ajutorul resurselor multimedia Soliman Magnificul 1
4.2 Asumarea critică a unui set de
valori recunoscute social Ludovic al XIV-lea. 1
Palatul de la Versailles
Petru cel Mare 1

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 11 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

PLANIFICARE SEMESTRIALA

SEMESTRUL II

1 ORA SAPTAMANA / 19 ORE SEM. II

UNITATEA NR.
DE COMPETENŢE CONTINUTURI ORE DATA
INVATARE SPECIFICE
1.1.Localizarea în spaţiu a lumii Iluminismul 1
cunoscute în diferite perioade Montesquieu, J.J. Rousseau, 1
istorice Voltaire
1.2. Utilizarea coordonatelor Viaţa cotidiană. Opinia publică 1
Spre o nouă temporale referitoare la faptele şi în secolul al XVIII-lea
societate procesele istorice Revoluţia Glorioasă Anglia 1
2.1. Utilizarea adecvată a
termenilor istorici/limbajului de Constituirea SUA. Declaraţia de 1
specialitate în prezentarea unui Independenţă. Constituţia.
fapt/proces istoric Lecție de evaluare 1
2.2. Utilizarea gândirii critice în Revoluţia franceză. De la supus 2
analiza surselor de informare la cetăţean
2.3 Identificarea elementelor de Napoleon I şi răspândirea 2
cauzalitate prezente în surse ideilor revoluţiei franceze în
variate Europa
3.1. Utilizarea dialogului Revoluţia industrială. Impactul 1
Intercultural în viaţa oamenilor
3.2. Asumarea cooperării în Statele moderne: revoluţie şi 1
Secolul grupuri de învăţare emancipare naţională
3.3. Descrierea consecinţelor 1848 în Europa 2
naţionalităţilor deciziei şi acţiunii umane
Românii şi modernitatea 2
4.1. Utilizarea informaţiilor cu
Formarea statelor naţionale în 2
ajutorul resurselor multimedia
secolul al XIX-lea:Germania
4.2 Asumarea critică a unui set de
RECAPITULARE 1
valori recunoscute social
EVALUARE

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 12 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

Planul cadru a fost aprobat prin


Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3590 / 05.04.2016

Programa şcolară a fost aprobată prin


Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3393 / 28.02.2017

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

CLASA A VII-A

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor despre timp şi spaţiu

1. 1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în prezentarea faptelor şi proceselor istorice

- prezentarea evoluţiei unui anumit spaţiu istoric în diverse situaţii de comunicare


- realizarea de tabele cronologice pentru a fi utilizate în prezentări tematice
- folosirea informaţiilor oferite de hărţi în examinarea/interpretarea unor evenimente şi procese
istorice

1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice din perspectivă temporală şi spaţială


- recunoaşterea modificărilor unui spaţiu istoric în diferite perioade de timp
- localizarea spaţiilor pe harta mută în diferite contexte istorice
- compararea dinamicii teritoriale a unor state raportată la diferite evenimente istorice

2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice

2.1. Folosirea surselor istorice în vederea descoperirii elementelor de continuitate şi schimbare în


procesele istorice

- identificarea elementelor de continuitate în procese istorice asemănătoare pe baza surselor la prima vedere
- recunoaşterea elementelor de schimbare în evoluţia unor comunităţi umane pe baza surselor istorice
- compararea informaţiilor provenite din surse istorice diferite, în vederea stabilirii unor asemănări şi a unor
deosebiri
- realizarea unor interviuri din care să rezulte evoluţia unor aspecte de viaţă cotidiană

2.2. Explorarea surselor istorice prin utilizarea instrumentelor specifice gândirii critice

- interpretarea critică a informaţiilor oferite de surse istorice


- dezbaterea unor cazuri reale care implică prejudecăţi şi stereotipii
- rezolvarea în echipă a unor situaţii-problemă pe baza surselor
- prezentarea relaţiilor de cauzalitate în evoluţia evenimentelor/proceselor istorice
PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 13 BACIU ADRIAN GHEORGHE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a


diversităţii socio-culturale

3.1. Determinarea relaţiilor dintre personalităţile şi grupurile umane în desfăşurarea faptelor


istorice

- realizarea unor proiecte de grup sau individuale despre relaţia dintre personalităţi şi grupurile umane
- elaborarea de afişe tematice: democraţie, toleranţă, cooperare, Holocaust, Gulag etc.
- realizarea unor dezbateri care să promoveze valorile şi principiile democratice

3.2. Prezentarea unor elemente de continuitate şi schimbare în evoluţia sistemului de valori

- elaborarea unor jurnale care valorizează experienţa participării la activităţi legate de trecutul unui spaţiu
istoric/al unei comunităţi umane: excursii tematice, vizite, comemorări, aniversări etc.
- realizarea de prezentări/proiecte care să promoveze anumite valori în funcţie de realităţile locale
- alcătuirea unor proiecte pentru protejarea valorilor culturale din comunitate

4 Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente

4.1. Realizarea unor proiecte individuale sau de grup prin utilizarea resurselor multimedia

- realizarea unor dezbateri pornind de la vizionarea unor filme relevante pentru o tematică abordată
- folosirea motoarelor de căutare pentru a realiza un portofoliu de imagini, filme, fotografii, referitoare la
teme specifice istoriei recente
- construirea unor mesaje publice pe o temă dată folosind resurse multimedia
- realizarea unor studii de caz plecând de la informaţiile oferite de multimedia

4.2 Aplicarea unor tehnici de muncă intelectuală care valorizează cooperarea, disciplina şi
perseverenţa

- realizarea în echipă a unei prezentări cu mijloace digitale pe o temă dată


- elaborarea de eseuri şi texte folosind termeni specifici, resurse diferite
- utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare rezolvării unei
situaţii-problemă
- stabilirea de sarcini care favorizează învăţarea prin cooperare

4.3 Folosirea perspectivelor multiple şi a capacităţilor de analiză critică pentru luarea deciziilor
pe bază de argumente şi dovezi pertinente

- construirea şi folosirea de argumente plecând de la surse în analiza unui fapt/proces/personaj istoric


- realizarea unor dezbateri asupra unor situaţii-problemă folosind informaţii din surse care prezintă puncte
de vedere diferite
- alcătuirea unui eseu pe baza unui plan de idei

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 14 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

PROFESOR: BACIU ADRIAN GHEORGHE


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIȚA
DISCIPLINA: ISTORIE
EDITURA Corint autori: Florin Constantiniu, Norocica Maria Cojescu și Alexandru Mamina
CLASA: a VII-a (1 oră/săptămână)
AN ŞCOLAR: 2019 – 2020

PLANIFICARE ANUALA

CLASA A VII-A

1 ORA SAPTAMANA / 34 ORE ANUAL

TOTAL NR. UNITATEA DE INVATARE NR. SEMESTRUL


ORE CRT. ORE
1. LUMEA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI 9
AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL
15 SECOLULUI AL XX-LEA I
ORE 2. PERIOADA INTERBELICA: 6
O LUME IN SCHIMBARE

1. LUMEA ÎN RĂZBOI 9
19 II
ORE 2. LUMEA POSTBELICĂ 10

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 15 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

PLANIFICARE SEMESTRIALA

SEMESTRUL I

1 ORA SAPTAMANA / 15 ORE SEM. I

UNITATI DE COMPETENŢE NR.


INVATARE SPECIFICE CONTINUTURI ORE DATA
1.1Utilizarea coordonatelor de Marile alianţe politico-militare în lume 1
LUMEA LA timp şi spaţiu în prezentarea
faptelor şi proceselor istorice Primul Război Mondial. 2
SFÂRŞITUL Evoluţia alianţelor. Fronturile de luptă
1.2Compararea
SECOLULUI Revoluţia industrială şi războiul.
AL XIX-LEA ŞI
faptelor/proceselor istorice din 1
perspectivă temporală şi spaţială Noul armament şi victimele lui
ÎNCEPUTUL 2.1. Folosirea surselor istorice
Viaţa în tranşee şi frontul de acasă 1
SECOLULUI în vederea descoperirii
AL XX-LEA elementelor de continuitate şi România şi Primul Război Mondial
schimbare în procesele istorice
2
2.2. Explorarea surselor istorice Tratatele de pace. Noua hartă a Europei 1
prin utilizarea instrumentelor Lecție de evaluare 1
specifice gândirii critice
3.1. Determinarea relaţiilor Viaţa cotidiană: organizarea oraşelor, 1
dintre personalităţile şi grupurile lumea rurală, invenţiile şi viaţa casnică,
umane în desfăşurarea faptelor divertismentul, sănătatea oamenilor,
istorice cultura
PERIOADA
3.2. Prezentarea unor elemente
INTERBELICA: de continuitate şi schimbare în
Femeia în viaţa publică 1
O LUME IN evoluţia sistemului de valori Cinematograful – artă şi industrie
SCHIMBARE 4.1. Realizarea unor proiecte Crize economice 1
individuale sau de grup prin Cetăţean şi stat în democraţie şi în
utilizarea resurselor multimedia
1
4.2 Aplicarea unor tehnici totalitarism
de muncă intelectuală care Un model democratic - SUA 1
valorizează cooperarea, Comunismul. 1
disciplina şi perseverenţa
Nazismul
4.3 Folosirea
perspectivelor multiple şi a
capacităţilor de analiză critică
pentru luarea deciziilor pe bază
de argumente şi dovezi
pertinente

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 16 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

PLANIFICARE SEMESTRIALA

SEMESTRUL II

1 ORA SAPTAMANA / 19 ORE SEM. II

UNITATEA NR.
DE COMPETENŢE CONTINUTURI ORE DATA
INVATARE SPECIFICE
Relaţiile internaţionale. 1
Agresiunea statelor totalitare
1.1Utilizarea coordonatelor de
timp şi spaţiu în prezentarea Al Doilea Război Mondial: alianţe 4
faptelor şi proceselor istorice militare şi fronturile de luptă (1939-1945),
LUMEA ÎN 1.2Compararea faptelor/proceselor România şi Al Doilea Război Mondial,
RĂZBOI istorice din perspectivă temporală Conferinţa de pace
şi spaţială Noile mijloace de distrugere în masă 1
2.1. Folosirea surselor istorice în Viaţa pe front şi în frontul de acasă 1
vederea descoperirii elementelor Holocaustul
de continuitate şi schimbare în
1
procesele istorice Lecție de evaluare 1
2.2. Explorarea surselor istorice Reconstrucţie şi modele ale dezvoltării
prin utilizarea instrumentelor
1
specifice gândirii critice economice
Viaţa cotidiană – de la dramele
3.1. Determinarea relaţiilor dintre războiului la prosperitate
personalităţile şi grupurile umane Declaraţia Universală a Drepturilor 1
în desfăşurarea faptelor istorice Omului
3.2. Prezentarea unor elemente de
LUMEA continuitate şi schimbare în Protestul tinerei generaţii 1
POSTBELICĂ evoluţia sistemului de valori Democraţie versus comunism – modelele 2
de organizare a statelor. Războiul Rece
4.1. Realizarea unor proiecte
(1945 – 1991)
individuale sau de grup prin
utilizarea resurselor multimedia Uniunea Europeană: principii de 1
4.2 Aplicarea unor tehnici de organizare şi funcţionare
muncă intelectuală care Lumea contemporană: o lume 1
valorizează cooperarea, disciplina multipolară - globalizarea;
şi perseverenţa
4.3 Folosirea perspectivelor
noua diversitate culturală şi
multiple şi a
capacităţilor de analiză critică revoluţia informaţională
pentru luarea deciziilor pe bază Noile forme de divertisment – jocurile şi 1
de argumente şi dovezi pertinente tehnologia. Consecinţe
PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 17 BACIU ADRIAN GHEORGHE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA
Terorismul 1
Migraţii în lumea contemporană 1

Planul cadru a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3638 / 11.04.2001

Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu
nr. 5097 / 09.09.2009

ISTORIA ROMÂNILOR CLASA A VIII-A

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.

1. 1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi epocii antice şi medievale din spaţiul
românesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală

1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca Modernă şi în
secolul al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală

2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.

2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvata a surselor istorice referitoare la fapte din
istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu

2.2. Participarea la acţiuni care valorizează trecutul localităţii sau al regiunii

2.3 Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi

2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă , prin utilizarea adecvata a surselor istorice referitoare la fapte
din istoria românilor, desfăşurate Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 18 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA

2. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.

3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi
în Evul Mediu, pe baza surselor istorice

3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza
surselor istorice

3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor
istorice

3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul
Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite

3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul
Mediu, pe baza surselor istorice

3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Epoca
Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice

3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Epoca Modernă şi din secolul al XX-lea,
pe baza surselor istorice

3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza
surselor istorice

3.9. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în
Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite

3.10. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în
secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice

3. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.

4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale în prezentarea faptelor istorice

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 19 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA
4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare formulării
unui punct de vedere

PROFESOR: BACIU ADRIAN GHEORGHE


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIȚA
DISCIPLINA: ISTORIE
EDITURA TEORA Educațional autori: Liviu Lazăr și Viorel Lupu
CLASA: a VIII-a (2 ore/săptămână)
AN ŞCOLAR: 2019 – 2020

PLANIFICARE ANUALA

CLASA A VIII-A

2 ORE SAPTAMANA / 62 ORE ANUAL

TOTAL NR. UNITATEA DE INVATARE NR SEMESTRUL


ORE CRT. ORE
1. MEDIUL GEOGRAFIC ŞI TIMPUL ISTORIC 3
2. CIVILIZAŢII PREISTORICE ŞI ANTICE 7
ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC
3. ROMANITATEA ORIENTALĂ ÎN MILENIUL 4
MARILOR MIGRAŢII
30 STATELE MEDIEVALE ROMĂNEŞTI
4. 6
ORE I
5. LUMEA RURALĂ ŞI URBANĂ 2
6. ŢĂRILE ROMÂNÂNEŞTI ŞI STATELE VECINE 6
ÎNTRE DIPLOMAŢIE ŞI CONFRUNTARE
7. CULTURA MEDIEVALĂ ÎN SPAŢIUL 2
ROMÂNESC
1. SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ 5
(SEC.XVIII-XIX)
2. CONSTITUIREA ROMÂNIEI MODERNE 14
36 3. CULTURA ROMÂNEASCĂ IN
SEC AL XIX-LEA
2 II

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 20 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA
ORE 4. ROMÂNIA ÎNTRE DEMOCRAŢIE ŞI 9
AUTORITARISM
5. ROMÂNIA DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI 6
MONDIAL

PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL I
2 ORE SAPTAMANA / 30 ORE SEM. I
UNITATI DE COMPETENŢE SPECIFICE NR. DATA
INVATARE CONTINUTURI ORE
MEDIUL ŞI OAMENII 1
MEDIUL 1. 1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, DURATELE TIMPULUI 1
GEOGRAFIC Preistoriei şi epocii antice şi medievale din ISTORIC
spaţiul românesc, în diferite situaţii de ROLUL CARPAŢILOR ŞI 1
ŞI TIMPUL comunicare scrisă sau orală AL MĂRII NEGRE ÎN
ISTORIC ISTORIE
2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin CIVILIZAŢII PREISTORICE 1
utilizarea adecvata a surselor istorice referitoare GETO – DACII 2
CIVILIZAŢII
la fapte din istoria românilor, desfăşurate în
PREISTORICE REGALITATE ŞI RELIGIE 2
Antichitate şi în Evul Mediu
ŞI ANTICE 3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a INTEGRAREA GETO-DACILOR 2
ÎN SPAŢIUL faptelor din istoria românilor, desfăşurate în ÎN LUMEA ROMANĂ
ROMÂNESC Antichitate şi în Evul Mediu, pe baza surselor
istorice
ROMANITATE ŞI CREŞTINISM 1
ROMANITATEA 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele FORMAREA POPORULUI 1
ORIENTALĂ ÎN ROMĂN ŞI A LIMBII
unui fapt istoric din Antichitate şi din ROMĂNE
MILENIUL Evul Mediu, pe baza surselor istorice AŞEZAREA UNGURILOR ÎN 1
MARILOR
PANNONIA COLONIZAREA
MIGRAŢII SAŞILOR ÎN TRANSILVANIA
LECŢIE DE EVALUARE 1
FORMAŢIUNILE POLITICE 1
ROMĂNEŞTI ŞI STATELE
3.3. Analizarea unui fapt istoric din VECINE
istoria românilor în Antichitate sau în TRANSILVANIA DE LA 1
STATELE Evul Mediu, pe baza surselor istorice VOIEVODAT LA PRINCIPAT
MEDIEVALE ÎNTEMEIEREA STATELOR 3
ROMĂNEŞTI MEDIEVALE ROMÂNEŞTI

TEZA 1
LUMEA RURALĂ 3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice, LUMEA SATULUI 1
ŞI referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul
LUMEA ORAŞULUI 1
URBANĂ Mediu, în vederea acceptării unor puncte de
vedere diferite
POLITICA DE CRUCIADĂ A 4
ŢĂRILE 3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt VOIEVOZILOR ROMÂNI
ROMÂNÂNEŞTI ŞI istoric din istoria românilor în Antichitate sau în
STATELE VECINE Evul Mediu, pe baza surselor istorice ANUL 1600 1

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 21 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA
ÎNTRE POLITICĂ ŞI DIPLOMAŢIE 1
DIPLOMAŢIE ÎN
ŞI CONFRUNTARE SECOLELE XVII – XVIII
CULTURA CRONICARI ŞI CĂRTURARI 1
MEDIEVALĂ ÎN 3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt TIPARUL ŞI CARTEA
SPAŢIUL istoric din istoria românilor în Antichitate sau în ARTA ECLEZIASTICĂ ŞI LAICĂ 1
ROMÂNESC Evul Mediu, pe baza surselor istorice

PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL II
2 ORE SAPTAMANA/ 36 ORE SEM. II

UNITATI DE NR
INVATARE COMPETENŢE SPECIFICE CONTINUTURI ORE DATA
4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii MIŞCAREA DE EMANCIPARE 1
non-formale în prezentarea faptelor istorice POLITICO-SOCIALĂ DIN
SOCIETATEA 3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria TRANSILVANIA
ROMÂNEASCĂ românilor în Epoca Modernă şi în secolul al DOMNIILE FANARIOTE 1
(SEC.XVIII-XIX) XX-lea, pe baza surselor istorice CHESTIUNEA ORIENTALĂ ŞI
3.10. Formularea unor opinii referitoare la un 2
PRINCIPATELE ROMÂNE
fapt istoric din istoria românilor în Epoca
REGULAMENTELE ORGANICE 1
Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza
surselor istorice
REVOLUŢIA DE LA 1848-1849 2
LECŢIE DE EVALUARE 1
1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici
faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca UNIREA PRINCIPATELOR ŞI 2
Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite REFORMELE
CONSTITUIREA situaţii de comunicare scrisă sau orală LUI ALEXANDRU IOAN CUZA
2.2. Participarea la acţiuni care valorizează ÎNCEPUTURILE VIEŢII POLITICE 1
ROMÂNIEI MODERNE ÎN ROMÂNIA
trecutul localităţii sau al regiunii
MODERNE 2.3 Realizarea, prin cooperare, a unei ROMÂNII DIN BASARABIA, 1
investigaţii istorice, care implică relaţionarea BUCOVINA ŞI TRANSILVANIA.
pozitivă cu ceilalţi MEMORANDUM-UL
3.9. Compararea informaţiilor din surse RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ 2
istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei RĂZBOIUL PENTRU
româneşti în Epoca Modernă şi în secolul al
2
REÎNTREGIREA NAŢIONALĂ
XX-lea, în vederea acceptării unor puncte de FORMAREA ROMÂNIEI MARI
vedere diferite
2
LECTIE DE EVALUARE 1
CULTURA 2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă , prin ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN ŞCOALI ŞI 1
ROMÂNEASCĂ utilizarea adecvata a surselor istorice UNIVERSITATI
referitoare la fapte din istoria românilor, CONTRIBUŢII ALE ROMÂNILOR 1
IN SEC desfăşurate Epoca Modernă şi în secolul al LA DEZVOLTARTEA ŞTIINŢEI
AL XIX-LEA XX-lea ŞI TEHNICII
3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a ROMÂNIA DUPĂ MAREA UNIRE 2
faptelor din istoria românilor, desfăşurate în MONARHIA CONSTITUŢIONALĂ 3
Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe ŞI PARTIDELE POLITICE ÎN
ROMÂNIA ÎNTRE baza surselor istorice
DEMOCRAŢIE ŞI ROMÂNIA INTERBELICĂ
3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui TEZA
AUTORITARISM 1
fapt istoric din Epoca Modernă şi din secolul
al XX-lea, pe baza surselor istorice ROMÂNIA ÎN AL DOILEA RĂZBOI 3
MONDIAL

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 22 BACIU ADRIAN GHEORGHE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORAVIŢA, TIMIŞ, ROMÂNIA
4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare şi EVOLUŢII SPECIFICE (1945-1947 2
ROMÂNIA DUPĂ comunicare pentru obţinerea surselor necesare REGIMULUI COMUNIST)
AL DOILEA formulării unui punct de vedere DECEMBRIE 1989. 2
RĂZBOI MONDIAL CONTEXT ŞI CONSECINŢE
REVENIREA LA DEMOCRATIE 2

PROFESOR ISTORIE – GEOGRAFIE 23 BACIU ADRIAN GHEORGHE