Sunteți pe pagina 1din 10

DATA:

ŞCOALA:
CLASA: a III-a C
ÎNVǍŢǍTOR:
ARIA CURRICULARǍ: Limbǎ şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura românǎ
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Rolul cuvintelor in comunicare
SUBIECTUL LECŢIEI: Cuvântul –parte de vorbire
TIPUL DE LECŢIE: dobândire de noi cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI:
-dezvoltarea capacităţii de comunicare orală şi scrisă prin înţelegerea rolului de parte de
vorbire a cuvântului

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să citească clar, conştient şi expresiv fragmente dintr-un text cunoscut;
O2-să răspundă la întrebări legate de textul citit;
O3-să găsească sinonome/ antonime pentru cuvinte date;
O4-să identifice ce denumesc cuvintele în vorbire;
O5-să distingă intuitiv părţile de vorbire, fără a le denumi;
O6-să alcătuiască propoziţii utilizând cuvinte date într-o anumită ordine;
O7-să grupeze cuvintele în funcţie de ceea ce exprimă fiecare;
O8-să participe cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei.

STRATEGII DIDACTICE:
a) resurse procedurale: conversaţia, citirea în lanţ, exerciţiul, jocul didactic, explicaţia,
munca independentă
b) resurse materiale: fişe de lucru pentru elevi; calculator, proiector, planşe în format
power point
c) resurse informaţionale:
1. MEC: Programe şcolare pentru învǎţǎmântul primar, Bucureşti, 1998
2. MEC / C.N.C.: Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de Limba şi
literatura românǎ, învǎţǎmânt primar şi gimnazial, Ed. Aramis Print, Bucureşti, 2001
3.Ioan Şerdean, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar ,
Ed. Corint, Bucureşti, 2007
4. Gavril, Eugenia (coord.), Ora de limba românǎ. Abordare integratǎ, Ed. AS`S,
Iaşi, 2002
5. Daniela şi Florian Berechet, Maria şi florin Gardin- Limba română pentru
clasa a III-a, Ed. PARALELA 45
6. www. didactic.ro
d) Modalitǎţi de organizare a activitǎţii cu elevii:
• activitate frontalǎ;
• activitate individualǎ;
• lucru în perechi.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE LECŢIEI CONŢINUTUL LECŢIEI METODE ŞI MIJLOACE FORME DE EVALUARE
PROCEDEE ORGANIZARE
1.MOMENT -Se creează condiţiile psihologice şi Conversaţia Frontal
ORGANIZATORIC organizatorice necesare unei bune desfăşurări
a lecţiei
2.VERIFICAREA -Se verifică tema cantitativ în timp ce elevii conversaţia, caietele Frontal Ev. orală-
TEMEI rezolvă exerciţiul 10, pag 72 din culegerea explicaţia elevilor individual rezolvarea
“Să dezlegăm tainele textelor literare” munca “Să dezlegăm corectă a
(anexa 1) independentă tainele textelor exerciţiilor de
-Se verifica munca independentă, apoi literare” pe fişa de lucru
calitatea temei pentru acasă.
3.REACTUALIZAREA -Se verifică lecţia predată anterior prin Jocul didactic O cutie cu Frontal Ev. orală-
CUNOŞTINŢELOR intermediul jocului didactic “Cutiuţa bileţele răspunsul
ÎNSUŞITE ANTERIOR fermecată”. Într-o cutie se află bileţele ce corect la cerinţe
cuprind diferite cerinţe legate de lecţia
“Pomul de Crăciun”.(anexa 2). Cutiuţa trece
pe la copii, iar aceştia rezolvă cerinţele în
ordinea indicată de bileţele.
4.CAPTAREA -Se prezintă o imagine cu ajutorul Conversaţia proiector Frontal Observarea
ATENŢIEI proiectorului. Se realizează o discuţie pe imagine ppt sistematică
marginea acestei imagini, insistându-se pe
alcătuirea de enunţuri legat de diferite aspecte.
5. ANUNTAREA -Se anunţă titlul lecţiei –“Cuvântul-parte de Explicaţia tabla Frontal Observarea
TEMEI SI A vorbire” şi câteva din obiective într-o manieră caietele sistematică
OBIECTIVELOR accesibilă copiilor. elevilor
LECŢIEI -Se scrie titlul pe tablă şi în caiete.
6.DIRIJAREA -Se prezintă următorul slide din prezentare. Se Conversaţia proiector Frontal Observarea
ÎNVĂŢĂRII cere să se citească strofa dată şi să se indice ce caietele sistematică
denumesc fiecare din cuvintele subliniate. explicaţia elevilor
-În felul acesta se concluzionează că fiecare Ev. orală
cuvânt denumeşte ceva: fiinţe , lucruri, -răspunsul
fenomene ale naturii, însuşiri, acţiuni, numere, corect la cerinţe
înlocuiesc nume sau fac legătura între cuvinte.
-Se prezintă următorul slide. Gradul de
-Se cere copiilor să indice cuvintele care exerciţiul participare la
denumesc obiectele din imagini, apoi să se lecţie
pună, pe rând, lângă fiecare din cuvintele conversaţia
indicate câte un cuvânt care să exprime un
număr şi câte un cuvânt care exprimă însuşiri.
Se vor formula propoziţii cu aceste cuvinte.
-Se prezintă un nou slide şi se cere ca să se exerciţiul
denumească imaginile, apoi lângă fiecare
cuvânt să se aşeze câte un cuvânt care arată o
acţiune. exerciţiul fişa de lucru Lucru în perechi Ev. scrisă-
-Se cere elevilor să lucreze în perechi rezolvarea
exerciţiul de pe fişa pe care o primesc. corectă a
(anexa 3) cerinţei
-Se verifică fişa.
-Se prezintă un nou slide . Se cere copiilor să
alcătuiască propoziţii care să cuprindă în
ordinea dată părţi de vorbire care denumesc:
-o fiinţă, o acţiune, un lucru, o însuşire.
-un nume, o acţiune, un număr, un lucru.
-Se scriu propoziţiile la tablă şi în caiete.
7.ASIGURAREA -Se prezintă jocul didactic “Răspunde repede jocul didactic proiector Frontal Participarea
RETENŢIEI ŞI A şi bine”. material ppt activă la
TRANSFERULUI desfăşurarea
jocului
9. EVALUAREA -Se solicită rezolvarea fişei de evaluare. munca fişă de Independent Ev. scrisă-
(anexa 4) independentă evaluare rezolvarea fişei
de evaluare
10. TEMA PENTRU -Se solicită elevilor să-şi noteze tema pentru Conversaţia caietele Frontal Observarea
ACASĂ acasă (manual, pag 68, ex “Îmi folosesc elevilor sistematică
cunoştinţele)
ANEXA 1
Ex 10, pag 72 –« Să dezlegăm tainele textelor literare»
Completează enunţurile cu “sau “ ori “s-au ” :
 Băieţii urmau să aleagă jocuri __________maşinuţe.
 Ei _________privit cu prietenie.
 Părinţii nu ştiu unde ______ dus copiii lor.
 Elevii vor pleca în tabere la munte ______ la mare.

ANEXA 2

1. Cum se numeşte textul pe care l-am citit ora trecută ?


2. Cine este autorul textului “Pomul de Crăciun” ?
3. Citeşte primul fragment.
4. Citeşte al doilea fragment.
5. Citeşte al treilea fragment.
6. Citeşte fragmentul patru.
7. Citeşte fragmentul cinci.
8. Citeşte fragmentul şase.
9. Când se petrece acţiunea textului?
10. Unde se petrece întâmplarea?
11. Ce pregătesc cucoanele ?
12. Cum este împodobit bradul ?
13. Ce daruri primesc copiii ?
14. Găseşte un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvântul “odaie”.
15. Găseşte un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvântul “extaz”.
16. Găseşte un cuvânt cu sens opus pentru cuvântul “a se bucura”.
17. Alcătuieşte o propoziţie în care să foloseşti cuvântul “sau”.
18. Alcătuieşte o propoziţie în care să foloseşti ortograma “s-au”.
19. Alcătuieşte o propoziţie cu expresia “ies valuri de lumină”.
ANEXA 3
LUCRAŢI ÎN PERECHI
Grupaţi cuvintele următoare în tabel:
Stradă, două , el, albăstrui, aleargă, patruzeci, citeşte, pisică, adună, ele, ordonat, ninsoare, fată, elev.
Denumesc fiinţe,
lucruri, fenomene ale Înlocuiesc nume Arată însuşiri Exprimă acţiuni Exprimă numere
naturii

ANEXA 4
FIŞĂ DE EVALUARE

1. Completează:
 În comunicare, oamenii un folosesc cuvintele izolat, ci alcătuiesc_______________________ .
 Fiecare cuvânt denumeşte ceva; exemple: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
 Legate prin înţeles, cuvintele sunt elemente ale vorbirii, sunt părţi de _____________________ .

2. Leagă cuvintele din prima coloană cu ceea ce exprimă ele:


Blândă fiinţă
Carte acţiune
Jucăm lucru
Zece însuşire
Girafă număr

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
SUFICIENT
1. –completează corect cel puţin un enunţ;
2. –uneşte corect cel puţin un cuvânt cu ceea ce exprimă el.

BINE
1. –completează corect două enunţuri;
2. –uneşte corect cel puţin trei cuvinte cu ceea ce exprimă ele.

FOARTE BINE
1. –completează corect toate enunţurile
2. –uneşte corect toate cuvintele cu ceea ce exprimă ele.