Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

CLASA: Pregătitoare A
DATA: 01. 10. 2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic ,,Miron Costin”, Iași
PROF. ÎNV. PRIMAR: Crina- Ancuța Macovei
ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice
UNITATEA TEMATICĂ: „Toamna- doamnă arămie”
SUBIECTUL LECŢIEI: ,,Familia mea”
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
OBIECTIVE GENERALE:
O1-Dezvoltarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă data;

O2-Dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele de lucru şi materialele adecvate, de a adopta o poziţie corectă în timpul
lucrului;

O3-Cultivarea simţului estetic.

COMPETENŢE GENERALE:
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse
COMPETENŢE SPECIFICE:
*Arte vizuale și abilități practice
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un
context familiar;
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate visual;
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;
2.3. Realizarea de aplicaţii/construcţii/folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.
.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
a) Obiective cognitive:
OC1 să identifice etapele realizării lucrǎrii pe baza modelului prezentat;
OC2 să identifice materialele de lucru primite pe bănci;
OC3 să respecte etapele de lucru în confecţionarea produsului;
OC4 să combine în mod creativ materialele pentru realizarea unui produs original;
OC5 să aprecieze calitatea produsului final în funcţie de criteriile specificate.
b) Obiective psiho – motorii:
OM6 să analizeze cu spirit critic şi autocritic atât propria lucrare, cât şi lucrările colegilor, exprimându-şi părerea personală;
OM7 să manifeste o atitudine pozitivă faţă de muncă;
OM8 să participe în mod activ şi eficient în activitatea de rezolvare a sarcinilor.
c) Obiective afective
OA9 să -şi dirijeze activitatea oculomotorie spre centrul de interes propus de învăţător;
OA10 să mânuiascǎ ustensilele de lucru;
OA11 să adopte o poziţie corectă în timpul lucrului, în bancă, în faţa clasei.

RESURSE:
I. METODOLOGICE
STRATEGII DIDACTICE:
1) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, Turul galeriei

2) MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: PLIC ALB, linguriţe din plastic, planşe, lipici, foarfecă, beţe,polistiren ,aţă
creioane colorate, foarfece.
3) FORME DE ORGANIZARE: frontală, pe grupe şi individuală.
4) FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea, aprecieri
verbale.
II. TEMPORALE: 0 minute
III. UMANE: 32 elevi
IV. SPAŢIALE: sala de clasă
V. BIBLIOGRAFICE:
„Programa pentru disciplinele Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română, Dezvoltare personală, Muzică şi
mişcare, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013

SECVENŢELE
STRATEGIA DIDACTICĂ
INSTRUIRII COMPET.
CONŢINUTUL ȘTIINȚIFIC
SPECIFICE Metode și Mijloace de Forme de EVALUARE
procedee învățământ organizare
1.Moment Se creează condiţiile optime pentru buna Conversaţia Materiale Frontal Observarea
organizatoric CLR desfăşurare a activităţii propuse: necesare sistematică
1 min 1.1 - aerisirea sălii de clasă; activităţii
- pregătirea materialelor necesare;
- distribuirea materialelor necesare elevilor.
2.Captarea Se descoperă PLICUL ALB din cutia cu surprize. Conversaţia Frontal Observarea
atenţiei CLR Se citesc următoarele ghicitori : sistematică
2 min 1.1 E nins de ani, îmbătrânit
3.4 Eu îl ascult doar îs mai mic
MEM Iar el este bunul meu….
3.1 Bunic

Seara la culcare Aprecieri


Îmi spune povești, verbale
E bătrână tare
Cred că o ghicești…
Bunica
Ce personaje apar în ghicitori?
3.Anunţarea Se prezintă elevilor tema lucrării: ,,Familia mea” Explicaţia Activ. Observarea
temei şi a şi de asemenea obiectivele operaţionale în termini Conversaţia frontală sistematică
obiectivelor accesibili lor:
urmărite -însuşirea tehnicii de lucru;
2 min -asamblarea materialelor în scopul finalizării
lucrării.
4.Dirijarea CLR Elevii vor primi materialele necesare realizării Explicaţia Activ. Observarea
învăţării 4.1 lucrărilor. Exerciţiul Planşa cu frontală sistematică
25 min 1.1 Intuirea materialelor şi prezentarea lucrării Demonstraţia etapele de
3.4 model lucru
AVAP Se va intui materialul de pe bănci: linguriţe din Aprecieri
1.1 plastic, aţă colorată, creioane colorate, lipici, Învǎţarea Carton verbale
1.3 foarfecă, fişa pe care sunt desenaţi membrii unei prin șablon
2.1 familii. descoperire Lipici
2.3 a) Explicarea modului de lucru: Foarfecă
Explic etapele de realizare a lucrării: Creioane
1.Colorarea siluetelor date; colorate
2.Decuparea după contur
3.Decorarea cât mai creativă a hainelor;
4.Lipirea hainelor pe lingură și a firelor de aţă
pentru păr
5. Finisarea lucrării
Insist asupra procedeelor de lucru, precum şi a
criteriilor pe baza cărora se va realiza evaluarea
lucrărilor elevilor:
1.Respectarea etapelor de lucru corespunzătoare
lucrării propuse ( conturare, decupare,decorare,
asamblare, lipire)
2.Realizarea integrală a lucrării
3.Corectitudinea execuţiei
4.Originalitatea lucrării
b) Executarea lucrării de către elevi Munca
Se urmăreşte capacitatea elevilor de a folosi corect indepedentǎ
materialele necesare şi de a respecta etapele de lucru. Carton Activ.
Se lucrează pe fundal muzical. șablon individualǎ Observarea
Voi urmǎri executarea lucrǎrii ajutând elevii care Lipici sistematică
au nevoie, dând indicaţii individuale suplimentare, Foarfecă
făcând observaţii. Creioane
colorate
5.Evaluarea CLR Pe măsură ce lucrările sunt gata se vor aşeza în faţa Turul galeriei Lucrǎrile Activ. Observarea
6 min 3.4. clasei şi se vor evalua printr-un tur al galeriei, elevilor frontală sistematică
AVAP apreciind obiectiv produsele confecţionate. Conversaţia
1.1, 1.3, Elevii vor aprecia lucrările după următoarele Aprecieri
2.1, 2.3 criterii: verbale
- decorarea elementelor;
- aranjarea elementelor; Autoevaluarea
- acurateţea lucrării;
- aspectul estetic al lucrării în ansamblul ei.
6.Încheierea Realizez aprecieri colective şi individuale asupra Conversaţia Recompense Activitate Aprecieri
lecţiei modului de lucru şi asupra implicǎrii elevilor. frontalǎ verbale
4 min Se ofera recompense elevilor (bomboane).

S-ar putea să vă placă și