Sunteți pe pagina 1din 167

Ghidul cadrului

didactic
2020 – 2021
Clasa pregătitoare
Cuprins

Planul cadru de învăţământ pentru clasa pregătitoare........................................3

Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română.......................4

Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului...........13

Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală.................................24

Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare......................................32

Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice.................42

Planificarea calendaristică .................................................................................50

Proiectarea unităţilor de învăţare......................................................................77

2
3
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


Clasa pregătitoare

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

4
Notă de prezentare

Programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unui nou model de
proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să
contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei
de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului
pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin


învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme
generale, în diverse contexte particulare.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Comunicare în limba română jalonează
achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în
dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor
specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa
concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
dobândirea competenţelor de bază. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
- Citire/ lectură
- Scriere/ redactare
- Elemente de construcţie a comunicării

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi


elemente de evaluare continuă.
Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să
modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui
demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în
contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul
general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este
necesară o abordare specifică educaţiei timpurii bazată, în esenţă, pe stimularea învăţării prin joc,
care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul
de achiziţii variate ale elevilor.
Curriculumul disciplinei are în vedere modelul comunicativ-funcţional, axându-se pe
comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris
precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării
sale învăţarea activă, centrată pe elev. Învăţarea nu este un proces pasiv, care li se întâmplă elevilor,
ci o experienţă personală, la care ei trebuie să participe.
Studiul disciplinei Comunicare în limba română, început în clasa pregătitoare, se continuă
până în clasa a II-a şi asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor, prin valorificarea experienţei
specifice vârstei elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării
personalităţii elevilor.

5
Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

6
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
- selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica despre ce este vorba în mesaj
- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest fragment de poveste)?”
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea textului audiat
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat
- reformularea unor mesaje
- repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat
- observarea, recunoaşterea, executarea unor comenzi simple (priveşte, ascultă, fii atent)
- audierea unor poveşti sau a unei descrieri şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare
- decodificarea mesajului încifrat în ghicitori
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
- numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de poveste audiat
- oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”
- oferirea de replici afirmative/ negative la enunţuri scurte care vizează diverse informaţii din text – Exemplu:
numele greşit al personajului, locul corect în care se petrece acţiunea
- recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu un mesaj audiat anterior
- indicarea prin semne (ridicarea unui deget/ a creionului etc.) pentru a selecta detaliul corect dintr-un set de
enunţuri/ cuvinte
- îndeplinirea unei instrucţiuni simple
- participarea la jocuri de grup, ca urmare a înţelegerii regulilor jocului
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite
clar şi rar
- indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget,
a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc. – Exemplu: „Pune pe masă atâtea jetoane câte cuvinte ai
auzit”
- numărarea cuvintelor dintr-un enunţ scurt
- stabilirea poziţiei sau succesiunii cuvintelor din propoziţii orale de 3-4 cuvinte
- punerea în corespondenţă a unui cuvânt rostit cu imaginea potrivită
- identificarea sensului unui cuvânt rostit de cadrul didactic/ colegi
- rostirea cuvintelor pe silabe, în jocuri, cântece sau numărători ritmate
- audierea unor înregistrări cu sunete din mediul înconjurător
- discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din cuvinte
- interpretarea unor cântece care conţin onomatopee
- construirea de rime pornind de la cuvinte date
- identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/ se termină cu un anumit sunet
- sortarea jetoanelor care reprezintă obiecte din mediul familiar, după diferite criterii (sunet iniţial/ final, număr
de silabe etc.)
- desenarea unor obiecte/ fiinţe cu relevanţă pentru copii, a căror denumire conţine (în poziţie iniţială sau
finală) sunetul specificat
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de
mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
- participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor–ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti
etc.
- audierea unor poveşti citite/ înregistrate/ povestite de adulţi/ copii
- participarea la activităţi de tipul „Ştirile zilei”, în care copiii ascultă întâmplări/ evenimente povestite de colegi
sau adulţi invitaţi
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni pentru copii
- rezolvarea unor probleme întâlnite în jocurile pe computer (unde instrucţiunile sunt oferite verbal)

7
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple


- jocuri de mişcare pentru exersarea corectă a actului respirator, cu accent pe pronunţia corectă
- exerciţii–joc de dicţie, cântece, numărători ritmate
- formulare de răspunsuri la ghicitori
- participarea la activităţi de tipul „Tu eşti ecoul meu” (reproducerea unor mesaje formulate de adult sau copii)
- rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite anterior
- reglarea tonului, volumului şi vitezei vorbirii, prin rostirea repetată a aceluiaşi enunţ, cu schimbarea tonului,
volumului sau vitezei vorbirii
- asocierea unor imagini sau obiecte, cu onomatopeele corespunzătoare;
- jocuri de pronunţare a onomatopeelor, însoţite de mişcare
- reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea intonaţiei, în funcţie de intenţia de comunicare (aserţiune,
întrebare, exclamaţie, supărare, bucurie etc.)
- simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite
- jocuri de rol
- repovestirea unor fragmente din poveşti audiate, cu reproducerea intonaţiei interpreţilor (cadrul didactic,
actori etc.)
- dramatizări ale poveştilor/ fragmentelor din basme audiate
- sesizarea utilizării formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie, urare, prezentarea unor scuze etc.
pentru a transmite intenţii, gânduri, sentimente etc.
2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte
- formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă, adresă), despre familie, colegi, animalul preferat, culoarea
preferată, mâncarea preferată etc.
- formularea unor răspunsuri la întrebări adresate de colegi, pe teme de interes pentru copii
- prezentarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie
- discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea unor modele de comportament
- formularea/completarea unor enunţuri orale care să conţină comparaţii între obiecte familiare
- alegerea cuvintelor potrivite pentru numirea şi descrierea unor lucruri şi evenimente familiare
- exprimarea îngrijorării sau aprecierii faţă de evenimente, persoane, lucruri cunoscute
- identificarea a cel puţin două trăsături ale unor personaje de desene animate/ benzi desenate/ poveşti
cunoscute
- formularea unor descrieri/ prezentări elementare ale unor activităţi/ jocuri preferate
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
- exersarea unor formule de salut, de adresare, prezentare şi solicitare, adecvate contextului
- dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, pe teme de interes
- jocuri de exersare a unor reguli de comunicare eficientă, civilizată: vorbire pe rând, ascultarea interlocutorului,
păstrarea ideii – Exemplu: „Spune şi dă mai departe”, „Repetă şi continuă”, „Statuile vorbitoare” etc.
- jocuri de rol: „La doctor”, „La telefon”, „În parc”, „La cumpărături”, „O zi în familie”, „Aniversări” etc.
- formularea de sarcini/ instrucţiuni adresate colegilor
- jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla dacă …”
- povestirea unor experienţe trecute sau prezente
- planificări, preziceri şi presupuneri realizate pe baza unor experienţe posibile sau a unora imaginare
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare
- combinarea unor propoziţii simple prin folosirea unor cuvinte de legătură
- folosirea unor cuvinte descriptive pentru a îmbogăţi o descriere
- utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor emoţii variate
- iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de interes
- recunoaşterea unui obiect, prin formularea de întrebări despre caracteristicile acestuia - joc de tipul „Cutiuţa
fermecată”
- conversaţii scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei imagini
- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor, modificarea finalului
- crearea unor poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau desene create de copii
- poveşti despre istoria scrisului de-a lungul timpului

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

8
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
- recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării,
asocierea formei unui nor cu o literă)
- asocierea unor litere şi sunete
- observarea etichetelor din clasă, plasate pe dulapuri, sertare, deasupra cuierelor, pe coşuleţe de plastic, nuiele
sau carton (în care se depozitează diferite lucruri) etc.; etichetarea se realizează împreună cu copiii
- citirea globală a numelui scris cu litere de tipar pe dulăpior, la cuier, la colţul de prezentare al clasei, la panoul
„Responsabilităţi” etc.
- jocuri care au cuvinte scrise sub imagine: „Loto”, „Domino”, „Bingo”
- punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite, reprezentând obiecte din
universul apropiat
- jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte şi denumirea acestora
- răsfoirea unor cărţi care conţin doar imagini şi „citirea” acestora în grup/ cu ajutorul cadrului didactic
3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
- formularea unor răspunsuri ce presupun alegere duală/ multiplă – Exemplu: „În prima imagine este
Cenuşăreasa sau Frumoasa din pădurea adormită?”
- lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate
- prezentarea unor albume personale cu fotografii sau imagini
- „citirea”/ povestirea creaţiilor proprii sau de grup (desene, şir de imagini)
- citirea orarului clasei (activităţile sunt reprezentate prin imagini corespunzătoare fiecărei discipline)
- audierea unui fragment dintr-o poveste şi selectarea imaginilor corespunzătoare acesteia;
- continuarea unei poveşti pe baza imaginilor selectate, cu sprijin din partea cadrului didactic sau al colegilor
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată,
din universul familiar
- identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou, H - spital, I - informaţii,
intrare, ieşire, farmacie, trecere de pietoni, semafor etc.
- sortarea unor semne, simboluri grafice identice
- „citirea” simbolurilor pentru vreme şi a calendarului naturii, a orarului şi/ sau a jurnalului ilustrat
- punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale indicate
- codarea sau decodarea unor mesaje scrise – Exemplu: expunerea în clasă a unor panouri care prezintă reguli
de comportament, aniversări ale copiilor, mesaje ale copiilor sau ale cadrului didactic etc.
3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând interes pentru
lucrul cu cartea
- observarea (intuitivă) a cărţilor de diverse forme, dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini etc.
- răsfoirea unor cărţi în colţul amenajat cu o mini-bibliotecă, în biblioteca şcolii etc.
- observarea şi stabilirea unor asemănări şi diferenţe între suporturi de lectură variate – Exemplu: carte de
colorat, carte de poveşti cu ilustraţii, carte ce conţine doar text etc.
- observarea amplasării imaginilor în raport cu textul
- audierea unei poveşti, însoţită/ urmată de răsfoirea cărţii ce conţine textul şi observarea imaginilor
- jocuri de rol: „La librărie”; „Toneta cu reviste” etc.

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate


- exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor prin colorare, haşurare în interiorul unui contur,
înşirare de mărgele
- coaserea unor puncte pe etamină, în vederea pregătirii copilului pentru respectarea liniaturii
- modelarea plastilinei, ruperea hârtiei după un contur etc.
- poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp
- orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta, stânga etc.
- exersarea poziţiei corecte la scris
- utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
- jocuri de tip labirint
- observarea literelor din plastic/ din alfabetarul magnetic sau tipărite în relief pe diferite suporturi
- construirea literelor din plastilină, pastă de modelaj, „fir” de hârtie creponată sau hârtie reciclată răsucită etc.

9
- scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe nisip, pe geamuri aburite etc.) şi cu diferite instrumente,
a unor modele liniare, simboluri etc.
- decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene sau prin colare, folosind seminţe, hârtie, fire etc.
- scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori variate (mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau pe
spaţii de 1-2 cm
- realizarea unor lucrări plastice, decorative (folosind linia şi punctul), utilizând instrumente diferite
- realizarea unor desene cu litere personificate
4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare
- confecţionarea unor felicitări şi bileţele cu litere de tipar rupte sau decupate din reviste, ziare etc.
(învăţătoarea va comunica/ va arăta mesajul care trebuie scris – Exemplu: „Pe felicitare vom scrie 1 Martie”)
- decorarea unor obiecte/ desene folosind semne grafice
- „scrierea” unor bileţele folosind diferite semne, linii curbe, linii frânte şi „citirea” mesajului
4.3. Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii prin intermediul limbajelor neconvenţionale
- „scrierea” unor bileţele cu mesaje diverse, folosind desene, simboluri (inventate spontan sau stabilite anterior)
- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul desenului sau prin simboluri – Exemplu: „Cum putem
arăta prin <<scris>> ce frumoasă e primăvara?”
- etichetarea originală a unor obiecte personale
- confecţionarea unor mini-cărţi pe teme familiare, în care se vor folosi limbaje neconvenţionale
- organizarea în clasă a unui colţ/ panou intitulat „Peretele vorbitor”, în care copiii să-şi poată lăsa mesaje şi
informaţii pe o temă aleasă de ei, în cadrul unui proiect (prin desene, cuvinte şi simboluri)
- organizarea unor concursuri – Exemplu: „Cine realizează cel mai interesant colaj/ puzzle/ desen/ poster din
desene/ cuvinte/ alte simboluri?”
- crearea unor ecusoane personalizate (cu simboluri, cuvinte sau imagini)
- crearea unui orar pe un cod de culori sau simboluri
- completarea jurnalului clasei folosind desene, fotografii, simboluri

10
CONŢINUTURI

Domenii
Comunicare orală Acte de vorbire: a saluta persoane cunoscute, a se prezenta, a identifica un obiect, o
(ascultare, vorbire, persoană, a formula o rugăminte
interacţiune) Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul
Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
Dialogul
Formularea de întrebări şi răspunsuri
despre: jocuri şi jucării, membrii familiei, prieteni, animale, reguli de igienă alimentară
şi personală
Forme ale discursului oral
Povestirea după imagini
Citire/ lectură Cartea
Coperte, foaie, pagină, text, ilustraţii
Literele mici şi mari de tipar
Simboluri uzuale din universul apropiat: metrou, intrare, ieşire, spital, trecere de
pietoni etc.
Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor pe baza unui suport intuitiv
Scriere/ redactare Elemente grafice care intră în componenţa literelor de mână: linii, puncte, bastonaşe,
zale, bucle, semiovale, ovale, noduleţe
Desenarea literelor de tipar
Simboluri neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă
Scrierea funcţională folosind desene, simboluri
Felicitarea
Biletul
Elemente de Vocabular
construcţie a Cuvântul
comunicării Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu sens opus
Fonetică
Sunete specifice limbii române
Despărţirea cuvintelor în silabe
Cuvinte alcătuite din una, două sau trei silabe, care nu conţin diftongi, triftongi sau
consoane redate în scris prin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

11
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru
proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare–învăţare–evaluare, în concordanţă cu specificul
acestei discipline.
Copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare.
La acest nivel de vârstă, cadrul didactic va urmări sistematic realizarea unor conexiuni între toate
disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare pentru
viaţa reală.
Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii gândirii,
precum şi a creativităţii elevului.
În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru această disciplină şi pe
dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul pentru participarea
activă, individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi sentimente. Tot ceea ce se
întâmplă la „ora” de Comunicare în limba română ar trebui să se deruleze sub forma unei suite de jocuri sau
antrenamente amuzante, atât în cazul clasei pregătitoare, cât şi în cazul claselor I şi a II-a. Din spaţiul clasei nu
trebuie să lipsească jucăriile. De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor
şi nu pe rigurozitatea ştiinţifică a acestora. Prin reluări succesive şi prin utilizarea obiectelor, copilul ajunge să se
corecteze singur, pe măsură ce noţiunile devin înţelese şi interiorizate. Scrierea se va consolida treptat, pe
măsură ce se dezvoltă musculatura mâinii. În clasa pregătitoare, scrierea semnelor grafice va începe cu exerciţii
de desenare a unor elemente preluate din mediul înconjurător (beţişoare, cârcei de viţă-de-vie, bastoane,
buline etc.), continuându-se apoi cu scrierea lor pe foaie velină şi pe liniatură tip I.
Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel încât să răspundă
intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să exprime idei şi
sentimente despre ceea ce învaţă.
O altă sugestie metodologică se referă la folosirea nonverbalului pentru intuirea conceptelor, fie că e
vorba de nume de obiecte sau de acţiuni, fie că e vorba de filtre de comunicare de tipul funcţiilor limbii/actelor
de vorbire. Dacă profesorul mimează acţiunea de a se ridica/sta jos atunci când enunţă aceste activităţi, pentru
elev va fi mult mai clar despre ce este vorba. În acelaşi context, învăţarea va fi facilitată dacă elevii sunt
stimulaţi să combine verbalul (ceea ce au receptat sau ceea ce exprimă) cu limbajul corporal, vizual sau
muzical.
Foarte importantă este şi învăţarea în context. Dezvoltarea competenţelor de comunicare are loc în
contexte de comunicare şi, bineînţeles, cu un scop inteligibil copiilor. În absenţa contextului, elevii ajung să
recite doar cuvinte şi fraze memorate fără să poată să le transfere apoi în alte situaţii. De altfel, oricine învaţă
mult mai bine dacă înţelege de ce învaţă ceea ce învaţă.
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se recomandă cu prioritate
metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, centrarea pe
progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze
în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este
recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la competenţele specifice, evitându-se comparaţiile
între elevi. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai
bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare valorifică şi experienţele de învăţare/ competenţele dobândite de către copii în
contexte nonformale sau informale. Rezultatele elevilor vor fi înregistrate, comunicate şi discutate cu părinţii.
În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui copil.
Prezentăm în continuare un exemplu de abordare integrată, în cadrul căruia activităţile de învăţare au
fost structurate astfel încât să concure la dezvoltarea de competenţe specifice, rămânând totodată circumscrise
unei teme accesibile şcolarului mic.

12
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI


Clasa pregătitoare

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

13
Notă de prezentare

Programa disciplinei Matematică şi explorarea mediului este elaborată potrivit unui nou
model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel
încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva
disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea
scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin


învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme
generale, în contexte particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Matematică şi explorarea mediului
jalonează achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în
dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor
specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa
concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
alfabetizarea cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, ele sunt grupate pe
următoarele domenii:
- Numere
- Figuri şi corpuri geometrice
- Măsurări
- Date
- Ştiinţele vieţii
- Ştiinţele Pământului
- Ştiinţe fizice

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi


elemente de evaluare continuă.
Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să
modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare exemplificate. Se urmăreşte astfel
realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de
programă, în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în
învăţământul general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de
vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării
prin joc, care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de
nivelul de achiziţii variate ale elevilor.
Disciplina Matematică şi explorarea mediului are un caracter de noutate în raport cu
disciplinele studiate până în prezent în clasele I şi a II-a din învăţământul primar. În planul-cadru de
învăţământ, disciplina Matematică şi explorarea mediului face parte din aria curriculară Matematică
şi Ştiinţe ale naturii, realizând o abordare integrată a conceptelor specifice domeniilor Matematică şi

14
Ştiinţe ale naturii, pentru care sunt alocate, la clasa pregătitoare şi clasa I, 4 ore pe săptămână, iar la
clasa a II-a, 5 ore.
Principalele motive care au determinat abordarea integrată a matematicii şi a unor elemente
de ştiinţe ale naturii în cadrul aceleiaşi programe sunt următoarele:
- O învăţare holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru elevi,
fiind mai apropiată de universul lor de cunoaştere.
- Contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte profunzimea
înţelegerii conceptelor şi a procedurilor utilizate.
- Armonizarea celor două domenii: matematică şi ştiinţe permite folosirea mai eficientă a
timpului didactic şi măreşte flexibilitatea interacţiunilor.

Studiul disciplinei Matematică şi explorarea mediului, început în clasa pregătitoare, se


continuă până în clasa a II-a, urmărind o dezvoltare progresivă a competenţelor, precum şi a
celorlalte achiziţii dobândite de elevi, prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor, prin
accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.
Programa de Matematică şi explorarea mediului pentru clasa pregătitoare a fost structurată astfel
încât să promoveze un demers didactic centrat pe dezvoltarea unor competenţe incipiente ale
elevului de vârstă mică, în scopul construirii bazei pentru învăţări aprofundate ulterioare.

15
Competenţe generale

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare


2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/ relaţii/ regularităţi/ structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

16
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31


- numărarea elementelor unei mulţimi, pentru evidenţierea faptului că numărul de elemente ale acesteia este
dat de ultimul număr din succesiunea 1, 2,…x, unde x este 31;
- recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenţionale ale numerelor mai mici decât 10;
- recunoaşterea cifrelor pe tastele unui calculator sau ale altor resurse digitale;
- reprezentarea numerelor de la 1 la 31 cu ajutorul unor obiecte (jetoane, creioane, mărgele etc.) sau semne
(cerculeţe, linii etc.);
- citirea numerelor de la 0 la 31;
- scrierea numerelor de la 0 la 31;
- numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/ fără manipularea
obiectelor;
- explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra fiinţe şi lucruri;
- gruparea unor jetoane reprezentând animale, mijloace de transport etc. după numărul unor elemente
specifice;
- colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere;
- joc: Zilele de naştere „Găseşte colegul născut în aceeaşi zi cu tine”;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31
- compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) prin figurarea lor unele sub altele, încercuirea
părţilor comune ale grupurilor, punerea în corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor;
- colorarea elementelor unei mulţimi după criterii date (ex.: „Colorează mulţimea care are cele mai multe/cele
mai puţine ...”; „Construieşte/ desenează o mulţime cu tot atâtea/ cu mai multe/ cu mai puţine ...” etc.);
- identificarea „vecinilor” unui număr;
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 3 şi mai mici
decât 15”);
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor
- ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător;
- completarea unor serii numerice;
- identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se dau două numere;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o
mulţime dată
- numărare cu pas dat (ex. din 2 în 2, din 3 în 3), cu suport intuitiv (ex. pietre/ frunze pe care sare o broscuţă,
flori din care culege albina polen);
- compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai mic
decât 10; mai mic decât 31;
- adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea
obiectelor;
- adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”;
- rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor
efectuate prin numărare de obiecte/ prin desene;
- folosirea unui calculator pentru operaţii simple de adunare şi verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul
0-31
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată (ex.: „Câţi copii pot primi
de la tine câte 2 baloane, dacă tu ai 10 baloane?” „Un băieţel dă câte 10 jetoane celor 3 colegi ai săi. Câte a dat
în total?”);
- numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi descrescător;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +, -) în rezolvarea şi/ sau
compunerea de probleme
- aflarea sumei/ diferenţei a două numere mai mici decât 31;
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei;

17
- jocuri de rol care necesită gruparea/ regruparea de obiecte şi relaţia întreg-parte (ex.: „La ora de sport”, „La
bibliotecă” etc.);
- crearea unor probleme simple după imagini date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/
întrebării dintr-o problemă rezolvată;
- schimbarea componentelor unei probleme (date numerice, tematică, acţiuni), fără ca tipul de problemă să se
schimbe;
- transformarea unei probleme de adunare în problemă de scădere şi invers;
- transformarea unei probleme prin extinderea/ reducerea numărului de operaţii;

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător

2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/ direcţii precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe,
deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic
- jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate;
- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu în raport cu alte obiecte precizate;
- jocuri de identificare a obiectelor din realitatea imediată sau din imagini, în funcţie de poziţia pe care o au faţă
de un reper;
- prezentarea propriei persoane în funcţie de poziţia din clasă şi prin raportarea la ceilalţi colegi;
- utilizarea unui program simplu de calculator pentru vizualizarea unor deplasări în plan;
- scrierea de elemente grafice: liniuţe verticale, orizontale, oblice, separat şi în combinaţii;
- reprezentarea prin desene a unor modele decorative simple, folosind linii orizontale, verticale, oblice;
- colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă faţă de un anumit reper într-un desen;
2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri
geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte manipulate de copii şi în mediul înconjurător
- descrierea unor figuri şi corpuri geometrice din mediul apropiat;
- recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul
înconjurător şi în materiale tipărite;
- reproducerea, prin desen, a formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) cu ajutorul unor
şabloane sau cu mâna liberă pe foaie cu pătrăţele;
- folosirea formelor geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi) în realizarea unor desene (casă, robot, vapor
etc.) pe foaie velină sau cu pătrăţele;
- recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului folosind imagini sau modele;
- construirea unor obiecte uzuale folosind suportul desfăşurat al unui cub (ex.: suport de creioane, cutia pentru
cadouri);
- jocuri de construcţii folosind piese din lemn sau plastic;

3. Identificarea unor fenomene/ relaţii/ regularităţi/ structuri din mediul apropiat

3.1. Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularităţi
- continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere;
- descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv;
- găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte mulţimi şi regula de corespondenţă dintre
acestea;
- exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe (ex.: păpuşă-rochie, pantof-picior, maşină-şofer, ploaie-umbrelă,
pătrat-linie etc.);
- identificarea regulii de corespondenţă în cazul unor maşinării funcţionale (care presupun intrare – ieşire);
- jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau în imagini
(ploaie, ninsoare, vânt etc.);
- diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie de caracteristicile specifice observate;
- completarea unui calendar pe o săptămână/ lună cu starea vremii, prin lipirea/ desenarea unor simboluri -
nori, soare, vânt etc.;
- observarea unor modificări apărute în viaţa omului, animalelor, plantelor, în funcţie de anotimp;
- observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, animale) pentru identificarea structurii lor comune;

18
- numărarea florilor/ frunzelor unei plante care apar în interval de o săptămână, în scopul evidenţierii creşterii
acesteia;
- marcarea înălţimii personale, din 2 în 2 luni, cu ajutorul fâşiilor de hârtie colorată, fixate pe tocul uşii/ dulap/
perete;
- urmărirea creşterii unei plantule ţinând sub observaţie unul dintre factorii care întreţin viaţa;
- identificarea simţurilor şi utilizarea acestora în explorarea mediului înconjurător;
- observarea directă în mediul natural a unor plante, insecte etc.;
- identificarea şi denumirea corectă a părţilor componente ale corpului omenesc, pentru evidenţierea rolului
acestora;
- compararea propriilor fotografii cu cele ale colegului de bancă, în scopul identificării caracteristicilor comune
oamenilor;
- compararea fotografiilor personale cu acelea ale părinţilor, în scopul identificării asemănărilor (transmiterea
moştenirii genetice de la generaţie la generaţie);
- enumerarea unor aparate electrocasnice, electronice care funcţionează cu ajutorul electricităţii;
- identificarea activităţilor zilnice în care intervine electricitatea;
- identificarea unor surse de electricitate (baterii, acumulatori) care asigură funcţionarea unor obiecte;
- utilizarea jucăriilor muzicale pentru producerea sunetelor (identificarea relaţiei vibraţie – sunet);
- explorarea unor softuri educaţionale adecvate vârstei;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul familiar
- realizarea unor desene având ca tematică locuinţa, camera proprie;
- participarea la acţiuni care implică un mediu curat şi prietenos în cadrul clasei;
- identificarea efectelor pozitive şi negative ale acţiunilor proprii asupra mediului apropiat;
- realizarea unor desene/ afişe/ colaje care să prezinte norme de comportare civilizată;
- realizarea unor postere referitoare la regulile de igienă colectivă;

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică

4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin desene
şi operatorii logici „şi”, „nu”
- jocuri de mişcare în care se folosesc operatorii logici „şi”, „nu” (ex.: „Copiii care au ochi verzi şi păr blond să
ridice mâna.”);
- executarea unor instrucţiuni care folosesc operatorii logici (ex.: „Copiii care nu au şosete verzi să facă 2 paşi în
faţă.”);
- transmiterea unor instrucţiuni simple, de tipul celor de mai sus, în cadrul unor jocuri în perechi/ de grup;
- exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii: observă elemente de detaliu dintr-un desen, componente
ale unei scheme simple, componente de mici dimensiuni ale unei plante etc.;
- jocuri logico-matematice referitoare la intersecţia a două mulţimi;
4.2. Identificarea relaţiilor de tipul „dacă... atunci…” între două evenimente succesive
- identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra propriului corp;
- jocuri de mişcare pentru evidenţierea forţelor şi a efectelor acestora: deformarea/ ruperea/ spargerea;
- analiza consecinţelor acţiunilor unor personaje din poveşti;
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”;
- vizionarea unor filme/ prezentări pentru identificarea efectelor pozitive/ negative ale unor alimente, a
necesităţii hranei pentru creştere şi dezvoltare etc.;

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date

5.1. Sortarea/ clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat
- gruparea obiectelor/ corpurilor după un anumit criteriu (formă, culoare, mărime, grosime, gust, utilitate,
naturale/ prelucrate etc.);
- gruparea materialelor după caracteristici observate: transparenţă, duritate, flexibilitate, utilizare etc.;
- sortarea pe diverse categorii: legume/ fructe; cu gust dulce/ acru etc.;
- identificarea unor elemente/ prototipuri din diverse categorii (plante, animale, figuri geometrice, mulţimi etc.);
- identificarea categoriei căreia îi aparţine un anumit element;
- clasificarea animalelor în funcţie de numărul de picioare, de mediul de viaţă, de modul de hrănire
etc.;

19
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul
0-31, cu ajutorul obiectelor
- jocuri de rol în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 – (ex.: „La
cumpărături”, „În parc” etc.)
- rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin semne simple: puncte,
cerculeţe, linii etc.
- identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea unor probleme prin adunare/ scădere: am primit, a
adus, au venit, au urcat, a spart, a dat, pleacă, zboară, s-au ofilit, au coborât etc. şi asocierea lor cu operaţia
corespunzătoare
- folosirea unor reprezentări simbolice simple pentru a reda înţelegerea enunţului unei probleme
- rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
- recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea lungimilor


- alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale (palma, creionul etc.) pentru măsurarea lungimii;
- precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor unităţi de măsură neconvenţionale;
- exerciţii-joc de comparare a unor lungimi;
- ordonarea unor obiecte după lungime, comparări succesive şi exprimarea rezultatelor („mai lung”, „mai înalt”,
„cel mai lung” etc.);
- colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza unui criteriu precizat (ex.: cel mai scurt/ lung);
- completarea unui desen prin realizarea unui element asemănător cu unul dat, dar mai lung/ mai scurt; mai
înalt/ mai scund;
- estimarea unor lungimi pe baza unor unităţi neconvenţionale date;
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente familiare
- marcarea unei săptămâni pe calendar;
- ordonarea cronologică a anotimpurilor/ zilelor săptămânii;
- realizarea unui orar săptămânal, cu ajutorul desenelor şi simbolurilor;
- aşezarea unor imagini în ordinea derulării evenimentelor dintr-o zi;
- plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere cronologice (ieri, azi, mâine);
- jocuri de evidenţiere a duratelor, de tipul „Cine ajunge mai repede la...?”, „A cui activitate a durat mai mult?”;
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări neconvenţionale în probleme-joc
simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-31
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei
- confecţionarea „banilor” necesari pentru o activitate-joc
- jocuri de utilizare a banilor (ex.: „La magazin”, „În parcul de distracţii” etc.);
- jocuri de gestionare a unui mic buget – pentru excursie, vizită la muzeu, plimbare în parc, vizionarea unui film
etc.;

20
Conţinuturile învăţării

Domenii
Numere Numerele naturale 0-31:
recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare:
- de la 0 la 10
- de la 10 la 20
- de la 20 la 31
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10, prin numărare
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 fără şi cu trecere peste ordin, prin numărare/ cu
suport intuitiv
Probleme simple de adunare sau scădere cu 1-5
Figuri şi corpuri Orientare spaţială şi localizări în spaţiu
geometrice Repere/ direcţii în spaţiu : în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos,
stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic
Figuri plane/ 2D
Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire; conturare
Corpuri/ 3D
Cub, cuboid, sferă: denumire
Măsurări Lungime
Unităţi nonstandard
Timp
Ziua, săptămâna, luna: denumire, ordonare
Anotimpurile: denumire, ordonare
Bani
Leul (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei)
Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-31
Date Colectarea şi gruparea datelor
Ştiinţele vieţii Corpul omenesc
Părţi componente şi rolul lor
Simţurile
Igiena corpului
Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi dezvoltare; igiena
alimentaţiei
Plante şi animale
Părţi componente
Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi dezvoltare
Condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură)
Ştiinţele Elemente intuitive privind:
Pământului Pământul
Prezenţa apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.)
Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet
Universul
Pământul, Soarele şi Luna: recunoaştere în modele simple
Ştiinţele fizicii Forţe şi mişcare
Efecte observabile ale forţelor: împingere, tragere
Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei: deformare, rupere
Forme şi transfer de energie
Electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de siguranţă în mânuirea
aparatelor electrice
Unde şi vibraţii: producerea sunetelor

21
SUGESTII METODOLOGICE
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru
proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul
acestei discipline integrate.
Elevul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare.
La acest nivel de vârstă, cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între toate
disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare pentru
viaţa reală.
Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii gândirii,
precum şi a creativităţii elevului.
În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru această disciplină şi pe
dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul pentru participarea
activă, individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi sentimente. De asemenea,
accentul se va pune pe spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor şi nu pe rigurozitatea ştiinţifică a acestora.
Prin reluări succesive şi prin utilizarea obiectelor, elevul ajunge să se corecteze singur, pe măsură ce noţiunile
devin înţelese şi interiorizate. Scrierea se va consolida treptat, pe măsură ce se dezvoltă musculatura mâinii. Se
poate începe direct cu antrenamentul mental, pe de o parte şi cu scrierea globală a cifrei, pe de altă parte,
având în vedere faptul că elevul nu are dificultăţi în a reproduce forma cifrei, ci la încadrarea ei în pătrăţelul cu
latura de 0,5 cm.
Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel încât să răspundă
intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să exprime idei şi
sentimente despre ceea ce învaţă.
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se recomandă cu prioritate
metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, centrarea pe
progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze
în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este
recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la competenţele specifice, evitându-se comparaţiile
între copii. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai
bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor
dobândite de către elevi în contexte nonformale sau informale. Rezultatele elevilor vor fi înregistrate,
comunicate şi discutate cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi
valorizat progresul fiecărui elev.
Prezentăm în continuare exemple de abordare integrată, în cadrul cărora activităţile de învăţare au
fost structurate astfel încât să conducă la dezvoltarea unor anumite competenţe specifice, rămânând totodată
circumscrise unei teme accesibile şcolarului mic şi reprezentative pentru specificul acestei discipline din planul
de învăţământ.

22
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

DEZVOLTARE PERSONALĂ
Clasa pregătitoare

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

23
Notă de prezentare

Programa disciplinei Dezvoltare personală este elaborată potrivit modelului de proiectare curriculară
centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului
de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, demersul didactic pornind de la
competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea
personalităţii elevului.
În Planul-cadru de învăţământ, disciplina Dezvoltare personală face parte din aria curriculară
Consiliere şi orientare, având alocate 2 ore pe săptămână în clasa pregătitoare şi câte o oră pe săptămână în
clasele I şi a II-a.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
diverse.
Competenţele generale pentru disciplina Dezvoltare personală vizează achiziţiile elevului pentru
întregul interval de studiu al disciplinei.
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele
generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de
activităţi de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii
didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri
de activităţi de învăţare, care valorifică experienţa concretă a elevului și care integrează strategii didactice.
Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa
şcolară sau de a le completa astfel încât acestea să faciliteze un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la
clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi a proiectării unor
parcursuri de învăţare adaptate nevoilor clasei şi elevilor.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului, organizate pe
următoarele domenii:
- Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
- Dezvoltare emoţională şi socială
- Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru viaţă la şcolarul mic.
Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi elemente
de evaluare continuă.
Disciplina Dezvoltare personală este dedicată activităţilor de învăţare care au ca scop dezvoltarea
capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile,
trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare. În cadrul disciplinei,
se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea
de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor. De-a lungul anilor de studiu, toate ariile
curriculare îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea personală/ socială, educaţională şi de
carieră a elevilor, existând astfel posibilitatea abordării integrate a unora dintre activităţile propuse.
În elaborarea prezentei oferte curriculare au fost valorificate şi recomandările documentelor
internaţionale ale Consiliului Europei prin cele două Rezoluţii (2004, 2008) 1 care subliniază rolul important al
consilierii şi orientării ca suport concret pentru câştigarea autonomiei învăţării, pentru deciziile cotidiene ale
individului, facilitarea accesului la servicii de consiliere pentru toţi cetăţenii, de la vârste tot mai mici.

24
Competenţe generale

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi


faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

25
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi


faţă de ceilalţi

1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare


- jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor fizice (culoarea ochilor, lungimea părului, înălţimea, greutatea)
- desenarea conturului corpului în mărime naturală, colorarea conturului astfel încât să semene cât mai bine cu
sine (culoarea părului, culoarea ochilor etc.), decuparea şi afişarea produselor
- vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi denumirea acestora
- realizarea de desene de tip autoportret, colaje despre propria persoană
- prezentarea fotografiei proprii, la vârste diferite
- discuţii în perechi sau în grupuri mici pe baza desenelor şi poveştilor create de fiecare persoană despre părţile
corpului şi rolul acestora
- jocuri pentru recunoaşterea copiilor, pe baza enumerării trăsăturilor fizice relevante

1.2. Identificarea unor obiecte şi activităţi simple de igienă personală


- jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală şi explicarea modului de folosire a acestora
- ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă personală
- vizionarea unor filme scurte despre igiena personală
- activităţi practice de exersare a acţiunilor de îmbrăcare/ dezbrăcare sau legarea şireturilor, spălarea mâinilor
înainte de servirea mesei, după utilizarea toaletei, ordonarea hainelor, aranjarea/ împachetarea hainelor,
închiderea fermoarului, nasturilor, în vederea dezvoltării independenţei faţă de adult
- exerciții de reprezentare grafică a unor obiecte, activităţi şi reguli simple de igienă personală

2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare


- vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme pentru copii, audierea unor poveşti consacrate, pentru
identificarea şi denumirea emoţiilor de bază ale personajelor (Exemplu: cocoşul supărat, iedul fricos, împăratul
fericit, albina curajoasă etc.)
- completarea frazelor lacunare (Exemplu: Cum se simt copiii? „Băieţelul a terminat de colorat un desen frumos
şi este ...(bucuros).”, „Fetiţa a spart o cană şi este …(supărată)”, „Bunica a plecat astăzi la ţară şi Monica este…
(tristă)” etc. - jocuri de tipul „Roata emoţiilor”, pentru aprecierea emoţiilor în diferite situaţii (Exemplu: Cum m-am
simţit? Situaţii: prima zi de şcoală, întâlnirea cu noii colegi, când este încurajat/ certat de părinţi, sărbătorirea zilei de
naştere, apariţia unui nou membru în familie etc.)
- jocuri din folclorul copiilor, practicate în şcoală sau în afara şcolii, vizând exprimarea emoţiilor
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară
- exerciţii de identificare a regulilor de comunicare în imagini: anunţarea răspunsului; aşteptarea rândului;
completarea răspunsurilor colegilor după ce aceştia au încheiat; exprimarea opiniei personale; criticarea ideii,
nu a colegului
- exprimarea prin desen a regulilor de comunicare la şcoală şi afişarea acestora pentru a fi vizualizate de elevi –
exemplu: vorbim pe rând, ascultăm activ, respectăm programul şcolar, ajutăm colegii când ne solicită sprijinul,
adresăm întrebări etc.
- jocuri de tipul „Continuă propoziţia”, „Continuă povestea”
- jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/ negative de interacţiune verbală sau fizică: se ajută
unii pe ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, se lovesc, se împing etc.
- jocuri de selecţie şi plasare de jetoane: Da (comunicare eficientă)/ Nu (comunicare ineficientă)
2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu acestea
- jocuri de cunoaştere/ intercunoaştere de tipul
„Pot să te prezint eu?” în care fiecare copil îşi prezintă colegul/ colega, jucăria preferată, animalul preferat,
activităţi preferate

26
- realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi prietenul/ prietenii mei”, în care copilul desenează prietenul/ prietenii,
activităţile preferate desfăşurate împreună, obiectele/ fiinţele de care se simte ataşat
- organizarea unor evenimente: „Ziua clasei noastre”, „Expoziţie de lucrări plastice dedicate prietenilor”
- activităţi şi jocuri de tipul „Prietenul secret”

3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară


- discuţii la începutul anului şcolar despre noile rutine (orar zilnic, orar săptămânal, pauze, vacanţe etc.)
- discuţii despre statutul de preşcolar/ şcolar
- discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor anterioare ale copiilor (la începutul fiecărei zile/ teme/
săptămâni, în cadrul „Întâlnirii de dimineaţă”, în cadrul altor lecţii sau al activităţilor extraşcolare)
- transformarea spaţiului clasei într-un mediu prietenos de învăţare: modalităţi de prezentare personală afişate
pe mese/ bănci, construirea în echipă a simbolului, expunerea produselor activităţilor la nivelul elevilor, pentru
a fi vizualizate
- interpretarea unor melodii preferate pentru anunţarea pauzei: „Cum mi-ar plăcea să sune clopoţelul în şcoala
mea?”
- teatru de marionete: „Sunt în clasa pregătitoare”
3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar
- exerciţii de identificare în imagini a organizării învăţării: întreruperea jocului, pregătirea materialelor,
concentrarea asupra rezolvării sarcinilor, eliminarea surselor de perturbare a atenţiei, momente de relaxare etc.
- organizarea orarului prin lipirea imaginilor cu activităţile zilnice şi săptămânale
- personalizarea orarului: desen, colaj, pictură, elemente grafice artistice
- jocuri de rol: „Cum, ce, cu cine învăţăm la şcoală?”
- desenarea momentelor specifice unei zile obişnuite de şcoală
- distribuirea şi asumarea unor sarcini în clasă (aranjarea jucăriilor, udatul florilor, distribuirea fişelor de lucru,
afişarea produselor învăţării, ştergerea tablei, ordonarea consumabilelor, inserarea produselor activităţii în
portofolii etc.)
- vizite în şcoală (biroul directorului, cancelaria profesorilor, cabinetul de consiliere, toaletă, alte clase,
bibliotecă, sală de sport, cabinet medical, cabinet stomatologic etc.)
- sărbătorirea primelor 100 de zile de şcoală prin desene, lucruri interesante învăţate sau momente în care s-au
simţit bine, lucrări inedite realizate împreună cu părinţii
3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi activităţilor preferate
- prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale care exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să
facă, pentru valorizarea abilităţilor fiecărui copil, indiferent de domeniu
- ghicitori, colaje despre hobby-uri şi activităţi preferate: „Ce îmi place să fac?”
- „Micul colecţionar”, prezentarea colecţiilor pe care fiecare le are acasă sau a obiectului/ jucăriei/ activităţii
preferate
- realizarea unor albume, agende speciale, portofolii care cuprind date personale despre activităţi preferate,
aptitudini, realizări etc.
- jocuri/ activităţi/ concursuri de identificare a unor abilităţi, a predispoziţiilor native/ talentelor copiilor în
diverse domenii: muzică, dans, sport, desen, matematică, relaţionare cu ceilalţi etc. (cântat vocal sau la un
instrument, desenat, decupat, sărit coarda, bun la fotbal, povestit, a fi curajos, a fi politicos, a răspunde la
întrebări, calcul matematic simplu etc.)
- realizarea unor expoziţii cu temă, care să cuprindă produsele/ lucrările tuturor elevilor clasei
- crearea unor spaţii în clasă cu recuzită specifică (construcţii, pictură, lectură, ştiinţe, muzică etc.), unde copiii
pot opta să lucreze, în funcţie de interese pe diferite teme

27
CONŢINUTURI

Domenii Subdomenii
Autocunoaştere şi Autocunoaştere şi atitudine Cine sunt eu?
stil de viaţă pozitivă faţă de sine şi faţă Trăsături fizice
sănătos de ceilalţi Schema corporală: alcătuirea şi denumirea părţilor
corpului
Igiena personală Obiecte şi activităţi zilnice de igienă personală
Dezvoltare Trăire şi manifestare Emoţii de bază denumite prin cuvinte (bucurie, tristeţe,
emoţională şi emoţională, starea de bine frică, furie) în activităţi / contexte familiare
socială Comunicare şcolară Reguli de comunicare în activitatea şcolară
eficientă Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice
Interacţiuni simple cu fiinţe Fiinţe şi obiecte preferate
şi obiecte familiare Caracteristicile acestora
Aspecte specifice Rutine şi sarcini de lucru Reguli elementare ale noilor rutine specifice activităţii
ale organizării clasei pregătitoare
învăţării şi Abilităţi şi atitudini de Tehnici simple care sprijină învăţarea
pregătirii pentru învăţare Reguli de organizare a învăţării
viaţă la şcolarul Explorarea meseriilor Hobby-uri şi activităţi preferate
mic Portofoliul personal cu rezultate/ evidenţe ale învăţării

28
SUGESTII METODOLOGICE
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare,
pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu
specificul disciplinei.
O notă aparte a disciplinei Dezvoltare personală este dată de contribuţia la dezvoltarea emoţională,
socială şi pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor elevilor fundamentează autenticitatea învăţării.
Există o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt, precum şi la modul în care se comportă elevii.
Domeniile tematice ale programei conferă un spaţiu generos, în care elevii sunt invitaţi să conştientizeze cine
sunt, să analizeze emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la ceilalţi (diversitate), să fie motivaţi să înveţe
cu succes, să exploreze ce meserii/ profesii le-ar plăcea să practice. Este important de luat în considerare
opţiunea realizării unor activităţi integrate sau diversificarea/ extinderea activităţilor extraşcolare. Abilităţile şi
atitudinile „învăţate” la Dezvoltare personală reprezintă acele achiziţii transferabile necesare obţinerii
succesului şcolar, în carieră şi în viaţă.
Strategii didactice
Disciplina Dezvoltare personală oferă un cadru semnificativ pentru stimularea flexibilităţii cognitive şi
a creativităţii elevului, aceştia fiind încurajaţi să adreseze întrebări, să comunice propriile opinii, să aibă
intervenţii argumentate, să reflecteze asupra temelor puse în discuţie, să manifeste iniţiativă, să exprime idei
originale şi emoţii autentice despre ceea ce învaţă.
Registrul complex al strategiilor didactice, organizate sub diferite forme, stimulează participarea
activă, în mod individual sau în echipă. Accentul în orele de Dezvoltare personală este dat de spontaneitatea şi
creativitatea răspunsurilor elevilor la sarcinile propuse. Analizele succesive, momentele de autoevaluare şi de
reflecţie oferă copiilor cadrul necesar pentru interiorizarea conceptelor tematice, pentru dezvoltarea încrederii
în sine, pentru conturarea perspectivei positive asupra resurselor personale, astfel încât să facă faţă
provocărilor şcolare sau celor din viaţa de zi cu zi.
O atenţie deosebită este acordată explorării intereselor şi exersării abilităţilor de învăţare, identificării
experienţelor anterioare şi cunoaşterii aşteptărilor elevilor cu privire la activităţile care urmează a fi derulate.
La finalul unui modul tematic sau al unei lecţii, elevii sunt invitaţi să îşi exprime emoţiile cu privire la
ceea ce au descoperit sau experimentat. Expoziţiile, discuţiile pe baza portofoliului sunt oportunităţi pentru
valorizarea intereselor şi aptitudinilor personale. Astfel, se creează contextul exprimării emoţiilor şi a atitudinii
elevilor faţă de progresul în învăţare. Reflectarea „împreună” asupra produselor individuale sau create în
echipă contribuie la dezvoltarea coeziunii grupului. Valorizarea rezultatelor prin acordarea de feedback
pozitiv fiecărui elev asigură cadrul pentru optimizarea imaginii de sine şi dezvoltarea încrederii în sine .
Crearea unui climat securizant, de individualizare, încurajator reprezintă un aspect important, care depinde,
în principal, de atitudinea cadrului didactic în relaţia cu elevii.
Disciplina Dezvoltare personală este realizată de către cadrul didactic de la clasă. În cazul aprofundării
unor teme, acesta poate colabora cu psihologul sau consilierul şcolar pentru eficientizarea activităţilor derulate,
spre exemplu: consultări cu privire la cele mai adecvate modalităţi de lucru cu elevii, recomandarea unor
resurse suplimentare care pot fi utilizate sau organizarea unor activităţi în parteneriat.
Implicarea părinţilor presupune participarea în activităţi cum ar fi: expoziţii/ târguri, serbări,
concursuri, excursii, carnavaluri, proiecte în echipă părinţi-copii, discuţii pe baza portofoliilor elevilor, vizite la
locul de muncă al părinţilor etc.
În cadrul activităţilor de Dezvoltare personală elevii explorează, apoi aplică şi ulterior reflectează
asupra propriului progres. Din această perspectivă, predarea se distanţează considerabil de înţelesul
ei tradiţional de „transmitere de cunoştinţe”. Rolul cadrului didactic este de a organiza şi oferi oportunităţi de
joc şi învăţare care să-i permită elevului să-şi descopere şi să experimenteze propriile abilităţi şi atitudini, de a
particulariza şi facilita transferul acestora în viaţa reală.
Selecţia activităţilor se va face şi în funcţie de specificul local, precum şi de resursele materiale
disponibile.
Strategiile didactice recomandate pentru orele de Dezvoltare personală sunt cele activ-participative.
Disciplina are un accentuat caracter explorator şi practic-aplicativ, care presupune implicarea directă a
elevilor. Elevii conştientizează, exersează abilităţi şi atitudini într-un mediu prietenos de învăţare, devin
responsabili pentru modul în care se implică în jocurile şi activităţile propuse. Este foarte important ca
activităţile să-i ajute pe copii să se simtă bine, să le placă şi, astfel, să fie motivaţi intrinsec să înveţe. Sarcinile
de lucru pot fi realizate individual, în perechi/ echipă, independent sau facilitate de cadrul didactic.

29
O activitate poate debuta cu un scurt brainstorming care valorifică ideile creative şi experienţele
anterioare ale elevilor. Metodele şi tehnicile art-creative permit utilizarea unei palete largi de resurse (de la
cele uzuale, precum creioanele şi colile colorate, pensule şi acuarele, foarfece, lipici, la materiale reciclabile,
elemente din natură, bucăţi de material textil, plastic sau lemnos etc.) care antrenează şi motivează elevii. Este
recomandată crearea unor produse diverse, colorate, originale, care să valorifice imaginaţia şi creativitatea
elevilor. Jocul de rol şi simularea (dramatizare, marionete, teatru) pregătesc copilul pentru situaţii reale de
viaţă şi facilitează dezvoltarea comunicării verbale şi nonverbale, a empatiei, a toleranţei. Lucrul în echipă
antrenează strategiile de rezolvare a conflictelor şi modalităţile de comunicare eficientă. Problematizarea oferă
oportunitatea de a căuta soluţii pentru diferite situaţii de tip investigativ şi de a stimula curiozitatea naturală
elevilor. Exerciţiile şi jocurile vor combina mişcarea, verbalizarea, manipularea unor obiecte. Conversaţia
euristică, dezbaterea şi discuţiile de grup permit elevilor să se raporteze, să înveţe şi să valorizeze atât
experienţa personală, cât şi experienţa colegilor. Tehnicile specifice dezvoltării gândirii critice (de exemplu:
turul galeriei, ciorchinele, jurnalul cu dublă intrare, pălăriile gânditoare etc.) asigură exprimarea propriilor opinii
şi creează premisele dezvoltării asertivităţii. Utilizarea unor secvenţe din filme sau a imaginilor din planşe/ cărţi
de poveşti reprezintă, printre altele, suporturi intuitiv-concrete indispensabile învăţării la această vârstă.
În ceea ce priveşte contextele nonverbale şi informale de realizare a activităţilor de Dezvoltare
personală, sunt recomandate: vizite în diferite organizaţii publice sau private (bibliotecă, muzee, companii/
firme, fabrici, magazine, cabinete, primării, alte şcoli, poliţie etc.), participarea la spectacole de teatru, film,
invitarea la clasă a unor personalităţi de succes din comunitate (actori, sportivi, profesori, pompieri, medici
etc.) sau „întâlniri” cu personaje din desene animate/ filme preferate. Atunci când este posibil, activităţile vor fi
realizate într-un spaţiu neconvenţional, cum ar fi: parcuri, în curtea şcolii, locaţii din cadrul excursiilor/
taberelor organizate, locuri de muncă ale părinţilor, ONG/ companii/ firme. Sub îndrumarea cadrului didactic,
copiii vor fi încurajaţi să organizeze şi să participe la evenimente educaţionale: expoziţii, festivaluri, târguri,
ateliere de lucru etc., care să valorifice rezultatele activităţii lor. Sunt recomandate parteneriatele cu alte clase
din şcoală sau din alte şcoli, acţiunile de voluntariat şi caritabile, cu ocazia diferitelor sărbători.
Evaluarea reprezintă o componentă importantă a procesului de învăţare. La disciplina Dezvoltare
personală, evaluarea se realizează din mai multe perspective: a cadrului didactic, a elevului însuşi
(autoevaluare) şi a colegilor (interevaluare). Pentru evaluarea fiecărui elev, se recomandă metode de evaluare
precum: activităţi practice, proiecte individuale şi de grup, postere/ desene/ colaje, portofolii. Este important
feedbackul permanent faţă de progresul fiecărui elev, încurajarea exprimării ideilor şi argumentelor personale,
expunerea şi valorizarea produselor învăţării. Portofoliul va fi prezentat părinţilor în diferite momente pe
parcursul anului şcolar, iar acesta va constitui un prilej de dialog pe marginea intereselor/ talentului elevilor şi a
ariilor recomandate pentru îmbunătăţire. Alte modalităţi de realizare a evaluării sunt reprezentate de discuţiile
de grup, utilizarea cadranului învăţării (Ce mi-a plăcut, Ce nu mi-a plăcut, Ce am învăţat, Ce voi folosi etc.),
precum şi a fişelor individuale de observaţie (completate de către cadrul didactic). Evaluarea nu reprezintă
numai un instrument de control şi măsurare a competenţelor elevilor, ci şi o modalitate de reglare a strategiilor
de predare-învăţare, de adaptare a cadrului didactic la nevoile individuale şi de vârstă ale elevilor. Cadrul
didactic va urmări progresul elevilor reflectat în achiziţii cognitive, emoţionale, comportamentale şi atitudinale.

30
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

MUZICĂ ŞI MIŞCARE
Clasa pregătitoare

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

31
Notă de prezentare
Programa disciplinei Muzică şi mişcare este elaborată potrivit unui nou model de proiectare
curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la
dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea
demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a
dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Disciplina Muzică şi mişcare reprezintă o ofertă curriculară pentru învăţământul primar, înscriindu-se
în categoria disciplinelor abordate integrat. Situată la intersecţia ariilor curriculare Arte şi Educaţie fizică, sport
şi sănătate, această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învăţământ cu un buget de timp de 2 ore/
săptămână, la clasele pregătitoare, I, a II-a şi 1 oră / săptămână la clasele III-IV.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Muzică şi mişcare jalonează achiziţiile de
cunoaştere ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt
propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează
strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru familiarizarea
cu elemente de bază ale muzicii şi mişcării. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Cântare vocală
- Cântare instrumentală
- Elemente de limbaj muzical
- Mişcare pe muzică.
Sugestiile metodologice includ recomandări de strategii didactice şi elemente de evaluare continuă.
Pornind de la competenţele generale, sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la
realizarea acestora. Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să
modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers
didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextul specific al
fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o
perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei
timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de
diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de achiziţii variate ale elevilor.
Disciplina Muzică şi mişcare are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate până în
prezent în învăţământul primar, prin caracterul său integrat. Principalele motive care au determinat abordarea
integrată a acestei discipline sunt următoarele:
- învăţarea holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru elevi, fiind mai
apropiată de universul lor de cunoaştere;
- contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte profunzimea înţelegerii
conceptelor şi a procedurilor utilizate;
- abordarea integrată permite folosirea mai eficientă a timpului didactic şi măreşte flexibilitatea
interacţiunilor;
- asocierea muzicii cu mişcarea este, pe de o parte, adecvată particularităţilor de vârstă ale copiilor, iar
pe de altă parte are valenţe pedagogice în sfera sprijinirii dezvoltării fizice armonioase, a coordonării motrice, a
dezvoltării simţului estetic, a dezvoltării afective şi dezvoltării intelectuale.

32
În clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina Muzică şi mişcare vizează un parcurs educativ
specific etapei intuitive, ca primă etapă în realizarea educaţiei muzicale. Asocierea muzicii şi a mişcării la nivelul
curriculumului oficial prezintă câteva avantaje, prezentate mai jos.
- Stimulează manifestarea expresivă a elevului. De la cea mai fragedă vârstă, reacţia spontană şi
naturală a copilului este mişcarea. Respectând acest specific, combinarea audiţiei şi a cântecului cu mişcarea
este pe deplin motivată, asigurându-se prin aceasta o practică muzicală tip joc, consonantă cu caracterul
sincretic al activităţii şcolarului mic.
- Reduce diferenţa contraproductivă între şcoală şi viaţă. Elevul este motivat în spaţiul şcolar să înveţe
prin contactul cu un mediu prietenos, care îi valorifică exprimarea personală şi creativă.
- Pune bazele învăţării conceptelor muzicale la nivel elementar într-o manieră intuitivă, accesibilă.
Studiul disciplinei Muzică şi mişcare, început în clasa pregătitoare, se continuă până în clasa a IV-a, urmărind o
dezvoltare progresivă a competenţelor prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor şi prin
accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.

33
Competenţe generale

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării,
individual sau în grup

34
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical

1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi contrastante
- jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise de obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte
- jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare sau încet de obiecte cunoscute

1.2. Diferenţierea sunetelor vorbite sau cântate


- jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor vorbite şi cântate – Exemplu: ascultarea unei poezii, în
comparaţie cu audierea unui cântec
- exerciţii alternative în colectiv – Exemplu: o parte din copii prezintă poezia sau cântecul, iar ceilalţi recunosc
auditiv
1.3. Receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporală
- observarea/ familiarizarea cu aspectul jucăriilor muzicale
- mânuirea liberă a jucăriilor muzicale, respectiv executarea percuţiei corporale, detaşat de cântec, în colectiv şi
individual
- audiţie: Leopold Mozart – „Simfonia Jucăriilor”
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO 1-La, cu o structură ritmico-melodică
asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor
- audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu ajutorul mijloacelor tehnice
- observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează receptarea
- implicarea activă şi dirijată în receptarea cântecelor

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text


- exersarea asimilării integrale a cântecului – Exemplu: „Căldăruşă plină” (din folclorul copiilor), „Huţa, huţa”
(din folclorul copiilor), sau pe strofe; indiferent de procedeul abordat, cântecul se însuşeşte ca un tot unitar -
text şi melodie, care nu se despart
- reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, pronunţând corect cuvintele
- jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei al textului (acţiuni, personaje) –
Exemplu: „La moară” (din folclorul copiilor), „Moş Cioc-Boc” de L. Comes etc.
2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber
- acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne etc.)
- acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu degetul în bancă etc.)
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi
diferite
- jocuri de recunoaştere auditivă a unor sonorităţi din mediul înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării,


individual sau în grup

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare


- exersarea mişcării spontane pe cântec - Exemplu: „Fluturaş, fluturaş” (din folclorul copiilor ), însoţit de
imitarea zborului; „Huţa, huţa” (din folclorul copiilor), cu balansul braţelor, „Căldăruşă plină”, „Umblă ursul”,
„Ariciul” (din folclorul copiilor)
- desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor
- audierea unor creaţii muzicale care declanşează mişcarea liberă, spontană - Exemplu: J.Haydn - Simfonia
„Ceasornicul” Partea a II-a (fragment incipient), Partea a IV-a (fragment)
- organizarea unor jocuri inspirate de muzica audiată - Exemple de audiţii: W.A. Mozart –„Mica serenadă”,
Partea I; George Enescu - „Impresii din copilărie” (fragment)

35
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor
- jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea cu o mişcare simplă (paşi, ridicări pe vârfuri etc.)
3.3. Descoperirea şi selectarea unor sonorităţi din mediul înconjurător, pentru acompanierea cântecelor
- acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi emise de obiecte din clasă (creioane, beţişoare, masă,
podea,dulap etc.)
3.4. Improvizarea unei combinaţii ritmice asemănătoare celor din folclorul copiilor şi asocierea acesteia cu
mişcări adecvate
- crearea spontană a unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice, însoţite de mişcare
- asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu poveşti, poezii, cântece
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor

36
CONŢINUTURI

Domenii
Cântare vocală Cântarea vocală în grup şi individual
Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea
Cântare Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă etc.)
instrumentală Jucării muzicale improvizate
Mânuirea jucăriilor muzicale (tobe, lemne)
Cântarea cu acompaniament
Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic
Acompaniament de jucării muzicale realizate de copii
Elemente de limbaj Timbrul
muzical Sunete din mediul înconjurător
Sunete vocale (vorbite sau cântate)
Sunete muzicale instrumentale
Ritmul
Sunete lungi/ scurte
Melodia
Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
Interpretarea
Nuanţe - Tare/ încet/ mediu
Cântec vesel/ trist
Mişcare pe muzică Mişcări libere pe muzică
Mişcări sugerate de textul cântecului

37
Sugestii pentru repertoriul de cântece şi pentru audiţii

Repertoriu de cântece Moş Cioc - Boc – Liviu Comes


Soldaţii – G. Breazul, N. Sacsu
Degeţelele – D. D. Stancu
Trenuleţul – D. Voiculescu
Cu ciocan şi cleştişor – Harry Brauner
Voinicii – N. Ionescu
Moara – C. Mereş
Cântece din folclorul copiilor
Numărători
Huţa, huţa
Melc, melc
Mama
Căldăruşă plină
Fluturaş, fluturaş
La moară
Fluture roşu
Umblă ursul
Ariciul
Trompeta
Ninge, ninge
Baba Oarba
Audiţii Jocuri populare din zonă
A. Vivaldi: Anotimpurile
Leopold Mozart: Simfonia jucăriilor
W. A. Mozart: Mica serenadă
J. Haydn: Simfonia „Ceasornicul”
R. Schumann: Scene pentru copii (pian)
F. Mendelssohn – Bartholdy: Uvertura la
Visul unei nopţi de vară
G. Enescu: Suita Impresii din copilărie

38
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru
proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul
acestei discipline integrate.
Copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare. Cadrul didactic va
urmări sistematic realizarea de conexiuni între discipline, creând contexte semnificative de învăţare pentru
viaţa reală.
Programa şcolară se adresează profesorilor. Proiectarea demersului didactic începe cu lectura
personalizată a programei şcolare, lectură realizată pe orizontală, în succesiunea următoare: competenţe
generale, competenţe specifice, activităţi de învăţare, conţinuturi. Demersul permite să se răspundă succesiv la
următoarele întrebări:
- În ce scop voi face? (identificarea competenţelor)
- Cum voi face? (determinarea activităţilor de învăţare)
- Ce conţinuturi voi folosi? (selectarea conţinuturilor)
- Cu ce voi face? (analiza resurselor)
- Cât s-a realizat? (stabilirea instrumentelor de evaluare)
Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii gândirii,
precum şi a creativităţii elevului. În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru
această disciplină şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul
pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi
sentimente. De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi creativitatea ideilor/ mesajelor /
manifestărilor copilului.
Cântarea vocală, cântarea instrumentală (cu jucării muzicale) şi audiţia muzicală sunt mijloacele
esenţiale de realizare a educaţiei muzicale, fiecare dintre acestea fiind însoţită de mişcare.
Mişcarea pe muzică, la această vârstă, înseamnă:
- bătăi din palme, pe genunchi, pe piept etc.;
- paşi egali, pe loc sau în deplasare;
- paşi simpli de dans;
- ridicare ritmică pe vârfuri;
- mişcări ale braţelor, ale trunchiului;
- mişcări sugerate de textul cântecului (acţiuni, personaje);
- mânuirea jucăriilor muzicale;
- dirijat intuitiv
Cântecul ocupă locul cel mai important în educaţia muzicală a copiilor, cu condiţia ca ambitusul, linia
melodică, structura ritmică, conţinutul de idei şi îmbinarea textului cu melodia să respecte capacitatea vocală şi
particularităţile de vârstă ale copiilor.
Propunerea programei de realizare a educaţiei muzicale prin joc înseamnă asocierea mişcării, ca mijloc
interpretativ specific copiilor, atât cu cântecul, cât şi cu audiţia. Această modalitate de lucru dă copilului
bucuria unor manifestări spontane şi originale pe muzică, acte menite să-i trezească în final interesul şi atracţia
pentru muzică, încrederea în capacitatea sa de a opera cu muzica. O altă cerinţă desprinsă din programă este
aceea a utilizării în forme variate a jucăriilor muzicale, ceea ce reprezintă o contribuţie la firescul, exuberanţa,
creativitatea şi spontaneitatea copiilor în manifestarea lor muzicală.
Însuşirea intuitivă a cântecului reprezintă o preluare prin imitaţie ca un tot unitar (text-melodie) a
acestuia, respectând traseul de la colectiv spre individual şi înapoi la colectiv, asigurând mereu percepţia
întregului. În reluările repetate ale cântecului (în vederea însuşirii lui) este bine să se aducă mereu procedee
noi, atractive pentru copii, care să transforme acest proces mecanic într-unul viu şi eficient.
Competenţele prevăzute de programă conduc demersul didactic de la receptare spre redare şi apoi
spre dezvoltarea creativităţii, atât în ceea ce priveşte repertoriul de cântece, cât şi elementele de limbaj
muzical. Modalităţile de lucru propuse sunt menite să dezvolte abilităţile creative ale copiilor, abilităţi care să
poată fi transferate într-o varietate de contexte educative.

39
Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării şi învăţării. Se recomandă cu prioritate
abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode precum:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoevaluarea, realizarea
unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi
atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin
raportare la standarde generale şi nu la nivelul clasei.
De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai
bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor
dobândite de către copii în contexte nonformale sau informale. Evoluţia copilului va fi înregistrată, comunicată
şi discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul
fiecărui copil.

40
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE


Clasa pregătitoare

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

41
Notă de prezentare
Programa disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice este elaborată potrivit unui nou model de
proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Orientarea demersului didactic pornind de la competenţe pune
accentul pe dezvoltarea gândirii şi pe extinderea posibilităţilor de comunicare interumană prin imagine,
folosind trăirea artistică şi contribuind astfel la conturarea profilului de formare al absolventului de învăţământ
primar.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice jalonează achiziţiile
de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar.
Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de
învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului, integrând strategii didactice adecvate unor contexte de
învăţare variate. Exemplele de activităţi au doar valoare orientativă. Pentru formarea competenţei specifice,
profesorul este cel care îşi alege şi proiectează activităţile de învăţare în funcţie de specificul disciplinei, de
particularităţile de vârstă ale elevilor şi de interesele fiecărui copil, de mijloacele şi materialele pe care le are la
dispoziţie. Toate acestea presupun personalizarea demersului didactic, prin implicarea activă şi creativă a
profesorului.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru familiarizarea
cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Desen
- Pictură
- Modelaj
- Textile şi hârtie
- Construcţii
- Foto-video
Sugestiile metodologice includ elemente de proiectare a activităţii didactice, precum şi elemente de
evaluare continuă.
Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a
curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă
pe stimularea învăţării prin joc, pe individualizarea învăţării, pe trezirea curiozităţii copilului şi pe dezvoltarea
încrederii în sine.
Disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate
până în prezent în învăţământul primar, fiind o disciplină integrată, situată la intersecţia ariilor curriculare Arte
şi Tehnologii. În Planul-cadru de învăţământ, disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice are alocate 2 ore pe
săptămână clasa pregătitoare, clasele I, a II-a, a III-a şi 1 oră pe săptămână la clasa a IV-a.
Principalele motive care au determinat abordarea integrată a artelor vizuale şi a abilităţilor practice în
cadrul aceleiaşi discipline de studiu sunt următoarele:
- Domeniul artelor vizuale acoperă: pictură, desen, grafică, artă decorativă (tapiserie, scenografie,
ceramică, vestimentaţie, design, arta bijuteriilor etc.), fotografie artistică, arta tiparului, sculptură, arhitectură,
artă monumentală, artele spectacolului etc. Toate acestea sunt prezente în cotidian şi omul contemporan se
raportează la ele. Abordarea doar a artelor plastice limitează sfera preocupărilor şi intereselor copiilor. În
secolul pe care îl traversăm, aceştia sunt expuşi unei multitudini de informaţii şi influenţe, cele mai multe
venind pe cale vizuală. Cu cât se realizează mai devreme explorarea în adâncime a unor concepte-cheie
specifice limbajului vizual, cu atât sunt şanse mai mari ca elevii să facă alegeri pertinente şi corecte.

42
- Mutarea accentului de pe însuşirea diverselor tehnici şi dezvoltarea unor abilităţi practice, pe
formarea caracterului. Reprezentanţii Şcolii Active considerau că practicarea îndelungată a lucrărilor manuale
este o adevărată şcoală de cultură morală, întrucât realizarea manuală a unor produse presupune combinarea
armonioasă de priceperi şi deprinderi, responsabilitate şi inteligenţă.
- Expunerea copilului la o mare varietate de domenii artistice şi culturale, precum şi îmbinarea
acestora cu experienţa concretă a realizării unor produse, au drept consecinţă creşterea sensibilităţii pentru
frumos, sporirea îndemânării şi încrederii în variate posibilităţi de exprimare a sinelui, consolidând respectul
pentru valori, tradiţii şi semeni.
- Activităţile de învăţare propuse pentru fiecare domeniu al acestei discipline integrate ajută la
dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii, având implicaţii importante în formarea deprinderilor corecte de scris şi
de executare a diverselor tehnici specifice artelor vizuale.
- Integrarea acestor domenii ajută la înţelegerea concomitentă a două realităţi esenţiale pentru
dezvoltarea la elevi a spiritului estetic şi practic: utilitatea produsului artistic şi valoarea estetică a lucrurilor
utile.
Studiul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice urmăreşte dezvoltarea progresivă a competenţelor
specifice, prin valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor
afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii acestora.

43
Competenţe generale

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte


familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/ sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse

44
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte


familiare

1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/
desen animat, care reflectă un context familiar
- formularea de răspunsuri la întrebări simple
- formularea de răspunsuri ce presupun alegere duală/ multiplă: „În desen este căţelul tău sau pisica ta?”
- povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente personale, cu ajutorul desenului, picturii,
modelajului, colajului etc.
- identificarea unor momente din activitatea zilnică, când se prezintă imagini corespunzătoare
- punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor, modelajului, colajului cu mesaje orale indicate
1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în ipostaze familiare, în spațiul înconjurător
- precizarea culorilor obiectelor personale
- realizarea de grafice cu post-it-uri sau bucăţele de hârtie colorată, în care să surprindă: „Culoarea preferată”,
„Culorile preferate ale membrilor familiei (fraţi, surori, mama, tata, bunicul, bunica etc.)”
- recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte întâlnite în mediul familiar
- jocuri de recunoaştere, descoperire, sortare, diferenţiere etc. – Exemple: joc de tipul „Săculeţul fermecat”
(copiii introduc mâna într-un săculeţ cu obiecte, le pipăie şi recunosc obiectul doar după formă); joc de tipul
„Obiectul surpriză” (ghicirea obiectului după caracteristici aflate prin întrebări; fiecare elev va aduce pe rând, de
acasă un obiect cu semnificaţie personală, o jucărie etc.); jocuri pe teme diverse, de tipul Găseşte diferenţele/
intrusul; Ghiceşte ce s-a schimbat etc.; jocuri de sortare după formă, culoare, valoare estetică, utilitate etc.
- marcarea elementelor unei mulţimi după formă, culoare, textură, claritate etc. – Exemple: „Marchează
obiectele roşii”, „Marchează fotografiile clare”, „Alege materialele netede”, „Marchează obiectele rotunde” ;
- gruparea produselor în funcţie de materialele din care au fost confecţionate – Exemplu: jocuri de tip puzzle,
Loto
- descrierea materialelor folosind drept criteriu proprietăţile lor
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
- explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, materiale, obiecte artistice
Exemplu: Joc „Cine observă ceva… (roşu, rotund, neted, frumos etc.)”
- expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări artistice şi meşteşugăreşti, pentru a stimula curiozitatea
copiilor (ce reprezintă, cine le-a realizat, când, cum, în ce scop?)
- exerciţii de identificare a valorilor estetice şi etice din mediul înconjurător (mediul natural, social, construit,
cultural, religios)
- expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase ale culturii româneşti tradiţionale şi contemporane,
precum şi ale culturii universale, redate pe suport electronic sau în albume
- vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, filme documentare
- joc: Mie îmi place să ... (pictez, modelez, cos, desenez, construiesc), pentru că…
- participarea cu lucrări proprii la diverse expoziţii organizate în mediul şcolar sau extraşcolar
- observarea modului diferit de ilustrare a aceluiaşi subiect – Exemplu: „Autoportret” – prin desen, pictură,
modelaj, colaj etc.
- vizionarea unor fragmente din filme de desene animate, cu caracter educativ şi formularea de răspunsuri
simple la întrebări legate de mesaj
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi, adecvate vârstei
- participarea la ateliere de lucru comune părinţi-copii, în care se demonstrează îndeletniciri casnice actuale:
amenajarea unei mese festive, ornarea platourilor, aranjamente florale, ornamente de iarnă, împodobirea
bradului etc.

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/ sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse

45
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar
- exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, culoarea, dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor
obiecte, strânse într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat special în clasă
- gruparea materialelor după criterii date – Exemplu: jocul „Cenuşăreasa”: „Ajut-o pe Cenuşăreasa să pună în
coşuleţe diferite, materiale de acelaşi fel; Grupează materialele care pot fi tăiate cu foarfecele; Grupează
materialele roşii; Grupează materialele care se pot rupe, care sunt transparente” etc.
- enumerarea unor caracteristici observabile ale materialelor şi instrumentelor întâlnite în mediul familiar –
Exemplu: jocul „Eu spun ceva, tu spui altceva” despre creioanele tale, uniforma ta, penarul tău etc.
- sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de proprietăţi/ utilizări etc.; depozitarea în spaţii
special amenajate şi etichetarea lor – Exemplu: „Borcanul cu pietricele”, „Găletuşa cu scoici”, „Coşuleţul cu
fire”, „Cutia cu ghinde” etc.
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale
- realizarea de aplicaţii ce au la bază inițiative spontane, atunci când li se pun la dispoziţie materiale şi
instrumente diverse, într-un miniatelier amenajat în sala de clasă sau în Colţul de Artă
- realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în grup, folosind culori la alegere şi tehnici improvizate –
Exemplu: stropire, suflare, ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu frunze, fructe, legume, obţinerea
formelor spontane prin presarea hârtiei, dactilopictură, modelaj, decolorare cu pic etc.
- folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în aplicaţii/ compoziţii liber alese
- explorarea modalităţilor de exprimare a ideilor şi sentimentelor prin mijloacele artei vizuale şi ale tehnologiei
– Exemple: Pictez o imagine dintr-un vis, Desenez ce-mi doresc, Autoportretul, Am o idee de construcţie, de joc
etc.; Mă desenez pe mine când sunt plictisit, construiesc o casă pe care mi-o doresc, pictez şcoala, modelez
supărarea etc.
- realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi şi explicarea alegerilor făcute (exemplu: Decorez un
globuleţ pentru prietenul meu, deoarece…)
2.3. Realizarea de aplicaţii/ compoziţii/ obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct
- realizarea de construcţii libere, spontane, atunci când li se pun la dispoziţie materiale şi instrumente diverse,
într-un miniatelier amenajat în sala de clasă sau în Colţul de Artă
- utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur,
modelaj, în funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor
- confecţionarea de jocuri şi jucării simple – Exemplu: „Morişca”, „Bărcuţa”, „Cubul”, „Puzzle”, „Cărţi de joc”,
„Loto cu imagini”
2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple
- utilizarea corectă a instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula, aparatul foto etc.
Exemplu: Joc: „Eu sunt profesorul de ... fotografie, pictură, modelaj etc.” (fiecare copil e „profesor” într-un
domeniu, iar copiii învaţă, pe rând, unii de la alţii)
- exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de frământare, coasere, înşirare, împletire etc.
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi materialelor de lucru
- mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi diferite; formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre
cele observate
- modelarea plastilinei, a lutului etc.; formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate
- tăierea firelor şi a materialului textil; formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate
- înşirarea mărgelelor; formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate
- lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite; formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele
observate
- identificarea unei operaţii simple la care a fost supus un material, prin comparare cu starea iniţială a acestuia
– Exemplu: jocul „Spune ce observi” (hârtie-hârtie ruptă, hârtie-hârtie tăiată, hârtie mototolită, hârtie îndoită,
hârtie lipită; fire lungi-fire scurte etc.)
- jocuri de rol: „La croitorie”, „La cizmărie”, „La brutărie”
- confecţionarea de obiecte prin tehnici simple: „Rochiţa păpuşii”, „Pălăria”, „Cizmuliţa”, „Batista” etc.
2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu
- formularea de întrebări şi răspunsuri la întrebări despre utilitatea şi aspectul obiectelor întâlnite în mediul
familiar – Exemplu: „Ajut-o pe Furni să înţeleagă de ce avem nevoie de şireturi? De ce avem nevoie de fular şi
căciulă iarna? De ce avem nevoie de suporturi pentru creioane?” etc.
- decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu;
- participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la expoziţii şi târguri organizate în şcoală şi în comunitate
cu diferite ocazii: „Zilele şcolii, Zilele oraşului/ comunei/ satului”, „Mărţişor”, „Paşti”, „Crăciun”

46
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
- realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare
artistică – Exemplu: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen sau prin cântec, ilustrarea mişcării sugerate
într-un tablou etc.
- realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână
- realizarea unor decoruri pentru diverse evenimente din viaţa şcolii
- punerea în scenă a serbărilor tematice specific anotimpurilor

47
CONŢINUTURI

Domenii
Desen Materiale şi instrumente hârtie, diverse obiecte creion grafit, creioane colorate (opţional: PC,
tabletă)
Tehnici de lucru
Linie modulată, repetiţie
Elemente de limbaj plastic
linia, punctul, forma (fără terminologie)
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
desen liber, decoraţii simple
Pictură Materiale şi instrumente
acuarele, tempera, hârtie, hârtie colorată, burete
pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate, PC, tabletă
Tehnici de lucru
pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare,
tamponare, pulverizare
Elemente de limbaj plastic
pata
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
compoziţii
Confecţii şi Materiale şi instrumente
jucării hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac, foarfece, ramă de ţesut, cretă, materiale din natură
(frunze/ petale uscate, ghinde)
Tehnici de lucru
origami, tangram, croit, cusut
Elemente de limbaj plastic
punct, linie, nod, formă
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
Obiecte decorative şi de îmbrăcăminte pentru păpuşi
Modelaj Materiale şi instrumente
plastilină
presare, modelare liberă
Elemente de limbaj plastic
formă
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
obiecte decorative, figurine etc.
Colaj Materiale şi instrumente
foarfece, lipici,
fire, mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte
Tehnici de lucru
mototolire, rupere, tăiere, decupare după contur, îndoire, răsucire, lipire
Elemente de limbaj plastic
formă, volum
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
obiecte decorative, bijuterii, spaţii, jucării, instalaţii, figurine etc.
Foto-film Materiale şi instrumente
aparate de redare şi înregistrare (telefon, aparate foto, PC, tabletă)
filme, fotografii
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
vizionarea unor filme şi fotografii; realizarea unor fotografii

48
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru
proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul
disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice. Cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între
toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare
pentru viaţa reală. Astfel, disciplina Artele vizuale şi abilităţile practice poate sprijini consistent achiziţionarea
scrisului, prin dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii şi coordonarea mână-ochi, prin exerciţiile de caligrafie şi
gravură, prin liniatura etaminei. Această disciplină poate sprijini şi Matematica, prin deprinderea de sesizare a
formelor şi volumului diverselor obiecte; poate fi utilă disciplinei Dezvoltare personală prin exersarea
exprimării în contexte variate, prin sensibilizarea în faţa frumosului şi a obiectelor cu valoare artistică, prin
exersarea cunoaşterii de sine şi a celorlalţi, din mediul apropiat. Astfel, copilul va învăţa, prin metode adecvate
vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă în această etapă şi pentru a face faţă cu
succes cerinţelor şcolare.
Strategii didactice
Programa permite o abordare didactică flexibilă, care lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi
individuale ale copiilor, din perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor.
În abordarea integrată a acestei discipline, se recomandă utilizarea unor strategii didactice prin care se
încurajează iniţiativa şi libertatea de exprimare prin limbaj vizual. La această vârstă este foarte important
accentul pus pe elementul ludic, prin care se cultivă spontaneitatea constructivă şi creatoare a copiilor. Mediul
educaţional ar trebui să permită o explorare activă şi interacţiuni variate cu resursele materiale, cu ceilalţi copii
şi cu adulţii.
Abordarea integrată permite cadrului didactic să propună teme şi subiecte interesante, dorite de elevi
la această vârstă, organizând cunoaşterea ca un tot unitar, închegat. Se recomandă realizarea de secvenţe
didactice în care copiii să-şi poată manifesta libertatea de alegere atât în ceea ce priveşte instrumentele, cât şi
în ceea ce priveşte subiectele realizate. Un Colţ de Artă amenajat în sala de clasă, în care materialele şi
instrumentele sunt la îndemâna copiilor, ar facilita atingerea acestui obiectiv.
Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării şi învăţării. Se recomandă cu prioritate
abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode precum:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoevaluarea, realizarea
unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi
atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea
experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite de către copii în contexte nonformale sau informale.
Evoluţia copilului va fi înregistrată, comunicată şi discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi
evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui copil.

49
Nr. ore – Trunchi comun 19 ore: (5 CLR + 4 MEM + 2 AVAP + 2 MM + 2 DP) + (1 Religie + 2 Ed.fizică şi sport + 1 Limba modernă)

Notă:

1. Dacă învățătorul optează pentru o disciplină opțională, numărul total de ore pe săptămână va fi de 20 de ore. În acest caz, învățătorul va face
adaptarea necesară în orar și în planificări.

2. Având în vedere că perioada alocată programului național „Școala Altfel” se stabilește la nivelul fiecărei unități de învățământ, învățătorul va face
adaptarea în planificări.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Observații:

1. Conținuturile de învățare de la Dezvoltare personală prevăzute în auxiliarul Editurii Sinapsis pot fi poziționate în cadrul planificărilor proiectelor unităților tematice
detaliate, la libera alegere a învățătorului, în funcție de specificul clasei și de textele-suport suplimentare pe care le utilizează la Comunicare în limba română.
2. În elaborarea planificării fiecărei unități tematice, învățătorul va ține cont de specificul clasei de elevi, de resursele pe care le are la dispoziție și de nevoile
individuale de învățare ale elevilor.
3. Se recomandă exersarea săptămânală a elementelor grafice care intră în componența literelor sau a literelor de tipar mari după contur/ sau liber, pe diferite
suporturi de lucru: auxiliarul Comunicare în limba română al Editurii Sinapsis, fișe de lucru, desene/ imagini cu contur punctat în structura cărora sunt inserate
elemente grafice și auxiliarul Darul literelor al Editurii Sinapsis.
Nr. Unitatea Competenţe Nr.
Conţinuturi vizate/ activate Obs.
crt. tematică specifice ore
SEMESTRUL I
Evaluare iniţială – probe care vizează: evidenţierea achiziţiilor dobândite anterior; determinarea raportului percepţie-reprezentare; verificarea S1
acuităţii vizuale şi auditive; determinarea volumului vocabularului; calitatea pronunţiei, abilităţi de lucru cu diferite instrumente şi materiale
etc.

1. Sunt școlar! CLR: 1.1, 1.2, CLR: Texte-suport: „Drumul către școală” (poveste), „Mușuroiul de furnici” (poveste), „Nu sunt prea S1-S4 76
1.3, 1.4, 2.1; mic” (poezie), „Școala urșilor” (de Hyroiuki Aihara, Nami Adachi), „Mărul” (de Mircea Sântimbreanu) ore
2.2; 2.3; 2.4; S1: Amintirile vacanței
3.2, 3.3, 3.4; În Țara Culorilor
4.1 Să ne amintim de grădiniță!

50
Acte de vorbire – a saluta persoane cunoscute, a se prezenta, a identifica un obiect, o persoană, a
formula o rugăminte; Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate; Audierea unei povești; Numirea
presonajului dintr-o poveste audiată; Formularea de întrebări și răspunsuri; Recunoașterea unor litere
și a unor cifre; Selectarea unei imagini dintr-un set pentru indicarea unui aspect dintr-un mesaj audiat;
Elemente grafice ludice (linia ondulată punctată); Rostirea cuvintelor pe silabe; Discriminarea
sunetelor dintr-un cuvânt; Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat prin
mesaje scurte.
S2: Te găsim cu bine școală!
Ce am în ghiozdan?
Cufărașul cu povești
Audierea unei povești; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor
informații dintr-un mesaj scurt; Intonarea propoziției enunțiative și interogative; Propoziția
(Reprezentarea grafică a unei propoziții enunțiative; Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în
enunțuri simple; Participarea la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală (ce este școala, reguli
școlare, rechizitele școlarului, povești și personaje preferate); Elemente grafice;
S3: Cine sunt eu?
Ce pot face eu?
Pot să scriu și eu!
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Pronunțarea clară a unor cuvinte și reprezentarea lor grafică; Propoziția
(Reprezentarea grafică a propoziției enunțiative și a cuvintelor); Pronunțarea clară a sunetelor și
cuvintelor în enunțuri simple; Participarea la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală
(prezentarea copilului, caracteristicile lui fizice, preocupări și pasiuni, date personale, descrierea
familiei); Formularea de enunțuri scurte după imagini date; Poziția corectă la scris; Trasarea după
contur a unor desene; Identificarea semnificației unor simboluri care transmit mesaje de necesitate
imediată, din universul familiar/ cotidian (M, H, P, intrare, ieșire, poliția, stop, trecere de pietoni, acces
biciclete, tren, tunel, interzis, acces câini, etc.)
- Jocuri de intercunoaștere: Bingo, Eu pot;
S4: Eu și colegii mei
Ce vreau să învăț la școală
-Acte de vorbire – Transmiterea unor informații referitoare la sine și la colegii de clasă (preferințele,
pasiunile, precocupările elevilor din clasă); Prospectarea nevoilor de învățare ale copilului; Formularea

51
de întrebări și răspunsuri în pereche; Salutul, prezentarea, formule de adresare către copil/adult
necunoscut/persoană familiară; Elemente grafice
-Jocuri de exersare a regulilor de comunicare eficientă, civilizată (vorbirea pe rând, ascultarea
interlocutorului, păstrarea ideii): Bingo, Spune și dă mai departe!, Statuile vorbitoare!, Repetă și
continnuă (Hora cuvintelor/Circle Time);

MEM: 1.1; 1.2; MEM:


2.1; 2.2; 3.1; S1: Amintirile vacanței
3.2; 4.1; 4.2; În Țara Culorilor
5.1, 6.1 Să ne amintim de grădiniță!
Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice
Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea grupurilor de obiecte; Colorarea elementelor unei
mulțimi după criterii date; Identificarea unor fenomene/ relații/ regularități/ structuri din mediul
apropiat (exerciții de asocieri și corespondențe; identificarea simbolurilor vremii); Jocuri de mișcare în
care se folosesc operatorii logici ”și”/ ”nu” (copiii care au părul blond, dar care nu au ochi albaștri) sau
executarea unor instrucțiuni care folosesc operatorii logici (copiii care nu au părul șaten să facă un pas
în față)
S2: Te găsim cu bine școală!
Ce am în ghiozdan?
Cufărașul cu povești
Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice
– orientare spaţială şi localizări în spaţiu - repere/ direcţii în spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă,
în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic
– proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, mic-mare, înalt-scund
– sortarea şi clasificarea obiectelor/ simbolurilor/ conceptelor simple după criterii variate; mulțimi de
elemente; aprecierea globală, compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee
variate, inclusiv punere în corespondenţă; numărare;
– identificarea unor forme geometrice (pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc) prin asocierea cu obiecte/
imaginile acestora din mediul înconjurător
– continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene
S3: Cine sunt eu? Corpul omului
Ce pot face eu?

52
Simțurile. Igiena corpului
- observarea părților componente ale corpului omenesc și precizarea rolului lor; rolul organelor de
simț; identificarea consecințelor unor acțiuni asupra propriului corp; reguli de igienă a corpului (igiena
îmbrăcămintei, activități de menținere a sănătății, obiecte de igienă personală; programul activităților
zilinice al unui școlar
- sortarea și clasificarea obiectelor după criterii date; descoperirea intrusului într-un șir logic de
elemente
- elemente grafice; continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene
S4: Colegii mei
Igiena clasei. Igiena locuinței
Hrana, sursă de energie
- Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice; Numărarea elementelor unei
mulțimi; Compararea grupurilor de obiecte
- Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul familiar (activități de igienă a
clasei și a locuinței); identificarea efectelor pozitive/ negative ale unor alimente, a necesității hranei
pentru creștere și dezvoltare
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene; jocuri logico-matematice

DP: 1.1; 2.1; DP: Texte – suport: ghicitoare despre educatoare, ”Săptămâna” (poezie), ”Ah, nu-mi găsesc!
2.2; 2.3; 3.1, (poveste), ”Doi prieteni” (poveste)
S1: Să ne amintim de grădiniță!
S2: Te găsim cu bine școală!
S3: Ce înseamnă să fiu școlar
S4: Acesta sunt eu!
Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei pregătitoare; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă
faţă de sine şi faţă de ceilalţi (trăsături fizice); Compararea propriilor fotografii cu cele ale colegului de
bancă/ părinților, în scopul identificării caracteristicilor comune și individuale (trăsături fizice);
Trăire și manifestare emoţională, starea de bine; Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare;
Reguli de comunicare în activitatea şcolară. Comunicarea cu colegii

MM: 1.1;1.2, MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de intensităţi diferite; Cântarea instrumentală;
1.4; 2.1; 2.2; Creaţii muzicale accesibile: Școlărei și școlărițe (T. Popovici), Noi acum suntem școlari (Aurel Ivășcanu),

53
2.3; 3.1, 3.2, La școală (Cornelia Porcișanu), Greierii (I. D. Vicol, A venit toamna (Paraschiva Țipordei), Cărticica mea
3.3 (folclorul copiilor), Furnicile (folclorul copiilor), Unu-doi (Alexandru Pașcanu), Coroana (Gh. Teodosiu)

AVAP:
AVAP: 1.1; 1.3; Desen: Desen liber; Linia cu scop de contur; Linia modulată, repetiție; Punctul; Forma; Rolul decorativ
2.1, 2.2; 2.3; al liniei și al punctului; Colorarea în contur;
2.4 Culorile Curcubeului; Compoziţii; Identificarea materialelor și instrumentelor pentru desenare.
Formularea de răspunsuri la întrebări simple referitoare la semnificația unui mesaj vizual simplu;
Povestirea unui eveniment personal cu ajutorul desenului, picturii, colajului; Colorarea în contur;
Colaj: Identificarea materialelor și instrumentelor pentru realizarea unui colaj.Transformarea unui
material prin tehnici simple: tăiere, decupare după contur, lipire; Jocuri de recunoaștere, descoperire,
sortare, diferențiere/ grupare a unor obiecte, materiale după diferite criterii: formă, culoare, valoare
estetică, utilitate; Jocuri de observare (Cine descoperă ceva roșu/ rotund/ neted/ frumos?)
Pictură: Identificarea materialelor și instrumentelor pentru pictură. Precizarea culorii obiectelor
personale; Realizarea de grafice cu post-it-uri despre culoarea preferată a elevului sau a unei persoane
familiare; Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare. Culori calde
Sugestii de teme: Obiectele școlarului, La școală, Umbrela, Coșulețul cu frunze, Ariciul, Melcișorul,
Covorul de frunze, Copăcelul trist
2. Călătoria CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport: ”Călătoria unui norișor năzdrăvan” (poveste), ”Pic, pic, pic!” (poezie), ”Balada S5-S6 38
unui norișor 1.3; 2.1, 2.4; unui greier mic” (de George Topârceanu), ore
năzdrăvan 3.2; 4.1 S5: A sosit toamna!
Roadele toamnei
Haideți toamna în livadă!
Acte de vorbire – formule de adresare, formule de politețe, participare cu interes la dialoguri scurte.
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Povestirea după imagini; Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute,
manifestând interes pentru comunicare; Despărțirea cuvintelor în silabe; Identificarea sunetului inițial
dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar; Elemente grafice
S6: Sunete magice, sunete amuzante
Deschide urechea bine!
Identificarea sunetului inițial/ final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite clar
și rar; Reprezentarea grafică a silabelor și a sunetelor (a, e, i, o ,u, s, r, z, l); Elemente grafice

54
MEM: 1.1, 1.2, MEM: Numerele naturale de la 1 la 4. Plantele. Unde și vibrații
1.3; 1.4; 1.5; S5: A sosit toamna! Numărul și cifra 1
3.1, 4.1; 5.1 Fenomene ale naturii
Roadele toamnei. Numărul și cifra 2
Fructe și legume
Numere naturale: recunoaştere, scriere, comparare, ordonare; Medii de viață ale animalelor; Hrana
animalelor; Fenomene ale naturii/ vremea în anotimpul toamna; Completarea calendarul naturii pe o
săptămână; Importanța fructelor și a legumelor; Condiții de viață ale plantelor; Continuarea unor
modele repetitive reprezentate prin desene/ numere
S6: Haideți toamna în livadă! Numărul și cifra 3
Pomișorul din livadă
Sunete magice, sunete amuzante. Numărul și cifra 4
Unde și vibrații
Numere naturale: recunoaştere, scriere, comparare, ordonare; Părțile componente ale plantelor;
Plantarea unei semințe în scopul evidențierii dezvoltării unei plante; Continuarea unor modele
repetitive reprezentate prin desene/ numere; Utilizarea jucăriilor pentru producerea sunetelor
(identificarea relației vibrație-sunet)

DP: 1.1; 2.2; DP: S5: Corpul meu


2.3; 3.3 S6: Ce pot face eu?
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine (identificarea unor trăsături personale elementare);
Hobby-uri, jocuri și activități preferate; Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a
interacțiunii simple cu acestea

MM: 1.1; 1.2, MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Jucării muzicale; Mişcarea pe muzică; cântarea
1.3; 1.4; 2.1; instrumentală; Elemente de limbaj muzical (Timbrul: sunete din mediul înconjurător, sunete vocale
2.2, 2.3; 3.1, vorbite sau cântate, sunete muzicale instrumentale; Ritmul- sunet lung/ scurt, tare/ încet;
3.3 Interpretarea – nuanțe: cântec vesel/ trist); Creaţii muzicale accesibile: Toamna (Ion Potolea), Trenul
(C. Mereș), Greierașul (Gr. Teodosiu), Acum e toamnă, da! (Gr. Teodosiu), Toamna (N. Lungu), Culesul
viilor (Ion Potolea), Poaia (Petre Țipordei)

55
AVAP: 1.1; 1.2; AVAP:
1.3; 2.2; 2.3; Modelaj: Identificarea materialelor și instrumentelor de lucru; Tehnici simple: presare, modelare
2.4; liberă;
Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, rupere, îndoire, lipire
Prezentarea unui produs realizat în grup;
Pictură: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: pensulație, stropire, suflare,
pata picturală. Tehnica obţinerii formelor spontane; Explorarea mediului pentru a identifica forme și
culori
Sugestii de teme: Norul, Ploaia, Mărul, Coșulețul cu fructe; Fructe amuzante;
3. Trăistuța cu CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport: ”Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici”(poveste de Frații Grimm),”Spiridușul” (de Elia S7 19
povești 1.3; 2.1, 2.4; David) ore
3.1, 3.4; 4.1 S7: Albă-ca-Zăpada. Literele a, A
Povestea Miaunicăi. Literele m, M
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
A,a, M, m (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Cartea
(copertă, filă, pagină, text, ilustrații)

MEM: 1.1; 1.2; MEM:


1.3; 1.4; 1.5; S7: În lumea poveștilor. Numărul și cifra 5
2.1; 3.1; 5.1 Ne plac desenele animate. Numerele naturale de la 1 la 5
Medii de viață
Numere naturale: recunoaştere, scriere, comparare, ordonare; Medii de viață ale animalelor;
Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ numere; Completarea de șiruri logice
cu elementele lipsă; Desenarea după contur

DP: 1.1; 1.2, DP:


2.1; 2.2; 2.3; S7: Colegii mei
3.1 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine; Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice;
Reguli de comunicare în activitatea şcolară; Emoţii de bază denumite prin cuvinte (bucurie, tristeţe,

56
frică, furie) în activităţi/ contexte familiare

MM: 1.1, 1.2, MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă,
1.3, 1.4; 2.1; bătaia din picior); Elemente de limbaj muzical: ritmul (sunet lung/ scurt, tare/ încet), interpretare
2.2, 2.3; 3.1 (nuanțe tare/ încet/ mediu) ; Jucării muzicale; Mişcarea pe muzică; Cântarea instrumentală; Creaţii
muzicale accesibile: La moară (folclorul copiilor), La moară (Corneliu Mereș), Uf, de i-ar vedea pisica
(Ion Dumitrescu), Piticii și ariciul (Gh. Cucu), Ceata lui Pițigoi (N. Ionescu), Capra cu trei iezi (folclorul
copiilor)

AVAP: 1.1; 1.3; AVAP:


2.2; 2.3; 2.4; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, rupere, îndoire, lipire; Jocuri de
recunoaștere, descoperire, sortare, diferențiere/ grupare a unor obiecte, materiale după diferite
criterii: formă, culoare, valoare estetică, utilitate;
Pictură: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură,
pata picturală. Tehnica obţinerii formelor spontane; Explorarea mediului pentru a identifica forme și
culori
Sugestii de teme: Puzzle cu povești (Pinocchio, Cenușăreasa), Masca pentru carnavalul de Halloween;
Personajul preferat dintr-o poveste;
3. Trăistuța cu CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport: ”Ursul păcălit de vulpe” (poveste de Ion Creangă),”Cioc!cioc!cioc!” (de Emil S8 19
povești 1.3; 2.1, 2.4; Gârleanu) ore
3.1, 3.4; 4.1 S8: Ursul păcălit de vulpe. Literele u, U
Cioc!cioc!cioc!. Literele n, N
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
u, U, n, N (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe

MEM: 1.1; 1.2; MEM:


1.3; 1.4; 1.5; S8: Animalele. Numerele naturale de la 1 la 5
2.1; 3.1; 5.1 Animalele sălbatice
Toamna în pădure. Numărul și cifra 0

57
Numere naturale de la 1 la 5: recunoaştere, scriere, comparare, ordonare; Compunerea și
descompunerea numerelor; Numere pare/ impare; Părțile corpului unui mamifer; Medii de viață ale
animalelor; Clasificarea animalelor după diferite criterii; Continuarea unor modele repetitive
reprezentate prin desene/ numere

DP: 1.1; 1.2, DP: Text – suport: ”Năsuc” (poveste)


2.1; 2.2; 2.3; S8: Sunt curat și sănătos! Igiena personală
3.1 Obiecte şi activităţi zilnice de igienă personală; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine

MM: 1.1, 1.2, MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă,
1.3, 1.4; 2.1; bătaia din picior); Elemente de limbaj muzical: ritmul (sunet lung/ scurt, tare/ încet), interpretare
2.2, 2.3; 3.1 (nuanțe tare/ încet/ mediu); Jucării muzicale; Mişcarea pe muzică; Cântarea instrumentală; Creaţii
muzicale accesibile: La moară (folclorul copiilor), La moară (Corneliu Mereș), Uf, de i-ar vedea pisica
(Ion Dumitrescu), Piticii și ariciul (Gh. Cucu), Ceata lui Pițigoi (N. Ionescu), Capra cu trei iezi (folclorul
copiilor)

AVAP: 1.1; 1.2; AVAP:


2.2; 2.3; 2.4; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, rupere, îndoire, lipire;
Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar
(frunze uscate, ghinde, castane, semințe de porumb, floare-soarelui, boabe de fasole)
Sugestii de teme: Cenușăreasa, Personaje fantastice, Ursul cu acordeon, Dragonul
4. Împreună cu CLR: 1.1, 1.2; CLR: Texte – suport: ”Iepurele și ariciul” (după C. Poleakova), ”Bobul de mac” (poveste), ”Vrei să fii S9-S11 57
ceilalți 1.3, 1.4; 2.1; prietenul meu?” (de Eric Carle), ghicitori despre meserii, poezii despre prietenie și familie, ”Povestea ore
2.2; 2.3; 2.4; mărului buclucaș” (de Victor Suteev)
3.1; 3.2; 4.1, S9: Prietenii mei. Literele i, I
4.2; 4.3 Elefănțelul Emil. Literele e, E
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
i, I, e, E (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare;
Ilustrarea unui mesaj printr-un desen; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe

58
S10: Ce aș vrea să devin. Literele r, R
Să ocrotim pădurea! Literele c, C
Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor imagini cu enunțuri simple rostite clar și
răspicat. Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: r, R, c, C (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea
conturului literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul
apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar;
Ilustrarea unui mesaj printr-un desen; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe
S11: La bunici. Literele o, O
Familia mea. Literele ă, Ă
Să ne jucăm cu literele! (recapitulare)
Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor imagini cu enunțuri simple/ cuvinte rostite clar
și răspicat. Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: o, O, ă, Ă (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea
conturului literelor folosind resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul
apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar;
Ilustrarea unui cuvânt printr-un desen; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Redactarea
unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare (scrierea unui bilet pentru mama, folosind
litere, desene, simboluri/ limbaje convenționale, neconvenționale)

MEM: 1.1; 1.2; MEM: Text – suport: Omida mâncăcioasă (de Eric Carle)
1.3; 1.5; 2.2; S9: Prietenii mei. Numărul și cifra 6
3.1; 4.1; 4.2; Prieteni mari, prieteni mici. Insectele
5.1 Cu ce circulăm? Numărul și cifra 7
Forțe și mișcare
Numere naturale: recunoaştere, scriere, comparare, ordonare; Categorii de insecte; Medii de viață ale
insectelor; Alcătuirea corpului unei insecte; Ciclul de viață al fluturelui; Forțe și mișcare – efecte
obeservabile ale forțelor (tragere, împingere, alunecare); Mișcarea corpurilor și schimbarea formei
corpurilor (deformare, rupere, spargere, mototolire, întindere); Jocuri de mișcare pentru evidențierea
forțelor și a efectelor acestora;
S10: Să ocrotim pădurea! Numărul și cifra 8
Ce pot face pentru un mediu curat. Figuri plane (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi)
La bunici. Numărul și cifra 9
Familia mea. Numărul 10

59
Numere naturale: recunoaştere, scriere, comparare, ordonare; Compunerea și descompunerea
numerelor; Numărarea cu pași dați; Recunoașterea figurilor plane; Efecte pozitive/negative ale
activității omului în mediul înconjurător;
S11: Animale domestice
Păsările
Numerele naturale de la 0 la 10 (recapitulare). Medii de viață ale animalelor. Părțile componente ale
corpului unei păsări; Consecințe ale anotimpurilor în viața animalelor;

DP: 1.1; 1.2; DP: Texte – suport: ”Zebra care voia să rămână zebră” (poveste), ”Alandala” (poveste), ”Măseluță”
2.1; 2.2; 2.3; (poveste)
3.1 S9: Fac mișcare și mănânc sănătos. Igiena personală
S10: Un mediu mai curat. Igiena casei și a clasei. Programul zilnic al școlarului
S11: Stările noastre, emoțiile noastre
Igiena personală; Trăire şi manifestare emoţională; Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare

MM: 1.1; 1.2; MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de limbaj muzical
1.3, 1.4; 2.1, -Timbrul; Creaţii muzicale accesibile: Șade rața pe butoi! (Alexandru Pașcanu), Drag mi-e jocul
2.2, 2.3 românesc (folclorul copiilor), Numărătoarea (Geogre Breazul), Hai copii cântați în cor! (W. A. Mozart),
Podul de piatră (folclorul copiilor), Toba, Glasul instrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța
(Liviu Cerneș)

AVAP: 1.2; 2.1; AVAP:


2.2; 2.3; 2.4; Colaj: Tehnica Tangram; Realizarea unor lucrări de grup; tehnica Origami; Tehnici simple – rupere,
2.5 tăiere, decupare după contur, lipire
Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar
(frunze uscate, ghinde, castane, semințe de porumb, floarea-soarelui, boabe de fasole)
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata
picturală. Tehnica obţinerii formelor spontane; Linia cu scop de contur şi decorativ; Punctul
Sugestii de teme: Masca pentru carnavalul de Halloween, Pătratul magic (tehnica Tangram), Prietenul
meu, Familia mea, Avionul (Origami); Dansatorii;
5. Iarna vin CLR: 1.1; 1.2; CLR: ”Bulgăraș-de-nea”, ”Fulgușor” (povestioare); Povestea unui Omuleț-de-zăpada; ”Baba Iarna intră- S12-S14 57
zăpezile 1.3; 1.4; 2.2; n sat” (poezii de Otilia Cazmir), ”Umbra ursului” (de Eudochia Pavel), Poezii de iarnă (de Emilia ore

60
2.3; 2.4; 3.1; Plugaru), ”Poveste de iarnă”(de Mircea Sântimbreanu)
3.2; 4.1; 4.2; S12: Bulgăraș-de-nea. Literele l, L
4.3 S13: Sărbători de iarnă. Literele s, S
Acte de vorbire – a formula idei despre o poveste audiată; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: l, L,
s, S; Desenarea literelor l, L, s, S; Cuvântul. Propoziţia. Enunţul; Elemente grafice din componenţa
literelor de mână; Dialogul – formularea de întrebări şi răspunsuri despre anotimpuri, despre anumite
preferinţe şi despre sărbătorile de iarnă; Simboluri neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă;
Povestire după imagini; Scrierea funcţională folosind desene, simboluri – Biletul
CLR: ”Bulgăraș-de-nea”, ”Fulgușor” (povestioare); Povestea unui omuleț-de-zăpada; ”Baba Iarna intră-
n sat” (poezii de Otilia Cazmir), ”Umbra ursului” (de Eudochia Pavel), Poezii de iarnă (de Emilia
Plugaru)
S14: Hai la joacă afară! Literele v, V
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: v,V; Desenarea literelor v,V; Cuvântul. Despărțirea cuvintelor
în silabe; Propoziţia. Enunţul;

MEM: 1.1; 1.3; MEM:


1.4; 1.6; 3.1; S12: Bulgăraș de nea. Numerele naturale de la 0 la 10
3.2; 4.1; 4.2; Povestea picăturii de apă
5.1; 5.2; 6.2; - Exerciții de numărare de la 0 la 10. Ordinea crescătoare, ordinea descrescătoare. Asocierea
cardinalului unei mulțimi de obiecte/ imagini date; Compunerea și descompunerea numerelor cu
suport intuitiv/ cu ajutorul desenelor; Compararea numerelor (număr mai mare, număr mai mic;
vecinul mai mare, vecinul mai mic al unui număr; Completarea unei mulțimi de elemente prin
desenare;
- Iarna (semne ale anotimpului iarna, vremea, lunile de iarnă, activități specifice anotimpului,
îmbrăcămintea); Jocuri de diferențiere a anotimpurilor două câte două în funcție de caracteristicile
acestora;
- Prezența apei în natură (precipitații – ploaie, ninsoare, gheață; râuri, lacuri, mare). Fenomene ale
naturii (vântul, ploaia, ninsoarea); Topirea zăpezii sub influența căldurii; Condiții de viață ale plantelor
și animalelor (apa, lumina, căldura); Explorarea de softuri educaționale;
S13: Sărbători de iarnă. Numerele naturale de la 0 la 10
Iarna
- Exerciții de numărare de la 0 la 10; Asocierea cardinalului unei mulțimi date, prin numărarea

61
elementelor; Completarea unei mulțimi de elemente prin desenare; Compararea numerelor (număr
mai mare, număr mai mic; Folosirea simbolurilor și semnelor neconvenționale în realizarea unei
felicitări de iarnă; Numere pare, numere impare; Colorarea unei imagini prin crearea unui cod de
culori cu ajutorul numerelor de la 1 la 9;
-Iarna – observarea mediului apropiat; Activități/ caracteristici ale iernii; Completarea calendarului
naturii în anotimpul iarna, pentru o săptămână prin desenarea unor simboluri; Explorarea de softuri
educaționale
S14: Hai la joacă! Numerele naturale de la 10 la 20. Cum funcționează aparatele electrice
Formarea, citirea și scrierea numerelor de la 0 la 20. Numărare 0-20 în ordine crescătoare şi
descrescătoare; Numere pare, numere impare; Numărare cu pași dați (din 2 în 2, din 3 în 3, din 5 în 5)
prin desene sau obiecte; Caracteristici ale anotimpului iarna – observarea directă în natură; Jocuri de
iarnă; Viețuitoarele în timpul iernii; Electricitatea: enumerarea unor aparate electrocasnice,
electronice care funcționează cu ajutorul electricității; identificarea activităților zilnice în care intervine
electricitatea; identificarea unor surse de electricitate (curentul electric, baterii, acumulatori); Reguli
de siguranță privind electricitatea;

DP: 2.1; 2.2; DP: Texte – suport: ”Prietenul din umbră” (poveste)
2.3; 3.1; 3.2; S12: Ce pot simți în diferite situații
3.3; S13: Cum îmi pot controla emoțiile?
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Comunicare şcolară eficientă; Trăire
şi manifestare emoţională, starea de bine. Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare
DP: Texte – suport: ”Grădina tăinuită” (poveste);
S14: Sunt politicos și civilizat
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională,
starea de bine; Rutine şi sarcini de lucru; Comunicare școlară eficientă. Reguli de comunicare în
activitatea școlară. Comunicarea cu colegii și cadrele didactice

MM: 1.1; 1.3; MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Elemente
1.4; 2.1; 2.2; de limbaj muzical – Melodia: genuri muzicale (folclorul copiilor, colinde, cântece din zonă); Creaţii
2.3; 3.1; 3.4 muzicale accesibile: Colinde de Crăciun, Iarna ne-a sosit în zori (Gh. Teodosiu), Prima zăpadă (autor
necunoscut), Ninge, ninge (Timotei Popovici), Ține Baba Iarnă sfat (L. Comes); Albă zăpadă (autor
anonim), Fulgi de nea (A. Giroveanu)

62
AVAP: 1.1, 1.2;
1.3; 2.1, 2.2; AVAP:
2.3, 2.4, 2.5, Colaj: Realizarea unor lucrări de grup; Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire
2.6 Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata
picturală. Tehnica obţinerii formelor spontane; Linia cu scop de contur şi decorativ; Punctul. Culori reci
Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii (Polar Express, Crăciunul cu Arthur)
Sugestii de teme: Mănușa, Gheata lui Moș Nicolae, Renul, Norul cu cadouri, Podoabele bradului de
Crăciun, Ninsoarea, Jucării, Fulgi de nea, Nori de zăpadă, Bulgări argintii, Omul-de-zăpadă, Norul
furios.

5. Iarna vin CLR: 1.1; 1.2; S15: Poveste de iarnă. Literele ș, Ș S15-S17 57
zăpezile 1.3; 1.4; 2.1; Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații (S1-S3) ore
2.2; 2.3; 2.4; dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
3.1; 3.2; 4.1, ș.Ș (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
4.2, 4.3 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe
S16: Povestea Omului-de-Zăpadă. Să ne jucăm cu literele! (recapitulare)
Identificarea semnificației unor imagini; Formularea de enunțuri înlănțuite logic după imagini;
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar învățate (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului
literelor folosind resurse variate; Asocierea cuvintelor cu imagini; Cuvântul; Silaba. Despărţirea
cuvintelor în silabe; Scrierea funcţională folosind desene, simboluri – Biletul
S17: Iarna. Să ne jucăm cu literele! (recapitulare)
Dialogul – formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi jucării; Sunetele şi literele mari şi mici
de tipar învățate; Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate; Elemente grafice din componenţa
literelor de mână;

MEM: 1.1; 1.2, MEM: Numerele naturale de la 0 la 31


1.3, 1.4; 3.1; S15: Poveste de iarnă. Numerele naturale de la 20 la 30
3.2; 4.1, 4.2; Formarea, citirea și scrierea numerelor de la 20 la 31. Exerciții de grupare a zecilor; Numărare 0-31 în
5.2; 6.1; 6.2; ordine crescătoare şi descrescătoare; Numere pare, numere impare; Numărare cu pași dați (din 2, în
2, din 3 în 3, din 5 în 5) prin desene sau obiecte; Redarea prin desen a unui număr; Ce se întâmplă

63
iarna în pădure
S16: Povestea vântului, a apei și a soarelui. Să ne jucăm cu numerele! (recapitulare)
Numerele de la 0 la 31; Exerciții de numărare cu suport intuitiv; Compunerea și descompunerea
numerelor în zeci și unități cu ajutorul materialului intuitiv (jetoane, bețișoare); Numărare cu pați dați;
Numărare în ordine crescătoare, descrescătoare; Identificarea unor aparate electrocasnice,
electronice care funcționează cu ajutorul electricității;
S17: Să ne jucăm cu numerele! (recapitulare)
Numerele de la 0 la 31; Exerciții de numărare cu suport intuitiv; Compunerea și descompunerea
numerelor în zeci și unități cu ajutorul materialului intuitiv (jetoane, bețișoare); Completarea șirurilor
de numere de la 10 la 20, de la 20 la 30; Metoda balanței cu suport intuitiv și cu ajutorul imaginilor;
Numărare din 2 în 2, din 3 în 3, cu pași dați prin desene sau obiecte; Explorarea unor softuri
educaționale despre anotimpuri; Formularea observațiilor asupra mediului apropiat; Ordonarea
cronologică a anotimpurilor

DP: 2.2; 2.3; DP: Texte – suport: ”Grădina tăinuită” (poveste);


3.1; 3.2; 3.3; S15: Știu să răspund frumos la lecții
S16: Împreună la școală
S17: Învăț să lucrez în echipă
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională,
starea de bine; Rutine şi sarcini de lucru; Comunicare școlară eficientă. Reguli de comunicare în
activitatea școlară. Comunicarea cu colegii și cadrele didactice

MM: 1.1; 1.3; MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Elemente
1.4; 2.1; 2.2; de limbaj muzical – Melodia: genuri muzicale (folclorul copiilor, colinde, cântece din zonă); Creaţii
2.3; 3.1; 3.4 muzicale accesibile: Colinde de Crăciun, Iarna ne-a sosit în zori (Gh. Teodosiu), Prima zăpadă (autor
necunoscut), Ninge, ninge (Timotei Popovici), Ține Baba Iarnă sfat (L. Comes); Albă zăpadă (autor
anonim), Fulgi de nea (A. Giroveanu)

AVAP: 1.1, 1.2; AVAP:


1.3; 2.1, 2.2; Colaj: Realizarea unor lucrări de grup; Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire
2.3, 2.4, 2.5, (hârtia decupată, hârtia ruptă, hârtia mototolită); materiale neconvenționale (fire textile, mărgele,

64
2.6 vată, foaia de aluminiu)
Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Pata picturală; Tehnici de lucru: pensulație,
dactilopictură, tragere și zgâriere, pe diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton)
Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii; realizarea de filme și fotografii;
Sugestii de teme: Fulgi de nea, Nori de zăpadă, Bulgări argintii, Omul-de-zăpadă, Norul furios;
Semestrul al II-lea
6. Din tainele CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport: scurte texte informative din enciclopedii, reviste pentru copii, softuri S18-S20 57
Planetei 1.3; 2.1, 2.4; educaționale (S4-S6) ore
Pământ 3.1; 3.2; 3.4; S18: Călătorie în Univers. Literele t, T
4.1; 4.2; 4.3 Planeta Pământ; Literele p, P
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
t, T, p, P (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
Identificarea sunetului inițial dintr-un cuvânt; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul
apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar;
Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe/
completarea silabelor într-un cuvânt
S19: Dinozaurii. Literele d, D
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
d, D (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Identificarea sunetului inițial și a literei corespunzătoare
dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în
silabe/completearea silabelor într-un cuvânt; Asocierea unor etichete pe care sunt scrise cuvinte cu
imaginile potrivite
S20: Oceanul Înghețat. Literele î, Î
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
d, D (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;

65
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Identificarea sunetului inițial și a literei corespunzătoare
dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în
silabe/ completarea silabelor într-un cuvânt; Asocierea unor etichete pe care sunt scrise cuvinte cu
imaginile potrivite

MEM: 2.1, 2.2; MEM: Figuri plane. Corpuri geometrice


3.1; 3.2; 4.2; S18: Călătorie în Univers. Figuri geometrice. Terra, planeta albastră
5.1, S19: Corpuri geometrice. Pământul, Soarele, Luna. Dinozaurii
S20: Călătorie la Poli. Figuri plane. Corpuri geometrice
Figuri plane/ 2D; Corpuri/ 3D: recunoaștere, trasare după contur; Descrierea formei geometrice a unor
corpuri sau obiecte din clasă sau din mediul apropiat; Reproducerea prin desen a formelor geometrice
plane (conturare, după șablon, pe liniatura de pătrățele, cu mâna liberă); Realizarea unor desene
simple folosind figurile geometrice plane; Numărarea figurilor geometrice dintr-o imagine dată
(vaporașul, racheta, roboțelul) sau corpurilor geometrice; Jocuri de construcție cu corpuri geometrice;
Recunoașterea în modele simple a Pământului, Soarelui și Lunii; Identificarea efectelor pozitive și
negative ale acțiunilor proprii asupra mediului apropiat; Participarea la acțiuni care implică un mediu
curat și prietenos; Jocuri de tipul ”Ce s-ar întâmpla dacă...?”; Realizarea unor desene/ afișe/ colaje
care să reprezinte comportamente dezirabile față de mediu;

DP:2.1, 2.3; DP: Texte – suport: ”Cea mai mare inimă” (poveste), ”O familie fericită” (poveste)
S18: Persoane dragi mie
S19: Familia mea
S20: Comunicarea în familie
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională,
starea de bine; Interacțiuni simple cu ființe și persoane familiare; Ființe preferate și caracteristicile
acestora

MM: 1.2; 2.1; MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Iarnă,
2.2; 2.3; 3.1; să te duci cu bine! (autor anonim), Ghiocel mititel (Petre Țipordei), Părăiaș, părăiaș (D. Cuclin), De-a
3.2; 3.3 trenul (Georgeta Morar)

66
AVAP:1.1; AVAP:
1.2;1.3;2.1;2.2 Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după
2.3; 2.6 contur, lipire, modelaj, înşirare, răsucire, înnodare
Modelaj: Tehnici simple: presare, modelare liberă;
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata
picturală, stropire, dactilopictură, pe diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton); Tehnica
obținerii formelor spontane
Sugestii de teme: Luna somnoroasă; Soarele; Călătorie în spațiu, Racheta
7. Bine ai CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport: ”Zăpada și ghiocelul” (legendă) ”Pentru tine, primăvară” (poezie de Otilia S21-S24 76
venit, 1.3; 2.1; 2.2, Cazimir), Legenda ghiocelului (de Eugen Jianu); ”Balul florilor” (de Sigrid Laube, Sileke Leffler); poezii/ (S7-S10) ore
primăvară! 2.3, 2.4; 3.1; ghicitori/ povestioare despre primăvară
3.2; 3.3, 3.4; S21: Primăvara în țara mea. Literele â, Â
4.1; 4.2; 4.3 S22: Bubu Bondarul. Literele b, B
S23: La mulți ani! Literele ț, Ț
S24: Florile. Literele g, G
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
ă, Ă, b, B, ț, Ț, g, G (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse
variate; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/
citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Identificarea sunetului inițial și a literei
corespunzătoare dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine; Cuvântul; Silaba.
Despărţirea cuvintelor în silabe/ completarea silabelor într-un cuvânt; Citirea cuvintelor pe etichete
asociate unor imagini sau obiecte; Completarea unei litere în careuri de litere și citirea globală a
cuvintelor descoperite; Ordonarea unor cuvinte în propoziție cu suport intuitiv; Ordonarea imaginilor
în ordinea momentelor dintr-o poveste audiată; Scrierea funcţională folosind desene, simboluri, litere
– Felicitarea de 8 Martie;

MEM: 1.4, 1.5, MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10


1.6; 2.2; 3.1; S21: Primăvara în țara mea. Adunarea și scăderea cu 1. Primăvara în natură
3.2; 4.1, 4.2; S22: Se întorc păsările călătoare. Adunarea și scăderea cu 2
5.1, 5.2; 6.2 Bubu bondarul. Adunarea și scăderea cu 3. În stup
S23: La mulți ani! Adunarea și scăderea cu 4

67
S424: Florile. Adunarea și scăderea cu 5. În lumea plantelor
- Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport intuitiv/ prin numărare; Adăugarea și
extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte,
crescător și descrescător; Adunări și scăderi repetate (cu același număr de elemente/ obiecte) prin
adăugarea/ extragerea de elemente; Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total,
diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea și/ sau compunerea de probleme simple (aflarea sumei sau
diferenței, aflarea unui termen necunoscut) cu suport intuitiv/ cu ajutorul imaginilor;
- Caracteristici ale anotimpului primăvara (activități, schimbări în natură, îmbrăcăminte); Marcarea
unor evenimente semnificative în calendarul lunii martie; Clasificarea animalelor în funcție de mediul
de viață, numărul picioarelor, mod de hrănire; Observarea unor plante și animale în mediul lor de
viață (furnici, albine, ghiocei etc.)

DP:2.1, 2.2, DP: Texte – suport: ”Leopardul fără pete” (poveste), poezii și povestioare despre animale
2.3; 3.3 S21: Comportarea în familie
S22: Prietenii mei
S23: Jocuri și jucării
S24: Prietenii mei, necuvântătoarele
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională,
starea de bine; Interacțiuni simple cu ființe și persoane familiare; Ființe preferate și caracteristicile
acestora

MM: 1.2, 1.3, MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Executarea unui dans cu mișcare
1.4; 2.1; 2.2; repetată, pe un cântec simplu din folclorul copiilor; Improvizarea unei combinații ritmice
2.3; 3.1; 3.2; asemănătoare celor din folclorul copiilor și asocierea acesteia cu mișcări adecvate; Creaţii muzicale
3.3, 3.4 accesibile: Ploaia, Stai ploaie!, Căldărușă plină (din folclorul copiilor), Cântec de primăvară (I. Croitoru),
Copăcelul din grădină (C. Mereș), Martie (Anastasia Bălan)

AVAP:1.1; AVAP:
1.2;1.3;2.1;2.2 Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după
2.3; 2.4, 2.5, contur, lipire, modelaj, înşirare, răsucire, înnodare
2.6, 2.6 Confecții și jucării: croit, cusut; obiecte decorative și de îmbrăcăminte pentru păpuși
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata

68
picturală, tragere și zgâriere, pe diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton)
Sugestii de teme: Ghiocelul, Coșulețul cu ghiocei, Laleaua, Felicitare pentru mama, Mărțișorul,
Câmpul cu flori, Zâna Primăvara; Rândunica

8. Să învățăm CLR: 1.1; 1.2; CLR: Text – suport: ”Hărnicuța” (poezie), ”Noi, albinele” (de Călin Gruia), ”Gospodina” (poezie de S25–S26 38
de la micile 1,3; 1.4; 2.1; Otilia Cazimir); ”Mama” (poezie de Grigore Vieru); Legenda buburuzei; Legenda toporașului (S11- ore
vietăți! 2.2, 2.3, 2.4; S25: Albinuța Hărnicuța. Literele h, H S12)
3.1; 3.2; 4.1; Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
4.2; 4.3 dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
h, H (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Identificarea sunetului inițial și a literei corespunzătoare
dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în
silabe/ completarea silabelor într-un cuvânt; Asocierea etichetelor care conțin silabe cu scopul
formării unor cuvinte uzuale; Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte;
S26: Furnicuța Fifi. Literele f, F
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
f, F (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Identificarea sunetului inițial și a literei corespunzătoare
dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine; Jocuri de combinare/ asociere/ poziționare
corectă a literelor/ silabelor pentru formarea unor cuvinte simple din una, două sau trei silabe;
Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe/ completarea silabelor într-un cuvânt; Asocierea
etichetelor care conțin silabe cu scopul formării unor cuvinte uzuale; Citirea cuvintelor pe etichete
asociate unor imagini sau obiecte; Descoperirea de cuvinte ascunse în careuri cu litere; Formularea de
enunțuri cu suport intuitiv/ Povestirea după imagini

MEM: MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31 fără și cu trecere peste ordin
1.4, 1.5, 1.6; S25: Albinuța Hărnicuța. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31 fără trecere peste
2.2; 3.1; 3.2; ordin
4.1, 4.2; 5.1, S25: Flori de primăvară. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31 cu trecere peste

69
5.2; 6.2 ordin
- Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport intuitiv/ prin numărare; Adăugarea și
extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte,
crescător și descrescător; Adunări și scăderi repetate (cu același număr de elemenete/ obiecte) prin
adăugarea/extragere de elemente; Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total,
diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea și/ sau compunerea de probleme simple (aflarea sumei sau
diferenței, aflarea unui termen necunoscut) cu suport intuitiv/ cu ajutorul imaginilor;
- Observarea unor viețuitoare și plante în mediul lor de viață (insectele, flori de primăvară); Medii de
viață; Numărarea frunzelor, florilor care apar într-o săptămână; Modificări apărute în lumea plantelor,
viețuitoarelor, omului în anotimpul primăvara; Clasificarea plantelor/ animalelor; Identificarea
categoriei căreia aparține un element; Calendarul lunii martie;
S26: Furnicuța Fifi. Adunarea și scăderea în concentrul 0-31. Rezolvarea de probleme

DP: 1.1, 2.3, DP: S25: Cărticica mea cu povești


3.3 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională,
starea de bine; Interacțiuni simple cu ființe și persoane familiare; Ființe preferate și caracteristicile
acest DP: Texte – suport: ”Sună clopoțelul” (poveste)
S26: De mic, învăț câte un pic; Sună clopoțelul în școala mea (text suport „Sună clopoțelul!”
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Rutine și sarcini de lucru specifice
clasei pregătitoare; Abilități și atitudini de învățare (tehnici simple care sprijină învățarea, reguli de
organizare a învățării);

MM: 1.2; 2.1; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale accesibile:
2.2; 2.3; 3.1; Fluturaș (C. Romașcanu), Fluturașul meu, O omidă temerară, Iepurașii (folclorul copiilor), Bondarul
3.2; 3.3 leneș (C. Mereș), Cloșca (autor necunoscut)

AVAP:1.1; AVAP:
1.2;1.3;2.1;2.2 Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, modelaj, înşirare, răsucire,
2.3; 2.4, 2.5 înnodare
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata
picturală, tragere și zgâriere, pe diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton)
Sugestii de teme: Omiduța, Fluturele, Suportul pentru ouă de Paști, Iepurașul de Paște

70
8. Să învățăm CLR: 1.1; 1.2, S27: La mulți ani! Literele j, J S27-S28 38
de la micile 1.3, 1.4; 2.1; S28: Să ne jucăm cu literele! (S13- ore
vietăți! 2.2, 2.3, 2.4; Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații S14)
3.1; 3.2, 3.4; dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
4.1; 4.2; 4.3 f, F, j, J (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Identificarea sunetului inițial și a literei corespunzătoare
dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine; Jocuri de combinare/ asociere/ poziționare
corectă a literelor/ silabelor pentru formarea unor cuvinte simple din una, două sau trei silabe;
Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe/ completarea silabelor într-un cuvânt; Asocierea
etichetelor care conțin silabe cu scopul formării unor cuvinte uzuale; Citirea cuvintelor pe etichete
asociate unor imagini sau obiecte; Descoperirea de cuvinte ascunse în careuri cu litere; Formularea de
enunțuri cu suport intuitiv/ Povestirea după imagini

MEM: MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31 fără și cu trecere peste ordin
1.4, 1.5, 1.6; S27: Furnicuța Fifi. Adunarea și scăderea în concentrul 0-31. Rezolvarea de probleme
2.2; 3.1; 3.2; S28: Jocuri de copii. Adunarea și scăderea în concentrul 0-31. Rezolvarea de probleme
4.1, 4.2; 5.1, - Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport intuitiv/ prin numărare; Adăugarea și
5.2; 6.2 extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte,
crescător și descrescător; Adunări și scăderi repetate (cu același număr de elemente/ obiecte) prin
adăugarea/ extragerea de elemente; Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total,
diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea și/ sau compunerea de probleme simple (aflarea sumei sau
diferenței, aflarea unui termen necunoscut) cu suport intuitiv/ cu ajutorul imaginilor; Metoda balanței
(cu suport intuitiv)
- Observarea unor viețuitoare și plante în mediul lor de viață (insectele, flori de primăvară); Medii de
viață; Numărarea frunzelor, florilor care apar într-o săptămână; Modificări apărute în lumea plantelor,
viețuitoarelor, omului în anotimpul primăvara; Clasificarea plantelor/ animalelor; Identificarea
categoriei căreia aparține un element;

DP: 1.1, 2.1, DP:


2.2, 3.1, 3.2, S27: O zi din viața de școlar
3.3 S28: Vreau să învăț cât mai bine

71
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Rutine și sarcini de lucru specifice
clasei pregătitoare; Abilități și atitudini de învățare (tehnici simple care sprijină învățarea, reguli de
organizare a învățării);

MM: 1.2; 2.1; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Dacă
2.2; 2.3; 3.1; furnica (Ana Motora Ionescu), Melcul supărat (George Breazul), Albinuța mea (după Delcasso),
3.2; 3.3, 3.4 Greierașul (D. D. Stancu), Porumbița (George Breazul), Un iepuraș poznaș (folclorul copiilor), Acul
(folclorul copiilor), Cu ciocan și cleștișor (Harry Brauner)

AVAP:1.1; AVAP:
1.2;1.3;2.1;2.2 Modelaj: Tehnici simple de lucru: modelare, presare
2.3; 2.5 Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, modelaj, înşirare, răsucire,
înnodare
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata
picturală, amprentare, ștampilare, pulverizare
Sugestii de teme: Puișorul de găină; Porumbelul, Mușuroiul de furnici, Suportul pentru creioane,
Cutiuța pentru surprize
9. Împărăția CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport: ”Împărăția verii” (poveste), ”Fluierul fermecat” (poveste după Victor Eftimiu), S29-S33 95
verii 1.3, 1.4.; 2.1, ”Țara Adevărului și Împăratului Minciună” (poveste de Petre Crăciun) (S15- ore
2.2; 2.3; 2.4; S29: Împărăția verii. Literele z, Z S19)
3.1; 3.2; 3.3, S30: Fluierul fermecat. Literele x, X
3.4 ; 4.1. 4.2; S31: Ursulețul Koala. Literele k, K
4.3, 4.4 S32: Ne plac desenele animate! Literele q, Q, w, W, y, Y
S33: Să ne jucăm cu literele!
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații
dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar:
z, Z, x, X, k, K, q, Q, w, W, y, Y (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind
resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Ordonarea imaginilor dintr-o poveste
audiată în scopul comprehensiunii textului; Identificarea sunetului inițial și a literei corespunzătoare
dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine; Jocuri de combinare/ asociere/ poziționare

72
corectă a literelor/ silabelor pentru formarea unor cuvinte simple din una, două sau trei silabe;
Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe/ completarea silabelor într-un cuvânt; Asocierea
etichetelor care conțin silabe cu scopul formării unor cuvinte uzuale; Citirea cuvintelor pe etichete
asociate unor imagini sau obiecte; Descoperirea de cuvinte ascunse în careuri cu litere;

MEM: 1.1, 1.2, MEM: Măsurări


2.2; 3.1; 3.2; S29: Împărăția Verii. Unități nonstandard de măsură pentru lungime
4.2, 5.1; 5.2; Măsuri neconvenționale pentru determinarea și măsurarea lungimilor; Exerciții joc de comparare a
6.1, 6.2, 6.3 unor lungimi; Precizarea dimensiunii unui obiect; Completarea unui desen prin realizarea unui
element asemănător cu unul dat, dar mai scurt/ mai mic; Estimarea unor lungimi pe baza unor unități
neconvenționale;
S30: Vara a sosit la noi! Unități de măsură pentru timp. Anul și lunile sale
S31: Unități de măsură pentru timp. Luna, săptămâna și ziua
S32: Povestea Veveriței Rița. Anotimpurile, săptămâna
- Determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente familiare utilizând unități de măsură
pentru timp; Marcarea unei săptămâni pe calendar; Ordonarea cronologică a anotimpurilor/
zilelor din săptămână; Realizarea unui orar săptămânal cu ajutorul simbolurilor și desenelor;
Coordonarea cronologică a unor evenimente dintr-o zi; Citirea calendarului unei luni și
plasarea în el a unor evenimente importante sau care au semnificație pentru copil; Plasarea
unor evenimente în raport cu reperele ieri, azi, mâine; Jocuri de evidențiere a duratelor;
- Influența anotimpurilor în viața animalelor;
S33: Ursuleți Koala. Unități de măsură pentru valoare. Leul. Schimburi valorice
Recunoașterea bancnotelor de 1, 5, 10 lei; Confecționarea de bani pentru jocuri (La cumpărături;
Expoziția cu vânzare, În parcul de distracții); Jocuri de gestionare a unui mic buget (pentru excursie,
pentru vizită la muzeu, pentru vizionarea unui film); Realizarea de schimburi valorice cu bancnote;

DP: 1.1; 2.1, DP: Texte – suport: ghicitori despre meserii, ”Ce miros au meseriile” (poezie de G. Rodari), softuri
2.2; 2.3; 3.1, educaționale
3.2, 3.3 S29: Toate la timpul lor
S30: Învăț să mă descurc singur
S31: Activitățile mele recreative
S32: Hobby-urile mele

73
S33: Ce meserie îmi place
Comunicarea școlară; Reguli ale activităților școlare/ jocul/ întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de
lucru; Abilități și atitudini de învățare/ tehnici simple care sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/
hobby-uri și activități preferate;

MM: 1.4; 2.1; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Ritmul; Creaţii muzicale accesibile:
2.2 ; 3.1 A-nceput petrecerea (Ana Motora Ionescu), Vino, vacanță! (Anca Toader), La școală (Daniela Bălan),
Eu sunt numai un copilaș (W. A. Mozart), Merge, fuge (G. Vieru), Imn de serbare (M. Poslușnicu)

AVAP: 1.2; AVAP:


1.3; 2.1, 2.2; Desen: desen liber, linia, punctul, forma, decorații simple
2.3; 2.4, 2.5, Modelaj: Tehnici simple de lucru: modelare, presare
2.6 Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, modelaj, înşirare, răsucire,
înnodare
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata
picturală, amprentare, ștampilare, pulverizare
Confecții și jucării: materiale neconvenționale (fire, mărgele, pietricele, scoici, sârmă; materiale de
art-hobby)
Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii; realizarea de filme și fotografii;
Sugestii de teme: Valurile mării, Oceanul, Suportul pentru creioane, Caruselul, Căluțul de mare,
Păpuși pe deget (pentru meserii, emoții, personaje din povești), Brățara, Șiragul de mărgele
10. Vine vacanța CLR: 1.1; 1.2; CLR: Texte – suport: ghicitori, poezii, povestioare despre vacanța de vară; ”Puii de arici” (de Ionel Pop) S34 19
mare! 1.3, 1.4.; 2.1, S34: Surpriza verii. Am învățat tot alfabetul! Jurnalul meu. (Să ne jucăm cu literele!) ore
(recapitulare 2.2; 2.3; 2.4; Cartea (imagine, text, copertă etc). Sunetele şi literele mari şi mici de tipar (recunoaștere, numire, S20
finală) 3.1; 3.2; 3.3, scriere); Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu
3.4 ; 4.1. 4.2; cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Identificarea sunetului inițial și a literei
4.3, 4.4 corespunzătoare dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte/ propoziții scrise sub imagine; Jocuri de
combinare/ asociere a silabelor pentru formarea unor cuvinte simple din una, două sau trei silabe;
Asocierea etichetelor care conțin silabe cu scopul formării unor cuvinte uzuale; Citirea cuvintelor pe
etichete asociate unor imagini sau obiecte; Scrierea funcțională folosind limbaje neconvenționale:
simboluri, desene, decupaje de litere – Jurnalul meu

74
Acte de vorbire – a prezenta pe cineva; Descifrarea/ exprimarea unor idei despre o temă dată; Sensul
cuvintelor; Cuvântul; Cuvinte cu înţelesuri diferite; Dialog pe o temă dată; Povestire după imagini;
Scrierea elementelor grafice după contur şi liber; Recapitulare finală – sunetele şi literele mari şi mici
de tipar; Simboluri uzuale din universul apropiat

MEM: 1.1; 1.2; MEM: Recapitulare finală


1.3, 1.4; 1.5, S34: Numerele naturale de la 0 la 31. Figuri și corpuri geometrice
1.6,; 2.1, 3.1, Numerele de la 0 la 31; Adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/ extragerea a 1-5
3.2, 4.1, 4.2; elemente dintr-o mulţime dată; Situaţii contextuale care impun rezolvarea unor probleme prin
5.1; 5.2; 6.1, adunare/ scădere; Probleme de adunare/ scădere cu 1-5 unităţi, prin numărare; Figuri geometrice;
6.2, 6.3 Sortare după un criteriu dat, clasificare; Măsurarea lungimii folosind unităţi nonstandard; Relaţii de
tipul „dacă..., atunci...”; Estimări şi verificare prin numărare; Plante şi animale – condiţii de viaţă;
Efecte ale acţiunii omului asupra mediului înconjurător

DP: 1.1; 2.3; DP: S34: Jurnalul meu


3.3 Portofoliul personal cu rezultate ale învățării; Hobby-uri şi activităţi preferate; Fiinţe preferate;
Manifestarea emoţională; Caracteristici ale fiinţelor/ obiectelor preferate din mediul înconjurător;
Activități/ Performanțe școlare

MM: 1.4; 2.1; MM: Cântarea vocală în colectiv; Mişcarea liberă pe muzică; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale
2.2; 3.3 accesibile: Vacanța mare (Aurel Maior), A sosit un tren în gară (autor anonim)

AVAP:1.1; 1.2; AVAP: Tehnica colajului folosind materiale şi tehnici diverse; Decupare după contur; Înnodare;
2.2; 2.3; 2.6 Tehnica plierii hârtiei; Punctul; Linia cu scop de contur; Culorile spectrului solar; Pata de culoare
Sugestii de teme: Cireșele, Zâna Vara

Legendă:

CLR – Comunicare în limba română

75
MEM – Matematică şi explorarea mediului

DP – Dezvoltare personală

MM – Muzică şi mişcare

AVAP – Arte vizuale şi abilităţi practice

76
Proiectarea unităţilor tematice
Nr. ore – Trunchi comun 19 ore: (5 CLR + 4 MEM + 2 AVAP + 2 MM + 2 DP) + (1 Religie + 2 Ed.fizică şi sport + 1 Limba modernă)

PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 1

SUNT ȘCOLAR!

Perioada: S1-S4;

Timp alocat: 76 ore

Observații:

1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competen Conţinuturi vizate/ activate
ţe Evaluare/
Săpt. Activități integrate/ pe discipline/ organizarea colectivului de elevi Resurse
specifice Feed-back

S1 CLR: 1.1, Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea


1.2, 1.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Amintirile vacanței didactice sistematică
. 1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs În Țara Culorilor colectivă sau
2.2; 2.3; -reactualizarea normelor de conduită la școală Să ne amintim de grădiniță! -fișe de lucru individuală
2.4; 3.2, -realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe referitoare la -Acte de vorbire – a saluta persoane
3.3, 3.4; activitățile săptămânii (conținut – tematică, forme de organizare) cunoscute, a se prezenta, a identifica un -fișe cu Observarea
4.1 obiect, o persoană, a formula o desene comportame
CLR: Texte – suport: ”Drumul către școală” (poveste) rugăminte; ntului
Audierea unei poveşti: -Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri -planșă cu participativ
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe parcursul adecvate; culorile în secvențele
lecturii -Audierea unei povești; Numirea spectrului de învățare

77
- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj presonajului dintr-o poveste audiată; solar
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest Selectarea unei imagini dintr-un set Observarea
fragment de poveste)?” pentru indicarea unui aspect dintr-un -cartonașe modului de
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care mesaj audiat; pentru realizare a
testează înţelegerea textului audiat -Formularea de întrebări și răspunsuri; efectuarea sarcinilor de
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui -Recunoașterea unor litere și a unor cifre; prezenței lucru
mesaj/ text scurt audiat -Elemente grafice ludice (linia ondulată
- reformularea unor mesaje punctată); -suporturi de Autoevaluar
- repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat -Rostirea cuvintelor pe silabe; lucru: coli e
Pobe de evaluare inițială: -Discriminarea sunetelor dintr-un din blocul de
-aplicații de înțelegere a unui text audiat cuvânt; desen, coli Interevaluar
-recunoașterea cifrelor sau literelor -Transmiterea unor informații referitoare albe A4, coli e
-jocuri vizuale de asociere a imaginilor-pereche la sine și la universul apropiat prin cartonate Acordarea
-recunoașterea culorilor; colorarea unei imagini care redă mesajul mesaje scurte colorate, de
unei propoziții audiate hârtie recompense
-formulare de propoziții după imagini; despărțirea în silabe; glasată
recunoașterea sunetului ”a” în cuvinte rostite Aprecieri
-descoperirea intrusului într-un șir logic de imagini -instrumente individuale și
-trasarea după contur a unor elemente vizuale; desenarea/ colorarea muzicale: globale
chipului, persoanelor dragi de la grădiniță, a unor obiecte, a tobiță,
personajului preferat de poveste tamburină, Expunerea
Jocuri de prezentare, intercunoaștere și energizare chitară lucrărilor
realizate
MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor concepte MEM: Elemente pregătitoare pentru -instrumente
MEM: 1.1; matematice înțelegerea unor concepte matematice de lucru: Observarea
1.2; 2.1; Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice -Amintirile vacanței creioane comportame
2.2; 3.1; Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea grupurilor de -În Țara Culorilor colorate, ntului
3.2; 4.1; obiecte; Colorarea elementelor unei mulțimi după criterii date; -Să ne amintim de grădiniță! carioci, verbal/nonv
4.2; 5.1, Identificarea unor fenomene/ relații/ regularități/ structuri din mediul -Exerciții de numărare creioane erbal al
6.1 apropiat (exerciții de asocieri și corespondențe; identificarea -Recunoașterea culorilor, animalelor, grafice, copilului
simbolurilor vremii); Jocuri de mișcare în care se folosesc operatorii fructelor foarfecă,
logici ”și”/ ”nu” (copiii care au părul blond, dar care nu au ochi -Simboluri pentru calendarul vremii lipici,
albaștri) sau executarea unor instrucțiuni care folosesc operatorii -Mulțimi de elemente perforatoare
logici (copiii care nu au părul șaten să facă un pas în față) -Sortarea și clasificarea unor elemente cu modele,
Probe de evaluare inițială: Jocuri matematice simple de numărare, de după diferite criterii specificate pensule,
orientare spațială -Terminologie matematică: scund/ înalt, acuarele,

78
tot atâtea elemente pahar cu apă
DP: 1.1; DP: Texte – suport: ghicitoare despre educatoare
2.1; 2.2; -Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei pregătitoare; DP: Să ne amintim de grădiniță!
2.3; 3.1, Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi Persoane dragi de la grădiniță
(trăsături fizice); Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare; Reguli de grup din perioada preșcolarității -prezentări
Reguli de comunicare în activitatea şcolară Obiecte/ culori preferate multimedia:
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul softuri
săptămânii educaționale
, ppt-uri,
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Creaţii muzicale accesibile: MM: Audierea și interpretarea unui fișiere
1.1;1.2, Școlărei și școlărițe (T. Popovici), La școală (Cornelia Porcișanu), cântec. Cântarea vocală (în cor, multimedia
1.4; 2.1; Greierii (I.D. Vicol indidividual pentru descoperirea copiilor (animație,m
2.2; 2.3; cu auz muzical deosebit) uzică, text)
3.1, 3.2,
3.3 AVAP: AVAP: Prima zi de școală. Școlarii
Desen: Desen liber; Linia cu scop de contur; Linia modulată, repetiție; Realizarea unor desene/ colorare în
AVAP: 1.1; Punctul; Forma; Rolul decorativ al liniei și al punctului; Colorarea în contur
1.3; 2.1, contur; Compoziţii; Identificarea materialelor și instrumentelor pentru Descoperirea elevilor cu dificultăți în
2.2; 2.3; desenare. Formularea de răspunsuri la întrebări simple referitoare la mânuirea instrumentelor de scris și
2.4 semnificația unui mesaj vizual simplu; Povestirea unui eveniment colorat
personal cu ajutorul desenului, picturii, colajului; Colorarea în contur;
S2 CLR: 1.1, CLR: Texte – suport: ”Mușuroiul de furnici” (poveste), ”Mărul” (de CLR: Te găsim cu bine școală! -auxiliare Observarea
1.2, 1.3, Mircea Sântimbreanu) Ce am în ghiozdan? diactice sistematică
1.4; 2.1; Audierea unei povești; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe Cufărașul cu povești colectivă sau
2.2; 2.3; teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Intonarea -Audierea unei povești -fișe de lucru individuală
2.4; 3.2, propoziției enunțiative și interogative; Propoziția (Reprezentarea -Intonarea propoziției enunțiative/
3.3, 3.4; grafică a unei propoziții enunțiative; Pronunțarea clară a sunetelor și interogative -fișe cu Observarea
4.1 cuvintelor în enunțuri simple; Participarea la dialoguri scurte, în -Propoziția. Reprezentarea grafică a desene comportame
situații de comunicare uzuală (ce este școala, reguli școlare, rechizitele propoziției ntului
școlarului, povești și personaje preferate); Elemente grafice ludice -Ghicitori despre personajele cunoscute -planșă cu participativ
-Repovestirea textului poveştii audiate cu ajutorul imaginilor din povești culorile în secvențele
(aranjarea lor în ordine, povestirea unui anumit moment, selectarea -Dialoguri despre poveștile/ personajele spectrului de învățare
unui moment preferat etc.) preferate solar
-Realizarea de predicții: la ce se gândește/ cum se simte unul dintre Observarea
personaje -cartonașe modului de
-Jocuri de activizare a vocabularului (utilizarea unor cuvinte noi/ pentru realizare a

79
sugerate de imagini în enunțuri proprii) efectuarea sarcinilor de
-Formularea de întrebări și răspunsuri scurte; prezenței lucru
-Dialoguri despre poveștile preferate: Punguța cu doi bani, Scufița
Roșie, Motanul Încălțat, Pinocchio, Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de -suporturi de Autoevaluar
vulpe, Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici, Fata moșneagului și fata babei lucru: coli e
-Colorarea personajului preferat de poveste; din blocul de
-Asocierea unei imagini cu un mesaj emis oral în scopul desen, coli Interevaluar
comprehensiunii înțelegerii mesajelor transmise oral; albe A4, coli e
-Puzzle: aplicație de verificare a acuității vizuale/ identificarea unui cartonate
fragment de desen lipsă colorate, Acordarea
-Decorarea portului fetei moșneagului hârtie de
glasată recompense
MEM: 1.1; MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor concepte MEM: Elemente pregătitoare pentru
1.2; 2.1; matematice înțelegerea unor concepte matematice -instrumente Aprecieri
2.2; 3.1; Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice Te găsim cu bine școală! muzicale: individuale și
3.2; 4.1; – Jocuri de orientare spaţială şi localizări în spaţiu - repere/ direcţii în Ce am în ghiozdan? tobiță, globale
4.2; 5.1, spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, Cufărașul cu povești tamburină,
6.1 stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic -Orientare spațială și localizări în spațiu chitară Expunerea
-Joc – Obiectul deranjat: Un copil se întoarce cu spatele la clasă. -Sortarea și clasificarea obiectelor după lucrărilor
Învățătorul ascunde un obiect. Elevii descriu poziția obiectului folosind criterii date -instrumente realizate
terminologia orientării spațiale: pe, sub, deasupra, în. Elevul va trebui -Forme geometrice de lucru:
să ghicescă despre ce obiect este vorba. -Mulțimi de elemente. Corespondența creioane Observarea
– proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, mic-mare, înalt- elementelor colorate, comportame
scund carioci, ntului
– sortarea şi clasificarea obiectelor/ simbolurilor/ conceptelor simple creioane verbal/
după criterii variate; mulțimi de elemente; aprecierea globală, grafice, nonverbal al
compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee foarfecă, copilului
variate, inclusiv punere în corespondenţă; numărare; lipici,
– identificarea unor forme geometrice (pătrat, dreptunghi, triunghi, perforatoare
cerc) prin asocierea cu obiecte/ imaginile acestora din mediul cu modele,
înconjurător pensule,
– continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene acuarele,
pahar cu apă
DP: 1.1; DP: Texte – suport: ”Săptămâna” (poezie) DP: Te găsim cu bine școală!
2.1; 2.2; Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei pregătitoare; Reguli elementare ale noilor rutine
2.3; 3.1, Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi școlare

80
(trăsături fizice); Trăire și manifestare emoţională, starea de bine; -Zilele școlare/ punctualitatea la școală -prezentări
Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare; Reguli de comunicare -Activități școlare/ Orarul unei zile multimedia:
în activitatea şcolară. Comunicarea cu colegii reprezentat prin desene sau simboluri softuri
-Audierea poeziei ”Săptămâna” -Jocuri de prezentare și intercunoaștere educaționale
-Joc-labirintul: Drumul spre școală , ppt-uri,
-Dialoguri scurte despre activitățile școlare pe care le desfășoară elevii fișiere
clasei pregătitoare multimedia
-Jocuri de spargere a gheții/ prezentare/ intercunoaștere/ energizare (animație,m
-JOC: Prezintă-te printr-o mișcare uzică, text)
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul
săptămânii
MM: Audierea și receptarea unui cântec
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de intensităţi -Cântarea vocală; Mişcare pe muzică;
1.1;1.2, diferite; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Cărticica Sunete de intensităţi diferite;
1.4; 2.1; mea (folclorul copiilor), Unu-doi (Alexandru Pașcanu)
2.2; 2.3; -Dialoguri despre reguli - comunicarea în clasă (ridicarea mâinii pentru
3.1, 3.2, anunțarea la răspuns; neîntreruperea interlocutorilor; vorbirea clară,
3.3 răspicată, cu privirea spre interlocutor;
-Dialoguri despre alternanță - activitate de învățare/ joc/ recreație;
-Atitudini corecte la ora de muzică în cadrul exercițiilor de cultură
vocală (respirație corectă, emisie corectă, ascultarea interpretării
demonstrative)
-Jocuri de pregătire a respirației și de încălzire a vocii;
-Colorarea unor desene care redau conținutul de idei al versurilor
cântecelor

AVAP: 1.1; AVAP: AVAP:


1.3; 2.1, Colaj: Identificarea materialelor și instrumentelor pentru realizarea Colaj: Umbrela cu frunze
2.2; 2.3; unui colaj.Transformarea unui material prin tehnici simple: tăiere, -Decupare, asamblare, lipire
2.4 decupare după contur, lipire; Jocuri de recunoaștere, descoperire, -Joc: Pe cine aș lua cu mine sub umbrela
sortare, diferențiere/ grupare a unor obiecte, materiale după diferite mea?/ Ce aș face cu o umbrelă magică?
criterii: formă, culoare, valoare estetică, utilitate; Jocuri de observare Pictură: Obiectele școlarului
(Cine descoperă ceva roșu/ rotund/ neted/ frumos) -Familiarizarea cu materialele de lucru.
Pictură: Identificarea materialelor și instrumentelor pentru pictură. Recunoșterea culorilor de pe paleta de
Precizarea culorii obiectelor personale; Realizarea de grafice cu post- culori. Pensulația
it-uri despre culoarea preferată a elevului sau a unei persoane

81
familiare; Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare
-ghicitor despre obiectele școlarului
-jocuri de rol, brainstorming: 1.Imaginează-ți că penarul ar vorbi. Ce
crezi că ți-ar spune?; Jocuri de rol cu obiectele școlarului; 3. Ce ai face
cu o umbrelă magică?
S3 CLR: 1.1, CLR: Texte – suport: ”Nu sunt prea mic” (poezie) CLR: Cine sunt eu? -auxiliare Observarea
1.2, 1.3, Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe Ce pot face eu? didactice sistematică
1.4; 2.1; teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Pronunțarea Pot să scriu și eu! colectivă sau
2.2; 2.3; clară a unor cuvinte și reprezentarea lor grafică; Propoziția -Audierea unei poezii -fișe de lucru individuală
2.4; 3.2, (Reprezentarea grafică a propoziției enunțiative și a cuvintelor); -Crearea blazonului personal
3.3, 3.4; Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în enunțuri simple; -Propoziția. Cuvântul. Reprezentarea -fișe cu Observarea
4.1 Participarea la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală grafică a propoziției și a cuvântului desene comportame
(prezentarea copilului, caracteristicile lui fizice, preocupări și pasiuni, -Persoane dragi din universul cotidian al ntului
date personale, descrierea familiei); Formularea de enunțuri scurte copilului -planșă cu participativ
după imagini date; Poziția corectă la scris; Trasarea după contur a -Simboluri care transmit mesaje – semne culorile în secvențele
unor desene; Identificarea semnificației unor simboluri care transmit de circulație spectrului de învățare
mesaje de necesitate imediată, din universul familiar/ cotidian (M, H, solar
P, intrare, ieșire, poliția, stop, trecere de pietoni, acces biciclete, tren, Observarea
tunel, interzis acces câini, etc.) -cartonașe modului de
-Crearea propriului blazon pentru realizare a
-Realizarea unui desen ”Familia mea” efectuarea sarcinilor de
-Joc-labirint: ”Drumul spre școală” – colorarea indicatoarelor potrivite prezenței lucru
pentru ca personajul să ajungă la școală
-Jocuri de intercunoaștere: Bingo, Eu pot -suporturi de Autoevaluar
lucru: coli e
MEM: 1.1; MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor concepte MEM: Elemente pregătitoare pentru din blocul de
1.2; 2.1; matematice înțelegerea unor concepte matematice desen, coli Interevaluar
2.2; 3.1; -observarea părților componente ale corpului omenesc și precizarea Cine sunt eu? Corpul omului albe A4, coli e
3.2; 4.1; rolului lor; rolul organelor de simț; identificarea consecințelor unor Ce pot face eu? cartonate Acordarea
4.2; 5.1, acțiuni asupra propriului corp; reguli de igienă a corpului (igiena Simțurile. Igiena corpului colorate, de
6.1 îmbrăcămintei, activități de menținere a sănătății, obiecte de igienă -Corpul omenesc. Poziția corectă în bancă. hârtie recompense
personală; programul activităților zilnice al unui școlar Activități de menținere a sănătății glasată
-compararea fotografiilor personale cu cele ale părinților sau bunicilor -Sortarea și clasificarea obiectelor după Aprecieri
-sortarea și clasificarea obiectelor după criterii date; descoperirea criterii date -instrumente individuale și
intrusului într-un șir logic de elemente -Organele de simț muzicale: globale
-dialoguri despre importanța igienei personale și a respectării unui -Igiena corpului. Programul zilnic al tobiță,

82
program școlar școlarului tamburină, Expunerea
-elemente grafice; continuarea unor modele repetitive reprezentate chitară lucrărilor
prin desene (linia orizontală/ verticală/ oblică) realizate
-jocuri în care sunt implicate simțurile: Deschide urechea bine!; -instrumente
Închide ochii și recunoaște obiectul prin pipăit/ miros/ auz! de lucru: Observarea
creioane comportame
DP: 1.1; DP: Texte – suport: Ah, nu-mi găsesc! (poveste) DP: Ce înseamnă să fiu școlar colorate, ntului
2.1; 2.2; Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei pregătitoare; Reguli de comunicare în activitatea carioci, verbal/
2.3; 3.1, Trăire și manifestare emoţională, starea de bine; Interacţiuni simple școlară. Comunicarea elev-elev, creioane nonverbal al
cu fiinţe şi obiecte familiare; Reguli de comunicare în activitatea comunicarea elev-cadru didactic grafice, copilului
şcolară. Comunicarea cu colegii foarfecă,
-Audierea unei povești. Identificarea emoției pe care o trăiește lipici,
personajul din poveste prin colorare; perforatoare
-Exprimarea acordului sau dezacordului față de anumite cu modele,
comportamente în sala de clasă prin desenarea unor emoticoane; pensule,
-Realizarea unor desene cu obiectele școlarului prin simetrie; acuarele,
-Redarea unei reguli școlare elementare prin desen pahar cu apă
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul
săptămânii -prezentări
multimedia:
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de intensităţi MM: Audierea și receptarea unui cântec. softuri
1.1;1.2, diferite; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: A venit Interpretarea prin mișcări sugerate de text educaționale
1.4; 2.1; toamna (Paraschiva Țipordei), Furnicile (folclorul copiilor) , ppt-uri,
2.2; 2.3; -Jocuri de pregătire a respirației și de încălzire a vocii; fișiere
3.1, 3.2, -Colorarea unor desene care redau conținutul de idei al versurilor multimedia
3.3 cântecelor (animație,
-Exerciții de discriminare a sunetelor scurte-lungi; sunete articulate – muzică, text)
onomatopee;
-Cântec vesel/ cântec trist

AVAP: 1.1; AVAP: AVAP: Ariciul, Melcișorul, Covorul de


1.3; 2.1, Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: tăiere, frunze
2.2; 2.3; decupare după contur, lipire; Jocuri de recunoaștere, descoperire, -Decupare, asamblare, lipire
2.4 sortare, diferențiere/ grupare a unor obiecte, materiale după diferite -Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare
criterii: formă, culoare, valoare estetică, utilitate;
Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare. Culori calde

83
S4 CLR: 1.1, CLR: Texte – suport: ”Școala urșilor” (de Hyroiuki Aihara, Nami Adachi) CLR: Eu și colegii mei -auxiliare Observarea
1.2, 1.3, - Acte de vorbire – Transmiterea unor informații referitoare la sine și Ce vreau să învăț la școală diactice sistematică
1.4; 2.1; la colegii de clasă (preferințele, pasiunile, preocupările elevilor din Acte de vorbire – formulare de întrebări și colectivă sau
2.2; 2.3; clasă); Prospectarea nevoilor de învățare ale copilului; Formularea de răspunsuri în pereche; formule de salut -fișe de lucru individuală
2.4; 3.2, întrebări și răspunsuri în pereche; Elemente grafice
3.3, 3.4; -Jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vorbire: salutul, Pasiuni și preocupări ale copiilor -fișe cu
4.1 prezentarea, formule de adresare către copil/ adult necunoscut/ desene Observarea
persoană familiară; comportame
-Elemente grafice ludice, exersarea musculaturii mâinii -planșă cu ntului
-Realizarea unui portret al colegului de clasă preferat; Redarea prin culorile participativ
desen a preferințelor colegului de clasă spectrului în secvențele
-Jocuri de intercunoaștere solar de învățare
-Jocuri de exersare a regulilor de comunicare eficientă, civilizată -cartonașe
(vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii): Bingo, pentru
Spune și dă mai departe!, Statuile vorbitoare, Repetă și continuă efectuarea Observarea
(Hora cuvintelor/ Circle Time) prezenței modului de
realizare a
MEM: 1.1; MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor concepte MEM: Elemente pregătitoare pentru -suporturi de sarcinilor de
1.2; 2.1; matematice înțelegerea unor concepte matematice lucru: coli lucru
2.2; 3.1; S4: Colegii mei Colegii mei din blocul de
3.2; 4.1; Igiena clasei. Igiena locuinței Igiena clasei. Igiena locuinței desen, coli Autoevaluar
4.2; 5.1, Hrana, sursă de energie Hrana, sursă de energie albe A4, coli e
6.1 -Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte -Mulțimi de elemente. Compararea cartonate
matematice; Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea numărului de elemente. Terminologie colorate, Interevaluar
grupurilor de obiecte matematică: tot atâtea/ mai multe/ mai hârtie e
-Joc -Câți copii? puține elemente glasată
- Numărarea elevilor din clasă după diferite criterii: băieți cu ochi -Reguli de igienă colectivă; Activități de Acordarea
albaștri; fetițe cu părul blond, fetițe care s-au născut primăvara, băieți igienă/ obiecte de igienă -instrumente de
care s-au născut iarna -Realizarea desenului ”Camera mea” muzicale: recompense
-Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul tobiță,
familiar (activități de igienă a clasei și a locuinței); identificarea tamburină, Aprecieri
efectelor pozitive/ negative ale unor alimente, a necesității hranei chitară individuale și
pentru creștere și dezvoltare globale
-Realizarea de desene: Obiecte de igienă, Camera mea -instrumente
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene; jocuri de lucru: Expunerea
logico-matematice creioane lucrărilor

84
DP: 1.1; DP: Texte – suport: ”Doi prieteni” (poveste) DP: Acesta sunt eu! colorate, realizate
2.1; 2.2; Acesta sunt eu! -Prezentarea trăsăturilor fizice (băiat/ carioci,
2.3; 3.1, Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi fată, înălțime, greutate) creioane Observarea
(trăsături fizice); Compararea propriilor fotografii cu cele ale colegului -Elemente de identitate personală (vârstă, grafice, comportame
de bancă/ părinților, în scopul identificării caracteristicilor comune și anotimpul în care s-a născut) foarfecă, ntului
individuale (trăsături fizice); lipici, verbal/
Trăire și manifestare emoţională, starea de bine; Interacţiuni simple perforatoare nonverbal al
cu fiinţe şi obiecte familiare; cu modele, copilului
-Audierea unei povești; Verificarea înțelegerii mesajului poveștii prin pensule,
colorarea imaginii potrivite; acuarele,
-Exerciții de măsurare: înălțimea, masa corporală pahar cu apă
-Realizarea autoportretului prin desenare/ colorare
-JOC: Oglinda întoarsă
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul -prezentări
săptămânii multimedia:
MM: Coroana (Gh. Teodosiu) softuri
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de intensităţi -Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; educaționale
1.1;1.2, diferite; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Coroana -Creaţii muzicale accesibile , ppt-uri,
1.4; 2.1; (Gh. Teodosiu) fișiere
2.2; 2.3; multimedia
3.1, 3.2, AVAP: (animație,
3.3 Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: tăiere, AVAP: Coșulețul cu frunze, Copăcelul trist muzică, text)
AVAP: 1.1; decupare după contur, lipire; Colaj: decupare, asamblare, lipire
1.3; 2.1, Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare. Culori calde Pictură: Pensulația, amprentarea. Culori
2.2; 2.3; -ghicitori despre toamnă; calde
2.4 -observarea unor lucrări cu tematica toamnei pentru descoperirea
culorilor predominante;

JOCURI:

1. Cine sunt eu: fiecare copil se prezintă (prenume, băiat/ fată/ vârstă) și va spune o preferință pe care o are (culoarea preferată, floarea preferată, etc.).
2. Tu ești ecoul meu: copiii reproduc la intensități diferite un mesaj spus de învățătoare.
3. Ghici ce este: se descriu obiecte din spațiul clasei, copiii ghicesc răspunsul și indică obiectul.
4. Mima: copiii aduc jucăria preferată la școală și mimează un joc, ceilalți ghicesc ce joc a mimat copilul din fața clasei.
5. Mingea călătoare: mingea este dată de la un copil la altul, copilul care are mingea spune ceva despre el, o impresie din acea zi de școală etc.

85
6. Salutul: un copil ales se deplasează prin clasă și îi salută pe copii folosind formula de salut preferată; se exersează frontal forme de salut ale clasei copil-copil, copil-
învățătoare; copil-adult
7. Eu sunt și îmi place: un copil se va prezenta și va spune ce îi place (să facă, sa mănânce etc).
8. Dacă… atunci…: la cerința învățătoarei, copiii grupează diferitele rechizite/ obiecte/ jucării după anumite criterii (formă, culoare, utilitate, mărime etc.).
9. Sunt de acord: conturarea și decuparea propriei mâini și lipirea ei în spațiu destinat regulilor clasei, ca semn al acceptării acestora.
10. Continuă!: fiecare copil va spune ”Îmi place de mine deoarece….” și va continua enunțul.
11. Poștașul: Copiii stau în cerc. Conducătorul jocului spune: ”Poștașul a adus scrisori pentru copiii care au părul șaten și ochi căprui/ copiii cărora le place să cânte, dar
care nu știu să înoate). Copiii care consideră că se potrivesc descrierii schimbă repede locurile între ei.
12. Și mie îmi place: Copiii stau în cerc. Învățătorul spune un enunț (Îmi place să mă dau cu bicicleta). Copiii care au aceeași preferință, se ridică în picioare și spun ”Și
mie îmi place”, făcând mișcări sugestive (mersul pe bicicletă).

86
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 2

CĂLĂTORIA UNUI NORIȘOR NĂZDRĂVAN

Perioada: S5-S6;

Timp alocat: 38 ore

Observații:

1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competen Conţinuturi vizate/ activate Evaluare/
Săpt. ţe Activități integrate/ pe discipline/ organizarea colectivului de elevi
specifice Feed-back

S5 CLR: 1.1; CLR: Texte – suport: ”Călătoria unui norișor năzdrăvan” (poveste) CLR: Cuvânt, silabă, sunet -auxiliare Observarea
1.2; 1.3; A sosit toamna! didactice sistematică
2.1, 2.4; Întâlnirea de dimineață: -Audierea unei povești colectivă sau
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei -fișe de lucru
3.2; 4.1 -Crearea unei scurte povești după imagini individuală
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs
-reactualizarea normelor de conduită la școală -Acte de vorbire – formularea de enunțuri
-fișe cu
-vizionarea unui film despre toamnă; discuții despre anotimpul în care se folosesc formule de solicitare
desene
toamna (vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) (Te rog!, Aș dori!) sau de politețe
-audiție muzicală ”Acum e toamnă, da!” (Mulțumesc! Cu plăcere!) -planșă cu
JOC: ”Dacă aș fi un norișor....” -Elemente grafice (liniuța oblică spre culorile Observarea
dreapta, liniuța oblică spre stânga) spectrului comportame
Audierea unei poveşti:
Roadele toamnei solar ntului
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe parcursul
lecturii -Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe. participativ
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest Reprezentarea grafică a cuvintelor și -cartonașe în secvențele
fragment de poveste)?”etc silabelor pentru de învățare
-numirea personajului dintr-o poveste audiată -Formularea de enunțuri cu noi cuvinte efectuarea

87
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui Haideți toamna în livadă! prezenței
mesaj/ text scurt audiat -Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe
- identificarea într-un șir de imagini a celor care redau momente ale -Poziția sunetului inițial în cuvinte -suporturi de
poveștii audiate lucru: coli
-Reprezentarea grafică a cuvântului,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care din blocul de Observarea
silabei, sunetelor cu precizarea sunetului
testează înţelegerea textului audiat modului de
inițial desen, coli
Acte de vorbire – formule de adresare, formule de politețe, realizare a
-Recunoașterea unor litere mari de tipar: albe A4, coli
participare cu interes la dialoguri scurte. Povestirea după imagini; sarcinilor de
Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes M, B, G, D, N, U, F, R; cartonate
colorate, lucru
pentru comunicare; -Integrarea cuvintelor în enunțuri scurte;
- Despărțirea cuvintelor în silabe; Asocierea unor imagini pentru hârtie
identificarea cuvintelor compuse din același număr de silabe glasată
-Identificarea sunetului inițial dintr-un cuvânt, a silabelor și a
Autoevaluar
cuvintelor din propoziții rostite clar și rar; Exerciții de dezvoltare a -instrumente
auzului fonematic; Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor, e
muzicale:
sunetelor (măr, barză, greblă, dovleac, nor, umbrelă, frunză, tobiță,
rândunică); Realizarea unor desene pentru a reprezenta anumite
tamburină,
cuvinte din universul familiar copiilor
chitară Interevaluar
Pregrafisme și semne grafice
e
MEM: 1.1, MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 -instrumente
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10
1.2, 1.3; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de obiecte cu un A sosit toamna! Numărul și cifra 1 de lucru:
1.4; 1.5; element/ două elemente Fenomene ale naturii. Calendarul naturii creioane
-Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor 1, 2; Roadele toamnei. Numărul și cifra 2 Acordarea
3.1, 4.1; colorate,
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite elemente grafice; Fructe și legume de
5.1 carioci,
-Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin -Exerciții de numărare recompense
creioane
desenarea/ completarea numărului de elemente;
-Recunoașterea culorilor, animalelor, grafice,
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/
fructelor foarfecă,
numere
-Medii de viață ale animalelor; Hrana animalelor; Fenomene ale -Simboluri pentru calendarul vremii lipici, Aprecieri
naturii/ vremea în anotimpul toamna; Completarea calendarului -Mulțimi de elemente perforatoare individuale și
naturii pe o săptămână; Importanța fructelor și a legumelor; Condiții -Sortarea și clasificarea unor elemente cu modele, globale
de viață ale plantelor; Medii de viață ale plantelor – grădina de după diferite criterii specificate pensule,
legume -Terminologie matematică: scund/ înalt, acuarele,
-Organizarea datelor în tabel (desenarea unor fructe de toamnă într-
tot atâtea elemente pahar cu apă
un tabel, respectând coordonatele date) Expunerea

88
DP: 1.1; DP: Texte – suport: ghicitori despre părțile corpului omenesc DP: Corpul meu -prezentări lucrărilor
2.2; 2.3; -Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul Părțile corpului omenesc multimedia: realizate
3.3 săptămânii softuri
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine (identificarea unor Observarea
educaționale
trăsături personale elementare); Hobby-uri, jocuri și activități comportame
, ppt-uri,
preferate; Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate
fișiere ntului
și a interacțiunii simple cu acestea
multimedia verbal/
-Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine (identificarea unor
trăsături personale elementare); Schema corporală; Rolul părților (animație,
nonverbal al
corpului (cap, trunchi, brațe, picioare); Explorarea caracteristicilor
ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii simple cu acestea muzică, text) copilului
-Modelaj sau colaj: Fructe de toamnă; Evidențierea rolului mâinilor în
activitățile de la AVAP
-Discuții despre atitudinea pozitivă față de copiii bolnavi;
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul
săptămânii
JOC: ”Sculpturile”

MM: 1.1; MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Jucării muzicale; Mişcarea MM: Audierea și interpretarea unui
1.2, 1.3; pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de limbaj muzical cântec. Cântarea vocală (în cor, individual
1.4; 2.1; (Timbrul: sunete din mediul înconjurător, sunete vocale vorbite sau pentru descoperirea copiilor cu auz
2.2, 2.3; cântate, sunete muzicale instrumentale; Ritmul - sunet lung/ scurt, muzical deosebit)
3.1, 3.3 tare/ încet; Interpretarea – nuanțe: cântec vesel/ trist); Creaţii Acum e toamnă, da! (Gr. Teodosiu),
muzicale accesibile: Toamna (Ion Potolea), Trenul (C. Mereș), Toamna (Ion Potolea)
Greierașul (Gr. Teodosiu), Acum e toamnă, da! (Gr. Teodosiu), Ploaia (Petre Țipordei)
Toamna (N. Lungu), Culesul viilor (Ion Potolea), Ploaia (Petre Țipordei)

AVAP:
AVAP: 1.1; AVAP:
Modelaj: Identificarea materialelor și instrumentelor de lucru; Tehnici
1.2; 1.3; Fructe de toamnă – modelaj din plastilină
simple: presare, modelare liberă;
2.2; 2.3; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, Norul, frunza – pictură
2.4; rupere, îndoire, lipire. Prezentarea unui produs realizat în grup; Coșuleț cu fructe - colaj
Pictură: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de
lucru: pensulație, stropire, suflare, pata picturală. Tehnica obţinerii
formelor spontane; Explorarea mediului pentru a identifica forme și

89
culori
Sugestii de teme: Norul, Ploaia, Mărul, Coșulețul cu fructe; Fructe
amuzante;
S6 CLR: 1.1; CLR: Texte – suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) CLR: -auxiliare Observarea
1.2; 1.3; Audierea unei poezii; Memorizarea poeziei; Identificarea semnificației Sunete magice, sunete amuzante. Poziția didactice sistematică
2.1, 2.4; unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj sunetului în cuvinte colectivă sau
scurt; Participarea la dialoguri scurte; Reprezentarea grafică a -fișe de lucru
3.2; 4.1 -Memorizarea poeziei. Identificarea într- individuală
cuvintelor, silabelor sunetelor;
un set de imagini a imaginilor care redau
-Emiterea/ pronunțarea corectă a vocalelor (a, e, i, o, u) și a -fișe cu
aspecte ale mesajului transmis de poezie Observarea
consoanelor (s, z, l, r, f, v) desene
-Exerciții de dezvoltare a auzului comportame
-Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar corespunzătoare (intuitiv)
-Jocuri de producere/ imitare a diferitelor sunete din natură: Cum face fonematic ntului
-planșă cu
trenul? Cum face albina? Deschide urechea bine! Poziția sunetului participativ
culorile
-Pregrafisme și semne grafice în cuvinte în secvențele
spectrului
-Reprezentarea grafică a cuvintelor, de învățare
solar
silabelor, sunetelor
Observarea
-cartonașe
modului de
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: pentru
MEM: 1.1, realizare a
-Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de 3 sau 4 elemente Numerele naturale de la 0 la 10 efectuarea
1.2, 1.3; sarcinilor de
- Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor 1, 2, 3, -Haideți toamna în livadă! Numărul și prezenței
1.4; 1.5; lucru
4; cifra 3
3.1, 4.1; -Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite elemente grafice; -suporturi de
5.1 -Pomișorul din livadă. Părțile unei plante Autoevaluar
-Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin lucru: coli
desenarea/ completarea numărului de elemente; Sunete magice, sunete amuzante. e
din blocul de
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ Numărul și cifra 4
desen, coli
numere Unde și vibrații
-Părțile componente ale plantelor; Observarea modificărilor prin care albe A4, coli
Utilizarea jucăriilor sau instrumentelor
trece un pom în cele patru anotimpuri, cu ajutorul imaginilor; cartonate Interevaluar
muzicale pentru producerea sunetelor
Plantarea unei semințe în scopul evidențierii dezvoltării unei plante; colorate, e
Evidențierea rolului fructului și seminței; hârtie
-Imaginarea unei povești: ”Povestea seminței” glasată Acordarea
-Joc: imitarea sunetelor care se aud toamna în natură (ploaia, vântul, de
fâlfâitul aripilor/ ciripitul, duduitul unui tractor) -instrumente recompense
-Utilizarea jucăriilor pentru producerea sunetelor (identificarea relației muzicale:
vibrație-sunet) Aprecieri
tobiță,

90
-Jocuri de recunoaștere a instrumentelor muzicale și a sunetelor tamburină, individuale și
produse de acestea chitară globale
DP: 1.1;
2.2; 2.3; DP: -instrumente Expunerea
DP: Ce pot face eu?
3.3 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine (identificarea unor de lucru: lucrărilor
-Activități preferate
trăsături personale elementare); Hobby-uri, jocuri și activități
-Albumul preferințelor (jucărie, fruct, creioane realizate
preferate; Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate
floare, animal) colorate,
și a interacțiunii simple cu acestea Observarea
-Discuții despre aspecte ale vestimentației (legarea șireturilor; carioci,
creioane comportame
purtarea corespunzătoare a hainelor; păstrarea hainelor în cuier);
-Jocuri de spargere a gheții/ prezentare/ intercunoaștere/ energizare grafice, ntului
-JOC: ”Jocul preferințelor” foarfecă, verbal/
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul lipici,
săptămânii nonverbal al
perforatoare
MM: 1.1; copilului
MM: cu modele,
1.2, 1.3; MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Jucării muzicale; Mişcarea
pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de limbaj muzical Audierea și receptarea unui cântec pensule,
1.4; 2.1;
(Timbrul: sunete din mediul înconjurător, sunete vocale vorbite sau Toamna (N. Lungu) acuarele,
2.2, 2.3;
cântate, sunete muzicale instrumentale; Ritmul- sunet lung/ scurt, Trenul (C.Mereș) pahar cu apă
3.1, 3.3 tare/ încet; Interpretarea – nuanțe: cântec vesel/ trist); Creaţii
-Cântarea vocală; Mişcare pe muzică;
muzicale accesibile: Toamna (Ion Potolea), Trenul (C. Mereș), -prezentări
Greierașul (Gr. Teodosiu), Acum e toamnă, da! (Gr. Teodosiu), Toamna Sunete de intensităţi diferite;
multimedia:
(N. Lungu), Culesul viilor (Ion Potolea), Ploaia (Petre Țipordei) softuri
AVAP: 1.1; AVAP:
1.2; 1.3; educaționale
AVAP: Colaj: Toamna în livadă
2.2; 2.3; , ppt-uri,
Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, -Decupare, asamblare, lipire
2.4; rupere, îndoire, lipire. Prezentarea unui produs realizat în grup; fișiere
-Realizarea unei machete din produsele
Pictură: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de multimedia
confecționate de copii (frunze, nori, mere,
lucru: pensulație, stropire, suflare, pata picturală. Tehnica obţinerii (animație,m
formelor spontane; Explorarea mediului pentru a identifica forme și pere)
uzică, text)
culori Pictură: Norii și ploaia
Sugestii de teme: Norul, Ploaia, Mărul, Coșulețul cu fructe; Fructe Recunoșterea culorilor de pe paleta de
amuzante; culori. Pensulația. Stropirea

91
JOCURI:

1. Coșul cu fructe: Copiii vor forma un cerc. Un copil este cumpărătorul. Ceilalți copii sunt fructe. Cumpărătorul spune: ”Merg la piață și culeg mere”. Copiii care
sunt ”mere” se vor așeza în spatele conducătorului de joc și se vor deplasa unul după altul în interiorul cercului. Jocul continuă cu numirea altor fructe. Când,
cumpărătorul spune ”Coșulețul s-a rupt”, copiii se deplasează repede la locul lor. Cel care nu a reușit devine cumpărător.
2. Ridică jetonul: Copiii au jetoane cu diferite numere. Conducătorul de joc spune: ”Ridică jetonul care arată câte mâini are un copil”, elevii care au jetonul cu
numărul 2 îl vor ridica. Se continuă jocul cu alte semnale (câte picioare are ariciul, câte roți are bicicleta etc.)
3. Ce știi despre…?: Conducătorul de joc întreabă ”Ce știi despre arici?“. Copiii care doresc să răspundă ies în fața clasei imitând mersul ariciului, apoi cu fața spre
copii spun lucrurile pe care le cunosc despre animalul ales.
4. Cine e mai mare?: Li se vor distribui elevilor jetoane cu numere de la 0 la 10. Conducătorul de joc va spune: ”Cine e mai mare decât 1?” Copiii vor ridica
jetoanele potrivite.
5. Mănâncă-mă!: Copiii aleg un fruct. Elevul desemnat va spune colegilor ”Mănâncă-mă!”, însoțind îndemnul de argumente care descriu fructul ales: ”pentru că
sunt galbenă, zemoasă și hrănitoare”. Copilul care va ghici denumirea fructului va deveni conducător de joc. Dacă fructul nu poate fi recunoscut i se vor solicita
copilului mai multe detalii (Cum se poate consuma fructul?, În ce anotimp este cules?, Unde a mâncat acest fruct?, etc.)
6. Bucătarul: Copiii se vor gândi la denumiri de fructe/ legume. Bucătarul aflat în fața clasei numește 6-7 copii pentru a face o salată. Cere copiilor să spună ce au
ales să fie. Dacă sunt mai multe fructe, copiii care au ales fructele vor forma un cerc, vor face o piruetă. Bucătarul va cere sprijinul copiilor care au ales legume,
în a mima acțiuni de preparare a unei salate cu fructe.

92
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 3

TRĂISTUȚA CU POVEȘTI

Perioada: S7-S8;

Timp alocat: 38 ore

Observații:

1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competen Conţinuturi vizate/ activate Evaluare/
Săpt. ţe Activități integrate/ pe discipline/ organizarea colectivului de elevi
specifice Feed-back

S7 CLR: 1.1; CLR: Texte – suport: ”Albă-ca-Zăpada” (poveste) CLR: Literele a, A. Literele m, M -auxiliare Observarea
1.2; 1.3; Întâlnirea de dimineață: Albă-ca-Zăpada. Literele a, A didactice sistematică
2.1, 2.4; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei -Audierea unei povești/ Povestea literelor colectivă sau
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs ”a” și ”A” -fișe de lucru
3.1, 3.4; individuală
-reactualizarea normelor de conduită la școală -Acte de vorbire – formularea de enunțuri
4.1 -discuții despre poveștile preferate despre personaje din povești cu sprijinul -softuri Observarea
-audiție muzicală ”Cărticica mea” imaginilor educaționale comportame
JOC: ”Din ce poveste s-a rătăcit personajul?” -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții de (Povestea
Audierea unei poveşti: analiză fonetică ntului
literelor, participativ
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor -Scrierea literelor a, A
informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor -Elemente grafice Edusoft) în secvențele
imagini; Povestea Miaunicăi de învățare
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe parcursul -Crearea unei scurte povești după imagini/ -fișe cu
lecturii Povestea literelor ”m” și ”M” desene Observarea
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții de modului de
fragment de poveste)?”etc. analiză fonetică -planșă cu
realizare a
- numirea personajului dintr-o poveste audiată -Scrierea literelor a, A literele de
sarcinilor de

93
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui -Elemente grafice tipar: a, A, lucru
mesaj/ text scurt audiat m, M
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care
testează înţelegerea textului audiat -cartonașe
Acte de vorbire – Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, pentru Autoevaluar
manifestând interes pentru comunicare; Formularea de enunțuri e
efectuarea
despre cărți, povești, personaje literare preferate.
prezenței
- Despărțirea cuvintelor în silabe;
- Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic; Reprezentarea grafică a
-suporturi de
cuvintelor, silabelor, sunetelor (albină, castel, lampă, casă, mistreț, Interevaluar
cămilă, morsă); lucru: coli
e
-Realizarea unor desene pentru a reprezenta anumite cuvinte din din blocul de
universul familiar copiilor (un animal a cărui denumire conține litera desen, coli
”m”) albe A4, coli
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: A,a, M, m (recunoaștere, cartonate Acordarea
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; de
colorate,
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ recompense
hârtie
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
litere de tipar; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; glasată
Cartea – părțile cărții (copertă, filă, pagină, text, ilustrații)
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere Aprecieri
Pregrafisme și semne grafice
individuale și
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 globale
MEM: 1.1; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; În lumea poveștilor. Numărul și cifra 5
1.2; 1.3; Exerciții de numărare; -Exerciții de numărare
1.4; 1.5; -jetoane cu
-Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor 1, 2, 3, 4, -Mulțimi de elemente
cifrele de la Expunerea
2.1; 3.1; 5; -Sortarea și clasificarea unor elemente
-Jocuri matematice de mișcare: Șirul numerelor de la 0 la 5 (Copiii țin 0 la 5 lucrărilor
5.1 după diferite criterii specificate
jetoane cu numere de la 0 la 5 în mâini. Se formulează diferite cerințe: realizate
ordonați-vă crescător; copiii care au numere mai mici decât 4 să facă -Recunoașterea, citirea, scrierea cifrei 5 -Jocul
un pas în față; să iasă în față vecinii numărului 4; etc.) Ne plac desenele animate. Numerele numerelor
-Poezii despre numere; Asocierea cifrelor cu diferite elemente grafice; naturale de la 1 la 5 (de la D-
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin desenarea/ -Compararea numerelor Observarea
Toys)
completarea numărului de elemente; -Ordine crescătoare, ordine comportame
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ -instrumente ntului
descrescătoare

94
numere -Compunerea și descompunerea muzicale: verbal/
-Medii de viață ale animalelor (balta, deșertul, pădurea, mediul numerelor; tobiță,
DP: 1.1; subteran, marea); Viețuitoare marine -Șiruri de elemente tamburină, nonverbal al
1.2, 2.1; chitară copilului
2.2; 2.3; DP: Texte – suport:
DP: Colegii mei
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine; Comunicarea cu
3.1 Jocuri și aplicații practice pentru -instrumente
colegii şi cadrele didactice;
stimularea socializării în cadrul grupului de lucru:
Reguli de comunicare în activitatea şcolară; Emoţii de bază denumite
prin cuvinte (bucurie, tristeţe, frică, furie) în activităţi/ contexte școlar creioane
familiare colorate,
-comportamente pozitive/ negative în grupul școlar carioci,
-jocuri de aflare a preferințelor colegilor (BINGO) creioane
-muncă în pereche: formulare de întrebare – răspuns despre colegul grafice,
de bancă (În ce anotimp te-ai născut?, Care este animalul tău preferat
foarfecă,
de companie?);
lipici,
-jocuri de mimă (exersarea formulelor de solicitare, politețe,
mulțumire) perforatoare
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul cu modele,
săptămânii materiale
JOC: ”Ciocănilă, CIOC, CIOC, CIOC!” naturale

MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția corporală (bătăi MM: Audierea și interpretarea unui
MM: 1.1, -prezentări
1.2, 1.3, din palme, degetul pe bancă, bătaia din picior); Elemente de limbaj cântec. Cântarea vocală
multimedia:
1.4; 2.1; muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare-încet), interpretare (nuanțe Cărticica mea
softuri
2.2, 2.3; tare/ încet/ mediu); Jucării muzicale; Mişcarea pe muzică; Cântarea Ceata lui Pițigoi
educaționale
3.1 instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Cărticica mea, La moară
(folclorul copiilor), La moară (Corneliu Mereș), Uf, de i-ar vedea pisica , ppt-uri,
(Ion Dumitrescu), Piticii și ariciul (Gh. Cucu), Ceata lui Pițigoi (N. fișiere
Ionescu), Capra cu trei iezi (folclorul copiilor) multimedia
AVAP:
(animație,
AVAP: 1.1; AVAP: Proiect – Toamna (colaj din decupaje:
muzică, text)
1.2; 2.2; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, frunze, mere, nori, coșulețe)
2.3; 2.4; rupere, îndoire, lipire; Explorarea unor materiale culese din
Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple ale natură (castane, frunze, ghinde)
materialelor întâlnite în mediul familiar (frunze uscate, ghinde,
Personaje fantastice – colaj din frunze
castane, semințe de porumb, floarea-soarelui, boabe de fasole)
uscate

95
Sugestii de teme: Cenușăreasa, Personaje fantastice, Ursul cu
acordeon, Dragonul
S8 CLR: 1.1; CLR: Texte – suport: ”Ursul păcălit de vulpe” (poveste de Ion CLR: -auxiliare Observarea
1.2; 1.3; Creangă),”Cioc! cioc! cioc!” (de Emil Gârleanu) Ursul păcălit de vulpe. Literele u, U didactice sistematică
2.1, 2.4; S8: Ursul păcălit de vulpe. Literele u, U -Vizionarea filmului de desene animate -film de colectivă sau
3.1, 3.4; Cioc! cioc! cioc! Literele n, N ”Ursul păcălit de vulpe”, după povestea lui desene individuală
4.1 -Vizionarea unui film educativ; Discuții despre film; Ion Creangă animate
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -Exerciții de analiză fonetică Observarea
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea Cioc! Cioc! Cioc! Literele n, N -fișe de lucru comportame
semnificației unor imagini; -Audierea unui text; ntului
-Ordonarea momentelor din povestea ”Ursul păcălit de vulpe” -Reprezentarea grafică a cuvintelor, -fișe cu participativ
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: u, U, n, N (recunoaștere, silabelor, sunetelor desene în secvențele
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; de învățare
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ -planșe cu
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu literele: u, U, Observarea
litere de tipar; n, N modului de
-Realizarea corespondenței dintre literele mici și mari de tipar; realizare a
- Jocuri cu litere – Labirinturi – litere -cartonașe sarcinilor de
-Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. Exerciții de analiză pentru lucru
fonetică (urs, scorbură, căruță, pădure, albină, alună, frunză, nufăr) efectuarea
prezenței Autoevaluar
MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 e
1.2; 1.3; -Numere naturale de la 1 la 5: recunoaştere, scriere, comparare, -Animalele. Numerele naturale de la 1 la -suporturi de Interevaluar
1.4; 1.5; ordonare; Compunerea și descompunerea numerelor; Numere pare/ 5 lucru: coli e
2.1; 3.1; impare; -Animale sălbatice. Animale sălbatice din din blocul de Acordarea
5.1 -Numărul și cifra 0 (recunoaștere, citire, scriere); Mulțimea vidă țara noastră și din alte țări. Medii de viață desen, coli de
-Ghicitori matematice ale viețuitoarelor. Părțile unui animal albe A4, coli recompense
- Părțile corpului unui mamifer; Medii de viață ale animalelor; -Toamna în pădure. Numărul și cifra 5 cartonate
Clasificarea animalelor după diferite criterii; colorate, Aprecieri
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ hârtie individuale și
numere glasată globale

Expunerea
DP: 1.1; DP: Text – suport: ”Năsuc” (poveste) DP: Sunt curat și sănătos! -instrumente lucrărilor
1.2, 2.1; -Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care Obiecte şi activităţi zilnice de igienă muzicale: realizate
2.2; 2.3; redau momente din povestea audiată; personală; Autocunoaştere şi atitudine tobiță,

96
3.1 -Organele de simț pozitivă faţă de sine tamburină, Observarea
-Obiecte de igienă; Reguli de igienă (spălarea mâinilor după utilizarea chitară comportame
toaletei, înainte de masă, spălarea fructelor, așezarea hainelor pe ntului
umeraș, în dulapuri) -instrumente verbal/
-Realizarea unui miniproiect individual: Cărticica sănătății (colorarea de lucru: nonverbal al
imaginilor, decuparea, lipirea și asamblarea, formularea de mesaje creioane copilului
depre igienă) colorate,
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul carioci,
săptămânii creioane
-JOC: ”Ghicește obiectul” (prezentarea unui ppt cu ghicitori despre grafice,
igienă) foarfecă,
lipici,
MM: 1.1, MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția corporală (bătăi MM: Audierea și interpretarea unui perforatoare
1.2, 1.3, din palme, degetul pe bancă, bătaia din picior); Elemente de limbaj cântec. Cântarea vocală cu modele,
1.4; 2.1; muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare-încet), interpretare (nuanțe La moară pensule,
2.2, 2.3; tare/ încet/ mediu) ; Jucării muzicale; Mişcarea pe muzică; Cântarea Capra cu trei iezi acuarele,
3.1 instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: La moară (folclorul pahar cu apă
copiilor), La moară (Corneliu Mereș), Uf, de i-ar vedea pisica! (Ion
Dumitrescu), Piticii și ariciul (Gh. Cucu), Ceata lui Pițigoi (N. Ionescu), -prezentări
Capra cu trei iezi (folclorul copiilor) multimedia:
softuri
AVAP: 1.1; AVAP: AVAP: educaționale
1.2; 2.2; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, Cărticica ”Fata moșului și fata babei” – , ppt-uri,
2.3; 2.4; rupere, îndoire, lipire; colaj fișiere
Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple ale Dragonul – jucărie din carton (decupare, multimedia
materialelor întâlnite în mediul familiar (frunze uscate, ghinde, pliere, lipire, asamblare) (animație,m
castane, semințe de porumb, floare- soarelui, boabe de fasole) uzică, text)
Sugestii de teme: Cenușăreasa, Personaje fantastice, Ursul cu
acordeon, Dragonul

JOCURI:

1. Cercul sunetelor: Copiii se așază în cerc. Fiecare va spune un cuvânt care începe cu un sunet/ o literă precizată de conducătorul de joc, dintre cele învățate
până acum. Dacă un copil întârzie răspunsul, i se va cere să spună un cuvânt în care se aude sunetul respectiv, indiferent de poziția lui.
2. Lanțul poveștilor: Copiii vor forma un lanț/ șir. Conducătorul de joc spune titlul unei povești cunoscute (ex. Scufița Roșie). Fiecare copil va spune pe rând o
propoziție, continuând firul poveștii.

97
3. Trăistuța cu povești: Într-o trăistuță, conducătorul de joc va avea jetoane cu diferite personaje din povești. El va rosti replici foarte cunoscute spuse de
personaje (ex. Bunico, ce ochi mari ai!; Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?). Copiii trebuie să spună numele personajului și titlul poveștii al
cărei erou este.
4. Mă gândesc la un număr. Conducătorul de joc oferă indicii despre un număr (ex. Mă gândesc la un număr. Este vecinul mai mic al numărului 3). Copiii trebuie
să precizeze numărul.

98
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 4

ÎMPREUNĂ CU CEILALȚI

Perioada: S9-S11;

Timp alocat: 57 ore

Observații:

1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competen Conţinuturi vizate/ activate Evaluare/
Săpt. ţe Activități integrate/ pe discipline/ organizarea colectivului de elevi
specifice Feed-back

S9 CLR: 1.1; CLR: Texte – suport: ”Iepurele și ariciul” (după C. Poleakova), ”Bobul CLR: Literele i, I. Literele e, E -auxiliare Observarea
1.2; 1.3; de mac” (poveste), ”Vrei să fii prietenul meu?” (de Eric Carle), ghicitori Prietenii mei. Literele i, I didactice sistematică
2.1, 2.4; despre meserii, poezii despre prietenie și familie, ”Povestea mărului -Audierea unei povești/ Povestea colectivă sau
buclucaș” (de Victor Suteev) -fișe de lucru
3.1, 3.4; literelor ”i” și ”I” individuală
16 nov. Întâlnirea de dimineață:
4.1 -Acte de vorbire – exprimarea de mesaje
– 20 -salutul, identificarea zilei, precizarea datei -softuri
în contexte familiare – Prietenia, Ce Observarea
nov. -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs educaționale
înseamnă să fim prieteni, Cel mai bun comportame
-reactualizarea normelor de conduită la școală (Povestea
-discuții despre poveștile preferate prieten ntului
literelor, participativ
-audiție muzicală ”Cărticica mea” -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții
JOC: completarea graficului de opțiuni ”Cine este prietenul meu?” Edusoft) în secvențele
de analiză fonetică
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe de învățare
-Scrierea literelor i, I -fișe cu
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea
semnificației unor imagini; Selectarea unei imagini dintr-un set de -Elemente grafice desene Observarea
imagini pentru verificarea înțelegerii textului. Elefănțelul Emil. Literele e, E
modului de
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: i, I, e, E (recunoaștere, -Audierea unui scurt text/ Povestea -planșă cu
realizare a
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; literelor ”e” și ”E” literele de
sarcinilor de

99
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții tipar: I, E lucru
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu de analiză fonetică
litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; -Scrierea literelor e, E -cartonașe Autoevaluar
Ilustrarea unui mesaj printr-un desen; Cuvântul; Silaba. Despărţirea pentru e
-Elemente grafice
cuvintelor în silabe efectuarea
-Jocuri cu litere – Labirinturi – litere Interevaluar
prezenței
-Metoda fonetică: reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, e
sunetului studiat (pisică, iepure, fetiță, prinț, metrou, tren, elicopter); -suporturi de
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completarea literelor Acordarea
lucru: coli
lipsă pentru obținerea unor cuvinte; de
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere din blocul de
desen, coli recompense
mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar;
-Crearea unor cuvinte în careuri de cuvinte, prin completarea literelor albe A4, coli
Aprecieri
lipsă; cartonate
-Realizarea unui desen pentru redarea unui mesaj scurt; individuale și
colorate,
-Pregrafisme și elemente grafice; globale
hârtie
glasată
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10
MEM: 1.1; MEM: Text – suport: Omida mâncăcioasă (de Eric Carle). Numerele Prietenii mei. Numărul și cifra 6 -jetoane cu Expunerea
1.2; 1.3; naturale de la 0 la 10
-Exerciții de numărare cifrele de la lucrărilor
1.4; 1.5; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente;
Exerciții de numărare; -Mulțimi de elemente 0 la 7 realizate
2.1; 3.1;
-Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la 0 la -Șiruri logice de elemente
5.1
7; -Recunoașterea, citirea, scrierea cifrei 6 -Jocul
-Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin -Compunerea și descompunerea numerelor
desenarea/ completarea numărului de elemente; Precizarea numărului 6 (de la D- Observarea
cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; Completarea cu -Ordinea crescătoare/ descrescătoare Toys) comportame
numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; ntului
Prieteni mari, prieteni mici. Insectele.
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene/ -prezentări verbal/
numere Organizarea datelor în tabel
multimedia: nonverbal al
-Categorii de insecte; Medii de viață ale insectelor; Alcătuirea corpului -Exerciții – joc de marcare în tabel a unor
softuri copilului
unei insecte; Ciclul de viață al fluturelui; opțiuni
-Forțe și mișcare – efecte observabile ale forțelor (tragere, împingere, educaționale
-Precizarea coloanei și a rândului în care
alunecare); Mișcarea corpurilor și schimbarea formei corpurilor , ppt-uri,
este poziționat un element într-un tabel
(deformare, rupere, spargere, mototolire, întindere); Jocuri de fișiere
Cu ce circulăm? Numărul și cifra 7
mișcare pentru evidențierea forțelor și a efectelor acestora; multimedia
-Mulțimi de elemente

100
-Recunoașterea, citirea, scrierea cifrei 6 (animație,
-Compararea numerelor muzică, text)
-Ordine crescătoare, ordine
descrescătoare -instrumente
-Vecinii unui număr muzicale:
-Șiruri logice de elemente tobiță,
Forță și mișcare tamburină,
Tragere, împingere, alunecare chitară

DP: 1.1; DP: Text – suport: ”Zebra care voia să rămână zebră” (poveste) -instrumente
DP: Fac mișcare și mănânc sănătos
1.2, 2.1; de lucru:
-Igiena personală; Igiena alimentației, consumul de fructe și legume; Igiena personală
2.2; 2.3; creioane
3.1 Importanța mișcării și a sportului în menținerea sănătății; colorate,
carioci,
-Realizarea unui colaj despre importanța sportului
creioane
-Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine; Comunicarea cu
colegii şi cadrele didactice; grafice,
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul foarfecă,
săptămânii lipici, hârtie
JOC: ”Coada dragonului” creponată,
MM: 1.1, frunze
MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; MM: Audierea și interpretarea unui
1.2, 1.3, uscate
Elemente de limbaj muzical - Timbrul; Creaţii muzicale accesibile: Șade cântec. Cântarea vocală
1.4; 2.1;
rața pe butoi! (Alexandru Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc Șade rața pe butoi!
2.2, 2.3; (folclorul copiilor), Numărătoarea (Geogre Breazul), Hai copii cântați în Numărătoarea
3.1 cor! (W.A. Mozart), Podul de piatră (folcorul copiilor), Toba, Glasul
instrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța (Liviu Cerneș)
AVAP: 1.1; AVAP:
1.2; 2.2; AVAP: Ciorchinele cu struguri (colaj din hârtie
2.3; 2.4; Colaj: Tehnica Tangram; Realizarea unor lucrări de grup; tehnica creponată); rupere, mototolire, lipire
Origami; Transformarea unui material prin tehnici simple: mototolire, Frunze amuzante – colaj din frunze;
rupere, îndoire, decupare după contur, lipire. antropomorfizarea unei frunze
S10 CLR: 1.1; CLR: Texte – suport: ghicitori despre meserii CLR: -auxiliare Observarea
1.2; 1.3; -Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor imagini cu Ce aș vrea să devin. Literele r, R didactice sistematică
2.1, 2.4; cuvintele corespunzătoare. -Audierea cântecului ”Ce miros au colectivă sau

101
3.1, 3.4; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: r, R, c, C (recunoaștere, meseriile” (Trenulețul muzical, Gamma -fișe de lucru individuală
4.1 numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Educational)
-Exerciții de analiză fonetică (șofer, doctor, marinar, balerină, con, -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții -fișe cu Observarea
cabană, cort, foc); desene comportame
de analiză fonetică
-Realizarea corespondenței dintre literele de tipar mici și mari; ntului
-Scrierea literelor r, R
-Audierea unor mesaje simple și asocierea unor imagini cu scopul -cartonașe
-Elemente grafice participativ
verificării comprehensiunii; pentru
Să ocrotim pădurea! Literele c, C în secvențele
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ efectuarea
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu -Audierea unui scurt text; de învățare
prezenței
litere de tipar; -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții
-Careuri de cuvinte/ completarea literelor lipsă pentru a obține Observarea
de analiză fonetică -suporturi de
cuvinte noi; modului de
-Scrierea literelor c, C lucru: coli
- Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Citirea și realizare a
reprezentarea grafică a unor cuvinte și propoziții simple, scurte, -Elemente grafice din blocul de sarcinilor de
accesibile. desen, coli lucru
-Ilustrarea unor mesaje simple prin desen; albe A4, coli
Audierea unui scurt text: cartonate Autoevaluar
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor colorate, e
informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor
hârtie
imagini; Interevaluar
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe parcursul glasată
e
lecturii
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest -prezentări
multimedia: Acordarea
fragment de poveste)?”etc
- numirea personajului dintr-o poveste audiată softuri de
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui educaționale recompense
mesaj/ text scurt audiat , ppt-uri,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care Aprecieri
fișiere
testează înţelegerea textului audiat individuale și
multimedia
Jocuri cu litere – Labirinturi – litere globale
Pregrafisme și semne gafice (animație,m
MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 uzică, text)
1.2; 1.3; MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 Să ocrotim pădurea! Numărul și cifra 8
1.4; 1.5; -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; -Mulțimi de elemente Expunerea
2.1; 3.1; Exerciții de numărare; lucrărilor
-Scrierea cifrei 8
5.1 -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea numerelor de la 0 la
-Compunerea și descompunerea

102
9; numărului 8 realizate
-Construirea unor mulțimi după un număr cardinal dat prin -Șiruri logice de numere
desenarea/ completarea numărului de elemente; Precizarea Ce pot face pentru un mediu curat
cardinalului unei mulțimi; Numere pare, impare; Completarea cu
-Acțiuni de protejare a mediului
numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; Compunerea și Observarea
-Figuri plane (pătrat, dreptunghi, cerc,
descompunerea numerelor 8 și 9 comportame
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin numere triunghi) -jetoane cu ntului
-Recunoașterea, numirea, construirea pe rețeaua de pătrate a figurilor -Numere pare, impare. Ordine cifrele de la verbal/
geometrice plane (pătrat, dreptunghi, triunghi); Utilizarea de softuri crescătoare, descrescătoare 0 la 9 nonverbal al
educaționale cu jocuri cu figuri geometrice La bunici. Numărul și cifra 9
-Discuții despre acțiuni de protejare a mediului înconjurător; copilului
-Mulțimi de elemente -Jocul
Prezentarea unui film educativ despre protejarea pădurii numerelor
-Scrierea cifrei 8
-Compunerea și descompunerea (de la D-
numărului 9 Toys)
-Șiruri logice de numere
DP: 1.1; -instrumente
1.2, 2.1; muzicale:
DP: Un mediu mai curat
2.2; 2.3; DP: Text – suport: ”Alandala” (poveste), tobiță,
Igiena casei și a clasei. Programul zilnic al
3.1 -Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care tamburină,
școlarului
redau momente din povestea audiată; chitară
-Identificarea regulilor de igienă a casei (dezbrăcarea hainelor de
joacă, păstrarea ordinii și curățeniei în propria cameră și în locuință, -instrumente
spălarea pe mâini înainte de luarea mesei, îmbrăcarea hainelor de lucru:
adecvate în funcție de anotimpuri, vreme, întreținerea încălțămintei);
creioane
-Jocuri de organizare a momentelor/ activităților din programul zilnic
colorate,
al școlarului
-Discuții despre regulile de igienă a clasei (aruncarea deșeurilor carioci,
nereciclabile la coșul de gunoi, păstrarea ordinii și curățeniei pe creioane
băncuțe și în sala de clasă după orele de arte vizuale și abilități grafice,
practice); pensule,
MM: 1.1, JOC: ”Nu e la locul potrivit!” acuarele,
1.2, 1.3, MM: Audierea și interpretarea unui pahar cu apă
1.4; 2.1; MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; cântec. Cântarea vocală
Elemente de limbaj muzical - Timbrul; Creaţii muzicale accesibile: Șade
2.2, 2.3; Hai copii cântați în cor!
rața pe butoi! (Alexandru Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc
3.1 Drag mi-e jocul românesc

103
(folclorul copiilor), Numărătoarea (Geogre Breazul), Hai copii cântați în
cor! (W.A. Mozart), Podul de piatră (folclorul copiilor), Toba, Glasul
AVAP: 1.1; instrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța (Liviu Cerneș)
1.2; 2.2; AVAP:
2.3; 2.4; Drapelul României – culori principale
AVAP:
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: Românași – elemente de limbaj plastic;
pensulație, dactilopictură, pata picturală. Tehnica obţinerii formelor decorarea portului popular românesc
spontane; Linia cu scop de contur şi decorativ; Punctul

S11 CLR: 1.1; CLR: CLR: -auxiliare


1.2; 1.3; -Identificarea semnificației unor imagini; Asocierea unor imagini cu Literele o, O, ă, Ă didactice
2.1, 2.4; enunțuri simple/ cuvinte rostite clar și răspicat. Sunetele şi literele La bunici. Literele o, O
3.1, 3.4; mari şi mici de tipar: o, O, ă, Ă (recunoaștere, numire, scriere); -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții -fișe de lucru
4.1 -Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Recunoașterea de analiză fonetică
-fișe cu
unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu -Scrierea literelor o, O
desene
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar (cocoș, -Elemente grafice
bou, oaie, os, bunică, mamă, tată); Familia mea. Literele ă, Ă -cartonașe
-Realizarea corespondenței dintre cuvinte-pereche scrise cu litere mici -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții pentru
și mari de tipar; de analiză fonetică efectuarea
-Ilustrarea unui cuvânt printr-un desen; -Scrierea literelor ă, Ă prezenței
-Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Redactarea unor -Elemente grafice
mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare (scrierea unui bilet Să ne jucăm cu literele! (recapitulare) -suporturi de
pentru mama, folosind litere, desene, simboluri/ limbaje -Asocierea cuvintelor și propozițiilor cu lucru: coli
convenționale, neconvenționale) imaginile corespunzătoare din blocul de
-Reprezentarea grafică a propoziției, desen, coli
cuvintelor, silabelor, sunetelor albe A4, coli
cartonate
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 colorate,
-Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de elemente; Familia mea. Numărul 10 hârtie
MEM: 1.1;
Exerciții de numărare; Mulțimi de elemente glasată
1.2; 1.3;
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin desenarea/ Compunerea și descompunerea numărului

104
1.4; 1.5; completarea numărului de elemente; Precizarea cardinalului unei 10; ordinea crescătoare, descrescătoare -prezentări
2.1; 3.1; mulțimi; Scrierea numărului 10; Numărarea din 2 în 2 multimedia:
5.1 -Compunerea și descompunerea numărului 10; Animale domestice softuri
-Completarea cu numere a șirurilor crescătoare sau descrescătoare; Părțile corpului unui animal educaționale
-Numărarea cu pași dați (din 2 în 2) crescător și descrescător; Păsările , ppt-uri,
-Compararea numerelor naturale de la 0 la 10. Părțile corpului unei păsări. Migrația fișiere
- Părțile componente ale corpului unui animal (mamifere, păsări); păsărilor multimedia
Consecințe ale anotimpurilor în viața animalelor; (animație,
-Sortarea și clasificarea elementelor după criterii date (animale muzică, text)
domestice, animale sălbatice, păsări cu gâtul lung , păsări domestice,
păsări călătoare)
-Jocuri matematice (Codul literelor și numerelor), ghicitori
-jetoane cu
cifrele de la
0 la 9
DP: Text – suport: ”Măseluță” (poveste) DP:
-Audierea unui text; asocierea unei imagini semnificative din textul Stările noastre, emoțiile noastre -Jocul
DP: 1.1; audiat cu emoția corespunzătoare; Trăire și manifestare emoțională. Starea numerelor
1.2, 2.1; -Recunoașterea și numirea emoțiilor de bază; Jocuri de rol (”Când ai de bine. Emoții de bază (bucurie, tristețe, (de la D-
2.2; 2.3; fost vesel?, În ce situații ai simțit furie?, De ce îți este teamă?”) teamă, furie) Toys)
3.1 -Discuții despre personaje din poveștile pentru copii și emoțiile trăite
de acestea (Cenușăreasa – tristețe, Albă-ca-Zăpada – frică, bucurie, -emoticoane
iezii – bucurie, frică); pe suporturi
JOC: ”Oglinda” de hârtie,
emoticoane
MM: magnetice
MM: Cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; Audierea și interpretarea unui cântec.
MM: 1.1, -instrumente
Elemente de limbaj muzical - Timbrul; Creaţii muzicale accesibile: Șade Cântarea vocală
1.2, 1.3, muzicale:
rața pe butoi! (Alexandru Pașcanu), Drag mi-e jocul românesc O vioară mică de-aș avea!
1.4; 2.1; tobiță,
(folclorul copiilor), Numărătoarea (Geogre Breazul), Hai copii cântați în Glasul instrumentelor
2.2, 2.3; tamburină,
cor! (W.A. Mozart), Podul de piatră (folclorul copiilor), Toba, Glasul
3.1 chitară
instrumentelor, O vioară mică de-aș avea, Săniuța (Liviu Cerneș) AVAP:
Ghetuța lui Moș Nicolae – decupare după

105
Colaj: Tehnica Tangram; Realizarea unor lucrări de grup; tehnica contur, perforare, șnuruire, înnodare și -instrumente
Origami; Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire asamblare prin lipire de lucru:
AVAP: 1.1; Mănușa – decupare după contur, creioane
1.2; 2.2; perforare și asamblare prin șnuruire și colorate,
2.3; 2.4; înnodare carioci,
creioane
grafice,
pensule,
acuarele,
pahar cu apă

JOCURI:

1. Ghemul magic (joc de socializare și intercunoaștere): Copiii se așază în cerc. Un copil va oferi ghemul altuia motivând de ce l-a ales (Te aleg pe tine pentru că
te joci cu mine în fiecare pauză). Copilul ales prinde ața și oferă ghemul altui copil motivând alegerea sa. Ghemul este dat mai departe, creându-se în final o
rețea de ațe ca pânza de păianjen.
2. Bomboana buclucașă (joc de autocunoaștere): Copiii sunt invitați să aleagă dintr-un coșuleț atâtea bomboane câte doresc, iar la final li se cere să spună atâtea
lucruri frumoase despre ei câte bomboane au ales.
3. Omida (joc de mișcare): copiii se vor poziționa în șir cu mâinile puse pe umerii copilului din față. Li se cere să se deplaseze așa cum s-ar mișca o omidă veselă,
tristă, obosită, nervoasă, rănită etc.
4. Omida năzdrăvană (joc matematic de mișcare): Un grup de 5 elevi se va poziționa în șir, asemenea unei omide. Conducătorul de joc spune diferite semnale
despre omidă (omida are 8 picioare, omida are 12 picioare), iar copiii trebuie să ridice câte un picior sau să pună pe podea atâtea mânuțe pentru ca omida să
aibă numărul de piciorușe precizat.

106
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 5

IARNA VIN ZĂPEZILE!

Perioada: S12-S17;

Timp alocat: 114 ore

Observații:

1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competen Conţinuturi vizate/ activate Evaluare/
Săpt. ţe Activități integrate/ pe discipline/ organizarea colectivului de elevi
specifice Feed-back

S 12 CLR: 1.1, Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea


1.2; 1.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele l, l didactice sistematică
1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Bulgăraș-de-nea. Literele l, L colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de lucru
2.2; 2.3; -Audierea unui text/ Povestea literelor individuală
-vizionarea unui film despre iarnă; discuții despre anotimpul iarna
2.4; 3.1; ”l” și ”L” (CD educațional Edusoft)
(vremea, activități ale oamenilor, fenomene ale naturii) -softuri
3.2; 4.1, -audiție muzicală ”Moș Crăciun” -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții
educaționale
4.2; 4.3 JOC: ”Dacă aș fi un fulg/ glob/ brăduț...” de analiză fonetică
(Povestea Observarea
-Scrierea literelor l, L
literelor, comportame
CLR: Texte – suport: ”Bulgăraș-de-nea”, ”Fulgușor” (povestioare); -Elemente grafice
Povestea unui omuleț-de-zăpada; ”Baba Iarna intră-n sat” (poezii de Edusoft) ntului
Otilia Cazmir), ”Umbra ursului” (de Eudochia Pavel), Poezii de iarnă participativ
(de Emilia Plugaru), ”Poveste de iarnă”(de Mircea Sântimbreanu) -fișe cu în secvențele
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe desene de învățare
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea
semnificației unor imagini; Selectarea unei imagini dintr-un set de -planșă cu
imagini pentru verificarea înțelegerii textului. literele de

107
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, tipar: l, L Observarea
sunetului studiat (fular, bulgăre, clopoțel, fulg, glob); Cuvântul; Silaba. modului de
Despărţirea cuvintelor în silabe -cartonașe realizare a
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: l, L (recunoaștere, numire, pentru sarcinilor de
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate, efectuarea lucru
decorarea literei L; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul prezenței
apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a
cuvintelor scrise cu litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile -suporturi de
corespunzătoare;
lucru: coli Autoevaluar
-Joc: Ilustrarea prin desen a sensurilor unui cuvânt: LEU;
-Joc: Ilustrarea unor cuvinte prin desene (pălărie, fular, ochi, nas, din blocul de e
mătură, gură, nasturi); desen, coli
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completarea literelor albe A4, coli
lipsă pentru obținerea unor nume de copii; cartonate
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere Interevaluar
colorate,
mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar; e
hârtie
-Joc: Careul cuvintelor: completarea literei L pentru obținerea de
glasată
cuvinte: mal, cal, șal, lac, loc, lan, alb, Eli, Ela;
- Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
-Pregrafisme și elemente grafice; Acordarea
de
-jetoane cu
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 recompense
MEM: 1.1; -Exerciții de numărare de la 0 la 10, completarea rezultatelor MEM: cifrele de la
1.2; 1.3; numărării în tabel; Bulgăraș-de-nea. Numerele naturale de 0 la 10
1.5; 2.2; -Ordinea crescătoare, ordinea descrescătoare. Alegerea cardinalului la 0 la 10
3.1; 4.1; unei mulțimi de obiecte/ imagini date prin încercuirea dintr-un set de Povestea picăturii de apă -Jocul Aprecieri
4.2; 5.1 cardinale; Colorarea numărului indicat de elemente dintr-o mulțime; numerelor individuale și
-Compunerea și descompunerea numerelor cu suport intuitiv/ cu (de la D- globale
ajutorul desenelor; Compararea numerelor (număr mai mare, număr Toys)
mai mic; vecinul mai mare, vecinul mai mic al unui număr;
Completarea unei mulțimi de elemente prin desenare;
-Iarna (semne ale anotimpului iarna, vremea, lunile de iarnă, activități Expunerea
specifice anotimpului, îmbrăcămintea); Jocuri de diferențiere a -prezentări lucrărilor
anotimpurilor două câte două în funcție de caracteristicile acestora; multimedia: realizate
-Prezența apei în natură (precipitații – ploaie, ninsoare, gheață; râuri,
softuri
lacuri, mare). Fenomene ale naturii (vântul, ploaia, ninsoarea); Topirea
educaționale

108
zăpezii sub influența căldurii; Condiții de viață ale plantelor și , ppt-uri,
animalelor (apa, lumina, căldura); Explorarea de softuri educaționale; fișiere
DP: 1.1; DP: multimedia Observarea
1.2; 2.1; DP: vizionarea unor filmulețe educative despre emoții; comportame
Ce pot simți în diferite situații (animație,
2.2; 2.3; -Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; ntului
Trăire şi manifestare emoţională, starea muzică, text)
Comunicare şcolară eficientă; Trăire şi manifestare emoţională, starea
3.1 de bine verbal/
de bine. Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare
-instrumente
-Desenarea emoticonului corespunzător unei imagini (câștigarea unui nonverbal al
concurs – bucurie, patinajul – frică, primirea unui cadou – bucurie, muzicale:
tobiță, copilului
lovirea unui coleg – furie, accidentarea – tristețe, vizionarea unui
spectacol – bucurie) tamburină,
-Moduri de manifestare a bucuriei: îmbrățișare, aplauze, sărut; chitară
Realizarea de desene pentru redarea stării de bine; Asocierea de
emoticoane pentru imagini/ situații date; -instrumente
de lucru:
MM: 1.1; MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică; MM: Colinde de Crăciun
creioane
1.2; 1.3, Cântarea instrumentală; Elemente de limbaj muzical – Melodia: genuri Melodia: genuri muzicale (folclorul
colorate,
muzicale (colinde); Creaţii muzicale accesibile: Colinde de Crăciun copiilor, colinde, cântece din zonă
1.4; 2.1, carioci,
2.2, 2.3 creioane
grafice,
foarfecă,
AVAP: lipici, hârtie
AVAP: 1.2; Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Tehnici simple – AVAP:
2.1; 2.2; creponată,
rupere, tăiere, decupare după contur, lipire Gheata lui Moș Nicolae (colaj)
2.3; 2.4; carton
Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii (Polar Express, Crăciunul Polar Express (film)
2.5 cu Arthur) colorat,
Podoabe de Crăciun (colaj)
Sugestii de teme: Mănușa, Gheata lui Moș Nicolae, Podoabele materiale
bradului de Crăciun; neconvențio
nale (glittere
cu sclipici;
steluțe, fulgi
adezivi,
perforatoare
etc.)

109
S13 CLR: 1.1, Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea
1.2; 1.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Sărbători de iarnă. Literele s, S didactice sistematică
1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Felicitarea de Crăciun colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de lucru
2.2; 2.3; -Audierea unui text/ Povestea literelor individuală
-vizionarea unui film despre frică; discuții despre emoții;
2.4; 3.1; ”s” și ”S” (CD educațional Edusoft)
-audiție muzicală ”Astăzi s-a născut Hristos”; Nu mi-e frică de Bau-Bau -softuri
3.2; 4.1, JOC: Dansul fulgilor de nea: copiii vor dansa pe un fulg de iarnă; la -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții
educaționale
4.2; 4.3 cuvântul ”Îngheț!”, spus de conducătorul de joc, ”fulgii” îngheață (nu de analiză fonetică
(Povestea Observarea
se mai mișcă); cel care s-a mișcat primește o ”pedeapsă” constructivă -Scrierea literelor s, S
literelor, comportame
(ex. să spună o propoziție despre iarnă); -Elemente grafice
Edusoft) ntului
participativ
CLR: Text – suport: ”Sărbători fericite!” -fișe cu în secvențele
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe desene de învățare
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea
semnificației unor imagini; Selectarea unei imagini dintr-un set de -planșă cu
imagini pentru verificarea înțelegerii textului. literele de
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor/ tipar: s, S Observarea
sunetului studiat (stea, sanie, sac, iesle)); Cuvântul; Silaba. Despărţirea modului de
cuvintelor în silabe -cartonașe realizare a
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: s, S (recunoaștere, numire, pentru sarcinilor de
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate, efectuarea
decorarea steluțelor și a brăduților cu literele s, S, respectiv cu literele lucru
prezenței
învățate; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
-suporturi de
litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare;
-Joc: Ilustrarea prin desen a răspunsului ghicitorii (om-de-zăpadă); lucru: coli Autoevaluar
-Joc: Ilustrarea unor cuvinte prin desene (pălărie, fular, ochi, nas, din blocul de e
mătură, gură, nasturi); desen, coli
- Completarea unor cuvinte simple-lipsă din textul unei poezii despre albe A4, coli Interevaluar
iarnă (stea, nuci, săniuță, șoricel) cartonate e
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere colorate,
mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar; Acordarea
hârtie
-Scrierea funcţională folosind desene, simboluri, litere – Felicitarea de de
Crăciun; glasată
recompense
- Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
-jetoane cu

110
-Pregrafisme și elemente grafice; cifrele de la
MEM: 0 la 10
Sărbători de iarnă. Numerele naturale de Aprecieri
MEM: Sărbători de iarnă. Numerele naturale de la 0 la 10 -Jocul individuale și
la 0 la 10
MEM: 1.1; Iarna numerelor globale
Iarna
1.2; 1.3; -Exerciții de numărare de la 0 la 10; Asocierea cardinalului unei (de la D-
1.5; 2.2; mulțimi date, prin numărarea elementelor;
Toys)
3.1; 4.1; -Joc: Decorează brăduții: Completarea unei mulțimi de elemente prin
desenare; Expunerea
4.2; 5.1 -prezentări
-Compararea numerelor (număr mai mare, număr mai mic) lucrărilor
-Folosirea simbolurilor și semnelor neconvenționale în realizarea unei multimedia:
softuri realizate
felicitări de iarnă; Numere pare, numere impare; Compunerea și
descompunerea numerelor; educaționale
-Colorarea unei imagini prin crearea unui cod de culori cu ajutorul , ppt-uri,
numerelor de la 1 la 9; fișiere Observarea
-Iarna – observarea mediului apropiat; Activități/ caracteristici ale multimedia comportame
iernii; Identificarea imaginilor de iarnă dintr-un set dat; Completarea
(animație, ntului
calendarului naturii în anotimpul iarna, pentru o săptămână prin
desenarea unor simboluri; Explorarea de softuri educaționale muzică, text) verbal/
nonverbal al
DP: -instrumente
DP: 1.1; DP: Text – suport: ”Prietenul din umbră” copilului
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Cum îmi pot controla emoțiile? muzicale:
1.2; 2.1; Trăire şi manifestare emoţională, starea
Comunicare şcolară eficientă; Trăire şi manifestare emoţională, starea tobiță,
2.2; 2.3; de bine. Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare de bine tamburină,
3.1 -Frica, furia, controlul furiei – discuții colective; Decuparea și lipirea de chitară
imagini cu oameni care trăiesc diferite emoții;
MM: -instrumente
MM: 1.1; Colinde de Crăciun de lucru:
MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică;
1.2; 1.3, Melodia: genuri muzicale (folclorul creioane
Cântarea instrumentală; Elemente de limbaj muzical – Melodia: genuri
1.4; 2.1, muzicale (colinde); Creaţii muzicale accesibile: Colinde de Crăciun copiilor, colinde, cântece din zonă colorate,
2.2, 2.3 carioci,
creioane
grafice,
AVAP: foarfecă,
AVAP:
Confecții și jucării: Observarea unor caracteristici simple ale
Globuri pentru brad (pictură; tehnici lipici, hârtie

111
AVAP: 1.2; materialelor întâlnite în mediul familiar; mixte) creponată,
2.1; 2.2; Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: Renul (jucării) carton
2.3; 2.4; pensulație, dactilopictură, pata picturală. Tehnica obţinerii formelor Felicitarea de Crăciun (tehnici mixte) colorat,
spontane; Linia cu scop de contur şi decorativ; Punctul. Culori reci
2.5 materiale
Sugestii de teme: Globuri pentru brad, Renul, Felicitarea de Crăciun;
neconvențio
nale (glittere
cu sclipici;
steluțe, fulgi
adezivi,
perforatoare
etc.)

S14 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea


1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Hai la joacă afară! Literele v, V didactice sistematică
1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Audierea unui text/ Povestea literelor colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de lucru
2.2; 2.3; ”v” și ”V” (CD educațional Edusoft) individuală
-discuții despre vacanța de Crăciun
2.4; 3.1; -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții
-audiție muzicală ”Hai la joacă-afară, săniuța mea!”; executarea de -softuri
3.2; 4.1, mișcări pe muzică de analiză fonetică
educaționale
4.2, 4.3 -Scrierea literelor v, V
(Povestea Observarea
CLR: Texte – suport: Umbra ursului (poveste de iarnă) -Elemente grafice
literelor, comportame
-Audierea unui text; Formularea de răspunsuri la întrebări care Edusoft) ntului
vizează conținutul narativ al textului; participativ
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, -fișe cu în secvențele
sunetului studiat (avion, locomotivă, vioară, vapor); Cuvântul; Silaba. desene de învățare
Despărţirea cuvintelor în silabe
-Acte de vorbire: formularea de propoziții după imagini; -planșă cu
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: v, V (recunoaștere, numire, literele de
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; tipar: v,V Observarea
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ modului de
-cartonașe realizare a
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
pentru sarcinilor de
litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare;
efectuarea
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere

112
mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar; prezenței lucru
-Joc: Cardul literei: realizarea unui desen pentru a ilustra un cuvânt cu
litera existentă pe card -suporturi de Autoevaluar
- Jocuri cu litere – Labirinturi – litere lucru: coli e
- Pregrafisme și elemente grafice; din blocul de
desen, coli Interevaluar
- Recapitularea sunetelor și literelor învățate: a, m, u, n, i, e, r, c, o, ă,
albe A4, coli e
l, s, v
MEM: cartonate
Acordarea
MEM: Numerele naturale de la 0 la 31 Numerele naturale de la 0 la 31 colorate,
de
MEM: 1.1; hârtie
Hai la joacă! Numerele naturale de la 10 la 20. Cum funcționează Hai la joacă! Numerele naturale de la 10 recompense
1.2, 1.3, glasată
aparatele electrice la 20. Cum funcționează aparatele
1.4; 3.1;
-Formarea, citirea și scrierea numerelor de la 0 la 20. Numărare 0-20 electrice
3.2; 4.1, -jetoane cu
în ordine crescătoare şi descrescătoare; Jocuri matematice: Unește
4.2; 5.2; cifrele de la Aprecieri
punctele (exersarea numărării de la 1 la 20); Numere pare, numere
6.1; 6.2; 0 la 20 individuale și
impare; Numărare cu pași dați (din 2, în 2, din 3 în 3, din 5 în 5) prin
globale
desene sau obiecte; -prezentări
-Caracteristici ale anotimpului iarna - observarea directă în natură; multimedia:
Jocuri de iarnă; Viețuitoarele în timpul iernii; softuri
-Electricitatea: enumerarea unor aparate electrocasnice, electronice educaționale Expunerea
care funcționează cu ajutorul electricității; identificarea activităților , ppt-uri, lucrărilor
zilnice în care intervine electricitatea; identificarea unor surse de fișiere realizate
electricitate (curentul electric, baterii, acumulatori); Reguli de multimedia
siguranță privind electricitatea; (animație,
muzică, text) Observarea
DP: 2.2; DP: Texte – suport: ”Grădina tăinuită” (poveste); DP: Sunt politicos și civilizat
comportame
2.3; 3.1; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Comunicare școlară eficientă -instrumente
ntului
3.2; 3.3; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Rutine şi sarcini de muzicale:
verbal/
lucru; Comunicare școlară eficientă. Reguli de comunicare în tobiță,
activitatea școlară. Comunicarea cu colegii și cadrele didactice tamburină, nonverbal al
-Audierea unui text/ asocierea unei imagini dintr-un set de imagini chitară copilului
potrivite textului;
-discuții despre politețe/ impolitețe pe baza imaginilor

113
JOC DE ROL: Cuvinte magice -instrumente
de lucru:
MM: 1.1; MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică; MM: creioane
1.3; 1.4; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Iarna ne-a sosit în Iarna ne-a sosit în zori colorate,
2.1; 2.2; zori (Gh. Teodosiu), Prima zăpadă (autor necunoscut) Cântarea vocală în colectiv şi individual carioci,
2.3; 3.1; creioane
3.4 grafice,
foarfecă,
AVAP: 1.1,
AVAP: AVAP: lipici, hârtie
1.2; 1.3;
Colaj: Realizarea unor lucrări de grup; Tehnici simple – rupere, tăiere, Fulgi de nea (colaj, dactilopictură) creponată,
2.1, 2.2;
decupare după contur, lipire (hârtia decupată, hârtia ruptă, hârtia Nori de zăpadă (tragere, zgâriere) carton
2.3, 2.4,
mototolită); materiale neconvenționale (fire textile, mărgele, vată, colorat,
2.5, 2.6
foia de aluminiu) materiale
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Pata picturală; neconvențio
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, tragere și zgâriere, pe nale (glittere
diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton) cu sclipici;
Sugestii de teme: Fulgi de nea, Nori de zăpadă steluțe, fulgi
adezivi,
perforatoare
etc.)

S15 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea


1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Poveste de iarnă. Literele ș, Ș didactice sistematică
1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Audierea unui text/ Povestea literelor colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de lucru
2.2; 2.3; ”ș” și ”Ș” (CD educațional Edusoft) individuală
-vizionarea unui filmuleț educativ: Cum se formează norii (Nouky și
2.4; 3.1; -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții
prietenii săi) -softuri
3.2; 4.1, de analiză fonetică
educaționale
4.2, 4.3 CLR: Text – suport : Fulgușor -Scrierea literelor ș, Ș
(Povestea Observarea
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -Elemente grafice
literelor, comportame
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea Edusoft) ntului
semnificației unor imagini; participativ
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, -fișe cu în secvențele

114
sunetului studiat (avion, locomotivă, vioară, vapor); Cuvântul; Silaba. desene de învățare
Despărţirea cuvintelor în silabe
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: ș, Ș (recunoaștere, numire, -planșă cu
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; literele de
tipar: ș, Ș Observarea
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/
modului de
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
-cartonașe realizare a
litere de tipar (șarpe, pește, șopârlă, cocoș, coș); Cuvântul; Silaba.
pentru sarcinilor de
Despărţirea cuvintelor în silabe
efectuarea lucru
MEM:
MEM: 1.1; prezenței
MEM: Numerele naturale de la 0 la 31 Numerele naturale de la 0 la 31
1.2, 1.3,
Poveste de iarnă. Numerele naturale de la 20 la 30 Poveste de iarnă. Numerele naturale de -suporturi de
1.4; 3.1; Autoevaluar
Formarea, citirea și scrierea numerelor de la 20 la 31. Exerciții de la 20 la 30 lucru: coli
3.2; 4.1, e
grupare a zecilor; Numărare 0-31 în ordine crescătoare şi din blocul de
4.2; 5.2;
descrescătoare; Numere pare, numere impare; Numărare cu pași dați desen, coli
6.1; 6.2;
(din 2 în 2, din 3 în 3, din 5 în 5) prin desene sau obiecte; Redarea prin albe A4, coli
DP: 2.2; desen a unui număr; Ce se întâmplă iarna în pădure cartonate Interevaluar
2.3; 3.1; colorate, e
3.2; 3.3; DP: hârtie
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; DP: glasată
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Rutine şi sarcini de Știu să răspund frumos la lecții
lucru; Comunicare școlară eficientă. Reguli de comunicare în Comunicare școlară eficientă. Reguli de -jetoane cu Acordarea
activitatea școlară. Comunicarea cu colegii și cadrele didactice comunicare în activitatea școlară. cifrele de la de
JOC: Microfonul defect 0 la 30 recompense
MM: 1.1;
MM:
1.3; 1.4; -prezentări
MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică; Ninge, ninge (învățarea unui cântec după
2.1; 2.2; multimedia:
Cântarea instrumentală; Ninge, ninge (Timotei Popovici), Ține Baba auz) Aprecieri
2.3; 3.1; softuri
3.4 individuale și
educaționale
globale
, ppt-uri,
AVAP: 1.1,
fișiere
1.2; 1.3;
multimedia
2.1, 2.2; AVAP: AVAP:
(animație, Expunerea
2.3, 2.4, Colaj: Realizarea unor lucrări de grup; Tehnici simple – rupere, tăiere, Bulgări argintii (colaj cu materiale

115
2.5, 2.6 decupare după contur, lipire (hârtia decupată, hârtia ruptă, hârtia neconvenționale) muzică, text) lucrărilor
mototolită); materiale neconvenționale (fire textile, mărgele, vată, Norul furios (pensulație) realizate
foia de aluminiu) -instrumente
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Pata picturală; muzicale:
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, tragere și zgâriere, pe tobiță,
tamburină, Observarea
diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton)
chitară comportame
Sugestii de teme: Bulgări argintii, Norul furios;
ntului
-instrumente verbal/
de lucru:
creioane nonverbal al
colorate, copilului
carioci,
creioane
grafice,
foarfecă,
lipici, hârtie
creponată,
carton
colorat,
materiale
neconvențio
nale (glittere
cu sclipici;
steluțe, fulgi
adezivi,
perforatoare
etc.)

S16 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea


1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Povestea Omului-de-Zăpadă. Să ne jucăm didactice sistematică
1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs cu literele! (recapitulare) colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală -fișe de lucru
2.2; 2.3; Literele a – ș individuală

116
2.4; 3.1; -audiție muzicală ”Ce-i atâta gălăgie?” -softuri
3.2; 4.1, JOC: Pălăria omului-de-zăpadă (formularea de mesaje adresate educaționale
4.2, 4.3 omului-de-zăpadă) (Povestea Observarea
literelor, comportame
Edusoft) ntului
CLR: Text-suport: Povestea Omului-de-Zăpadă
participativ
Identificarea semnificației unor imagini; Formularea de enunțuri
-fișe cu în secvențele
înlănțuite logic după imagini; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar
desene de învățare
învățate (recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor
folosind resurse variate; Asocierea cuvintelor cu imagini; Cuvântul; -planșă cu
Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; literele de
-Selectarea unui cuvânt prin încercuire, potrivit unei imagini tipar: ș, Ș Observarea
-Crearea unui text cu sprijinul imaginilor modului de
-Scrierea funcţională folosind desene, simboluri – Biletul: redactarea -cartonașe realizare a
unui bilet pentru omul-de-zăpadă pentru sarcinilor de
efectuarea lucru
prezenței
MEM: 1.1; MEM:
MEM: Numerele naturale de la 0 la 31
1.2, 1.3, Numerele naturale de la 0 la 31 -suporturi de
Povestea vântului, a apei și a soarelui. Să ne jucăm cu numerele! Autoevaluar
1.4; 3.1; Povestea vântului, a apei și a soarelui. Să lucru: coli
(recapitulare) e
3.2; 4.1, ne jucăm cu numerele! (recapitulare) din blocul de
-Numerele de la 0 la 31; Exerciții de numărare cu suport intuitiv;
4.2; 5.2; desen, coli
Metoda balanței; Compunerea și descompunerea numerelor în zeci și
6.1; 6.2; albe A4, coli
unități cu ajutorul materialului intuitiv (jetoane, bețișoare); Numărare
cartonate Interevaluar
cu pași dați; Numărare în ordine crescătoare, descrescătoare;
colorate, e
-Identificarea unor aparate electrocasnice, electronice care
hârtie
funcționează cu ajutorul electricității; Forța vântului, a apei și căldura
glasată
soarelui ca forme de energie alternativă (explicarea imaginilor)
-jetoane cu Acordarea
DP: vizionarea unui filmuleț educativ despre prietenie DP:
DP: 2.2; cifrele de la de
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Împreună la școală
2.3; 3.1; 0 la 30 recompense
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Rutine şi sarcini de Comunicare școlară eficientă.
3.2; 3.3;
lucru; Comunicare școlară eficientă. Reguli de comunicare în Comunicarea cu colegii și cadrele -prezentări
didactice

117
activitatea școlară. Comunicarea cu colegii și cadrele didactice multimedia: Aprecieri
-comunicarea asertivă în diferite situații (durerea de dinți în timpul softuri individuale și
orei, comunicarea cu învățătoarea, identificarea imaginilor în care educaționale globale
elevii comunică eficient și cooperează); relaționare pozitivă în , ppt-uri,
pereche; fișiere
JOC: Continuă desenul: realizarea unui desen în echipă multimedia
Expunerea
MM: (animație,
lucrărilor
MM: 1.1; MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică; Ține Baba Iarnă sfat (învățarea unui muzică, text)
realizate
1.3; 1.4; Cântarea instrumentală; Creații muzicale accesibile: Ține Baba Iarnă cântec după auz)
2.1; 2.2; sfat (L. Comes); Albă zăpadă (autor anonim), Fulgi de nea (A. AVAP: -instrumente
2.3; 3.1; Giroveanu) muzicale:
3.4 tobiță, Observarea
tamburină, comportame
AVAP: 1.1, chitară ntului
Omul-de-zăpadă (colaj cu materiale
1.2; 1.3; verbal/
AVAP: neconvenționale)
2.1, 2.2; -instrumente
Colaj: Realizarea unor lucrări de grup; Tehnici simple – rupere, tăiere,
2.3, 2.4, de lucru: nonverbal al
decupare după contur, lipire (hârtia decupată, hârtia ruptă, hârtia
2.5, 2.6 creioane copilului
mototolită); materiale neconvenționale (fire textile, mărgele, vată,
colorate,
foaia de aluminiu)
carioci,
Sugestii de teme: Omul-de-zăpadă
creioane
grafice,
foarfecă,
lipici, hârtie
creponată,
carton
colorat,
materiale
neconvențio
nale (glittere
cu sclipici;
steluțe, fulgi

118
adezivi,
perforatoare
etc.)

S17 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: Observarea


1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Iarna. Să ne jucăm cu literele! sistematică
1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs (recapitulare) colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.2; 2.3; Literele a – ș individuală
-lectura unei povești: ”Ridichea cea uriașă”; discuții despre importanța
2.4; 3.1; Acte de vorbire
întrajutorării; prezentarea unui ppt cu jocuri legate de poveste
3.2; 4.1, Audierea unor texte
4.2, 4.3 CLR: Recapitularea literelor învățate: Citirea globală a cuvintelor
Observarea
-Lectura unor povești de iarnă și a unor povestioare cu conținut comportame
educativ ntului
Sunetele şi literele mari şi mici de tipar învățate; Decorarea, participativ
modelarea colorarea literelor; în secvențele
-Jocuri de exersare a citirii globale: plasarea, căutarea și citirea unor de învățare
cuvinte scrise pe etichete, în spațiul clasei; jocuri de tip OMIDA
LITERELOR (realizarea corpului omidei din cerculețe pe care sunt scrise
litere și formarea unor cuvinte simple prin combinația acestora);
Observarea
-Dialogul – formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi
modului de
jucării; Sunetele şi literele mari şi mici de tipar învățate; Utilizarea
realizare a
cuvintelor noi în enunţuri adecvate; Elemente grafice din componenţa
sarcinilor de
literelor de mână;
lucru
-Realizarea unei minicărți: Cărticica Iernii (imagini, text, simboluri)
-Organizarea unei expoziții cu cărți despre anotimpul iarna;
MEM: 1.1;
MEM: Numerele naturale de la 0 la 31 MEM: Autoevaluar
1.2, 1.3,
Să ne jucăm cu numerele! (recapitulare) Numerele naturale de la 0 la 31 e
1.4; 3.1;
Numerele de la 0 la 31; Exerciții de numărare cu suport intuitiv; Să ne jucăm cu numerele! (recapitulare)
3.2; 4.1,
4.2; 5.2; Compunerea și descompunerea numerelor în zeci și unități cu ajutorul
6.1; 6.2; materialului intuitiv (jetoane, bețișoare); Completarea șirurilor de
Interevaluar
numere de la 10 la 20, de la 20 la 30; Metoda balanței cu suport

119
intuitiv și cu ajutorul imaginilor; Numărare din 2 în 2, din 3 în 3, cu pași e
dați prin desene sau obiecte; Explorarea unor softuri educaționale
despre anotimpuri; Formularea observațiilor asupra mediului
apropiat; Ordonarea cronologică a anotimpurilor
Acordarea
de
DP: 2.2; DP:
recompense
2.3; 3.1; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; DP:
3.2; 3.3; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Rutine şi sarcini de Învăț să lucrez în echipă Aprecieri
lucru; Comunicare școlară eficientă. Reguli de comunicare în Comunicare școlară eficientă. individuale și
activitatea școlară. Comunicarea cu colegii și cadrele didactice Comunicarea cu colegii și cadrele globale
-identificarea unei imagini intrus pentru evidențierea nerespectării didactice
cerințelor de lucru pentru elevi Expunerea
-Joc în echipă: Traversarea străzii; obținerea feed-bcak-ului în urma lucrărilor
jocului; realizate
-Discuții despre rolul unei echipe, unitatea ei, simbolul unei echipe,
Observarea
necesitatea colaborării membrilor din echipă pentru realizarea unui
comportame
scop comun
ntului
verbal/
MM: Cântarea vocală în colectiv şi individual; Mişcare pe muzică;
nonverbal al
MM: 1.1; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Albă zăpadă MM: Albă nea(învățarea unui cântec
copilului
1.3; 1.4; (autor anonim), Fulgi de nea (A. Giroveanu) după auz)
2.1; 2.2; Fulgi de nea
2.3; 3.1;
3.4

AVAP: 1.1,
AVAP:
1.2; 1.3;
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Pata picturală; AVAP:
2.1, 2.2;
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, tragere și zgâriere, pe Tablou de iarnă (materiale
2.3, 2.4,
diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton) neconvenționale: carton negru, pastă de
2.5, 2.6
Sugestii de teme: Tablou de iarnă dinți)

120
JOCURI

1. Fulgușorul singuratic (joc de socializare și intercunoaștere): Copiii se așază în cerc. Un copil va avea în mână un fulg, având rolul fulgușorului singuratic. Copiii
închid ochii, elevul atingându-i ușor cu fulgul. Copiii care au fost atinși/ aleși vor dansa un dans în jurul fulgului singuratic, înveselindu-l.
2. Brăduleț: Copiii vor forma un cerc. Patru copii vor avea rol de brăduț și vor sta în centrul cercului. Copiii se vor roti în cerc cântând cântecul ”Bradule,
brăduț, brăduț”. La semnalul conducătorului de joc care spune ”brăduleț și trei copii/ patru copii etc.”, copiii vor forma în jurul fiecărui brăduț un cerc. Cei care
rămân sunt eliminați.
3. Jocuri de mișcare (se realizează în curtea școlii): În curtea școlii se indică patru locuri numite cu diferite cuvinte: steluța, omul-de-zăpadă, clopoțelul, bradul. La
rostirea unuia dintre cuvinte de către conducătorul de joc, copiii aleargă spre locul indicat (la stea, la brad etc.). Scopul jocului: amuzament, mișcare, relaxare.

121
PLANIFICAREA UNITĂȚII TEMATICE 6

DIN TAINELE PLANETEI PĂMÂNT

Perioada: S18-S20;

Timp alocat: 57 ore

Observații:

1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competen Conţinuturi vizate/ activate Evaluare/
Săpt. ţe Activități integrate/ pe discipline/ organizarea colectivului de elevi
specifice Feed-back

S18 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea


1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele t, T. Literele p, P didactice sistematică
2.1, 2.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Călătorie în Univers. Literele t, T colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală -Audierea unui text/ Povestea literelor ”t”
3.1; 3.2; individuală
-discuții despre călătoria în Cosmos; vizionarea unui material video și ”T”
3.4; 4.1; ”Din ce este format Universul” (sursa: Educație în Mureș) -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții de
4.2; 4.3 JOC: Pe ce planetă ai zbura și de ce? analiză fonetică
-Scrierea literelor t, T -fișe de lucru Observarea
CLR: Texte – suport: Călătorie în Univers, Planeta Pământ, O lume -Jocuri lingvistice
comportame
dispărută, Oceanul Înghețat; enciclopedii pentru copii, reviste; -Elemente grafice -softuri
Planeta Pământ. Literele p, P ntului
ghicitori despre corpurile cerești educaționale
-Audierea unui scurt text/ Povestea participativ
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe (Povestea
literelor ”p” și ”P” în secvențele
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; literelor,
-Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții de de învățare
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: t, T, p, P (recunoaștere, analiză fonetică Edusoft)
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; -Scrierea literelor p, P
-fișe cu
Scrierea după contur a cuvântului TATA; Recunoașterea unor cuvinte -Elemente grafice

122
uzuale, din universul apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ desene Observarea
citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar (lună, rachetă, modului de
astronaut, soare); Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; -planșe cu realizare a
Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe literele de sarcinilor de
- Jocuri cu litere – Labirinturi - litere; exerciții de colorare a imaginilor tipar: t, T, p, lucru
care denumesc cuvinte cu inițiala ”t”; exerciții de asociere a cuvintelor P
scrise cu litere mari și mici de tipar; formarea cuvintelor din litere date
-cartonașe
(jocul ”Cine se ascunde în satelit?, Ce cuvinte sunt scrise pe
pentru Autoevaluar
stropitori?“); exerciții de completare a unor silabe cu scopul obținerii
efectuarea e
unor cuvinte; selectarea de litere dintr-un șir aleatoriu de litere,
prezenței
pentru a identifica un cuvânt potrivit pentru o imagine (trompetă,
cometă, cort, roată);
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, Interevaluar
sunetului studiat (pământ, planetă, stea, astronaut, pictor, pensulă, -suporturi de e
peisaj, pahar); lucru: coli
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completarea literelor din blocul de
lipsă pentru obținerea unor cuvinte; desen, coli
Acordarea
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere albe A4, coli
de
mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar; cartonate
recompense
-Crearea unor cuvinte prin completarea literelor lipsă (pilot, poștaș, colorate,
patinator); hârtie
-Joc ”Eu scriu una, tu scrii multe”; glasată
-Realizarea de desene pentru ilustrarea unor cuvinte; Aprecieri
-Pregrafisme și elemente grafice; individuale și
globale
MEM: -prezentări
MEM: Figuri plane. Corpuri geometrice Figuri geometrice multimedia:
MEM: 2.1, Terra, planeta albastră Călătorie în Univers. Figuri geometrice softuri
2.2; 3.1; -Figuri plane/ 2D (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi): recunoaștere, Terra, planeta albastră educaționale Expunerea
3.2; 4.2; trasare după contur; Descrierea formei geometrice a unor corpuri sau Pătratul, dreptunghiul, triunghiul, cercul
, ppt-uri, lucrărilor
5.1, obiecte din clasă sau din mediul apropiat; Reproducerea prin desen a fișiere realizate
formelor geometrice plane (conturare, după șablon, pe liniatura de multimedia
pătrățele, cu mâna liberă); Realizarea unor desene simple folosind

123
figurile geometrice plane; Numărarea figurilor geometrice dintr-o (animație,
imagine dată (vaporașul, racheta, roboțelul); - Recunoașterea în muzică, text)
modele simple a Pământului, Soarelui și Lunii; Identificarea efectelor Observarea
pozitive și negative ale acțiunilor proprii asupra mediului apropiat; comportame
Participarea la acțiuni care implică un mediu curat și prietenos; Jocuri ntului
-trusă de verbal/
de tipul ”Ce s-ar întâmpla dacă...?”, ”De ce este trist/ vesel
geometrie
Pământul?”; Realizarea unor desene/ afișe/ colaje care să reprezinte
cu corpuri nonverbal al
comportamente dezirabile față de mediu;
geometrice, copilului
-Exerciții de identificare a imaginilor care redau acțiuni dăunătoare
instrumente
mediului (poluarea apei cu peturi, poluarea aerului prin activități
de
industriale și emisia gazelor de eșapament) și acțiuni de reducere a
geometrie
consumului de apă și curent (închiderea robinetului la spălarea pe
de uz școlar
dinți, închiderea luminii).

DP:2.1, DP: Texte – suport: ”Cea mai mare inimă” (poveste); DP:
2.3; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Persoane dragi mie -instrumente
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Interacțiuni simple Interacțiuni simple cu ființe și persoane muzicale:
familiare. Ființe preferate și tobiță,
cu ființe și persoane familiare; Ființe preferate și caracteristicile
caracteristicile acestora
acestora tamburină,
-Audierea unei povești; Selectarea imaginii potrivite pentru un mesaj chitară
dintr-un set de imagini;
-Prezentarea persoanelor din universul familiar copiilor (rude,
prieteni, persoane care îi sunt apropiate); Asocierea unei -instrumente
caracteristici/ unor caracteristici cu o persoană (mama – iubitoare, de lucru:
harnică, grijulie etc); Realizarea de desene cu ființele preferate. creioane
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul colorate,
săptămânii carioci,
MM: 1.2;
creioane
2.1; 2.2; MM: cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; MM:
grafice,
2.3; 3.1; Creaţii muzicale accesibile: Iarnă, să te duci cu bine! (autor anonim), Audierea și interpretarea unui cântec.
Cântarea vocală foarfecă,
3.2; 3.3
Iarnă, să te duci cu bine! lipici, hărtie

124
AVAP:1.1; creponată,
1.2;1.3;2.1 AVAP:
;2.22.3; 2.6 Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Tehnici simple – AVAP:
Luna somnoroasă (colaj din hârtie)
rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, modelaj, înşirare,
răsucire, înnodare
Sugestii de teme: Luna somnoroasă; Soarele; Călătorie în spațiu,
Racheta
S19 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea
1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele d, D didactice sistematică
2.1, 2.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs O lume dispărută. Literele d, D colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală -Audierea textului -fișe de lucru
3.1; 3.2; individuală
-discuții despre dinozauri; vizionarea filmulețului T-REX Express, sursa: -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții
3.4; 4.1; https://www.youtube.com) de analiză fonetică -fișe cu
4.2; 4.3 JOC: Ce ne povestește dinozaurul? (generarea de idei despre cum -Scrierea literelor d, D desene
arăta lumea dinozaurilor) -Elemente grafice

CLR: Texte – suport: enciclopedii și reviste despre dinozauri Observarea


-Audierea unui scurt text: -cartonașe comportame
- identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor pentru ntului
informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea semnificației unor efectuarea
imagini; participativ
prezenței în secvențele
-efectuarea de predicții pornind de la titlul textului;
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest de învățare
-planșe cu
text)?”etc.
literele de
- numirea personajului dintr-o poveste audiată
tipar: d, D
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui
mesaj/ text scurt audiat
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care
testează înţelegerea textului audiat Observarea
-trusă de modului de
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: d, D (recunoaștere, numire,
geometrie realizare a
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate;
cu corpuri sarcinilor de
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/
geometrice, lucru
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
instrumente
litere de tipar; Identificarea sunetului inițial și a literei
de

125
corespunzătoare dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise sub geometrie
imagine; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe/ de uz școlar
completarea silabelor într-un cuvânt; Asocierea unor etichete pe care Autoevaluar
sunt scrise cuvinte cu imaginile potrivite; Asocierea a două silabe e
pentru formarea cuvintelor;
-suporturi de
-Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
lucru: coli
-Pregrafisme și semne grafice Interevaluar
din blocul de
desen, coli e
MEM: Corpuri geometrice. Pământul, Soarele, Luna. Dinozaurii MEM:
MEM: 2.1, Corpuri geometrice albe A4, coli
Corpuri/ 3D: recunoaștere, trasare după contur; Descrierea formei
2.2; 3.1; Dinozaurii. Corpuri geometrice cartonate
geometrice a unor corpuri sau obiecte din clasă sau din mediul
3.2; 4.2; Cub, cuboid, sferă, cilindru colorate, Acordarea
apropiat; Realizarea unor desene simple folosind figurile sau corpurile
5.1, hârtie de
geometrice plane; Jocuri de construcție cu corpuri geometrice;
glasată recompense
Recunoașterea în modele simple a Pământului, Soarelui și Lunii;
Identificarea efectelor pozitive și negative ale acțiunilor proprii asupra
mediului apropiat;
-Jocuri de acuitate vizuală folosind figurile sau corpurile geometrice -prezentări Aprecieri
(Drumul lui Dino, șiruri logice de corpuri geometrice, Zmeul etc.) multimedia: individuale și
-Realizarea unei machete ”Dinozaurii”, folosind corpuri geometrice, softuri globale
forme geometrice și materiale convenționale sau neconvenționale. educaționale
DP: , ppt-uri,
DP: Text – suport: O familie fericită Familia mea fișiere
Expunerea
DP:2.1, Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Interacțiuni simple cu ființe și persoane multimedia
familiare. Ființe preferate și lucrărilor
2.3; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Interacțiuni simple (animație,
caracteristicile acestora realizate
cu ființe și persoane familiare; Ființe preferate și caracteristicile muzică, text)
acestora
--Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care
redau momente din povestea audiată; Observarea
-Prezentarea persoanelor din universul familial al copiilor (părinți, comportame
frați, surori, bunici); Realizarea de desene cu ființele preferate -instrumente ntului
-Activități preferate realizate împreună cu familia (colorarea pentru muzicale: verbal/
identificare dintr-un șir de imagini, realizarea de desene) tobiță, nonverbal al

126
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul tamburină, copilului
săptămânii chitară

MM: cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; -instrumente


MM: 1.2; MM: de lucru:
Creaţii muzicale accesibile: Ghiocel mititel (Petre Țipordei)
2.1; 2.2; Audierea și interpretarea unui cântec. creioane
2.3; 3.1; Cântarea vocală
colorate,
3.2; 3.3 Ghiocel mititel
carioci,
AVAP: AVAP: creioane
AVAP:1.1;
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: Soarele – culori calde (tehnica pensulației) grafice,
1.2;1.3;2.1
pensulație, dactilopictură, pata picturală, stropire, dactilopictură, pe pensule,
;2.22.3; 2.6
diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton); Tehnica obținerii acuarele,
formelor spontane pahar cu apă
Sugestii de teme: Luna somnoroasă; Soarele; Călătorie în spațiu,
Racheta

S20 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: Literele ă, Î -auxiliare


1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Oceanul Înghețat. Literele î, Î didactice
2.1, 2.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Audierea unui text
-reactualizarea normelor de conduită la școală -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții -fișe de lucru
3.1; 3.2;
-discuții despre Polul Nord, Polul Sud); de analiză fonetică
3.4; 4.1; JOC: Ce aș face o zi la Polul Nord? (metoda Circle Time, generarea de -Scrierea literelor î, Î -fișe cu
4.2; 4.3 idei în formație de cerc) -Elemente grafice desene

CLR: Texte – suport: enciclopedii, cărți, reviste despre Poli


-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea -cartonașe
semnificației unor imagini; Selectarea unor imagini potrivite unui text pentru
dintr-un set de imagini; efectuarea
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: d, D (recunoaștere, numire,

127
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; prezenței
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu -planșe cu
litere de tipar; Identificarea sunetului inițial și a literei literele de
corespunzătoare dintr-un cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise sub tipar: î, Î
imagine; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe/
-suporturi de
completarea silabelor într-un cuvânt; Asocierea unor etichete pe care
lucru: coli
sunt scrise cuvinte cu imaginile potrivite
din blocul de
-Joc „Ce animal se ascunde după iglu?” (descoperirea unui cuvânt din
desen, coli
litere date);
albe A4, coli
-Jocuri cu litere – Labirinturi – litere
cartonate
-Pregrafisme și semne grafice
colorate,
hârtie
MEM: Călătorie la Poli. Figuri plane. Corpuri geometrice MEM: Figuri și corpuri geometrice glasată
Figuri plane/ 2D; Corpuri/ 3D: recunoaștere, trasare după contur; Călătorie la Poli. Figuri și corpuri
Descrierea formei geometrice a unor corpuri sau obiecte din clasă sau geometrice -prezentări
MEM: 2.1, Recapitularea figurilor și corpurilor
din mediul apropiat; Reproducerea prin desen a formelor geometrice multimedia:
2.2; 3.1; geometrice
plane (conturare, după șablon, pe liniatura de pătrățele, cu mâna softuri
3.2; 4.2; Medii de viață
liberă); Realizarea unor desene simple folosind figurile geometrice educaționale
5.1,
plane (pinguinul); Numărarea figurilor geometrice dintr-o imagine , ppt-uri,
dată (iglu) sau corpurilor geometrice; fișiere
Animale de la Polul Nord și Polul Sud. Medii de viață multimedia
(animație,
DP: Text – suport: povești cu conținut moral-etic despre comunicarea muzică, text)
DP: Comunicarea în familie
în familie
Interacțiuni simple cu ființe și persoane
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; -trusă de
DP:2.1, familiare; Ființe preferate și
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Interacțiuni simple caracteristicile acestora geometrie
2.3;
cu ființe și persoane familiare; Ființe preferate și caracteristicile cu corpuri
acestora geometrice,
-Caracteristici ale persoanelor din familie (părinți, frați, surori, bunici); instrumente
Situații în care membrii familiei se implică în viața copilului (boala, de
joaca, încrederea, citirea poveștilor, plimbarea, vizionarea TV); geometrie

128
-Jocuri de stimulare a intercunoașterii în familie (desenarea cadoului de uz școlar
preferat de mama sau tata);
-Jocuri de rol pentru identificarea emoțiilor trăite în familie și redarea -emoticoane
acestora (tristețe, furie, bucurie) pe suporturi
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul de hârtie,
săptămânii emoticoane
MM: cântarea vocală; mişcare pe muzică; cântarea instrumentală; magnetice
MM: Audierea și interpretarea unui
Creaţii muzicale accesibile: Părăiaș, părăiaș (D. Cuclin) cântec. Cântarea vocală
-instrumente
Părăiaș, părăiaș
MM: 1.2; muzicale:
2.1; 2.2; tobiță,
2.3; 3.1; tamburină,
3.2; 3.3 chitară
AVAP:
AVAP:1.1; Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Tehnici simple – AVAP: -instrumente
1.2;1.3;2.1 rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, modelaj, înşirare, Racheta (modelaj) de lucru:
răsucire, înnodare Călătorie în spațiu (colaj) creioane
;2.22.3; 2.6
Modelaj: Tehnici simple: presare, modelare liberă; colorate,
Sugestii de teme: Luna somnoroasă; Soarele; Călătorie în spațiu, carioci,
Racheta creioane
grafice,
pensule,
acuarele,
pahar cu apă

JOCURI:

1. Cosmonauții (joc de mișcare): Copiii se așază într-un cerc exterior, aceștia fiind cosmonauții. În interiorul cercului vor forma un cerc mai mic 8 copii care
reprezintă planetele. La semnalul conducătorului de joc, copiii din cercul exterior închid ochii, cântând un cântecel. Conducătorul de joc înconjoară cercul
exterior, atingând ușor pe spate 9 copii care vor fi cosmonauții ce urmează să „zboare” pe planete. La semnalul ”cosmonauții zboară!”, copiii selectați vor
alerga spre copiii care reprezintă plantele, formând fiecare o pereche (cosmonaut-planetă). Copilul care rămâne singur va deveni conducătorul jocului.
2. Dinozaurii (joc de mișcare): Copiii se împart în două grupe: dinozaurii și vânătorii. Se marchează un loc în spațiul de joc, în care dinozaurii se pot adăposti:
peștera dinozaurilor. La semnalul dat de conducătorul de joc fiecare vânător aleargă să prindă un dinozaur. Cei care nu reușesc devin dinozauri și rolurile se
inversează.

129
3. Pinguinul (amuzament, relaxare): Un copil are rolul de pinguin și va ține în mână un pinguin de pluș/ carton. Copiii vor spune pe rând enunțuri adevărate sau
false despre Polul Sud sau Polul Nord (ex. Pinguinii trăiesc la Polul Nord. – fals; Ursul polar mănâncă pești. – adevărat). Copilul care are rol de pinguin ridică
pinguinul de fiecare dată când enunțurile sunt adevărate. La cele false, tace. Dacă nu e atent și greșește în aprecierea enunțurilor ca fiind adevărate sau false,
clasa va striga ”pingu!”, moment în care alt copil va prelua rolul de pinguin.

130
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 7

BINE AI VENIT, PRIMĂVARĂ!

Perioada: S21-S24;

Timp alocat: 76 ore

Observații:

1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competen Conţinuturi vizate/activate Evaluare/
Săpt. ţe Activități integrate/ pe discipline/ organizarea colectivului de elevi
specifice Feed-back

S21 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea


1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele â, Â didactice sistematică
2.1; 2.2, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Primăvara în țara mea. Literele â, Â colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.3, 2.4; -Audierea unui text/ Povestea literelor -fișe de lucru individuală
-vizionarea unui filmuleț educativ ”Flori-material pentru preșcolari și
3.1; 3.2; ”â” și ”” -softuri
școlari mici” (sursa Educație în Mureș)
3.3, 3.4; JOC: ”Spune-mi cum se cheamă floarea!” -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții educaționale Observarea
4.1; 4.2; de analiză fonetică (Povestea comportame
4.3 CLR: Text – suport: ”Zăpada și ghiocelul” (legendă) ”Pentru tine, -Scrierea literelor â, Â literelor, ntului
primăvară” (poezie de Otilia Cazimir) -Elemente grafice Edusoft) participativ
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -fișe cu în secvențele
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Selectarea unei desene de învățare
imagini reprezentative pentru un detaliu de conținut al mesajului -planșe cu
dintr-un set de imagini; literele de Observarea
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, tipar: â, Â modului de
sunetului studiat (pământ, pâine, român, România); -cartonașe realizare a
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completarea literelor pentru sarcinilor de

131
lipsă pentru obținerea unor cuvinte (pâine, câine, mâine, lână, mână, efectuarea lucru
până); prezenței
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: â, Â (recunoaștere, numire, Autoevaluar
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; -suporturi de e
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ lucru: coli
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu din blocul de Interevaluar
litere de tipar (râmă, mână, pâine, câine, șopârlă, lămâie); Asocierea desen, coli e
cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; Cuvântul; Silaba. Despărţirea albe A4, coli
cuvintelor în silabe; Formarea unui cuvânt din litere date; Jocuri de cartonate Acordarea
realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere mici de colorate, de
tipar și cele scrise cu litere mari de tipar; hârtie recompense
- Jocuri cu litere; Labirinturi – litere glasată
-Pregrafisme și elemente grafice; Aprecieri
-Aplicații pentru dezvoltarea interesului pentru comunicare și -prezentări individuale și
exprimarea liberă a propriilor idei: multimedia: globale
- folosirea unor cuvinte descriptive pentru a îmbogăţi o descriere softuri
(tema primăvara, rândunica, barza, ghiocelul etc.)
educaționale Expunerea
- utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor
, ppt-uri, lucrărilor
emoţii variate;
- iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de interes (ce se fișiere realizate
întâmplă în pădure primăvara, ce face rândunica primăvara, florile multimedia
preferate de primăvară); (animație, Observarea
- recunoaşterea unei flori, prin formularea de întrebări despre muzică, text) comportame
caracteristicile acesteia - jocul „Vaza/ Grădina fermecată” (utilizarea ntului
florilor reale sau a unor cartonașe cu flori)
verbal/
- conversaţii scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei
imagini; -instrumente nonverbal al
- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii muzicale: copilului
evenimentelor, modificarea finalului tobiță,
- crearea unor poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau tamburină,
desene create de copii chitară
MEM:
MEM: 1.4, MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10. Adunarea și scăderea numerelor naturale -instrumente
1.5, 1.6; Adunarea și scăderea cu 1 de la 0 la 10. Adunarea și scăderea cu 1 de lucru:

132
2.2; 3.1; Primăvara în țara mea. Adunarea și scăderea cu 1. Primăvara în Primăvara în țara mea. Adunarea și creioane
3.2; 4.1, natură scăderea cu 1 colorate,
4.2; 5.1, -Efectuarea de adunări și scăderi cu 1 unitate cu suport intuitiv/ prin Primăvara în natură. Calendarul lunii carioci,
5.2; 6.2 numărare; Adăugarea și extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; martie creioane
Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător și grafice,
descrescător; Adunări și scăderi repetate (cu același număr de foarfecă,
elemenete/ obiecte) prin adăugarea/ extragerea de elemente și lipici, hârtie
verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/ prin creponată
desene; Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total,
diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea și/ sau compunerea de
probleme simple după imagini date; Schimbarea componentelor unei
probleme (date numerice, tematică, acţiuni), fără ca tipul de problemă
să se schimbe; Transformarea unei probleme de adunare în problemă
de scădere şi invers; Transformarea unei probleme prin extinderea/
reducerea numărului de operații
-Aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen necunoscut cu
suport intuitiv/ cu ajutorul imaginilor sau folosind metoda balanței;
- Jocuri de rol care necesită gruparea/ regruparea de obiecte şi relaţia
întreg-parte (ex.: „La ora de sport”, „La bibliotecă” etc.);
-Caracteristici ale anotimpului primăvara (activități, schimbări în
natură, îmbrăcăminte); Marcarea unor evenimente semnificative în
calendarul lunii martie; Clasificarea animalelor în funcție de mediul de
viață, numărul picioarelor, mod de hrănire; Observarea unor plante și DP:
animale în mediul lor de viață (furnici, albine, ghiocei etc.) Comportarea în familie
Interacțiuni simple cu ființe și persoane
DP:2.1, DP: Text – suport: povestioare terapeutice despre comportarea în familiare. Ființe preferate și
2.2, 2.3; familie (Îndrumător metodic pentru dezvoltarea vorbirii, 1981; caracteristicile acestora
3.3 Stejarul pitic, Cel mai bun tătic de Victoria Pătrașcu)
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Interacțiuni simple
cu ființe și persoane familiare; Ființe preferate și caracteristicile
acestora

133
-Jocuri de cunoaştere/ intercunoaştere de tipul ”Pot să îmi prezint
familia?”,
- Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi familia mea”, în care copilul
desenează membrii familiei, activităţile preferate desfăşurate
împreună, obiectele/ fiinţele de care se simte ataşat
-Organizarea unor evenimente: „Expoziția de mărțișoare și felicitări
dedicată mămicilor noastre”
- Activităţi şi jocuri de tipul “Ce fac eu și nu face mama/ tata, bunica/
fratele”

MM: 1.2, MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală;


1.3, 1.4; Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu din MM:
2.1; 2.2; folclorul copiilor; Improvizarea unei combinații ritmice asemănătoare Audierea și interpretarea unui cântec.
2.3; 3.1; celor din folclorul copiilor și asocierea acesteia cu mișcări adecvate; Cântarea vocală
3.2; 3.3, Creaţii muzicale accesibile: Martie (Anastasia Bălan) Martie (Anastasia Bălan)
3.4
AVAP: AVAP:
AVAP:1.1; Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Tehnici simple – Ghiocelul. Coșulețul cu ghiocei (colaj)
1.2;1.3;2.1 rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, modelaj, înşirare,
;2.22.3; răsucire, înnodare
2.4, 2.5,
2.6, 2.6

S22 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea


1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele b, B didactice sistematică
2.1; 2.2, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Bubu bondarul. Literele b, B -fișe de lucru colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.3, 2.4; -Audierea textului ”Bubu Bondarul”/ -fișe cu individuală
-memorarea unei scurte poezii (Bondarul leneș, de Elena Farago)
3.1; 3.2; Povestea literelor b, B desene
JOC: ”Zboară, zboară!”
3.3, 3.4; -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții
4.1; 4.2; CLR: Text – suport: Bubu bondarul; ”Noi, albinele” de Călin Gruia de analiză fonetică -cartonașe Observarea
4.3 -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -Scrierea literelor b, B pentru comportame
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea -Elemente grafice efectuarea ntului

134
semnificației unor imagini; prezenței participativ
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ -planșe cu în secvențele
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu literele de de învățare
litere de tipar (buburuză, albină, bondar, balon, broască); tipar: b, B
Identificarea sunetului inițial și a literei corespunzătoare dintr-un
cuvânt; Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine; -suporturi de Observarea
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, lucru: coli modului de
sunetului studiat (bomboană, barcă, banană, lebădă, bec); Cuvântul; din blocul de realizare a
Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe/ completarea silabelor într-un desen, coli sarcinilor de
cuvânt albe A4, coli lucru
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: b, B (recunoaștere, numire, cartonate
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; colorate, Autoevaluar
Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; Cuvântul; Silaba. hârtie e
Despărţirea cuvintelor în silabe glasată
-Jocuri lingvistice: ”Unește piesele de puzzle” (obținerea unor cuvinte Interevaluar
din silabe); Careul cuvintelor (completarea literei B în careuri de litere -prezentări e
pentru a obține cuvinte simple și citirea globală a cuvintelor obținute) multimedia:
- Jocuri cu litere; Labirinturi – litere softuri Acordarea
-Propoziția; Ordonarea unor cuvinte în propoziție cu suport intuitiv; educaționale de
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; Completarea literelor , ppt-uri, recompense
lipsă pentru obținerea unor cuvinte; fișiere
-Jocuri de realizare a corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere multimedia Aprecieri
mici de tipar și cele scrise cu litere mari de tipar; (animație, individuale și
-Pregrafisme și elemente grafice; muzică, text) globale
MEM:
MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10. Adunarea și scăderea cu 2, 3 Expunerea
MEM: 1.4, Adunarea și scăderea cu 2, 3 Se întorc păsările călătoare. Adunarea și -instrumente lucrărilor
1.5, 1.6; -Efectuarea de adunări și scăderi cu 2-3 unități cu suport intuitiv/ prin scăderea cu 2 muzicale: realizate
2.2; 3.1; numărare; Adăugarea și extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; Bubu Bondarul. Adunarea și scăderea cu tobiță,
3.2; 4.1, Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător și 3 tamburină, Observarea
4.2; 5.1, descrescător; Adunări și scăderi repetate (cu același număr de În stup chitară comportame
5.2; 6.2 elemente/ obiecte) prin adăugarea/ extragere de elemente; Utilizarea -instrumente ntului

135
unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență, egal, de lucru: verbal/
minus, plus); Rezolvarea și/ sau compunerea de probleme simple creioane nonverbal al
(aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen necunoscut) cu colorate, copilului
suport intuitiv/ cu ajutorul imaginilor; carioci,
-Caracteristici ale anotimpului primăvara. Vizionarea unui filmuleț creioane
educativ ”Insectele” (sursa Educație în Mureș); Observarea insectelor grafice,
în mediul lor de viață. pensule,
DP: acuarele,
DP:2.1, DP: Text – suport: ”Leopardul fără pete” (poveste) Prietenii mei pahar cu apă
2.2, 2.3; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Interacțiuni simple cu ființe și persoane
3.3 Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Interacțiuni simple familiare. Ființe preferate și
cu ființe și persoane familiare; Ființe preferate și caracteristicile caracteristicile acestora
acestora
-Audierea unui text; Identificarea într-un set de imagini a celor care
redau momente din povestea audiată;
-Prezentarea prietenului preferat (nume, descriere, motivarea
alegerii); Realizarea de desene cu prietenii preferați;
-Activități preferate realizate împreună cu prietenii (realizarea de
desene)
-Jocuri și activități în echipă și realizarea unor produse art-terapeutice
comune
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul
săptămânii
-Jocuri de intercunoaștere și interrelaționare de tip BINGO (Animalul
preferat, Fructul preferat)
MM: Audierea și interpretarea unui
MM: 1.2, MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; cântec. Cântarea vocală
1.3, 1.4; Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu din Copăcelul din grădină
2.1; 2.2; folclorul copiilor; Improvizarea unei combinații ritmice asemănătoare Cântec de primăvară
2.3; 3.1; celor din folclorul copiilor și asocierea acesteia cu mișcări adecvate;
3.2; 3.3, Creaţii muzicale accesibile: Cântec de primăvară (I. Croitoru), Copcelul
3.4 din grădină (C. Mereș)

136
AVAP:1.1; AVAP: AVAP:
1.2;1.3;2.1 Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: Câmpul cu flori (tehnica pensulației)
;2.22.3; pensulație, dactilopictură, pata picturală, tragere și zgâriere, pe Felicitare pentru mama (colaj)
2.4, 2.5, diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton)
2.6, 2.6 Colaj: Realizarea unor lucrări individuale sau de grup; Tehnici simple –
rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, modelaj, înşirare,
răsucire, înnodare
S23 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare
1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele ț, Ț didactice
2.1; 2.2, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs La mulți ani! Literele ț, Ț -fișe de lucru
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.3, 2.4; -Audierea unui text -fișe cu
JOC: Cum se dăruiește un cadou?
3.1; 3.2; -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții desene
3.3, 3.4; de analiză fonetică
CLR: Texte – suport:”La mulți ani”, ”Cadoul Celestinei” (din vol.
4.1; 4.2; Stejarul pitic, cel mai bun tătic”! de Victoria Pătrașcu), ”Mulțumesc” -Scrierea literelor ț, Ț -cartonașe
4.3 de Ved Prakash (din povești care modelează caracterul copiilor, Ed. -Elemente grafice pentru
Aramis 2014); efectuarea
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe prezenței
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea -planșe cu
semnificației unor imagini; Selectarea unor imagini potrivite unui text literele de
dintr-un set de imagini; tipar: ț, Ț
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor,
sunetului studiat (rață, veveriță, țap, țelină, țânțar); -suporturi de
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: ț, Ț (recunoaștere, numire, lucru: coli
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; din blocul de
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ desen, coli
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu albe A4, coli
litere de tipar (tobă, cal, fată, băiat, pisică); Scrierea unor cuvinte cartonate
simple prin diminutivare (”Alintă cuvintele”); colorate,
- Scrierea funcţională folosind desene, simboluri, litere – Felicitarea de hârtie
8 Martie; glasată
-Jocuri cu litere; Labirinturi – litere

137
-Pregrafisme și semne grafice -prezentări
multimedia:
MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10. MEM: softuri
MEM: 1.4, Adunarea și scăderea cu 4 Adunarea și scăderea cu 4 educaționale
1.5, 1.6; -Efectuarea de adunări și scăderi cu 2-3 unități cu suport intuitiv/ prin La mulți ani! Adunarea și scăderea cu 4 , ppt-uri,
2.2; 3.1; numărare; Adăugarea și extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; DP: Jocuri și jucării fișiere
3.2; 4.1, Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător și Interacțiuni simple cu ființe și persoane multimedia
4.2; 5.1, descrescător; Adunări și scăderi repetate (cu același număr de familiare; Ființe preferate și (animație,
5.2; 6.2 elemente/ obiecte) prin adăugarea/ extragere de elemente; Utilizarea caracteristicile acestora muzică, text)
unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență, egal,
minus, plus); Rezolvarea și/ sau compunerea de probleme simple -emoticoane
(aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen necunoscut) cu pe suporturi
suport intuitiv/ cu ajutorul imaginilor; de hârtie,
-Caracteristici ale anotimpului primăvara. Experiment/ activitate emoticoane
practică: Observarea încolțirii unei semințe și a creșterii și dezvoltării magnetice
plantei;
-instrumente
DP:2.1, DP: Text – suport: Cum au fugit odată jucăriile de la un copil (sursă: S23: Jocuri și jucării muzicale:
2.2, 2.3; https://grupaalbinutelor.wordpress.com); Poveste cu jucării (sursă: tobiță,
3.3 http://artefilo.blogspot.ro/) tamburină,
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; chitară
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Interacțiuni simple -instrumente
cu ființe și persoane familiare; Ființe preferate și caracteristicile de lucru:
acestora creioane
-Prezentarea în faţa grupului a unor jucării care exprimă cel mai bine colorate,
ceea ce îi place fiecăruia să facă; „Micul colecţionar”, prezentarea carioci,
colecţiilor pe care fiecare le are acasă creioane
- ghicitori, colaje despre jocuri preferate: „Ce îmi place să fac?” grafice,
- Activități ludice pe echipe: Nu te supăra frate!, Comoara piticilor, etc. pensule,
Explicarea regulilor unui joc de echipă în fața colegilor; acuarele,
MM: 1.2, -Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul pahar cu apă
1.3, 1.4; săptămânii MM:

138
2.1; 2.2; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Audierea și interpretarea unui cântec.
2.3; 3.1; Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu din Cântarea vocală
3.2; 3.3, folclorul copiilor; Improvizarea unei combinații ritmice asemănătoare Ploaia
3.4 celor din folclorul copiilor și asocierea acesteia cu mișcări adecvate; Stai ploaie!
Creaţii muzicale accesibile;
AVAP:1.1; AVAP: AVAP:
1.2;1.3;2.1 Confecții și jucării: croit, cusut; obiecte decorative și de îmbrăcăminte Zâna primăvara (croit)
;2.22.3; pentru păpuși Prăvălia cu jucării (ateliere de lucru cu
2.4, 2.5, obiecte decorative)
2.6, 2.6 Organizarea unei expozții cu jucării vechi
și noi

S24 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare


1.2; 1.3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele g, G didactice
2.1; 2.2, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Florile. Literele g, G -fișe de lucru
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.3, 2.4; -Audierea unui text/ Povestea literelor -fișe cu
- lectura fragmentului ”Păpădia” din ”Călătorie printre ierburi și
3.1; 3.2; -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții desene
lumini” de Iulia Iordan
3.3, 3.4; JOC: Ghicește floarea! de analiză fonetică
4.1; 4.2; -Scrierea literelor â, Â -cartonașe
4.3 CLR: Texte – suport: ”Balul florilor” de Sigrid Laube -Elemente grafice pentru
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe efectuarea
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea prezenței
semnificației unor imagini; Selectarea unor imagini potrivite unui text -planșe cu
dintr-un set de imagini; literele de
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, tipar: g, G
sunetului studiat (măgar, gâscă, steag, găină, glob);
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: g, G (recunoaștere, numire, -suporturi de
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; lucru: coli
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ din blocul de
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu desen, coli
albe A4, coli

139
litere de tipar (margaretă, crin, ghiocel, garoafă, gladiolă); Asocierea cartonate
unor etichete pe care sunt scrise cuvinte cu imaginile potrivite; colorate,
-Jocuri de identificare prin colorare a cuvintelor-gemene scrise cu hârtie
litere mici sau mari de tipar (gard-GARD); glasată
-Jocuri cu litere; Labirinturi – litere
-Pregrafisme și semne grafice -prezentări
MEM: 1.4, MEM: multimedia:
1.5, 1.6; MEM: Adunarea și scăderea cu 5, 0. Adunarea și scăderea cu 5, 0 softuri
2.2; 3.1; Plantele. Părți componente. Condiții de viață (apă, aer, lumină, Florile. Adunarea și scăderea cu 5, 0. educaționale
3.2; 4.1, căldură) În lumea plantelor , ppt-uri,
4.2; 5.1, -Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport intuitiv/ prin fișiere
5.2; 6.2 numărare; Adăugarea și extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; multimedia
Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător și (animație,
descrescător; Adunări și scăderi repetate (cu același număr de muzică, text)
elemente/ obiecte) prin adăugarea/ extragere de elemente; Utilizarea
unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență, egal, -emoticoane
minus, plus); Rezolvarea și/ sau compunerea de probleme simple pe suporturi
(aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen necunoscut) cu de hârtie,
suport intuitiv/ cu ajutorul imaginilor; emoticoane
-Caracteristici ale anotimpului primăvara. Observarea unor plante și magnetice
animale în mediul lor de viață (furnici, albine, ghiocei etc.).
Identificarea părților unei plante. Realizarea de experimente care să -instrumente
evidențieze condițiie de viață ale unei plante; Clasificarea plantelor muzicale:
(grupare după criterii simple, accesibile copiilor: plante cu petale tobiță,
galbene, plante care cresc la câmpie etc); Atitudini pozitive față de tamburină,
mediul înconjurător DP: chitară
DP:2.1, Prietenii mei, necuvântătoarele -instrumente
2.2, 2.3; DP: Text – suport: Interacțiuni simple cu ființe și persoane de lucru:
3.3 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; familiare; Ființe preferate și creioane
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Interacțiuni simple caracteristicile acestora colorate,
cu ființe și persoane familiare; Ființe preferate și caracteristicile carioci,
acestora creioane

140
-Identificarea nevoilor de joc și a partenerilor preferați de joc (părinți, grafice,
animale, copii, jucării) pensule,
-Realizarea unor grafice de opțiuni (de ex. la flipchart): parteneri de acuarele,
joacă, frecvență etc. Prezentarea unui animal preferat; Discuții despre pahar cu apă
animalele de companie;
-Jocuri interdisciplinare: descoperirea unor animale preferate de tipul
”unit dots”; jocuri de observație (Recunoști animalele?); Atitudini
pozitive față de animale;
-Realizarea de proiecte individuale sau de grup: ”Cel mai bun prieten
al meu” MM:
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul Audierea și interpretarea unui cântec.
MM: 1.2, săptămânii Cântarea vocală
1.3, 1.4; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Căldărușă plină
2.1; 2.2; Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu din
2.3; 3.1; folclorul copiilor; Improvizarea unei combinații ritmice asemănătoare
3.2; 3.3, celor din folclorul copiilor și asocierea acesteia cu mișcări adecvate;
3.4 Creaţii muzicale accesibile: Căldărușă plină (din folclorul copiilor) AVAP:
AVAP:1.1; Lalele (pictură pe suport de pânză)
1.2;1.3;2.1 AVAP: Lăcrămioare (dactilopictură)
;2.22.3; Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru:
2.4, 2.5, pensulație, dactilopictură, pata picturală, tragere și zgâriere, pe
2.6, 2.6 diferite suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton)

JOCURI:

1. Flori și fluturași: Pentru desfășurarea acestui joc sunt necesare materiale didactice: flori din cartoane colorate de diferite culori (zambile, lalele, ghiocei etc.)
precum și fluturași din cartoane colorate, având aceleași culori ca florile. Numărul fluturașilor poate fi egal sau mai mare cu al florilor. Copiilor li se distribuie
flori și fluturi. Copiii-flori trebuie să denumească floarea pe care o au, iar copiii-fluturași care au aceeași culoare se vor grupa în jurul copilului-floare. Scopul
jocului: cunoașterea culorilor, logică, amuzament.

141
2. Ghicește floarea!: Într-o vază sunt puse mai multe flori de primăvară (reale). Se identifică frontal fiecare floare cu precizarea denumirii. Apoi, conducătorul de
joc, oferă unui copil care închide ochii o floare pe care acesta trebuie să o recunoască după miros. Va formula și o propoziție despre floarea pe care o ține în
mână.
3. Vrăbiuțele (joc de mișcare): Acest se desfășoară în curte sau pe terenul de sport. Se vor desena cu creta pe asfalt două cercuri concentrice, primul fiind
”pomișorul”, al doilea, cel interior adică, fiind ”iarba”. Toții copiii se vor așeza pe cercul exterior. La semnalul conducătorului de joc, copiii se vor deplasa în
cercul interior, imitând mersul vrăbiuțelor.

142
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 8

SĂ ÎNVĂȚĂM DE LA MICILE VIETĂȚI!

Perioada: S25-S28;

Timp alocat: 76 ore

Observații:

1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competen Conţinuturi vizate/ activate
Evaluare/
Săpt. ţe Activități integrate/ pe discipline/ organizarea colectivului de elevi
Feed-back
specifice
S25 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea
1.2; 1,3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele h, H didactice sistematică
1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Albinuța hărnicuța. Literele h, H colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.2, 2.3, -Audierea unui text/ Povestea literelor ”h” -fișe de lucru individuală
-vizionarea unui filmuleț educativ ”Nouky și prietenii săi: Despre
2.4; 3.1; și ”H” -softuri
albine”
3.2; 4.1; JOC: ”Albinuța mea”- interpretarea cântecului pe mișcare -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții de educaționale Observarea
4.2; 4.3 analiză fonetică (Povestea comportame
CLR: Text-suport: ”Hărnicuța” (poezie), Legenda buburuzei, ”Lumea -Scrierea literelor h, H literelor, ntului
din vârful copacului” (carte uriașă Editura Ars Libri); -Elemente grafice Edusoft) participativ
Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -fișe cu în secvențele
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Selectarea unei desene de învățare
imagini reprezentative pentru un detaliu de conținut al mesajului -planșe cu
dintr-un set de imagini (colorarea personajului harnic din poezie – literele de Observarea
albinuța); tipar: h, H modului de
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, -cartonașe realizare a
sunetului studiat (șah, haină, pahar, hornar); pentru sarcinilor de

143
- Generarea cuvintelor cu sunetul g în poziție inițială, mediană, finală; efectuarea lucru
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: h, H (recunoaștere, numire, prezenței
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; Autoevaluar
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ -suporturi de e
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu lucru: coli
litere de tipar; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; din blocul de Interevaluar
- Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Formarea desen, coli e
cuvintelor din silabe (halat, hornar, hartă, horă); albe A4, coli
-Formarea unui cuvânt din litere date; Jocuri de realizare a cartonate Acordarea
corespondenței dintre cuvintele scrise cu litere mici de tipar și cele colorate, de
scrise cu litere mari de tipar; hârtie recompense
-Joc de recunoaștere a literelor h, H – colorarea imaginilor care redau glasată
alimente sănătoase (acelea care conțin literele h, H); Aprecieri
-Ordonarea cuvintelor pentru a obține propoziții (Spală bine fructele!, -prezentări individuale și
Păstrează mâinile curate!); multimedia: globale
- Jocuri cu litere; Labirinturi – litere softuri
-Pregrafisme și elemente grafice; educaționale Expunerea
-Aplicații pentru dezvoltarea interesului pentru comunicare și , ppt-uri, lucrărilor
exprimarea liberă a propriilor idei: fișiere realizate
- utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor multimedia
emoţii variate (bucurie, tristețe, curiozitate, mirare etc);
(animație, Observarea
- iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de interes (despre
muzică, text) comportame
viața albinelor, furnicilor, ce se întâmplă cu gâzele primăvara, ce rol au
insectele); ntului
- conversaţii scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei verbal/nonv
imagini; -instrumente erbal al
- crearea unor poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau muzicale: copilului
desene create de copii tobiță,
tamburină,
MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31 fără și
MEM: MEM: chitară
cu trecere peste ordin
1.4, 1.5, Adunarea și scăderea numerelor naturale
-Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport intuitiv/ prin
1.6; 2.2; de la 0 la 31 -instrumente
numărare; Adăugarea și extragerea de elemente dintr-o mulțime dată
3.1; 3.2; Albinuța hărnicuța. Adunarea și scăderea de lucru:

144
4.1, 4.2; (Câți prieteni are Hărnicuța? – adunări; Câte bunătăți au rămas din numerelor naturale de la 0 la 31 fără creioane
5.1, 5.2; fiecare la ziua Hărnicuței? – scăderi); Câți faguri cu miere a umplut trecere peste ordin colorate,
6.2 albinuța? – adunare; Câte lumânări trebuie să fie pe fiecare tort? – Flori de primăvară. Adunarea și scăderea carioci,
scădere; Formarea zecii prin încercuirea grupelor de 10 flori; scriere numerelor naturale de la 0 la 31 cu creioane
de adunări și scăderi după model cu suport intuitiv); trecere peste ordin grafice,
-Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător și Primăvara în natură. Calendarul lunii foarfecă,
descrescător; martie lipici, hârtie
-Adunări și scăderi repetate (cu același număr de elemente/ obiecte) creponată
prin adăugarea/ extragere de elemente)- Câți ani are Ana? – adunarea
repetată 4+4+4);
-Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total,
diferență, egal, minus, plus); Rezolvarea și/ sau compunerea de
probleme simple (aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen
necunoscut) cu suport intuitiv/ cu ajutorul imaginilor;
-Observarea unor viețuitoare și plante în mediul lor de viață (insectele,
flori de primăvară); Medii de viață; Numărarea frunzelor, florilor care
apar într-o săptămână; Modificări apărute în lumea plantelor,
viețuitoarelor, omului în anotimpul primăvara; Clasificarea plantelor/
animalelor; Identificarea categoriei căreia aparține un element;
Calendarul lunii martie;

DP: 1.1, DP: Cărticica mea cu povești DP:


2.3, 3.3 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Cărticica mea cu povești
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Interacțiuni simple Interacțiuni simple cu ființe și persoane
cu ființe și persoane familiare; Ființe preferate și caracteristicile familiare. Ființe preferate și
acestora caracteristicile acestora
-Desenarea personajului preferat din povești;
-Descrierea unor personaje; Argumentarea alegerii unui personaj ca
fiind preferat (De ce îl admiri?);
-Audierea poveștii ”Fata babei și fata moșului” de Ion Creangă/
vizionarea fimului de desene animate;
-Ordonarea momentelor dintr-o poveste;

145
MM: 1.2; -Crearea unei minicărți cu desene din povestea audiată; MM:
2.1; 2.2; Audierea și interpretarea unui cântec.
2.3; 3.1; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Cântarea vocală
3.2; 3.3 Creaţii muzicale accesibile: Bondarul leneș (C. Mereș), Albinuța mea Bondarul leneș (C. Mereș)
Albinuța mea
AVAP:1.1; AVAP:
1.2;1.3;2.1 Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, AVAP:
;2.22.3; modelaj, înşirare, răsucire, înnodare Suportul pentru ouă de Paști. Iepurașul
2.4, 2.5 Sugestii de teme: Suportul pentru ouă de Paști, Iepurașul de Paște de Paște (colaj)

S26 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea


1.2; 1,3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele f, F didactice sistematică
1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Furnicuța Fifi. Literele f, F -fișe de lucru colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.2, 2.3, -Audierea textului ”Furnicuța Fifi”/ -fișe cu individuală
-memorarea unui scurt cântecel despre furnici (O furnică duce-n
2.4; 3.1; Povestea literelor f, F desene
spate -https://www.youtube.com/watch?v=0la16CxvGUY8)
3.2; 4.1; -discuții despre viața dintr-un mușuroi de furnici (”Cine face muu? – -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții de
4.2; 4.3 Furnică pentru copii”: https://www.youtube.com/watch? analiză fonetică -cartonașe Observarea
v=riG3UcXK2aM) -Scrierea literelor f, F pentru comportame
-Elemente grafice efectuarea ntului
CLR: Text – suport: ”Furnicuța Fifi”, ”Gospodina” (poezie de Otilia prezenței participativ
Cazimir); ”Întâmplări cu furnici” (cartea uriașă de le Editura Sigma); -planșe cu în secvențele
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe literele de de învățare
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea tipar: f, F
semnificației unor imagini; Selectarea unei imagini reprezentative
pentru un detaliu de conținut al mesajului dintr-un set de imagini -suporturi de Observarea
(colorarea imaginilor care redau lucruri sau ființe din povestioară); lucru: coli modului de
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ din blocul de realizare a
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu desen, coli sarcinilor de
litere de tipar (frunză, furnică, fluture, floare, trandafir); albe A4, coli lucru
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, cartonate
sunetului studiat; Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe/ colorate, Autoevaluar
completarea silabelor într-un cuvânt hârtie e

146
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: f, F (recunoaștere, numire, glasată
scriere); Recunoașterea literelor f, F în drumul furnicilor spre mușuroi, Interevaluar
pe aripile fluturilor; Trasarea conturului literelor folosind resurse -prezentări e
variate; Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; Cuvântul; multimedia:
Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; softuri Acordarea
- Jocuri cu litere; Labirinturi – litere educaționale de
-Pregrafisme și elemente grafice; , ppt-uri, recompense
MEM: MEM: fișiere
1.4, 1.5, MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31 fără și Adunarea și scăderea numerelor naturale multimedia Aprecieri
1.6; 2.2; cu trecere peste ordin în concentrul 0-31 (animație,m individuale și
3.1; 3.2; -Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport intuitiv/ prin Furnicuța Fifi uzică, text) globale
4.1, 4.2; numărare; Adăugarea și extragerea de elemente dintr-o mulțime dată;
5.1, 5.2; Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător și Expunerea
6.2 descrescător; Adunări și scăderi repetate (cu același număr de -instrumente lucrărilor
elemente/ obiecte) prin adăugarea/ extragere de elemente; Utilizarea muzicale: realizate
unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență, egal, tobiță,
minus, plus); Rezolvarea și/ sau compunerea de probleme simple tamburină, Observarea
(aflarea sumei sau diferenței în probleme de tip tabelar: sunt, mai vin, chitară comportame
în total; au fost, au plecat, au rămas;); aflarea unui termen necunoscut -instrumente ntului
cu suport intuitiv/ cu ajutorul imaginilor; Metoda balanței (cu suport de lucru: verbal/
intuitiv) creioane nonverbal al
-Desenarea boabelor pe talerul unei balanțe pentru ca aceasta să colorate, copilului
rămână în echilibru; carioci,
-Observarea unor viețuitoare și plante în mediul lor de viață (insectele, creioane
flori de primăvară); Medii de viață; Numărarea frunzelor, florilor care grafice,
apar într-o săptămână; Modificări apărute în lumea plantelor, pensule,
viețuitoarelor, omului în anotimpul primăvara; Clasificarea plantelor/ acuarele,
animalelor; Identificarea categoriei căreia aparține un element; pahar cu apă
DP: 1.1, DP:
2.3, 3.3 DP: Texte – suport: ”Sună clopoțelul” (poveste) De mic, învăț câte un pic! Sună
De mic, învăț câte un pic clopoțeulul în școala mea!
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Abilități și atitudini de învățare (tehnnici

147
Rutine și sarcini de lucru specifice clasei pregătitoare; Abilități și simple care sprijină învățarea, reguli de
atitudini de învățare (tehnnici simple care sprijină învățarea, reguli de organizare a învățării); Rutine în
organizare a învățării); activitatea școlară
-identificarea comportamentelor pozitive și negative în activitatea
școlară, evidențierea atitudinilor pozitive față de școală (respectarea MM: Audierea și interpretarea unui
MM: 1.2; pauzelor și a perioadelor de învățare, înteruperea jocului, pregătirea cântec. Cântarea vocală
2.1; 2.2; lucrurilor necesare pentru oră, punctualitatea la școală, deplasarea Dacă furnica
2.3; 3.1; civilizată pe coridoarele școlii și în curtea școlii); Melcul supărat
3.2; 3.3 -JOC: Clopoțelul vorbitor
AVAP:
AVAP:1.1; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Mușuroiul de furnici (tehnica pensulației)
1.2;1.3;2.1 Creaţii muzicale accesibile: Dacă furnica (Ana Motora Ionescu), Melcul Puișorul de găină (colaj)
;2.22.3; supărat (George Breazul)
2.4, 2.5
AVAP:
Modelaj: Tehnici simple de lucru: modelare, presare
Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire,
modelaj, înşirare, răsucire, înnodare
Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru:
pensulație, dactilopictură, pata picturală, amprentare, ștampilare,
pulverizare
S27 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare
1.2; 1,3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele j, J didactice
1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Jocuri de copii. Literele j,J -fișe de lucru
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.2, 2.3, -Audierea unui text -fișe cu
-vizionarea desenelor animate ”Greierele și furnicile”, producție
2.4; 3.1; -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții de desene
Disney (https://www.youtube.com/watch?v=Y6O5_m3sgZA); A Bug’s
3.2; 4.1; Life (Disney, 1998) analiză fonetică
4.2; 4.3 JOC: Eu întreb, tu răspunzi! (joc cu cartonașe, Ed. Tehno Art)-citirea -Scrierea literelor j, J -cartonașe
globală a unor cuvinte cu spijinul imaginilor -Elemente grafice pentru
efectuarea
CLR: Texte – suport:”Sfatul jucăriilor” (poezie); prezenței
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -planșe cu

148
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea literele de
semnificației unor imagini tipar: j, J
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor,
sunetului studiat (prăjitură, pijama, ruj, jeleu); -suporturi de
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: j, J(recunoaștere, numire, lucru: coli
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; din blocul de
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ desen, coli
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu albe A4, coli
litere de tipar ; cartonate
-Scrierea unor nume pentru animale (pisică - Miaunica, câine – Lăbuș, colorate,
crocodil – Croco, hipoptoam – Hipo); hârtie
- Cuvântul; Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; Obținerea glasată
cuvintelor formate din două silabe, prin colorarea cu aceeași culoare a
cartonașelor care conțin silabele (co-joc; pla-jă; coa-jă, jo-ben); -prezentări
-Descoperirea cuvintelor în careuri de litere (joc, jar, jos, paj); multimedia:
-Scrierea cuvintelor obținute din litere amestecate (jaguar, jder, softuri
bujor); educaționale
-Jocuri cu litere; Labirinturi – litere , ppt-uri,
-Pregrafisme și semne grafice fișiere
MEM: MEM: multimedia
1.4, 1.5, MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31 fără și Adunarea și scăderea numerelor naturale (animație,m
1.6; 2.2; cu trecere peste ordin în concentrul 0-100 uzică, text)
3.1; 3.2; -Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport intuitiv/ prin Furnicuța Fifi. Rezolvarea de probleme
4.1, 4.2; numărare; Adăugarea și extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; -emoticoane
5.1, 5.2; Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător și pe suporturi
6.2 descrescător; Adunări și scăderi repetate (cu același număr de de hârtie,
elemente/ obiecte) prin adăugarea/ extragere de elemente; Utilizarea emoticoane
unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență, egal, magnetice
minus, plus); Rezolvarea și/ sau compunerea de probleme simple
(aflarea sumei sau diferenței, aflarea unui termen necunoscut) cu -instrumente
suport intuitiv/ cu ajutorul imaginilor; muzicale:
DP: 1.1, DP: O zi din viața de școalar tobiță,

149
2.3, 3.3 DP: O zi din viața de școlar Abilități și atitudini de învățare (tehnnici tamburină,
S28: Vreau să învăț cât mai bine simple care sprijină învățarea, reguli de chitară
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; organizare a învățării; Rutine și sarcini de -instrumente
Rutine și sarcini de lucru specifice clasei pregătitoare; Abilități și lucru specifice clasei pregătitoare; de lucru:
atitudini de învățare (tehnnici simple care sprijină învățarea, reguli de creioane
organizare a învățării); colorate,
-programul zilnic al școlarului; carioci,
-discuții despre alternanța învățare-odihnă; creioane
-realizarea unui jurnal în imagini ”Programul meu de școlar” grafice,
-reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul pensule,
săptămânii acuarele,
MM: 1.2; MM: Audierea și interpretarea unui pahar cu apă
2.1; 2.2; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; cântec. Cântarea vocală
2.3; 3.1; Creaţii muzicale accesibile: Porumbița (George Breazul), Un iepuraș Porumbița
3.2; 3.3 poznaș (folclorul copiilor) Un iepuraș poznaș

AVAP:1.1;
1.2;1.3;2.1 AVAP: AVAP:
;2.22.3; Modelaj: Tehnici simple de lucru: modelare, presare În grădină cu flori și gâze (modelaj)
2.4, 2.5 Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: Suportul pentru creioane (tehnici mixte)
pensulație, dactilopictură, pata picturală, amprentare, ștampilare,
pulverizare

S28 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare


1.2; 1,3; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Recapitularea literelor învățate didactice
1.4; 2.1; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Să ne jucăm cu literele! Literele a-j -fișe de lucru
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.2, 2.3, -Audierea poveștilor pentru copii -fișe cu
-vizionarea unui film educativ (Nouky și prietenii săi – Viermele sau
2.4; 3.1; -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții de desene
cum se naște un fluture);
3.2; 4.1; JOC: Bingo (Jucăria preferată), sursa Infinit Edu analiză fonetică -cartonașe
4.2; 4.3 CLR: Text-suport: ”Petunia” de Roger Duvoisin, ”Năsturel” de Don -Scrierea literelor învățate și a unor pentru
Freeman, ”Pozna lui Jackie” de Hiroyuki Aihara cuvinte simple efectuarea

150
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -Elemente grafice prezenței
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea -planșe cu
semnificației unor imagini; Realizarea de desene după o poveste literele de
audiată; tipar
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, studiate;
sunetului studiat (măgar, gâscă, steag, găină, glob); -suporturi de
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: h, H, f, F, j, J (recunoaștere, lucru: coli
numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; din blocul de
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ desen, coli
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu albe A4, coli
litere de tipar); Asocierea unor etichete pe care sunt scrise cuvinte cu cartonate
imaginile potrivite; colorate,
-Jocuri de completarea a literelor pentru formarea cuvintelor (harnică, hârtie
fidel, jucăuș, hoață); Jocuri de tipul ”Tastează literele pentru a obține glasată
cuvinte”; -prezentări
-Jocuri cu litere; Labirinturi – litere multimedia:
-Pregrafisme și semne grafice; softuri
-Aplicații pentru dezvoltarea interesului pentru comunicare și educaționale
exprimarea liberă a propriilor idei: , ppt-uri,
- utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor fișiere
emoţii variate (bucurie, tristețe, curiozitate, mirare etc);
multimedia
- iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe teme de interes (jocuri,
(animație,
pasiuni)
- conversaţii scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei muzică, text)
imagini; -emoticoane
- crearea unor poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau pe suporturi
desene create de copii de hârtie,
emoticoane
magnetice
-instrumente
muzicale:
tobiță,
tamburină,

151
chitară
-instrumente
de lucru:
creioane
colorate,
carioci,
creioane
grafice,
pensule,
acuarele,
pahar cu apă
MEM: MEM: Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 MEM:
1.4, 1.5, Rezolvarea de probleme Adunarea și scăderea numerelor naturale
1.6; 2.2; -Efectuarea de adunări și scăderi cu 1-5 unități cu suport intuitiv/ prin în concentrul 0-100
3.1; 3.2; numărare; Adăugarea și extragerea de elemente dintr-o mulțime dată; Jocuri de copii. Rezolvarea de probleme
4.1, 4.2; Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător și
5.1, 5.2; descrescător; Adunări și scăderi repetate (cu același număr de
6.2 elemente/ obiecte) prin adăugarea/ extragere de elemente; Utilizarea
unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență, egal,
minus, plus); Rezolvarea și/ sau compunerea de probleme simple
(aflarea sumei sau diferenței); aflarea unui termen necunoscut cu
suport intuitiv/ cu ajutorul imaginilor;

DP: 1.1, DP: Vreau să învăț cât mai bine DP:


2.3, 3.3 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Vreau să învăț cât mai bine
Rutine și sarcini de lucru specifice clasei pregătitoare; Abilități și Abilități și atitudini de învățare. Tehnici
atitudini de învățare (tehnici simple care sprijină învățarea, reguli de simple care sprijină învățarea
organizare a învățării);
-responsabilități în cadrul grupului școlar (ștergerea tablei, aranjarea
jucăriilor la ludotecă, distribuirea fișelor de lucru sau a caietelor,
postarea/ expunerea produselor, aranjarea cărților de la biblioteca
clasei);

152
-factori perturbatori ai învățării (televizorul, muzica, joaca și gălăgia
celor din jur);
-reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la finalul
săptămânii
MM:
MM: 1.2; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Audierea și interpretarea unui cântec.
2.1; 2.2; Creaţii muzicale accesibile: Acul (folclorul copiilor), Cu ciocan și Cântarea vocală
2.3; 3.1; cleștișor (Harry Brauner) Zboară fluturașul meu
3.2; 3.3 AVAP: Acul
Colaj: Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare după contur, lipire, Cu ciocan și cleștișor
AVAP:1.1; modelaj, înşirare, răsucire, înnodare
1.2;1.3;2.1 Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: AVAP:
;2.22.3; pensulație, dactilopictură, pata picturală, amprentare, ștampilare, Omida (colaj)
2.4, 2.5 pulverizare Fluturașul (dactilopictură)

JOCURI ÎN AER LIBER:

1. Lupul și oițele (tradițional)


2. Rațele și vânătorii (tradițional, cu mingea)
3. Mingea frige (tradițional, cu mingea)
4. Sandra-Ruxandra: Copiii stau în cerc, cu fața spre interiorul lui. Un copil se deplasează în spatele copiilor atingându-i ușor cu mânuța și spunând de fiecare dată
”Sandra”. Când alege un copil va spune ”Ruxandra”. La acest semnal, copilul fuge în sensul în care s-a deplasat.

153
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 9

ÎMPĂRĂȚIA VERII

Perioada: S29-S33;

Timp alocat: 95 ore

Observații:

1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competen Conţinuturi vizate/ activate
Evaluare/
Săpt. ţe Activități integrate/ pe discipline/ organizarea colectivului de elevi
Feed-back
specifice
S29 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea
1.2; 1.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Sunetul z. Literele z, Z didactice sistematică
1.4.; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Împărăția verii. Literele z, Z colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.2; 2.3; -Audierea unui text/ Povestea literelor -fișe de lucru individuală
-discuții despre anotimpul vara: vreme, activitățile oamenilor, viața
2.4; 3.1; ”z” și ”Z” -softuri
plantelor și animalelor, vacanța de vară
3.2; 3.3, JOC: Zmeul de hârtie: copiii vor sta în cerc, fiecare având un zmeu -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții educaționale Observarea
3.4 ; 4.1. colorat (acesta poate fi decupat și colorat înaintea jocului). Fiecare de analiză fonetică (Povestea comportame
4.2; 4.3, elev va spune unde dorește să-l ducă în zbor zmeul. -Scrierea literelor z, Z literelor, ntului
4.4 -Elemente grafice Edusoft) participativ
CLR: Texte – suport : ”Împărăția verii” -fișe cu în secvențele
CLR: Împărăția verii. Literele z, Z desene de învățare
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -planșe cu
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; literele de Observarea
-Metoda fonetică/ reprezentarea grafică a silabelor, sunetelor, tipar: z, Z modului de
sunetului studiat (zmeu, zmeură, zebră, paznic); -cartonașe realizare a
- Generarea cuvintelor cu același sunet inițial; pentru sarcinilor de

154
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: z, Z (recunoaștere, numire, efectuarea lucru
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; prezenței
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ Autoevaluar
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu -suporturi de e
litere de tipar (râmă, mână, pâine, câine, șopârlă, lămâie); Asocierea lucru: coli
cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; Cuvântul; Silaba. Despărţirea din blocul de Interevaluar
cuvintelor în silabe; desen, coli e
-Asocierea imaginilor cu etichete pe care sunt scrise cuvintele albe A4, coli
corespunzătoare (girafă, vultur, leu, bizon, barză); cartonate Acordarea
-Formarea cuvintelor din litere date (ZÂNA) sau din silabe date colorate, de
(ZAMBILĂ, ARAGAZ, COZONAC); hârtie recompense
- Jocuri cu litere; Labirinturi – litere glasată
MEM: 1.1, -Pregrafisme și elemente grafice; MEM: Aprecieri
1.2, 2.2; MEM: Măsurări Măsurări -prezentări individuale și
3.1; 3.2; Împărăția Verii. Unități nonstandard de măsură pentru lungime Împărăția Verii. Unități nonstandard de multimedia: globale
4.2, 5.1; -Exerciții joc de comparare a unor lungimi (colorarea furnicii scunde și măsură pentru lungime softuri
5.2; 6.1, a celei mai înalte); educaționale Expunerea
6.2, 6.3 Măsuri neconvenționale pentru determinarea și măsurarea lungimilor , ppt-uri, lucrărilor
(măsurarea lungimii omizilor prin colorarea pătrățelelor; măsurarea fișiere realizate
lungimii drumului fiecărei furnicuțe prin numărarea palmelor); multimedia
-Precizarea dimensiunii unui obiect; (animație, Observarea
-Completarea unui desen prin realizarea unui element asemănător cu muzică, text) comportame
unul dat, dar mai scurt/ mai mic (desenarea unor ciuperci de diferite ntului
înălțimi în raport cu cele date într-un desen); -instrumente verbal/
-Estimarea unor lungimi pe baza unor unități neconvenționale; convențional nonverbal al
DP: 1.1; DP: e și copilului
2.1, 2.2; DP: Texte – suport: 101 de povestiri terapeutice pentru copii și Toate la timpul lor neconvențio
2.3; 3.1, adolescenți de George Burns Abilități și atitudini de învățare. Tehnici nale pentru
3.2, 3.3 softuri educaționale simple care sprijină învățarea măsurare
Toate la timpul lor (liniar,
Comunicarea școlară; Reguli ale activităților școlare/ jocul/ panglică,
întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de lucru; Abilități și atitudini de benzi de

155
învățare / tehnici simple care sprijină învățarea; Explorarea hârtie etc.)
meseriilor / hobby-uri și activități preferate; -instrumente
-reguli de învățare (întreruperea jocului, trecerea la activitatea de muzicale:
învățare, ordinea lucrurilor pe băncuță, urmarea instrucțiunilor tobiță,
învățătoarei); tamburină,
-precizarea activităților preferate la școală chitară
MM: 1.4; MM: -instrumente
2.1; 2.2 ; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Audierea și interpretarea unui cântec. de lucru:
3.1 Ritmul; Creaţii muzicale accesibile: A-nceput petrecerea (Ana Motora Cântarea vocală creioane
Ionescu) A-nceput petrecerea (Ana Motora colorate,
AVAP: 1.2; Ionescu) carioci,
1.3; 2.1, AVAP: creioane
2.2; 2.3; Desen: desen liber, linia, punctul, forma, decorații simple AVAP: grafice,
2.4, 2.5, Modelaj: Tehnici simple de lucru: modelare, presare Valurile mării (desen) foarfecă,
2.6 Oceanul (modelaj) lipici, hârtie
creponată

S30 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea


1.2; 1.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele x, X didactice sistematică
1.4.; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Fluierul fermecat. Literele x, X -fișe de lucru colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.2; 2.3; -Audierea textului ”Bubu Bondarul”/ -fișe cu individuală
-memorarea unei scurte poezii (Bondarul leneș, de Elena Farago)
2.4; 3.1; Povestea literelor x, X desene
JOC: ”Noi suntem muzicanți voioși” (Se interpretează cântecelul, un
3.2; 3.3, elev este numit ”dirijorul fără ca ceilalți elevi să știe și imită prin -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții -cartonașe
3.4 ; 4.1. gesturi și mișcări cântarea la instrument. Elevii trebuie să ghicească de analiză fonetică pentru Observarea
4.2; 4.3, cine e ”dirijorul”.) -Scrierea literelor x, X efectuarea comportame
4.4 -Elemente grafice prezenței ntului
CLR: Fluierul fermecat. Literele x, X -planșe cu participativ
Texte – suport: ”Fluierul fermecat” (poveste după Victor Eftimiu), literele de în secvențele
”Țara Adevărului și Împăratului Minciună” (poveste de Petre Crăciun) tipar: x, X de învățare
-Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -suporturi de
teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea lucru: coli
semnificației unor imagini; Ordonarea întâmplărilor dintr-o poveste, din blocul de Observarea

156
cu ajutorul imaginilor; desen, coli modului de
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ albe A4, coli realizare a
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu cartonate sarcinilor de
litere de tipar (xilofon, pian, saxofon, tobă, fluier); Identificarea colorate, lucru
sunetului inițial și a literei corespunzătoare dintr-un cuvânt hârtie
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: x, X (recunoaștere, numire, glasată Autoevaluar
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; e
Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; Cuvântul; Silaba. -prezentări
Despărţirea cuvintelor în silabe; multimedia: Interevaluar
-Joc de asociere a cuvintelor cu imaginile potrivite (Max, Pixi, Rex, softuri e
Xenia); educaționale
-Formularea de propoziții cu ajutorul unor cuvinte (pix, taxi). , ppt-uri, Acordarea
Reprezentarea grafică a propozițiilor, cuvintelor, silabelor; fișiere de
- Jocuri cu litere; Labirinturi – litere multimedia recompense
-Pregrafisme și elemente grafice; (animație,m
MEM: 1.1, MEM: uzică, text) Aprecieri
1.2, 2.2; MEM: Măsurări Măsurări individuale și
3.1; 3.2; Vara a sosit la noi! Unități de măsură pentru timp. Anul și lunile sale Vara a sosit la noi! Unități de măsură globale
4.2, 5.1; Determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente familiare pentru timp. Anul și lunile sale -calendare
5.2; 6.1, utilizând unități de măsură pentru timp; Marcarea unei săptămâni pe (de perete, Expunerea
6.2, 6.3 calendar; Ordonarea cronologică a anotimpurilor/zilelor din calendare de lucrărilor
săptămână; Realizarea unui orar săptămânal cu ajutorul simbolurilor și buzunar, realizate
desenelor; Coordonarea cronologică a unor evenimente dintr-o zi; calendar
Citirea calendarului unei luni și plasarea în el a unor evenimente digital pe Observarea
importante sau care au semnificație pentru copil; Plasarea unor telefonul comportame
evenimente în raport cu reperele ieri, azi, mâine; Jocuri de evidențiere mobil sau pe ntului
a duratelor; calculator) verbal/
-Influența anotimpurilor în viața plantelor, animalelor, omului; DP: nonverbal al
DP: 1.1; Învăț să mă descurc singur -instrumente copilului
2.1, 2.2; DP: Texte – suport: ”Cum vrea Costel să devină om mare“ de Victor Abilități și atitudini de învățare. Tehnici muzicale:
2.3; 3.1, Sivetidis simple care sprijină învățarea tobiță,
3.2, 3.3 Învăț să mă descurc singur tamburină,

157
Comunicarea școlară; Reguli ale activităților școlare/ jocul/ chitară
întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de lucru; Abilități și atitudini de -instrumente
învățare/ tehnici simple care sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/ de lucru:
hobby-uri și activități preferate; creioane
-Persoane care pot oferi sprijin în învățare (în mediul școlar, acasă) colorate,
-Stabilirea unui instrumentar/ unei recuzite care e necesar/ă realizării carioci,
unei activități (alegerea garderobei pentru rolul Scufiței Roșii); creioane
-Realizarea unui desen în care să se redea o activitate la care au grafice,
participat toți elevii clasei pensule,
MM: 1.4; MM: acuarele,
2.1; 2.2 ; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; Audierea și interpretarea unui cântec. pahar cu apă
3.1 Ritmul; Creaţii muzicale accesibile: Vino, vacanță (Anca Toader) Cântarea vocală
Vino, vacanță (Anca Toader)
AVAP: 1.2; AVAP: Glasul instrumentelor
1.3; 2.1, Confecții și jucării: materiale neconvenționale (fire, mărgele,
2.2; 2.3; pietricele, scoici, sârmă; materiale de art-hobby) AVAP:
2.4, 2.5, Caruselul
2.6 Căluțul de mare
S31 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare
1.2; 1.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele k, K didactice
1.4.; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Ursulețul Koala. Literele k, K -fișe de lucru
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.2; 2.3; -Audierea unui text -fișe cu
-prezentarea unor cărți, enciclopedii cu animale din diferite zone ale
2.4; 3.1; -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții desene
lumii
3.2; 3.3, de analiză fonetică
3.4 ; 4.1. CLR: Ursulețul Koala. Literele k, K -Scrierea literelor k, K -cartonașe
4.2; 4.3, -Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe -Elemente grafice pentru
4.4 teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Identificarea efectuarea
semnificației unor imagini; Selectarea unui răspuns corect dintr-un set prezenței
de variante; -planșe cu
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: k, K (recunoaștere, numire, literele de
scriere); Trasarea conturului literelor folosind resurse variate; tipar: k, K

158
Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ -suporturi de
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu lucru: coli
litere de tipar (kiwi, kilogram, karatist, koala, kilometru); din blocul de
-Formarea unui cuvânt din litere amestecate (eucalipt); desen, coli
-Jocuri cu litere; Labirinturi – litere albe A4, coli
-Pregrafisme și semne grafice MEM: cartonate
MEM: 1.1, Măsurări colorate,
1.2, 2.2; MEM: Măsurări La ZOO. Unități de măsură pentru timp. hârtie
3.1; 3.2; Unități de măsură pentru timp. Luna, săptămâna și ziua Luna, săptămâna și ziua glasată
4.2, 5.1; -Determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente familiare
5.2; 6.1, utilizând unități de măsură pentru timp; Marcarea unei săptămâni pe -ceasuri de
6.2, 6.3 calendar; Ordonarea cronologică a anotimpurilor/ zilelor din diferite
săptămână; Realizarea unui orar săptămânal cu ajutorul simbolurilor și tipuri, de
desenelor; jucărie sau
-Citirea graficului și stabilirea de adevăr a enunțurilor pe baza reale: ceas
graficului analogic,
- Ordonarea cronologică a unor evenimente dintr-o zi; Citirea ceas digital
calendarului unei luni și plasarea în el a unor evenimente importante
sau care au semnificație pentru copil; Plasarea unor evenimente în
raport cu reperele ieri, azi, mâine; Jocuri de evidențiere a duratelor; -prezentări
-Asocierea unor simboluri cu lunile anului (autobuz școlar – multimedia:
septembrie, mărțișor – martie, brad de Crăciun – decembrie, cireșe – softuri
iunie); educaționale
-Citirea orei exacte. Asocierea unei ore cu un eveniment/ moment , ppt-uri,
din zi semnificativ pentru copil fișiere
DP: 1.1; DP: multimedia
2.1, 2.2; DP: Texte – suport: povestioare terapeutice (101 de povestiri Activitățile mele recreative (animație,m
2.3; 3.1, terapeutice pentru copii și adolescenți de George Burns) Abilități și atitudini de învățare. Tehnici uzică, text)
3.2, 3.3 Activitățile mele recreative simple care sprijină învățarea
Comunicarea școlară; Reguli ale activităților școlare/ jocul/ -emoticoane
întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de lucru; Abilități și atitudini de pe suporturi
învățare/ tehnici simple care sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/ de hârtie,

159
hobby-uri și activități preferate; emoticoane
-Identificarea activităților de recreere preferate (Joc: Televizorul magnetice
stricat)
-Realizarea de desene cu activitățile care mențin starea de bine la -instrumente
școală, activitățile de relaxare de la școală muzicale:
MM: 1.4; tobiță,
2.1; 2.2 ; 3. MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; MM: tamburină,
Ritmul; Creaţii muzicale accesibile: Eu sunt numai un copilaș (W. A. Audierea și interpretarea unui cântec. chitară
Mozart) Cântarea vocală -instrumente
AVAP: 1.2; Eu sunt numai un copilaș (W. A. Mozart) de lucru:
1.3; 2.1, AVAP: AVAP: creioane
2.2; 2.3; Confecții și jucării: materiale neconvenționale (fire, mărgele, Brățara colorate,
2.4, 2.5, pietricele, scoici, sârmă; materiale de art-hobby) Șiragul de mărgele carioci,
2.6 creioane
grafice,
pensule,
acuarele,
pahar cu apă

S32 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare


1.2; 1.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Literele q, Q, w, W, y, Y didactice
1.4.; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Ne plac desenele animate! Literele q, Q, -fișe de lucru
-reactualizarea normelor de conduită la școală
2.2; 2.3; w, W, y, Y -fișe cu
- vizionarea unui film de desene animate
2.4; 3.1; -Audierea unui text/ Povestea literelor desene
-desenarea personajului preferat din desenele animate
3.2; 3.3, JOC: Ghicește personajul! (Un elev descrie un personaj din desenele -Citirea globală a unor cuvinte. Exerciții de
3.4 ; 4.1. animate. Ex. ”S-a născut în junglă, iubește animalele, se împrietenește analiză fonetică -cartonașe
4.2; 4.3, cu un urs și o panteră.” Ceilalți copii ghicesc personajul. – Mowgli) -Scrierea literelor q, Q, w, W, y, Y pentru
4.4 -Elemente grafice efectuarea
CLR: Ne plac desenele animate! Literele q, Q, w, W, y, Y prezenței
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar q, Q, w, W, y, Y: -planșe cu
(recunoaștere, numire, scriere); Trasarea conturului literelor folosind literele de

160
resurse variate; Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul tipar: q, Q,
apropiat/ observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a w, W, y, Y
cuvintelor scrise cu litere de tipar ; Asocierea unor etichete pe care
sunt scrise cuvinte cu imaginile potrivite (Tom și Jerry, Mickey, -suporturi de
Woody, Mowgli, Daisy); lucru: coli
-Asocierea unei imagini cu un enunț; din blocul de
-Jocuri cu litere; Labirinturi – litere desen, coli
-Pregrafisme și semne grafice albe A4, coli
cartonate
MEM: Măsurări colorate,
MEM: 1.1, Povestea Veveriței Rița. Anotimpurile, săptămâna MEM: hârtie
1.2, 2.2; Determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente familiare Măsurări glasată
3.1; 3.2; utilizând unități de măsură pentru timp; Marcarea unei săptămâni pe Povestea Veveriței Rița. Anotimpurile,
4.2, 5.1; calendar; Ordonarea cronologică a anotimpurilor/ zilelor din săptămâna -prezentări
5.2; 6.1, săptămână; Realizarea unui orar săptămânal cu ajutorul simbolurilor și multimedia:
6.2, 6.3 desenelor; Ordonarea cronologică a unor evenimente dintr-o zi; softuri
Citirea calendarului unei luni și plasarea în el a unor evenimente educaționale
importante sau care au semnificație pentru copil; , ppt-uri,
-Plasarea unor evenimente în raport cu reperele ieri, azi, mâine; Jocuri fișiere
de evidențiere a duratelor; Planificarea unor activități viitoare în multimedia
calendarul unei săptămâni prin folosirea desenelor/ simbolurilor (animație,m
-Influența anotimpurilor în viața animalelor – Povestea veveriței Rița; uzică, text)

DP: 1.1; DP: Texte – suport: ”Pozna lui Jackie” de Hiroyuki Aihara DP: -emoticoane
2.1, 2.2; Hobby-urile mele Hobby-urile mele pe suporturi
2.3; 3.1, Comunicarea școlară; Reguli ale activităților școlare/ jocul/ Abilități și atitudini de învățare. Tehnici de hârtie,
3.2, 3.3 întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de lucru; Abilități și atitudini de simple care sprijină învățarea emoticoane
învățare/ tehnici simple care sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/ magnetice
hobby-uri și activități preferate;
-Joc: Micul colecționar. Prezentarea colecțiilor personale -instrumente
-Identificarea hobby-urilor unor persoane pe baza imaginilor (fotbal, muzicale:
patinaj, balet, role) tobiță,

161
-Identificarea unor obiecte care ajută copilul în practicarea activităților tamburină,
preferate chitară
-Instrumentarul specific unei meserii (ustensilele de lucru ale -instrumente
pictorului) de lucru:
-Explorarea unui hobby pe care elevul intenționează să îl aibă creioane
colorate,
MM: 1.4; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; MM: carioci,
2.1; 2.2 ; Ritmul; Creaţii muzicale accesibile: Merge, fuge (G. Vieru) Audierea și interpretarea unui cântec. creioane
3.1 Cântarea vocală grafice,
AVAP: Merge, fuge pensule,
AVAP: 1.2; Pictura: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; Tehnici de lucru: acuarele,
1.3; 2.1, pensulație, dactilopictură, pata picturală, amprentare, ștampilare, AVAP: pahar cu apă
2.2; 2.3; pulverizare Personajul preferat din desene
2.4, 2.5, Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii; realizarea de filme și animate(pictură)
2.6 fotografii; Wall-E (vizionarea de film; realizarea unor
fotografii cu activitățile săptămânii)
S33 CLR: 1.1; CLR: Să ne jucăm cu literele! CLR:
1.2; 1.3, -Recapitularea literelor învățate Să ne jucăm cu literele!
1.4.; 2.1, - Sunetele şi literele mari şi mici de tipar: (recunoaștere, numire, Recapitularea literelor învățate
2.2; 2.3; scriere); Literele mari și mici de tipar
2.4; 3.1; -Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe. Identificarea sunetului inițial -Metoda fonetică
3.2; 3.3, din cuvintele oaie, arici, avion, mănușă, măgar, ou; -Citirea globală a cuvintelor
3.4 ; 4.1. -Scrierea literelor mari de tipar în corespondență cu litrele mici de
4.2; 4.3, tipar;
4.4 -Scrierea unor cuvinte simple cu ajutorul imaginilor (sac, nod, ban,
cub, foc);
-Jocuri lingvistice de tipul: ”Eu scriu una, tu scrii multe!” (exersarea
singularului/ pluralului: casă-case); ”Cuvinte mititele” (exersarea
diminutivării: cal-căluț); ”Scurt – lung” (exersarea articulării: cal-calul)
-Jocuri cu litere; Labirinturi – litere
-Pregrafisme și semne grafice

162
MEM: 1.1, MEM: Măsurări MEM:
1.2, 2.2; Ursulețul Koala. Unități de măsură pentru valoare. Leul. Schimburi Măsurări
3.1; 3.2; valorice Ursulețul Koala. Unități de măsură
4.2, 5.1; -Recunoașterea bancnotelor de 1, 5, 10 lei; Confecționarea de bani pentru valoare. Leul. Schimburi valorice
5.2; 6.1, pentru jocuri (La cumpărături; Expoziția cu vânzare, În parcul cu
6.2, 6.3 distracții); Jocuri de gestionare a unui mic buget (pentru excursie,
pentru vizită la muzeu, pentru vizionarea unui film);
-Realizarea de schimburi valorice cu bancnote prin joc: La magazinul
din pădure, Koala cumpără un ecualipt, Delfinul Dodo își dorește o
bărcuță;
-Compararea valorii bancnotelor;

DP: 1.1;
2.1, 2.2; DP: Texte – suport: ghicitori despre meserii, ”Ce miros au meseriile” DP:
2.3; 3.1, (poezie de G. Rodari), softuri educaționale Ce meserie îmi place
3.2, 3.3 Ce meserie îmi place Explorarea meseriilor/ hobby-uri și
Comunicarea școlară; Reguli ale activităților școlare/ jocul/ activități preferate
întreruperea jocului; Rutine şi sarcini de lucru; Abilități și atitudini de
învățare/ tehnici simple care sprijină învățarea; Explorarea meseriilor/
hobby-uri și activități preferate;
-Crearea de discuții în grup despre aptitudinile și talentele copiilor
-Ghicitori depre meserii (ilustrarea răspunsului prin simboluri, desene)
-Activități comune cu membrii familiei
-Identificarea unei activități pe care copilul o face cu talent

-Persoane care pot oferi sprijin în diferite situații de viață

MM: 1.4; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Cântarea instrumentală; MM:
2.1; 2.2 ; Ritmul; Creaţii muzicale accesibile: Imn de serbare (M. Poslușnicu) Audierea și interpretarea unui cântec.
3.1 Cântarea vocală
Imn de serbare
AVAP: 1.2; AVAP: Alfabetul lui Gigel
1.3; 2.1, Confecții și jucării: materiale neconvenționale (fire, mărgele,

163
2.2; 2.3; pietricele, scoici, sârmă; materiale de art-hobby) AVAP:
2.4, 2.5, Păpuși pe deget (pentru meserii, emoții,
2.6 personaje din povești)
Brățara. Șiragul de mărgele

JOCURI:

1. Carduri cu litere: Fiecare elev va primi un card cu o literă mică sau mare din alfabet. Pe verso-ul cardului trebuie să scrie cât mai multe cuvinte care conțin
litera respectivă într-un timp dat (3 minute).
2. Găsește cuvintele!: E un joc care are la bază o imagine. Se poate lucra în perechi sau echipe. Elevii trebuie să scrie cât mai multe cuvinte care sunt redate în
imaginea dată.
3. Jocuri de rol cu personajele decupate din caietul de DP (păpuși pe deget pentru emoții, personaje din povești, meserii).

164
PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 10

VINE VACANȚA MARE! (recapitulare finală)

Perioada: S34;

Timp alocat: 19 ore

Observații:

1. Este recomandat ca Întâlnirea de dimineață să se desfășoare zilnic sau cel puțin lunea și vinerea.
2. Învățătorul va stabili momentul potrivit în cadrul fiecărei lecții când va desfășura jocurile prezentate la finele proiectului unității tematice.
Competen Conţinuturi vizate/ activate
Evaluare/
Săpt. ţe Activități integrate/ pe discipline/ organizarea colectivului de elevi
Feed-back
specifice
S34 CLR: 1.1; Întâlnirea de dimineață: CLR: -auxiliare Observarea
1.2; 1.3, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei Recapitulare finală didactice sistematică
1.4.; 2.1, -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Surpriza verii. Am învățat tot alfabetul! colectivă sau
-reactualizarea normelor de conduită la școală Jurnalul meu. (Să ne jucăm cu literele!)
2.2; 2.3; -fișe de lucru individuală
-realizarea unui jurnal al clasei cu cele mai semnificative momente -Scrierea literelor mici și mari de tipar
2.4; 3.1; pentru fiecare copil; -Cartea
3.2; 3.3, -Silaba. Cuvântul. Propoziția -suporturi de Observarea
3.4 ; 4.1. CLR: Texte – suport: ghicitori, poezii, povestioare despre vacanța de lucru: coli comportame
4.2; 4.3, vară; ”Puii de arici” (de Ionel Pop) din blocul de ntului
4.4 Surpriza verii. Am învățat tot alfabetul! Jurnalul meu. (Să ne jucăm desen, coli participativ
cu literele!) albe A4, coli în secvențele
Cartea (imagine, text, copertă etc.) cartonate de învățare
-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar (recunoaștere, numire, colorate,
scriere); hârtie Observarea
-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat/ glasată modului de
observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu realizare a
litere de tipar; Identificarea sunetului inițial și a literei -prezentări sarcinilor de

165
corespunzătoare dintr-un cuvânt (v, a, c, a, n, ț, a); Jocuri care au multimedia: lucru
cuvinte/ propoziții scrise sub imagine; Jocuri de combinare/ asociere a softuri
silabelor pentru formarea unor cuvinte simple din una, două sau trei educaționale Autoevaluar
silabe (soare, pește, masă, lună; Citirea cuvintelor pe etichete asociate , ppt-uri, e
unor imagini sau obiecte; fișiere
-Exerciții de asociere a imaginii corespunzătoare cu o propoziție citită multimedia Interevaluar
(Azor roade osul. Rățoilă e pe lac. Miaunica bea lapte. Dora citește.) (animație, e
-Jocuri de combinare a literelor pentru formarea cuvintelor (rață, muzică, text)
cocoș, porumbel, iepure) Acordarea
- Scrierea funcțională folosind limbaje neconvenționale: simboluri, de
desene, decupaje de litere – Jurnalul meu -instrumente recompense
muzicale:
MEM: 1.1; MEM: Recapitulare finală tobiță, Aprecieri
1.2; 1.3, Numerele naturale de la 0 la 31. Figuri și corpuri geometrice MEM: tamburină, individuale și
1.4; 1.5, Numerele de la 0 la 31 (formare, citire, scriere, comparare, ordonare); Recapitulare finală chitară globale
1.6,; 2.1, Adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 Numerele naturale de la 0 la 31. Figuri și
3.1, 3.2, elemente dintr-o mulţime dată; Situaţii contextuale care impun corpuri geometrice -instrumente Expunerea
4.1, 4.2; rezolvarea unor probleme prin adunare/ scădere; Probleme de aduna- de lucru: lucrărilor
5.1; 5.2; re/ scădere cu 1-5 unităţi, prin numărare; Figuri geometrice; Sortare creioane realizate
6.1, 6.2, după un criteriu dat, clasificare; Măsurarea lungimii folosind unităţi colorate,
6.3 nonstandard; Relaţii de tipul „dacă..., atunci...”; Estimări şi verificare carioci, Observarea
prin numărare; Plante şi animale – condiţii de viaţă; Efecte ale acţiunii creioane comportame
omului asupra mediului înconjurător grafice, ntului
foarfecă, verbal/nonv
DP: Jurnalul meu lipici, hărtie erbal al
DP:1.1; Portofoliul personal cu rezultate ale învățării; Hobby-uri şi activităţi DP: Jurnalul meu creponată, copilului
2.3; 3.3 preferate; Fiinţe preferate; Manifestarea emoţională; Caracteristici ale Explorarea meseriilor. Portofoliul personal
fiinţelor/ obiectelor preferate din mediul înconjurător; Activități/ cu rezultate ale învățării
Performanțe școlare

MM: 1.4; MM: Cântarea vocală în colectiv; Mişcarea liberă pe muzică; Cântarea
MM: Audierea și interpretarea unui
2.1; 2.2; instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: Vacanța mare (Aurel

166
3.3 Maior), A sosit un tren în gară (autor anonim) cântec. Cântarea vocală
Vacanța mare
AVAP:1.1; AVAP: Tehnica colajului folosind materiale şi tehnici diverse; Decupare Pregătirea serbării de sfârșit de an școlar
1.2; 2.2; după contur; Înnodare; Tehnica plierii hârtiei; Punctul; Linia cu scop de
AVAP:
2.3; 2.6 contur; Culorile spectrului solar; Pata de culoare Zâna Vara (tehnici mixte)
Sugetii de teme: Cireșele, Zâna Vara

JOCURI:

1. Careul numerelor (joc în aer liber): Se trasează cu creta, în curtea școlii, careuri cu numere de la 0 la 30 sau ”scări numerice”. Jocul se desfășoară ca un șotron.
Prin aruncarea unei pietricele, copiii sar în căsuțele cu numere, exersând numărarea cu pași dați: din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3.
2. Desene pe asfalt (joc în aer liber): Elevii, în pereche, desenează câte un organizator grafic la alegere (zmeu, tren, cireșe) și scriu literele amestecate (între 4-6
litere). Fiecare trebuie să scrie sub desenul celuilalt, cuvântul obținut prin combinarea literelor.
3. Fă ceea ce ți se spune! (joc de socializare, interacțiune pozitivă): Pentru desfășurarea acestui joc trebuie scrise bilețele din timp cu mici instrucțiuni pe care
copiii le pot citi (ex. Pune mâna pe capul lui Mihai! Dă noroc cu Ioana! etc). Elevii trebuie atent împărțiți în echipe în funcție de bilețelele pe care le vor extrage.
O echipă extrage bilețelele, citește instrucțiunile și le urmează. Se inversează rolurile, echipa a doua extragând alte bilețele ce cuprind instucțiuni de urmat
pentru colegii din echipa cealaltă.
4. Floarea literelor (joc în aer liber): Elevii sunt împărțiți în echipe de câte 6 elevi. Pentru fiecare echipă se desenează pe asfalt o floare cu 6 petale, pe fiecare
petală fiind scrisă o literă din alfabet. Un elev aruncă o pietricică pe petale. Fiecare elev va trebui să spună câte un cuvânt care conține litera în poziție inițială,
mediană, finală.

167