Sunteți pe pagina 1din 112

Ghidul

învăţătorului

Clasa I

În conformitate cu manualele EDP:

Comunicare în limba română - autori Piţilă, Mihăilescu


Matematică şi explorarea mediului - autori Piţilă, Mihăilescu

● planul cadru
● programe școlare
● planifi carea calendaristi că
● planifi carea integrată a materiei
Cuprins

Planul cadru de învăţământ (pentru învăţământ primar) ...........................3


Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română..............4
Programa școlară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului. .14
Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală........................25
Programa școlară pentru disciplina Muzică şi mişcare..............................32
Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale şi Abilităţi practice.........39
Planificarea calendaristică..........................................................................46
Limba engleză - planificare calendaristică............................................56
Planificarea integrată pe unităţi de conţinut.............................................58
Limba engleză - Planificare pe unităţi de conţinut.............................106

2
3
PLANUL-CADRU de învăţământ
(pentru învăţământul primar)

Clasa
Arii Discipline
P I II III IV
Limba şi literatura
5 7 6 5 5
Limbă şi comunicare română1
Limbă modernă 1 1 1 2 2
Matematică2 3  3  4 4 4
Matematică şi ştiinţe ale naturii
Ştiinţe ale naturii 1 1 1 1 1
Istorie - - - - 1
Geografie - - - - 1
Om şi societate
Educaţie civică - - - 1 1
Religie 1 1 1 1 1
Educaţie fizică 2 2 2 2 2
Educaţie fizică, sport şi sănătate Joc şi mişcare - - - 1 1

Muzică şi mişcare 2 2 2 1 1
Arte
Arte vizuale şi abilităţi
2 2 2 2 1
Tehnologii practice

Consiliere şi orientare Dezvoltare personală 2 1 1 - -


Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

1
 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2
 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.

4
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară pentru disciplina

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


Clasa I

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

Notă de prezentare
Programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unui nou model de
proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să
contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei
de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru
care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin


învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale,
în diverse contexte particulare.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Comunicare în limba română jalonează
achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în
programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului
şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
dobândirea competenţelor de bază. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
- Citire/ lectură
- Scriere/ redactare
- Elemente de construcţie a comunicării

5
Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi
elemente de evaluare continuă.
Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să
modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui
demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în
contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul
general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este
necesară o abordare specifică educaţiei timpurii bazată, în esenţă, pe stimularea învăţării prin joc, care
să ofere în acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de
achiziţii variate ale elevilor.
Curriculumul disciplinei are în vedere modelul comunicativ-funcţional, axându-se pe comu-
nicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi
cele de exprimare orală şi scrisă. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării sale
învăţarea activă, centrată pe elev. Învăţarea nu este un proces pasiv, care li se întâmplă elevilor, ci o
experienţă personală, la care ei trebuie să participe.

Studiul disciplinei Comunicare în limba română, început în clasa pregătitoare, se continuă


până în clasa a II-a şi asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor, prin valorificarea experienţei
specifice vârstei elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării
personalităţii elevilor.

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare


cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de


comunicare cunoscute

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

6
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


Clasa I

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
- utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui mesaj audiat
- realizarea unui desen care corespunde subiectului textului audiat
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba... (în acest fragment de poveste/ în
acest text) ?”
- selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă mesajul textului audiat, dintr-o pereche de
enunţuri date
- formularea unor titluri potrivite textului audiat
- executarea unor comenzi/ instrucţiuni/ reguli de joc prezentate de adulţi sau copii
- jocuri de tipul: „Basme şi culoare”, „Scrisori desenate”, „Ce nu se potriveşte?” etc.
- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea unor reacţii
corespunzătoare
- decodificarea mesajului încifrat în ghicitori
- audierea unor povestiri simple, ilustrate, despre istoria scrisului

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate


- identificarea personajelor/ personajului unui text audiat
- oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul:
„Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce?”
- formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul unui mesaj/ text audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat
- completarea orală a unor enunţuri cu elemente din textul audiat
- identificarea elementelor dintr-un text audiat care se regăsesc într-o ilustraţie
corespunzătoare textului
- sesizarea unor elemente omise din ilustraţiile corespunzătoare unor texte audiate
- asocierea unor imagini/ enunţuri cu informaţiile desprinse din discuţiile cu colegii
- stabilirea de asemănări/ deosebiri între personajele şi/ sau întâmplările prezentate în
povestirile audiate
- jocuri de tipul: „Recunoaşte povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi întâmplat dacă..” etc.

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate


- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un anumit sunet
- jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul care se repetă”, „Nume cu silabă
repetată”, „Completează silaba”, „Grupează după numărul de silabe” etc.
- numărători melodice însoţite de mişcare
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor
- despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin
simboluri/ semne/ jetoane/ gesturi/ bătăi din palme
- rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final
- numărarea cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte
- identificarea anumitor cuvinte în propoziţii audiate, prin convenţii prestabilite: bătăi din palme,

7
poziţionarea de jetoane, simboluri grafice etc.
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a schimba mesajul transmis
- punerea în corespondenţă a unui cuvânt dintr-o propoziţie cu imaginea potrivită/ corespunzătoare

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare


cunoscute
- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral
- jocuri de rol de tipul vorbitor–ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete,
măşti etc.
- formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii poveştilor şi povestirilor citite,
înregistrate
sau povestite de adulţi/ copii
- emiterea unor predicţii asupra derulării evenimentelor dintr-un text audiat
- activităţi de tipul „ştirile zilei” („Ce am făcut ieri”), în care copiii ascultă întâmplări/
evenimente povestite de copii sau adulţi
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi filme pentru copii şi discutarea lor
- conversaţii pe teme de interes pentru copii
- rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer, în care instrucţiunile sunt oferite verbal
- discuţii pe marginea unor spectacole de teatru pentru copii, emisiuni radio-tv, filme etc.

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare


- utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie, urare, solicitare, prezentarea
unor scuze etc.
- jocuri de rol
- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc.,
folosind enunţuri simple
- formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită lămuriri sau informaţii referitoare la
diverse teme din sfera de interes a copiilor
- exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de mulţumire, adaptate interlocutorului
- relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei
- enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei
- formularea de enunţuri pe baza unei imagini/ suite de imagini sau folosind cuvinte date
- dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau imaginate
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conştientizarea importanţei acesteia în reuşita
comunicării
- conştientizarea existenţei unor reguli simple de desfăşurare a schimburilor verbale (salutul,
prezentarea scuzelor, transmiterea mulţumirilor, formularea unei cereri, formularea unor
întrebări etc.) care pot determina reuşita comunicării

2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple


- formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente, referitoare la activităţi desfăşurate
- repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat
- exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare
- discuţii privind comportamentul personajelor
- evidenţierea unor modele de comportament, formularea unor judecăţi de valoare faţă de faptele
8
personajelor
- discuţii de grup, pe subiecte familiare
- completarea unor enunţuri care solicită realizarea acordului gramatical, menţinerea timpului
verbului
- formularea, completarea unor enunţuri orale care să conţină comparaţii între obiecte familiare
- scurte descrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la personaje de desene animate/ benzi
desenate/ persoane cunoscute (părinţi, fraţi, surori, colegi)
- descrieri/ prezentări elementare ale unor activităţi, jocuri cunoscute
jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă...”, „Dacă aş fi...”, „Personajul preferat”, „Cine are
dreptate?”, „Continuă povestea” etc.

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare


- dialoguri în contexte reale sau simulate, pe teme familiare
- formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduita unei persoane/ o întâmplare
etc.
- jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”, „Pregătim o serbare”, „În vizită” etc.
- concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi menţinerea unei conversaţii pe diferite teme de
interes
- exerciţii de primire sau de oferire a unor complimente
- jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla dacă …”
- formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea obţinerii unor informaţii sau pentru
satisfacerea curiozităţii (Cine? Unde? Ce? Când? De ce? Cum? Ce s-ar fi întâmplat dacă..?)

2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi


încredere în sine
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii date
- concursuri de ghicitori
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute
- improvizarea unor povestiri plecând de la cuvinte alese aleatoriu, de la teme familiare
copiilor
- formularea unor ipoteze privind posibilităţile de continuare ale unei întâmplări, în vederea
stimulării spontaneităţii şi a dezvoltării creativităţii
- realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti audiate (album cu desene realizate de
copil în urma audierii textelor, însoţite sau nu de enunţuri scrise)
- conversaţii în grup, pe baza unui text audiat sau a unei imagini
- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor, modificarea
finalului, introducerea unor personaje etc.
- alcătuirea unor enunţuri orale şi/ sau crearea de poveşti orale pornind de la idei/ imagini
date sau desene create de copii
- jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este personajul?”, „Continuă versul/ strofa”,
„Spune după mine” etc.
- crearea unor povestiri în grup, scrise apoi cu ajutorul adultului şi ilustrate de copii

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
- intuirea unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână
- realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram
9
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte
- marcarea prin colorare, subliniere, decupare, încercuire, a unor cuvinte din propoziţii solicitate
de cadrul didactic sau de elevi
- completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a obţine cuvinte
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar sau de mână
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte scurte care conţin cuvinte cu structură fonetică
simplă, scrise cu litere de tipar sau de mână
- marcarea cuvintelor care se repetă într-un text
- citirea unor cărţi de grup (Big-books)
- citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi
propoziţii
- realizarea unor colaje, afişe publicitare utilizând cuvinte decupate din ziare şi reviste
- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau simboluri

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente
familiare
- identificarea personajelor, locului şi timpului unei întâmplări prezentate în textul citit
- citirea unor „cuvinte cheie”
- recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului, timpului şi momentului evocat
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul textului citit
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de mână, cu imaginile potrivite
- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt
- ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite
- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl însoţeşte
- identificarea titlurilor potrivite unui text scurt/ unor fragmente de text
- stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre conţinutul unor enunţuri sau al unui text scurt

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje
simple
- recunoaşterea unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou, P- parcare, I - informaţii,
intrare, ieşire, farmacie, trecere de pietoni, semafor etc.
- punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale/ scrise indicate
- plasarea în spaţiul clasei a unor jetoane sau afişe care transmit mesaje (reguli de conduită,
aniversări ale copiilor, mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc.)
- realizarea unor mesaje, utilizând simboluri din mediul apropiat
- exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date prin desene/ simboluri
- exerciţii–joc de decodare a unor felicitări, invitaţii, scrisori, în care sunt utilizate cuvinte şi
simboluri

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute de suport imagistic
- citirea unor cărţi de grup (cărţi uriaşe)
- citirea individuală şi din proprie iniţiativă a unor poveşti, povestiri etc.
- memorare unor poezii şi ghicitori din proprie iniţiativă
- confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare (individual şi în grup); realizarea „Abecedarului
clasei”, folosind planşe de colorat
- exerciţii de anticipare a evenimentelor sau a finalului unei poveşti din care a fost citit, cu voce
tare, un fragment
- activităţi în biblioteca şcolii
- completarea unui jurnal de lectură al clasei, folosind desene şi enunţuri scurte

10
- amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă
- completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje ale textelor citite
- observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme, dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini
- observarea şi stabilirea unor asemănări şi diferenţe între suporturi de lectură variate (carte de
colorat, carte de poveşti cu ilustraţii, carte ce conţine doar text, carte electronică etc.)
- jocuri de rol: „La librărie”; „Toneta cu reviste” etc. - citirea unor reviste pentru copii

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

4.1. Scrierea literelor de mână


- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; decorarea literelor de mână şi de tipar;
- trasarea în duct continuu a literelor de mână
(începând prin unirea punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe blatul mesei, în aer, pe spatele
colegului, pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul pe coli mari
- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris (creion, carioca, stilou, pensulă,
cretă) pe variate suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând
distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
- completarea după model, cu litere de mână, a unor enunţuri din cuprinsul unor bilete, invitaţii,
felicitări, scurte scrisori
- exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a alineatelor, de păstrare a distanţei dintre
cuvinte
- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor, propoziţiilor din 3-5 cuvinte;
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise cu litere de tipar sau de mână, pentru a
obţine cuvinte
- realizarea unor afişe, etichete cuprinzând reguli de conduită, norme de lucru, îndemnuri,
încurajări etc.
- realizarea unor postere, pe diferite teme, în cadrul proiectelor, folosind imagini, cuvinte şi
propoziţii preluate după modele

4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind
materiale diverse
- alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual
- adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în enunţuri eliptice
- ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia
- scrierea unor cuvinte, propoziţii cu ajutorul computerului
- confecţionarea unor etichete, afişe, materiale necesare în activitatea zilnică
- organizarea în clasă a unui colţ/ panou, destinat transmiterii unor mesaje şi informaţii (prin
desene, cuvinte/ enunţuri simple şi simboluri) pe o temă aleasă de copii sau referitoare la
subiectul unui proiect
- personalizarea unor modele predefinite de invitaţii, felicitări, scrisori (de exemplu, scrisoare către
Moş Crăciun)
- jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise

11
4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi
neconvenţionale
- scrierea propriei versiuni a unei poveşti spuse de cadrul didactic
- scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte
(propoziţii) şi simboluri/ desene
- redactarea, din proprie iniţiativă, a unor poveşti, jurnale, poezii etc., prin care copilul să îşi
exprime bucuria, tristeţea, încântarea, mândria etc.
- realizarea unor scrisori desenate, jurnale, invitaţii la evenimente personale ori ale clasei,
documente cu valoare utilitară în cadrul clasei (orar, traseul unor excursii, hărţi simple care să
marcheze obiective culturale din jurul şcolii etc.)
- confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare, în care se vor folosi limbaje convenţionale şi
neconvenţionale
- prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute, amuzante, surprinzătoare, a unor fapte bune

CONŢINUTURI

Domenii CLASA I

Comunicare Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta, a formula o rugăminte, o idee/ o părere, o


orală cerere
(ascultare, Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul
vorbire, Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate
interacţiune) Intonarea propoziţiilor enunţiative şi interogative Dialogul
Oferirea unor informaţii despre: identitatea proprie, desene animate, filme pentru
copii, viaţa de şcolar, familie, prieteni, colegi de clasă, reguli de circulaţie, mediul
social şi natural apropiat, igiena personală
Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului,
păstrarea ideii
Forme ale discursului oral
Povestirea unor întâmplări trăite
Repovestirea unor întâmplări auzite
Descrierea unui obiect/ a unei persoane

Citire/ lectură Cartea Numerotarea paginilor, direcţii de orientare în pagină


Literele mici şi mari de tipar şi de mână
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Alfabetul limbii române
Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice (introduse progresiv)
Cuvinte care conţin diftongii: oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie)
Citirea propoziţiilor/ enunţurilor
Citirea textelor scurte (de maxim 75 de cuvinte, introduse progresiv)
Aşezarea textului în pagină
Titlu. Autor. Alineate

Scriere / Alfabetul limbii române Literele mici şi mari de mână

12
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
redactare Ortografia
Scrierea ortografică a cuvintelor
Scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei şi al titlului
Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii (fără terminologie)
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi,
ghe, ghi
Punctuaţia
Punctul
Semnul întrebării
Linia de dialog
Organizarea textului scris
Scrierea caligrafică pe liniatură tip I
Plasarea datei, a titlului, folosirea alineatelor
Scrierea funcţională
Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30 de
cuvinte). Dictări Biletul
Invitaţia. Felicitarea
Scrisoarea. Jurnalul (text şi desene)
Scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunţuri), pornind de la experienţe trăite

Elemente de Vocabular
construcţie a Cuvântul– grup de sunete asociat cu un înţeles
comunicării Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu sens opus
Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit Fonetică
Sunetele limbii române. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire)
Silaba
Cuvântul
Despărţirea cuvintelor în silabe intuitiv, fără cunoaşterea regulilor
Propoziţia / enunţul (fără teoretizări)

SUGESTII METODOLOGICE
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare
pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare–învăţare–evaluare, în concordanţă cu
specificul acestei discipline.
Copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare.
La acest nivel de vârstă, cadrul didactic va urmări sistematic realizarea unor conexiuni între toate
disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare
pentru viaţa reală.

Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii
gândirii, precum şi a creativităţii elevului.
În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru această disciplină
şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul pentru
participarea activă, individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi
sentimente. Tot ceea ce se întâmplă la „ora” de Comunicare în limba română ar trebui să se deruleze
sub forma unei suite de jocuri sau antrenamente amuzante, atât în cazul clasei pregătitoare, cât şi în

13
cazul claselor I şi a II-a. Din spaţiul clasei nu trebuie să lipsească jucăriile. De asemenea, accentul se
va pune pe spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor şi nu pe rigurozitatea ştiinţifică a acestora. Prin
reluări succesive şi prin utilizarea obiectelor, copilul ajunge să se corecteze singur, pe măsură ce
noţiunile devin înţelese şi interiorizate. Scrierea se va consolida treptat, pe măsură ce se dezvoltă
musculatura mâinii. În clasa pregătitoare, scrierea semnelor grafice va începe cu exerciţii de desenare a
unor elemente preluate din mediul înconjurător (beţişoare, cârcei de viţă-de-vie, bastoane, buline etc.),
continuându-se apoi cu scrierea lor pe foaie velină şi pe liniatură tip I.
Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel încât să
răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să
exprime idei şi sentimente despre ceea ce învaţă.
O altă sugestie metodologică se referă la folosirea nonverbalului pentru intuirea conceptelor, fie
că e vorba de nume de obiecte sau de acţiuni, fie că e vorba de filtre de comunicare de tipul funcţiilor
limbii/actelor de vorbire. Dacă profesorul mimează acţiunea de a se ridica/sta jos atunci când enunţă
aceste activităţi, pentru elev va fi mult mai clar despre ce este vorba. În acelaşi context, învăţarea va fi
facilitată dacă elevii sunt stimulaţi să combine verbalul (ceea ce au receptat sau ceea ce exprimă) cu
limbajul corporal, vizual sau muzical.
Foarte importantă este şi învăţarea în context. Dezvoltarea competenţelor de comunicare are loc în
contexte de comunicare şi, bineînţeles, cu un scop inteligibil copiilor. În absenţa contextului, elevii
ajung să recite doar cuvinte şi fraze memorate fără să poată să le transfere apoi în alte situaţii. De
altfel, oricine învaţă mult mai bine dacă înţelege de ce învaţă ceea ce învaţă.
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se recomandă cu
prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor,
centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile
copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini în contexte fireşti, sincretice,
adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la competenţele
specifice, evitându-se comparaţiile între elevi. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în
reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă
ale elevilor. Procesul de evaluare valorifică şi experienţele de învăţare / competenţele dobândite de
către copii în contexte nonformale sau informale. Rezultatele elevilor vor fi înregistrate, comunicate şi
discutate cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat
progresul fiecărui copil.

14
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară pentru disciplina

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI


Clasa I

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

Notă de prezentare
Programa disciplinei Matematică şi explorarea mediului este elaborată potrivit unui nou model
de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să
contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei
de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru
care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin


învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale,
în contexte particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Matematică şi explorarea mediului jalonează
achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în
programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului
şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
alfabetizarea cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, ele sunt grupate pe
următoarele domenii:
- Numere
- Figuri şi corpuri geometrice
- Măsurări
- Date

15
- Ştiinţele vieţii
- Ştiinţele Pământului
- Ştiinţe fizice
Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi
elemente de evaluare continuă.
Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice,
să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare exemplificate. Se urmăreşte astfel realizarea
unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă, în
contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul
general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este
necesară o abordare specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care
să ofere în acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de
achiziţii variate ale elevilor.
Disciplina Matematică şi explorarea mediului are un caracter de noutate în raport cu disciplinele
studiate până în prezent în clasele I şi a II-a din învăţământul primar. În planul-cadru de învăţământ,
disciplina Matematică şi explorarea mediului face parte din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale
naturii, realizând o abordare integrată a conceptelor specifice domeniilor Matematică şi Ştiinţe ale
naturii, pentru care sunt alocate, la clasa pregătitoare şi clasa I, 4 ore pe săptămână, iar la clasa a II-a, 5
ore.
Principalele motive care au determinat abordarea integrată a matematicii şi a unor elemente de
ştiinţe ale naturii în cadrul aceleiaşi programe sunt următoarele:
- O învăţare holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru elevi,
fiind mai apropiată de universul lor de cunoaştere.
- Contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte profunzimea
înţelegerii conceptelor şi a procedurilor utilizate.
- Armonizarea celor două domenii: matematică şi ştiinţe permite folosirea mai eficientă a
timpului didactic şi măreşte flexibilitatea interacţiunilor.
Studiul disciplinei Matematică şi explorarea mediului, început în clasa pregătitoare, se continuă
până în clasa a II-a, urmărind o dezvoltare progresivă a competenţelor, precum şi a celorlalte achiziţii
dobândite de elevi, prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor, prin accentuarea dimen-
siunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor. Programa de Matematică şi
explorarea mediului pentru clasa pregătitoare a fost structurată astfel încât să promoveze un demers
didactic centrat pe dezvoltarea unor competenţe incipiente ale elevului de vârstă mică, în scopul
construirii bazei pentru învăţări aprofundate ulterioare.

Competenţe generale

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare


2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul
înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

16
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare

Clasa I

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100


- reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul numărătorii de poziţionare;
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a numerelor din intervalul 0 -100;
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 beţişoare;
- citirea numerelor de la 0 la 100;
- scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua caietului de matematică;
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr;
- numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi descrescătoare, cu
precizarea limitelor intervalului (de la ...până la)
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor cu roşu;
Scrieţi cu verde cifra unităţilor);
- generarea de numere mai mici decât 100, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date(ex.: precizarea
cifrei unităţilor/zecilor);
- aflarea unui număr/a unor numere respectând anumite condiţii (ex. „scrie cel mai mare număr
mai mic decât 80”, „scrie toate numerele naturale de două cifre identice” etc.);

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100


- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub altele, încercuirea
părţilor comune, punerea în corespondenţă;
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =;
- compararea a două numere naturale mai mici decât 100, atunci când acestea au acelaşi număr de
zeci/de unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte sau al numărătorii de poziţionare;
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir (ex.: numerotarea clădirilor pe o stradă);
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100;
- identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat; - selectarea unor numere după un criteriu
dat (ex.: „Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 39 şi mai mici decât 45”);
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de comparare a două numere mai
mici decât 100;

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor,


estimări, aproximări
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale prin compararea acestora două
câte două;
- identificarea unor numere, situate într-un interval dat (ex.: „Scrie trei numere mai mici decât
25”);
estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte;
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea sau eliminarea unui număr de unităţi;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele intervalului;
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent
la numărare

17
- numărare cu pas dat ( ex. din 2 în 2, din 10 în 10), folosind ca suport intuitiv obiecte sau desene;
- compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi
numere;
- jocuri de rol care solicită compunerea / descompunerea numerelor din concentrul 0-100
(ex.: La piaţă, Facem ordine în bibliotecă etc.); - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
- de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor;
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea
elemente”;
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia inversă;
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără
precizarea terminologiei;
- găsirea ”regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 3→7; 4→8; 5→9
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor;

1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale
în concentrul 0-100
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente;
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi pentru determinarea
cardinalului acesteia;
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată (ex.: „De câte
ori pot extrage câte 3 bile dintr-un grup de 9 bile”; „Un băieţel împarte în mod egal 10 bomboane
celor 5 colegi ai săi. Câte bomboane primeşte fiecare coleg?”);
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/diferenţe de termeni egali (ex.: „4 fraţi
primesc câte 2 mere. Câte mere au primit fraţii?”);

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >,
=, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100;
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza comparării a două numere mai mici decât 100
şi scrierea relaţiei;
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei sume cu o diferenţă sau cu un număr (de
exemplu, „24 + 13 ꞊ 45 – 40 sau 99 ꞊ 34 - 30” etc.)
- transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
cuvintelor care sugerează operaţia;
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la numere date, de la
imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi invers;
- transformarea unei probleme prin extinderea/ reducerea numărului de operaţii;
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător

2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de


tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţă, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical,
oblic , interior, exterior,
- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu
alte obiecte precizate;
18
- jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate (ex.: aşază creionul
galben în stânga creionului roşu);
- identificarea unor obiecte/persoane în funcţie de poziţia lor spaţială (Cine se află în faţa ta?)
- realizarea unor desene simple, pe baza unor condiţii date (ex.: desenaţi un triunghi; la stânga
acestuia desenaţi o steluţă; sub el desenaţi o linie orizontală);
identificarea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor obiecte din realitatea imediată sau în
cadrul unor desene (ex.: încercuieşte obiectele desenate în poziţie orizontală; colorează obiectele
desenate în poziţie oblică;)
- scrierea pe reţeaua de pătrăţele a caietului de matematică a liniuţelor orizontale, verticale,
oblice;
- compunerea/asocierea elementelor grafice pentru obţinerea unor forme stilizate ale unor
elemente din viaţa reală;
- observarea simetriei la figurile geometrice plane, la obiecte şi fiinţe din mediul apropiat;
- jocuri care necesită orientarea în tabele şi folosirea cuvintelor „rând” şi „coloană”;
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri;
- construirea unor obiecte uzuale, folosind corpuri geometrice, fără utilizarea terminologiei;
- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite materiale;

2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane
accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice)
- conturarea pe foaie velină a unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi,
cerc), cu ajutorul unor şabloanelor;
- desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din
caietul de matematică;
- decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin desen sau colaj;
- realizarea unor colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate (case, castele, pomi,
gărduleţe, roboţi etc.);
- compunerea unui spaţiu plastic folosind ca forme doar pătrate sau doar cercuri etc. (ex.: un
copac stilizat, doar din cercuri – mari, mici, medii);

- decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite dimensiuni, realizate pe diverse


suporturi (hârtie glasată, carton);
- descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, sferă, cilindru- feţe (formă, număr);

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
- completarea de şiruri de numere/obiecte ordonate mai mici decât 100, respectând reguli
precizate;
- realizarea/transcrierea unor modele repetitive - înşirarea mărgelelor, jucăriilor etc. respectând o
anumită regulă;
- identificarea unei zile/luni care lipseşte dintr-o serie dată (ex.: ianuarie,...., martie;
joi,...sâmbătă);
- descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme;
- inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în jocuri;
- identificarea regulii de construire a unui şir de numere;
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul omenesc cu principalele organe;
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora folosind imagini din atlase sau mulaje;
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt amplasate anumite organe;
19
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale animalelor şi plantelor;
- reprezentarea în desen a componentelor principale ale plantei;
- relaţionarea principalelor structuri ale organismului uman şi animal cu rolurile acestora;
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora;
- realizarea unor experienţe care să pună în evidenţă transformările de stare ale apei (solidificare,
topirea gheţii, evaporare, fierbere, condensare);
- utilizarea unei lupe pentru evidenţierea căldurii primite de la Soare;
- desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa şi la prânz, la aceeaşi oră şi în raport cu acelaşi reper, timp
de o săptămână şi evidenţierea regularităţilor;
- realizarea unor experienţe în scopul punerii în evidenţă a forţei gravitaţionale: căderea liberă a
diferitelor obiecte;
realizarea unor experienţe care să pună în evidenţă propagarea sunetului prin diverse medii
care-i alterează tăria: un radio care se va acoperi cu diferite materiale - hârtie, ţesătură, material
izolator, vată etc.;
- producerea de sunete specifice ploii – picături de apă care cad, tunetul, mersul prin apă etc.;
- identificarea surselor convenţionale de energie şi a unor surse alternative de energie;
- evidenţierea formelor de energie prin experimente simple;
- evidenţierea forţei vântului şi a apei, ca surse de energie, prin utilizarea unor modele (ex.:
morişcă, roată pusă în mişcare de o apă curgătoare/ apa de la robinet);

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural


- activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din curtea şcolii sau a colţului verde din
clasă;
- utilizarea unor unelte şi materiale de curăţare a mediului (greblă, mănuşi de protecţie etc.);
- refolosirea unor materiale în cadrul unor activităţi
(ex.: paharul de la iaurt pentru decorare şi utilizarea ca ghiveci pentru plante, folosirea unor
imagini din pliantele publicitare pentru crearea unor şiruri, pentru ilustrarea anotimpurilor etc.);
- identificarea importanţei energiei în viaţa omului, a modalităţilor de economisire a energie;
- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu privire la anumite atitudini şi comportamente
observate în mediul înconjurător;
- identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul înconjurător;

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică

4.1. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări
prin desene şi operatorii logici „şi”, „sau”, „nu”
- jocuri logico-matematice referitoare la reuniunea a două mulţimi disjuncte;
- punerea în scenă a unor probleme/situaţii problematice care folosesc operatorii logici “şi”,
“sau”, “nu”;
- prezentarea, într-un jurnal, a propriilor observaţii referitoare la transformările apei (solidificare,
topirea gheţii, evaporare, fierbere, condensare);
- realizarea unui jurnal desenat referitor la viaţa unei plante/animal;
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante în diferite etape de dezvoltare ale acestora;
- prezentarea înregistrărilor din calendarul naturii, realizat pe o perioadă determinată de timp;,
- formularea unei concluzii în urma unor observaţii repetate: ”Şi creionul, şi cartea, şi căţelul de
pluş cad pe Pământ/sunt atrase de Pământ” sau ” Planta are nevoie de apă ca să trăiască” sau
”Sunetul încă se aude (deşi trece prin diferite materiale)” etc.;
- reprezentarea rezultatelor prin desene;

20
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile
- recunoaşterea cauzei care a determinat uscarea unei plante verzi ca urmare a explorării
fenomenului (lipsa de apă, lipsa luminii etc.);
- recunoaşterea efectului forţei gravitaţionale asupra corpurilor de pe Pământ – căderea liberă;
- realizarea unor discuţii: „Ce credeţi că se întâmplă într-o navetă spaţială?” etc.;
- recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de lumină şi căldură şi importanţa acestuia în menţinerea
vieţii;
- identificarea unui şir de efecte ale unei pene de curent şi recunoaşterea nevoii de surse alternative
de energie;
- identificarea căilor de economisire a energiei electrice şi recunoaşterea caracterului limitat al
energiilor convenţionale;
- identificarea efectelor pozitive/negative ale Soarelui asupra Pământului;
- identificarea efectelor pozitive şi negative produse de precipitaţii;
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?” ;

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date

5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii
- identificarea dintr-un şir de imagini a celor care întrunesc simultan două condiţii (ex.:animale cu
schelet intern şi cu două picioare; cu patru picioare şi se hrănesc doar cu iarbă etc.);
- gruparea fotografiilor elevilor clasei după luna în care s-au născut şi zodie, gen etc. şi realizarea
unui grafic cu bare pe baza datelor colectate;
- înregistrarea observaţiilor realizate în timpul experimentelor prin desen/ prin marcarea cu
diverse simboluri a momentului în care a avut loc o anumită modificare;
- înregistrarea schimbărilor meteorologice în calendarul naturii utilizând simboluri-desene –
soare, nori, precipitaţii, vânt;
- înregistrarea vremii şi a temperaturii (la prânz) timp de o săptămână;
- înregistrarea într-o diagramă T a resurselor convenţionale şi neconvenţionale de energie dintrun
set de resurse;
- înregistrarea „calificativelor” personale, pentru o activitate specifică desfăşurată într-o zi;
- ordonarea anotimpurilor pe o scală a preferinţelor (îmi place cel mai mult, îmi place mult, îmi
place, îmi place puţin);

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice
- rezolvarea unor probleme după imagini date
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de adunare şi scădere în
concentrul 0-100
- organizarea datelor unei probleme în tabel
- compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând date scrise într-un tabel
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri

21
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea capacităţilor


şi a lungimilor
- alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale (pahare/sticluţe de plastic etc.) pentru
măsurarea capacităţii;
- măsurarea capacităţii unor vase folosind etaloane de forme şi mărimi diferite, urmată de
consemnarea şi discutarea rezultatelor, cu folosirea expresiilor ”mai mult”, ”mai puţin”,”plin”,
”gol” etc.;
- realizarea unei reţete culinare simple;

- comparări de capacităţi de obiecte (de exemplu, de câte ori se cuprinde conţinutul unui recipient
într-altul mai mare);
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării succesive (două câte două) a capacităţii lor;
- identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici privind capacitatea acestora (”plin”,
”gol” etc.);
- estimarea unor mărimi (Cam câţi paşi sunt de la uşă până la banca ta; În câte pahare pot
vărsa sucul dintr-o sticlă de 2l?).

6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea şi compararea duratelor unor
activităţi cotidiene
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în ordinea succesiunii lor în
săptămână;
- precizarea lunilor specifice unui anotimp;
- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului (ziua de naştere, prima zi
de şcoală, prima zi a vacanţei de vară , Ziua Internaţională a copilului, Mărţişorul etc);
- găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc (01.03.-
Mărţişorul-primăvara; 25.12-Crăciunul-iarna etc.);
- completarea calendarului personal/ al clasei cu evenimente care au importanţă pentru copii;
prezentarea unor evenimente/întâmplări personale, utilizând denumirile zilelor săptămânii şi ale
lunilor anului;
- realizarea unui calendar personal, privind activităţile extraşcolare (luni-tenis, marţi-
vizitarea unui muzeu, miercuri-efectuarea unui experiment: plantarea unei flori într-un ghiveci);
- planificarea unei activităţi în cadrul unui orar;
- planificarea /repartizarea unor responsabilităţi personale/de grup pe o perioadă
determinată de timp;
- identificarea mai multor tipuri de ceas (de perete, ceasul electronic, ceasul de mână);
- evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre diferitele tipuri de ceasuri (ex.: ceasul
electronic nu are ace indicatoare);
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date: ”Ceasul arată ora 9 fix/ 9 şi
jumătate”;
- realizarea unei corespondenţe între ora indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel
electronic;

6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale


standard şi nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din
concentrul 0-100
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei
- recunoaşterea monedelor de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani;
22
- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu altul având aceeaşi valoare;
- punerea în corespondenţă: 1 leu –→o pâine; 1 leu
–→o acadea etc; 5 lei –→1 suc; 5 lei –→o revistă
- negocierea unor schimburi de obiecte echivalente valoric (troc);
- echivalarea ca valoare a unor grupuri de obiecte cu un singur obiect (3 creioane ≈ 1 pix);
- jocuri: Schimbul de cartonaşe (ex.: un cartonaş cu animale valorează cât două cu fotbalişti);
- calcularea costurilor (şi a profitului, în cazul vânzării) unor obiecte confecţionate de copii;
- adunarea şi scăderea în limitele 0-100, folosind bancnotele şi monedele învăţate;
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu
suma de bani de care dispun;
- jocuri de utilizare a banilor: La piaţă, La librărie, La chioşc;
- rezolvarea unor probleme legate de stabilirea unui buget pentru un scop precis;
- estimarea bugetului necesar pentru atingerea unui scop;

6.4. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) şi
a unor instrumente adecvate
- măsurarea lungimii unor obiecte şi exprimarea acesteia în centimetri;
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în litri;
- identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor
măsurători (rigla, vasul gradat);
măsurarea unor volume/dimensiuni cu instrumente de măsură potrivite (ex.: măsurarea volumului
unui vas, măsurarea taliei etc.);
- compararea rezultatelor obţinute prin măsurarea dimensiunilor/capacităţii unor
obiecte/vase de formă asemănătoare;
- completarea, până la egalizare, a lungimii/ capacităţii a două obiecte;
- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de măsură (ex.: Taie o bucată de sfoară
de 50 cm etc., plantează bulbii la 10 cm distanţă etc.);

Conţinuturile învăţării

Domenii CLASA I

Numere Numere naturale 0 -100: recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre),
comparare, ordonare, numere pare/impare:
- de la 0 la 31
- de la 31 la 100
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10
Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate,
element neutru - fără precizarea terminologiei) Adunarea şi scăderea în
concentrul 0 – 100,
fără şi cu trecere peste ordin Proba adunării. Proba scăderii
Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
Probleme care se rezolvă prin două operaţii de adunare şi/sau scădere

Figuri şi corpuri Orientare spaţială şi localizări în spaţiu Poziţii ale unui obiect: verticală,
geometrice orizontală, oblică; interior, exterior
Figuri plane / 2D
Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc:

23
reprezentare grafică
Corpuri/ 3D Cub, cuboid, cilindru, sferă: descriere (feţe – formă, număr)

Măsurări Lungime
Unităţi standard: centimetrul (1m = 100 cm)
Instrumente de măsură: rigla
Capacitate
Unităţi nonstandard
Unităţi standard: litrul
Timp
Ora (ora fixă, jumătatea de oră),
Ziua, săptămâna, luna, anul: durată
Anotimpurile: durată
Bani
Leul (1 leu = 100 de bani); monede şi bancnote (maxim 100 lei)
Schimburi echivalente valoric în concentrul 0100

Date Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor

Ştiinţele vieţii Corpul omenesc


Scheletul şi organe majore ale corpului (creier, inimă, plămâni, stomac,
rinichi); localizare şi roluri
Plante şi animale
Rolul structurilor de bază la plante
Scheletul şi organele majore la animale (creier, inimă, plămâni, stomac,
rinichi); localizare şi roluri

Ştiinţele Pământului Elemente intuitive privind:


Pământul
Transformări ale apei: solidificare, topire,
evaporare, fierbere, condensare
Universul
Soarele, sursă de căldură şi lumină

Forme şi transfer de energie Forme de energie (lumina, căldura


Ştiinţele fizicii electricitatea), surse de energie (soarele, apa, vântul, cărbunii, petrolul) şi
utilizări în practică Unde şi vibraţii: producerea şi propagarea sunetelor

SUGESTII METODOLOGICE
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare
pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu
specificul acestei discipline integrate.
Elevul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare.
La acest nivel de vârstă, cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între toate
disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare
pentru viaţa reală.

24
Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii
gândirii, precum şi a creativităţii elevului.
În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru această disciplină
şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul pentru
participarea activă, individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi
sentimente. De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor şi nu pe
rigurozitatea ştiinţifică a acestora. Prin reluări succesive şi prin utilizarea obiectelor, elevul ajunge să
se corecteze singur, pe măsură ce noţiunile devin înţelese şi interiorizate. Scrierea se va consolida
treptat, pe măsură ce se dezvoltă musculatura mâinii. Se poate începe direct cu antrenamentul mental,
pe de o parte şi cu scrierea globală a cifrei, pe de altă parte, având în vedere faptul că elevul nu are
dificultăţi în a reproduce forma cifrei, ci la încadrarea ei în pătrăţelul cu latura de 0,5 cm.
Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel încât să
răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să
exprime idei şi sentimente despre ceea ce învaţă.
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se recomandă cu
prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor,
centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile
copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti, sincretice,
adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la competenţele
specifice, evitându-se comparaţiile între copii. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în
reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă
ale elevilor.
Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a
competenţelor dobândite de către elevi în contexte nonformale sau informale. Rezultatele elevilor vor
fi înregistrate, comunicate şi discutate cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi
urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui elev.
Prezentăm în continuare exemple de abordare integrată, în cadrul cărora activităţile de învăţare
au fost structurate astfel încât să conducă la dezvoltarea unor anumite competenţe specifice, rămânând
totodată circumscrise unei teme accesibile şcolarului mic şi reprezentative pentru specificul acestei
discipline din planul de învăţământ.

25
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară pentru disciplina

DEZVOLTARE PERSONALĂ
Clasa I

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

Notă de prezentare
Programa disciplinei Dezvoltare personală este elaborată potrivit modelului de proiectare
curriculară centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la
dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu,
demersul didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a
dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
În Planul-cadru de învăţământ, disciplina Dezvoltare personală face parte din aria curriculară
Consiliere şi orientare, având alocate 2 ore pe săptămână în clasa pregătitoare şi câte o oră pe
săptămână în clasele I şi a II-a.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin
învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale,
în contexte diverse.
Competenţele generale pentru disciplina Dezvoltare personală vizează achiziţiile elevului
pentru întregul interval de studiu al disciplinei.
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele
generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple
de activităţi de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a
activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară propune, cu caracter de
exemplu, diferite tipuri de activităţi de învăţare, care valorifică experienţa concretă a elevului şi care
integrează strategii didactice. Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de
învăţare pe care le propune programa şcolară sau de a le completa astfel încât acestea să faciliteze un
demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării
contextualizate a programei şcolare şi a proiectării unor parcursuri de învăţare adaptate nevoilor clasei
şi elevilor.
26
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului, organizate pe
următoarele domenii:
- Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
- Dezvoltare emoţională şi socială
- Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru viaţă la şcolarul mic.

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi


elemente de evaluare continuă.
Disciplina Dezvoltare personală este dedicată activităţilor de învăţare care au ca scop dezvol-
tarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele,
aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare.
În cadrul disciplinei, se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind
dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor. De-a
lungul anilor de studiu, toate ariile curriculare îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvol-
tarea personală/socială, educaţională şi de carieră a elevilor, existând astfel posibilitatea abordării
integrate a unora dintre activităţile propuse.
În elaborarea prezentei oferte curriculare au fost valorificate şi recomandările documentelor
internaţionale ale Consiliului Europei prin cele două Rezoluţii (2004, 2008), care subliniază rolul
important al consilierii şi orientării ca suport concret pentru câştigarea autonomiei învăţării, pentru
deciziile cotidiene ale individului, facilitarea accesului la servicii de consiliere pentru toţi cetăţenii, de
la vârste tot mai mici.

Competenţe generale

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii


pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi

2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi


cunoscuţi

3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context


şcolar

27
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de


ceilalţi

Clasa I

1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate


- crearea unor ecusoane personalizate
- crearea unor obiecte simple prin modelaj (plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare, materiale
din natură) care să exprime caracteristicile propriei persoane
- prezentarea într-un cadru inedit (podium de premiere, interviu) a trei aspecte plăcute
referitoare propria persoană
- jocuri de continuare a unor fraze, pentru evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place de
mine pentru că…”, „Mâncarea mea preferată
este…”, „Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine te apreciez pentru că…”, „Sunt mândru de
mine atunci când…”
- jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în faţa clasei, a rezultatelor activităţii
- prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe de lucru

1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală


- recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării regulilor de igienă personală
- desenarea unor personaje care respectă/ nu respectă regulile de igienă personală
- jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă nu arexista săpunul?”, „Imaginează-ţi că săpunul ar
conduce lumea”, “În geanta ta descoperi că o periuţă de dinţi îţi vorbeşte...”
- rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă
- realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte cheie care ilustrează reguli de igienă
- fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de igienă personală: corespondenţe, asocieri,
consecinţe, completare de obiecte care lipsesc, exprimare de opinii
- realizarea reclamelor pentru produsele de igienă preferate

2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi

2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal


- selectarea unor imagini cu personaje care exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi personajele
care exprimă bucurie, fericire, veselie…)
- crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse de acasă, realizate în clasă, decupate din
ziare/reviste) care exprimă diferite emoţii
- recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel, speriat, uimit)
- propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece cu emoţii”
- jocuri de mimă
- turul clasei: “Cum te simţi astăzi?” (la începutul/finalul zilei, la începutul/finalul unei activităţi)
- descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de
viaţă
- prezentarea unei experienţe personale (prima zi de grădiniţă, prima zi de şcoală, zile de naştere,
jucăria favorită, o ceartă cu un prieten/coleg, victoria/înfrângerea într-un joc etc.)

28
- crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, pe baza unor cuvinte cheie: calendar, pădure,
furculiţă, zâmbet
- jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje nonverbale emiţător-receptor (mi-am făcut un
prieten, mă doare măseaua, am primit un cadou, bunicul a venit în vizită etc.)
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de unele situaţii date
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi ceilalţi,
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă „Eu cred că...”, „În opinia mea...”
- miniscenete cu marionete, măşti, vestimentaţii create de elevi

2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten


- citirea şi discutarea unor poveşti despre prietenie, despre relaţiile existente într-un grup
- exerciţii de evidenţiere a regulilor de comportament din poveşti/povestiri/poezii/fabule
- identificarea în imagini a comportamentelor prietenoase/ neprietenoase dintr-un grup
- crearea unor poveşti, în echipă, cu subiectul „Colegii mei/ Colegele mele”, „Prietenul
meu/Prietena mea”
- practicarea unor jocuri de prezentare a colegului/colegei
- vizionarea unor filme specifice universului copiilor, în care se relevă caracteristicile unui
prieten/se dezvoltă relaţii de prietenie
- jocuri de rol: În clasă, În parc, Ziua de naştere, În vacanţă

3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate


- enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor personaje din poveşti, povestiri, ale persoanelor
din viaţa reală (mamă, tată, învăţătoare, bunici, director de şcoală, primar, preşedinte, medic, actor
etc.)
- bifarea sarcinilor de lucru de la şcoală dintr-o listă cu diferite tipuri de sarcini (imagini, cuvinte
cheie)
- jocuri de rol/ de mimă, referitoare la sarcinile de realizat într-o zi, acasă sau la şcoală
- exerciţii de apreciere a timpului de lucru (mai mult, mai puţin) pentru sarcinile pe care le are de
îndeplinit la şcoală şi acasă
- plasarea etichetelor care conţin sarcini de lucru pe cadranul unui ceas
- organizarea unor interviuri adresate colegilor despre sarcinile de lucru dintr-o zi

3.2. Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană


- jocuri de exprimare a opiniilor personale: “Pentru mine este important să învăţ deoarece…”
- monitorizarea simplă a achiziţiilor şi atitudinilor specifice învăţării (Cadranul învăţării: Ce am
aflat nou ; Ce vreau să ştiu ; Ce mi-a plăcut)
- realizarea unor colaje despre ceea ce îi place şi ceea ce nu îi place să înveţe la şcoală, acasă, pe
stradă, în parc, în vacanţă, la teatru, la muzeu, la televizor, pe internet etc.
- discuţii despre greşeală ca parte a procesului de învăţare (“Putem învăţa din propriile greşeli?”)
- crearea unor refrene dedicate importanţei învăţării
- organizarea unei expoziţii cu postere sau alte obiecte pe care sunt scrise propoziţii care să
exprime importanţa învăţării

3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate


- jocuri de rol despre meserii

29
- poveşti, poezii, ghicitori, cântece despre meserii, susţinute de imagini
- jocuri/ ghicitori de identificare a instrumentelor specifice unor meserii
- organizarea unei expoziţii cu instrumente confecţionate, fotografii, desene sau (unde e
posibil) direct cu instrumentele specifice meseriilor cunoscute
- decuparea unor informaţii despre meserii din ziare, reviste, cărţi
- prezentarea meseriilor de către specialişti invitaţi la clasă: medic, artist, mecanic, pictor, poliţist,
preot, zugrav, cercetător, pompier, contabil etc.
- vizite la diferite locuri de muncă ale părinţilor sau aflate în apropierea şcolii ori a locuinţei
copiilor
- organizarea unor evenimente (“Carnavalul meseriilor”) în care grupuri de copii promovează
diferite meserii, la care sunt invitaţi părinţi, bunici, reprezentanţi ai şcolii şi comunităţii

CONŢINUTURI

Domenii Subdomenii CLASA I


Autocunoaştere Autocunoaştere şi Cine sunt eu?
şi stil de viaţă atitudine pozitivă Caracteristici personale simple, puncte tari şi limite
sănătos faţă de sine şi faţă observabile în activităţile şcolare şi de timp liber
de ceilalţi
Igiena personală Norme de igienă la şcoală şi acasă
Igiena locuinţei, a sălii de clasă
Dezvoltare Trăire şi Emoţii de bază (bucurie, tristeţe,
emoţională şi Manifestare frică, furie) şi elemente simple de
socială emoţională, starea limbaj nonverbal (expresii faciale,
de bine postură) şi paraverbal (intonaţie)
Comunicare Abilităţi de comunicare de bază
şcolară eficientă Mesaje verbale, nonverbale,
paraverbale simple
Interacţiuni simple Prietenia
cu fiinţe şi obiecte Caracteristicile unui bun prieten
familiare Ce este un bun prieten?
Aspecte Rutine şi sarcini Sarcini de lucru în activitatea şcolară
specifice de lucru şi acasă: tipuri de sarcini, încadrare
ale organizării în timp, finalizare
învăţării şi Abilităţi şi Importanţa învăţări
pregătirii atitudini de Tehnici simple de monitorizare a
pentru învăţare achiziţiilor învăţării
viaţă la şcolarul Explorarea Meserii cunoscute: denumire, activităţi principale,
mic meseriilor unelte şi instrumente, loc de desfăşurare

SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare,


pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu
specificul disciplinei.
O notă aparte a disciplinei Dezvoltare personală este dată de contribuţia la dezvoltarea
emoţională, socială şi pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor elevilor fundamentează
autenticitatea învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt, precum şi la modul în
care se comportă elevii. Domeniile tematice ale programei conferă un spaţiu generos, în care elevii
sunt invitaţi să conştientizeze cine sunt, să analizeze emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la
30
ceilalţi (diversitate), să fie motivaţi să înveţe cu succes, să exploreze ce meserii/profesii le-ar plăcea să
practice. Este important de luat în considerare opţiunea realizării unor activităţi integrate sau
diversificarea/ extinderea activităţilor extraşcolare. Abilităţile şi atitudinile „învăţate” la Dezvoltare
personală reprezintă acele achiziţii transferabile necesare obţinerii succesului şcolar, în carieră şi în
viaţă.

Strategii didactice
Disciplina Dezvoltare personală oferă un cadru semnificativ pentru stimularea flexibilităţii
cognitive şi a creativităţii elevului, aceştia fiind încurajaţi să adreseze întrebări, să comunice propriile
opinii, să aibă intervenţii argumentate, să reflecteze asupra temelor puse în discuţie, să manifeste
iniţiativă, să exprime idei originale şi emoţii autentice despre ceea ce învaţă.
Registrul complex al strategiilor didactice, organizate sub diferite forme, stimulează partici-
parea activă, în mod individual sau în echipă. Accentul în orele de Dezvoltare personală este dat de
spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor elevilor la sarcinile propuse. Analizele succesive,
momentele de autoevaluare şi de reflecţie oferă copiilor cadrul necesar pentru interiorizarea conceptele
tematice, pentru dezvoltarea încrederii în sine, pentru conturarea perspectivei pozitive asupra
resurselor personale, astfel încât să facă faţă provocărilor şcolare sau celor din viaţa de zi cu zi.
O atenţie deosebită este acordată explorării intereselor şi exersării abilităţilor de învăţare,
identificării experienţelor anterioare şi cunoaşterii aşteptărilor elevilor cu privire la activităţile care
urmează a fi derulate.
La finalul unui modul tematic sau al unei lecţii, elevii sunt invitaţi să îşi exprime emoţiile cu
privire la ceea ce au descoperit sau experimentat. Expoziţiile, discuţiile pe baza portofoliului sunt
oportunităţi pentru valorizarea intereselor şi aptitudinilor personale. Astfel, se creează contextul
exprimării emoţiilor şi a atitudinii elevilor faţă de progresul în învăţare. Reflectarea „împreună” asupra
produselor individuale sau create în echipă contribuie la dezvoltarea coeziunii grupului. Valorizarea
rezultatelor prin acordarea de feedback pozitiv fiecărui elev asigură cadrul pentru optimizarea imaginii
de sine şi dezvoltarea încrederii în sine. Crearea unui climat securizant, de nonetichetare, încurajator
reprezintă un aspect important, care depinde, în principal, de atitudinea cadrului didactic în relaţia cu
elevii.
Disciplina Dezvoltare personală este realizată de către cadrul didactic de la clasă. În cazul
aprofundării unor teme, acesta poate colabora cu psihologul sau consilierul şcolar pentru eficientizarea
activităţilor derulate, spre exemplu: consultări cu privire la cele mai adecvate modalităţi de lucru cu
elevii, recomandarea unor resurse suplimentare care pot fi utilizate sau organizarea unor activităţi în
parteneriat.
Implicarea părinţilor presupune participarea în activităţi cum ar fi: expoziţii/târguri, serbări,
concursuri, excursii, carnavaluri, proiecte în echipă părinţi-copii, discuţii pe baza portofoliilor elevilor,
vizite la locul de muncă al părinţilor etc.
În cadrul activităţilor de Dezvoltare personală elevii explorează, apoi aplică şi ulterior reflec-
tează asupra propriului progres. Din această perspectivă, predarea se distanţează considerabil de
înţelesul ei tradiţional de „transmitere de cunoştinţe”. Rolul cadrului didactic este de a organiza şi oferi
oportunităţi de joc şi învăţare care să-i permită elevului să-şi descopere şi să experimenteze propriile
abilităţi şi atitudini, de a particulariza şi facilita transferul acestora în viaţa reală.
Selecţia activităţilor se va face şi în funcţie de specificul local, precum şi de resursele disponibile.
Strategiile didactice recomandate pentru orele de Dezvoltare personală sunt cele activ-parti-
cipative.
Disciplina are un accentuat caracter explorator şi practic-aplicativ, care presupune implicarea
directă a elevilor. Elevii conştientizează, exersează abilităţi şi atitudini într-un mediu prietenos de
învăţare, devin responsabili pentru modul în care se implică în jocurile şi activităţile propuse. Este
foarte important ca activităţile să-i ajute pe copii să se simtă bine, să le placă şi, astfel, să fie motivaţi
intrinsec să înveţe. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în perechi/echipă, independent sau
facilitate de cadrul didactic.

31
O activitate poate debuta cu un scurt brainstorming care valorifică ideile creative şi
experienţele anterioare ale elevilor. Metodele şi tehnicile art-creative permit utilizarea unei palete largi
de resurse (de la cele uzuale, precum creioanele şi colile colorate, pensule şi acuarele, foarfece, lipici,
la materiale reciclabile, elemente din natură, bucăţi de material textil, plastic sau lemnos etc.) care
antrenează şi motivează elevii. Este recomandată crearea unor produse diverse, colorate, originale, care
să valorifice imaginaţia şi creativitatea elevilor. Jocul de rol şi simularea (dramatizare, marionete,
teatru) pregătesc copilul pentru situaţii reale de viaţă şi facilitează dezvoltarea comunicării verbale şi
nonverbale, a empatiei, a toleranţei. Lucrul în echipă antrenează strategiile de rezolvare a conflictelor
şi modalităţile de comunicare eficientă. Problematizarea oferă oportunitatea de a căuta soluţii pentru
diferite situaţii de tip investigativ şi de a stimula curiozitatea naturală elevilor. Exerciţiile şi jocurile
vor combina mişcarea, verbalizarea, manipularea unor obiecte. Conversaţia euristică, dezbaterea şi
discuţiile de grup permit elevilor să se raporteze, să înveţe şi să valorizeze atât experienţa personală,
cât şi experienţa colegilor. Tehnicile specifice dezvoltării gândirii critice (de exemplu: turul galeriei,
ciorchinele, jurnalul cu dublă intrare, pălăriile gânditoare etc.) asigură exprimarea propriilor opinii şi
creează premisele dezvoltării asertivităţii. Utilizarea unor secvenţe din filme sau a imaginilor din
planşe/cărţi de poveşti reprezintă, printre altele, suporturi intuitiv-concrete indispensabile învăţării la
această vârstă.
În ceea ce priveşte contextele nonverbale şi informale de realizare a activităţilor de Dezvoltare
personală, sunt recomandate: vizite în diferite organizaţii publice sau private (bibliotecă, muzee,
companii/ firme, fabrici, magazine, cabinete, primării, alte şcoli, poliţie etc.), participarea la spectacole
de teatru, film, invitarea la clasă a unor personalităţi de succes din comunitate (actori, sportivi,
profesori, pompieri, medici etc.) sau „întâlniri” cu personaje din desene animate/filme preferate.
Atunci când este posibil, activităţile vor fi realizate într-un spaţiu neconvenţional, cum ar fi: parcuri, în
curtea şcolii, locaţii din cadrul excursiilor/ taberelor organizate, locuri de muncă ale părinţilor,
ONG/companii/firme. Sub îndrumarea cadrului didactic, copiii vor fi încurajaţi să organizeze şi să
participe la evenimente educaţionale: expoziţii, festivaluri, târguri, ateliere de lucru etc., care să
valorifice rezultatele activităţii lor. Sunt recomandate parteneriatele cu alte clase din şcoală sau din alte
şcoli, acţiunile de voluntariat şi caritabile, cu ocazia diferitelor sărbători.
Evaluarea reprezintă o componentă importantă a procesului de învăţare. La disciplina Dez-
voltare personală, evaluarea se realizează din mai multe perspective: a cadrului didactic, a elevului
însuşi (autoevaluare) şi a colegilor (interevaluare). Pentru evaluarea fiecărui elev, se recomandă
metode de evaluare precum: activităţi practice, proiecte individuale şi de grup, postere/desene/colaje,
portofolii. Este important feedbackul permanent faţă de progresul fiecărui elev, încurajarea exprimării
ideilor şi a argumentelor personale, expunerea şi valorizarea produselor învăţării. Portofoliul va fi
prezentat părinţilor în diferite momente pe parcursul anului şcolar, iar acesta va constitui un prilej de
dialog pe marginea intereselor/ talentului elevilor şi a ariilor recomandate pentru îmbunătăţire. Alte
modalităţi de realizare a evaluării sunt reprezentate de discuţiile de grup, utilizarea cadranului învăţării
(Ce mi-a plăcut, Ce nu mi-a plăcut, Ce am învăţat, Ce voi folosi etc.), precum şi a fişelor individuale
de observaţie (completate de către cadrul didactic).
Evaluarea nu reprezintă numai un instrument de control şi măsurare a competenţelor elevilor, ci
şi o modalitate de reglare a strategiilor de predare-învăţare, de adaptare a cadrului didactic la nevoile
individuale şi de vârstă ale elevilor. Cadrul didactic va urmări progresul elevilor reflectat în achiziţii
cognitive, emoţionale, comportamentale şi atitudinale.

32
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară pentru disciplina

MUZICĂ ŞI MIŞCARE
Clasa I

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

Notă de prezentare
Programa disciplinei Muzică şi mişcare este elaborată potrivit unui nou model de proiectare
curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la
dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu,
orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se
învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Disciplina Muzică şi mişcare reprezintă o ofertă curriculară pentru învăţământul primar,
înscriindu-se în categoria disciplinelor abordate integrat. Situată la intersecţia ariilor curriculare Arte şi
Educaţie fizică, sport şi sănătate, această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învăţământ cu
un buget de timp de 2 ore /săptămână, la clasele pregătitoare, I, a II-a şi 1 oră /săptămână la clasele
III-IV.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin
învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale,
în contexte particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Muzică şi mişcare jalonează achiziţiile de
cunoaştere ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în
dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice,
în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a
elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
familiarizarea cu elemente de bază ale muzicii şi mişcării. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele
domenii:
- Cântare vocală - Elemente de limbaj muzical
33
- Cântare instrumentală - Mişcare pe muzică.
Sugestiile metodologice includ recomandări de strategii didactice şi elemente de evaluare
continuă. Pornind de la competenţele generale, sunt analizate strategiile de formare care contribuie
predominant la realizarea acestora.
Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să
modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui
demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în
contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul
general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este
necesară o abordare specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care
să ofere în acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de
achiziţii variate ale elevilor.
Disciplina Muzică şi mişcare are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate până
în prezent în învăţământul primar, prin caracterul său integrat. Principalele motive care au determinat
abordarea integrată a acestei discipline sunt următoarele:
- învăţarea holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru elevi, fiind mai
apropiată de universul lor de cunoaştere;
- contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte profunzimea înţelegerii
conceptelor şi a procedurilor utilizate;
- abordarea integrată permite folosirea mai eficientă a timpului didactic şi măreşte flexibilitatea
interacţiunilor;
Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a – Muzică şi mişcare 3
- asocierea muzicii cu mişcarea este, pe de o parte, adecvată particularităţilor de vârstă ale copiilor, iar
pe de altă parte are valenţe pedagogice în sfera sprijinirii dezvoltării fizice armonioase, a coordonării
motrice, a dezvoltării simţului estetic, a dezvoltării afective şi dezvoltării intelectuale.
În clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina Muzică şi mişcare vizează un parcurs
educativ specific etapei intuitive, ca primă etapă în realizarea educaţiei muzicale. Asocierea muzicii şi
a mişcării la nivelul curriculumului oficial prezintă câteva avantaje, prezentate mai jos.
- Stimulează manifestarea expresivă a elevului. De la cea mai fragedă vârstă, reacţia spontană şi
naturală a copilului este mişcarea. Respectând acest specific, combinarea audiţiei şi a cântecului cu
mişcarea este pe deplin motivată, asigurându-se prin aceasta o practică muzicală tip joc, consonantă cu
caracterul sincretic al activităţii şcolarului mic.
- Reduce diferenţa contraproductivă între şcoală şi viaţă. Elevul este motivat în spaţiul şcolar să înveţe
prin contactul cu un mediu prietenos, care îi valorifică exprimarea personală şi creativă.
- Pune bazele învăţării conceptelor muzicale la nivel elementar într-o manieră intuitivă, accesibilă.
Studiul disciplinei Muzică şi mişcare, început în clasa pregătitoare, se continuă până în clasa a
IV-a, urmărind o dezvoltare progresivă a competenţelor prin valorificarea experienţei specifice vârstei
elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii
elevilor.

Competenţe generale

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj


muzical

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii


şi mişcării, individual sau în grup

34
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical

Clasa I

1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură, cu durate, intensităţi şi
viteză de succesiune contrastante
- joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor,
lătratul câinelui etc.)
1.2. Diferenţierea sunetelor cântate vocal sau instrumental
- jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, copil sau un instrument)
1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporală
- jocul: „Perechile jucăriilor” – recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi asocierea lor în
perechi
- jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau a percuţiei corporale)
pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule
ritmicomelodice simple şi repetate
- însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul
mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / receptarea lor de către copii
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – colectiv

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm
- reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând sincronizarea
- dialog între grupe, sugerat de textul cântecului
- executarea unor mişcări sugerate de text (de exemplu, deplasarea pe cântecele „Codobelcul” de
L.Comes, „Voiniceii” de A. Ivăşcanu
2.2. Cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe,
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi)
- alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale pentru fiecare cântec
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate,
intensităţi şi viteză de succesiune diferite
- imitarea unor animale sau a unor fenomene ale naturii cu onomatopee lungi-scurte,
cântate tare-încet, repede-lent (exemplu : „Jocul animalelor” - imitarea unor animale;
sonorităţi şi acţiuni specifice, jocul „Ploaia şi vântul”, jocul silabelor muzicale - ma, me, mi, mo,
mu, jocul „Cântă ca mine!” etc.)
- emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de dicţie şi de sincronizare; numărători
- „Mergi cum îţi spun!” - joc de mişcare cu deplasare: tare-încet, repede-lent

35
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual
sau în grup

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în


funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii
- jocuri inspirate de cântece: joc liber „Barza şi broaştele”, inspirat de personajele
cântecului „Brotăceii şi broscoiul” de L.Comes, joc inspirat de scenariul acţiunii
desprinse din cântece
- desenarea unor imagini sugerate de textul diferitelor strofe ale unui cântec (de exemplu,
cântecul Iepuraşul Ţup, de Gh. Ciorănescu)
- jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica audiată (exemplu: J.Strauss
– „Marşul persan”)
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: W.A.Mozart – „Flautul fermecat”
(uvertura), „Rondo à la Turc”)
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiţie
- dans cu paşi egali pe cântec
- dans liber pe muzică populară din zonă
3.3. Confecţionarea de jucării muzicale din materiale şi obiecte refolosibile
- utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru confecţionarea unor jucării muzicale
simple (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de lemn decorate de copii etc.)
- acompanierea cântecelor cu jucării muzicale de tipul: linguri de lemn decorate în prealabil de
către copii, pahare de sticlă şi plastic cu diferite tipuri de boabe, cutii din lemn/ plastic/ metal cu
boabe/ pietricele
3.4. Crearea unor linii melodice simple sau a unor combinaţii ritmice şi asocierea acestora
cu mişcări adecvate
- crearea spontană a unei linii melodice simple sau a unor combinaţii ritmice de silabe
onomatopeice, însoţite de mişcare
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să genereze un dans liber pe linii melodice proprii,
simple
- asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu poveşti, poezii, cântece
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor

CONŢINUTURI

Domenii CLASA I

Cântare vocală Cântarea vocală în grup şi individual


Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia,
sincronizarea

Cântare Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul în bancă, cu palmele


Instrumentală pe genunchi)
Jucării muzicale din materiale şi obiecte refolosibile
Cântarea cu acompaniament
Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic
Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii (trianglu,
maracas, clopoţel, tamburină)

36
Elemente de limbaj Timbrul
Muzical Sunete din mediul înconjurător
Sunete muzicale vocale
Sunete muzicale instrumentale
Ritmul
Sunete lungi/scurte
Tempo-ul în audiţii?
Improvizaţia spontană colectivă
Melodia
Sunete înalte/joase
Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
Interpretarea
Nuanţe - Tare,încet,mediu
Cântec vesel/ trist
Procedee armonico-polifonice (solist-cor,
grupe alternative)

Mişcare pe muzică Mişcări libere


Mişcări sugerate de text
Mişcări sugerate de ritm
Dansul

Sugestii pentru repertoriul de cântece şi pentru audiţii

Repertoriu Codobelcul – L.Comes


de cântece Ciocănele, ciocănele – L.Comes
Voiniceii – A.Ivăşcanu
Brotăceii şi broscoiul - L.Comes
Iepuraşul Ţup – Gh.Ciorănescu
Cinci voinici – L.Comes
Piticii şi ariciul – G.Cucu
Noi acum suntem şcolari – A.Ivăşcanu
Răţoiul – D.D.Stancu
Cântec de primăvară – L.Comes
Toamna – N.Buicliu
Joc – popular
Trenul - C.Mereş
Fluturaş – C.Romaşcanu
Săniuţa – L.Comes
Moara - C. Mareş
Şade raţa - Al. Paşcanu
Melodia - Mozart
Cântece din folclorul copiilor
Numărători
Împreună să jucăm
Martie, mărţişor
Furnicile
Audiţii Cântece şi jocuri populare din zonă
Cântece pentru copii
George Enescu: Rapsodia I
37
W.A.Mozart: Mica serenadă – Allegro, Flautul
fermecat – Uvertura, Rondo à la Turc
P.I.Ceaikovski: Lacul lebedelor – Vals, Scenă
R.Korsakov: Zborul cărăbuşului
J.Strauss: Marşul persan

SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare


pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu
specificul acestei discipline integrate.
Copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare. Cadrul didactic
va urmări sistematic realizarea de conexiuni între discipline, creând contexte semnificative de învăţare
pentru viaţa reală.
Programa şcolară se adresează profesorilor. Proiectarea demersului didactic începe cu lectura
personalizată a programei şcolare, lectură realizată pe orizontală, în succesiunea următoare:
competenţe generale, competenţe specifice, activităţi de învăţare, conţinuturi. Demersul permite să se
răspundă succesiv la următoarele întrebări:
- În ce scop voi face? (identificarea competenţelor)
- Cum voi face? (determinarea activităţilor de învăţare)
- Ce conţinuturi voi folosi? (selectarea conţinuturilor)
- Cu ce voi face? (analiza resurselor)
- Cât s-a realizat? (stabilirea instrumentelor de evaluare)

Strategii didactice

Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii


gândirii, precum şi a creativităţii elevului. În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea
interesului copilului pentru această disciplină şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic
va predomina, asigurând contextul pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permită
exprimarea liberă a propriilor idei şi sentimente. De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi
creativitatea ideilor/ mesajelor / manifestărilor copilului.
Cântarea vocală, cântarea instrumentală (cu jucării muzicale) şi audiţia muzicală sunt
mijloacele esenţiale de realizare a educaţiei muzicale, fiecare dintre acestea fiind însoţită de mişcare.
Mişcarea pe muzică, la această vârstă, înseamnă:
- bătăi din palme, pe genunchi, pe piept etc.;
- paşi egali, pe loc sau în deplasare;
- paşi simpli de dans;
- ridicare ritmică pe vârfuri;
- mişcări ale braţelor, ale trunchiului;
- mişcări sugerate de textul cântecului (acţiuni, personaje);
- mânuirea jucăriilor muzicale;
- dirijat intuitiv.
Cântecul ocupă locul cel mai important în educaţia muzicală a copiilor, cu condiţia ca
ambitusul, linia melodică, structura ritmică, conţinutul de idei şi îmbinarea textului cu melodia să
respecte capacitatea vocală şi particularităţile de vârstă ale copiilor.
Propunerea programei de realizare a educaţiei muzicale prin joc înseamnă asocierea mişcării,
ca mijloc interpretativ specific copiilor, atât cu cântecul, cât şi cu audiţia. Această modalitate de lucru
dă copilului bucuria unor manifestări spontane şi originale pe muzică, acte menite să-i trezească în
final interesul şi atracţia pentru muzică, încrederea în capacitatea sa de a opera cu muzica. O altă
cerinţă desprinsă din programă este aceea a utilizării în forme variate a jucăriilor muzicale, ceea ce
38
reprezintă o contribuţie la firescul, exuberanţa, creativitatea şi spontaneitatea copiilor în manifestarea
lor muzicală.
Însuşirea intuitivă a cântecului reprezintă o preluare prin imitaţie ca un tot unitar (text-melodie)
a acestuia, respectând traseul de la colectiv spre individual şi înapoi la colectiv, asigurând mereu
percepţia întregului. În reluările repetate ale cântecului (în vederea însuşirii lui) este bine să se aducă
mereu procedee noi, atractive pentru copii, care să transforme acest proces mecanic într-unul viu şi
eficient.
Competenţele prevăzute de programă conduc demersul didactic de la receptare spre redare şi
apoi spre dezvoltarea creativităţii, atât în ceea ce priveşte repertoriul de cântece, cât şi elementele de
limbaj muzical. Modalităţile de lucru propuse sunt menite să dezvolte abilităţile creative ale copiilor,
abilităţi care să poată fi transferate într-o varietate de contexte educative.
Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării şi învăţării. Se recomandă cu prio-
ritate abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode
precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoeva-
luarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp
dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca
evaluarea să se realizeze prin raportare la standarde generale şi nu la nivelul clasei.
De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o
mai bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor. Procesul de evaluare va pune
accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite de către copii în
contexte nonformale sau informale. Evoluţia copilului va fi înregistrată, comunicată şi discutată cu
părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul
fiecărui copil.

39
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară pentru disciplina

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE


Clasa I

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

Notă de prezentare
Programa disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice este elaborată potrivit unui nou model de
proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Orientarea demersului didactic pornind de la
competenţe pune accentul pe dezvoltarea gândirii şi pe extinderea posibilităţilor de comunicare
interumană prin imagine, folosind trăirea artistică şi contribuind astfel la conturarea profilului de
formare al absolventului de învăţământ primar.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin


învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale,
în contexte particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice jalonează
achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar.
Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de
învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului, integrând strategii didactice adecvate unor
contexte de învăţare variate. Exemplele de activităţi au doar valoare orientativă. Pentru formarea
competenţei specifice, profesorul este cel care îşi alege şi proiectează activităţile de învăţare în funcţie
de specificul disciplinei, de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de interesele fiecărui copil, de
mijloacele şi materialele pe care le are la dispoziţie. Toate acestea presupun personalizarea demersului
didactic, prin implicarea activă şi creativă a profesorului.

40
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
familiarizarea cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, ele sunt grupate pe
următoarele domenii:
- Desen - Pictură
- Modelaj
- Textile şi hârtie
- Construcţii
- Foto-video
Sugestiile metodologice includ elemente de proiectare a activităţii didactice, precum şi
elemente de evaluare continuă.
Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o perspectivă
nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei
timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, pe individualizarea învăţării, pe trezirea
curiozităţii copilului şi pe dezvoltarea încrederii în sine.
Disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice are un caracter de noutate în raport cu disciplinele
studiate până în prezent în învăţământul primar, fiind o disciplină integrată, situată la intersecţia ariilor
curriculare Arte şi Tehnologii. În Planul-cadru de învăţământ, disciplina Arte vizuale şi abilităţi
practice are alocate 2 ore pe săptămână clasa pregătitoare, clasele I, a II-a, a III-a şi 1 oră pe săptămână
la clasa a IV-a.
Principalele motive care au determinat abordarea integrată a artelor vizuale şi a abilităţilor
practice în cadrul aceleiaşi discipline de studiu sunt următoarele:
- Domeniul artelor vizuale acoperă: pictură, desen, grafică, artă decorativă (tapiserie, scenografie,
ceramică, vestimentaţie, design, arta bijuteriilor etc.), fotografie artistică, arta tiparului, sculptură,
arhitectură, artă monumentală, artele spectacolului etc. Toate acestea sunt prezente în cotidian şi
omul contemporan se raportează la ele. Abordarea doar a artelor plastice limitează sfera
preocupărilor şi intereselor copiilor. În secolul pe care îl traversăm, aceştia sunt expuşi unei
multitudini de informaţii şi influenţe, cele mai multe venind pe cale vizuală. Cu cât se realizează mai
devreme explorarea în adâncime a unor concepte-cheie specifice limbajului vizual, cu atât sunt şanse
mai mari ca elevii să facă alegeri pertinente şi corecte.
- Mutarea accentului de pe însuşirea diverselor tehnici şi dezvoltarea unor abilităţi practice, pe
formarea caracterului. Reprezentanţii Şcolii Active considerau că practicarea îndelungată a lucrărilor
manuale este o adevărată şcoală de cultură morală, întrucât realizarea manuală a unor produse
presupune combinarea armonioasă de priceperi şi deprinderi, responsabilitate şi inteligenţă.
- Expunerea copilului la o mare varietate de domenii artistice şi culturale, precum şi îmbinarea acestora
cu experienţa concretă a realizării unor produse, au drept consecinţă creşterea sensibilităţii pentru
frumos, sporirea îndemânării şi încrederii în variate posibilităţi de exprimare a sinelui, consolidând
respectul pentru valori, tradiţii şi semeni.
- Activităţile de învăţare propuse pentru fiecare domeniu al acestei discipline integrate ajută la
dezvoltarea muşchilor mici ai mâini, având implicaţii importante în formarea deprinderilor corecte de
scris şi de executare a diverselor tehnici specifice artelor vizuale.
- Integrarea acestor domenii ajută la înţelegerea concomitentă a două realităţi esenţiale pentru
dezvoltarea la elevi a spiritului estetic şi practic: utilitatea produsului artistic şi valoarea estetică a
lucrurilor utile.

Studiul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice urmăreşte dezvoltarea progresivă a


competenţelor specifice, prin valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor şi prin accentuarea
dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii acestora.

41
Competenţe generale

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o


diversitate de contexte familiare

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi


tehnici elementare diverse

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare

Clasa I

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o
varietate de forme artistice
- formularea de răspunsuri la întrebări despre elemente de detaliu dintr-un desen, dintr-o
pictură, dintr-un modelaj, colaj sau film de desene animate
- formularea de răspunsuri orale şi/sau scrise în jocuri de tipul "De două ori cinci” –
Exemplu: „Numeşte/scrie cinci lucruri pe care le observi în reproducerea Pomi înfloriţi a lui I.
Andreescu..... Priveşte din nou şi închipuie-ţi că eşti în livadă, alături de pictor. Numeşte/ scrie
alte cinci lucruri pe care le observi.”
- identificarea dintr-o suită de imagini a aceleia care conţine un detaliu dat
- jocuri tip puzzle sau loto cu imagini/fotografii
- rezolvarea de jocuri pe teme diverse, de tipul
Găseşte diferenţele/ intrusul; Ghiceşte ce s-a schimbat etc.
- observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele spaţiale (aceeaşi temă în pictură versus
sculptură, colaje, felicitări bidimensionale şi tridimensionale etc.)
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate

1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în contexte cunoscute


- participarea la jocuri de tipul Săculeţul fermecat (elevii introduc mâna într-un săculeţ cu obiecte,
le pipăie şi recunosc obiectul doar după formă)
- participarea la jocuri de asociere formă şi/sau culoare-obiect
- jocuri de tip Obiectul surpriză (ghicirea obiectului după caracteristici aflate prin întrebări;
fiecare elev va aduce, pe rând, de acasă, un obiect cu semnificaţie personală, o jucărie etc.)
- observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele spaţiale (aceeaşi temă în pictură versus
sculptură, colaje, felicitări bidimensionale şi tridimensionale etc.)

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
- explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica forme, culori, materiale, tehnici, obiecte
artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor Exemple: vizionarea unui film artistic, analiza

42
unor albume foto; răsfoirea unor albume de artă;
vizită la muzee de artă; participare la expoziţii, analiza unor obiecte de cult şi de port popular
- identificarea elementelor cu valoare estetică în diferite reproduceri de artă, în fotografii,
filme, costume, construcţii etc.
- realizarea unor lucrări individuale şi colective (grup de elevi, grup de elevi şi părinţii)
- realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul cunoscut
- identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii sau în sculpturi
- participarea la expoziţii cu caracter artistic organizate în comunitate
- vizionarea unor fragmente din filme de desene animate, cu caracter educativ şi formularea
de răspunsuri la întrebări legate de mesaj
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi, adecvate vârstei
- participarea la ateliere de lucru comune părinţicopii, în care se confecţionează obiecte utile
şi estetice pentru diferite sărbători
- jocuri de rol: Primesc oaspeţi, Este ziua mea, Este ziua ta etc.

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut
- descrierea materialelor folosind drept criteriu proprietăţile lor
- identificarea materialelor cu care au fost confecţionate diferite produse
- gruparea produselor în funcţie de materialele din care au fost confecţionate
- familiarizarea cu modul în care iau naştere obiectele din jurul nostru: Povestea hârtiei, Povestea
unui nasture, Povestea unui caiet etc.
- organizarea de interviuri în perechi: Ce se poate face cu…? La ce este util….? etc.
- compararea obiectelor în funcţie de culoare, formă, textură, claritate etc. - Exemplu: dintre două
obiecte care are culoarea mai intensă, forma mai evidentă, care e mai moale, care are conturul
mai clar etc.
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore
etc.
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură,
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video)

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
- realizarea de aplicaţii în oglindă: Chipul meu atunci când sunt fericit/Chipul meu atunci
când sunt trist; Cum mă simt într-o zi ploioasă/Cum mă simt într-o zi senină
- realizarea de benzi desenate prin care să redea etapele unei întâmplări trăite
- participarea la lucrări colective – Exemplu: „Mai multe mâini, un singur portret” etc.
- explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii
- realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind tehnici variate – Exemplu:
stropire, suflare, ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu frunze, fructe, legume, obţinerea
formelor spontane prin presarea hârtiei, dactilopictură, modelaj, decolorare cu pic etc.
- folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese
- realizarea unor cadouri, felicitări pentru ocazii speciale şi explicarea alegerilor făcute

2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

- realizarea de colaje bidimensionale şi tridimensionale din hârtie de diferite tipuri


- utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după contur, rularea hârtiei, origami, modelaj

43
etc., în funcţie de nevoile/opţiunile copiilor
- confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse materiale, prin tehnici accesibile – Exemplu:
„Omida”, „Albina”, „Ţintar”, „Puzzle”, „Cărţi de joc” etc.
- confecţionarea de păpuşi pe băţ sau pe mână precum şi decoruri simple pentru o minipiesă
de teatru de păpuşi
- realizarea de picturi pe folie de plastic pentru decoruri utile în serbări

2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă

- vizionarea de scurte documentare despre obiectele familiare, având ca subiect „Cum se fabrică?”
- vizite la fabrica de mobilă, la moară, la covrigărie - folosirea aparatului de tocat hârtia pentru a
obţine fâşii de hârtie ce pot fi rulate prin tehnica Quilling şi transformate în podoabe sau obiecte
de decor
- transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin diferite tehnici: tăiere în
fâşii, împletire etc.
- participarea la jocuri de rol: „La croitorie”, „La cizmărie”, „La brutărie”
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru: creionul, pensula, foarfeca, aparatul foto,
camera video, acul etc.(copilul este ajutat să-şi formeze deprinderi corecte)
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi materialelor de lucru
- exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de frământare, coasere, înşirare, împletire,
caligrafie cu degetul pe tabletă etc.

2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort
propriu
- realizarea de miniscenete în care se utilizează obiecte realizate individual sau în grup
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate
- participarea la expoziţii cu vânzare sau târguri organizate în şcoală sau în comunitate, cu prilejul
diferitelor sărbători

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
- realizarea de lucrări în care se asociază elemente de exprimare plastică, cu alte forme de
exprimare artistică – Exemplu: ilustrarea versurilor unui cântec prin desen etc.
- realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) prin teatru de umbre
- realizarea unor decoruri pentru diverse evenimente din viaţa şcolii
- punerea în scenă a serbărilor tematice legate de viaţa comunităţii

CONŢINUTURI

Domenii CLASA I

Desen Materiale şi instrumente hârtie liniată şi neliniată, diverse obiecte creion


grafit, creioane colorate, creioane cerate, peniţă, radieră (opţional: PC,
tabletă)
Tehnici de lucru haşurare, linie modulată, repetiţie, caligrafie

44
Elemente de limbaj plastic linia, punctul, forme regulate şi neregulate (fără
terminologie)
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii desen liber, decoraţii (ce pregătesc
scrisul), decoraţii simple
Pictură Materiale şi instrumente acuarele, tuşuri, guaşe, tempera, hârtie, folie de plastic,
hârtie colorată, cretă, pigmenţi, burete pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate,
PC, tabletă
Tehnici de lucru pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare, tamponare,
pulverizare
Elemente de limbaj plastic pata
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii compoziţii
Confecţii şi Materiale şi instrumente hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac, foarfece, ramă
jucării de ţesut, cretă, tipar, materiale din natură (frunze/petale uscate, ghinde, fructe,
legume)
Tehnici de lucru origami, tangram, croit, cusut (cusutul nasturelui, cusutul înaintea
şi în urma acului), ţesut cu benzi de hârtie/fire

Elemente de limbaj plastic punct, linie, nod, pată, formă, volum

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii Obiecte decorative şi de îmbrăcăminte


pentru păpuşi
Modelaj Materiale şi instrumente plastilină
presare, modelare liberă
Elemente de limbaj plastic formă, volum
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii obiecte decorative, figurine etc.
Colaj Materiale şi instrumente
foarfece, lipici fire, mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte
Tehnici de lucru mototolire, rupere, tăiere, decupare după
contur, îndoire, împletire
Elemente de limbaj plastic formă, volum (gol/ plin)
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii obiecte decorative, bijuterii, spaţii,
jucării, instalaţii, figurine etc.
Foto-film Materiale şi instrumente
aparate de redare şi înregistrare (telefon, aparate foto, PC, tabletă) filme, fotografii
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii vizionarea unor filme şi fotografii;
realizarea unor fotografii şi filme scurte, neprelucrate tehnic

SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare


pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu
specificul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice.
Cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între toate disciplinele prevăzute în
schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare pentru viaţa reală. Astfel,
45
disciplina Artele vizuale şi abilităţile practice poate sprijini consistent achiziţionarea scrisului, prin
dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii şi coordonarea mână-ochi, prin exerciţiile de caligrafie şi gravură,
prin liniatura etaminei. Această disciplină poate sprijini şi Matematica, prin deprinderea de sesizare a
formelor şi volumului diverselor obiecte; poate fi utilă disciplinei Dezvoltare personală prin exersarea
exprimării în contexte variate, prin sensibilizarea în faţa frumosului şi a obiectelor cu valoare artistică,
prin exersarea cunoaşterii de sine şi a celorlalţi, din mediul apropiat. Astfel, copilul va învăţa, prin
metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă în această etapă şi
pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare.
Strategii didactice
Programa permite o abordare didactică flexibilă, care lasă loc adaptării la particularităţile de
vârstă şi individuale ale copiilor, din perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor.
În abordarea integrată a acestei discipline, se recomandă utilizarea unor strategii didactice prin
care se încurajează iniţiativa şi libertatea de exprimare prin limbaj vizual. La această vârstă este foarte
important accentul pus pe elementul ludic, prin care se cultivă spontaneitatea constructivă şi creatoare
a copiilor. Mediul educaţional ar trebui să permită o explorare activă şi interacţiuni variate cu resursele
materiale, cu ceilalţi copii şi cu adulţii.
Abordarea integrată permite cadrului didactic să propună teme şi subiecte interesante, dorite de
elevi la această vârstă, organizând cunoaşterea ca un tot unitar, închegat. Se recomandă realizarea de
secvenţe didactice în care copiii să-şi poată manifesta libertatea de alegere atât în ceea ce priveşte
instrumentele, cât şi în ceea ce priveşte subiectele realizate. Un Colţ de Artă amenajat în sala de clasă,
în care materialele şi instrumentele sunt la îndemâna copiilor, ar facilita atingerea acestui obiectiv.
Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării şi învăţării. Se recomandă cu prioritate
abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode precum:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoevaluarea,
realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea
de valori şi atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Procesul de evaluare va pune
accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite de către copii în
contexte nonformale sau informale. Evoluţia copilului va fi înregistrată, comunicată şi discutată cu
părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul
fiecărui copil.

46
Planificare calendaristică

Nr. Competențe Nr.


Unitate de învățare Disciplină Conținuturi Nr. săptămâni
crt. specifice ore
1. În drum spre școală CLR 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1. Actualizarea cunoștințelor din clasa pregătitoare. Salutul 12+2 2 săptămâni
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2. Dialogul. Oferirea de informații
3. Propoziția formată din 2-3cuvinte
4. Cuvântul. Cuvântul format din 2-3 silabe
5. Descrierea unui personaj.
6. Identificarea sunetelor unui cuvânt
7. Evaluare predictivă
LECTURĂ
Povești. Eroi din povești – Să ne amintim de la clasa pregatitoare
La școală – Irina Glință
Din nou la şcoală MEM 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 • La plimbare 8 2 săptămâni
• Recapitulare din clasa 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 • La joacă
pregătitoare 3.2, 6.3 • La teatru
• Evaluare iniţială • Activităţi preferate
• Evaluare iniţială
Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
Formarea numerelor naturale în concentrul 0-31
Ordonarea şi compararea numerelor naturale în concentrul 0-31
Adunări şi scăderi prin numărare şi reprezentări obiectuale în
concentrul 0-31
Să ne amintim DP 1.1 Evaluare inițială 1 2 săptămâni
Autocunoaștere și stil de viață 1.1 Cine sunt eu? 1
sănătos
Autocunoașterea și atitudinea
pozitivă față de sine și față de
ceilalți
În drum spre școală MM 1.2; 1.4; 3.1 1. Cântece cunoscute din clasa pregătitoare 4 2 săptămâni
Cântece cunoscute de la clasa 2. Cântarea vocală în grup şi individual
pregătitoare
În drum spre școală AVAP 1.1; 1.2; 2.1; 2.3 Materiale și instrumente: hârtie liniată și neliniată, diverse obiecte, 4 2 săptămâni
1. Tot ce ştiu..(materiale şi creion grafit, creioane colorate, creioane cerate, radieră, acuarele,
tehnici de lucru) hârtie colorată, foarfecă, lipici etc.
2. Fructe (colaj) Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma
1. În clasă (decupare, lipire) Tehnici de lucru: linie modulată, repetiție, dactilopictură, decupare
47 2. Să modelăm... după contur, lipire
48 Produse ale activității: decorații, compoziții, jucării
2 În familie CLR 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1. Sunetul și literele a/A 18+3 3 săptămâni
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2. Sunetul și literele m/M. Silaba ma, cuvântul mama
3.1, 4.1 3. Sunetul și literele u/U. Scrierea pe liniatura tip 1
4. Sunetul și literele n/N. Propoziția. Punctul
5. Sunetul și literelei/I. Propoziția. Semnul întrebării
LECTURĂ
Cei trei purceluși – după Van Gool (2)
Degețica – Andersen (1)
Universul MEM 1.1 • Soarele, sursă de căldură şi lumină 16 3 săptămâni
• Orientare spaţială şi localizări în 1.2 • Electricitatea
spaţiu 1.3 • Poziţii ale unui obiect: vertical, orizontal, oblic, interior, exterior
• Numerele naturale de la 0 la 31 2.1 • Recunoaşterea, formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de
• Soarele, sursă de căldură şi 3.1 la 0 la 31
lumină 3.2 • Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 31
• Forme de energie 4.2 • Numere pare, numere impare
(electricitatea) Recapitulare
Evaluare sumativă
Pot mai mult!
Autocunoaștere și stil de viață DP 1.1, 2.2, 2.3 1. Caracteristicile personale 3 3 săptămâni
sănătos 2. Cum mă văd ceilalți?
Autocunoașterea și atitudinea 3. Puncte tari și limite observabile
pozitivă față de sine și față de
ceilalți
În familie MM 1.2; 1.4; 3.1 1. Cântarea vocală în grup și individual 6 3 săptămâni
A, a, a, acum e toamnă, da! 2. Poziția corectă, emisia naturală, dicția, sincronizarea
A venit pe dealuri toamna 3. Sunete din mediul înconjurător
Toamna 4. Mişcare pe muzică: liberă sau sugerată de textul cântecelor
A ruginit frunza din vii 5. Percuția corporală: - bătăi din palme, cu degetul în bancă, cu
Toamna palmele pe genunchi
Evaluare
În familie AVAP 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma 6 3 săptămâni
Toamna 2.6 Tehnici de lucru: desen, amprentare, decupare, îndoire, lipire
Coșul cu fructe și legume Produse ale activității: desen liber, compoziții, diferite obiecte
Curcubeul decorative sau jucării, figurine
Coș cu fructe
Ursul (tăiere, asamblare)
Fructe şi legume de toamnă
(modelaj)
Pisica (tăiere, asamblare)
Expoziție cu lucrările elevilor
3 Muncim, învățăm, ne jucăm! CLR 1.1., 1.2., 1.3., 1. Sunetul și literele e/E. Linia de dialog 18+3 3 săptămâni
1.4., 2.1., 2.2., 2. Sunetul și literele r/R.Transcriere de text. Copiere de text
2.3., 2.4., 3.1., 3. Sunetul și literele o/O
3.2., 3.3., 4.1 4. Sunetul și literele c/C. Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit
5. Sunetul și literele ă/Ă. Diftongul uă
6. Sunetul și literele l/L
LECTURĂ
Hansel și Gretel – Frații Grimm(2)
Cenușăreasa – Frații Grimm(2)
Secretele corpului omenesc MEM 1.4 Corpul omenesc. Scheletul 12 3 săptămâni
• Adunarea şi scăderea în 1.5 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10. Proprietăţile adunării
concentrul 0-10 1.6 • Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10
• Evidenţierea proprietăţilor 3.1 • Aflarea numărului necunoscut
adunării 5.2 • Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
• Probleme Recapitulare
• Corpul omenesc Evaluare sumativă
Pot mai mult!

Autocunoaștere și stil de viață DP 1.1, 1.2 1. Sunt sănătos pentru că am grijă de mine 3 3 săptămâni
sănătos 2. Reguli de igienă personală
Igienă personală 3. Evaluare – Mă cunosc mai bine!
Muncim, învățăm, ne jucăm! MM 1.4; 2.2; 3.1; 3.3 1. Cântarea vocală în grup 6 3 săptămâni
“Șade rața pe butoi”, muzica A. 2. Mișcări libere, miscări sugerate de text, de ritm, dansuri
Pașcanu 3. Interpretarea: cântec vesel/cântec trist
Concertul 4. Nuanţe: tare, încet, mediu
“Un motan cât un pisoi”, muzică 5. Sunete din mediul înconjurător
din folclorul copiilor
Brotăceii și broscoiul
“Șade rața pe butoi”, muzica A.
Pașcanu
“Un motan cât un pisoi”, muzică
din folclorul copiilor
Muncim, învățăm, ne jucăm! AVAP 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma 6 3 săptămâni
Jocuri (pensulaţie, modelare, 2.4. Tehnici de lucru: desen, decupare după contur, îndoire, lipire, colaj
presare, pliere) Produse ale activității: diferite obiecte decorative și jucării
Evantaiul (origami)
Măști ( pensulaţie, decupare,
lipire)
Evantaiul
49
50 În ogradă – modelaj
Jocul culorilor
Expoziție cu lucrările elevilor
4 Povești la gura sobei CLR 1.1., 1.2., 1.3., 1.Sunetul și grupul de litere ce. Textul. Titlul. Alineatul 18+3 3 săptămâni
1.4., 2.1., 2.2., 2.Sunetul și literele t /T. Diftongul ia
2.3., 2.4., 3.1., 3.Sunetul și literele s/S. Diftongul oa. Cuvinte cu înțeles opus
3.2., 3.3., 3.4., LECTURĂ
4.1., 4.2., 4.3. Greierele și furnica – Jean de la Fontaine
Dinozaurii - text informativ (2)
Sport şi sănătate MEM 1.1 Organe interne majore ale corpului omenesc – localizare 12 3 săptămâni
• Numerele naturale de la 0 la 1.2 • Recunoaşterea, formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de
100 1.3 la 0 la 100
• Corpul omenesc 3.1 • Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0 la 100
• Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100
Recapitulare
Evaluare sumativă
Pot mai mult!
Dezvoltarea emoțională și DP 2.1, 2.2, 2.3 1.Când apar emoțiile? 1 3 săptămâni
socială 2.Emoțiile mele 2
Trăirea și manifestarea
emoțională, starea de bine
Povești la gura sobei MM 1.4; 2.2; 3.1; 3.3. 1. Ritmul 6 3 săptămâni
” Dacă vesel se trăieşte” 2. Sunete lungi/ scurte
”Flulgi de nea” 3. Cântarea vocală în grup şi individual
”Ţine baba iarna sfat” 4. Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul în bancă)
Colinde 5. Recapitulare. Evaluare
Povești la gura sobei AVAP Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme regulate 6 3 săptămâni
”Brăduțul” – decupare, lipire Tehnici de lucru: linie modulată, repetiție, îndoire, colaj,
Ornamente pentru bradul de decupare, lipire, pensulație
Crăciun ( pensulaţie, decupare, Produse ale activității: desen liber, compoziții, obiecte decorative
lipire)
Felicitări de Crăciun( pensulaţie,
decupare, lipire)
Steluţe (îndoire, tăiere,
pensulație)
5 Despre prietenie CLR 1.1., 1.2., 1.3., 1. Sunetul și literele p/P. Diftongul ie 18+3 3 săptămâni
1.4., 2.1., 2.2., Biletul. Cuvinte cu sens asemănător
2.3., 2.4., 3.1., 2. Sunetul și literele v/V. Invitația
3.2., 3.3., 3.4., 3. Sunetul și grupul de litere ci/Ci
4.1., 4.2., 4.3. 4. Textul: La moară
La croitor
5. Transcriere. Copiere. Dictare
6. Semne de punctuație

LECTURĂ
Omida mâncăcioasă – Eric Carle
Broaștele care voiau un împărat – Lev Tolstoi (2)
Minte sănătoasă într-un corp MEM 1.4 • Organe majore ale corpului omenesc – roluri 12 3 săptămâni
sănătos 1.5 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 31, fără trecere peste ordin
• Adunarea şi scăderea în 1.6 • Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin
concentrul 0-31, fără trecere 3.1 Recapitulare
peste ordin Evaluare sumativă
• Corpul omenesc Pot mai mult!
Dezvoltarea emoțională și DP 2.1, 2.2, 2.3 1. Pot să vorbesc despre emoțiile mele 2 3 săptămâni
socială 2. Momente emoționante (Sărbătorile de iarnă) 1
Trăirea și manifestarea
emoțională, starea de bine
Despre prietenie MM 1.4; 2.2; 3.1; 3.3 1. Cântarea vocală în grup şi individual 6 3 săptămâni
Ține Baba Iarna Sfat 2. Sunete lungi/ scurte
Colinde 3. Acompaniament de jucării muzicale
Săniuța 4. Improvizaţia spontană colectivă
Jocuri onomatopeice
1.Recapitulare.
2. Evaluare
Cântece de iarnă
Despre prietenie AVAP 1.3; 2.2; 2.3; 2.5; Simboluri 6 3 săptămâni
Noapte de iarnă - pensulaţie 2.6. Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma și volumul
Steluțe (îndoire, tăiere) Tehnici de lucru: repetiție, stilizare, pensulație, tăiere,
Iarna în pădure îndoire, lipire etc.
Pinguinul decupare, lipire Produse ale activității: desen liber, compoziții, diferite obiecte
Evaluare decorative sau utile în anumite ocazii
Iarna – lucrare colectivă
6 Patria mea CLR 1.1., 1.2., 1.3., 1. Sunetul și literele d/D 24+4 4 săptămâni
1.4., 2.1., 2.2., 2. Sunetul și literele ș/Ș
2.3., 2.4., 3.1., 3. Sunetul și literele î/Î, â
3.2., 3.3., 3.4., 4. Sunetul și literele b/B
4.1., 4.2., 4.3. LECTURĂ
Scufița Roșie – Frații Grimm (2)
De ziua mamei
Uimitoarele plante MEM 1.4 • Plante. Rolul rădăcinii şi al tulpinii 16 4 săptămâni
51
52 • Adunarea şi scăderea 1.5 • Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminţelor
numerelor naturale în concentrul 1.6 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin
0-100, fără trecere peste ordin 3.1 (I)
• Plante 4.2 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin
5.2 (II)
• Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin
• Proba adunării. Proba scăderii
Recapitulare
Evaluare sumativă
Pot mai mult!
Din lumea celor care nu cuvântă
• Adunarea şi scăderea Animale – Scheletul
numerelor naturale în concentrul 1.4 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere peste ordin
0-20, cu trecere peste ordin 1.5 • Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere peste ordin
• Animale 1.6 Recapitulare
3.1 Evaluare sumativă
4.2 Pot mai mult!
5.1
5.2
Interacțiuni simple cu ființe și DP 2.2, 2.3 1.Cum comunic cu cei din jurul meu? 4 4 săptămâni
obiecte familiare 2.Comunic și când nu vorbesc
3. Evaluare – Comunic și mă manifest în felul meu
4. Hai la joacă! (Interacțiunea cu ființele)
Patria mea MM 1.4; 2.2; 3.1; 3.3. 1. Interpretarea 4 4 săptămâni
În pădurea cu alune 2. Nuanþe- Tare, încet, mediu
Ploaia 3. Cântec vesel/ trist
Mama
Moara
Masă mare

Patria mea AVAP 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma 4 4 săptămâni
Universul (pensulație, decupare, 2.3. Tehnici de lucru: linie modulată, repetiție, pensulație, colaj, decupare,
lipire) lipire
Semnul de carte Produse ale activității: desen liber, decorații, compoziții, obiecte utile
Orașul meu (linia, punctul)
Meseriile (modelaj)
Luna/ Soarele (pensulație,
decupare, lipire)
Expoziţie de lucrări.
7 Magia primăverii CLR 1.1., 1.2., 1.3., 1. Sunetul și literele j/J. Jurnalul clasei 30+5 5 săptămâni
1.4., 2.1., 2.2., 2. Sunetul și literele h/H
2.3., 2.4., 3.1., 3. Sunetul și literele g/G
3.2., 3.3., 3.4., 4. Sunetul și literele ge/Ge
4.1., 4.2., 4.3. 5. Sunetul ț/Ț
6. Sunetul și literele z/Z. Diftongul ua
7. Sunetul și grupul de litere gi/Gi
LECTURĂ
Concertul primăverii
Despre muzică
Cu zmeul – după Cezar Petrescu
Aventurile lui Pinocchio – Carlo Collodi (2)
Prietenii mei necuvântători MEM 1.4 • Animale. Organe interne majore – localizare şi roluri 20 5 săptămâni
• Adunarea şi scăderea 1.5 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin
numerelor naturale în concentrul 1.6 • Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin
0-100, cu trecere peste ordin 3.1 Recapitulare
• Animale 4.2 Evaluare sumativă
5.1 Pot mai mult!
5.2
Aspecte specifice ale organizării DP 2.1, 2.2, 2.3 1. Universul meu (Obiecte familiare) 5 5 săptămâni
învățării și pregătirii pentru viață 2. Prietenii (Am un prieten/Sunt un prieten bun) (2 ore)
la școlarul mic 3. Familia mea
Rutine și sarcini de lucru 4. Recapitulare – Interacționez, comunic și mă manifest
Magia primăverii MM 1.2; 1.4; 3.1. 1. Cântarea vocală în grup şi individual 10 5 săptămâni
Mama 2. Cântarea cu acompaniament
Martie, mărțișor 3. Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii (trianglu,
Fluturașul maracas, clopoþel, tamburină)
Primăvara
Înfloresc grădinile
Magia primăverii AVAP 1.2; 1.3; 2.3; 2.4; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme regulate 10 5 săptămâni
Mărțișorul 2.5 și neregulate
Felicitare pentru mama ( rupere, Tehnici de lucru: linie modulată, repetiție, pensulație
tăiere după contur, lipire) Produse ale activității: desen liber, compoziții
Flori pentru mama
De ziua mamei (colaj)
Buchetul de lalele (tăiere după
contur, lipire)
Peisaj de primăvară
Evaluare
8 Eroi de poveste CLR 1.1., 1.2., 1.3., 1. Sunetul și literele f/F 30+5 5 săptămâni
1.4., 2.1., 2.2., 2. Sunetul și grupul de litere che
53
54 2.3., 2.4., 3.1., 3. Sunetul și grupul de litere chi
3.2., 3.3., 3.4., 4. Sunetele cs,gz și literelex/X. Scrierea imaginativă
4.1., 4.2., 4.3. 5. Sunetul și grupul de litere ghe
6. Sunetul și grupul de litere ghi
LECTURĂ
Paginile micului editor (2)
Ursul polar (2)
Un altfel de limbaj – de Irina Glință
Misterele planetei albastre MEM 3.1 • Transformări ale apei: solificare, topire, evaporare, fierbere, 12 3 săptămâni
• Probleme 3.2 condensare
• Timpul 4.1 • Surse de energie: apa şi vântul. Efecte pozitive şi negative
• Elemente intuitive privind 5.1 • Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii
Pământul 5.2 • Timpul: ora, ziua, săptămâna, luna, anul. Anotimpurile
• Forme şi transfer de energie 6.2 Recapitulare
(apa şi vântul) Evaluare sumativă
Pot mai mult!

2.2 • Unde şi vibraţii. Producerea şi propagarea sunetelor 8 2 săptămâni


3.1 • Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: reprezentare grafică
Cântec, joc şi voie bună 5.1 • Cub, cuboid, cilindru, sferă. Descriere: feţe-formă, număr
• Figuri plane/2D • Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor
• Corpuri/3D Recapitulare
• Colectarea, citirea şi Evaluare sumativă
înregistrarea datelor Pot mai mult!
• Forme şi transfer de energie.
Unde şi vibraţii
Aspecte specifice ale organizării DP 2.3, 3.2, 3.3 1. Cum fac și ce fac de obicei! 5 5 săptămâni
învățării și pregătirii pentru viață 2. Drepturile și sarcinile mele 2 ore
la școlarul mic 3. Dialog între egali
Abilități și atitudini de învățare 4. Evaluare
Eroi de poveste MM 1.4; 2.2; 3.1; 3.3. 1. Mișcare pe muzică 10 5 săptămâni
Câte unul pe cărare 2. Mișcări libere sugerate de text
Ceata lui Pițigoi 3. Mișcări libere sugerate de ritm
Cântece de primăvară 4. Procedee armonico-polifonice (solist-cor, grupe alternative)
(Recapitulare)

1. Mișcări libere sugerate de


text/ritm
2. Evaluare
Eroi de poveste AVAP 1.1; 1.3; 2.2; 2.3 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme regulate 10 5 săptămâni
Eroi din povești (decupare, lipire) 2.4; 2.6. și neregulate
Colierul (înșiruire de mărgele) Tehnici de lucru: linie modulată, repetiție, pensulație
Păpuși Produse ale activității: desen liber, compoziții
Eroii copilărie(pensulaţie,
decupare, lipire)
Coaserea nasturelui
Expoziție de lucrări
9 Vine vara! CLR 1.1., 1.2., 1.3., 1. Literele k/K 3 săptămâni
1.4., 2.1., 2.2., 2. Literele q/Q, w/W, z/Z. Scrisoarea
2.3., 2.4., 3.1., 3. Alfabetul
3.2., 3.3., 3.4., LECTURĂ
4.1., 4.2., 4.3. Veverițele poznașe – Irina Glință
Fata din dafin – pov. populară (2)
Dragonul cântăreț
Măsurare, măsuri, instrumente MEM 3.1 • Forţe şi mişcare. Căderea liberă a corpurilor 12 3 săptămâni
de măsură 4.1 • Surse de energie: cărbunii şi petrolul
• Lungime 4.2 • Lungimea. Unităţi standard: centimetrul (1m = 100 cm)
• Capacitate 5.1 • Capacitatea. Unităţi nonstandard. Unităţi standard: litrul
• Bani 6.1 • Banii. Leul – monede şi bancnote
• Forţe şi mişcare 6.4 • Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-100
• Forme şi transfer de energie Recapitulare
(cărbunii şi petrolul) Evaluare sumativă
Pot mai mult!
Aspecte specifice ale organizării DP 2.3, 3.2, 3.3 1. Cum și de ce învăț? 3 3 săptămâni
învățării și pregătirii pentru viață 2. Ajutat, devin mai eficient ( 2 ore)
la școlarul mic
Explorarea meseriilor
Vine vara! MM 1.4; 2.1; 3.1; 3.2 1. Cântarea vocală în grup şi individual 6 3 săptămâni
Cântarea vocală în grup şi 2. Poziţia corectă, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia,
individual sincronizare
Poziţia corectă, emisia naturală, 3. Mişcări libere sugerate de text
tonul, semnalul de început, 4. Mişcări libere sugerate de ritm
dicţia, sincronizare
Podul de piatră
Mişcări libere sugerate de text
Mişcări libere sugerate de ritm
Vine vara! AVAP 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma 6 3 săptămâni
În parc (compoziţie liberă –culori 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; Tehnici de lucru: pensulație, lipire, repetiție
calde) 2.6 Produse ale activității: desen liber, compoziții, jucării
Coiful, Barca (decupare, lipire)
55
56 Marea compoziție liberă (culori
reci)
Lanul de grâu (culori calde)
10 Se apropie vacanţa mare CLR 1.1., 1.2., 1.3., 1. Un cal înaripat – Petru Demetru Popescu 18+3 3 săptămâni
1.4., 2.1., 2.2., 2. Somnoroase păsărele – M. Eminescu
2.3., 2.4., 3.1., 3. Va-can-ță! – Mircea Sântimbreanu
3.2., 3.3., 3.4., LECTURĂ
4.1., 4.2., 4.3. Iepurașul – benzi desenate
Traista cu povești - șezătoare
Se apropie vacanţa mare MEM 1.1., 1.2., 1.3., • Recapitulare finală (I) 12 3 săptămâni
• Recapitulare finală 1.4., 2.1., 2.2., • Recapitulare finală (II)
• Evaluare finală 2.3., 2.4., 3.1., • Recapitulare finală (III)
3.2., 3.3 • Evaluare finală
Se apropie vacanţa mare DP 1.1., 1.2., 1.3., 1. Visul meu de viitor 3 3 săptămâni
• Recapitulare finală 2.1., 2.2., 2.3., 2.1 Iunie – Bucuria copiilor
• Evaluare finală 3.1., 3.2., 3.3 3. Recapitulare – Am aflat multe despre mine
Evaluare finală – Stau de vorbă cu mine
Se apropie vacanţa mare MM 1.4; 2.2; 3.1; 3.3 1. Recapitulare finală 6 3 săptămâni
Cântarea vocală în grup şi 2. Cântarea vocală în grup şi individual
individual
Evaluare finală
Se apropie vacanţa mare AVAP 1.1; 1.2; 1.3; 2.1 Lucrări colective 6 3 săptămâni
Expoziție lucrări Expoziţie de lucrări
LIMBA ENGLEZĂ – planificare calendaristică – semestrul I

Aria curiculară: Limbă și comunicare


Număr de ore: 1 oră/săptămână

No TOPIC VOCABULARY STRUCTURES Number


of hours
1 Good Morning, Teacher! Morning, afternoon, evening, night, name, what, how, poem Hello! Good morning! Good afternoon! Good 2
evening! Good night! Goodbye!
What is your name? How are you?
2 At School School, balckboard, teacher, pupils, desk, book, notebook, pencil What is this? 2
case, pencil, pen, school bag, give, please, girl, boy, man, woman Give me the…, please!
Here you are!
Thank you!
3 Numbers One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve How many… are there? 1
teddy bear, ball, car, dog, cat, book, doll There are…
How old are you?
I am…
4 Colours Red, yellow, blue, orange, green, purple, brown, grey, white, black, What colour is the…? 2
pink, rainbow, favourite, my, apple, strawberry, rose, cherry, sheep, The… is…
flower, balloons
5 My Family Family, grandfather, grandmother, mother, father, sister, brother, he, I am a… 1
she You are my…
She is…
He is…
6 Revision Words from units 1 - 5 Structures from units 1 - 5 1
7 Progress Test Words from units 1 - 5 Structures from units 1 - 5 1
8 Parts of the Body Body, eye, hair, nose, ear, shoulder, hand, finger, arm, leg, mouth, Touch your nose! Clap your hands! 1
foot, neck, left, right Raise your left arm!
9 Jobs and Professions Doctor, teacher, police officer, singer, worker, farmer, firefighter, What do you want to be? 2
driver, sailor, toy factory, toys, make, beautiful My mother is…
My father is…
I am a…
You are a…
He/She is a…
I want to be a…
13 Happy Holidays/Carols 1

57
58 LIMBA ENGLEZĂ – planificare calendaristică – semestrul II

Aria curiculară: Limbă și comunicare


Număr de ore: 1 oră/săptămână

No TOPIC VOCABULARY STRUCTURES Number


of hours
1 Transportation Car, bus, train, bicycle, truck, plane, ambulance, fire engine, ship, Look up! Look down! Turn left! Turn right! 1
up, down, left, right, wheels Name the picture on the left!
Name the picture on the right!
2 At home Home, living room, bedroom, kitchen, bathroom, house, block of Where do you live? 1
flats, town, countryside I live in…
In a town
In the countryside
3 Revision Words from units 8 - 11 Structures from units 8 - 11 1
4 Progress Test Words from units 8 - 11 Structures from units 8 - 11 1
5 In the Bedroom Bed, lamp, carpet, night table, alarm clock, toys, kite, toy bricks, I wake up. I sleep. I play. 2
soldier, drum, sand toys
6 In the Living Room Sofa, armchair, table, bookcase, books, computer, picture, chair, I read. I watch TV. 2
TV, I play on the computer.
headphones I talk. I listen to music. I dance.
7 In the Kitchen Stove, fridge, pot, bottle, glass, kettle I cook. I eat. I drink. 1
8 In the Bathroom Bathtub, sink, comb, toothbrush, toothpaste, soap I brush my teeth. 1
I comb my hair.
I wash my hands.
9 Revision Words from units 14 - 17 Structures from units 14 - 17 1
10 Progress Test Words from units 14 - 17 Structures from units 14 - 17
11 The Farmyard Chick, duck, mouse, dog, horse, pig, sheep, cow, donkey 1
12 Halloween Witch, black cat, broom, pumpkin, Jack-o-lantern, ghost, skeleton, The witch is… 1
spider, candy
13 Christmas Santa Claus, Christmas tree, Christmas, snow, snowman, What would you want from Santa Claus? 1
Christmas glass balls, skates, skis, Merry Christmas and a Happy New Year!
snowball fight, decorate
14 Mother’s Day Flowers, present, mother’s day card, message I love you! 1
15 Easter Church, Easter bunny, prayer, chocolate, lamb, basket Happy Easter! 1
14 Children’s Day Child, children, party, day, playground Happy Children’s Day! 1
15 Final Revision Words from all the units Structures from all the units 1
16 Final Test Words from all the units Structures from all the units 1
PLANIFICARE INTEGRATĂ PE UNITĂŢI DE CONŢINUT
UNITATEA TEMATICĂ: Ne amintim!
SĂPTĂMÂNILE: I-II

Disci- Compe- Nr.


Conţinuturile Activităţi de învăţare Resurse
plina tenţe ore
CLR 1.1, 1.2 1. Prezentarea manualului 7 -formularea de enunțuri din 3-4 cuvinte după imagini Materiale: caiet, fișe de lucru, ghicitori,
1.3, 1.4 2. În drum spre școală. Salutul. Cum - poziția sunetelor în cuvinte planșe
2.1, 2.2 ne prezentăm - formularea de enunțuri. Sunetul. Silaba. Cuvântul. Procedurale: conversația, explicația,
2.3, 2.4 -Formularea de enunțuri din 3-4 - litere mari și mici de tipar exercițiul, munca în echipă
3.1, 3.3 cuvinte după imagini. Liniuțe mici și - personaje din povești Forme de organizare: activitae
mari. - semne grafice: liniuța mică, liniuța mare, cârligul, frontală, individuală
3. În clasă. Dialogul bastonașul, zaua.
-Zaua. Bastonașe mici și mari
4. Cartea, buna mea prietenă
Propoziția formată din 2-3 silabe
-Nodulețul. Semiovalul
Povești. Eroi din povești – Să ne
amintim de la clasa pregatitoare
MEM 1.1, 2.1. 1. Prezentarea manualului 4 - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte Materiale: caiet, fișe de lucru, ghicitori,
3.1, 3.2, 2. La plimbare obiecte precizate; planșe
4.1, 4.2. 3. La joacă - exerciții de scriere și numărare cu pas indicat Procedurale: conversația, explicația,
5.1. 4. La teatru - exerciții de poziționare a obiectului în spațiu exercițiul, munca în echipă
- exerciţii de recunoaştere a figurilor şi corpurilor geometrice; Forme de organizare: activitae
- selectarea unor figuri şi corpuri geometrice şi colectarea frontală, individuală
acestora în tabel;
- colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o
ocupă faţă de un anumit reper
- exerciții de identificare a unor numere cuprinse între… și ….
- exerciții de sortare a unor obiecte, pe baza unui criteriu dat
MM 1.4 Cântece cunoscute de la clasa 2 - reproducerea în grup a cântecelor însușite Materiale: CD-uri, laptop
2.1 pregătitoare - recunoașterea sunetelor din natură Procedurale: conversația, explicația,
demonstația, exercițiul
Forme de organizare: frontală,
individuală, pe grupe
AVAP 1.1 1.Tot ce ştiu..(materiale şi tehnici de 2 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Materiale: creioane colorată, foarfecă,
1.2 lucru) utilizate; lipici, hârtie glasată, hârtie creponată,
59
60 2.2 2.Fructe (colaj) - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă; acuarele, pensulă
explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; Procedurale: conversația, explicația,
exercițiul
Forme de organizare:activitate
frontală/individuală
DP 1.1 Evaluare inițială 1 - crearea unor ecusoane personalizate Materiale:caiet, fișe de lucru
- prezentarea într-un cadru inedit (podium de premiere, Procedurale: conversația, exercițiul,
interviu) a trei aspecte plăcute referitoare propria persoană problematizarea, joc de rol
- jocuri de continuare a unor fraze, pentru evidenţierea Forme de organizare: activitate
calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place de mine pentru că…” frontală/individuală
CLR 1.1 1. Amintiri din vacanță Cuvântul. 7 - prezentarea și solicitarea. Salutul în situații concrete. Materiale: caiet, fișe de lucru, ghicitori,
1.2 Formularea de enunțuri. Formule de adresare planșe
1.3 -Bucle mari și mici - semne grafice:bucla, nodulețul, ovalul, semiovalul. Procedurale: conversația, explicația,
1.4 2. Comoara din povești Repovestirea - ex. de pronunţare corectă a sunetelor limbii; exercițiul, munca în echipă
2.1 unor întâmplări române Forme de organizare: activitae
2.2 Descrierea unui personaj - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; frontală, individuală
2.3 Identificarea sunetelor - ex. de dicţie
2.4 -Cârligul - ex. de trasare corectă a semnelor grafice;
3. Personaje din povești - ex. de adoptare a poziţiei corecte pentru scris
- Elemente grafice
La școală – Irina Glință
4. Evaluare inițială
MEM 1.1. 1. La teatru 4 - compararea obiectelor de acelașii fel; Materiale: caiet, fișe de lucru, ghicitori,
2.1. 2. Activități preferate - plante și animale, condiții de viață; planșe
3.1. 3. La joacă - ex.de recunoaștere a numerelor; Procedurale: conversația, explicația,
3.2. 4. Evaluare inițială - corespondențe, raportarea cantității la cifre; exercițiul, munca în echipă
4.1. - formarea numerelor prin adăugare și prin eliminare; Forme de organizare: activitae
4.2. - scrierea elementelor grafice: modele repetitive; frontală, individuală
MM 1.4 1. Cântarea vocală în grup şi 2 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici - Materiale: CD-uri, laptop
2.1 individual colectiv Procedurale: conversația, explicația,
2. Poziţia corectă, emisia naturală, - reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de demonstația, exercițiul
tonul, semnalul de început, dicţia, dirijat intuitive Forme de organizare: frontală,
sincronizare ”Acum e toamnă, da!” individuală, pe grupe
”Câte unul pe cărare”
AVAP 1.1 1. În clasă (decupare, lipire) 2 - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă; Materiale: creioane colorată, foarfecă,
1.2 2. Să modelăm... explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; lipici, hârtie glasată, hârtie creponată,
2.2 acuarele, pensulă, plastilină
Procedurale: conversația, explicația,
exercițiul
Forme de organizare:activitate
frontală/individuală
DP 1.1 Autocunoaștere și atitudine pozitivă 1 - crearea unor ecusoane personalizate Materiale:caiet, fișe de lucru
față de sine și față de ceilalți -jocuri de prezentare în perechi/în grupuri mici în fața clasei Procedurale: conversația, exercițiul,
problematizarea, joc de rol
Cine sunt eu? Forme de organizare: activitate
frontală/individuală

UNITATEA TEMATICĂ: În familie


SĂPTĂMÂNILE: III-V

Disci- Compe- Nr.


Conţinuturile Activităţi de învăţare Resurse
plina tenţe ore
CLR 1.1 1.2 Casa noastră 7 - recunoașterea literelor a, A, m, M în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial a, A, m; lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Sunetul și literele a, A - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Scrierea literelor a, A nume de persoană, de animale; în echipă
3.3 4.1 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: Forme de organizare:
Dictare literele a, A formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; activitae frontală,
- recunoașterea literelor a, A, m, M în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea individuală
Familia mea poziției literei în cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Sunetul și literele m, M - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Scrierea literelor m, M - observarea scrierii literelor a, A, m, M: elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Dictare literele studiate - scrierea literelor a, A, m, M pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Consolidarea literelor învățate dintre litere
Cu trenul - dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, A, m, M: fiecare
Sunetul și literele u, U copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau despărțite în
silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba
Scrierea literelor u, U care îl conține

Dictare literele învățate


Cei trei purceluși –după Van
61 Gool
62 MEM 1.1 Universul 4 - importanța Soarelui pentru menținerea vieții Materiale: caiet, fișe de
1.2 - efecte negative ale Soarelui asupra omului și a plantelor lucru, ghicitori, planșe
1.3. 1. Soarele sursă de căldură și - utilizarea unei lupe pentru evidenţierea căldurii primite de la Soare Procedurale: conversația,
1.6. lumină - prezentarea înregistrărilor din calendarul naturii, realizat pe o perioadă explicația, exercițiul, munca
3.1. determinată de timp în echipă
4.2. 2. Electricitatea - realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile Forme de organizare:
5.2. - recunoaşterea cauzei care a determinat uscarea unei plante verzi ca urmare a activitae frontală,
3. Poziții ale unui obiect explorării fenomenului (lipsa de apă, lipsa luminii etc.) individuală
- recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de lumină şi căldură şi importanţa
4.Exerciții de orientare spațială acestuia în menţinerea vieţii
- realizarea unor experienţe în scopul punerii în evidenţă a forţei gravitaţionale:
căderea liberă a diferitelor obiecte
- exerciții de poziționare a obiectului în spațiu
- exerciţii de recunoaştere a figurilor şi corpurilor geometrice;
- selectarea unor figuri şi corpuri geometrice şi colectarea acestora în tabel;
- colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă faţă de un
anumit reper
MM 1.2 1.Cântarea vocală în grup şi 2 - sunete din natură şi din mediul înconjurător Materiale: CD-uri, laptop
1.4 3.1 individual - sunete vocale Procedurale: conversația,
2.Timbrul - sunete instrumentale explicația, demonstația,
A, a, a, acum e toamnă, da! exercițiul
A venit pe dealuri toamna Forme de organizare:
frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.1 2.1 1. Procedee plastice de lucru în 2 - culorile spectrului solar: culori primare şi binare Materiale: creioane
2.2 2.3 pictură Toamna colorată, foarfecă, lipici,
2.6 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ hârtie glasată, hârtie
2. Tehnici de lucru: tamponare, Coșul cu fructe și legume creponată, acuarele,
pensulaţie, combinaţii între - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă; pensulă, plastilină
culori explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 1.1 Autocunoaștere și atitudine 1 - jocuri de prezentare în perechi/în grupuri mici în fața clasei Materiale:caiet, fișe de lucru
pozitivă față de sine și față de - jocuri de continuare a unor fraze Procedurale: conversația,
ceilalți exercițiul, problematizarea,
Caracteristici personale joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 Aniversarea Nanei 7 - recunoașterea literelor u, U, n, N în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N; lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Sunetul și literele n, N - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Scrierea literelor n, N nume de persoană, de animale; în echipă
3.3 4.1 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: Forme de organizare:
Dictare literele studiate formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; activitae frontală,
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N în cuvinte scrise și ilustrate, cu individuală
Consolidarea literelor învățate precizarea poziției literei în cadrul cuvântului;
În grădină - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Consolidarea literelor învățate - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor u, U, n, N: elemente grafice componente, așezarea
Dictare literele învățate pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Sunetul și literele i, I - scrierea literelor u, U, n, N pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Scrierea literelor i, I dintre litere
- dictare: litere
Cei trei purceluși – după Van - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, n, u: fiecare
Gool copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau despărțite în
silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba
care îl conține
MEM 1.1 1.2 1. Recunoașterea, formarea, 4 - numărarea până la 31 Materiale: caiet, fișe de
1.3 citirea și scrierea numerelor - raportarea cantităţii la cifră şi a cifrei la cantitate lucru, ghicitori, planșe
1.4 1.5 natural de la 0 la 31 - scrierea cifrelor de la 0 la 31 pe reţeaua caietului de matematică Procedurale: conversația,
1.6 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare explicația, exercițiul, munca
3.1 4.1 2. Exerciții și probleme operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor în echipă
4.2 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a obţine Forme de organizare:
5.2. 3. Compararea numerelor mulţimi„cu tot atâtea elemente” activitae frontală,
naturale de la 0 la 31 - identificarea„vecinilor” unui număr individuală
- numărare în ordine crescătoare şi descrescătoare cu pas dat
4. Exerciții și probleme - poziţionarea numerelor pe axă
5. Ordonarea numerelor - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub
naturale de la 0 la 31 altele, încercuirea părţilor comune, punerea în corespondenţă
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =
6. Exerciții și probleme - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale

MM 1.2 1. Cântarea vocală în grup şi 2 - sunete din natură şi din mediul înconjurător Materiale: CD-uri, laptop
1.4 3.1 individual - sunete vocale Procedurale: conversația,
63
64 2. Timbrul - sunete instrumentale explicația, demonstația,
Toamna exercițiul
A ruginit frunza din vii Forme de organizare:
frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 - culori primare şi binare Materiale: creioane
2.2 2.3 linia, punctul Curcubeul colorată, foarfecă, lipici,
2.6 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ hârtie glasată, hârtie
2. Tehnici de lucru: tamponare, Fructe şi legume de toamnă (modelaj) creponată, acuarele,
pensulație, combinaţii între - jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă; pensulă, plastilină
culori - explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 1.1 1. Autocunoaștere și atitudine 1 - Jocuri de continuare a unor fraze Materiale: caiet, fișe de
pozitivă față de sine și față de - crearea unor obiecte care să exprime caracteristicile persoanei lucru
ceilalți Procedurale: conversația,
Cum mă văd ceilalți ? exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 Ordonarea cuvintelor în 7 - recunoașterea literelor i, I în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 propoziție - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I; lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 Transcrierea cuvintelor - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 cunoscute nume de persoană, de animale; în echipă
3.3 4.1 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: Forme de organizare:
Despărțirea cuvintelor în silabe formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; activitae frontală,
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I în cuvinte scrise și ilustrate, individuală
Recapitulare cu precizarea poziției literei în cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Recapitularea literelor învățate - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Dictare - observarea scrierii literelor i, I: elemente grafice componente, așezarea pe
liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Transcrierea unor cuvinte - scrierea literelor i, I pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Evaluare sumativă dintre litere
- dictare: litere
Ridichea uriașă - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i: fiecare
copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau despărțite în
Activități de silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba
recuperare/dezvoltare care îl conține

Scrierea cu literă inițială a


cuvintelor

Citirea unor cuvinte/propoziții

Degețica –Hans Christian


Andersen
MEM 1.1 1.2 1. Numere pare, numere 4 - formarea perechilor de numere prin încercuire Materiale: caiet, fișe de
1.3 impare - completarea casetelor cu cifre potrivite pentru a obține numere pare/impare lucru, ghicitori, planșe
1.4 1.5 2. Exerciții și probleme - numărare în ordine crescătoare şi descrescătoare cu pas dat Procedurale: conversația,
1.6 3. Recapitulare - poziţionarea numerelor pe axă explicația, exercițiul, munca
3.1 4.1 4. Evaluare - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub în echipă
4.2 altele, încercuirea părţilor comune, punerea în corespondenţă Forme de organizare:
5.2. 5. Pot mai mult! - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, = activitae frontală,
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale individuală

MM 1.2 1. Cântarea vocală în grup şi 2 - sunete din natură şi din mediul înconjurător Materiale: CD-uri, laptop
1.4 3.1 individual - sunete vocale Procedurale: conversația,
2. Timbrul - sunete instrumentale explicația, demonstația,
Toamna exercițiul
Evaluare Forme de organizare:
frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 - culorile spectrului solar: culori primare şi binare Materiale: creioane
2.2 2.3 linia, punctul Ursul (tăiere, asamblare) colorată, foarfecă, lipici,
2.6 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ hârtie glasată, hârtie
2. Tehnici de lucru: tamponare, - culorile spectrului solar: culori primare şi binare creponată, acuarele,
pensulaţie, combinaţii între Pisica (tăiere, asamblare) pensulă, plastilină
culori - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
65
66 DP 1.1 1. Autocunoaștere și atitudine 1 Materiale: caiet, fișe de
pozitivă față de sine și față de - Caracteristici personale simple, puncte tari și limite observabile în activitățile lucru
ceilalți școlare și de timp liber Procedurale: conversația,
Puncte tari și limite observabile exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală

UNITATEA TEMATICĂ: Muncim,învățăm, ne jucăm!


SĂPTĂMÂNILE: VI-VIII

Disci- Compe- Nr.


Conţinuturile Activităţi de învăţare Resurse
plina tenţe ore
CLR 1.1 1.2 În livadă 7 - recunoașterea literelor e, E, r, R în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Sunetul și literele e, E E, R; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Scrierea literelor e, E - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor în echipă
3.3 4.1 nume de persoană, de animale; Forme de organizare:
Citim cuvinte, propoziții - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: activitae frontală,
formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; individuală
Separarea cuvintelor din - recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R în cuvinte scrise și
propoziții ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
La fermă - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Sunetul și literele r, R - observarea scrierii literelor e, E, r, R: elemente grafice componente, așezarea
pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Scrierea literelor r, R - scrierea literelor e, E, r, R pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Consolidarea literelor învățate dintre litere
La moară - dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, I, e, r:
Sunetul și literele o, O fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau despărțite
în silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba
Scrierea literelor o, O care îl conține

Citim cuvinte, propoziții


Hansel și Gretel – Frații Grimm
MEM 1.1 1.2 1. Corpul omenesc. Scheletul 4 - evidenţierea unor caracteristici privind forma corpului, poziţia de deplasare, Materiale: caiet, fișe de
1.3 efectuarea diverselor mişcări necesare în activitatea zilnică a omului lucru, ghicitori, planșe
1.4 1.5 2. Adunarea numerelor de la 1 - recunoaşterea părţilor corpului şi localizarea acestora pe imagini, mulaje Procedurale: conversația,
1.6 la 10. Proprietățile adunării - relaţionarea scheletului cu celelalte structuri ale organismului şi stabilirea explicația, exercițiul, munca
3.1 4.1 rolurilor acestuia în echipă
4.2 3. Exerciții și probleme - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; Forme de organizare:
5.2. - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără precizarea activitae frontală,
4. Scăderea numerelor terminologiei; individuală
naturale până la 10 - aflarea sumei a două numere mai mici decât 10;
5. Exerciții și probleme - crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la
6. Aflarea numărului numere sau imagini date;
necunoscut - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi rezolvarea unor
probleme utilizând date scrise într-un tabel
MM 1.2 1. Melodia 2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
1.4 3.1 2. Sunete înalte și joase - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
- interpretarea şi memorizarea unor cântece; explicația, demonstația,
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se exercițiul
marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
“Șade rața pe butoi”, muzica A. Pașcanu frontală, individuală, pe
Concertul grupe
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 - culorile spectrului solar: culori primare şi binare; Materiale: creioane
2.2 2.3 linia, punctul - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; colorată, foarfecă, lipici,
2.6 Jocuri (pensulaţie, modelare, presare, pliere) hârtie glasată, hârtie
2. Tehnici de lucru: tamponare, - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin creponată, acuarele,
pensulaţie, combinaţii între adăugarea unor elemente; pensulă, plastilină
culori - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica presării Procedurale: conversația,
prin adăugarea unor elemente explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 1.1 1. Sunt sănătos pentru că am 1 recunoașterea în imagini a respectării/încălcării regulilor de igienă Materiale:caiet, fișe de lucru
grijă de mine - desenarea unor peresonaje carer respectă/nu respectă regulile de igienă Procedurale: conversația,
exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
67
68 activitate
frontală/individuală

CLR 1.1 1.2 Dictare 7 - recunoașterea literelor o, O, c, C în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Cmera mea E, R, O, C; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Sunetul și literele c, C - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor în echipă
3.3 4.1 nume de persoană, de animale; Forme de organizare:
Scrierea literelor c, C - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: activitae frontală,
În clasă formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; individuală
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C în cuvinte
Sunetul și literele ă, Ă scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Scrierea literelor ă, Ă - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Citim cuvinte, propoziții - observarea scrierii literelor o, O, c, C: elemente grafice componente, așezarea
pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Transcriere - scrierea literelor o, O, c, C pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Consolidarea literelor învățate dintre litere
Hansel și Gretel – Frații Grimm - dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
c: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau
despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului și
chiar silaba care îl conține
MEM 1.1 1.2 4 - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; Materiale: caiet, fișe de
1.3 1. Exerciții și probleme - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără precizarea lucru, ghicitori, planșe
1.4 1.5 terminologiei; Procedurale: conversația,
1.6 2. Probleme care se află printr- - aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; explicația, exercițiul, munca
3.1 4.1 o operație - crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date; în echipă
4.2 3. Probleme care se află rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin, Forme de organizare:
5.2. printr-o operație respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor activitae frontală,
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10 individuală
4. Recapitulare - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în ordinea
5. Evaluare sumativă succesiunii lor în săptămână
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia
inversă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la
numere sau imagini date;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi rezolvarea unor
probleme utilizând date scrise într-un tabel
MM 1.2 1. Melodia 2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
1.4 3.1 2. Sunete înalte și joase - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
- interpretarea şi memorizarea unor cântece; explicația, demonstația,
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se exercițiul
marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
“Un motan cât un pisoi”, muzică din folclorul copiilor frontală, individuală, pe
Brotăceii și broscoiul grupe
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 - culorile spectrului solar: culori primare şi binare Materiale: creioane
2.2 2.3 linia, punctul Evantaiul (origami) colorată, foarfecă, lipici,
2.6 hârtie glasată, hârtie
2. Tehnici de lucru: tamponare, - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ creponată, acuarele,
pensulaţie, combinaţii între Măști ( pensulaţie, decupare, lipire) pensulă, plastilină
culori Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul Forme
de organizare: activitate
frontală/ individuală
DP 1.1 Reguli de igienă personală 1 recunoașterea în imagini a respectării/încălcării regulilor de igienă Materiale:caiet, fișe de lucru
-desenarea unor peresonaje carer respectă/nu respectă regulile de igienă Procedurale: conversația,
-fișe de lucru pentru exersarea învățării regulilor de igienă personală exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 7 - recunoașterea literelor ă, Ă, l, L în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 La librărie - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 E, R, O, C; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 Sunetul și literele l, L - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor în echipă
3.3 4.1 Scrierea literelor l, L nume de persoană, de animale; Forme de organizare:
- exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: activitae frontală,
Consolidarea literelor învățate formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; individuală
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L
Cenușăreasa – Frații Grimm în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul cuvântului;
Recapitulare - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Recapitularea literelor învățate - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
69
70 - observarea scrierii literelor ă, Ă, l, L: elemente grafice componente, așezarea
Dictare pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor ă, Ă, l, L pe liniatura tip I
Ordonarea cuvintelor în - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
propoziție dintre litere
- dictare: litere
Evaluare sumativă - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
c, ă, l: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau
Ajutoarele Scufiței Roșii despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului și
chiar silaba care îl conține
Activități de
recuperare/dezvoltare

Completarea propozițiilor
lacunare

Citirea unor cuvinte/propoziții


Cenușăreasa – Frații Grimm
MEM 1.1 1.2 1. Pot mai mult! 4 - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; Materiale: caiet, fișe de
1.3 2. Recapitulare - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără precizarea lucru, ghicitori, planșe
1.4 1.5 terminologiei; Procedurale: conversația,
1.6 3. Exerciții și probleme - aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; explicația, exercițiul, munca
3.1 4.1 - crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date; în echipă
4.2 4. Evaluare rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin, Forme de organizare:
5.2. respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor activitae frontală,
5. Pot mai mult! - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10 individuală
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în ordinea
succesiunii lor în săptămână
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia
inversă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la
numere sau imagini date;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi rezolvarea unor
probleme utilizând date scrise într-un tabel
MM 1.2 1. Melodia 2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
1.4 3.1 2. Sunete înalte și joase - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
- interpretarea şi memorizarea unor cântece; explicația, demonstația,
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se exercițiul
marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
“Șade rața pe butoi”, muzica A. Pașcanu frontală, individuală, pe
“Un motan cât un pisoi”, muzică din folclorul copiilor grupe
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
2.2 2.3 linia, punctul În ogradă - modelaj colorată, foarfecă, lipici,
2.6 - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin hârtie glasată, hârtie
2. Tehnici de lucru: tamponare, adăugarea unor elemente; creponată, acuarele,
pensulaţie, modelare, presare - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica presării pensulă, plastilină
prin adăugarea unor elemente Procedurale: conversația,
- culorile spectrului solar: culori primare şi binare explicația, exercițiul
Jocul culorilor Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 1.1 Evaluare – Mă cunosc mai bine 1 recunoașterea în imagini a respectării/încălcării regulilor de igienă Materiale:caiet, fișe de lucru
-desenarea unor peresonaje carer respectă/nu respectă regulile de igienă Procedurale: conversația,
-fișe de lucru pentru exersarea învățării regulilor de igienă personală exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală

UNITATEA TEMATICĂ: Povești la gura sobei


SĂPTĂMÂNILE: IX-XI

Disci- Compe- Nr.


Conţinuturile Activităţi de învăţare Resurse
plina tenţe ore
CLR 1.1 1.2 Cenușăreasa 7 - recunoașterea grupului de litere ce, Ce în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - observarea scrierii literelor t, T: elemente grafice componente, lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Sunetul și gupul de litere ce, Ce - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, Procedurale: conversația,
2.3 2.4 E, R, O, C, L, T; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Scrierea grupurilor de litere ce, - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; în echipă
3.3 4.1 Ce - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor Forme de organizare:
nume de persoană, de animale; activitae frontală,
Așezarea textului în pagina - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: individuală
caietului formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L
Copiere în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
71 La munte - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
72 - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Sunetul și literele t, T - observarea scrierii literelor t, T și a grupului de litere ce, Ce: elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Scrierea literelor t, T - scrierea literelor t, T și a grupului de litere ce, Ce pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Consolidarea literelor învățate dintre litere
- dictare: litere
Greierele și furnica – Jean de la - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
Fontaine c, ă, l, t: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau
despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului și
chiar silaba care îl conține
MEM 1.1. 1. Organe interne majore ale 4 - localizarea organelor interne majore pe planșe și mulaje; Materiale: caiet, fișe de
1.5. corpului omenesc - localizare - denumirea organelor interne majore; lucru, ghicitori, planșe
1.6. - verificarea pulsului înainte și după un număr de 10 genoflexiuni; Procedurale: conversația,
2.2. 2. Recunoașterea, formarea, - evidenţierea obţinerii numerelor din zeci şi unităţi, folosind suport ilustrativ explicația, exercițiul, munca
3.1. scrierea și citirea numerelor sau real în echipă
4.2. naturale de la 0 la 100. - obţinerea numerelor de la 0 la 100 cu ajutorul rigletelor sau al altor obiecte Forme de organizare:
5.2. de acelaşi fel, grupate în zeci şi unităţi activitae frontală,
3. Exerciții și probleme - asocierea numărului obţinut prin numărare, cu forma scrisă a acestuia individuală
- evidenţierea cifrei unităţilor şi a cifrei zecilor
4. Rotunjirea la zeci a - realizarea şi exersarea distincţiei între cifra unităţilor şi numărul unităţilor:
numerelor natural de la 0 la exemplu:
100 numărul 45 – cifra unităţilor este 5, numărul unităţilor este 45
- formarea numerelor de la 0 la 100 pe numărătoare
- scrierea numerelor după dictare
- numărarea cu pas dat (din 1 în 1, din 2 în 2, din 5 în 5, din 10 în 10 etc.)
- identificarea regulii de construire a unui şir şi continuarea acestuia
- reprezentarea unui număr cu ajutorul unor obiecte sau prin desenare
- identificarea numărului după indicii clare: ex. are 6 zeci şi 3 unităţi
- evidenţierea poziţiei numerelor de la 0 la 100 pe axa numerelor: ex. numere
situate mai aproape de numărul _ decât de numărul _
- compunerea şi descompunerea unui număr
- descompunerea lui 100 în sumă de zeci
MM 1.2 1. Cântarea vocală în grup şi 2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
1.4 3.1 individual - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
2.Percuţia corporală (bătăi din - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se explicația, demonstația,
palme, cu degetul în bancă) marchează sonor metrul (măsura); exercițiul
”Dacă vesel se trăieşte” Forme de organizare:
”Flulgi de nea” frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.1 2.1 1. Elemente de limbaj plastic: 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ;
2.2 2.3 linia, punctul ”Brăduțul” – decupare, lipire
2.6 - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin
2. Tehnici de lucru: tamponare, adăugarea unor elemente;
pensulaţie, modelare, presare Ornamente pentru bradul de Crăciun ( pensulaţie, decupare, lipire)
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării
și lipirii pentru a obține elemente noi
DP 2.1 Când apar emoțiile? 1 - recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor Materiale:caiet, fișe de lucru
- personaje care aduc bucurie în viața celorlalți Procedurale: conversația,
- recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 Scrisoarea 7 - observarea scrierii literelor s, S: elemente grafice componente, Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Sunetul și literele s, S E, R, O, C, L, T, S; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Scrierea literelor s, S - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor în echipă
3.3 4.1 nume de persoană, de animale; Forme de organizare:
Despărțirea cuvintelor în silabe - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: activitae frontală,
la capăt de rând formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; individuală
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L,
Grupul de sunete oa t, T, s, S în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
cuvântului;
Recapitulare - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Consolidarea literelor învățate - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor s, S: elemente grafice componente, așezarea pe
Ordonarea cuvintelor în liniatura tip I, scrierea în duct continuu
propoziție - scrierea literelor s, S pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Transcriere dintre litere
Dinozaurii – text informativ
MEM 1.1. 1. Compararea și ordonarea 4 - compararea unor grupuri de obiecte, reale sau ilustrate, prin estimare, punere Materiale: caiet, fișe de
1.5. numerelor natural de la 0 la în corespondenţă lucru, ghicitori, planșe
1.6. 100 - compararea a două numere fără suport intuitiv, pe baza unui algoritm dat Procedurale: conversația,
2.2. - scrierea rezultatului comparării cu ajutorul semnelor =, <, > explicația, exercițiul, munca
3.1. 2. Exerciții și probleme - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere în echipă
4.2. - formarea unor numere folosind cifre date şi ordonarea acestora, crescător Forme de organizare:
73
74 5.2. 3. Recapitulare sau descrescător activitae frontală,
- selectarea unor numere după un criteriu dat (mai mic, mai mare) şi individuală
4. Evaluare sumativă evidenţierea lor prin colorare, încercuire, subliniere
- completarea unor grafice după model, cu evidenţierea zecilor şi a unităţilor
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat
- încercuirea cifrei zecilor
- identificarea unor numere situate într-un interval dat (mai aproape de…
decât de…, de la… până la … , cuprinse între… şi… )
- scrierea vecinilor unor numere date
- descoperirea regulii şi completarea unor şiruri cu încă 3-4 numere
- identificarea numărului după indicii clare: ex. are 6 zeci şi 3 unităţi
- compunerea şi descompunerea unui număr
MM 1.2 1. Ritmul 2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
1.5 3.1 2. Sunete lungi-scurte - jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte; Procedurale: conversația,
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se explicația, demonstația,
marchează sonor metrul (măsura); exercițiul
- sunete din natură şi din mediul înconjurător; Forme de organizare:
- sunete vocal-instrumentale frontală, individuală, pe
”Ţine baba iarna sfat” grupe
AVAP 1.1 2.1 1. Tehnici de lucru: tamponare, 2 - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin Materiale: creioane
2.2 2.3 pensulaţie, modelare, presare adăugarea unor elemente; colorată, foarfecă, lipici,
2.6 Ornamente pentru bradul de Crăciun ( pensulaţie, decupare, lipire) hârtie glasată, hârtie
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării creponată, acuarele,
și lipirii pentru a obține elemente noi pensulă, plastilină
Felicitări de Crăciun( pensulaţie, decupare, lipire) Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 2.1 Emoțiile mele 1 - recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor Materiale:caiet, fișe de lucru
- recunoașterea personajelor furioase Procedurale: conversația,
- recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor exercițiul, problematizarea,
- personaje care aduc bucurie în viața celorlalți joc de rol
- recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 Recapitulare 7 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 E, R, O, C, L, T, S; lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Recapitularea literelor învățate - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Dictare nume de persoană, de animale; în echipă
3.3 4.1 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: Forme de organizare:
Ordonarea cuvintelor în formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; activitae frontală,
propoziție - recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L, individuală
t, T, s, S în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
Evaluare sumativă cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Ajutoarele lui Moș Crăciun - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Activități de - observarea scrierii literelor studiate elemente grafice componente, așezarea
recuperare/dezvoltare pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Completarea propozițiilor dintre litere
lacunare - dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
Citirea unor cuvinte/propoziții c, ă, l, t, s: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau
Dinozaurii – text informativ despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului și
chiar silaba care îl conține
MEM 1.1. 1. Organe interne majore ale 4 - localizarea organelor interne majore pe planșe și mulaje; Materiale: caiet, fișe de
1.5. corpului omenesc - roluri - denumirea organelor interne majore; lucru, ghicitori, planșe
1.6. - realizarea corespondențelor între organele interne majore și rolurile pe care Procedurale: conversația,
2.2. 2. Corespondențe între acestea le îmdeplinesc; explicația, exercițiul, munca
3.1. organele majore și rolurile pe - calcularea unor sume în echipă
4.2. care le îndeplinesc - identificarea „vecinilor” unui număr Forme de organizare:
5.2. - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0-31, folosind activitae frontală,
3. Adunarea numerelor obiecte, desene şi numere individuală
naturale de la 0 la 31 fără - calcularea unor sume şi colorarea după un cod dat, corespunzător unor criterii
trecere peste ordin de selectare
- rezolvarea unor probleme de limbaj matematic utilizând numere ( 0-31)
4. Exerciții și probleme - descoperirea algoritmului şi rezolvarea unor probleme ilustrate şi prezentate
schematic
- completarea unei mulţimi date (adăugare) sau eliminarea de elemente dintr-o
mulţime dată pentru obţinerea unor numere
- compararea şi ordonarea unor numere date
MM 1.2 1. Recapitulare/ Evaluare 2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
1.4 3.1 2. Folclorul copiilor. Colinde - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
- interpretarea şi memorizarea unor cântece; explicația, demonstația,
Colinde exercițiul
Forme de organizare:
frontală, individuală, pe
75
76 grupe
AVAP 1.1 2.1 1. Materiale şi instrumente - 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
2.2 2.3 acuarele, hârtie, pensule Steluţe (îndoire, tăiere, pensulație) colorată, foarfecă, lipici,
2.6 2. Tehnici de lucru: tamponare, - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin hârtie glasată, hârtie
pensulaţie, combinaţii între adăugarea unor elemente; creponată, acuarele,
culori, decolorare pensulă, plastilină
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală

DP 2.1 Emoțiile mele 1 - recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor Materiale:caiet, fișe de lucru
- recunoașterea personajelor furioase Procedurale: conversația,
- recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor exercițiul, problematizarea,
- personaje care aduc bucurie în viața celorlalți joc de rol
- recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală

UNITATEA TEMATICĂ: Despre prietenie


SĂPTĂMÂNILE: XII-XIV

Disci- Compe- Nr.


Conţinuturile Activităţi de învăţare Resurse
plina tenţe ore
CLR 1.1 1.2 În pădure 7 - observarea scrierii literelor p, P, v, V: elemente grafice componente, Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Sunetul și literele p, P E, R, O, C, L, T, S, P, V; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Scrierea literelor p, P - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor în echipă
3.3 4.1 nume de persoană, de animale; Forme de organizare:
Cuvinte cu același sens - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: activitae frontală,
formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; individuală
Copiere - recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L,
t, T, s, S, p, P, v, V în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în
Invitația cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Sunetul și literele v, V - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Scrierea literelor v, V - observarea scrierii literelor p, P, v, V: elemente grafice componente, așezarea
pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
Consolidarea literelor învățate - scrierea literelor p, P, v, V pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Omida mâncăcioasă – Eric Carle dintre litere
Cuvinte cu sensuri diferite - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
c, ă, l, t, s, p, v: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi
Transcriere sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului
și chiar silaba care îl conține
La circ
MEM 1.1. 1. Exerciții și probleme de 4 - calcularea unor sume și diferențe Materiale: caiet, fișe de
1.5. adunare a numerelor naturale - identificarea „vecinilor” unui număr lucru, ghicitori, planșe
1.6. de la 0 la 31 fără trecere peste - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0-31, folosind Procedurale: conversația,
2.2. ordin obiecte, desene şi numere explicația, exercițiul, munca
3.1. 2. Scăderea numerelor naturale - calcularea unor sume şi colorarea după un cod dat, corespunzător unor criterii în echipă
4.2. de la 0 la 31 fără trecere peste de selectare Forme de organizare:
5.2. ordin - rezolvarea unor probleme de limbaj matematic utilizând numere ( 0-31) activitae frontală,
3. Exerciții și probleme - descoperirea algoritmului şi rezolvarea unor probleme ilustrate şi prezentate individuală
4. Compararea rezultatelor schematic
obținute la calcule - completarea unei mulţimi date (adăugare) sau eliminarea de elemente dintr-
o mulţime dată pentru obţinerea unor numere
- compararea şi ordonarea unor numere date
MM 1.2 1. Cântarea vocală în grup şi 2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
1.6 3.1 individual - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
2. Sunete lungi/ scurte - jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte; explicația, demonstația,
- sunete vocal-instrumentale exercițiul
Ține Baba Iarna Sfat Forme de organizare:
Colinde frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.1 2.1 1. Materiale şi instrumente - 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
2.2 2.3 acuarele, hârtie, pensule Noapte de iarnă - pensulaţie colorată, foarfecă, lipici,
2.6 2. Tehnici de lucru: tamponare, - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin hârtie glasată, hârtie
pensulaţie, combinaţii între adăugarea unor elemente; creponată, acuarele,
culori, decolorare Steluțe (îndoire, tăiere) pensulă, plastilină
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării Procedurale: conversația,
și lipirii pentru a obține elemente noi explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 2.2 Pot să vorbesc despre emoțiile 1 - recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor Materiale:caiet, fișe de lucru
77
78 mele - recunoașterea personajelor furioase Procedurale: conversația,
- recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor exercițiul, problematizarea,
- personaje care aduc bucurie în viața celorlalți joc de rol
- recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 Sunetul și gupul de litere ci, Ci 7 - recunoașterea grupului de litere ci, Ci în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - observarea scrierii grupului de litere ci, Ci: elemente grafice componente, lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Scrierea grupurilor de litere ci, - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, Procedurale: conversația,
2.3 2.4 Ci E, R, O, C, L, T, S, P, V; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; în echipă
3.3 4.1 Ordonarea propozițiilor - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor Forme de organizare:
nume de persoană, de animale; activitae frontală,
Transcriere - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: individuală
formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Dictare - recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L,
t, T, s, S, p, P, v, V în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în
Broaștele care voiau un cadrul cuvântului;
împărat – Lev Tolstoi - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Cifrul comorii - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Recapitularea literelor învățate - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
dintre litere
Dictare - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
c, ă, l, t, s, p, v: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi
Ordonarea cuvintelor în sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului
propoziție și chiar silaba care îl conține

Evaluare sumativă

MEM 1.1. 1. Exerciții de memorare a 4 - calcularea unor sume și diferențe Materiale: caiet, fișe de
1.5. terminologiei specific adunării - identificarea „vecinilor” unui număr lucru, ghicitori, planșe
1.6. - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0-31, folosind Procedurale: conversația,
2.2. 2. Proba la adunare obiecte, desene şi numere explicația, exercițiul, munca
3.1. - calcularea unor sume şi colorarea după un cod dat, corespunzător unor criterii în echipă
4.2. 3. Proba la scădere de selectare Forme de organizare:
5.2. - rezolvarea unor probleme de limbaj matematic utilizând numere ( 0-31) activitae frontală,
4. Exerciții și probleme - descoperirea algoritmului şi rezolvarea unor probleme ilustrate şi prezentate individuală
schematic
- completarea unei mulţimi date (adăugare) sau eliminarea de elemente dintr-
o mulţime dată pentru obţinerea unor numere
- compararea şi ordonarea unor numere date
MM 1.2 1. Tempo-ul în audiţii 2 - exerciţii de ţinută corporală pentru dezvoltarea tehnicii vocale; Materiale: CD-uri, laptop
1.4 3.1 2. Improvizaţia spontană - jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură şi din mediul înconjurător; Procedurale: conversația,
colectivă - imitarea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător; explicația, demonstația,
- comunicarea orală pe marginea versurilor cântecelor; exercițiul
- jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor; Forme de organizare:
- improvizaţii ritmice; frontală, individuală, pe
- intonarea şi memorizarea unor cântece; grupe
Săniuța
Jocuri onomatopeice
AVAP 1.1 2.1 1. Materiale şi instrumente - 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
2.2 2.3 acuarele, hârtie, pensule Iarna în pădure colorată, foarfecă, lipici,
2.6 2.Tehnici de lucru: tamponare, - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin hârtie glasată, hârtie
pensulaţie, combinaţii între adăugarea unor elemente; creponată, acuarele,
culori, decolorare Pinguinul decupare, lipire pensulă, plastilină
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării Procedurale: conversația,
și lipirii pentru a obține elemente noi explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 2.2 Pot să vorbesc despre emoțiile 1 - jocuri de rol: Exersăm comunicarea Materiale:caiet, fișe de lucru
mele - verbalizarea unor idei, gânduri, emoții față de situații date Procedurale: conversația,
- abilități de comunicare de bază exercițiul, problematizarea,
- identificarea unor comportamente prietenoase/neprietenoase joc de rol
- citirea unor povești despre prietenie, despre relațiile existente într-un grup Forme de organizare:
- identificarea unor comportamente prietenoase/neprietenoase activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 7 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 Ajutoarele lui Iepurilă E, R, O, C, L, T, S, P, V; lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 Activități de - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 recuperare/dezvoltare nume de persoană, de animale; în echipă
3.3 4.1 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: Forme de organizare:
Completarea propozițiilor formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; activitae frontală,
lacunare - recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L, individuală
t, T, s, S, p, P, v, V în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în
Citirea unor cuvinte/propoziții cadrul cuvântului;
Broaștele care voiau un - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
împărat – Lev Tolstoi - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
79
80 La moară - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Recapitularea literelor învățate dintre litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
Corespondențe între întrebări c, ă, l, t, s, p, v: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi
și răspunsuri sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului
și chiar silaba care îl conține
Ordonarea cuvintelor în
propoziție

Evaluare semestrială

Citirea textelor studiate

Completarea propozițiilor
lacunare

Citirea unor cuvinte/propoziții


Sacul cu povești - recapitulare
MEM 1.1. 1. Recapitulare 4 - localizarea organelor interne majore pe planșe și mulaje; Materiale: caiet, fișe de
1.5. - denumirea organelor interne majore; lucru, ghicitori, planșe
1.6. 2. Exerciții și probleme - realizarea corespondențelor între organele interne majore și rolurile pe care Procedurale: conversația,
2.2. acestea le îmdeplinesc; explicația, exercițiul, munca
3.1. 3. Evaluare sumativă - calcularea unor sume şi a unor diferenţe în echipă
4.2. - identificarea „vecinilor” unui număr Forme de organizare:
5.2. 4. Pot mai mult! - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0-31, folosind activitae frontală,
5. Recapitulare obiecte, desene şi numere individuală
- recunoaşterea numerelor pare şi a celor impare
6. Exerciții și probleme - scrierea unor numere care îndeplinesc condiţii date
- formularea de întrebări, răspunsuri, păreri despre fenomene ilustrate şi/sau
7. Evaluare semestrială cunoscute
- compararea şi ordonarea unor numere date
- crearea de probleme pornind de la imagini şi scheme date
- rezolvarea de exerciţii şi probleme variate, cuprinse în fişa de evaluare
- formularea orală de întrebări şi răspunsuri după cerinţe date
- exerciţii-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense
MM 1.2 1. Recapitulare. 2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
1.4. 3.1 2. Evaluare - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
- jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte; explicația, demonstația,
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se exercițiul
marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
- sunete din natură şi din mediul înconjurător; frontală, individuală, pe
- sunete vocal-instrumentale grupe
Cântece de iarnă
AVAP 1.1 2.1 Evaluare 2 Iarna – lucrare colectivă Materiale: creioane
2.2 2.3 colorată, foarfecă, lipici,
hârtie glasată, hârtie
creponată, acuarele,
pensulă, plastilină
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 2.2 Momente emoționante 1 - jocuri de rol Materiale:caiet, fișe de lucru
(Sărbătorile de iarnă) - jocuri de mimă Procedurale: conversația,
- descrierea jocurilor preferate exercițiul, problematizarea,
- mesaje verbale, nonverbale și paraverbale joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală

UNITATEA TEMATICĂ: Patria mea


SĂPTĂMÂNILE: XV-XVIII

Disci- Compe- Nr.


Conţinuturile Activităţi de învăţare Resurse
plina tenţe ore
CLR 1.1, 1.2 În Delta Dunării 7+7 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, Materiale: caiet, fișe de
1.3, 1.4 E, R, O, C, L, T, S, P, V, D lucru, ghicitori, planșe
2.1, 2.2 Sunetul și literele d, D - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Procedurale: conversația,
2.3, 2.4 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor explicația, exercițiul, munca
3.1, 3.3 Scrierea literelor d, D nume de persoană, de animale; în echipă
3.4, 4.1, - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: Forme de organizare:
4.2, 4.3 Formularea unor întrebări formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; activitae frontală,
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L, individuală
81 Cuvinte cu sens asemănător t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, ș, Ș în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției
82 literei în cadrul cuvântului;
Meșterul popular - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Sunetul și literele ș, Ș - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Scrierea literelor ș, Ș dintre litere
România - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
c, ă, l, t, s, p, v, d, ș: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse
Sunetul și literele î, Î, â întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul
cuvântului și chiar silaba care îl conține
Scrierea literelor î, Î, â

Consolidarea literelor învățate


Scufița Roșie – Frații Grimm
MEM 1.1. 1.2. 1. Rolul rădăcinii și al tulpinii 4 - stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale plantelor Materiale: caiet, fișe de
1.3. - reprezentarea în desen a componentelor principale ale plantei lucru, ghicitori, planșe
2.1. 2. Rolul frunzelor, florilor, - relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora; activităţi Procedurale: conversația,
3.1. fructelor, semințelor practice de întreţinere a spaţiului verde din curtea şcolii sau a colţului verde din explicația, exercițiul, munca
3.2. clasă în echipă
4.1. - prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante în diferite etape de Forme de organizare:
4.2. 3. Adunarea numerelor dezvoltare ale acestora activitae frontală,
naturale (0-100) fără trecere - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia individuală
peste ordin inversă
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element
4. Exerciții și probleme neutru), fără precizarea terminologiei
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin,
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100
- transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor/întrebării,
prin înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia
- descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii
- verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0-100
MM 1.2 1. Interpretarea 2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
1.4. 3.1 2. Nuanțe – tare, încet, mediu - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
- jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte; explicația, demonstația,
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se exercițiul
marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
- sunete din natură şi din mediul înconjurător; frontală, individuală, pe
În pădurea cu alune grupe
AVAP 1.1 2.1 1. Materiale şi instrumente - 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
2.2 2.3 acuarele, hârtie, pensule Universul (pensulație, decupare, lipire) colorată, foarfecă, lipici,
2.6 2. Tehnici de lucru: tamponare, Semnul de carte hârtie glasată, hârtie
pensulaţie, combinaţii între - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin creponată, acuarele,
culori adăugarea unor elemente; pensulă
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării Procedurale: conversația,
și lipirii pentru a obține elemente noi explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 2.2 Cum comunic cu cei din jurul 1 - exerciții de descoperire a ceea ce presupune prietenia Materiale:caiet, fișe de lucru
meu ? - jocuri de prezentare a colegului/colegei Procedurale: conversația,
- jocuri de rol exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 Familia de cuvinte 7 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Materiale: caiet, fișe de
1.2 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor lucru, ghicitori, planșe
1.3 Formularea cuvintelor noi nume de persoană, de animale; Procedurale: conversația,
1.4 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: explicația, exercițiul, munca
2.1 Orașul lui Bucur formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; în echipă
2.2 - recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L, Forme de organizare:
2.3 Sunetul și literele b, B t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, ș, Ș, î, Î, â, b, B în cuvinte scrise și ilustrate, cu activitae frontală,
2.4 precizarea poziției literei în cadrul cuvântului; individuală
Scrierea literelor b, B - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Consolidarea literelor învățate - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Scufița Roșie – Frații Grimm - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
dintre litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
c, ă, l, t, s, p, v, d, ș, î, b: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în
cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
MEM 1.1. 1.2. 1. Scăderea numerelor 4+4 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia Materiale: caiet, fișe de
1.3. naturale (0-100) fără trecere inversă lucru, ghicitori, planșe
2.1. peste ordin - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element Procedurale: conversația,
83
84 3.1. neutru), fără precizarea terminologiei explicația, exercițiul, munca
3.2. 2. Exerciții și probleme - găsirea „regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 3 → 7; 4 → 8 în echipă
4.1. - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin, Forme de organizare:
4.2. respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor activitae frontală,
3. Proba adunării - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100 individuală
- transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor/întrebării,
4. Proba scăderii prin înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia
- crearea unor probleme simple după imagini/desene/scheme date
- descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii
- verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0-100
MM 1.2 1. Interpretarea 2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
1.4. 3.1 2. Nuanțe – tare, încet, mediu - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
- jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte; explicația, demonstația,
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se exercițiul
marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
- sunete din natură şi din mediul înconjurător; frontală, individuală, pe
- sunete vocal-instrumentale grupe
Ploaia
Mama
AVAP 1.1 2.1 1. Materiale şi instrumente - 2+2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
2.2 2.3 acuarele, hârtie, pensule Orașul meu (linia, punctul) colorată, foarfecă, lipici,
2.6 2. Tehnici de lucru: tamponare, Meseriile (modelaj) hârtie glasată, hârtie
pensulaţie, combinaţii între - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin creponată, acuarele,
culori adăugarea unor elemente; pensulă
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării Procedurale: conversația,
și lipirii pentru a obține elemente noi explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 2.2 Comunic și când nu vorbesc 1 - joc de rol Materiale:caiet, fișe de lucru
- modelarea unui obiecte familiare Procedurale: conversația,
- identificarea obiectelor familiare exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 În luncă 7 - exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe: Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Recapitularea literelor învățate - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor Procedurale: conversația,
2.3 2.4 nume de persoană, de animale; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Corespondențe între întrebări - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: în echipă
3.3 4.1 și răspunsuri formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
- scrierea de cuvinte cu înțeles opus, asemănător activitae frontală,
Completarea enunțurilor - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului; individuală
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Evaluare sumativă - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Patria mea - proiect dintre litere
- exerciții de completare a propozițiilor lacunare cu cuvinte potrivite;
Realizarea unui poster - formularea propozițiilor enunțiative, interogative și exclamative;
- exerciții de transcriere după cerințe date
Citirea unor cuvinte/propoziții

Citirea textelor studiate


De ziua mamei
MEM 1.1. 1.2. 1. Recapitulare 4 - stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale plantelor Materiale: caiet, fișe de
1.3. - reprezentarea în desen a componentelor principale ale plantei lucru, ghicitori, planșe
2.1. 2. Exerciții și probleme - relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora; activităţi Procedurale: conversația,
3.1. practice de întreţinere a spaţiului verde din curtea şcolii sau a colţului verde din explicația, exercițiul, munca
3.2. 3. Evaluare sumativă clasă în echipă
4.1. - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia Forme de organizare:
4.2. 4. Pot mai mult! inversă activitae frontală,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin, individuală
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100
- verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0-100
MM 1.2 1. Interpretarea 2+2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
1.4. 3.1 2. Nuanțe – tare, încet, mediu, - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
vesel, trist - jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte; explicația, demonstația,
3. Procedee armonico- - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se exercițiul
polifonice (grupe alternative, marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
solist-cor) - sunete din natură şi din mediul înconjurător; frontală, individuală, pe
- sunete vocal-instrumentale grupe
Moara
85
86 Masă mare
AVAP 1.1 2.1 1. Materiale şi instrumente - 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
2.2 2.3 acuarele, hârtie, pensule Luna/ Soarele (pensulație, decupare, lipire) colorată, foarfecă, lipici,
2.6 2. Tehnici de lucru: tamponare, Expoziţie de lucrări. hârtie glasată, hârtie
pensulaţie, combinaţii între - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin creponată, acuarele,
culori adăugarea unor elemente; pensulă
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării Procedurale: conversația,
și lipirii pentru a obține elemente noi explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 2.2 Evaluare – Mă manifest și 1+1 - exerciții de descoperire a calităților unui prieten Materiale:caiet, fișe de lucru
comunic în felul meu exerciții de descoperire a ceea ce presupune prietenia Procedurale: conversația,
Hai la joacă ! - jocuri de prezentare a colegului/colegei exercițiul, problematizarea,
- jocuri de rol joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală

UNITATEA TEMATICĂ: Magia primăverii


SĂPTĂMÂNILE: XIX-XXIII

Disci- Compe- Nr.


Conţinuturile Activităţi de învăţare Resurse
plina tenţe ore
CLR 1.1, 1.2 Jurnalul clasei 7 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, Materiale: caiet, fișe de
1.3, 1.4 E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H lucru, ghicitori, planșe
2.1, 2.2 Sunetul și literele j, J - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Procedurale: conversația,
2.3, 2.4 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor explicația, exercițiul, munca
3.1, 3.3 Scrierea literelor j, J nume de persoană, de animale; în echipă
3.4,4.1,4. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: Forme de organizare:
2,4.3. Familia cuvântului joc formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; activitae frontală,
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L, individuală
Cuvinte cu sens asemănător t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, ș, Ș în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției
literei în cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Harta - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Sunetul și literele h, H - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
dintre litere
Scrierea literelor h, H - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
c, ă, l, t, s, p, v, d, ș, j, h: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
Consolidarea literelor învățate spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în
Concertul primăverii cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
MEM 1.4. 1. Animale. Scheletul 4 - calcularea unor sume şi colorarea după un cod dat, corespunzător unor criterii Materiale: caiet, fișe de
1.5. de selectare lucru, ghicitori, planșe
1.6. 2. Adunarea numerelor - rezolvarea unor probleme de limbaj matematic utilizând numere în concentrul Procedurale: conversația,
3.1. naturale de la 0 la 20, cu 0-20 explicația, exercițiul, munca
5.1. trecere peste ordin - descoperirea algoritmului şi rezolvarea unor probleme ilustrate şi prezentate în echipă
5.2. schematic Forme de organizare:
3. Exerciții și probleme - formularea de întrebări, răspunsuri, păreri despre animale şi fenomene activitae frontală,
ilustrate şi/sau cunoscute individuală
4. Scăderea numerelor - completarea unei mulţimi date (adăugare) sau eliminarea de elemente dintr-o
naturale de la 0 la 20, cu mulţime dată pentru obţinerea unor numere
trecere peste ordin - colorarea unor elemente în număr cerut
- jocuri didactice de efectuare a unor adunări cu trecere peste ordin prin
numărare şi poziţionare pe axa numerelor a unor personaje din lumea
animalelor (sărituri pe axa numerelor, înainte şi înapoi, cu pas dat)
- compararea şi ordonarea unor numere date
MM 1.2 1.Cântarea vocală în grup şi 2 - sunete din natură şi din mediul înconjurător Materiale: CD-uri, laptop
1.4 individual. - sunete vocale Procedurale: conversația,
3.1 2.Cântarea cu acompaniament - sunete instrumentale explicația, demonstația,
Mama exercițiul
Martie, mărțișor Forme de organizare:
frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.2; 1.Materiale şi instrumente - 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
1.3; acuarele, hârtie, pensule Mărțișorul colorată, foarfecă, lipici,
2.3; 2.Tehnici de lucru: tamponare, Felicitare pentru mama ( rupere, tăiere după contur, lipire) hârtie glasată, hârtie
2.4; pensulaţie, combinaţii între - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin creponată, acuarele,
2.5. culori adăugarea unor elemente; pensulă
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării Procedurale: conversația,
și lipirii pentru a obține elemente noi explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.1 Universul meu 1 - exerciții de descoperire a calităților unui prieten Materiale:caiet, fișe de lucru
- exerciții de descoperire a ceea ce presupune prietenia Procedurale: conversația,
- jocuri de prezentare a colegului/colegei exercițiul, problematizarea,
- jocuri de rol joc de rol
87
88 Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 În grădina școlii 7 - recunoașterea grupului de litere ge, Ge în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.2 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; lucru, ghicitori, planșe
1.3 Sunetul și literele g, G - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor Procedurale: conversația,
1.4 nume de persoană, de animale; explicația, exercițiul, munca
2.1 Scrierea literelor g, G - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: în echipă
2.2 formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
2.3 Perechi de cuvinte cu același - recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L, activitae frontală,
2.4 înțeles t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, ș, Ș, î, Î, â, b, B, g, G în cuvinte scrise și ilustrate, cu individuală
precizarea poziției literei în cadrul cuvântului;
Ordonarea cuvintelor în - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
propoziție - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Legenda - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
dintre litere
Sunetul și grupul de litere ge, - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
Ge c, ă, l, t, s, p, v, d, ș, î, b, g: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în
Scrierea grupului de litere ge, cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
Ge

Completarea cuvintelor cu
silabe potrivite
Despre muzică – text
informativ
MEM 1.4. 1. Exerciții și probleme 4 - calcularea unor sume şi colorarea după un cod dat, corespunzător unor criterii Materiale: caiet, fișe de
1.5. de selectare lucru, ghicitori, planșe
1.6. 2. Recapitulare - rezolvarea unor probleme de limbaj matematic utilizând numere în concentrul Procedurale: conversația,
3.1. 0-20 explicația, exercițiul, munca
5.1. 3. Evaluare - descoperirea algoritmului şi rezolvarea unor probleme ilustrate şi prezentate în echipă
5.2. schematic Forme de organizare:
4. Pot mai mult! - completarea unei mulţimi date (adăugare) sau eliminarea de elemente dintr-o activitae frontală,
mulţime dată pentru obţinerea unor numere individuală
- jocuri didactice de efectuare a unor adunări cu trecere peste ordin prin
numărare şi poziţionare pe axa numerelor a unor personaje din lumea
animalelor (sărituri pe axa numerelor, înainte şi înapoi, cu pas dat)
MM 1.2; 1.4; 1. Cântarea vocală în grup şi 2 - sunete din natură şi din mediul înconjurător Materiale: CD-uri, laptop
3.1. individual. - sunete vocale Procedurale: conversația,
2. Cântarea cu acompaniament - sunete instrumentale explicația, demonstația,
Fluturașul exercițiul
Forme de organizare:
frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.2; 1. Materiale şi instrumente - 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
1.3; acuarele, hârtie, pensule Flori pentru mama colorată, foarfecă, lipici,
2.3; 2. Tehnici de lucru: înșirare de De ziua mamei (colaj) hârtie glasată, hârtie
2.4; mărgele, asamblare - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica înșirării de creponată, acuarele,
2.5. mărgele pentru a obține elemente noi pensulă
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.1 Prietenii 1 - jocuri de rol Materiale:caiet, fișe de lucru
- citirea și discutarea unor povești despre familie Procedurale: conversația,
- rebusuri despre prietenie/familie exercițiul, problematizarea,
- recunoașterea unor comportamente prietenoase/neprietenoase joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 Consolidarea literelor învățate 7 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, Ț lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Dictare - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Veverița Rița nume de persoană, de animale; în echipă
3.3 4.1 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: Forme de organizare:
Sunetul și literele ț, Ț formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; activitae frontală,
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L, individuală
Scrierea literelor ț, Ț t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, ș, Ș, ț, Ț în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea
poziției literei în cadrul cuvântului;
Despărțirea cuvintelor în silabe - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Numărătoare melodică - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
dintre litere
Transcriere - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
Cu zmeul – Cezar Petrescu c, ă, l, t, s, p, v, d, ș, j, h, ț: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în
cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
89
90 MEM 1.1. 1.2. 1. Animale. Organe interne 4 - observarea şi descrierea unor animale în imagini, mulaje sau reale Materiale: caiet, fișe de
1.3. majore - evidenţierea unor caracteristici privind forma corpului, poziţia de deplasare, lucru, ghicitori, planșe
2.1. efectuarea diverselor mişcări necesare în activitatea zilnică a diverselor Procedurale: conversația,
3.1. 2. Adunarea numerelor animale explicația, exercițiul, munca
3.2. naturale de la 0 la 100, cu - recunoaşterea părţilor corpului şi localizarea acestora pe imagini, mulaje în echipă
4.1. trecere peste ordin - relaţionarea scheletului cu celelalte structuri ale organismului animal şi Forme de organizare:
4.2. stabilirea rolurilor acestuia activitae frontală,
- efectuarea de adunări şi scăderi pornind de la contexte de explorare a individuală
3. Exerciții și probleme organismului animal
- identificarea diverselor părţi ale scheletului animal, prin relaţionare cu
4. Scăderea numerelor imaginea completă a animalului
naturale de la 0 la 100, cu - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia
trecere peste ordin inversă
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element
neutru), fără precizarea terminologiei
- găsirea „regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 3 → 7; 4 → 8
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin,
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100
MM 1.2; 1.4; 1. Jucării muzicale din 2 - imitarea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător; Materiale: CD-uri, laptop
3.1. materiale şi obiecte refolosibile - comunicarea orală pe marginea versurilor cântecelor; Procedurale: conversația,
2. Acompaniament de jucării - jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor; explicația, demonstația,
muzicale realizat de copii - improvizaţii ritmice; exercițiul
(trianglu, maracas, clopoţel, - intonarea şi memorizarea unor cântece; Forme de organizare:
tamburină) Primăvara frontală, individuală, pe
Înfloresc grădinile grupe
AVAP 1.2; 1. Materiale şi instrumente - 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
1.3; acuarele, hârtie, pensule Buchetul de lalele (tăiere după contur, lipire) colorată, foarfecă, lipici,
2.3; 2. Tehnici de lucru: tamponare, - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica plierii prin hârtie glasată, hârtie
2.4; pensulaţie, combinaţii între adăugarea unor elemente; creponată, acuarele,
2.5. culori - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării pensulă
și lipirii pentru a obține elemente noi Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.1 Prietenii (Am un prieten/Sunt 1 - exerciții de descoperire a calităților unui prieten Materiale:caiet, fișe de lucru
un prieten bun) - exerciții de descoperire a ceea ce presupune prietenia Procedurale: conversația,
- jocuri de prezentare a colegului/colegei exercițiul, problematizarea,
-jocuri de rol joc de rol
-citirea și discutarea unor povești despre familie Forme de organizare:
- rebusuri despre prietenie/familie activitate
- recunoașterea unor comportamente prietenoase/neprietenoase frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 Primăvara 7 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, Ț, Z lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Sunetul și literele z, Z - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Scrierea literelor z, Z nume de persoană, de animale; în echipă
3.3 4.1 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: Forme de organizare:
Grupul de sunete ua formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; activitae frontală,
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L, individuală
Dictare t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, ș, Ș, ț, Ț, z, Z în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea
poziției literei în cadrul cuvântului;
Regina albinelor - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
- recunoașterea grupului de litere gi, Gi în titlu și în seria de litere
Sunetul și grupul de litere gi, Gi - observarea scrierii grupului de litere gi, Gi: elemente grafice componente,
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Scrierea grupului de litere gi, Gi - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Perechi de cuvinte cu înțeles dintre litere
asemănător - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
Aventurile lui Pinocchio – Carlo c, ă, l, t, s, p, v, d, ș, j, h, ț, z: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
Collodi spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în
cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
MEM 1.1. 1.2. 1. Exerciții și probleme 4 - observarea şi descrierea unor animale în imagini, mulaje sau reale Materiale: caiet, fișe de
1.3. - recunoaşterea părţilor corpului şi localizarea acestora pe imagini, mulaje lucru, ghicitori, planșe
2.1. 2. Recapitulare - relaţionarea scheletului cu celelalte structuri ale organismului animal şi Procedurale: conversația,
3.1. stabilirea rolurilor acestuia explicația, exercițiul, munca
3.2. 3. Evaluare - identificarea diverselor părţi ale scheletului animal, prin relaţionare cu în echipă
4.1. imaginea completă a animalului Forme de organizare:
4.2. 4. Pot mai mult! - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia activitae frontală,
inversă individuală
- găsirea „regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 3 → 7; 4 → 8
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin,
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100
MM 1.2; 1.4; 1. Cântarea cu acompaniament 2 - jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor; Materiale: CD-uri, laptop
3.1. 2. Recapitulare. Evaluare - improvizaţii ritmice; Procedurale: conversația,
- intonarea şi memorizarea unor cântece; explicația, demonstația,
Primăvara exercițiul
91
92 Înfloresc grădinile Forme de organizare:
frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.2 1. Materiale şi instrumente - 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
1.3 acuarele, hârtie, pensule Peisaj de primăvară colorată, foarfecă, lipici,
2.3 2. Tehnici de lucru: tamponare, - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării hârtie glasată, hârtie
2.4 pensulaţie, combinaţii între și lipirii pentru a obține elemente noi creponată, acuarele,
2.5 culori pensulă
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.1 Familia mea 1 - enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor personaje din povești, povestiri, Materiale:caiet, fișe de lucru
viața reală Procedurale: conversația,
- exerciții de apreciere a timpului de lucru exercițiul, problematizarea,
- jocuri de rol (sarcini de lucru realizate într-o zi) joc de rol
- plasarea etichetelor care conțin sarcini de lucru Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 Gimnasta 7 - exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe: Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Recapitularea literelor învățate - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor Procedurale: conversația,
2.3 2.4 nume de persoană, de animale; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Corespondențe între întrebări - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: în echipă
3.3 4.1 și răspunsuri formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
- scrierea de cuvinte cu înțeles opus, asemănător activitae frontală,
Completarea enunțurilor - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului; individuală
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Evaluare sumativă - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
Harap alb dintre litere
- exerciții de completare a propozițiilor lacunare cu cuvinte potrivite;
Activități de recuperare - formularea propozițiilor enunțiative, interogative și exclamative;
- exerciții de transcriere după cerințe date
Citirea unor cuvinte/propoziții

Citirea textelor studiate


Aventurile lui Pinocchio – Carlo
Collodi
MEM 1.1. 1.2. 1. Transformari ale apei: 4 - efectuarea unor experimente simple, de evidenţiere a transformărilor apei Materiale: caiet, fișe de
1.3. solidificare, topire, evaporare, - observarea şi descrierea unor transformări ale apei: fierbere, evaporare, lucru, ghicitori, planșe
2.1. fierbere, condensare condensare, îngheţare, topire Procedurale: conversația,
3.1. - înregistrarea datelor/observaţiilor într-un tabel sau în fişa experimentului explicația, exercițiul, munca
3.2. - recunoaşterea unor fenomene ale naturii care exemplifică transformările în echipă
4.1. 2. Surse de energie: apa și apei:chiciura, bruma, roua, norii, ceaţa, ploaia, grindina Forme de organizare:
4.2. vântul. Efecte pozitive și - explicarea producerii fiecărei transformări a apei activitae frontală,
negative - recunoaşterea cauzei care a determinat uscarea unei plante verzi ca urmare a individuală
explorării fenomenului (lipsa de apă, lipsa luminii etc.)
- eormularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la apă
3. Probleme care se rezolvă - exprimarea unor opinii referitoare la fenomenele observate, la posibile
prin una sau două operații consecinţe ale unor acţiuni
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauze posibile
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice
4. Probleme care se rezolvă - rezolvarea unor probleme după imagini date
prin două operații - asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0-100
MM 1.2; 1.4; 1. Ameliorare/ dezvoltare 2 - jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor; Materiale: CD-uri, laptop
3.1. - improvizaţii ritmice; Procedurale: conversația,
- intonarea şi memorizarea cântecelor învățate explicația, demonstația,
exercițiul
Forme de organizare:
frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.2; 1. Evaluare 2 -materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
2.4; - Expoziţie de lucrări. colorată, foarfecă, lipici,
hârtie glasată, hârtie
creponată, acuarele,
pensulă
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.1 Recapitulare – interacționez, 1 - enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor personaje din povești, povestiri, Materiale:caiet, fișe de lucru
comunic și mă manifest viața reală Procedurale: conversația,
- exerciții de apreciere a timpului de lucru exercițiul, problematizarea,
- jocuri de rol (sarcini de lucru realizate într-o zi) joc de rol
- plasarea etichetelor care conțin sarcini de lucru Forme de organizare:
93
94 activitate
frontală/individuală

UNITATEA TEMATICĂ: Eroi de poveste


SĂPTĂMÂNILE: XXIV-XXVIII

Disci- Compe- Nr.


Conţinuturile Activităţi de învăţare Resurse
plina tenţe ore
CLR 1.1 1.2 Fata babei și fata moșneagului 7 - recunoașterea literelor f, F în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Sunetul și literele f, F E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, Ț, Z, F Procedurale: conversația,
2.3 2.4 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Scrierea literelor f, F - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor în echipă
3.3 4.1 nume de persoană, de animale; Forme de organizare:
Recunoașterea personajului - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: activitae frontală,
formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; individuală
Transcriere - recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L,
t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, ș, Ș, ț, Ț, z, Z în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea
Darul lui Enache poziției literei în cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Sunetul și grupul de litere che, - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
Che - recunoașterea grupului de litere che, Che în titlu și în seria de litere
- observarea scrierii grupului de litere che, Che: elemente grafice componente,
Scrierea grupului de litere che, - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Che - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
dintre litere
Familia de cuvinte - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
Paginile micului editor c, ă, l, t, s, p, v, d, ș, j, h, ț, z, f: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot
fi spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în
cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
MEM 2.1. 1. Timpul: ora, ziua, 4 - identificarea mai multor tipuri de ceas Materiale: caiet, fișe de
2.2. saptămâna,luna, anul. - evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre diferite tipuri de ceas lucru, ghicitori, planșe
3.1 Anotimpurile - poziţionarea acelor ceasului pentru a indica o oră fixă sau jumătatea de oră Procedurale: conversația,
- citirea orei fixe şi a jumătăţii de oră pe ceasul cu ace explicația, exercițiul, munca
2. Recapitulare - realizarea de corespondenţe între ora indicată de ceasul cu ace şi cea indicată în echipă
de ceasul electronic Forme de organizare:
3. Evaluare sumativă - ordonarea momentelor zilei prezentate în imagini activitae frontală,
- scrierea orei indicată de ceasul cu ace, în varianta a.m. şi (pag.m., indicată individuală
4. Pot mai mult! prin prezenţa Soarelui/Lunii
- ordonarea zilelor săptămânii scrise pe caiet sau pe jetoane
- identificarea zilelor când au în orar o anumită disciplină de studiu
- culegerea datelor dintr-o ilustraţie şi înregistrarea lor într-un tabel
- utilizarea datelor culese pentru crearea şi rezolvarea de probleme
- formularea de întrebări suplimentare pentru probleme date
- culegerea datelor dintr-o imagine şi reprezentarea grafică a acestora
- rezolvarea de probleme pornind de la datele culese
- utilizarea datelor înregistrate pentru rezolvarea rapidă a unor probleme
date/create
- utilizarea limbajului matematic în formularea şi rezolvarea de probleme
pornind de la datele culese şi înregistrate
MM 1.4; 2.2; 1. Mișcarea pe muzică 2 - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica audiată Materiale: CD-uri, laptop
3.1; 3.3 2. Mișcări libere sugerate de (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”) Procedurale: conversația,
text - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: W.A.Mozart – explicația, demonstația,
„Flautul fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”) exercițiul
- dans cu paşi egali pe cântec Forme de organizare:
Câte unul pe cărare frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.1 1.3 1. Materiale şi instrumente – 2 - Transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin diferite Materiale: creioane
2.2 2.3 foarfece, lipici, hârtie, tehnici: tǎiere în fâşii, împletire, lipire, modelare, cusut colorată, foarfecă, lipici,
2.4 2.6 materiale textile Eroi din povești (decupare, lipire) hârtie glasată, hârtie
2. Tehnici de lucru: tăiere, creponată, acuarele,
lipire, asamblare pensulă
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.1 Cum fac și ce fac de obicei? 1 - enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor personaje din povești, povestiri, Materiale:caiet, fișe de lucru
viața reală Procedurale: conversația,
- exerciții de apreciere a timpului de lucru exercițiul, problematizarea,
- jocuri de rol (sarcini de lucru realizate într-o zi) joc de rol
- plasarea etichetelor care conțin sarcini de lucru Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 Pinocchio 7 - recunoașterea literelor x, X în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Sunetul și grupul de litere chi, E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, Ț, Z, F Procedurale: conversația,
2.3 2.4 Chi - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor în echipă
95
96 3.3 4.1 Scrierea grupului de litere chi, nume de persoană, de animale; Forme de organizare:
Chi - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: activitae frontală,
formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; individuală
Cuvinte cu înțeles opus - recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L,
t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, ș, Ș, ț, Ț, z, Z în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea
Dictare poziției literei în cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Expoziția - recunoașterea grupului de litere chi, chi în titlu și în seria de litere
- observarea scrierii grupului de litere chi, Chi: elemente grafice componente,
Grupurile de sunete cs, gz și - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
literele x, X - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
dintre litere
Scrierea literelor x, X - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
c, ă, l, t, s, p, v, d, ș, j, h, ț, z, f: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot
Gruparea cuvintelor după fi spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în
pronunție cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
Ursul polar
MEM 4.1. Unde și vibrații. Producerea și 4 - realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile Materiale: caiet, fișe de
4.2. propagarea sunetelor - formularea unei concluzii în urma observării unor ilustraţii lucru, ghicitori, planșe
6.1. - punerea în scenă a unor situaţii problematice în care să foloseşti „dacă”, Procedurale: conversația,
6.2. Pătrat, dreptunghi, triunhi, „atunci” explicația, exercițiul, munca
6.3. cerc: reprezentare grafică - efectuarea unui experiment legat de producerea sunetelor; formularea unei în echipă
6.4. concluzii în urma realizarii experimentului propus Forme de organizare:
Cub, cuboid, cilindru, sferă. - conturarea pe foaie velină a unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, activitae frontală,
Descriere: fețe – formă, număr dreptunghi, cerc), cu ajutorul unor şabloanelor individuală
- desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), pe
Exerciții și probleme reţeaua de pătrate din caietul de matematică
- decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin desen sau colaj
- realizarea unor colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate (case, castele,
pomi, gărduleţe, roboţi etc.)
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri geometrice
- compunerea unui spaţiu plastic folosind ca forme doar pătrate sau doar
cercuri etc. (ex.: un copac stilizat, doar din cercuri - mari, mici, medii)
- decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite dimensiuni,
realizate pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton)
- descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, sferă, cilindru- feţe
MM 1.4;2.2; 1. Mișcarea pe muzică 2 - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica audiată Materiale: CD-uri, laptop
3.1; 3.3 2. Mișcări libere sugerate de (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”) Procedurale: conversația,
text - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: W.A.Mozart – explicația, demonstația,
„Flautul fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”) exercițiul
- dans cu paşi egali pe cântec Forme de organizare:
Câte unul pe cărare frontală, individuală, pe
Ceata lui Pițigoi grupe
AVAP 1.1 1.3 1. Materiale şi instrumente – 2 - Transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin diferite Materiale: creioane
2.2 2.3 foarfece, lipici, hârtie, tehnici: tǎiere în fâşii, împletire, lipire, modelare, cusut colorată, foarfecă, lipici,
2.4 2.6. materiale textile Colierul (înșiruire de mărgele) hârtie glasată, hârtie
Păpuși creponată, acuarele,
pensulă
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.1 Drepturile și sarcinile mele 1+1 - enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor personaje din povești, povestiri, Materiale:caiet, fișe de lucru
viața reală Procedurale: conversația,
- exerciții de apreciere a timpului de lucru exercițiul, problematizarea,
- jocuri de rol (sarcini de lucru realizate într-o zi) joc de rol
- plasarea etichetelor care conțin sarcini de lucru Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 Privighetoarea 7+7 - recunoașterea grupului de litere ghe, Ghe, ghi, Ghi în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - observarea scrierii grupului de litere ghe, Ghe, ghi, Ghi: elemente grafice lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Sunetul și grupul de litere ghe, componente, Procedurale: conversația,
2.3 2.4 Ghe - recunoașterea literelor x, X în titlu și în seria de litere explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, în echipă
3.3 4.1 Scrierea grupului de litere ghe, E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, Ț, Z, F Forme de organizare:
Ghe - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; activitae frontală,
- asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor individuală
Cuvinte alintate nume de persoană, de animale;
- exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual:
Transcriere formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L,
Concursul de ghicitori t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, ș, Ș, ț, Ț, z, Z în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea
poziției literei în cadrul cuvântului;
Sunetul și grupul de litere ghi, - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului;
Ghi - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Scrierea grupului de litere ghi, - jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
Ghi c, ă, l, t, s, p, v, d, ș, j, h, ț, z, f: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot
fi spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în
97
98 Completarea spațiilor punctate cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
Ursul polar
MEM 4.1. Colectarea, citirea și 4+4 - organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi rezolvarea unor Materiale: caiet, fișe de
4.2. înregistrarea datelor probleme, utilizând date scrise într-un tabel -desenarea formelor geometrice lucru, ghicitori, planșe
6.1. (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din caietul de Procedurale: conversația,
6.2. Recapitulare matematică explicația, exercițiul, munca
6.3. - decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin desen sau colaj în echipă
6.4. Evaluare sumativă - identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri geometrice Forme de organizare:
- decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite dimensiuni, activitae frontală,
Pot mai mult! realizate pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton) individuală
- descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, sferă, cilindru- feţe
MM 1.4;2.2; 1. Mișcarea pe muzică 2 - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica audiată Materiale: CD-uri, laptop
3.1; 3.3 2. Mișcări libere sugerate de (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”) Procedurale: conversația,
ritm - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: W.A.Mozart – explicația, demonstația,
„Flautul fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”) exercițiul
- dans cu paşi egali pe cântec Forme de organizare:
Cântece de primăvară (Recapitulare) frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.1. 1.Materiale şi instrumente – 2+2 - Transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin diferite Materiale: creioane
2.6. foarfece, lipici, hârtie, tehnici: tǎiere în fâşii, împletire, lipire, modelare, cusut colorată, foarfecă, lipici,
materiale textile Eroii copilărie(pensulaţie, decupare, lipire) hârtie glasată, hârtie
2.Tehnici de lucru: tăiere, Coaserea nasturelui creponată, acuarele,
lipire, asamblare pensulă
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.1 Dialog între egali 1 - tehnici simple de monitorizarea achizițiilor învățării Materiale:caiet, fișe de lucru
- jocuri de exprimare a opiniilor personale Procedurale: conversația,
- tehnici simple de monitorizarea achizițiilor învățării exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală

CLR 1.1 1.2 7 - exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe: Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 Recapitularea grupurilor de - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 litere învățate - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor Procedurale: conversația,
2.3 2.4 nume de persoană, de animale; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Completarea enunțurilor - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: în echipă
3.3 4.1 formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
Semne de punctuație - scrierea de cuvinte cu înțeles opus, asemănător activitae frontală,
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului; individuală
Evaluare sumativă - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Neghiniță - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
dintre litere
Activități de recuperare - exerciții de completare a propozițiilor lacunare cu cuvinte potrivite;
- formularea propozițiilor enunțiative, interogative și exclamative;
Întrebări și răspunsuri - exerciții de transcriere după cerințe date

Citirea textelor studiate


Un altfel de limbaj – Irina
Glință
MEM 4.1. Forțe și miscare. Căderea liberă 4 - recunoaşterea, în imagini, a surselor de energie; Materiale: caiet, fișe de
4.2. a corpurilor - discuţii referitoare la sursele de energie utilizate pentru funcţionarea lucru, ghicitori, planșe
6.1. diverselor obiecte, aparate, mijloace de transport, necesare omului în Procedurale: conversația,
6.2. Surse de energie: cărbunii și activitatea zilnică explicația, exercițiul, munca
6.3. petrolul - exerciţiu-joc de descoperire a surselor de energie prin rezolvarea de adunări şi în echipă
6.4. scăderi fără trecere peste ordin şi utilizarea unui cod dat Forme de organizare:
Lungimea. Unități standard: - realizarea unui experiment pentru a descoperi că vântul este o sursă de activitae frontală,
centimetrul (1 m = 100 cm) energie individuală
- măsurarea lungimii unor obiecte şi exprimarea acesteia în centimetri
Capacitatea. Unități - măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în litri
nonstandard. Unități - identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite pentru
standard:litrul efectuarea unor măsurători (rigla, vasul gradat)
- măsurarea unor volume/dimensiuni cu instrumente de măsură potrivite (ex.:
măsurarea volumului unui vas, măsurarea taliei etc.)
- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de măsură (ex.: Taie o
bucată de sfoară de 50 cm etc., plantează bulbii la 10 cm distanţă etc.)
- observarea riglei şi citirea centimetrilor
- efectuarea unor măsurători simple, folosind obiecte din sala de clasă: caiet,
carte, stilou, bancă, gumă etc.
- măsurarea unor trasee (linii frânte) marcate pe o foaie de hârtie prin
însumarea unor măsurători parţiale (ale lungimilor tuturor segmentelor)
- desenarea unor trasee pe liniatura caietului, măsurarea şi compararea
lungimilor acestora
MM 1.4;2.2; 1. Mișcări libere sugerate de 2+2 - reproducerea în grup a cântecelor însușite intuitiv Materiale: CD-uri, laptop
3.1; 3.3 text/ritm - executarea unor mișcări sugerate de text Procedurale: conversația,
99
100 2. Evaluare - mișcare liberă pe muzică de facturi diferite explicația, demonstația,
exercițiul
Forme de organizare:
frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.1. 1. Materiale şi instrumente – 2 - Transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin diferite Materiale: creioane
2.6. foarfece, lipici, hârtie, tehnici: tǎiere în fâşii, împletire, lipire, modelare, cusut colorată, foarfecă, lipici,
materiale textile Expoziție de lucrări hârtie glasată, hârtie
2. Tehnici de lucru: tăiere, creponată, acuarele,
lipire, asamblare pensulă
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.1 Evaluare 1 - jocuri de exprimare a opiniilor personale Materiale:caiet, fișe de lucru
- monitorizarea simplă a achizițiilor și atitudinilor specifice învățării Procedurale: conversația,
exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
UNITATEA TEMATICĂ: Vine vara
SĂPTĂMÂNILE: XXIX-XXXI

Disci- Compe- Conţinuturile Nr. Activităţi de învăţare Resurse


plina tenţe ore
CLR 1.1 1.2 La cumpărături 7 - recunoașterea lirerelor k, K, q, Q, w, W, y. Y în titlu și în seria de litere Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - observarea scrierii literelor k, K, q, Q, w, W, y. Y: elemente grafice lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Sunetul și literele k, K componente, Procedurale: conversația,
2.3 2.4 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial A, M, U, N, I, explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Scrierea literelor k, K E, R, O, C, L, T, S, P, V, D, J, H, Ț, Z, F, X, K, Q, W, Y în echipă
3.3 4.1 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Forme de organizare:
Cuvinte ce se scriu cu k - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor activitae frontală,
nume de persoană, de animale; individuală
Copierea unei probleme - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual:
formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte;
Veverițele poznașe – Irina
Glință - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
dintre litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m, u, n, i, e, r, o,
c, ă, l, t, s, p, v, d, ș, j, h, ț, z, f: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot
fi spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în
cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
MEM 4.1. Banii. Leul – Monede și 4 - recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei Materiale: caiet, fișe de
4.2. bancnote - recunoaşterea monedelor de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani lucru, ghicitori, planșe
6.1. - implicarea copiilor în experimente în care să decidă singuri dacă pot/nu pot Procedurale: conversația,
6.2. Schimburi echivalente valoric cumpăra un obiect cu suma de bani de care dispun explicația, exercițiul, munca
6.3. în concentrul 0 – 100 - jocuri de utilizare a banilor: La piaţă, La librărie, La chioșc în echipă
6.4. - utilizarea limbajului matematic în formularea şi rezolvarea de probleme Forme de organizare:
Evaluare sumativă pornind de la datele culese şi înregistrate activitae frontală,
scrierea numerelor după dictare individuală
Pot mai mult! - numărarea cu pas dat (din 1 în 1, din 2 în 2, din 5 în 5, din 10 în 10 etc.)
- identificarea regulii de construire a unui şir şi continuarea acestuia
- reprezentarea unui număr cu ajutorul unor obiecte sau prin desenare
MM 1.4; 2.1; Cântarea vocală în grup şi 2 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
3.1; 3.2; individual - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
Poziţia corectă, emisia - jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte; explicația, demonstația,
naturală, tonul, semnalul de - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se exercițiul
început, dicţia, sincronizare marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
- sunete din natură şi din mediul înconjurător frontală, individuală, pe
101 grupe
102 AVAP 1.1; 1.2; 1. Materiale şi instrumente – 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
1.3; 2.1; foarfece, lipici, hârtie, În parc (compoziţie liberă –culori calde) colorată, foarfecă, lipici,
2.2; 2.3; materiale textile - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării hârtie glasată, hârtie
2.4; 2.5; 2. Tehnici de lucru: tăiere, și lipirii pentru a obține elemente noi creponată, acuarele,
2.6. lipire, asamblare pensulă
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.3 Cum și de ce învăț ? 1 - jocuri de exprimare a opiniilor personale Materiale:caiet, fișe de lucru
- monitorizarea simplă a achizițiilor și atitudinilor specifice învățării Procedurale: conversația,
exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
CLR 1.1 1.2 7 - exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe: Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 Scrisoarea - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor Procedurale: conversația,
2.3 2.4 Literele q, Q, w, W, y, Y nume de persoană, de animale; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: în echipă
3.3 4.1 Scrierea literelor q, Q, w, W, y, formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
Y - scrierea de cuvinte cu înțeles opus, asemănător activitae frontală,
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului; individuală
Așezarea scrisorii în pagină - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
Fata din dafin – pov. populară - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii
dintre litere
- exerciții de completare a propozițiilor lacunare cu cuvinte potrivite;
- formularea propozițiilor enunțiative, interogative și exclamative;
- exerciții de transcriere după cerințe date
MEM 4.1. Figuri și corpuri geometrice. 4 - efectuarea unui experiment legat de producerea sunetelor; formularea unei Materiale: caiet, fișe de
4.2. Date. Corpul omenesc concluzii în urma realizarii experimentului propus lucru, ghicitori, planșe
6.1. (scheletul) - conturarea pe foaie velină a unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, Procedurale: conversația,
6.2. dreptunghi, cerc), cu ajutorul unor şabloanelor explicația, exercițiul, munca
6.4. Numere naturale de la 0 la 100. - desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), pe în echipă
Corpul omenesc(organe reţeaua de pătrate din caietul de matematică Forme de organizare:
interne majore) - utilizarea limbajului matematic în formularea şi rezolvarea de probleme activitae frontală,
pornind de la datele culese şi înregistrate individuală
scrierea numerelor după dictare
MM 1.4; 2.1; Mişcări libere sugerate de text 2 - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica audiată Materiale: CD-uri, laptop
3.1; 3.2; Mişcări libere sugerate de ritm - mişcare liberă pe muzică Procedurale: conversația,
Podul de piatră explicația, demonstația,
exercițiul
Forme de organizare:
frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.1; 1.2; 1. Materiale şi instrumente – 2 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
1.3; 2.1; foarfece, lipici, hârtie, Coiful, Barca (decupare, lipire) colorată, foarfecă, lipici,
2.2; 2.3; materiale textile - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tehnica decupării hârtie glasată, hârtie
2.4; 2.5; 2. Tehnici de lucru: tăiere, și lipirii pentru a obține elemente noi creponată, acuarele,
2.6. lipire, asamblare pensulă
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.3 Ajutat, devin mai eficient 1 - jocuri de rol despre meserii Materiale:caiet, fișe de lucru
- povești, poezii, ghicitori despre meserii Procedurale: conversația,
- jocuri de identificare a instrumentelor specifice unor meserii exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală

CLR 1.1 1.2 Alfabetul limbii române - recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L, Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 t, T, s, S, p, P, v, V, d, D, ș, Ș, ț, Ț, z, Z, k, K, q, Q, w, W, y. Y în cuvinte scrise și lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Evaluare sumativă ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul cuvântului; Procedurale: conversația,
2.3 2.4 Dragonul cântăreț - exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă; în echipă
3.3 4.1 Forme de organizare:
activitae frontală,
individuală
MEM 4.1. Adunarea și scăderea în 4 - numărarea cu pas dat (din 1 în 1, din 2 în 2, din 5 în 5, din 10 în 10 etc.) Materiale: caiet, fișe de
4.2. concentrul 0 – 100. Plante și - identificarea regulii de construire a unui şir şi continuarea acestuia lucru, ghicitori, planșe
6.1. animale. Probleme. - reprezentarea unui număr cu ajutorul unor obiecte sau prin desenare Procedurale: conversația,
6.2. - exerciţiu-joc de descoperire a surselor de energie prin rezolvarea de adunări şi explicația, exercițiul, munca
6.4 Transformări ale apei. Surse de scăderi fără trecere peste ordin şi utilizarea unui cod dat în echipă
energie Forme de organizare:
103
104 activitae frontală,
individuală
MM 1.4; 2.1; Mişcări libere sugerate de text 2 - reproducerea în grup a cântecelor însușite intuitiv
3.1; 3.2; Mişcări libere sugerate de ritm - executarea unor mișcări sugerate de text
- mișcare liberă pe muzică de facturi diferite
AVAP 1.1; 1.2; 1. Materiale şi instrumente – Marea compoziție liberă (culori eci) Materiale: creioane
1.3; 2.1; foarfece, lipici, hârtie, Lanul de grâu (culori calde) colorată, foarfecă, lipici,
2.2; 2.3; materiale textile hârtie glasată, hârtie
2.4; 2.5; 2. Tehnici de lucru: tăiere, creponată, acuarele,
2.6. lipire, asamblare pensulă
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 3.3 Ajutat, devin mai eficient - realizarea unor colaje cu jocuri ale copiilor Materiale:caiet, fișe de lucru
- joc de rol Procedurale: conversația,
exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală

UNITATEA TEMATICĂ: Se apropie vacanța mare!


SĂPTĂMÂNA: XXXII - XXXIV

Disci- Compe- Nr.


Conţinuturile Activităţi de învăţare Resurse
plina tenţe ore
CLR 1.1 1.2 Alfabetul limbii române 7+7 - exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe: Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Semne de punctuație - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvintelor Procedurale: conversația,
2.3 2.4 nume de persoană, de animale; explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Grupuri de litere - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din manual: în echipă
3.3 4.1 formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
Evaluare finală - scrierea de cuvinte cu înțeles opus, asemănător activitae frontală,
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul cuvântului; individuală
Iepurașul- benzi desenate
MEM . Recapitulare finală (I) 4+4 - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-100 Materiale: caiet, fișe de
Recapitulare finală (II) - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin operaţia inversă lucru, ghicitori, planșe
- evidenţierea terminologiei matematice (termen, sumă, diferenţă) Procedurale: conversația,
- rezolvarea unor probleme de aflarea unui număr cu _ mai mare decât _ sau a explicația, exercițiul, munca
unor probleme de aflarea unui număr cu _ mai mic decât _ în echipă
- crearea unor probleme simple după imagini/desene/scheme date Forme de organizare:
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice activitae frontală,
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen individuală
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0-100
- compunerea şi rezolvarea unor probleme pornind de la operaţii date
MM 1.4; 2.1; Cântarea vocală în grup şi 6 - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; Materiale: CD-uri, laptop
3.1; 3.2; individual - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; Procedurale: conversația,
Evaluare finală - jocuri de diferenţiere a sunetelor lungi şi a sunetelor scurte; explicația, demonstația,
- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care se exercițiul
marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
- sunete din natură şi din mediul înconjurător frontală, individuală, pe
grupe
AVAP 1.1; 1.2; Expoziție lucrări 6 - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; Materiale: creioane
1.3; 2.1 -Lucrări colective colorată, foarfecă, lipici,
- Expoziţie de lucrări. hârtie glasată, hârtie
creponată, acuarele,
pensulă
Procedurale: conversația,
explicația, exercițiul
Forme de
organizare:activitate
frontală/individuală
DP 1.1. 2.2 Visul meu de viitor 1 - Dezvoltare emoțională și socială Materiale:caiet, fișe de lucru
Aspecte specific ale organizării învățării și pregătirii pentru viață la școlarul mic Procedurale: conversația,
exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală

CLR 1.1 1.2 Citirea textelor studiate 7 - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu litera nouă; Materiale: caiet, fișe de
1.3 1.4 - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate lucru, ghicitori, planșe
2.1 2.2 Vizită la bibliotecă - copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru exersarea legăturii Procedurale: conversația,
2.3 2.4 dintre litere explicația, exercițiul, munca
3.1 3.2 Poezii pentru serbare - exerciții de completare a propozițiilor lacunare cu cuvinte potrivite; în echipă
3.3 4.1 Traista cu povești - șezătoare - formularea propozițiilor enunțiative, interogative și exclamative; Forme de organizare:
105
106 - exerciții de transcriere după cerințe date activitae frontală,
individuală

MEM 1.1, 2.1. Recapitulare finală (III) 4 evidenţierea terminologiei matematice (termen, sumă, diferenţă) Materiale: caiet, fișe de
3.1, 3.2, Recapitulare finală - rezolvarea unor probleme de aflarea unui număr cu _ mai mare decât _ sau a lucru, ghicitori, planșe
4.1, 4.2. unor probleme de aflarea unui număr cu _ mai mic decât _ Procedurale: conversația,
5.1 - crearea unor probleme simple după imagini/desene/scheme date explicația, exercițiul, munca
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice în echipă
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen Forme de organizare:
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de activitae frontală,
adunare şi scădere în concentrul 0-100 individuală
DP 1 Iunie – Bucuria copiilor 1+1 - Dezvoltare emoțională și socială Materiale:caiet, fișe de lucru
Recapitulare. Evaluare finală Aspecte specific ale organizării învățării și pregătirii pentru viață la școlarul mic Procedurale: conversația,
exercițiul, problematizarea,
joc de rol
Forme de organizare:
activitate
frontală/individuală
LIMBA ENGLEZĂ - Planificare pe unităţi de conţinut - semestrul I

No Teme Vocabular ConţinuturiComp Activităţi de învăţare Nr. Resurse


e or
tenţe e
1 Good Morning, Morning, afternoon, Hello! 1.1 - oferirea unui răspuns familiar la salutul uzual 2 a. materiale: caiet
Teacher! evening, night, name, Good morning! 1.2 („Bună!”, „Pa!”, ”Bună dimineața !”, ”La b. procedurale:
what, how, poem Good afternoon! 1.3 revedere !”) exerciţiul, jocul didactic
Good evening! 2.4 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj c. forme de organizare a colectivului:
Good night! simplu individual/ în cor până la reuşirea frontală, individuală
Goodbye! pronunţiei, intonaţiei corecte
What is your
name?
How are you?
2 At School School, balckboard, What is this? 1.1 - oferirea unui răspuns la întrebări familiare, 2 a. materiale:
teacher, pupils, desk, book, Give me the…, folosind cuvintele de la vocabular caiet, jetoane, creioane colorate
notebook, pencil case, please! - repetarea unui cuvânt/ mesaj, individual/ în b. procedurale:
pencil, pen, school bag, Here you are! cor până la reuşirea pronunţiei explicaţia,jocul didactic, munca
give, please, girl, boy, man, Thank you! - realizarea unei comenzi didactice simple independentă
woman (exemplu: “Give me the book!“ c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
3 Numbers One, two, three, four, five, How many… are 3.1 - repetarea numerelor de la 1-12 1 a. materiale:
six, seven, eight, nine, ten,there? - repetarea unui cuvânt, mesaj individual/ în cor caiet, creioane colorate
eleven, twelve teddy bear, There are… până la reuşita pronunţiei, b. procedurale:
ball, car, dog, cat, book, doll
How old are - numărarea unor obiecte exerciţiul, munca independentă
you? c. forme de organizare a colectivului:
I am… frontală, individuală
4 Colours Red, yellow, blue, orange, What colour is 1.2 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 2 a. materiale:
green, purple, brown, grey, the…? simplu individual/ în cor până la reuşirea caiet, jetoane, creioane colorate
white, black, pink, rainbow, The… is… pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale:
favourite, my, apple, - răspuns la întrebări simple: „Ce culoare este munca independentă, jocul didactic
strawberry, rose, cherry, aceasta?” - „Aceasta este ...”. c. forme de organizare a colectivului:
sheep, flower, balloons - desenarea unor obiecte pe care lipeşte frontală, individuală
o etichetă oferită de profesor cu denumirea
acestora
5 My Family Family, grandfather, I am a… 1.2 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 1 a. materiale:
grandmother, mother, You are my… 2.1 simplu individual/ în cor până la reuşirea caiet, jetoane cu jucării, creioane
father, sister, brother, he, She is… pronunţiei, intonaţiei corecte colorate
she He is… - răspuns la întrebări simple: „Cine este b. procedurale:
aceasta?” - „Aceasta este ...”. exerciţiul, munca independentă
107
108 - mesaje scrise scurte; asocierea c. forme de organizare a colectivului:
cuvintelor cu imaginea - exemplu: “Aceasta este frontală, individuală
... . “ ; „Acesta este… .”
6 Revision Words from units 1 - 5 Structures from 1.2 1 a. materiale:
units 1 - 5 2.1 caiet, jetoane creioane colorate
2.2 b. procedurale:
2.3 exerciţiul, munca independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
7 Progress Test Words from units 1 - 5 Structures from 3.1 1 a. materiale: caiet, etichete, lipici,
units 1 - 5 foarfece
b. procedurale: exerciţiul, munca
independentă
c. forme de organizare a colectivului:
individuală
8 Parts of the Body, eye, hair, nose, ear, Touch your 1.2 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 1 a. materiale:
Body shoulder, hand, finger, nose! 2.1 simplu individual/ în cor până la reuşirea caiet, jetoane cu numere, creioane
arm, leg, mouth, foot, Clap your hands! 2.3 pronunţiei, intonaţiei corecte colorate
neck, left, right Raise your left - răspuns la întrebări simple: „Este acesta un b. procedurale:
arm! ochi? ” - „Da, este . “ exerciţiul, jocul didactic, munca
- atingerea ochiului/ urechii/ mâinii/ braţului/ independentă
piciorului stâng/i sau drept/e, în funcţie de c. forme de organizare a colectivului:
mesajul audiat frontală, individuală

9 Jobs and Doctor, teacher, police What do you 2.1 - repetarea unui cuvânt, mesaj individual/ în cor 2 a. materiale:
Professions officer, singer, worker, want to be? 2.2 până la reuşita pronunţiei caiet, jetoane
farmer, firefighter , driver, My mother is… - răspuns la întrebări simple b. procedurale:
sailor, toy factory, toys, My father is… exerciţiul, jocul didactic
make, beautiful I am a… c. forme de organizare a colectivului:
You are a… frontală, individuală
He/She is a…
I want to be a…
10 Happy Project 3.1 1 a. materiale:
Holidays/Carol caiet, jetoane, creioane colorate
s b. procedurale:
exerciţiul, munca independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
LIMBA ENGLEZĂ - Planificare pe unităţi de conţinut - semestrul II

Săptă- Teme Vocabular Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse


mâna tenţe ore
1 Transportation Car, bus, train, bicycle, Look up! 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 1 a. materiale:
truck, plane, ambulance, Look down! 2.2 simplu individual/ în cor până la reuşirea caiet, jetoane, film
fire engine, ship, Turn left! 1.3 pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale:
up, down, left, right, Turn right! - recitarea unei poezii scurte pentru copii exerciţiul, munca independentă
wheels Name the c. forme de organizare a colectivului:
picture on the frontală, individuală
left!
Name the picture
on the right!
2 At home Home, living room, Where do you 2.1 - repetarea unui cuvânt, mesaj individual/ în 2 a. materiale:
bedroom, kitchen, live? 2.2 cor până la reuşita pronunţiei caiet, jetoane, film
bathroom, house, block I live in… - denumirea cuvintelor indicate b. procedurale:
of flats, town, In a town - oferirea unor răspunsuri, folosind structurile exerciţiul, munca independentă
countryside In the învățate c. forme de organizare a colectivului:
countryside frontală, individuală
3 Revision Words from units 8 - 11 Structures from 2.1 - repetarea unui cuvânt, mesaj individual/ în 1 a. materiale:
units 8 - 11 2.2 cor până la reuşita pronunţiei caiet, jetoane, film
- răspuns la întrebarea: „Ce este aceasta/ b. procedurale:
acesta?” exerciţiul, munca independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
4 Progress Test Words from units 8 - 11 Structures from 3.1 - repetarea unui cuvânt, mesaj individual/ în 1 a. materiale:
units 8 - 11 cor până la reuşita pronunţiei caiet, jetoane, film
răspuns la întrebarea: „Ce este aceasta/ b. procedurale:
acesta?” exerciţiul, munca independentă
- denumirea cuvintelor indicate c. forme de organizare a colectivului:
- oferirea unor răspunsuri, folosind structurile frontală, individuală
învățate
5 In the Bed, lamp, carpet, night I wake up. 3.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 2 a. materiale: fișa de lucru, caiet,
Bedroom table, alarm clock, toys, I sleep. simplu individual/ în cor până la reuşirea jetoane, film
kite, toy bricks, soldier, I play. pronunţiei, intonaţiei corecte a. b. procedurale: exerciţiul, munca
drum, sand toys -răspuns la întrebări simple: „Ce este acesta?” independentă
- c. forme de organizare a colectivului:
„Acesta este ...”. frontală, individuală
- exemplu: „În dormitorul meu este un ... . “
In the Living Sofa, armchair, table, I read. 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 2 a. materiale: fișa de lucru, caiet,
109
110 Room bookcase, books, I watch TV. 2.2 simplu individual/ în cor până la reuşirea jetoane, film
6 computer, picture, chair, I play on the 2.3 pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale: exerciţiul, munca
TV, computer. - răspuns la întrebări simple: „ Este acesta o independentă
headphones I talk. masă? ” c. forme de organizare a colectivului:
I listen to music. „Da, acesta este o masă” . frontală, individuală
I dance. „canapeaua este roşie?” , „Fotoliul este
albastru?”
- indicarea poziţiei prin mişcarea mâinii/
braţului (la stânga, la dreapta)
7 In the Kitchen Stove, fridge, pot, bottle, I cook. 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 1 a. materiale: fișa de lucru, caiet,
glass, kettle I eat. 2.2 simplu individual/ în cor până la reuşirea jetoane, film
I drink. 2.3 pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale: exerciţiul, munca
- recitarea unei poezii scurte pentru copii independentă
- răspuns non-verbal (mişcarea capului) sau c. forme de organizare a colectivului:
verbal scurt (da/nu) la întrebări de verificare: individuală
„Masa este aici?” „Scaunul este acolo?”
8 In the Bathtub, sink, comb, I brush my teeth. 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 1 a. materiale: caiet, imagini, creioane
Bathroom toothbrush, toothpaste, I comb my hair. 2.3 simplu individual/ în cor până la reuşirea colorate
soap I wash my pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale: exerciţiul, munca
hands. - recitarea unei poezii scurte pentru copii independentă, jocul didactic
- mesaje scrise scurte; asocierea c.forme de organizare a colectivului:
cuvintelor cu imaginea - exemplu: frontală, individuală
„Îmi pieptăn părul cu…..”
9 Revision Words from units 14 - 17 Structures from 2.1 - repetarea unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, jetoane
units 14 - 17 2.2 individual/ în cor până la reuşita pronunţiei b. procedurale: exerciţiul, munca
2.3 - denumirea cuvintelor indicate independentă
- oferirea unor răspunsuri, folosind structurile c. forme de organizare a colectivului:
învățate frontală, individuală
10 Progress Test Words from units 14 - 17 Structures from 3.1 - denumirea cuvintelor indicate 1 a. materiale:
units 14 - 17 - oferirea unor răspunsuri, folosind structurile caiet, fășă, jetoane
învățate b. procedurale:
- repetarea unui cuvânt, mesaj simplu exerciţiul, jocul didactic
individual/ în cor până la reuşita pronunţiei c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, individuală
11 The Farmyard Chick, duck, mouse, dog, 2.1 - repetarea unui cuvânt, mesaj individual/ în 1 a.materiale: caiet, creioane colorate
horse, pig, sheep, cow, 2.2 cor până la reuşita pronunţiei b. procedurale:
donkey - repetarea unei întrebări şi a exerciţiul, munca independentă
răspunsului la această întrebare c.forme de organizare a colectivului:
- indicarea/denumirea obiectului obiectului frontală, individuală
- răspuns la întrebări simple: „Ce este acesta? ”
„Acesta este ...”.
- exemplu: „Aceasta este... . “, „Acesta
este… .”
12 Halloween Witch, black cat, broom, The witch is… 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
pumpkin, Jack-o-lantern, 1.2 simplu individual/ în cor până la reuşirea jetoane
ghost, skeleton, spider, 2.1 pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale exerciţiul, , munca
candy 2.3 - răspuns la întrebări simple; exemplu: independentă
„Ce este aceasta? Aceasta este o vrăjitoare.” c. forme de organizare a colectivului:
- recitarea unei poezii scurte pentru copii frontală, individuală
13 Christmas Santa Claus, Christmas What would you 3.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 1 a. materiale: caiet, fișă
tree, Christmas, snow, want from Santa simplu individual/ în cor până la reuşirea b. procedurale:exerciţiul, munca
snowman, Christmas Claus? pronunţiei, intonaţiei corecte independentă
glass balls, skates, skis, Merry Christmas - recitarea unor poezii scurte pentru copii c.forme de organizare a
snowball fight, decorate and a Happy - mesaje scrise scurte; asocierea cuvintelor cu colectivului:frontală, individuală
New Year! imaginea
14 Mother’s Day Flowers, present, 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, 1 a. materiale:caiet, jetoane
mother’s day card, I love you 2.2 mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea b. procedurale: exerciţiul, jocul
message 2.3 pronunţiei, intonaţiei corecte didactic
- recitarea unor poezii scurte pentru copii c. forme de organizare a colectivului:
- mesaje scrise scurte; asocierea cuvintelor cu frontală, individuală
imaginea
15 Easter Church, Easter bunny, Happy Easter! 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
prayer, chocolate, lamb, simplu individual/ în cor până la reuşirea b. procedurale: exerciţiul, munca
basket pronunţiei, intonaţiei corecte independentă
- recitarea unei poezii scurte pentru copii c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
16 Children’s Day Child, children, party, Happy Children’s 2.1 - repetarea unui cuvânt, mesaj individual/ în 1 a.materiale: caiet, creioane colorate
day, playground Day! cor până la reuşita pronunţiei b. procedurale: exerciţiul, munca
- repetarea unei întrebări uzuale şi a independentă
răspunsului la această c.forme de organizare a colectivului:
- denumirea obiectelor folosind structurile frontală, individuală
învățate
- asocierea etichetelor cu imaginea
17 Final Revision Words from all the units Structures from 3.1 - repetarea unui cuvânt, mesaj individual/ în 1 a. materiale:
all the units cor până la reuşita pronunţiei caiet, etichete, jetoane
- repetarea unei întrebări uzuale şi a b. procedurale:
răspunsului la această exerciţiul, munca independentă, jocul
- denumirea obiectelor folosind structurile didactic
învățate c. forme de organizare a
111
112 - asocierea etichetelor cu imaginea colectivului:
frontală, individuală
18 Final Test Words from all the units Structures from 2.1 - repetarea unei întrebări uzuale şi a 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
all the units răspunsului la aceasta fișă
- denumirea obiectelor folosind structurile b. procedurale:
învățate exerciţiul, jocul didactic, munca
- asocierea etichetelor cu imaginea independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală

S-ar putea să vă placă și