Sunteți pe pagina 1din 42

Planificare calendaristică integrată

2019-2020

Clasa I

Profesor :
Capalnasan Lia

1
Calendar școlar 2019-2020
Semestrul I
LUNA Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Săptămâna 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15
Luni 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Marți 1 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
0
Miercuri 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Joi 1 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
2
Vineri 1 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
3
Sâmbătă 1 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
4
Duminică 1 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
5

LUNA Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie


Săptămâ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
na
Luni 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8
Marți 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
Miercuri 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10
Joi 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11
Vineri 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12

Sâmbătă 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13

2
Duminică 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14

Semestrul al II-lea

Vacanță învățământ Vacanța de iarnă Vacanța de Vacanță Zile marcate prin Zile libere- Teze
primar primăvară clasele a VIII- manifestări specifice sărbători legale învățământ
a gimnazial

SCHEMA ORARĂ CLASA I

Aria curriculară Nr. de ore alocate


Plan cadru
Disciplina
I Limbă şi comunicare
Comunicare în limba română 7 7
Limba modernă 1 1
II Matematică şi Ştiinţe ale naturii Matematica și explorarea mediului
4 4
III Om şi societate
Religie 1 1
IV Arte + Tehnologii
Arte vizuale și abilități practice 2 2
Muzică și mișcare 2 2
V Educaţie fizică, sport şi sănătate
Educaţie fizică 2 2

VI Consiliere și orientare
Dezvoltare personală 1 1

Discipline opţionale 0– 1 0
Număr de ore pe săptămână 20– 21 20

3
PLAN CADRU
Conform O.M.E.N. nr. 3.371 din 12 martie 2013
ARII DISCIPLINE CLASA

P I II III IV
LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română
( comunicare în limba română) 5 7 6 5 5

Limba modernă 1 1 1 2 2

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE Matematică


NATURII (Matematică şi explorarea mediului) 4 4 4
3 3

Ştiinţe ale naturii 1 1 1 1 1

OM ŞI SOCIETATE Istorie
- - - - 1
Geografie
- - - - 1
Educaţie civică
- - - 1
Religie 1 1 1 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI Educaţie fizică
2 2 2 2 2
SĂNĂTATE
Joc şi mişcare - - - 1 1
ARTE Muzică şi mişcare 2 2 2 1 1
TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2 2 2 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare personală 2 1 1 - -

4
NUMĂR TOTAL DE ORE TRUNCHI COMUN 19 20 20 20 21
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ( discipline opţionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
NUMĂR MINIM DE ORE PE SĂPTĂMÂMĂ 19 20 20 20 21
NUMĂR MAXIM DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ 20 21 21 21 22

CONSILIEREA PĂRINŢILOR
ȘEDINȚE CU PĂRINȚII
Clasa I A
An şcolar 2019-2020

Nr. Tema Modul de Săpt.


crt. desfăşurare data
SEMESTRUL I
1. Să ne cunoaștem mai bine! I
1. Prezentarea orarului clasei Informare
2. Prezentarea Regulamentului Intern al şcolii Prezentare
3. Prezentarea manualelor şcolare Analiză
4. Stabilirea auxiliarelor necesare pentru fiecare disciplină Discuţii
5. Alegerea comitetului de părinţi
6. Prezentarea actelor necesare pentru dosarele de bursă şi rechizite
2. Programarea temelor pentru consilierea părinţilor: Discuţii tip masă II
1. Discutarea cu părinţii a problemelor specifice vârstei şcolarilor de 7-8 ani; rotundă
2. Prezentarea de către părinţi a posibilelor teme pe care le propun pentru dezbatere şi urmărire Analiză
în acest an şcolar; Propuneri şi
3. Stabilirea zilei şi orei pentru desfăşurarea şedinţelor de consiliere. argumentare
3. Probleme de readaptare a şcolarului mic la programul şcolar: III
1. Prezentarea situaţiei adaptării elevilor la cerinţele perioadei de reacomodare la cerinţele şi Informare
programul şcolar; Prezentare
2. Prezentarea de către părinţi a programului copiilor în afara şcolii; analiza unor situaţii- Analiză
problemă, în plen şi în particular; Discuţii

5
3. Stabilirea, prin dezbatere şi propuneri, a unui program sănătos de pregătire şi recreere pentru
şcolari, pe care să-l respecte acasă;
4. Discuţii în urma primei săptămâni de şcoală – adaptarea copiilor la programul de învăţare –
probleme particulare.
4. Cum ne putem ajuta copiii la teme? IV
1. Analizarea situaţiilor în care elevii au avut nevoie de indicaţii şi sprijin;
2. Precizarea şi demonstrarea importanţa revederii de către elevi (chiar de către părinţi) a Demonstrare
notiţelor şi exerciţiilor temei aferente predate în clasă; Analiză
3. Etapele pe care trebuie să le parcurgă părintele în acordarea sprijinului efectuării temelor: Informare
verificarea copilului dacă a revăzut/citit conţinutul predat în clasă, analiza modului în care
copilul a înţeles cerinţa, încercarea copilului de a rezolva singur (oral sau pe ciornă), apoi
acordarea sprijinului efectiv dacă mai este cazul.
5 Comunicarea părinte-copil bazată pe încredere reciprocă Dezbatere tip masă V
1. Provocarea părinţilor de a relata din modalităţile de comunicare cu copiii lor în situaţii tipice; rotundă
2. Prezentarea posibilelor reacţii emoţionale ale copiilor la modurile diferite în care comunică Informare
părinţii cu ei; Prezentare
3. Discutarea efectului atitudinii oscilante (între răbdare şi nerăbdare, între toleranţă şi Analiză
nervozitate, între înţelegere/cooperare şi acuzare etc.) din partea părinţilor asupra încrederii
copilului în aceştia;
4. Sfaturi pentru părinţi de la alţi părinţi – împărtăşirea experienţelor proprii.
6. Cum câştigă un părinte încrederea totală a copilului său? Informare VI
1. Dezbateri şi păreri asupra frecvenţei comunicării oscilante ca atitudine a părinţilor faţă de Prezentare
problemele copiilor; Analiză
2. Neîncrederea unui copil în părintele său - consecinţă a evitării contactelor distante,
represive, acuzatoare, dar şi a „crizelor de deznădejde” pe care părinţii le manifestă exagerat la
repetarea unor situaţii problemă create de neputinţa, nepriceperea sau refuzul copiilor;
3. Prezentarea reţetei de câştigare a încrederii totale a copilului: atitudinea consecvent-unitară a
părinţilor, indiferent de factorii externi ai situaţiei de comunicare, evitarea exploziilor de
pedepse sau ameninţări cauzate de abateri „din urmă”, tratate superficial, oferirea copilului
convingerea că este ascultat şi tratat cu dreptate.
7. Doar dragostea nu este suficientă! Completare de VII
1. „Eseul de 5 minute ”- Ce înţeleg părinţii prin dragoste pentru copii; mini-chestionar
2. Dezbatere – schimb de păreri între părinţi despre dragostea părintească eficientă pentru Prezentare
dezvoltarea copilului şi dragostea care prelungeşte dependenţa copilului de părinte; Discuţii
3. Învăţături religioase despre dragostea părinţilor pentru copiii lor. Analiză
8. Copilul meu este altfel decât cum sunt sigur că este? VIII
1. Prezentarea de către învăţătoare a unor situaţii generale în care majoritatea copiilor se

6
manifestă diferit în afara supravegherii familiei decât când sunt în mediul acesteia;
2. Mărturisiri din partea părinţilor, asupra unor situaţii în care au aflat precum copiii lor au
procedat contrar aşteptărilor lor;
3. Copilul este tentat foarte uşor să-şi rezolve reale frustrări, dar şi închipuite frustrări ale lui, Informare
manifestându-şi adevărata personalitate; Prezentare
4. Analiza obiectivă a manifestărilor extrafamiliale ale copilului pentru a înţelege posibile Analiză
abateri de la normele impuse de familie; Masă rotundă
5. Discutarea tendinţei frecvente din partea părinţilor de a accepta anumite neconcordanţe reale Chestionar
dintre educaţia pe care au dat-o copiilor lor şi efectele reale ale acesteia asupra
comportamentului copilului;
6. Chestionar pentru părinţi „Cât de bine îmi cunosc propriul copil?”(reluarea chestionarului
din clasa I pentru a constata progresul părinţilor în cunoaşterea propriului copil).
9. Conflictele şi conflictualitatea din mediul şcolar IX
1. Informarea părinţilor despre tipurile de conflicte din mediul şcolar: elev – elev/cadru
didactic, elev – părinte personal/părintelel altui elev, părinte – părinte/cadru didactic; Informare
2. Prezentarea conceptelor de conflict şi conflictualitate: conflictele sunt generate de stările de Masă rotundă
conflictualitate; conflictele reale sunt stări explozive, stările latente sunt conflictualităţi care Activitate
menţin posibilitatea apariţiei unor relaţii perturbatoare la nivel fizic, psihic şi emoţional; interactivă între
3. Conflictele reale şi conflictele întreţinute: analiza unor situaţii reale de conflictualitate şi părinţi
constatarea gravităţii lor ca posibile surse de disconfort real asupra copiilor, părinţilor şi
cadrelor didactice
10. Conflictele între elevi – remediere şi prevenire X
1.Discutarea conflictelor reale constatate în colectivul clasei – analiza frecvenţei şi gravităţii
acestora; Informare
2. Propuneri de măsuri preventive din partea părinţilor, analiza şi stabilirea unui proiect comun Discuţii interactive
părinţi-cadru didactic pentru măsurile şi atitudinea corectă faşă de copiii implicaţi; părinţi-învăţător
3. Copilul declanşator de conflicte – conturarea unui profil psihologic pentru a înţelege
motivaţiile acestui tip de copil;
4. Pedeapsa şi recompensa – măsuri ce pot ameliora tendinţa unor copii de conflictualizare a
atmosferei grupului;
11. Sufletul ascuns – copilul meu are taine şi temeri faţă de părinţi? XI
1. Mărturisiri şi dezbateri libere asupra unor cazuri de copii care au clacat la un moment dat, în Masă rotundă
pofida traseului excepţional până în acel moment (cazurile nu trebuie nominalizate, pot fi Mini-chestionare
cunoscute prin intermediari sau chiar din mass-media); Discuţii interactive
2. Completarea unor mini-chestionare în care părinţii să mediteze asupra aspectelor educative
în care exagerează şi a celor unde constată că au fost mai puţin atenţi (Când sunt pisălog?,
Când sunt neatent?, Când simt că am făcut destul?, Simt vreodată că nu sunt înţeles de copilul

7
meu când îl învăţ de bine?);
3. Moment de sinceritate pentru părinţi: „Puteţi găsi cel puţin o situaţie tipică din relaţia cu
copilul dumneavoastră în care sunteţi conştient că acesta se fereşte, chiar se teme să vă ceară
ajutorul?”
12. Când vrei să fii cu mine şi când te ascunzi de mine, copilul meu? Informare XII
1. Intuirea de către părinţi a situaţiilor ȋn care copiii ȋşi doresc să fie împreună cu părinţii şi care Discuţii interactive
sunt cele când îşi doresc să nu fie părinţii de faţă, precum şi cele în care copiii se feresc de părinţi – învăţător
părinţii lor;
2. Analiza fiecărei situaţii enumerate şi stabilirea cauzelor, urmărilor, precum şi a unor posibile
măsuri ameliorative;
13. Încrederea în sine şi încrederea în ceilalţi XIII
1. Prezentarea de către învăţător a unui material accesibil despre nevoia oamenilor, indiferent
de vârstă, de a avea în viaţa lor persoane de încredere; despre starea de încredere în sine care se
învaţă în prima copilărie, în cadrul familiei;
2. Discuţii despre curajul copiilor de a-şi manifesta deschis preferinţele, ideile, pretenţiile,
stările – delimitarea încrederii în sine de manifestarea efectelor răsfăţului exagerat; Informare
3. Independenţa copiilor şi încrederea în forţele proprii se învaţă în prima copilărie doar dacă Discuţii interactive
părinţii îi oferă cadre reale în care aceştia să capete încredere în ei; părinţi-învăţător
4. Cauzele lipsei de încredere în sine: mustrarea şi critica frecventă din partea părinţilor, dar şi
protejarea exagerată a acestora de către părinţii extrem de iubitori şi grijulii;
5. Concepţia greşită a multor părinţi că ocrotirea permanentă în primii ani de viaţă de către
părinţi oferă copilului un statut sigur.
14. Cum percep copiii banii şi valoarea lucrurilor? Informare XIV
1. Prezentarea importanţei cunoaşterii valorii lucrurilor, inclusiv a banilor, de la o vârstă mică; Masă rotundă
2. Discutarea modalităţilor în care părinţii şi-au învăţat până acum valoarea banilor – schimb de Discuţie
impresii şi experienţe; interactivă între
3. Există o vârstă de la care putem încredinţa copiilor sume de bani? - dezbatere asupra părinţi
modului cel mai eficient prin care copiii pot înţelege ce reprezintă banii în viaţa cotidiană;
15. Rolul grupului în dezvoltarea conduitei sociale a copilului XV
1. Prezentarea importanţei legăturilor care se stabilesc între copii în cadrul grupurilor din care
face parte: grupul de colegi, grupul de joacă ocazională, grupul de prieteni, grupul religios;
2. Prezentarea importanţei sentimentului de apartenenţă la un grup pentru însuşirea regulilor de Informare
bază a comportamentului social; Masă rotundă
3. Manifestările copiilor în cadrul grupurilor pe care aceştia le preferă: cu ce reguli, exprimări, Dezbatere
satisfacţii sau, dimpotrivă, frustrări vin acasă;
4. Modalităţi corecte de susţinere a participării copiilor la activităţi de grup: cunoaşterea
grupurilor, supravegherea discretă a acestora, evitarea tendinţei greşite a părinţilor de a

8
interveni personal în regulile grupului;

9
SEMESTRUL AL II - LEA
1. Relaţiile de prietenie şi dezvoltarea autonomiei sociale a copilului I
1. Prezentarea importanţei legăturilor de prietenie între copii pentru formarea şi
dezvoltarea treptată a autonomiei sociale a acestora; Informare
2. Definirea conceptului de prietenie la vârsta şcolară mică: particularităţi, manifestare, Analiză ţi
criterii de clasificare după motivele apariţiei; dezbatere pe
3. Definirea conceptului de autonomie socială corespunzătoare vârstei: formarea unor conţinutul
deprinderi elementare de adaptare la viaţa cotidiană şi formarea capacităţii de stabilire şi informativ
menţinere de relaţii cu alţii, respectând reguli şi standarde specifice vârstei; Discuţii interactive
3. Dezbatere cu părinţii asupra comportamentelor pozitive datorate legăturilor de prietenie, între părinţi
observate de aceştia la proprii copii;
4. Modalităţi corecte de susţinere şi încurajare a prieteniilor dintre copii de către părinţi.
2. Sunt singur, nu vreţi să vă jucaţi cu mine? II
1. Discuţii despre când părinţii s-au jucat cu copilul lor, precizarea jocului şi efectul pentru
părinte şi pentru copil;
2. Povestiri ale părinţilor din anii copilăriei lor: despre ce şi-au dorit, bucurii şi tristeţi,
amintiri plăcute etc.;
3. Moment de sinceritate între părinţi despre ce cred despre jocurile copiilor şi despre Masă rotundă
participarea periodică la anumite jocuri ale acestora; Dezbatere
4. Prezentarea importanţei jocului în dezvoltarea gândirii, memoriei, imaginaţiei, a Discuţii interactive
capacităţii de acceptare a regulilor, a pregătirii pentru viaţa socială; între părinţi
5. Prezentarea clasificării jocurilor după efectul acestora asupra personalităţii copilului:
jocuri de recreere, jocuri pentru consumarea surplusului de energie, jocurile atavice – de
învăţare a rolurilor social-umane, jocuri pregătitoare pentru învăţare de cunoştinţe,
deprinderi, comportamente, jocuri complementare sau compensatorii unor secvenţe intense
de învăţare, jocuri catharhice – de purificare a tendinţelor antisociale, jocuri de pregătire
pentru viaţă prin derivarea în ficţiune (închipuire);
3. Părinţii ambiţioşi pentru copiii lor – atitudine pozitivă sau negativă? III
1. Dezbatere pe tema dorinţei părinţilor pentru realizarea prin copiii lor: „Cum vă doriţi să
vă fie copilul?”.
2. Prezentarea diferenţei fragrante dintre ambiţia părinţilor de a-şi ajuta copiii să se
dezvolte conform puterii şi dotării lor şi ambiţia acelor părinţi care doresc să-şi realizeze Dezbatere
propriile visuri neîmplinite impunându-le copiilor lor; Prezentare
3. Perfecţionismul părinţilor – modalitate de îngrădire a personalităţii copilului: Informare
independenţa, imaginaţia, încrederea – informare, Analiză
4. Prezentarea unor cazuri stereotipe de părinţi care încearcă să-şi realizeze propriile visuri
prin copiii lor fără să ţină cont de dotările şi aptitudinile acestora.
4. Autoritatea, lipsa de autoritate şi falsa autoritate parentală IV
1. Masă rotundă despre cum se impun părinţii în faţa copiilor şi care sunt situaţiile tipice în
care părinţii îşi pierd autoritatea faţă de aceştia; Masă rotundă –
2. Ce este falsa autoritate parentală şi care sunt cauzele apariţiei şi întreţinerii ei: prin discuţii interactive 10
ţinerea copilului la distanţă, prin raţionamente prelungite, prin negociere cu cedare din între părinţi
NOTĂ: În cadrul fiecărei activităţi de consiliere se va acorda un spaţiu de timp pentru analiza situaţiei şcolare a elevilor din săptămâna precedentă, precum şi pentru prezentarea conţinuturilor ce vor fi
abordate în săptămâna imediat următoare.

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


(7 ORE SĂPTĂMÂNAL)

Competenţe generale
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate

11
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute de suport imagistic
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse
4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

(4 ORE SĂPTĂMÂNAL)
Competenţe generale
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

Competenţe specifice
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare

12
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de
probleme
2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în
faţă, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior
2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene,
reproduceri de artă, reprezentări schematice)
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural
4.1. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „sau”,
„nu”
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini
sau reprezentări schematice
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea capacităţilor şi a lungimilor
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea şi compararea duratelor unor activităţi cotidiene
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în probleme-joc simple
de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100
6.4. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) şi a unor instrumente adecvate

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE


(2 ORE SĂPTĂMÂNAL)

Competenţe generale
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

Competenţe specifice
1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice
1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în contexte cunoscute
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei

13
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă
2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

CONŢINUTURI
Domenii
Desen Materiale şi instrumente hârtie liniată şi neliniată, diverse obiecte, creion grafit, creioane colorate, creioane cerate, peniţă, radieră (opţional: PC,
tabletă)
Tehnici de lucru-Linie modulată, repetiţie, haşurare, caligrafie
Elemente de limbaj plastic-linia, punctul, forme regulate şi neregulate (fără terminologie)
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii-desen liber, decoraţii simple
Pictură Materiale şi instrumente-acuarele, tuşuri, guaşe, tempera, hârtie, folie de plastic, hârtie colorată, cretă, pigmenţi, burete, pensulă, deget, ştampilă,
creioane colorate, PC, tabletă
Tehnici de lucru-pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare, tamponare, pulverizare
Elemente de limbaj plastic-pata
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii-compoziţii
Confecţii şi Materiale şi instrumente-hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac, foarfece, ramă de ţesut, cretă, materiale din natură (frunze/ petale uscate,
jucării ghinde, fructe, legume)
Tehnici de lucru-origami, tangram, croit, cusut (cusutul nasturelui, cusutul înaintea şi în urma acului, ţesut cu benzi de hârtie, fire)
Elemente de limbaj plastic-punct, linie, nod, formă, volum
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii-Obiecte decorative şi de îmbrăcăminte pentru păpuşi
Modelaj Materiale şi instrumente-plastilină
presare, modelare liberă
Elemente de limbaj plastic-formă, volum
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii-obiecte decorative, figurine etc.
Colaj Materiale şi instrumente-foarfece, lipici, fire, mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte
Tehnici de lucru-mototolire, rupere, tăiere, decupare după contur, îndoire, răsucire, lipire
Elemente de limbaj plastic-formă, volum
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii-obiecte decorative, bijuterii, spaţii, jucării, instalaţii, figurine etc.
Foto-film Materiale şi instrumente-aparate de redare şi înregistrare (telefon, aparate foto, PC, tabletă) filme, fotografii
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii-vizionarea unor filme şi fotografii; realizarea unor fotografii, realizarea unor fotografii şi filme scurte,
neprelucrate tehnic

MUZICĂ ŞI MIŞCARE
(2 ORE SĂPTĂMÂNAL)

14
Competenţe generale
1.Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup

Competenţe specifice
1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură, cu durate, intensităţi şi viteză de succesiune contrastante
1.2. Diferenţierea sunetelor cântate vocal sau instrumental
1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporală
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmico-melodice simple şi repetate
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm
2.2. Cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate, intensităţi şi viteză de succesiune diferite
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiţie
3.3. Confecţionarea de jucării muzicale din materiale şi obiecte refolosibile
3.4. Crearea unor linii melodice simple sau a unor combinaţii ritmice şi asocierea acestora cu mişcări adecvate
CONŢINUTURI
Domenii
Cântare vocală Cântarea vocală în grup şi individual. Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea

Cântare Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul în bancă, cu palmele pe genunchi)
instrumentală Jucării muzicale din materiale şi obiecte refolosibile
Cântarea cu acompaniament-Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic. Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii (trianglu,
maracas, clopoţel, tamburină)
Elemente de limbaj Timbrul- Sunete din mediul înconjurător.Sunete vocale (vorbite sau cântate).Sunete muzicale instrumentale
muzical Ritmul-Sunete lungi/ scurte.Tempo-ul în audiţii
Melodia-Sunete înalte/ joase. Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
Interpretarea-Nuanţe - Tare/ încet/ mediu. Cântec vesel/ trist. Procedee armonico-polifonice (solist, cor, grupe alternative)
Mişcare pe muzică Mişcări libere pe muzică
Mişcări sugerate de textul cântecului
Mişcări sugerate de ritm
Dansul
SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢII
Repertoriu de cântece Codobelcul – L. Comes Joc – popular
Ciocănele, ciocănele – L. Comes Trenul - C. Mereş
Voiniceii – A. Ivăşcanu Fluturaş – C. Romaşcanu
Brotăceii şi broscoiul - L. Comes Săniuţa – L. Comes
Iepuraşul Ţup – Gh. Ciorănescu Moara - C. Mareş
Cinci voinici – L. Comes Şade raţa - Al. Paşcanu
Piticii şi ariciul – G. Cucu Melodia - Mozart

15
Noi acum suntem şcolari – A. Ivăşcanu Cântece din folclorul copiilor
Răţoiul – D. D. Stancu Numărători
Cântec de primăvară – L. Comes Împreună să jucăm
Toamna – N. Buicliu Martie, mărţişor
Furnicile
Audiţii Cântece şi jocuri populare din zonă P. I. Ceaikovski: Lacul lebedelor – Vals, Scenă
Cântece pentru copii R. Korsakov: Zborul cărăbuşului
George Enescu: Rapsodia I J. Strauss: Marşul persan
W. A. Mozart: Mica serenadă – Allegro, Flautul fermecat –
Uvertura, Rondo à la Turc

16
17
DEZVOLTARE PERSONALĂ
(1 ORĂ SĂPTĂMÂNAL)

Competenţe generale
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

Competenţe specifice
1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate
1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă
2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten
3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate
3.2. Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană
3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate

18
Clasa I- a

Semestrul I
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CLR - 7 ore pe săptămână
LIMBA ENGLEZĂ ENG. -1oră pe săptămână
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI MEM - 4 ore pe săptămână
RELIGIE REL -1 oră pe săptămână
EDUCAȚIE FIZICĂ E.F - 2 ore pe săptămână
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE AVAP - 2 ore pe săptămână
MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM - 2 ore pe săptămână
DEZVOLTARE PERSONALĂ DP - 1 oră pe săptămână

MANUALE SCOLARE

Comunicare în limba română.


Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă , Ed. Didactică și Pedagogică

Matematica şi explorarea mediului


Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Ed. Didactică și Pedagogică

Nr. Unitatea Perioada/ Disciplin Comp. Conţinuturi Nr. Obs.


crt. tematică Data a specific ore
e

19
1. Ne amintim Săpt. 1 CLR 1.1  Comunicarea - schimb de informatii intre 7
ce am 1.2 oameni (dialoguri despre viata de scolar,
1.3 despre mediul inconjurator); salutul
învățat în 1.4  Comunicarea orală – identificarea unui
clasa 9- 13 sept. AVAP 2.1 obiect, informatii despre forma si utilitatea
pregătitoare 2.2 2.3 unor obiecte
! 3.1  Cartea – coperte, foaie, pagini, numerotare,
3.2 directii de orientare in pagina
3.4  Rechizitele scolarului
4.1  Dialogul – convorbirea dintre două sau mai
mult de două persoane
 Propozitia, cuvântul, silaba, sunetul –
elemente de constructie a comunicarii
 Literele mari si mici de tipar
Organizarea scrierii. Elemente grafice utilizate
in procesul scrierii
Evaluare inițială
MEM 1.1  Poziţia obiectelor în spaţiu 4
Din nou la 1.2  Orientarea spaţială și localizări în spațiu
școală 1.3 (deasupra, dedesubt, pe, lângă, în față, în spate,
1.4 stânga-dreapta,
CLR 1.5  exterior, interior)
2.3 1.6  Gruparea obiectelor din clasă după mărime si
AVAP 2.1 compararea lor (cel mai mare / lung / înalt /
2.2 gros)
2.2 3.1  Numerele 0 – 31 – recapitulare
5.2  Adunarea si scăderea cu 1 5 unităti în
concentrul 0 - 31
 Plante si animale - părţi componente şi rolul
lor
 Anotimpurile. Fenomene ale naturii
Evaluare inițială
Ameliorare/dezvoltare
AVAP 1.1  Materiale, instrumente, tehnici şi procedee 2
1.2 de lucru
2.1  Caracteristici observabile ale materialelor si
CLR 2.2 instrumentelor de lucru;
2.1  Sortarea materialelor de lucru şi a
instrumentelor în funcţie de
proprietăţi/utilizări;
Recunoașterea culorilor
 Tehnici simple: lipire
Evaluare

20
MM 1.1 Cântarea vocală 2
AVAP 1.2  Cântarea vocală în grup si individual
1.4
2.2 2.1  Poziția corecta, emisia naturală, dicția,
3.1 sincronizare
DP Timbrul
2.1  Sunete din mediul înconjurător
 Sunete muzicale vocale
 Sunete muzicale vocale
 Mişcare pe muzică: liberă sau sugerată de
textul cântecelor
Cântarea vocală
 Cântarea vocală în grup si individual
 Percuția corporală: - bătăi din palme, cu
degetul în bancă, cu palmele pe genunchi
DP Recapitularea noţiunilor învăţate la clasa 1
pregătitoare:
 Cine sunt eu? Trăsături fizice
CLR  Schema corporală: alcătuirea şi denumirea
2.1 1.1 părţilor corpului
 Obiecte şi activităţi zilnice de igienă
2.3 personală
AVAP  Emoţii de bază denumite prin cuvinte
2.2 (bucurie, tristeţe, frică, furie) în activităţi /
contexte
familiare
2. În familie S 2-3-4 CLR 1.1  Sunetul şi literele a/A. Casa noastră (oferire 21
16.09- 4.10 1.2 de informaţii despre locuinţă sau adresă;
1.3 citirea/scrierea literelor mici şi mari de tipar/de
AVAP 1.4 mână
2.2 2.1  Sunetul şi literele m/ M. Familia mea (silaba;
2.2 cuvinte mono- şi plurisilabice; ortografierea
2.3 cuvintelor
2.4  Sunetul şi literele u/ U. Scrierea pe
3.3 liniatură tip I. Scrierea cu majusculă
4.1  Sunetul şi literele n/N. Propoziția. Punctul.
 Sunetul şi literele i/I. Propoziția. Semnul
întrebării
 Recapitulare.
 Evaluare
Activități de recuperare/ dezvoltare

21
Universul MEM Universul 12
Soarele, sursă de căldură și lumină
CLR 1.1 Electicitatea
2.3 1.2 Poziții ale unui obiect: vertical, orizontală,
AVAP 1.3 oblică, interior, exterior
1.4
2.2 2.1 Recunoașterea, formarea citirea și scrierea nr.
2.2 natural de la 0 la 31
3.1 Numere pare, numere impare
5.1 Recapitulare
Evaluare
Recuperare/ dezvoltare: Pot mai mult!
AVAP 1.1  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 6
1.2  Materiale și instrumente
1.3
CLR 2.2  Tehnici de lucru: pensulație, colaj,
2.1 2.3 amprentare, tăiere, decupare după contur,
presare, modelare liberă
1. Coşul cu fructe(pensulaţie, decupare, lipire
-colaj)
2. Rama de tablou(lipire –colaj)
 Domenii: Pictură, Colaj, Desen
 Materiale și instrumente
 Tehnici de lucru: linie modulată, pensulație,
colaj, ștampilare, tăiere, decupare după contur
1.Să modelam…( modelare, presare)
2. Mărul hazliu( rupere, lipire, pensulaţie-
forme regulate)
3. Dovleacul(tăiere, lipire, răsucire)
4. Floarea-soarelui( decupare, lipire,
pensulaţie)
5. Grivei( decupare, lipire, pensulaţie –forme
neregulate)
6. Semnul de carte(decupare, ştampilare,
caligrafie)

22
MM 1.3 Jocuri de ascultare a unor sunete lungi/scurte 6
1.4 Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite
2.1 intuitiv,
AVAP 2.2 pronunţând corect cuvintele - Clopoţelul, muzica
2.2 Ion
Nicorescu
DP Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală
(bătăi
2.1 din palme, bătăi cu degetul în bancă)
 Desenarea unor imagini sugerate de textul

DP Eu în clasa I 3
CLR Cum sunt eu?
Cum mă văd ceilalți?
2.1 1.1 Eu sunt corpul meu?
AVAP 3.2 Eu sunt mintea mea?
2.2 Caracteristici personale simple, puncte tari şi
limite observabile în activităţile şcolare şi de
timp liber
3. Muncim, S 5-6-7-8 CLR  Sunetul şi literele e/E; Diftongul ea. 28 Vacanta
învățăm, ne Linia de dialog, citirea/scrierea literelor mici 26.10.201
şi mari de tipar/de mână
jucăm 7.10-  Sunetul şi literele r/R. 9-
18.10 AVAP  Sunetul şi literele o/O. Scrierea pe liniatură 3.11.2019
2.2 tip I. Scrierea cu majusculă
1.1  Sunetul şi literele c/C . Cuvinte cu formă
21.10.- identică și înțeles diferit
1.2
Secretele 25.10 1.3  Sunetul şi literele ă/Ă Diftongul uă
corpului 1.4  Sunetul și literele i/L. A formula o rugăminte
omenesc 4.11.-8.11. 2.1  Oferirea de informaţii despre istoria
2.2 poporului român; cuvinte cu aceeaşi formă şi
3.1 înţeles diferit; copiere)
4.1  Articularea vocalelor; reguli de vorbire
eficientă; transcriere; diftongul uă)
 Dialoguri pe teme familiare; intonarea
propoziţiilor; transcriere
 Recapitulare.
 Evaluare
Activități de recuperare/ dezvoltare

23
MEM 1.1 Secretele corpului omenesc 16
1.2 Corpul omenesc. Scheletul
1.3
1.4 Adunarea numerelor de la 0 la 10. Proprietățile
CLR 3.1 adunării
2.3 Scăderea numerelor natural până la 10
AVAP Aflarea numărului necunoscut
2.2 Probleme care se rezolvă printr-o operație
Adunarea şi scăderea numerelor naturale
până la 10. Rolul organelor majore ale
corpului omenesc (stomacul, rinichii)
 Poftă bună! (Proprietăţile adunării. Element
neutru. Rolul stomacului)
 Un meniu sănătos (Proba adunării. Proba
scăderii. Rolul stomacului)
 Apă pentru viaţă (Proba adunării. Proba
scăderii. Rolul rinichilor)
 Să fim echilibraţi! (Aflarea numărului
necunoscut. Rolul rinichilor)
Recapitulare
Evaluare
Recuperare/ dezvoltare: Pot mai mult!

24
AVAP 1.1  Domenii: Pictură, Desen, Confectii si 8
1.3 jucării
2.1
CLR 2.2  Materiale și instrumente
2.1 2.3  Tehnici de lucru: hasurare, pensulație,
decupare după contur, îndoire, snuruire
1. Martinel(haşurare)
2. Masca –pisica( pensulaţie, decupare, lipire)
3.Marionete pe degete(colorare, decupare,
lipire)
4.Suportul pentru lumânare(pensulaţie,
decorare)
5. Cutiuţa cu amintiri( rupere, tăiere după
contur, lipire, pensulaţie)
6. Noapte de iarnă(pensulaţie, decolorare)
 Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si
jucării, Modelaj
 Materiale și instrumente
 Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare
după contur, origami, modelare liberă
1.Omul de zăpadă( rupere, lipire)
2. Chipul meu (decupare, lipire)
3. Prietenii(decupare, lipire)
4.Copii din lumea întreagă(pensulaţie,
decupare, lipire)
MM 1.3  Cântarea vocală în grup 8
1.4  Mișcare pe muzică
2.1
AVAP 2.2  Mișcări libere, miscări sugerate de text, de
2.2 ritm, dansuri
 Elemente de limbaj muzical
DP  Improvizația spontană colectivă
2.1  Interpretarea: cântec vesel/cântec
tristElemente de limbaj muzical
 Interpretarea
 Nuanţe: tare, încet, mediu
Procedee armonico-polifonice - grupe
alternative: dialog, lant

25
DP  Sunt eu o persoană sensibilă? 4
CLR  Bucuria
Emoţii de bază (bucurie, tristeţe,
2.1 frică, furie) şi elemente simple de
AVAP 2.2 limbaj nonverbal (expresii faciale,
3.1 postură) şi paraverbal (intonaţie)
2.2
 Tristeţea
 Curajul
 Frica
4. Povești la S 9-10-11 CLR  Sunetul şi grupurile de litere ce, Ce. 21
1.3. Textul. Titlul textului. Alineatele. Organizarea
gura sobei 2.1. textului scris
11.11-22.11 AVAP 2.2.  Sunetul şi literele t, T. Diftongul ia (textul,
2.2 2.3. titlul textului, scrierea caligrafică pa liniatura
de tip I-plasarea titlului, folosirea alineatelor;
3.1.  Sunetul şi literele s, S. Scrisoarea (povestirea
3.3. unor întâmplări trăite; cuvinte cu sens opus;
3.4. diftongul oa)
4.1.  Recapitulare.
 Evaluare
4.2.  Activități de recuperare/ dezvoltare
MEM 1.1. Sport și sănătate 12
1.2. Organe interne majore ale corpului omenesc-
CLR 1.3. localizare
2.3 1.4. Recunoașterea, formarea, citirea și scrierea
AVAP 1.5. numerelor natural de la 0 la 100
2.2 1.6. Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0
3.1. la 100
3.2. Compararea și ordonarea numerelor naturale
4.1. de la 0 la 100
4.2 Recapitulare
Evaluare
Recuperare/ dezvoltare: Pot mai mult!

26
AVAP 1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 6
2.1  Materiale și instrumente
2.2
CLR 2.3  Tehnici de lucru: pensulație, presare,
2.1 2.4 modelare liberă, decupare după contur
2.5 1. Joc amuzant (pensulaţie,modelare, presare)
2. Steluţe mobile (decupare, lipire)
3. Zana Iarna ( îndoire, tăiere)
4. Brăduţul (colaj)
5.Bratara prieteniei (colaj)
6.Lantul (indoire, taiere, lipire)
MM 1.4  Cântarea vocală în grup 6
AVAP 2.1  Mișcare pe muzică
2.2
2.2  Mișcări libere, miscări sugerate de text, de
ritm, dansuri
DP  Elemente de limbaj muzical
2.1  Improvizația spontană colectivă
 Interpretarea: cântec vesel/cântec trist
DP Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, 3
CLR frică, furie) şi elemente simple de
2.1 limbaj nonverbal (expresii faciale,
2.1 postură) şi paraverbal (intonaţie)
AVAP 2.2  Frica
2.2  Calmul
 Furia
5. Despre S 12-13- CLR 1.3.  Sunetul şi literele p/P . Diftongul ie biletul. 21
prietenie 14 2.1. Cuvinte cu înțeles asemănător
 Sunetul şi literele v/V. Invitația
2.2.  Sunetul şi grupul de litere ci/Ci
25.11.2019- 2.3.  Recapitulare.
13.12.2019 3.1.  Evaluare
Minte 4.1. Activități de recuperare/ dezvoltare
sănătoasă în 4.2.
corp sănătos MEM 4.1., Minte sănătoasă în corp sănătos 12
4.2., Organe majore ale corpului omenesc- roluri
CLR 5.1., Adunarea nr. natural de la 0 la 31, fără trecere
2.3 5.2., peste ordin
AVAP Recapitulare
2.2 Evaluare sumativă
Recuperare/ dezvoltare: Pot mai mult!
27
AVAP 1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 6
2.2  Materiale și instrumente
2.3
CLR 2.2  Tehnici de lucru: pensulație, presre,
2.1 modelare liberă, decupare după contur
1.Soarele şi Luna (decupare asamblare)
2. Copacul prieteniei ( decupare, lipire)
3. Oaia (colaj din vata, hartie)
4. La joaca cu prietenii mei (pictura)
5. Personaje din basme (pictura)
6. Bagheta magica (colaj)
MM 1.1  Elemente de limbaj muzical 6
AVAP 1.3  Sunetul vorbit sau cântat
1.4
2.2 2.1  Corelarea sunetelor înalte, joase cu mișcări
2.2 spaţiale
DP 2.3  Timbrul
2.1  Sunete vocal- instrumentale
 Sunete din mediul înconjurător
DP 2.2  Calmul și furia 3
CLR 3.1 Am grijă de mine
2.1  Am grijă de corpul meu
 Ne îngrijim casa
AVAP
2.2

6. Vine S 15 CLR 1.1 Recapitularea sunetelor și literelor de mână 7


vacanța! 1.2 învățate în semestrul I și a noțiunilor de
1.3
16.12.2019- AVAP 2.1 punctuație și ortografie.
20.12.2019 2.2 2.2
2.3 Evaluare sumativă
4.1
4.2

28
MEM 1.1. Recapitularea nr. naturale de la 0 la 100 4
1.2. Adunarea și scăderea numerelor în concentrul
1.3. 0-31;
1.4. Probleme
1.6. Evaluare sumativă
3.1.
3.2.
4.1.
AVAP Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 2
 Materiale și instrumente
Tehnici de lucru: pensulație, rupere, tăiere,
CLR 1.3 decupare după contur, îndoire; Ornamente
2.1 pentru Craciun, Iarna, Mos Craciun
Evaluare
MM  Mișcare pe muzică 2
1.4  Cântarea vocală în grup și individual
AVAP  Colinde
2.2
2.2 3.1 Evaluarea cântecelor învățate
DP 3.2
2.1
DP 1.1, 1.2 Ne îngrijim clasa 1
CLR 2.1
2.1
AVAP
2.2

Semestrul al II-lea

Nr. Unitatea Perioada/ Disciplin Comp Conţinuturi Nr. Obs.


Cr tematică Data a . ore
t. specifi
ce

29
1. Patria S 1-2-3 CLR 1.2 Sunetele si literele (de tipar şi de mână): d/D, ş /Ș, 20
mea 1.3 COMUNICARE ORALĂ
13.01.202 2.1 - cuvântul, propoziția/enunțul: utilizarea cuvintelor noi 24
0- AVAP 2.3 în contexte adecvate IANUARI
31.01.202 2.2 3.1 - dialogul: oferirea unor informații despre mediul E ZI
0 3.2 social şi natural apropiat LIBERA
3.4 CITIRE/LECTURĂ
4.1 - literele mari şi mici de tipar şi de mână
4.2 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a cuvintelor
4.3 care
conțin diftongi
- citirea propozițiilor
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină
SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de tipar şi de mână
- organizarea textului scris
- scrierea funcționala: copieri, transcrieri, dictări
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- cuvântul, despărțirea cuvintelor în silabe
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
POT MAI MULT! (Activități de recuperare –
ameliorare/dezvoltare)
MEM 1.4 • Plante. Rolul rădăcinii şi al tulpinii 12
CLR 1.5 • Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminţelor
2.3 1.6 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, fără
AVAP 3.1 trecere peste ordin (I)
2.2 4.2 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, fără
5.2 trecere peste ordin (II)
• Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără
trecere peste ordin
• Proba adunării. Proba scăderii
Recapitulare
Evaluare sumativă
Pot mai mult!

30
AVAP 1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 6
2.2  Materiale și instrumente
2.3
CLR 2.2  Tehnici de lucru: pensulație, presre, modelare liberă,
2.1 decupare după contur
1.Drapelul României (decupare asamblare)
2. Iarna ( decupare, lipire)
3. Omul de zăpadă (colaj din vata, hartie)
4. La joaca cu prietenii mei (pictura)
5. Personaje din basme (pictura)
6. Iarna pictură
MM 1.1  Elemente de limbaj muzical 5
AVAP 1.3  Sunetul vorbit sau cântat
1.4
2.2 2.1  Corelarea sunetelor înalte, joase cu mișcări spaţiale
2.2  Timbrul
DP 2.3  Sunete vocal- instrumentale
2.1  Sunete din mediul înconjurător
DP 2.1 Noi comunicăm 3
CLR 2.2 Vorbim,comunicăm
2.1 2.3 Abilităţi de comunicare de bază
AVAP Mesaje verbale, nonverbale,
2.2 Paraverbale simple
Comunicăm fără cuvinte

31
2. Sfârșitul S 4-5-6 CLR 1.2 Sunetele si literele (de tipar şi de mână): î/Î, â/Â, b/B 21
iernii 1.3 COMUNICARE ORALĂ
3.02.2020- 2.1 - cuvântul, propoziția/enunțul: utilizarea cuvintelor noi
21.02.202 AVAP 2.3 în contexte adecvate
0 2.2 3.1 - dialogul: oferirea unor informații despre mediul
3.2 social şi natural apropiat
3.4 CITIRE/LECTURĂ
4.1 - literele mari şi mici de tipar şi de mână
4.2 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a cuvintelor
4.3 care
conțin diftongi
- citirea propozițiilor
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină
SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de tipar şi de mână
- organizarea textului scris
- scrierea funcționala: copieri, transcrieri, dictări
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- cuvântul, despărțirea cuvintelor în silabe
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
POT MAI MULT! (Activități de recuperare –
ameliorare/dezvoltare)
MEM 1.4 • Animale – Scheletul 12
1.5 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere
CLR 1.6 peste ordin
2.3 3.1 • Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere
AVAP 4.2 peste ordin
2.2 5.1 Animale. Organe interne majore – localizare şi roluri
5.2 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, cu
trecere peste ordin
• Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu
trecere peste ordin
Recapitulare
Evaluare sumativă
Pot mai mult!
32
AVAP 1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 6
2.2  Materiale și instrumente
2.3
CLR 2.4  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după
2.1 2.5 contur, origami
1.Peştele ( decupare, bobinare)
2.Buchetul de ghiocei (decupare, lipire)
3.Felicitare pentru mama( tehnica quilling)
4. Peisaj de primăvară( punctul)
5. Felicitare pentru mama(tehnica quilling)
6. Peisaj de primăvară(punctul)
MM 1.3;  Cântare instrumentală 6
AVAP 2.2  Cântarea cu acompaniament
2.3
2.2 3.1  Acompaniament de jucării muzicale realizate de
DP copii
2.1  Jucării muzicale din materiale și obiecte refolosite
DP 2.2 Am prieteni
CLR 2.3 Putem trăi singuri? 3
2.1 Prietenia
AVAP Caracteristicile unui bun prieten
2.2 Ce este un bun prieten?

33
3. Magia S 7-8-9 CLR 1.1 Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): j/J, h/H, g/G, 21
primăveri 1.2 ț/Ț, z/Z
i 24.02.202 Sunetul şi grupul de litere (de tipar şi de mână) ge/Ge
1.3
0- și gi/Gi
13.03.202 AVAP 1.4 COMUNICARE ORALĂ
0 2.2 2.1 - dialogul: oferirea unor informaţii despre prieteni,
2.2 colegi de clasă, despre unele dintre activităţile
desfăşurate, despre mediul natural apropiat
2.3 - forme ale discursului oral: descrierea unui obiect,
2.4 unei persoane
3.1 CITIRE/LECTURĂ
3.2 - literele mari şi mici de tipar şi de mână și grupurile
3.3 de litere ge/Ge și gi/Gi
- citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a cuvintelor
3.4
care conţin diftongi
4.1
- citirea propoziţiilor
4.2 - citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină
4.3
SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de tipar şi de mână
- scrierea cuvintelor ce conţin grupul de litere ge/ Ge
și gi/Gi
- scrierea funcţională: jurnalul
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
- exerciţii de vocabular și de fonetică
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
POT MAI MULT! (Activități de recuperare –
ameliorare/dezvoltare)

34
MEM 1.4.,3. • Transformări ale apei: solificare, topire, evaporare, 12
1., fierbere, condensare
4.1., • Surse de energie: apa şi vântul. Efecte pozitive şi
4.2.,
CLR 5.1. negative
2.3 5.2., • Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii
AVAP 6.3 • Timpul: ora, ziua, săptămâna, luna, anul.
2.2 Anotimpurile
Recapitulare
Evaluare sumativă
Pot mai mult!
Unde şi vibraţii. Producerea şi propagarea sunetelor
• Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: reprezentare
grafică
AVAP 1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 6
2.2  Materiale și instrumente
2.3
2.4  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după
CLR contur, tangram
2.1 1.Rândunica( tăiere, lipire)
2. Buburuza( origami)
3.Felicitare tridimensională( tăiere, lipire, pensulaţie)42.
4.Mielul (tăiere, lipire)
5. Cutia pentru bijuterii( decupare, lipire)
6. Moara de vânt( origami, pensulaţie- culori reci)

MM 1.3  Melodia: sunete înalte-joase 6


2.2  Mersul melodiei. Legătura dintre text şi melodie
2.3
AVAP 3.1  Nuanţe: tare, încet, mediu
2.2  Procedee armonico-polifonice - grupe alternative:
solist-cor, lanţ, dialog
DP  Miscare pe muzică
2.1  Miscări sugerate de text
 Miscări sugerate de ritm
 Audiții
 Audierea unor cȃntece interpretate de copii

35
DP 1.1 Interacțiuni simple cu ființe și obiecte- prietenia 3
CLR 2.3  Prietenii mei
2.1  Calitățile unui bun prieten
AVAP  Relații de prietenie
2.2
4. Eroi de S 10-11- CLR 1.1 Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): f/F, X/x 24 S 12
poveste 12-13-14 1.2 Sunetul şi grupul de litere (de tipar şi de mână) 30.03-
1.3 che/Che, chi/Chi, ghe/Ghe, ghi/Ghi 03.04
16.03- 1.4 Scoala
27.03.202 AVAP 2.1 COMUNICARE ORALĂ altfel
0
2.2 2.2 - dialogul: oferirea unor informaţii despre poveşti,
22.04- 2.3 filme despre copii, despre experiența proprie 06.04-
30.04 2.4 - forme ale discursului oral: repovestirea unor 21.04
3.1 întâmplări auzite; povestirea unor întâmplări trăite vacanța
3.2 de
3.4 CITIRE/LECTURĂ primăvar
4.1 - literele mari şi mici de tipar şi de mână; grupurile de ă
4.2 litere
01.05.202
- citirea cuvintelor mono/plurisilabice
0 LIBER
- citirea propoziţiilor şi a textelor scurte

SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de tipar şi de mână, grupuri de
litere
- scrierea cuvintelor ce conţin grupul de litere che, chi
- organizarea textului scris
- scrierea imaginativă, pornind de la experiența
proprie
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
- exerciţii de fonetică şi vocabular
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
POT MAI MULT! (Activități de recuperare –
ameliorare/dezvoltare)
36
MEM 2.2 • Cub, cuboid, cilindru, sferă. Descriere: feţe-formă, 14
3.1 număr
CLR 4.1 • Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor
2.3 4.2 Recapitulare
AVAP 5.1 Evaluare sumativă
2.2 6.1 Pot mai mult! • Forţe şi mişcare. Căderea liberă a
6.4 corpurilor
• Surse de energie: cărbunii şi petrolul
• Lungimea. Unităţi standard: centimetrul (1m = 100
cm)
• Capacitatea. Unităţi nonstandard. Unităţi standard:
litrul
AVAP 1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 8
2.1  Materiale și instrumente
2.3
CLR 2.4  Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare, decupare
2.1 2.5 după contur, origami, cusutul nasturelui
1.Cum îmi petrec timpul liber( compoziţie liberă-
culori calde)
2. A sosit primavara! ( lucrare colectivă)
3.Oul de Paste
4. Salutări din vacanţă( felicitare)
 Materiale și instrumente
 Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare, decupare
după contur, origami, cusutul nasturelui
1.Coiful(decupare, lipire)
2.Coroana (decupare, lipire, mototolire)
3. Pulovar (coasem nasturi)
4. Barcuta (origami)
MM 2.1  Miscare pe muzică 6
AVAP 2.2  Miscări sugerate de text
3.1
2.2 3.2  Miscări sugerate de ritm
DP 3.3  Audiții
2.1  Audierea unor cȃntece interpretate de copii

37
DP 1.1 Eu învăţ 3
CLR 2.2 Ce învăţăm şi de ce?
2.1 2.1 Când se învaţă?
AVAP Cum să învăţăm?
2.2

38
5. Vine S CLR 1.2 Literele (de tipar şi de mână): k/K, q/Q, y/Y, w/W 21
vara! 15-16-17 1.3
1.4 COMUNICARE ORALĂ
04.05.202 2.1 - cuvântul, propoziția, enunțul: utilizarea cuvintelor
0- AVAP 2.2 noi în contexte adecvate; intonarea propozițiilor
22.05.202 2.2 2.3 enunțiative și a celor interogative
0 3.1
- dialogul: oferirea unor informaţii despre desene
3.2
4.1 animate
4.2 - forme ale discursului oral: descrierea unor activităţi
4.3 cu caracter practic – aplicativ

CITIRE/LECTURĂ
- literele mari şi mici de tipar şi de mână
- citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
- așezarea textului în pagină: titlu, autor, alineat

SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de tipar şi de mână
- scrierea cuvintelor care conţin literele k, K, q, Q, y,
Y, w, W
- scrierea funcţională: scrisoarea
- scrierea cu majusculă a substantivelor proprii, la
începutul propozițiilor și la începutul titlului
- organizarea textului scris
- scrierea funcțională: transcrieri, dictări

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII


- exerciţii de fonetică şi vocabular
RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ
POT MAI MULT! (Activități de recuperare –
ameliorare/dezvoltare)

39
MEM 3.1 • Banii. Leul – monede şi bancnote 12
CLR 4.1 • Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-100
2.3 4.2 Recapitulare
AVAP 5.1 Evaluare sumativă
2.2 6.1 Pot mai mult!
6.4
AVAP 2.1., Origami, pulverizare – Culorile curcubeului 6
CLR 2.3., ROGVAIV - Evantaiul
2.1 2.5. Personaje din povești- colaj
Coasem nasturi
Evaluare
MM 2.1., Ritmul 6
AVAP 3.1., - dezvoltarea simţului ritmic
2.2 3.2. Tempoul rapid / lent
DP Interpretarea vocală
2.1 Evaluare
DP 2.1 Oare ce meserie voi avea? 3
CLR 3.2 Meseriile
2.1 Ce meserii ştiu?
Ce meserii au părinţii mei?
AVAP
2.2

40
6. Se S CLR 1.2 CITIRE/LECTURĂ 16 1.062020
apropie 18-19-20 1.3 - literele mari şi mici de tipar şi de mână LIBER
vacanța 1.4 - citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
mare! 25.05.202 2.1 - așezarea textului în pagină: titlu, autor, alineat 5.06
0- AVAP 2.2 SCRIERE/REDACTARE ACTIV
12.06.202 2.2 2.3 - literele mari şi mici de tipar şi de mână SPECIFI
0 3.1 - scrierea unor cuvinte CE
3.2 - scrierea funcţională: scrisoarea ZILEI
4.1 - scrierea cu majusculă a substantivelor proprii, la INV.
4.2 începutul propozițiilor și la începutul titlului
4.3 - organizarea textului scris 8.06.2020
- scrierea funcțională: transcrieri, dictări LIBER
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII RUSALII
- exerciţii de fonetică şi vocabular
TEXTE PENTRU LECTURĂ
Un cal înaripat, după Paul Demetru Popescu
Somnoroase păsărele..., de Mihai Eminescu
Va-can-ță!, după Mircea Sântimbreanu
MEM 1.1 Recapitulare finală (I) 10
1.2 • Numerele naturale de la 0 la 100
1.3 • Corpul omenesc
CLR 2.1 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
2.3 3.1 concentrul 0-100, fără trecere peste ordin
AVAP 3.2 • Plante
2.2 4.2 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
concentrul
0-100, cu trecere peste ordin
• Animale
Măsurare, măsuri, instrumente de măsură
• Evaluare finală
AVAP 1.1;1.3 Foto-film- Colegii mei 6
., 2.2.; Albumul clasei
CLR 2.3., Evaluare
2.1 2.4 Expozitie cu cele mai bune lucrări

41
MM 2.1.,3. Audierea unor cântece interpretate de copii 5
1, 3.2. Mişcare pe muzică
Repetăm pentru serbare!
Evaluare
DP 1.1  Recapitulare finală 2
CLR 2.1 - Exerciții și activități de consolidare
2.1 3.3

AVAP
2.2

42

S-ar putea să vă placă și