Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 16.09.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala gimnazială „Ioan Opriș” Turda
CLASA: a II-a A
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Bine te-am regăsit, dragă școală
SUBIECTUL LECŢIEI : „Luchi”, după Otilia Cazimir
TIPUL LECŢIEI : Lecție de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
DURATA: 50 min.

COMPETENȚE SPECIFICE

CLR
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat;
2.1. Formularea unor enunțuri propria în situații concrete de comunicare;
2.2. Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic.

DP
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă;
2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți.

AVAP
2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare
vizuală, muzicală, verbal, kinestezică.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O1. Să citească corect,fluent,conştient şi expresiv textul ,,Luchi”după Otilia Cazimir, ţinând cont de semnele de
punctuaţie şi de conţinutul acestuia;
O2. Să identifice personajele dintr-un text audiat;
O3. Să precizeze timpul și locul acțiunii prezentate în text;
O4. Să formuleze câte o propoziție folosind cuvintele explicate la vocabular;
O5. Să precizeze din ce este alcătuit textul citit, titlul, autorul, precum și poziționarea acestora în pagină față de
text.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia , explicaţia,observaţia , lectura explicativă, exerciţiul ,explozia stelară ,
problematizarea
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, caiet auxiliar, ilustraţii , marker
FORME DE EVALUARE: observaţia sistematică , evaluare orală.
FORME DE ORGANIZARE: frontală , individual.
Secvenţele Conţinuturile învăţării Strategii didactice Evaluare
lecţiei
Activitatea Activitatea Metode Forme de Mijloace
învăţătorului elevilor didactice organizare didactice

Moment Se asigură climatul de Pregătirea materialelor Conversaţia Frontal Manual, caiete,


organizatoric ordine şi disciplină necesar necesare începerii şi instrumente de
desfăşurării activităţii; desfăşurării orei de scris etc.
Pregătirea materialului Comunicare în limba
didactic necesar; română.
Stabilirea ordinii pentru
începerea orei de
Comunicare în limba
română.
Verificarea Verificarea temei se face Conversaţia Frontal Aprecieri
cunoştinţelor calitativ şi cantitativ verbale
dobândite
anterior

Captarea Brainstorming: Exprimă Elevii numiți exprimă oral Conversaţia Frontal Cretă colorată
atenţiei. printr-un cuvânt gândul tău câte un cuvânt
din prima zi de școală. reprezentând gândul lor
despre prima lor zi de
școală.

Anunţarea Elevii vor fi anunţaţi căElevii sunt atenți laExplicaţia Frontal Caiete
subiectului şi astăzi, la ora de explicatiile date
a obiectivelor Comunicare în limba
română , vor trece la o
nouă lecţie, ,,Luchi”, după
Otilia, iar ei vor trebui să
citească corect şi expresiv
textul, să construiască
enunţuri logice oral/ în
scris, să poarte discuţii pe
marginea textului, să
răspundă la întrebări.
Dirijarea Se cere elevilor să Se observă imaginea Observaţia Frontal Manual Evaluare
învăţării deschidă manualul de sugestivă a textului. Citirea Caiete orală
Comunicare în limba explicativă
română pentru a se intui Elevii citesc și notează în Conversația
imaginea. caiete titlul lecției și Explicația
autorul textului. Observația
Se solicită elevilor să Problemati-
citească titlul şi autorul Elevii citesc textul în zarea
lecţiei. gând.

Se cere elevilor să citească Elevii sunt atenți la citirea


în gând textul; model a textului realizată
Se realizează lectura de cadrul didactic.
model a textului, se cere
elevilor să citească Elevii citesc textul cu
integral textul cu voce voce tare, explică
tare. cuvintele necunoscute,
alcătuiesc propoziții și le
Se citesc, se explică notează în caiete și la
cuvintele necunoscute, se tablă.
notează pe tablă și în
caiete și apoi se alcătuiesc
propoziții cu acestea;

Se realizează citirea
selectivă a textului :
-propoziţia în care se
specific locul desfășurării
acțiunii;
-propoziţia care reprezintă
replica unui personaj;
Învățătoarea solicită
elevilor să citească textul
pe roluri.
Se solicită elevilor să
specifice semnificația și
elementele constituitive
ale textului, indicând titlul,
autorul și poziția acestora
față de text. Se citesc
definițiile din manual și se
notează în caiete.

Obţinerea Se cere elevilor să-şi Elevii scriu pe biletele Conversația Individual Bilete Evaluarea
performanţei amintească prima lor zi de enunțul, apoi le prezintă orală
școală și să alcătuiască un în fața clasei.
enunț pe care să îl scrie pe
un bilețel.
Încheierea Se fac aprecieri Elevii notează tema pe Conversația Frontal Aprecieri
activităţii individuale şi colective caiete şi ascultă indicaţiile verbale
asupra modului de date. Explicația
desfăşurare a lecţiei și se
comunică tema pentru
acasă şi se dau explicaţiile
necesare.

S-ar putea să vă placă și